Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рассказ'
Агеева Надежда Вячеславовна (учитель русского языка и литературы) и её воспитанники – учащиеся 11 А класса – постоянные организаторы и участники школь...полностью>>
'Документ'
Тунгусский метеорит А был ли он вообще? Не бредовая ли выдумка — пресловутый Бермудский треугольник? Человек, разумеется, не птица, но ведь летает! ...полностью>>
'Закон'
бесплатное проведение прививок, включенных в Национальный календарь и проводимых по эпидемическим показаниям, в организациях государственной и муници...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 15 октября 2007 года в 11.00 часов на заседании диссертационного совета Д 210.010.04 по защите диссертаций на соискание ученой степен...полностью>>

Державна податкова адміністрація україни центр професійного навчання науково-методичний відділ фпг козин

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Науково-методичний відділ

ФПГ

Козин

2009

Фінансово-промислові групи: Науково-методичні матеріали \

Уклали: Науково-методичний відділ. – Козин: ЦПН ДПА України, квітень – травень 2009 року. – 83 с.

Схвалено методичною радою

Центру професійного навчання

Державної податкової адміністрації України

Протокол № ____ від “____”_________2009 року

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА………………………………………………………………… 2

РОЗДІЛ 1. Фінансово-промислові групи: характеристика, засади функціонування, структура та типи ФПГ. ………………………………. 3

РОЗДІЛ 2. Перевірка органами ДПС фінансово-промислової групи. …8

2.1. Доперевірочна робота. …………………………………………………… 8

2.2. Проведення перевірки органами ДПС України об‘єктів, що входять до складу ФПГ……………….………………………………………………….. 15

2.3. Узагальнення результатів проведення перевірки ФПГ………………. 18

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ……………………………………….. 21

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………. 82

ПЕРЕДМОВА

Дана робота – це узагальнення нормативно-правової бази про промислово-фінансові групи. Робота містить загальну характеристику про структуру, види фінансово-промислових груп та ґрунтовний опис підготовки, проведення та узагальнення перевірки ОДПС України фінансово-промислових груп.

Матеріали узагальнені та систематизовані з метою забезпечення працівниками ДПС України ефективного проведення контролю за повнотою сплати податків, інших обов‘язкових платежів до бюджету, упередження неправомірного відшкодування сум податку на додану вартість та руйнування схем мінімізації податкових зобов'язань.

Для руйнування схем мінімізації необхідно скоординувати зусилля податкових органів на оперативне опрацювання підприємств, залучених до схем мінімізації. Застосування будь-якої схеми мінімізації податків створює тіньовий дохід в сумі несплачених податків, який розподіляється між особою, об‘єкт оподаткування якої зменшено, та особами, які були при цьому залучені. З метою руйнування існуючих схем мінімізації Органи ДПС проводять зустрічні перевірки та звертаються до інших податкових інспекцій, стосовно надання підтвердження факту взаємовідносин підприємства, що перевіряється з контрагентами, з метою встановити факт надання загальних обсягів поставлення товару, чи надання інших послуг.

РОЗДІЛ 1. Фінансово-промислові групи:

загальна характеристика, засади функціонування, структура, типи.

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про промислово-фінансові групи” промислово-фінансова група (ПФГ) - об'єднання, до якого можуть входити промислові підприємства, сільськогосподарські підприємства, банки, наукові та проектні установи, інші установи та організації всіх форм власності, що мають на меті отримання прибутку, і які створюються за рішенням уряду України на певний термін з ме­тою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, включаючи програми згідно з міждержавними договорами, а також виробництва кінцевої продукції.

Промислово-фінанслва група складається із головного підприємства та учасників ПФГ, які перебувають з основним підприємством у юридичних та господарських відносинах. Головним підприємством ПФГ є підприємство, створене відповідно до законодавства України, яке виробляє кінцеву продукцію ПФГ, здійснює її збут, сплачує податки в Україні й офіційно представляє інтереси ПФГ в Україні та за її межами. Учасником ПФГ може бути підприємство, банк або інша наукова і проектна установа, організація, створена згідно з законодавством України, чи іноземна юридична особа, яка входить до складу ПФГ, виробляє проміжну продукцію ПФГ або надає банківські та інші послуги учасникам і головному підприємству ПФГ і має на меті отримання прибутку.

ПФГ не має статусу юридичної особи. Право діяти від імені ПФГ має виключно головне підприємство ПФГ. Головне підприємство та учасники ПФГ зберігають статус юридичної особи, а також незалежність у здійсненні вироб­ничої, господарської та фінансової діяльності відповідно до Закону та укладеної генеральної угоди про сумісну діяльність.

Головне підприємство ПФГ не несе відповідальності за зобов'язаннями учасників ПФГ, учасники ПФГ не несуть від­повідальності за зобов'язаннями головного підприємства, якщо інше не обумовлене двосторонніми договорами.


Можливість

формування

міжнарод-

них коопе-

раційних

зв'язків на

основі ство-

рення

транснаціо-

нальних

промисло-

во-фінансо-

вих груп

А

Б В


Б


В

В

В Україні існують обмеження на створення ПФГ. Законодавство про ПФГ в Україні містить певні положення щодо обмеження створення ПФГ та діяльності головного підприємства ПФГ. Відповідно до ст. 2 п. 7 ЗУ “Про промислово-фінансові групи” створення ПФГ забороняється у сфері торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, матеріально-гехнічного постачання, транспортних послуг. Існують обмеження на участь у ПФГ: забороняється участь більше ніж в одній ПФГ; дочірні підприємства можуть входити до складу ПФГ тільки разом зі своїм основним підприємством: державні та місцеві унітарні підприємства малого бізнесу можуть увійти до складу ПФГ на умо­вах, визначених власником майна; учасниками ПФГ не можуть бути громадські й релігійні організації. У складі ПФГ може бути тільки один банк.

Механізм створення та державної реєстрації ПФГ в Україні регулюється ст.3 ЗУ “Про промислово-фінансові групи”. Рішення про створення (реєстрацію) об'єднання та надання йому статусу ПФГ приймається Кабінетом Міністрів України з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, затверджених законами або постановами Верховної Ради України та оформляється постановою. Питання про створення ПФГ порушує перед Кабінетом Міністрів України уповноважена особа (особи) ініціаторів створення ПФГ.

Згідно ст. 4 ЗУ “Про промислово-фінансові групи” ПФГ користується такими пільгами:

1. Оподаткування проміжної та кінцевої продукції ПФГ здійснюється згідно з чинним законодавством України.

2. Головне підприємство та учасники ПФГ звільняються від сплати вивізного (експортного) мита і митних зборів у разі експорту проміжної продукції.

3. Головне підприємство і учасники ПФГ звільняються від сплати ввізного (імпортного) мита і митних зборів у разі імпортування проміжної продукції.

4. На банки - учасники ПФГ не поширюються обмеження щодо внесків комерційних банків до статутних фондів інших підприємств і організацій, встановлені частиною четвертою статті 3 Закону України "Про банки і банківську діяльність", у частині інвестування коштів у розробку або розвиток і модернізацію виробництва кінцевої та проміжної продукції ПФГ.

Набуті банками корпоративні права власності та інші майнові права в цих випадках зберігаються за банками після реорганізації або ліквідації ПФГ.

5. Використання головним підприємством або учасником ПФГ пільг, наданих цією статтею, не для виробництва кінцевої і проміжної продукції ПФГ є ухиленням від оподаткування і тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством, а також є підставою для ліквідації ПФГ або виключення учасника ПФГ із складу ПФГ.

РОЗДІЛ 2. Перевірка органами ДПС фінансово-промислової групи.

В даному розділі розглядається механізм підготовки, проведення та підведення підсумків перевірки органами ДПС підприємств, що входять до фінансово-промислових груп.

2.1. Доперевірочна робота

Головна проблема в роботі з підприємствами, що належать до складу ФПГ, - це зменшення податкових зобов‘язань, використовуючи прогалини й розбіжності у законодавстві. В ході перевірок вищезгаданих підприємств перевіряючі встановлюють схеми мінімізації та ухилення від сплати податків підприємствами. Найчастіше від сплати податків ухиляються шляхом збільшення витрат без їх економічного обґрунтування. З цією метою укладаються договори про надання різноманітних послуг.

Згідно з п.2 наказу ДПАУ № 201 від 28.03. 2008 року “Про затвердження нової редакції Методичних рекомендацій щодо складання плану-графіка проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання” Департаментом податкового контролю юридичних осіб ДПА України, з урахуванням пропозицій інших структурних підрозділів ДПА України, складається план-графік перевірок окремих найбільших фінансово-промислових груп та відповідних галузей економіки на наступний рік. Підставами для включення до стратегічних напрямів ФПГ та/або галузей економіки можуть бути:

 невідповідність показників макроекономічного розвитку економіки України чи окремого регіону відповідним показникам певної галузі чи сукупності підприємств у складі ФПГ;

 зменшення надходжень до бюджету в цілому або в частині окремих податків по ФПГ регіону чи галузі, в тому числі зменшення середньо-галузевого або середньо-групового рівня податкової віддачі;

 збільшення кількості збиткових підприємств чи з низьким рівнем податкової віддачі серед підприємств, що належать до ФПГ або галузі економіки;

 невиконання фінансових планів підприємствами-монополістами у частині розрахунків з бюджетом;

 наявність інформації про можливе застосування схем мінімізації сплати податків тощо.

Перелік ФПГ та галузей, відібраних для проведення перевірки згідно із стратегічним планом на наступний рік, доводиться до ДПА в АР Крим, областях, м. Києві та Севастополі до 1 листопада поточного року.

Протягом року до стратегічного плану на поточний рік можуть вноситись зміни. При цьому зміни, які стосуються певного кварталу, можуть вноситись не пізніше ніж за 60 календарних днів до початку цього кварталу (до 1 лютого, до 1 травня, до 1 серпня, до 1 листопада). Зміни до стратегічного плану погоджуються керівництвом ДПА України у встановленому порядку.

Згідно з п.1 Наказу ДПАУ № 432 від 16.07.2007 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації проведення перевірок підприємств, які входять до складу фінансово-промислових груп, інших об'єднань та великих платників податків” планові та позапланові перевірки організовуються з метою відслідковування товарно-грошових потоків по фінансово-промисловій групі в цілому та визначення їх впливу на фінансовий стан та обсяги розрахунків з бюджетом кожного з учасників; забезпечення комплексу заходів щодо знешкодження схем мінімізації податкових зобов'язань та ухилення від оподаткування; узагальнення результатів планових та позапланових перевірок по фінансово-промисловій групі в цілому та порядок їх реалізації.

Департамент податкового контролю юридичних осіб ДПА України до 1 листопада поточного року надає структурним підрозділам ДПА України інформацію щодо переліку та складу фінансово-промислових груп та галузей економіки, які плануються до перевірки згідно зі стратегічним планом на наступний рік згідно з п.1.2 Наказу ДПАУ № 355 від 27.05.2008 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків»

Структурні підрозділи ДПА України за 2 місяці до початку кварталу, в якому плануються перевірки підприємств фінансово-промислових груп чи визначених галузей економіки, у разі наявності, надають Департаменту податкового контролю юридичних осіб відомості про аналіз діяльності підприємств цих галузей економіки та особливості оподаткування, а також пропозиції щодо включення до переліку питань, які потребують особливої уваги при проведенні перевірок платників податків.

Перелік питань перевірки підприємств, що входять до фінансово-промислових груп визначених галузей економіки, розробляється Департаментом податкового контролю юридичних осіб ДПА України та направляється до ДПА у АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі не пізніше ніж за 15 днів до початку кварталу, в якому заплановано до перевірки наведені галузі економіки, де призначається координатор документальної перевірки - досвідчений фахівець державної податкової служби (фахівець, який має стаж роботи в органах ДПС не менше одного року).

У разі перевірки окремих фінансово-промислових груп, які мають особливо розгалужену структуру та здійснюють фінансово-господарські операції у великих обсягах, призначаються координатори окремих підгруп, визначених за галузевою та територіальною ознаками, та координатор по ФПГ в цілому – згідно з п.2.1 Наказу ДПАУ N 432 від 16.07.2007 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації проведення перевірок підприємств, які входять до складу фінансово-промислових груп, інших об'єднань та великих платників податків”

Підрозділи органів ДПС, які очолюють перевірки згідно з планом-графіком, направляють (із залишенням копії в органі ДПС) платнику податків письмове повідомлення про її проведення рекомендованим листом з відміткою про вручення (або надають під розписку платнику податків (посадовим особам платника податків)) не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку виїзної планової перевірки.

У повідомленні про проведення планової виїзної перевірки в обов'язковому порядку зазначаються підстава для проведення перевірки, дати її початку та закінчення.

Підрозділи органів ДПС, які очолюють перевірки згідно з планом-графіком, за 10 календарних днів до початку перевірки забезпечують інформування інших контролюючих органів відповідно до Порядку координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року N 619, за умови одночасного терміну проведення перевірки.

За 10 календарних днів до початку проведення планової виїзної перевірки підрозділи органів ДПС, які очолюють перевірки згідно з планом-графіком, інформують про її проведення підрозділи погашення прострочених податкових зобов'язань, оподаткування юридичних осіб, оподаткування фізичних осіб, економічного аналізу та прогнозування, податкової міліції, боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, а у разі здійснення фінансово-промисловою групою зовнішньоекономічної діяльності - підрозділи контролю у сфері ЗЕД.

Наведені підрозділи органу ДПС, отримавши інформацію про початок перевірки підприємств, що входять до ФПГ, протягом 3 робочих днів з дня її отримання в обов'язковому порядку направляють підрозділам, що очолюють перевірку, наявну інформацію щодо платника податків, яка може свідчити про ухилення від сплати податків або ймовірне заниження платником податків податкових зобов'язань, наявність податкового боргу платника податків, а також повідомляють про участь (відмову від участі) посадових осіб зазначених структурних підрозділів у проведенні перевірки.

З метою проведення доперевірочного аналізу підрозділи оподаткування юридичних осіб забезпечують також надання у зазначений термін підрозділам, що очолюють перевірку, аналізу показників фінансової (у разі наявності її оприлюднення) і податкової звітності та виявлених розбіжностей із зазначенням їх причин.

Відповідальність за своєчасне та якісне надання відповідної інформації несуть керівники вказаних підрозділів.

Доперевірочний аналіз здійснюється з опрацюванням:

 • загальних реєстраційних даних;

 • показників фінансової (у разі наявності її оприлюднення) та податкової звітності (при виявлених розбіжностях проаналізувати причини);

 • інформації про пов'язаних осіб;

 • інформації, отриманої з ДКЦПФР, про укладені угоди з цінними паперами;

 • інформації, отриманої від інших підрозділів;

 • інформації щодо проведених операцій з нерезидентами;

 • інформації із відкритих джерел (ЗМІ, Інтернету тощо);

 • інформації щодо взаємовідносин з будь-якими контрагентами;

 • інформації щодо застосування платником податків схем ухилення від оподаткування або схем мінімізації (у разі наявності);

 • іншої інформації щодо платника податків, яка може бути використана при проведенні доперевірочного аналізу, з метою визначення на підставі зазначеного аналізу можливих ризиків наявності порушень платником податків чинного законодавства та питань, що підлягають першочерговій перевірці.

За рішенням керівника (заступника керівника) органу ДПС до участі у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок бюджетоутворюючих та інших визначальних платників податків можуть залучатися працівники підрозділів економічного аналізу та прогнозування для проведення аналізу діяльності платника податків та виявлення ризиків щодо несплати ними податкових зобов'язань.

Підрозділи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, в обов'язковому порядку за рішенням голови регіональної ДПА беруть участь у проведенні планових виїзних перевірок платників податків, включених до планів-графіків за їх пропозицією.

У разі організації перевірки платника податків, який має філії (відокремлені підрозділи), вживаються заходи щодо одночасного проведення перевірки юридичної особи та її незнятих з обліку відокремлених підрозділів.

Якщо юридична особа та її відокремлені підрозділи перебувають на обліку в різних органах ДПС або ця особа перебуває на обліку в інших органах ДПС як платник окремих податків, організацію взаємодії відповідних органів при проведенні перевірки здійснює той орган ДПС, який проводить (очолює) перевірку юридичної особи.

У такому випадку підрозділи органів ДПС, які очолюють перевірку платника податків - юридичної особи, не пізніше ніж за 12 робочих днів до початку її проведення інформують засобами електронного зв'язку органи ДПС:

• на обліку в якому перебуває цей платник податків (у разі проведення перевірки іншим органом ДПС);

• на обліку в яких перебувають філії (відокремлені підрозділи) такого платника податків;

• на обліку в яких така юридична особа перебуває як платник окремих податків.

При цьому підрозділи органу ДПС, що очолюють перевірку платника податків - юридичної особи, забезпечують його повідомлення.

Органи ДПС, на обліку у яких перебувають філії та відокремлені підрозділи платника податків, забезпечують їх повідомлення (незалежно від форми сплати податку на прибуток та ПДВ) про початок планової виїзної перевірки у терміни та відповідно до вимог чинного законодавства, а також інформування органу ДПС, що здійснює перевірку платника податків - юридичної особи, про початок перевірки філій.

В обов'язковому порядку за поданням підрозділу, відповідального за проведення планової або позапланової виїзної перевірки, керівник органу ДПС приймає рішення про залучення працівників підрозділів погашення прострочених податкових зобов'язань до участі у перевірках платників податків, які мають податковий борг або щодо яких передбачаються значні суми донарахувань (і при цьому суми очікуваних донарахувань перевищують вартість наявних активів платників податків), для визначення джерел погашення податкового боргу, в тому числі встановлення третіх осіб, відповідальних за погашення податкового боргу такого платника відповідно до п. 10.6 ст. 10 Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", із змінами та доповненнями.

Працівники зазначених підрозділів також залучаються до участі у перевірках платників податків, які протягом періоду, що підлягає перевірці, були реорганізовані або змінили форму власності (власника), для виявлення майна з ознаками безхазяйного.

За рішенням Голови ДПА України, яке оформлюється наказом з урахуванням вимог статті 11 Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні", із змінами та доповненнями, до проведення виїзних планових та позапланових перевірок платників податків можуть залучатися працівники всіх органів ДПС України.

Згідно п.2.2 Наказу № 432 від 16.07.2007 р “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації проведення перевірок підприємств, які входять до складу фінансово-промислових груп, інших об'єднань та великих платників податків” Учасники фінансово-промислової групи розподіляються за категоріями уваги (відповідно до критеріїв оцінки та розподілу, визначених пп. 2.1.2 Методичних рекомендацій щодо порядку розподілу платників податків за категоріями уваги, затверджених наказом ДПА України від 30.06.2006 р. N 373.

Таким чином: ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА I КАТЕГОРІЇ - це ФПГ, до складу учасників якої входять сумлінні платники податків та платники податків помірного ризику.

ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА II КАТЕГОРІЇ - це ФПГ, до складу учасників якої входять платники податків помірного ризику.

ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА III КАТЕГОРІЇ - це ФПГ, до складу учасників якої крім сумлінних платників податків та платників податків помірного ризику входять платники податків високого ризику, що призводить до обов‘язкового ризико-орієнтованого контролю. Даний контроль включає в себе визначення факторів, за якими учасники фінансово-промислової групи віднесені до платників податків високого ризику, та встановлення причин їх виникнення; запровадження постійного моніторингу стану розрахунків з бюджетом платників податків високого ризику;

управління ризиками шляхом удосконалення методів виявлення та усунення порушень податкового законодавства, підвищення ефективності індивідуальної роботи з платниками податків високого ризику, які входять до складу ФПГ.

Відповідальними за проведення вказаних заходів є підрозділи організації роботи з великими платниками податків ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

При проведенні виїзної планової та позапланової перевірки платника податків виписується направлення на перевірку, яке виписується в 2 примірниках (перший примірник оформляється на бланку органу ДПС) та скріплюється гербовою печаткою та підписується керівником органу ДПС, який очолює проведення планової виїзної перевірки, а направлення на проведення позапланової виїзної перевірки підписується керівником органу ДПС, який прийняв рішення (наказ) про проведення такої позапланової перевірки. У направленні на перевірку зазначаються дата його видачі, назва органу ДПС, мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади (із зазначенням органу ДПС), звання, прізвища та ініціали посадових осіб органу ДПС, які проводитимуть перевірку.

Направлення реєструється в журналі, де в обов'язковому порядку вказуються тип перевірки (планова чи позапланова), підстави для її проведення (частина або пункт статті закону), дата початку та дата закінчення.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Навчально-методичний комплекс дисципліни „ стратегічний менеджмент" для підготовки фахівців напряму 0502 „Менеджмент" зі спеціальності

  Документ
  Курс „Стратегічний менеджмент” є інтегрованою і завершальною дисципліною, яка належить до порівняно нових. Розрахована на студентів економічних спеціальностей вищих аграрних закладів освіти, які опановують спеціальність, що безпосередньо
 2. Tender. Ua – все о закупках. (044) 2055879

  Документ
  11. 008р. 10.00 Розкриття: за адресою замовника, актовий зал, .11. 008р. 10.30 Тендерне забезпечення: не вимагається Додаткова інформація: кваліфікаційні вимоги _ відповідно до п.
 3. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (1)

  Документ
  Рекомендовано до друку Вченою радою економічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 2 від 18 лютого 2011 року)
 4. Удк 32+329. Д67 ббк 66. 2(4 Укр)+76

  Документ
  Це видання є логічним продовженням першої, офіційно забороненої в Україні та засудженої до знищення (!) книги «Донецька мафія. Антологія». Але Правду знищити неможливо, вважають ініціатори проекту «Мафія в Україні» і пропонують українським
 5. Програма реформ та інфраструктура їх реалізації. Соціальна політика. Державні фінанси

  Документ
  Традиційно консорціум незалежних аналітичних центрів здійснює моніторинг діяльності нової влади та оцінює результати її роботи. Такий моніторинг є комплексним аналізом кроків різних гілок влади та їх оцінкою з точки зору відповідності

Другие похожие документы..