Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
I. Современная психология – это широко разветвлённая область человеческих знаний о закономерности развития и функционирования психики, как особой фор...полностью>>
'Закон'
В целях повышения эффективности контроля со стороны Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской ...полностью>>
'Решение'
Решение стратегических задач по обеспечению продовольственной безопасности страны, наращиванию экономического потенциала агропромышленного комплекса ...полностью>>
'Документ'
*Выполняем ремонт и модернизацию оборудования любой сложности(замена системы управления-УЧПУ, УЦИ, приводов подач, приводов главного движения и элемен...полностью>>

Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр" після окр „спеціаліст" за спеціальністю (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор Львівського національного

аграрного університету

академік НААНУ_____________В.В. Снітинський

“_____” _______________ 2011 р.

ПРОГРАМА

ДЛЯ ВСТУПУ НА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ

„МАГІСТР” ПІСЛЯ ОКР „СПЕЦІАЛІСТ” ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

„ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА КАДАСТР”

ДУБЛЯНИ - 2011

ГАЛУЗЕВІ КАДАСТРИ

Значення, завдання і зміст містобудівного кадастру. Об'єкт і предмет містобудівного кадастру. Інформаційна система містобудівного кадастру. Структура даних містобудівного кадастру. Система містобудівного кадастру. Організаційна структура містобудівного кадастру. Завдання служб містобудівного кадастру. Порядок виконання робіт з створення містобудівного кадастру. Інформаційне забезпечення містобудівного кадастру.

Місто, як земельногосподарська система. Принципи регулювання земельних відносин в містах. Компетенція місцевих органів з питань регулювання земельних відносин. Заходи щодо приватизації міських земель.

Сфера містобудівної діяльності. Стадії містобудівного проектування. Функціональне зонування території. Зонінгові правила та їх зміст. План землекористування та забудови.

Роль оцінки міських земель. Міські землі як товар та об'єкт оцінки. Нормативна ціна і ринкова вартість. Масова оцінка міських земель.

Функції та призначення земельно-інформаційних систем. Реєстрація прав на землю. Система земельно-реєстраційних заходів, методи їх здійснення. Структура звітних даних містобудівного кадастру.

Загальні поняття інвентаризації житлового фонду. Завдання і зміст обліку житлового фонду. Етапи оцінки будівель і споруд. Складання планів земельних ділянок та поверхів будівель. Оцінка будівель для містобудівного кадастру. Документи, які встановлюють право власності на будівлі.

Технічна інвентаризація основних фондів підприємств, об'єднаних котелень і мереж системи мінжитлокомунгоспу. Технічна інвентаризація основних фондів підприємства міського електротранспорту системи мінжитлокомунгоспу. Технічна інвентаризація основних фондів водопровідно-каналізаційних підприємств. Технічна інвентаризація основних фондів підприємства комунальних електричних мереж системи мінжитлокомунгоспу. Технічний облік споруд дорожномостового господарства в містах робітничих, дачних і курортних селищах.

Інвентаризація зелених насаджень в містах, робітничих, дачних і курортних селищах.

Поняття природних ресурсів та їх класифікація. Роль кадастру природних ресурсів в організації їх раціонального використання та охорони. Автоматизовані системи ведення КПР.

Лісовий фонд, як об'єкт лісового кадастру. Виникнення та розвиток лісового кадастру. Нормативно-правове забезпечення лісового кадастру. Суть і загальні положення лісового кадастру. Принципи ведення лісового кадастру.

Суть і загальні положення районування території. Лісорослинне, геоботанічне, лісогосподарське та геоботанічно-лісівниче районування. Комплексне лісогосподарське районування. Типологічні класифікації лісів. Лісовничо-економічна типологія П.С. Погребняка. Поділ лісів на групи та віднесення їх до категорії лісистості. Поняття та критерії бонітування лісів та їх таксація.

Принципова схема та особливості формування лісового кадастру. Складові частини лісового кадастру. Інформаційне забезпечення лісового кадастру. Природно-рослинні ресурси в складі лісового кадастру. Ресурси мисливської фауни у складі лісового кадастру. Організація ведення лісового кадастру.

Методичні підходи економічної оцінки ЛР. Економічна оцінка в ЛР. Нормативна грошова оцінка земель лісового фонду.

Водні ресурси як об'єкт ВК. Нормативно-правове забезпечення ВК. Суть і загальні положення ВК. Принципи, завдання та призначення ВК. Класифікація рік. Озера, водосховища та ставки. Підземні води. Класифікація водокористування.

Інформаційне забезпечення водного кадастру. Якісні характеристики водних ресурсів. Організація ведення ВК. Складові частини ВК (реєстрація водокористувань, облік кількості і якості вод, облік використання вод). Водогосподарські баланси.

Методичні підходи економічної оцінки ВР. Економічна оцінка ВР. Нормативна грошова оцінка земель водного фонду.

Корисні копалини в Україні як об'єкт КН. Суть і загальні положення КН. Значення та завдання КН.

Інформаційне забезпечення КН. Організація ведення КН. Державна реєстрація і облік робіт з геологічного вивчення надр, гірничих відводів, спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами. Методичні підходи до економічної оцінки корисних копалин. Нормативна грошова оцінка земель гірничої промисловості і відкритих розробок.

Кадастр природно-заповідного фонду (КПЗФ). Кадастр об'єктів оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. Кадастр території, що зазнали радіоактивного та іншого техногенного забруднення. Кадастри вторинних ресурсів.

ОЦІНКА ЗЕМЛІ І НЕРУХОМОСТІ

Мета і завдання експертної оцінки землі. Становлення та розвиток експертної оцінки землі . Нормативно-правова база експертної оцінки землі. Світовий дослід оцінки земельних ділянок.

Принципи оцінки. Види вартості і пов'язані з нею поняття. Шість функцій грошей для оцінки. Дата, об'єкт, предмет і критерії експертної оцінки землі . Фактори, що впливають на вартість земельної ділянки. Найкраще і найефективніше використання земельної ділянки. Джерела інформації для експертної оцінки.

Процедура проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. Методичний підхід, що базується на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок. Методичний підхід, який базується на капіталізації чистого операційного або рентного доходу. Пряма та непряма капіталізація. Методичний підхід, що базується на врахуванні витрат на земельні поліпшення.

Експертна оцінка земельних ділянок, які використовуються як сільськогосподарські угіддя. Експертна оцінка земельних ділянок, вкритих лісовою рослинністю та призначених для вирощування лісу. Експертна оцінка земельних ділянок водних об'єктів. Експертна оцінка забудованих земельних ділянок. Особливості оцінки земельних ділянок спеціалізованих об'єктів та об'єктів з обмеженим ринком. Оцінка права оренди земельної ділянки та права обмеженого користування чужою земельною ділянкою.

Процедура підготовки та перепідготовки кадрів. Організація та регулювання професійної діяльності оцінювачів. Міжнародні стандарти оцінки.

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

Роль і формування ринку землі в системі управління земельними ресурсами. Іпотека (застава). Земельні та іпотечні банки. Земельні аукціони. Інноваційно-інвестиційна політика. Кадастрово-реєстраційні центри. Товарні біржі, брокерські, посередницькі та інші фірми. Науково-технічна і рекламна інформація як інструмент управління земельними ресурсами. Екологічні аспекти управління охороною і використанням земельних ресурсів. Принципові засади ресурсозберігаючого землекористування. Теоретичні питання збереження родючості грунту. Вдосконалення екологічної інфраструктури. Роль технічного паспорта земельних ділянок агроформувань в системі управління охороною земельних ресурсів. Комплексність підходу управління охороною земельних ресурсів.

Земля як об'єкт управління. Використання земельного фонду. Земельна рента як важіль управління земельними ресурсами Об'єктивна необхідність формування ефективної системи управління земельними ресурсами Мета і завдання ефективного управління земельними ресурсами. Предмет науки управління земельними ресурсами Фундаментальні принципи та функції управління земельними ресурсами. Загальна характеристика функцій управління Світовий досвід управління земельними ресурсами Конституційні засади управління земельними ресурсами України. Земельний кодекс - основи ефективного управління земельними ресурсами. Законодавчі акти та нормативні документи з питань організації управління земельними ресурсами. Реалізація Указу Президента України „Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки”. Управління процесом формування системи землекористувань ринкового типу Інституційний механізм системи управління земельними ресурсами. Органи державного управління раціональним використанням і охороною земель.

Компетенція вертикальної ступеневої ієрархії в галузі управління земельними ресурсами. Підготовка кадрів з питань управління земельними ресурсами. Теоретичні засади інформаційного забезпечення Земельно-кадастрова інформація Роль земельно-реєстраційної системи в управлінні земельними ресурсами. Грошова оцінка земель. Експертна грошова оцінка земельних ділянок. Планово-картографічне забезпечення ефективним управлінням земельними ресурсами Геошформашйні технології в системі управління земельними ресурсами. Комп'ютеризація управління земельними ресурсами. Особливості управління земельними ресурсами в мовах переходу до ринку. Трансформація форм власності на землю в системі управління земельними ресурсами. Управління землями сільськогосподарського призначення Управління землями запасу. Управління землями резервного фонду Управління меліоративним земельним фондом Управління радіонуклідно забрудненими землями. Організаційні засади управління земельними ресурсами в населених пунктах. Земельна ділянка як об'єкт управління Зміст та завдання кадастрового землевпорядкування населених пунктів. Встановлення меж земельних ділянок на забудованих територіях Земельно-господарське впорядкування як правова основа управління земельними ресурсами Розмежування земель за формами власності Встановлення ирибудинкових територій Управління земельними ресурсами природоохоронних територій. Управління земельними ресурсами в смугах прикордонного режиму. Управління земельними ресурсами історично-сформованих ландшафтів Управління земельними ресурсами в зонах пам'яток історії та культури. Управління земельними ресурсами на територіях з несприятливими природними умовами Управління землями водного фонду. Управління землями промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення Бізнес-план як організаційно-правова основа управління земельними ресурсами Питання теорії земельного менеджменту в системі управління земельними ресурсами. Мета та завдання моніторингу земель. Зміст і структура моніторингу земель. Принципи та способи здійснення моніторингу земель. Роль землевпорядкування в системі управління земельними ресурсами. Принципи сучасного землевпорядкування. Види і форми землевпорядкування. Суть та структура господарського землевпорядкування агроформувань. Суть та структура господарського землевпорядкування інших категорій земель. Зміст землевпорядкування. Розробка державної і регіональних програм використання земельних ресурсів. Розробка проектів та іншої землевпорядної документації пов'язаної з використанням і охороною земель.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Поняття системи автоматизованого землевпорядного проектування (САЗП), її мета i об'єкти автоматизації. Роль, місце i функції САЗПР. Принципи САЗПР. Сучасний стан автоматизації землевпорядкування. Програмне забезпечення для САЗПР. Географічні інформаційні системи. Земельно-iнформацiйнi системи. Генералiзована iнформацiйно-логiчна модель функціональної структури САЗПР. Класифікація засобів апаратного i програмного забезпечення. Концептуальні положення створення САЗПР. Загальна технологічна схема землевпорядного проектування а автоматизованому режимі. Графічний редактор як складова частина САЗПР. Обчислення площ контурних i лінійних об'єктів. Форми для виводу вихідних i результативних даних. Захист інформації. Узагальнена блок-схема САЗПР. Діалогова система управління. Методологічна система проектанта.

Ввід i перетворення графічної частини i атрибутивної інформації. Проектувальні підсистеми. Автоматизовані банки даних. Система аналітичної обробки графіки та система запит–довідка. Моделювання творчих функцій. Система i засоби автоматизованих землевпорядних розрахунків. Оптимізація землевпорядних розрахунків. Графічні технології. Графічні робочі станції. Графічні формати. Програмні засоби для векторизацiї i гібридного редагування сканованих зображень. Ввід i вивід графічної інформації. Графічний інтерфейс AutoCAD. Збереження i закриття креслень. Команди AutoCAD. Системи координат. Настройка параметрів креслення.

ЦИФРОВЕ КАРТОГРАФУВАННЯ

Геоіконіка, як відображення поверхні Землі та інших космічних тіл. Геозображення. Системи геозображень. Поняття про масштаб часу та простору. Основи генералізації геозображень. Геоіконіка - новий науковий напрямок геодезичних наук. Цифрова карта, як джерело інформації. Зміст та властивості цифрової карти. Основи теорії моделювання. Класифікація моделей. Класифікація топографо-геодезичних моделей. Інформаційна насиченість картографічних творів. Ентропія. Прийоми математико-картографічного моделювання. Картографо-статистичний аналіз. Інформаційний аналіз. Порівняння карт різної тематики та різночасових карт. Картографічна генералізація. Точність картографічних творів. Необхідна та достатня точність визначення координат точок місцевості. Точність та достовірність картографічної інформації. Обгрунтування вибору масштабу карти та необхідної висоти перерізу рельєфу горизонталями. Методи перетворення та аналізу картографічної інформації. Головні етапи картографічних перетворень та вимоги до них. Головні теоретичні положення. Елементи Булевої алгебри. Елементи теорії графів. Методи апроксимації ліній. Апроксимація поверхонь поліномами. Апроксимація поверхонь сплайн-функціями. Векторне і растрове зображення. Головні методи отримання геоданих. Основи ГлоНаСС та GPS. Наземні методи. Дистанційне зондування. Використання цифрових карт. Картографічні інформаційно-пошукові системи. Географічні інформаційні системи. Геоінформаційні системи. Методи дослідження за допомогою ГІС.

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ЗЕМЕЛЬ

Поняття державного контролю за використанням і охороною земель. Завдання державного контролю за використанням і охороною земель. Органи, які здійснюють державний контроль за використанням і охороною земель. Загальна характеристика функцій по здійсненню державного контролю. Загальна характеристика діяльності державної інспекції з використання і охорони земель. Права державних інспекторів по використанню і охороні земель. Процесуальний порядок підготовки і розгляду матеріалів по притягненню порушників земельного законодавства до адміністративної відповідальності. Зміни в Кримінальному кодексі України і Кодексі України про адміністративні правопорушення. Порядок заповнення форм звітності. Зміст пояснювальної записки до звіту.

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Поняття науки та її значення в суспільстві. Наука, як продуктивна сила суспільства. Класифікація наук, місце управління земельними ресурсами в ній. Науково-дослідна робота в землевпорядкуванні. Наукове дослідження. Поняття наукового дослідження. Види наукових досліджень. Структура наукових досліджень та його етапи. Методологія, та методика дослідження в землевпорядкуванні. Робота з науковою літературою. Підбір літературних джерел. Робота з книгою і реферативною літературою. Техніка конспектування. Традиційні способи. Використання новітніх технологій і комп'ютерних програм. Накопичення інформації в процесі дослідження. Натурне спостереження. Статистичне та монографічне спостереження. Використання картографічних матеріалів. Методи і способи обробки наукової інформації. Нагромадження і систематизація економічних даних. Найпростіші прийоми обробки. Методи статистичного аналізу і обробки даних. Застосування методів нечіткого програмування в землевпорядних наукових дослідженнях. Основні принципи нечіткого моделювання. Лінгвістичні змінні в обгрунтуванні управлінських землевпорядних рішень. Моделі з гнучкими обмеженнями. Компромісний розв'язок у землевпорядних задачах. Вибір альтернативного варіанту. Використання EMM і ЕВМ для обробки даних спостережень. Економіко-математична модель як інструмент наукового дослідження . Використання ЕВМ для обробки даних спостереження. Планування і прогнозування на основі економіко-математичних моделей. Теоретичне узагальнення результатів дослідження . Теоретичний пошук. Стадії пошуку. Робочі гіпотези та їх місце в творчому процесі. Роль випадку в наукових відкриттях. Оформлення результатів наукових досліджень. Види формалізації результатів наукового дослідження. Науковий звіт. Основні вимоги щодо його складання. Тези та їх складання. Наукова стаття. Порядок роботи над нею. Науково-методична обробка наукового матеріалу і підготовка до друку. Наукові повідомлення та доповіді.

ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Закони України "Про планування і забудову територій" (6.04.2000р. №1644-III). Містобудівна територія. Основні завдання планування і забудови територій. Організація планування територій та функціонування робіт. Планування територій на загальнодержавному рівні. Планування територій на регіональному рівні. Планування територій на місцевому рівні. Регулювання планування, забудови та іншого використання територій. Містобудування - комплекс заходів з планування, забудови та благоустрою населених пунктів. Містоформуючі фактори. Визначення розміру міста і проектної кількості його населення. Вибір території для будівництва нових і розширення існуючих міст. Планувальна структура і функціональна організація території міста. Структура сельбищної зони. Розміщення і структура промислових районів. Організація мережі культурно-побутового обслуговування. Система громадських центрів міста. Техніко-економічні розрахунки. Розрахунок чисельності населення і житлового фонду. Вибір типів житлових будинків мікрорайону. Розрахунок мережі закладів обслуговування і вибір типів будівель. Проектування генерального плану мікрорайону. Схема функціонального зонування мікрорайону. Детальне планування мікрорайону. Розміщення житлової забудови. Розміщення закладів обслуговування. Проїзди і пішохідні зв'язки. Озеленення території мікрорайону. Техніко-економічні показники проектування мікрорайону. Визначення меж території кварталу. Визначення житлової території. Розрахунок резервної площі житлової території. Нормативна основа для розрахунку площі прибудинкової території, вільної від забудови, за однією житловою одиницею. Визначення розрахункової площі прибудинкових територій при існуючій забудові. Реальна та ідеальна земельна частка прибудинкових територій. Нормативні обмеження і методика визначення меж реальної земельної частки прибудинкової території.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр" після окр „спеціаліст" за спеціальністю (2)

  Документ
  Суть, роль і методологічні основи менеджменту. Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Суть, зміст менеджменту та управління. Менеджмент як система наукових знань та як мистецтво управління.
 2. Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр" після окр „спеціаліст" за спеціальністю (1)

  Документ
  Агросфера як складова біосфери. Стратегія сталого розвитку. Концепція переходу України до сталого розвитку. Завдання, об'єкти вивчення та наукова проблематика агроекології.
 3. Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» після окр «спеціаліст» за спеціальністю

  Документ
  Сутність та функції фінансів. Сутність, призначення та роль фінансів. Моделі фінансових відносин у суспільстві. Функції фінансів. Фінансово-кредитний механізм.
 4. Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр" після окр „спеціаліст" за спеціальністю (4)

  Документ
  Інтеграція і кооперація в сільському господарстві. Теоретичні засади та зміст кооперації. Кооператив як організаційна форма кооперації. Класифікація кооперативів.
 5. Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр" після окр „бакалавр" за спеціальністю (3)

  Документ
  Виникнення і розвиток менеджменту. Передумови виникнення менеджменту. Сутність і зміст поняття “менеджмент”. Виникнення і розвиток раціоналістичного напряму в менеджменті.

Другие похожие документы..