Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Сахалинский областной институт переподготовки и повышения квалификации кадров (СОИПиПКК), Южно-Сахалинск, центр новых информационно-образовательных т...полностью>>
'Документ'
Після надбання Україною незалежності українська мова здобула статус державної (ст.10 Конституції України, прийнятої на п’ятій сесії Верховної Ради Ук...полностью>>
'Документ'
Микоплазмы имеют широкое распространение в природе. В настоящее время известно более 100 видов данных микроорганизмов. Современные знания в микоплазм...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Защита состоится «2» марта 2009 года в 14 часов на заседании диссертационного совета Д.208.014.01 при ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. ...полностью>>

Програма формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у економіку Берегівського району на 2011 2015 роки

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Програма

формування позитивного міжнародного

інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у економіку Берегівського району на 2011 – 2015 роки

1. Загальні положення

В умовах дефіциту інвестиційних ресурсів в Україні та, зокрема, і в Закарпатті, одним з пріоритетних завдань органів державної влади та місцевого самоврядування є залучення додаткових іноземних інвестицій в реальний сектор економіки. Відсутність у держави достатніх обсягів вільних фінансових ресурсів, а також недостатній рівень внутрішніх заощаджень, що зумовила світова фінансово-економічна криза, роблять неможливим динамічний розвиток економіки виключно на основі внутрішніх інвестиційних ресурсів. Залучення іноземного капіталу є пріоритетним завданням у роботі місцевих органів виконавчої влади. Особливу увагу в цьому контексті слід приділяти прямим іноземним інвестиціям.

Інвестиційна політика є складовою частиною економічної політики держави і повинна бути спрямована на створення оптимальних умов для активізації інвестиційного потенціалу.

Основними напрямами інвестиційної діяльності району є:

створення привабливих умов для роботи іноземних інвесторів;

збільшення прибутковості та мінімізація ризику в інтересах стабільного економічного і соціального розвитку району.

До основних факторів привабливості залучення іноземних інвестицій можна віднести :

рівень економічного розвитку;

обсяги зовнішньоекономічної діяльності та розвитку банківської сфери;

людські ресурси, з урахуванням їх освітнього рівня;

ступінь можливості втручання державних органів у роботу підприємств.

Для залучення іноземних інвестицій в економіку Берегівського району на сьогодні існують позитивні тенденції – це, зокрема, особливе геополітичне розташування району, який межує з Мукачівським, Ужгородським, Іршавським, Виноградівським районами та Угорською Республікою, наявна кваліфікована та відносно дешева робоча сила, достатньо ємний ринок сировини, наявність енергетичної, транспортної та митної інфраструктури. Можливість отримання більш високого відсотка прибутку в Україні, у порівнянні з країнами зі зрілою ринковою економікою, також характеризує вітчизняну економіку як привабливу для іноземного інвестора.

Ця Програма спрямована на:

підвищення інвестиційної привабливості Берегівського району;

інформування потенційних іноземних інвесторів щодо можливостей вкладення коштів у привабливі галузі економіки району (туризм, логістика, промисловий та аграрний сектори, добувна промисловість, легка промисловість, харчова промисловість, будівництво, торгівля);

збільшення надходжень іноземного капіталу до району;

моніторинг та аналіз інвестиційної діяльності в районі;

координацію роботи органів влади, підприємств, установ та організацій району щодо виконання заходів, передбачених Програмою.

Збільшення обсягів іноземних інвестицій сьогодні – це зростання доходів населення в майбутньому. Сприяючи їх залученню, у перспективі район може збільшити кількість робочих місць, підвищити рівень заробітної плати та отримати надійні соціальні гарантії.

2. Мета і основні завдання Програми

Метою Програми є:

формування сприятливого міжнародного інвестиційного клімату та створення умов для ефективної роботи підприємств і організацій району з іноземними інвесторами;

підвищення рівня підготовки інвестиційних проектів відповідно до вимог міжнародних інвестиційних фондів компаній, інших інвесторів та організація підготовки навчання фахівців у сфері залучення іноземних інвестицій;

налагодження співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з іноземними інвесторами.

Основними завданнями Програми у сфері залучення іноземних інвестицій є:

створення позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості Берегівського району;

підготовка та постійне оновлення інвестиційних пропозицій та інвестиційних проектів району;

інформаційне забезпечення процесу залучення іноземних інвестицій шляхом поширення серед потенційних інвесторів інвестиційних пропозицій підприємств та організацій району через торговельно-економічні місії у складі посольств України за кордоном під час виставково-ярмаркових заходів, презентацій, візитів, делегацій тощо;

налагодження оперативного двостороннього обміну інформацією з питань інвестування з відповідними підрозділами облдержадміністрації;

підвищення ефективності системи управління процесами іноземного інвестування на районному рівні;

реалізація заходів щодо інноваційного розвитку промислових підприємств району, в які передбачаються надходження іноземних капіталовкладень;

стимулювання залучення інвестицій у наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність;

використання передового світового досвіду з питань залучення іноземних інвестицій;

налагодження зв’язків суб’єктів господарювання району з міжнародними інвестиційними та фінансовими структурами.

3. Передумови, проблеми та обґрунтування

необхідності їх розв’язання

У результаті прийняття Закону України „Про зміни до Закону України „Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів України”, якими було скасовано пільги як для підприємств з прямими іноземними інвестиціями, так і для суб’єктів територій пріоритетного розвитку і спеціальних економічних зон, надходження іноземних інвестицій в економіку району суттєво погіршилися.

На зміни в інвестиційному кліматі інвестори відреагували зменшенням залучення прямих іноземних інвестицій.

На сьогодні потрібно розпочати впровадження світового досвіду при роботі з інвестором, а саме: створення готових „інвестиційних площадок” (прийшов, побачив, розпочав діяльність) зі всіма комунікаціями, відповідною документацією та земельною ділянкою для будівництва промислових об’єктів, під жорсткі інвестиційні зобов’язання з боку інвестора.

Першочерговим завданням є розвиток експортно-орієнтованих виробництв та послуг – туризм, добувна промисловість, легка промисловість, харчова промисловість, сільське господарство, деревообробна галузь, які вважаються найбільш перспективними для іноземного інвестування.

Не менш важливою є проблема відсутності на підприємствах висококваліфікованих спеціалістів, які повинні працювати у сфері залучення іноземних інвестицій, створення умов для участі у виставках-ярмарках кращих інвестиційних проектів, налагодження співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, фондами, бізнес-структурами та торгово - економічними місіями України за кордоном.

4. Фінансове забезпечення та строки виконання Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься згідно із законодавством за рахунок коштів районного бюджету в межах наявного фінансового ресурсу та інших джерел, не заборонених законодавством.

Виходячи з вищенаведеного, джерелами фінансового забезпечення реалізації Програми передбачаються кошти районного бюджету орієнтовно у сумі 411 тис. гривень.

Строком виконання Програми є 2011 – 2015 роки.

5. Очікуваний результат виконання Програми

Очікуваним результатом виконання Програми є:

збільшення обсягів залучення іноземних інвестицій в економіку Берегівського району;

обізнаність міжнародної економічної спільноти стосовно інвестиційного потенціалу району;

активізація інвестиційної діяльності через розширення джерел, механізмів та інструментів залучення інвестицій;

налагодження нових ділових контактів із потенційними інвесторами;

підвищення ділової активності підприємств району;

зростання позитивного інвестиційного іміджу Берегівського району;

підвищення конкурентоспроможності та якості вітчизняних товарів на світовому ринку, освоєння нових ринків збуту ;

створення в районі сучасної виробничої, транспортної та логістичної інфраструктури із залученням іноземного капіталу та провідних підприємств України.

Додаток

до Програми

ПЕРЕЛІК

заходів і завдань Програми формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у економіку Берегівського району на 2011 – 2015 роки

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Зміст заходів Програми з виконання завдання

Відповідальні за виконання

Строки виконання

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, (тис. грн.)

усього

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Інституційне забезпечення

Підвищення

ефективності системи управління процесами іноземного інвестування на районному рівні

1.Участь у міжнародних форумах, конференціях, семінарах, тренінгах працівників управлінь, відділів, секторів райдержадміністрації

Управління райдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку;

відділи райдержадміністрації: регіонального розвитку, містобудування та архітектури, культури і туризму, з питань надзвичайних ситуацій, освіти.

2011 – 2015 роки

50

10

10

10

10

10

2.Організація і проведення конференцій, семінарів, засідань круглих столів з питань залучення іноземних інвестицій в економіку району

Управління райдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку;

відділи райдержадміністрації: регіонального розвитку, містобудування та архітектури, культури і туризму, з питань надзвичайних ситуацій, освіти.

2011 – 2015 роки

25

5

5

5

5

5

3.Вивчення та узагальнення світового досвіду роботи з іноземними інвесторами та розроблення пропозицій з його впровадження

Управління економіки

райдержадміністрації.

2011 – 2015 роки

-

-

-

-

-

-

4.Організація навчання та підготовка працівників райдержадміністрації із запровадження на території району ефективних та сучасних механізмів залучення іноземних інвестицій

Управління райдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку;

відділи райдержадміністрації: регіонального розвитку, містобудування та архітектури, культури і туризму, з питань надзвичайних ситуацій, освіти.

2011 – 2015 роки

-

-

-

-

-

-

Інформаційна підтримка залучення інвестицій в економіку району

Популяризація Берегівського району в Україні та на міжнародному рівні

1. Організація інформаційного обміну з провідними зарубіж-ними засобами масової інформації (проведення прес-турів, організація інтерв’ю, прес-клубів для представників зарубіжних засобів масової інформації

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації спільно з управлінням економіки

райдержадміністрації

2011 – 2015 роки

25

5

5

5

5

5

2.Виготовлення рекламних матеріалів іноземними мовами (друкованої продукції, відео – фото - матеріалів) для міжнародних заходів, що проводяться в області та за кордоном (форумів, семінарів,

конференцій, засідань за круглим столом тощо)

Відділ культури і туризму райдержадміністрації спільно з управлінням економіки

райдержадміністрації

2011 – 2015 роки

50

10

10

10

10

10

3.Поширення у засобах масової інформації та електронних засобах інформації щодо популяризації району в Україні та на світовому рівні

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації спільно з управління економіки

райдержадміністрації

2011 – 2015 роки

-

-

-

-

-

-

Створення позитивного іміджу та підвищення

інвестиційної привабливості Берегівського району

1.Підготовка, тиражування та оновлення презентаційної та рекламно – інформаційної продукції, рекламно-інформаційних брошур, буклетів, у тому числі в електронному вигляді на CD-DVD дисках

Відділ культури і туризму райдержадміністрації спільно з управлінням економіки

райдержадміністрації

2011 – 2015 роки

37

7

7

7

8

8

2.Виготовлення та оновлення панелей (стендів) для виставкової експозиції району на щорічній Міжнародній виставці-ярмарку

“ Турєвроцентр - Закарпаття ”

Відділ культури і туризму райдержадміністрації спільно з управлінням економіки

райдержадміністрації

2011 – 2015 роки

50

10

10

10

10

10

3.Забезпечення постійного оновлення інформації про інвестиційний потенціалу району на Інтернет - сторінці райдержадміністрації

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації спільно з управлінням економіки

райдержадміністрації

2011 – 2015 роки

-

-

-

-

-

-

Інформаційне забезпечення процесу залучення іноземних інвестицій

1.Створення та оновлення інформаційної бази даних інвестиційних пропозицій району та області.

Управління економіки

райдержадміністрації

2011 – 2015 роки

25

5

5

5

5

5

2.Участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних форумах, презентаціях, семінарах

Управління райдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку;

відділи райдержадміністрації: регіонального розвитку, містобудування та архітектури, культури і туризму, з питань надзвичайних ситуацій, освіти

2011 – 2015 роки

37

7

7

7

8

8

3.Надання інформаційно-консультативної допомоги суб’єктам господарювання району щодо умов здійснення іноземного інвестування, форми та змісту інвестиційних проектів

Управління райдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку;

відділи райдержадміністрації: регіонального розвитку, містобудування та архітектури, культури і туризму, з питань надзвичайних ситуацій, юридичний;

державний реєстратор

2011 – 2015 роки

-

-

-

-

-

-

Презентаційна, виставково-ярмаркова діяльність

Участь у заходах з популяризації інвестиційно-економічного

потенціалу Берегівського району

1.Участь у міжнародних інвестиційно - економічних форумах, конференціях, засіданнях за круглим столом тощо

Управління райдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку;

відділи райдержадміністрації: регіонального розвитку, містобудування та архітектури, культури і туризму, з питань надзвичайних ситуацій, освіти

2011 – 2015 роки

37

7

7

7

8

8

2.Участь в інвестиційно-економічних форумах в області та Україні

Управління райдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку;

відділи райдержадміністрації: регіонального розвитку, містобудування та архітектури, культури і туризму

2011 – 2015 роки

25

5

5

5

5

5

3.Участь та проведення виставково-ярмаркових заходах в Україні та за кордоном

Управління економіки райдержадміністрації ї спільно з промисловими підприємствами району (за згодою)

2011 – 2015 роки

50

залуч.

кошти

підпр.

10

залуч.

кошти

підпр.

10

залуч.

кошти

підпр.

10

залуч.

кошти

підпр.

10

залуч.

кошти

підпр.

10

залуч.

кошти

підпр.

Реалізація пріоритетних інвестиційних проектів району

Підтримка в реалізації інвестиційних

проектів, що мають суттєвий вплив на соціально-економічне становище району

Розроблення стратегічно важливих для соціально-економічного розвитку інвестиційних проектів, включаючи розроблення

передпроектної документації на відведення земельних ділянок

Управління райдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку;

відділи райдержадміністрації: регіонального розвитку, містобудування та архітектури, культури і туризму, з питань надзвичайних ситуацій, освіти спільно із Закарпатським обласним агентством із залучення інвестицій та господарського розвитку територій

2011 – 2015 роки

50

10

10

10

10

10

Підготовка заявок на міжнародні та регіональні конкурси проектів з фінансуванням за рахунок джерел міжнародної технічної допомоги

Управління райдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку;

відділи райдержадміністрації: регіонального розвитку, містобудування та архітектури, культури і туризму, з питань надзвичайних ситуацій, освіти

2011 – 2015 роки

-

-

-

-

-

-

Усього коштів районного бюджету:

411

81

81

81

84

84

Усього залучених коштів:

50

10

10

10

10

10

Усього за програмою:

461

91

91

91

94

94Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма розроблена з урахуванням завдань І положень наступних документів: Програми економічних реформ на 2010 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада»

  Закон
  Законодавчою та методичною основою розроблення Програми економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2012 рік (далі - Програма - 2012) є Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного
 2. Програма соціально економічного розвитку м. Золочева на 2011-2015 р р

  Документ
  Програма соціально - економічного розвитку міста Золочева Львівської області на 2011 - 2015 роки (далі – Програма) розроблена на виконання вимог Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального
 3. Програма економічного І соціального розвитку міста Мукачева на 2011 рік

  Документ
  Розглянувши та обговоривши проект Програми економічного і соціального розвитку міста Мукачева на 2011 рік, відповідно до п.1 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
 4. План заходів з реалізації „Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2012 рік та забезпечення життєдіяльності Голосіївського району на 2012 рік

  Документ
  Розроблення Плану заходів з реалізації „Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2012 рік” та забезпечення життєдіяльності Голосіївського району на 2012 рік (далі – План заходів) здійснюється відповідно до вимог Законів України „Про місцеві
 5. Програма економічного І соціального розвитку Чернівецької області

  Документ
  11.3. Перелік проектів, які подані на перший конкурсний відбір проектів транскордонного співробітництва в рамках Спільної операційної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова» 2007-2013 Європейського інструменту сусідства та партнерства

Другие похожие документы..