Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Телеканал «Шансон ТВ» это не только клипы и авторские музыкальные передачи, это «живые» концерты, это встречи в прямом эфире с музыкантами и поэтами и...полностью>>
'Документ'
«Мечты в новогоднюю ночь»новогодний праздник для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителейГОУ ДОД «Дворец учащейся молодежи»ул. Малая Ко...полностью>>
'Документ'
1 РАЗРАБОТАН Государственным Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом комплексных проблем строительных конструкци...полностью>>
'Пояснительная записка'
Учебная дисциплина «Электротехника» является общепрофессиональной для специальности 1806 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и эл...полностью>>

Тематика творческих работ слушателей криппо по: химии формирование здорового образа жизни на уроках химии и во внеурочное время. Экологическое воспитание и образование на уроках химии.

Главная > Урок
Сохрани ссылку в одной из сетей:

5.УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ

• Українська освіта XXX ст.: завдання і проблеми.

• Активізація процесу навчання української мови і літератури.

• Вивчення української мови і літератури з елементами компаративного аналізу.

• Українознавство і народознавство у навчально-виховному процесі.

• Краєзнавство - засіб патріотичного виховання школярів.

• Обгрунтування методичних засад інтегрованого навчання з української мови і літератури.

• Формування і розвиток навичок критичного мислення учнів з використнням інтерактивних форм работи.

• Формування творчо мислячої особистості на уроках української мови і літератури.

• Методи і пийоми роботи з розвитку зв'язного мовлення на уроках української мови і літератури.

• Мова- інтелектуальний портрет народу і національне виховання школярів.

• Методи і прийоми викладання української мови і літератури в їхній особистісній спрямованості на учня.

• Розвиток ділового мовлення старшокласніків. Методи, прийоми, практична спрямованість роботи. Тестова перевірка засвоєння знань з ДУМ.

• Шевченко і світова культура. Значення творчості поета на формування світогляду школярів.

• Вивчення творчості письменника з елементами компаративного аналізу.

• Усна народна твочість на уроках і в позакласній роботі. Роль народної /авторської/ пісні у формуванні чеснот, моралі, характеру національно-свідомого громадянина України.

• Вивчення програмових творів української літератури в єдності змісту і його форми.

• Ефективність і результативність використання інноваційних методів і прийомів при вивченні української мови і літератури в школі.

• Уроки позакласного читання і виховання школярів.

• Вивчення літератури рідного краю у взаємозв ' язку з морально-етичним вихованням школярів.

• Уроки-огляди з вивчення творчості сучасних письменників у 10-11-х класах / поезія, проза, драматургія/.

• Розвиток критичного мислення школярів, критичного ставлення до обставин життя, порівняння альтернативних точок зору та прийняття зважених рішень при вивченні української мовм і літератури в школі.

• Поєднання в діалектичній єдності історико-літературних, теоретичних і науково-методичних складників процесу вивчення української мови і літератури в школі.

• Навчання учнів користування всім багатством засобів української мови на основі практичного засвоєння основних мовних і мовленнєвих понять, визначень, правил.

• Забеспечення засвоєння норм української літературної мови.

• Формування українознавчої і краєзнавчої компетенції школярів на уроках української мови.

• Розвиток в учнів уміння вільно спілкуватися української мовою і різних мовленнєвих ситуаціях.

• Взаємозв ' язок між розділами науки про мову і заставлення мовних явищ. Методи і прийоми вивчення і засвоєння. Міжмовні явища.

• Транспозиція та врахування відмінностей з метою попередження і подалання міжмовної інтерференції при вивченні української мови в школі з російскою мовою навчання. Методи і прийоми.

• Застосування різних способів структурування навчального матеріалу з використанням узагальнюючих таблиць ї схем на уроках української мови і літератури.

• Вимоги щодо змісту роботи з культури мовлення.

• Наступність і перспективність у викладанні української мови і літератури.

• Інтеграційний процес у вивченні української мови і літератури. Формування умінь застсувати суміжні знання з інших предметів.

• Ефективність роботи з формування в учнів комунікативних умінь на уроках української мови.

• Збагачення словникового запасу та граматичної будови усного і писемного мовлення учнів.

• Удосконалення основних мовних і мовленнєвих умінь і навичок старшокласників. Методи і прийоми.

• Найдоступніші способи підвищення мовної культури школярів.

• Літературознавчі методології як проблема в шкільній практиці.

• Художно-психологічна концепція міжособистісних взаємин у творах українських письменників і виховання школярів.

• Розвиток навчально-пізнавальних сітуацій на уроках української мови і літератури.

• Вивчення творчості письменника: технологія підготовки та проведення уроків. Контроль знань учнів з певної теми.

Література

• Бурлачко Л.О., Гузовська Г.Р., Люта Л.І., Протасавицька Г.І. Збірник диктантів для 5-11 класів. На народознавчій основі.- К.: Абрис, 1995./ Трансформація гуманітарної освіти в Україні/.

• Галетова А.Г., Пентил.к М.І. Української мова: Факультативний курс/. Навчальний посібник для вивчення української мови за межами України в 9-11 класах.- К.:Освіта, 1992.

• Головащук С.І. Українське літературне слововживення: Словник-довідник.-К.: Вища школа,1995.

• Гудзик І.П. Українське слово: Дидактичні матеріали з розвитку мовлення.-К.: Освіта, 1996.-/ Трансформація гуманітарної освіти в Україні/.

• Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. Посібник.-К.: Либідь, 1998.

• Довга О.М. Як писати твір: Методичний посібник для вчителів-словесніків.- К.: Видавничий центр “Просвіта”, 1995.

• Кононенко П.П. та ін. Українська мова: Посібниу для вступників до вузів.-К.: Либідь, 1990.

• Культура української мови : Довідник / С.Я. Єрмоленко, Н.Я. Дзюбиштна-Мельник, К.В. Ленець та ін.; За ред. В.М. Русанівського. - К.: Либідь, 1990.

• Мацько Л.І., Мацько О.М., Сидоренко О.М. Українська мова: Навч. Посібник.-К.: Либідь, 1998.

• Методика навчання рідної мови в середнїх навчальних закладах / За редакцією Пентилюк М.І.: Підручник для студентів-філологів. - К.: Ленвіт, 2000.

• Передрій Г.Р., Смолянінова Г.М., Непийвода Ф.А. Цікава граматика. - К.: Рад.школа. 1967.

• Плотницька І.М. Ділова української мова у сфері державного управлення: Навч. Посібник.0К.: Вид-во УАДУ, 2000.

• Українська мова. Довідник школяра / Уклад О.А. Росінська.- Донецьк: ВКФ “БАО”, 1999.

• Методична система “Розвиток критичного мислення у навчанні різних предметів” / Підготовлено для проекту “Читання та письмо для критичного мислення” за ред. Дженні Л. Стіл, Куртіс С. Мередит, Чарльз Темпл.01998. Посібники I -УШ. Міжнародна асоціація читачів.

• Ж. “Рідна школа”, квітень, 2001: з досвіду роботи за методикою “Читання і письмо для розвитку критичного мислення” у гавчальних закладах Кіровоградської області.

• Ж. “Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах” за 2001 р: №5,6; 3, 4. 2002 р.: № 4, 5, 6.

• Ж. “Дивослово” за 2004 р. №1-12.

• Упорядник Г.А. Рудницький Тарас Шевченко і Крим/ Енциклопедичний довідник/, -Сімферополь: Таврія, 2001.- 288. Крим: дорога тисячоліть.- Сімферополь: Таврія, 2001.- 304 с.

• Неяченко І.І. Сонце над Ялтою: Краєзн. Ілюстр. Нарис/ Фот. М.П. Орлов; Худ. М.М. Лук'яниця; Переклад з рос. Мови Д.А. Кононенка; Рез. О.Д. Петренка.- Сімферополь: Таврія, 1988.- 152 с; іл.

• Єфимова Т.В. Збірник диктантів для 5-11 класів усіх типів шкіл, середніх закладів, вузів.- Сімферополь: “Доля”. 1999.-168 с.

• Єфимова Т.В. Українська мова. Збірник текстів для переказів / Навчально-методичний посібник/. - Сімферополь: “Світ”, 2004-168 с.

• Заболотний О. Розвиток навчально-пізнавальної активності учнів (Проблемні ситуації) ІІ Дивослово.-2004.-№12.-с 27-28.

• Глова Б Елемети компаративістики під час аналізу ліричних творів (Поезії Лесі Українки і Генріха Гейне) ІІ Дивослово.-2004.-№12.-с 37-38.

6.ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

• Коммуникативная направленность в обучении.

• Интерактивные формы взаимодействия на уроке.

• Роль учителя в организации процесса обучения иностранному языку.

• Использование учебников для реализации требований программ по иностранному языку.

• Обучение чтению на коммуникативной основе.

• Разнообразие тренировочных упражнений в говорении.

• Собственно речевые упражнения для развития навыков диалогической речи.

• Проектная работа на уроках иностранного языка.

• Личностно ориентированный подход в обучении иностранному языку.

• Развитие критического мышления в процессе обучения иностранному языку.

• Формирование лингвокультурологической компетенции в процессе обучения.

• Формирование навыков аудирования в процессе обучения иностранному языку.

• Разнообразие упражнений, направленных на формирование лексических навыков.

• Виды контроля речевых умений и навыков учащихся.

• Особенности организации учебного процесса обучения младших школьников.

• Реализация социокультурного компонента в процессе обучения иностранному языку.

• Формирование стратегической компетенции в процессе обучения иностранному языку.

• Некоторые приемы развития творческих способностей учащихся на уроках иностранного языка.

• Ролевые игры в обучении иностранным языкам.

• Особенности преподавания иностранного языка на современном этапе.

• Приемы развития познавательных способностей и интересов учащихся.

• Содержание и формы методической работы в современных условиях.

• Поисковая деятельность учителя иностранного языка как источник совершенствования профессионального мастерства.

• Методика проведения нестандартных уроков и организация учебной деятельности школьников.

• Проблемное обучение.

• Формирование умений межличностного общения школьников.

• Психологические основы обучения иностранному языку.

• Индивидуальный подход в обучении иностранному языку.

• Творчество на каждом уроке.

• Воспитание экологической культуры средствами иностранного языка.

• Интеграция различных видов деятельности на уроках иностранного языка в начальных классах.

• Гражданское воспитание учащихся на уроках иностранного языка.

• Внеклассная работа в повышении эффективности учебно-воспитательного процесса по иностранному языку.

• Эффективные методы и приемы обучения иностранному языку.

• Реализация межпредметных связей.

• Комплексное использование мультимедийных, компьютерных средств обучения на уроках иностранного языка.

• Пропаганда здорового образа жизни на уроках иностранного языка.

• Организация самостоятельной познавательной деятельности учащихся на уроках иностранного языка.

• Страноведческий аспект в изучении иностранного языка.

• Урок - вершина творчества учителя.

Литература

• Bastow T. Jones C. Talking in Pairs. Cambridge University Press, 1994.

• Brumfit Sh. Communicative Methoblogy in language teaching.- Cambridge : Cambridge University Press, 1990.

• Byrne. D. 1987 Technigues for Classrооm Interaction. Longman.

• Vоrоnka. Z. Aktive methods of teaching spoken English.

• Вишневский О.І. Іноземні мови-1995-№2. Діяльність учнів на уроці іноземної мови.- К.: Радянська школа, 1989.

• Walloce. M. 1982 Teaching Vokabulary. Heinemann.

• Гапонова С.В. Сучасні методи викладання іноземних мов за рубежем / Іноземні мови-№1, 1998.

• Grellect. F. 1981. Developing Reading Skills, CUP.

• Gower, R & Walters, S. 1983. Teaching Practice Handbook. Heineman.

• Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. М.: Просвещение, 1998.

• Krogh S. Educaitang young children.- Mc Craw-Hill. Inc., 1994.

• Larsen-Freeman D. 1986.Technigues and Principles in Language. Teaching, OUP.

• Lewis. M. & Hill. J. 1992 Practical Technigues for Language Teaching, OUP.

• Николаева С.Ю. Индивидуализация обуч е ния иностранным языкам: Монография, - К.: Вища школа, 1987.

• Nunan D. 1989 Designing Tasks for the Communicative Classroom, CUP.

• Parrot. M. 1993. Tasks for Language Teachers.

• Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. М.: Просвещение, 1991.

• Пассов Е.И. Методическое мастерство учителя иностранного языка // Иностранный язык в школе.-1984.- №6 //.

• Савина С.Н Внеклассная работа по иностранным языкам в средней школе. М.: Просвещение, 1991.

• Underwood, M. 1989 Teaching Listening. Longman.

• Harmer/ J/ 1991. The Practice of English Language Teaching. Longman.

• Hedge. T. 1988. Writing. OUP.

• Хоменко Е.Г. Позакласна робота з іноземної мови // організація та забеспечення процессу навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах.// Під. ред. С.Ю. Ніколаєвої. К.:, 1997// Методика навчання іноземних мов у середніх закладах.: Підручник-К.: Ленвит, 1999.

7.КРЫМСКОТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ

1. Къырымтатар тили ве эдебияты дерслеринде чешит дерслернен багъы ве тесири.

2. Къырымтатар тили ве эдебияты дерслеринде билингвизм меселеси.

3. Къырымтатар тили ве эдебияты дерслеринде интерактив усулларнынъ къуланувы.

4. Талебелернинъ сёз байлыгъыны осьтирювинде тешкилий ишлернинъ чешитлери.

5. Дерснинъ эсас ве къошма макъсадлары.

6. Къырымтатар тили ве эдебияты дерслеринде лугъат ишлерининъ чешитлери.

7. Дерснинъ коммуникатив имкянларыны кенъештирювнинъ чешитлери.

8. Мевзуат аттестация дерслерининъ чешитлери, кечирюв усулиети.

9. Къырымтатар тили дерслеринде морфологик къаиделернен чалышув усуллары.

10. Къырымтатар тили дерслеринде хаталар устюнде чалышувнынъ чешитлери ве усулиети.

11. Къырымтатар тилининъ башкъа тюркий тиллернен багъы.

12. Эв вазифесини берюв ве анълатув усуллары.

13. Къырымтатар эдебиятында гъурбетлик мевзусы.

14. «Ана» мевзусы несир ве шиирий эдебиятымызда.

15. Сарай эдебиятынынъ бедий хусусиетлери.

16. Эдебий ядикярлыкълар.

17. Къырымтатар эдебиятында шаркъый лириканынъ тикленюви.

18. Язма эдебиятнынъ чешитлери.

19. Аудирлев ишлернинъ чешитлери ве оларнынъ эмиетлери.

20. Джиан эдебиятынынъ къырымтатар эдебиятына тесири.

Рефераты

1.Ана тили ве эдебият фенлернинъ дидактик эсаслары.

2.Ана тили огретюв усуллары ве оларнен дерсте эффектив къуланувы.

3. Анна тили дерслеринде къуланылгъан мешгъулиетлернинъ чешитлери.

4. Къырымтатар тили дерслеринде нутукъны инкишаф эттирюв усулиети.

5. Къырымтатар тили дерслеринде лугъат ишининъ чешитлери.

6. Инша ве беян язув усулиети.

7.Языджынынъ терджимеиалынен таныш этюв дерси.

8. Эдебият мевзусынен багълы олгъан сыныфтан тыш тедбирлер кечирюв усуллары.

9. Земаневий къырымтатар эдебиятынынъ актуаль мевзулары.

10. Къырымтатар тили ве къырымтатар эдебияты янъы программалар ве оларнынъ хусусиетлери.

Литература:

1. Меметов А.М. Лексикология крымскотатарского языка. Учебное пособие -Симферополь: Крымучпедгиз , 2000.

2. Меметов А.М.,Мусаев К.Крымскотатарский язык. Ч.1. Общие сведения о языке.Ч.2.Морфология.Учебное пособие. -Симферополь: Крымучпедгиз,2003.

3. Меметов А.М. Крымскотатарский язык. Учебник для учащихся старших классов и студентов филологических факультетов. Симферополь: Крымучпедгнз,1997.

4. Девлетов Р.Р. Словарь синонимов крымскотатарского языка. Симферополь: Доля, 2002

5. Девлетов Р.Р., Анафиева Э.Р. Словарь антонимов крымскотатарского языка. Симферополь: Доля,2002.

6. Акмоллаев Э. Синтаксис крымскотатарского языка. Ташкент : «Укитувчи»,1989.

8.ИНФОРМАТИКЕ

•  Инновационные технологии преподавания информатики в средней школе.

•  Организации профильного обучения по информатике.

•  Формирование познавательного интереса учащихся на уроках информатики.

•  Использование проблемного подхода и проблемных ситуаций в преподавании информатики .

•  Активизация мыслительной деятельности учащихся на уроках информатики .

•  Использование интерактивных методов в преподавании информатики.

•  Информационные технологии в преподавании информатики.

•  Эффективные формы проведения тематических аттестаций по информатике .

•  Система контроля за учебной деятельностью учащихся.

•  Реализация межпредметных связей в процессе преподавания информатики.

•  Развитие навыков самостоятельной работы учащихся на уроках информатики .

•  Работа с одарёнными детьми в процессе преподавания информатики .

•  Современные требования к организации урока информатики.

•  Создание электронного учебника по информатике.

•  Методика преподавания Excel.

•  Методика преподавания Access.

•  Методика преподавания языков программирования в средней школеСкачать документ

Похожие документы:

  1. Жидко максим Евгеньевич психотерапия в особых состояниях сознания

    Документ
    Однажды давным-давно жил юный принц, который верил все­му, кроме трех вещей: он не верил тому, что существуют острова, не верил, что есть принцессы, и не верил в Бога.

Другие похожие документы..