Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Цей Аудиторський висновок складено у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики (МСА), Закону України «Про аудиторс...полностью>>
'Закон'
УТВЕРЖДАЮ Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г.ОНИЩЕНКО...полностью>>
'Документ'
В последнее время образование во всем мире рассматривается в качестве важнейшего фактора становления и развития личности как индивидуальности. В прош...полностью>>
'Документ'
Гамрецький Іван Степанович. Формування культури публіцистичного мовлення в учнів загальноосвітньої школи: дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Національн...полностью>>

Методичні рекомендації до семінарських занять І матеріали для організації самостійної роботи з дисципліни «міжнародна економіка»

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

Методичні рекомендації до семінарських занять і матеріали

для організації самостійної роботи з дисципліни

«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

(для студентів усіх форм навчання спеціальностей

6.050100 - «Економіка підприємства» і «Облік і аудит»)

Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні рекомендації до семінарських занять і матеріали для організації самостійної роботи з дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 6.050100 - «Економіка підприємства» і «Облік і аудит»). Укл.: Данильченко Є.П., Островський І.А., Шекшуєв О.А. – Харків: ХНАМГ, 2007 – 67 с.

Укладачі: Є.П. Данильченко,

І.А. Островський

О.А. Шекшуєв

Рецензент: канд. екон. наук О.А. Цимбалюк

Рекомендовано кафедрою економічної теорії, протокол №14 від 20.04.2007

Зміст

Стор.

Передмова………………………………………………………………………

4

Тема 1. Інтернаціоналізація економічного розвитку………………………..

7

Тема 2. Середовище міжнародної економічної діяльності………………….

9

Тема 3. Міжнародна торгівля…………………………………………………

10

Тема 4. Міжнародні інвестиції………………………………………………

12

Тема 5. Міжнародний кредит…………………………………………………

14

Тема 6. Міжнародна трудова міграція……………………………………….

16

Тема 7. Світова валютна система…………………………………………….

18

Тема 8. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс……………………….

20

Тема 9. Міжнародна економічна інтеграція…………………………………

22

Тема 10. Глобалізація та економічний розвиток……………………………

24

Тема 11. Міжнародна економічна політика України… ……………………

26

Тести і типові задачі з дисципліни МЕ……………………………………….

28

Порядок поточного й підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни МЕ………………………………………………………………...

51

Теми контрольних робіт з дисципліни МЕ для студентів-заочників………

54

Екзаменаційні питання з дисципліни МЕ……………………………………

57

Питання для проведення комплексних контрольних робіт (ККР) з дисципліни «Міжнародна економіка»……………………………………….

60

Критерії оцінювання відповідей студентів й питання комплексних робіт (ККР) з дисципліни МЕ………………………………………………………..

63

Список літератури……………………………………………………………..

64

Навчально-тематичний план дисципліни «Міжнародна економіка»………

66

Передмова

Методичні матеріали до вивчення нормативної дисципліни «Міжнародна економіка» складені відповідно до її місця та значення за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0501 - «Економіка і підприємництво». Вона охоплює всі змістові модулі для кількості годин, передбачених стандартом. Вивчається курс «Міжнародна економіка» після опанування дисциплінами «Політична економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економічна історія», «Історія економічних учень».

Основною метою викладання дисципліни «Міжнародна економіка» є формування у майбутніх бакалаврів з напряму підготовки «Економіка і підприємництво» системи спеціальних знань з проблем розвитку та сучасного стану міжнародної економіки для фундаментальної освіти й практичної діяльності за фахом.

На досягнення зазначеної мети направлені такі завдання вивчення курсу студентами:

- розуміти сутність міжнародної економіки, її значення та еволюцію, чинники і рівні розвитку, особливості дії законів і принципів;

- засвоїти понятійний апарат, що застосовується в світовій господарській практиці;

- знати про роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці, особливості розвитку інтеграційних процесів та діяльності міжнародних економічних організацій;

- уміти творчо аналізувати стан сучасної системи світового господарства та місце України в ній;

- визначати проблеми й тенденції розвитку міжнародної економіки;

- використовувати одержані знання в умовах України і за кордоном, виходячи з цілей інтеграції нашої країни в сучасну систему світогосподарських зв’язків.

Система джерел міжнародної економіки є однією з найбільш розгалужених серед інших економічних дисциплін. З огляду на різноманітність і з урахуванням ієрархічної підлеглості доцільно кваліфікувати їх таким чином:

 1. Конституція України як основний закон.

 2. Законодавчі акти України:

 • закони України;

 • кодекси, статути та інші кодифіковані акти з міжнародних економічних відносин.

 1. Постанови Верховної Ради України.

 2. Укази та розпорядження Президента України.

 3. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.

 4. Нормативні накази, інструкції та інші документи центральних органів законодавчої влади (міністерств, державних комітетів і відомств).

 5. Нормативні акти державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, що стосуються міжнародних відносин.

 6. Міжурядові угоди України з іншими державами та міжнародно-правові акти, ратифіковані Україною.

Серед робіт вітчизняних авторів курсу «Міжнародна економіка» треба відзначити праці авторських колективів під керівництвом А. С. Філіпенка [22,26], В.В. Козика [19], А.М. Поручника [20] та ін.

Актуальність проблеми та динаміка міжнародних економічних відносин вимагають постійного реагування на всі зміни в міжнародній економіці, поглибленого й уважного вивчення їх причин та наслідків у режимі поточного часу. Тому до вивчення основної та додаткової літератури, з якої найважливішими є законодавчо-нормативні акти України, навчальні посібники, та підручники, необхідно зазначити поточні матеріали з проблематики курсу, включаючи інформацію, аналітичні дані, статистичні відомості до контрольних робіт, які готують студенти-заочники. Нові повідомлення із стану міжнародної економіки містяться у таких відомих періодичних виданнях, як «Економіка України», «Голос України», «Урядовий кур`єр», «День», «Дзеркало тижня» та ін.

Вивчаючи курс міжнародної економіки, студенти набувають навичок використовувати статистичні матеріали, іншу інформацію, що ілюструє закономірності розвитку світогосподарських зв’язків, процес входження України до світової економіки.

Вивчення дисципліни «Міжнародна економіка» сприяє формуванню студентами власного світогляду щодо процесів, які відбуваються щоденно у цій важливій сфері людського буття, а також обумовлює підвищення їх фахових знань.

Тема 1. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

План лекції

 1. Предмет курсу «Міжнародна економіка», його місце серед інших економічних дисциплін, структура і логіка викладання.

 2. Система міжнародного поділу праці (МПП) і основні тенденції його розвитку в сучасних умовах.

 3. Сутність інтернаціоналізації сучасного світового господарства і формування економічної єдності світу.

План семінару

 1. Сутність загального поняття «Міжнародна економіка».

 2. Предмет теорії міжнародної економіки, його місце серед інших економічних дисциплін та структура.

 3. Форми й рівні міжнародних економічних відносин (МЕВ).

 4. Суб`єкти міжнародних економічних відносин та принципи їх взаємодії .

 5. Міжнародний поділ праці та його особливості на сучасному етапі.

 6. Проблеми участі України в МПП.

 7. Форми діяльності підприємств на міжнародному ринку.

 8. Загальні принципи МЕВ.

 9. Принципи участі України у МЕВ відповідно до вимог Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Ключові поняття

Товар; міжнародні макроекономіка та мікроекономіка; міжнародна кооперація праці; міжнародна торгівля; міжнародний поділ праці (МПП); міжнародний поділ факторів виробництва; світове господарство; ринки (внутрішній, національний, світовий); експорт; імпорт; торговий оборот; вертикальний МПП; горизонтальний МПП; інтернаціоналізація світового господарства; міжнародні економічні відносини; економічне середовище МЕВ.

Теми рефератів

1. Структура міжнародної економіки.

2. Фактори й особливості розвитку сучасного світового господарства

3. Типи класифікації країн за рівнем соціально-економічного розвитку.

4. Модифікація глобальної моделі міжнародного поділу праці.

5. Принципи МЕП та їхня роль у розвитку міжнародних економічних відносин.

6. Вплив соціально-економічних факторів на розвиток МЕП.

7. Принципи й стратегія зовнішньоекономічної діяльності України.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Міжнародна економіка в широкому й вузькому розумінні.

 2. Які ознаки має міжнародна економіка?

 3. Якою є структура міжнародної економіки?

 4. Дайте визначення категорії «світове господарство». Назвіть особливості розвитку світового господарства.

 5. Якими об’єктивними чинниками зумовлюється розвиток міжнародного поділу праці?

 6. Чому МПП є основою міжнародних відносин?

 7. Що являє собою інтернаціоналізація виробництва? Яку роль інтернаціоналізація капіталу відіграє у функціонуванні сучасного світового господарства?

Завдання для модульного контролю

 1. Національні економіки та особливості їхньої взаємодії за умов зростаючої глобалізації.

 2. Поглиблення міжнародного поділу праці як об’єктивна основа інтернаціоналізації господарського господарства.

 3. Загальна характеристика світового господарства.

 4. Сучасна міжнародна спеціалізація країн.

 5. Світове господарство: природно-ресурсний потенціал і перспективи розвитку.

Тема 2. СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНОЇ

ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (МЕД)

План семінару

 1. Поняття середовища МЕД, його структура і особливості.

 2. Природно-географічне середовище, основні його складові впливу на розвиток міжнародних відносин (МЕВ).

 3. Економічне середовище формування МЕВ, стан ринкових відносин країни і особливості їх взаємовідносин.

 4. Політично-правове середовище МЕВ.

 5. Соціально-культурне середовище і його значення в розвитку МЕВ.

Ключові поняття

Середовище МЕВ: природно-географічне, економічне, політико-правове, соціально-культурне .

Теми рефератів

 1. Міжнародний тероризм як фактор формування політичного середовища у сфері МЕВ.

 2. Роль інформаційно-комунікаційних систем в розвитку МЕВ.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Дайте визначення середовища МЕД.

 2. Як проявляється вплив політико-правового середовища на діяльність суб’єктів?

 3. Які основні елементи соціально-культурного середовища міжнародних відносин?

 4. Назвіть класифікацію чинників економічного середовища формування МЕД?

 5. Розкрийте роль інфраструктури у розвитку міжнародного економічного співробітництва.

Завдання для модульного контролю

 1. Характеристика основних складових середовища МЕД.

 2. Вплив на стратегію поведінки суб’єктів МЕД на світовому ринку факторів зовнішнього середовища.

Тема 3. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

План лекції

 1. Світова торгівля та Ії основні показники.

 2. Типи зовнішньоторговельної політики держав.

 3. Національний механізм регулювання зовнішньоторговельних відносин.

 4. Багатостороннє регулювання зовнішньої торгівлі.

План семінару

 1. Сутність, структура й динаміка міжнародної торгівлі, Ії показники.

 2. Види міжнародної торгівлі, їх порівняльна характеристика.

 3. Типи зовнішньоторговельної політики держав.

 4. Інструменти регулювання міжнародної торгівлі товарами.

 5. Механізм ціноутворення на світових товарних ринках.

 6. Методи та інституційне забезпечення торговельних відносин.

 7. Особливості сучасної зовнішньої торгівлі України.

Ключові поняття

Зовнішньоекономічна інфраструктура; зустрічна торгівля; експортна (імпортна) квота, інституційна структура торгівлі; квотування; кількісні обмеження; митний тариф; демпінг; «добровільне» обмеження експорту; сальдо балансу послуг; сальдо балансу поточних операцій; сальдо торговельного балансу;світова ціна; спеціальна торгівля; товарна структура торгівлі; торгівля кооперованою продукцією; трансферні ціни; фізичний обсяг торгівлі.

Теми рефератів

 1. Основні концепції міжнародної торгівлі.

 2. Роль посередницьких фірм у міжнародній торгівлі.

 3. Методи регулювання сучасної міжнародної торгівлі.

 4. Роль світової організації торгівлі у міжнародній торгівлі та принципи Ії діяльності.

 5. Україна на світовому ринку товарів.

 6. Проблеми інтеграції України у світові товарні ринки.

 7. Реальні аспекти розвитку зовнішньої торгівлі України.

8. Конкурентоспроможність українських товарів та послуг на світових ринках, засоби її підвищення.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Охарактеризуйте основні показники світової торгівлі.

 2. У чому полягає сутність діяльності ГАТТ/СОТ?

 3. Яку роль відіграє демпінг у міжнародній торгівлі?

 4. Поясніть сутність поняття «режим найбільшого сприяння».

Завдання для модульного контролю

 1. Поняття і структура міжнародної торгівлі як форми МЕВ, особливості розвитку та система показників, що її характеризують.

 2. Класифікація сучасних видів міжнародної торгівлі.

 3. Методи реалізації товарів на світових товарних ринках та їх порівняльна характеристика.

 4. Ціноутворення у міжнародній торговельній практиці.

 5. Система національного, міжнародного і наднаціонального регулювання міжнародних торговельних відносин.

Тема 4. МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ

План лекції

1. Міжнародний рух капіталу та його форми.

2. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) та їх роль у структурі закордонного інвестування.

3. Україна на ринку міжнародних інвестицій.

План семінару

 1. Сутність, принципи й основні форми міжнародного руху капіталу.

 2. Особливості сучасного міжнародного руху капіталу.

 3. Міжнародні інвестиції та їх систематизація.

 4. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасному розвиту МЕВ.

 5. Україна у світових інвестиційних процесах.

Ключові поняття

Вільна економічна зона (ВЕЗ); дочірня компанія; інвестиційна позиція; кваліфікаційна іноземна допомога; контракти на управління ; країна базування; міжнародний рух капіталу; прямий інвестор; портфельні інвестиції; прямі іноземні інвестиції (ПІІ); прямі зарубіжні інвестиції; рух підприємницького (інвестиційного) капіталу; рух позикового капіталу; стратегічні альянси; транснаціональна корпорація; франчайзинг.

Теми рефератів

 1. Роль іноземних інвестицій у трансформаційних процесах країн із перехідною економікою.

 2. Регіональні особливості залучення прямих іноземних інвестицій в умовах глобалізації.

 3. Фактори підвищення ефективності міжнародної інвестиційної діяльності в Україні .

 4. Форми й методи регулювання міжнародного інвестування на національному і міжнародному рівнях.

 5. Основні домінанти та особливості інвестиційної стратегії України.

Завдання для модульного контролю

 1. Поняття міжнародного руху капіталу і характеристика його форм.

 2. Основні закономірності сучасних процесів міжнародного руху капіталу.

 3. Порівняльна характеристика форм руху підприємницького капіталу в сфері МЕВ.

 4. Масштаби і роль ТНК у міжнародних інвестиційних процесах.

 5. Міжнародна інвестиційна діяльність України .

Тема 5. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ

План лекцій

 1. Міжнародні кредитні відносини. Міжнародний кредит та його роль в міжнародній економіці.

 2. Форми міжнародного кредиту.

 3. Міжнародні валютно-кредитні й фінансові організації.

 4. Співробітництво України з міжнародними організаціями.

План семінару

 1. Сутність міжнародного кредиту як форми руху позикового капіталу, його функції в сучасному світовому господарстві.

 2. Форми міжнародних кредитів і фактори розвитку міжнародних кредитних відносин.

 3. Світовий фінансовий ринок і його структура.

 4. Євроринок та особливості його функціонування.

 5. Проблема зовнішньої заборгованості й способи Ії вирішення.

Ключові поняття

Банківський кредит; бланковий кредит; вексельний кредит; внутрішній кредит; євро кредит; міжнародний кредит; фінансовий кредит; фірмовий кредит; зовнішній борг; лізинг; ринок капіталів; розширене кредитування; розширене фінансування; факторинг; фінансування системних перетворень; фінансування структурної перебудови; форфейтинг.

Теми рефератів

1. Міжнародний кредит як вираження інтернаціоналізації фінансово-кредитної сфери.

2. Вплив кредитного капіталу на ринкові перетворення в постсоціалістичних країнах.

3. Диверсифікація сучасних форм міжнародного кредитування.

4. Сучасний ринок єврокредитів: особливості й закономірності розвитку.

5. Роль МВФ в регулюванні сучасних фінансово-кредитних відносин.

6. Співробітництво України з міжнародними фінансово-кредитними організаціями

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Які умови й основні функції міжнародного кредиту в світової економіці?

 2. Які основні форми міжнародного кредиту?

 3. У чому полягає особливості міжнародного кредитування, пов’язаного з фінансуванням зовнішньоторговельних операцій країни?

 4. Яка роль міжнародних валютно-кредитних і фінансових організацій у процесах міжнародного кредитування?

 5. Що таке зовнішній борг? Якими кількісними і якісними показниками можна оцінити ступінь небезпеки зовнішнього боргу для економіки країни?

 6. Що являє собою криза зовнішньої заборгованості на рівні національних економік?

 7. Які існують механізми реструктуризації зовнішніх боргів країн?

Завдання для модульного контролю

 1. Поняття, умови й функції міжнародного кредиту.

 2. Класифікація форм міжнародного кредиту.

 3. Сутність, закономірності розвитку та структура світового ринку позикових капіталів.

 4. Кредити міжнародних валютно-фінансових організацій та їх роль у розвитку національних економік.

 5. Зовнішня заборгованість: критерії оцінки й діючі механізми реструктуризації зовнішніх боргів країн.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні вказівки, плани семінарських занять та матеріали для організації самостійної роботи з модуля „ Економічна теорія”

  Документ
  Методичні вказівки, плани семінарських занять та матеріали для організації самостійної роботи з модуля „ Економічна теорія ( для студентів усіх форм навчання спеціальності 6.
 2. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів спеціальності 060101 «Правознавство» Львів 2009

  Методичні рекомендації
  Історія держави і права України – це новий предмет, який уведено в навчальні плани вищих і середніх юридичних навчальних закладів після проголошення Україною незалежності 24 серпня 1991 р.
 3. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів денної та заочної форми навчання Вінниця 2007

  Методичні рекомендації
  Сьогодні ми будуємо демократичну державу. Одночасно відбувається зародження й демократичної політики, за якої державна влада має стати мистецтвом того, як зробити людей розвиненішими і компетентнішими в питаннях створення такої політики.
 4. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни (2)

  Методичні рекомендації
  Програма укладена на основі базової програми з Адміністративного права Міністерства освіти і науки України та типової програми Науково-методичного центру аграрної освіти Міністерства аграрної політики України для ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації,
 5. Програма " Педагогіка вищої школи" Спрямування педагогічне Тема роботи : Організація самостійної роботи студентів Шепетівського технікуму пдату затверджена наказом

  Документ
  Вихідні дані для роботи Національна доктрина розвитку системи освіти України у XXІ столітті, Закон України «Про вищу освіту», Закон України « Про підприємництво»

Другие похожие документы..