Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Пояснительная записка'
Учебная программа по анатомии домашних животных составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального обра...полностью>>
'Методические рекомендации'
Настоящие методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог разработаны впервые и включают классификацию видов озеленения, общие требования...полностью>>
'Документ'
Нас приглашает Ганновер - столица Нижней Саксонии. Обзорная экскурсия «Ганновер – крепость на воде». Во время экскурсии мы узнаем много нового о Ганно...полностью>>
'Документ'
Люди всегда любили путешествовать. Когда впереди вас ждет что-то новое и незнакомое, сердце начинает колотиться от предвкушения радостных событий и пу...полностью>>

Характер зв’язку ціннісних орієнтацій та мотивації досягнення успіху у майбутніх психологів

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Характер зв’язку ціннісних орієнтацій та мотивації досягнення успіху у майбутніх психологів

 1. Грабован О.В., Ситнік С.В.

 2. ПНПУ ім. К.Д.Ушинського

 3. Спрямованість особистості є важливим чинником, що впливає на професійну діяльність фахівців. Відповідний характер розвитку спрямованості виступає умовою формування професійної здібності особистості. Важливими проявами спрямованості є мотивація та ціннісні орієнтації особистості. В контексті професійної діяльності психологів важливу роль відіграє зв'язок мотивації досягнення успіху і ціннісних орієнтацій. Дана проблематика досліджувалася такими психологами як: Б.Г. Ананьєв, Б.С. Братусь, М. Рокич, В.Вілюнас, Є.П. Ільїн, Х.Хекхаузен, Д. Мак-Клелланд, А.Маслоу, Г. Мюррей та ін. Проте, не всі аспекти зазначеної проблеми вивчені, що зумовило обрання теми нашого дослідження.

 4. Метою нашої роботи виступило дослідження розвитку ціннісних орієнтацій і мотивації досягнення успіху у психологів та з’ясування характеру зв’язку між ними. Завдання нашого дослідження: 1) проаналізувати матеріали щодо ціннісних орієнтацій і мотивації досягнення успіху особистості в спеціальній літературі; 2) дослідити характер зв’язку між ціннісними орієнтаціями та мотивацією досягнення успіху у юристів.

Проведена робота, відповідно першого завдання нашого дослідження, показала, що у психологічній літературі мотивація досягнення є одним з видів мотивації, що визначають творче, ініціативне відношення людини до справи, що і впливають як на характер, так і на якість виконання праці.

Мотивація досягнення є одним з видів мотивації, що визначають творче, ініціативне відношення людини до справи, що й впливають як на характер, так і на якість виконання праці. У руслі мотивації досягнення виконане досить багато досліджень, як у зарубіжній, так і у вітчизняній психології (Дж.Аткінсон, Д.Мак-Клелланд, Г.Хекхаузен, Н.В. Афанасьєв, І.А. Батурін, В.А. Бєлих, М.Ш. Магомед - Эмінов, В.І. Степанський, С.А. Шапкін та ін.). Мотив досягнення особистості вперше був виділений у класифікації Г. Мюррея. Автор розумів цей мотив як стійку потребу досягнення результату в роботі, як прагнення зробити щось швидко і добре, дотягтися певного рівня в якій-небудь справі. Ця потреба носить генералізований характер і проявляється в будь-якій ситуації незалежно від конкретного її змісту.

Ціннісні орієнтації особистості, як і будь-яке багатозначне міждисциплінарне наукове поняття, по-різному інтерпретується у роботах різних авторів. У той же час ряд авторів вважають, що ціннісні утворення, навпаки, є базою для формування системи особистісних смислів. Так, по В.Франклу, людина придбає смисл життя, переживаючи певні цінності. Ф.Є.Василюк пише, що сенс життя є прикордонним утворенням, в якому сходяться ідеальне та реальне, життєві цінності та можливості їх реалізації. Сенс, як цілісна сукупність життєвих відносин, у Ф.Є.Василюка є свого роду продуктом ціннісної системи особистості. Як справедливо зауважує К.Роджерс, потреби можуть задовольнятися лише тими шляхами, які сумісні із системою цінностей особистості і „Я-концепцією”. Механізм дії системи ціннісних орієнтації, за його словами, пов’язаний з розв’язанням конфліктів і протиріч у мотиваційній сфері особистості, виражаючись у боротьбі між боргом і бажанням, тобто, між мотивами морального і утилітарного характеру.

 1. Наступним етапом дослідження було визначення характеру зв’язку між ціннісними орієнтаціями та мотивацією досягнення успіху у психологів.

 2. Як інструментарій, спрямований на діагностику ціннісних орієнтацій і мотивації досягнень майбутніх психологів застосовувалися такі психодіагностичні методики як: „Методика визначення ціннісних орієнтацій” М.Рокича, методика „Ціннісні орієнтації особистості” (автор І.А.Архіпова) „ Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху” Т.Елерса. В подальшому вивчався характер зв’язку між цими явищами. Також досліджувалися особливості ціннісних орієнтацій психологів віднесених до двох умовних груп. Перша, психологи з переважанням мотивації досягнення, друга група з переважанням мотивації уникнення невдач. В експерименті приймали участь 42 студента третього курсу інституту психології ПНПУ ім. К.Д. Ушинського.

З метою виявлення зв’язку між ціннісними орієнтаціями і типом мотивації ми провели кореляційний аналіз між показниками ціннісних орієнтацій, отриманих за методикою І.А. Архіпової і показниками рівня розвитку мотивації досягнення у психологів з переважанням саме даного типу мотивації (див. табл. 1.). Теж саме ми проводимо з групою психологів в яких переважає мотивація уникнення невдачі. Такі процедури дозволять нам визначити характер зв’язків типу мотивації і ціннісних орієнтацій в залежності від типу мотивації.

Таблиця 1.

Кореляційні зв’язки мотивації і ціннісних орієнтацій майбутніх психологів

Тип мотивації

П1

П2

П3

П4

П5

П6

П7

П8

Мотивація досягнення успіху

0,47**

-0,01

-0,12

0,05

0,03

-0,18

0,08

0,35*

Мотивація уникнення невдач

0,33*

-0,21

-0,28*

-0,11

0,05

0,02

0,12

0,02

Умовні позначення: П1- праця; П2- спілкування; П3- пізнання; П4- суспільна діяльність; П5 – матеріальні цінності; П6 – моральні якості; П7 – вольові якості; П8 – ділові якості.

Результати кореляційного аналізу показали, що в групі психологів з мотивацією досягнення виявлено, що високий рівень мотивації досягнення має прямий сильний зв'язок з ціннісною орієнтацією на працю (r= 0,47; при p>0,01). Також є прямий статистично значимий зв'язок з орієнтацією на розвиток ділових якостей (r= 0,35; при p>0,05). Решта зв’язків не є статистично значимими.

Таким чином, майбутні психологи з високим рівнем мотивації досягнення успіху спрямовані на досягнення в професійній діяльності та на самовдосконалення ділових якостей. Кореляційний аналіз цінностей і мотивації психологів з високим розвитком мотивації уникнення невдач (див. таблицю 1.) показав, що є прямий сильний зв'язок з цінністю на працю (r= 0,33; при p>0,05). Також виявлено зворотній зв'язок мотивації уникнення невдач з ціннісними орієнтаціями на пізнання у психологів (r= -0,28; при p>0,05). На рівні тенденції виявлені зворотні зв’язки між мотивацією уникнення та цінностями на спілкування і суспільну діяльність, відповідно (r= -0,21; r= -0,11). Щодо решти цінностей то між ними і рівнем мотивації уникнення зв’язку немає.

Отриманні результати дозволяють зробити висновок про те, що студенти-психологи з мотивацією уникнення за допомогою трудової діяльності підвищують впевненість у своїх силах, самооцінку особистості, емоційну стійкість та ін. Тобто, праця для них виступає засобом самоствердження і підтримки самоповаги і психічного здоров’я. Щодо цінності пізнання, то її мале значення для даної групи випробуваних пояснюється їх загальною пасивністю і зокрема інтелектуальною пасивністю. Низька виразність цінностей на спілкування і суспільну діяльність у психологів з мотивацією уникнення невдач пояснюється їх низьким рівнем товариськості та схильності до організаторської діяльності. Ситуації спілкування, особливо неформального викликають страх, занепокоєння осіб з мотивацією уникнення невдач. Цим пояснюється особливості прояву зазначених цінностей у психологів з даним типом мотивації.

Література

 1. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. - СПб, 2006. – с.34.

 2. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека, М., 1990. – с.112.

 3. Головаха Е. И. Жизненная перспектива и ценностные ориентации лич­ности // Психология личности в трудах отечественных психологов. — СПб.: Пи­тер, 2000. – С.258.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова (1)

  Документ
  Аннотация. В докладе рассматривается вопрос стимулирования инновационного процесса на промышленных предприятиях Украины с примером использования положительного опыта США и Японии.
 2. Є. Тихомирова Зв’язки з громадськістю Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вузів

  Документ
  Навчальний посібник містить виклад найбільш важливих проблем навчального курсу “Зв’язки з громадськістю”. У ньому розглядаються теорія комунікації, історія виникнення та розвитку паблік рилейшнз, характеризуються зв’язки з громадськістю
 3. Психологічна та психотерапевтична допомога дітям та молоді

  Документ
  Фільц Олександр Орестович – професор, головний лікар ЛОДКПЛ, завідувач кафедрою психіатрії та психотерапії ФПДО ЛНМУ ім Данила Галицького, Президент ЄАП
 4. Л. М. Кудояр, кандидат психологічних наук

  Документ
  Психологія: навчальний посібник/ Т.В.Іванова, О.А.Кривопишина, П-86 Сахно П.І. та ін.; за заг. ред. Л.М. Кудояра. - Суми: Сумський державний університет, 2011.
 5. Киричук О. В., Колесникова В. Ф., Шелест І.І., Матвієнко Л.І., Смирнова О. П (2)

  Документ
  Киричук О.В., д-р пед. наук, проф., (відповідальний редактор); Маршавін Ю.М., канд. істор. наук, доц.; Туленков М.В., канд. соц. наук, доц.; Лукашевич М.

Другие похожие документы..