Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Примечание: Для выполнения письменной работы студент вправе выбрать тему, не указанную в приведенном перечне. Большинство из тем предполагает конкрет...полностью>>
'Документ'
М.В. Бородин, С.И. Брусов, А.С. Тарапанов Исследование кинематических параметров процесса фрезерования винтовых поверхностей роторов героторных насос...полностью>>
'Методические указания'
Методические указания по направлению 220600.68 – Инноватика рассмотрены и утверждены на заседании Отделения кафедры ЮНЕСКО «Новые материалы и техноло...полностью>>

Освіта. Виховання. Навчання (5)

Главная > Урок
Сохрани ссылку в одной из сетей:

 • ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Білецька, О.І. Уроки природознавства у 4 класі /Оксана Білецька, Надія Ладжук. - Т.: Підручники і посібники, 2003. - 112 с. (УДК 37.016:502/504 Б 61)

 2. Видатний національний педагог Григорій Ващенко: Зб. матеріялів до 125-річчя від дня народження /Авт.-упоряд., наук. ред. А.Погрібний. - К.: Всеукр. Пед. Т-во ім. Г.Ващенка, 2003. - 64 с. (УДК 37(091) В 42)

 3. Возняк, Г.М. Уроки геометрії у 7 класі. - Т.: Підручники і посібники, 2002. - 111 с. (УДК 37.016:514 В 64)

 4. Горохівський, П. Історія України: 5 кл.: Розробка уроків. - 2-е вид., переробл. і допов. - Т.: Підручники і посібники, 20002. - 96 с. (УДК 37.016: 94(477) Г 70)

 5. Дерій, Б.В. Книжки в сумці, а розваги на думці: Сценічні мініатюри для старшокласників. - Т.: Підручники і посібники, 2003. - 64 с.: іл. (УДК 371.3 Д 36)

 6. Дишлюк, Ю.М. Зарубіжна література: 8 кл.: Розгорнуте планування уроків за програмою 2001 року: Посіб. для вчителя. - К.: Ленвіт, 2002. - 144 с. - (Словесність. Метод. шк. Л.Мірошниченко. Вип. 5) (37.016:82(100) Д50)

 7. Довідник абітурієнта: Вищі навчальні заклади України. 2003-2004. Вип. 3 /Уклад. Т.С.Скляр. - Х.: Торсінг, 2003. - 400 с. - (Інформ. агенція "Вища освіта"). (УДК 378 Д 58)

 8. Жаркова, І. Календарне планування: 1 клас. - Т.: Підручники і посібники, 2002. - 32 с. (УДК 37.016 Ж 35)

 9. Жаркова, І. Календарне планування: 2 клас. - Т.: Підручники і посібники, 2002. - 32 с. (УДК 37.016 Ж 35)

 10. Жаркова, І. Календарне планування: 3 клас. - Т.: Підручники і посібники, 2002. - 32 с. (УДК 37.016 Ж 35)

 11. Жаркова, І. Календарне планування: 4 клас. - Т.: Підручники і посібники, 2002. - 32 с. (УДК 37.016 Ж 35)

 12. Ісаєва, О.О.Зарубіжна література: 6 кл.: Розгорнуте планування уроків за програмою 2001 року: Посіб. для вчителя /Олена Ісаєва. - К.: Ленвіт, 2002. - 111 с. - (Словесність. Метод. шк. Л.Мірошниченко. Вип. 3) (УДК 37.016:82(100) І-85)

 13. Клименко, Ж.В. Зарубіжна література: 7 кл.: Розгорнуте планування уроків за програмою 2001 року: Посіб. для вчителя . - К.: Ленвіт, 2002. - 128 с. - (Словесність. Метод. шк. Л.Мірошниченко. Вип. 4) (УДК 37.016:82(100) І-85)

 14. Ковальчук, Г. Вивчення теми "Числівник" у шкільному курсі української мови: Посіб. для вчителя. - - Т.: Підручники і посібники, 2002. - 48 с. (УДК 37.016:811.161.2 К 65)

 15. Корчевська, О. Конспекти уроків з математики у 1 класі за підручником Богданович М.В. Математика. Підруч. для 1 кл. - К.: Освіта, 2001 /Ольга Корчевська, Надія Кордуба. - Т.: Підручники і посібники, 2002. - 22 4с. (УДК 37.016:51 К 70)

 16. Корчевська, О. Усні обчислення і актуалізація опорних знань на уроках математики: 3 кл. - Т.: Підручники і посібники, 2002. - 64 с. (УДК 37.016:51 К 70)

 17. Куцевол, О.М. Зарубіжна література: 9 кл.: Розгорнуте планування уроків за програмою 2001 року. - К.: Ленвіт, 2002. - 144 с. - (Словесність. Метод. шк. Л.Мірошниченко. Вип. 6). (УДК 37.016:82(100) К 95)

 18. Кругляк, О.Я. Рухливі ігри та естафети в школі: Метод. посіб. - Т.: Підручники і посібники, 2002. - 80с. : іл. (УДК 371.3 К 84)

 19. Мельник, А.О. Зарубіжна література: 5 кл.: Розгорнуте планування уроків за програмою 2001 року: Посіб. для вчителя. - К.: Ленвіт, 2002. - 127 с. - (Словесність. Метод. шк. Л.Мірошниченко. Вип. 2).
  (УДК 37.016:82(100) М 48)

 20. Нормоконтроль документів у сфері навчального процесу: Порядок організації та проведення СТВУЗ-ХІІІ-03.2002 /Уклад.: Л.Л.Товажнян-ський та ін. - Х.: НТУ "ХПІ", 2003. - 14 с. - (Система стандартів з організації навчального процесу). (УДК 378 Н 83)

 21. Павх, С. Обслуговуюча праця: 7 кл.: Посіб. для вчителя. - Т.: Підручники і посібники, 2002. - 224 с.: іл. (УДК 37.016:64 П 12)

 22. Пачашинська, М.О. Перевірка аудіативних умінь на уроках читання у 2-4 класах: Зб. текстів і завдань до них: Посіб. для вчителя. - Т.: Підручники і посібники, 2002. - 48 с. (УДК 37.016:811.161.2 П 21)

 23. Фармацевтична освіта в Україні. Опорні кафедри. 1999 - 2002: Довідник /Уклад.: Ю.В.Вороненко, І.С.Вітенко, В.П.Черних та ін.; За ред. Ю.В.Вороненка, І.С.Вітенка, В.П.Черниха. - Х.: Золоті сторінки, 2002. - 224 с. - (Нац. фармац. ун-т). (УДК 378.6(03) Ф 24)

 24. Харківська державна академія міського господарства /Редкол.: Т.П.Єлісеєва (кер.), О.Л.Рябченко. Н.П.Тріпутіна та ін.; Голов. ред. Г.В.Стадник. - Х.: Золоті сторінки, 2002. - 276 с.: іл. (УДК 378.6 Х 21)

Дисертації

 1. Алексеева, А.В. Теория и практика воспитания гражданственности в школах Франции в контексте Европейской интеграции: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - Запорожье, 2003. - 187 с. - Библиогр.: с. 163-177.

 2. Бійчук, Г.Л. Формування українського національного характеру старшокласників у процесі вивчення літератури: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія і методика навчання (українська література). - К., 2003. - 199 с. - Бібліогр.: с. 176-199. 

 3. Ващенко, Л.С. Методичні засади організації біологічних олімпіад учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 - Теорія та методика навчання біології. - К., 2003. - 175 с. - Бібліогр.: с. 159-173.

 4. Краснощок, І.П. Особистісна самореалізація майбутнього вчителя у навчально-виховному середовищі педагогічного університету: Дис. ... канд. пед. наук.: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - Кіровоград, 2002. - 212 с. - Бібліогр.: с. 193-212.

 5. Орлова, І.В. Системний підхід до створення засобів навчання для загальноосвітніх навчальних закладів (на матеріалі дисциплін природничого циклу): Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 - теорія навчання. - К., 2003. - 214 с. - Бібліогр.: с. 168-183.

 6. Рехтета, Л.О. Громадянське виховання учнів основної школи в позаурочній діяльності: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - Миколаїв, 2003. - 223 с. - Бібліогр.: с. 160-183.

 7. Середюк, Л.А. Педагогічні умови оптимізації процесу особистісного самовираження старшокласників: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія та методика виховання. - Рівне, 2002. - 246 с. - Бібліогр.: с. 174-189.

 8. Сойчук, Р.Л. Реформування змісту трудового навчання в об’єднаній школі Великої Британії в 70-90-ті роки ХХ ст.: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки. - Рівне, 2003. - 238 с. - Бібліогр.: с. 189-211.

 9. Столітенко, Є.В. Виховання в учнів 5-7 класів позитивного ставлення до занять фізичною культурою: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - К., 2002. - 191 с. - Бібліогр.: с. 162-184.

 10. Тернопільська, В.І. Формування соціальної відповідальності старшокласників у позанавчальній діяльності: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - Житомир, 2003. - 238 с. - Бібліогр.: с.159-180.

 11. Ціхоцька, О.А. Формування гуманістичних ціннісних орієнтацій старшокласників у процесі вивчення іноземної мови: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - К., 2003. - 210 с. - Бібліогр.: с. 166-186.

 12. Черній, В.С. Виховання культури людських взаємин в учнів 5-8-х класів у процесі вивчення художньої літератури: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія і методика навчання (українська література). - К., 2003. - 175 с. - Бібліогр.: с. 161-175. 

 13. Шахрай, В.І. Формування ціннісних орієнтацій підлітків у діяльності дитячого театру: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - К., 2003. - 259 с. - Бібліогр.: с. 181 - 203.

Автореферати дисертацій

 1. Брескіна, Л.В. Професійна підготовка майбутніх вчителів інформатики на основі сучасних мережевих інформаційних технологій: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія та методика навчання інформатики. - К., 2003. - 17 с. - Бібліогр.: с. 13-14.

 2. Гриньов, В.Й. Формування дидактичної культури майбутнього вчителя: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - Х., 2003. - 21 с. - Бібліогр.: с. 16-18.

 3. Денисенко, В.А. Підготовка майбутнього вчителя-філолога до проведення експедиційної роботи з учнями загальноосвітньої школи: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - К., 2003. - 21 с. - Бібліогр.: с. 17-19.

 4. Зелений, В.І. Розвиток педагогічної культури молодих офіцерів внутрішніх військ МВС України: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - Хмельницький, 2003. - 18 с. - Бібліогр.: с. 15-16.

 5. Зязюн, Л.І. Артистичне виховання особистості в системі освіти Франції: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - К., 2003. - 20 с. - Бібліогр.: с. 18.

 6. Кайдалова, Л.Г. Педагогічні технології формування професійних умінь і навичок студентів вищого фармацевтичного закладу: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - Х., 2003. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18.

 7. Кондратюк, С.М. Інтегративний підхід до виховання у молодших школярів здорового способу життя: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - К., 2003. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17.

 8. Кравченко, Г.Ю. Освоєння вчителями початкової школи педагогічних інновацій в умовах внутрішньошкільної науково-методичної роботи: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - Кривий Ріг, 2003. - 22 с. - Бібліогр.: с. 18.

 9. Кривоніс, С.В. Моральне виховання старшокласників у сільських школах України (80 - 90-ті роки ХХ століття): Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки. - Івано-Франківськ, 2003. - 19 с. - Бібліогр.: с. 15-16.

 10. Локшин, В.С. Педагогічні основи підготовки менеджерів модельного бізнесу: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія та методика проф. освіти. - К., 2003. - 19 с. - Бібліогр.: с. 15-16.

 ПСИХОЛОГІЯ

 1. Лефрансуа, Г. Психология для учителя /Ги Лефрансуа; Пер.: В.Волохонского, Н.Миронова, А.Туника. - 11-е междунар. изд. - СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. - 408 с.: ил. - (Проект "Главный учебник". Прикладная пед. психология). (УДК 37.015.3; ББК 88.8 Л 53)

Автореферати дисертацій

 1. Ващенко, Л.С. Методичні засади організації біологічних олімпіад учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія та методика навчання біології. - К., 2003. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18.

 2. Ващенко, І.В. Конфлікти у діяльності працівників органів внутрішніх справ і шляхи їх подолання (соціально-психологічний аспект): Автореф. дис. … д-ра психолог. наук: 19.00.05 - соц. психологія. - К., 2003. - 36 с. - Бібліогр.: с. 31- 34.

 3. Гальцева, Т.О. Психологічні особливості включення вчителя в педагогічні системи навчання: Автореф. дис. … канд. психолог. наук: 19.00.07 - пед. і вікова психологія. - К., 2003. - 19 с. - Бібліогр.: с.16.

 4. Ільїна, Н.М. Проблема мовлення в українській психології (на матеріалі наукової спадщини Б.Ф.Баєва та І.О.Синиці): Атореф. дис. канд. психолог. наук: 19.00.01 - заг. психологія, історія психології. - К., 2003. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17.

 5. Карабаєва, І.І. Психологічна готовність до писемного мовлення дітей старшого дошкільного віку: Автореф. дис. … канд. психолог. наук: 19.00.07 - пед. і вікова психологія. - К., 2003. - 18 с.

 НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Лазарев, Н.И. Практикум по информационным технологиям в фармации (на основе интенсивных методик обучения): Учеб. пособие для студентов высш. фармац. учеб. заведений /Н.И.Лазарев, С.В.Вельма. - Х.: Золотые страницы, 2002. - 263 с. - (Нац. фармац. акад. Украины). (УДК 004 Л 17)

 2. Методические указания и контрольные задания к циклу занятий "Компрессия научного текста": Для студентов-иностранцев техн. вузов /Сост.: К.П.Черняева, В.Ф.Шевченко. - Х.: НТУ "ХПИ", 2003. - 44 с. (УДК 001 М 54)

 3. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсам "Компьютерные сети" и "Менеджерские ситемы коммуникаций и управления": Для студентов спец. "Информационные управляющие системы и технологии", "Менеджмент организаций" и "Менеджмент внешнеэкономической деятельности" дневной и заоч. форм обучения /Уклад. С.В.Шевченко. - Х.: НТУ "ХПИ", 2003. - 48 с. (УДК 004 М 54)

 4. Методические указания к выполнению расчетных заданий по курсу "Вычислительная математика и программирование" на практических занятиях и при самостоятельной работе (OBASIC): Для студентов хим. спец. всех форм обучения /Сост.: В.А.Иванов и др. - Х.: НТУ "ХПИ", 2002. - 32 с. (УДК 004 М 54)

 5. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Інформаційні технології інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень" по темі: "Засоби технології добутку даних": Для студ. спец. 7.080401 - Інформаційно-управляючі системи та технології, 7.080403 - Програмне забезпечення автоматиз. систем /Уклад. С.В.Орєхов. - Х.: НТУ "ХПІ", 2003. - 32 с. (УДК 004 М 54)

 6. Мікропроцесорна техніка: Підруч. для студ. вищ. техн. закл. освіти /Ю.І.Якименко, Т.О.Терещенко, Є.І.Сокол та ін. - Х.: НТУ "ХПІ", 2003. - 440 с. (УДК 004 М 59)

 7. Традиція і сучасне в українській культурі: Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 125-річчю Гната Хоткевича /Редкол.: Н.Л.Бабій-Очеретовська та ін. - Х.: Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ун-т", 2002. - 140 с. (УДК 930.85(477) Т 65)

Автореферати дисертацій

 1. Лещенко, Л.Ю. Культурно-історичний контекст становлення європейської раціональності: Автореф. дис. … канд. іст. наук: 17.00.01 - теорія та історія культури. - К., 2003. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18.

 ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ

 1. Подольская, Е.А. Философия: Учеб. для студентов вузов. - Х.: Золоті сторінки, 2002. - 363 с.: ил. - (Нац. фармац. ун-т). (УДК 1 П 44)

 2. Подольська, Є.А. Релігієзнавство: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /Є.А.Подольська, О.К.Садовніков. - Х.: Золоті сторінки, 2002. - 175 с. - (Нац. фармац. акад. України). (УДК 2 П 44)

Автореферати дисертацій

 1. Ларцев, В.С. Формування особистості: детермінанти, проблеми, перспективи (соціально-філософський аналіз): Автореф. дис. … д-ра філос. наук: 09.00.03 - Соц. філософія та філософія історії. - К., 2003. - 31 с.

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

 1. 10 років центрам соціальних служб для молоді. - Ніжин: ТОВ ВКП Аспект, 2002. - 20 с. - (УДК 36 Д 33)

 2. Буткевич, В.Г. Міжнародне право: Основи теорії: Підруч. для студ. вищ. навч. закл., що навчаються за спец. "Міжнародне право", "Міжнародні відносини" /В.Г.Буткевич, В.В.Мицик, О.В.Задорожній; За ред. В.Г.Буткевича. - К.: Либідь, 2002. - 608 с. - Укр., англ., латин. мовами. (УДК 34 Б 93)

 3. Гончаров, І.В. Ризик та прийняття управлінських рішень: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Х.: НТУ "ХПІ", 2003. - 160 с. (УДК 33 Г 65)

 4. Демократія - це дискусія: Громадянська заангажованість у старих і нових демократіях: Посіб. /Ред. С.Майєрс. - Нью-Лондон: Коннектікутський коледж, [б. р.]. - 66 с. (УДК 32 Д 31)

 5. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 78: Охорона здоров'я /Розроб.: В.Ф.Москаленко, Ю.В.Поляченко, О.О.Бобильова та ін. - К., 2002. - 372 с. (УДК 33(03) Д 58)

 6. Каретникова, В.С. Экономика и предпринимательство масложирового комплекса Украины: Учеб. пособие для высш. и сред. учеб. заведений /В.С.Каретникова, В.Г.Кухта. - Х.: НТУ "ХПИ", 2003. - 340 с. (УДК 33 К 22)

 7. Кравченко, Ю. Рынок ценных бумаг в вопросах и ответах: Учеб. пособие. - К.: Эльга-Ника-Центр, 2003. - 525 с. (УДК 33 К 78)

 8. Кримінологія: Навч.-метод. посіб. /О.М.Джужа, Є.М.Моісеєв, В.В.Василевич та ін.; За заг. ред. О.М.Джужи. - К.: Атіка, 2003. - 400 с. - (Нац. акад. внутр. справ України). (УДК 34 К 82)

 9. Макарчук, В.С. Основи римського приватного права: Навч. посіб. - 2- е вид., допов. - К.: Атіка, 2003. - 256 с. - (Львів. ін-т внутр. справ при Нац. акад. внутр. справ України). (УДК 34 М 15)

 10. Мармоза, А.Т. Практикум з теорії статистики: Навч. посіб. для підготовки фахівців екон. спец. - К.: Ельга-Ніка-Центр, 2003. - 344 с. (УДК 311 М 28)

 11. Марчук, А.І. Судова психіатрія: Навч. посіб. - К.: Атіка, 2003. - 240 с. - (Нац. акад. внутр. справ України). (УДК 34 М 30)

 12. Методические указания к проведению практических занятий на тему "Методы определения потребности в трудовых ресурсах" по курсу "Управление персоналом": Для студентов спец. 7.050201 "Менеджмент организаций" и 7.050206 "Менеджмент внешнеэкон. деятельности" /Сост.: М.Д.Годлевский, Н.К.Стратиенко. - Х.: НТУ "ХПИ", 2002. - 16 с. (УДК 33 М 54)

 13. Методические указания к компьютерному практикуму по дисциплине "Информационные системы и технологии в экономике": Для студентов направления "Экономика и предпринимательство" /Сост. Г.Л.Гринберг. - Х.: НТУ "ХПИ", 2002. - 44 с. (УДК 33 М 54)

 14. Методические указания к выполнению практических занятий по курсу "Маркетинг высоких технологий": Для студентов машиностроительных спец. /Уклад.: О.М.Кушнаренко та ін. - Х.: НТУ "ХПИ", 2003. - 36 с. (УДК 33 М 54)

 15. Методичні вказівки щодо проведення модульного контролю з дисципліни "Менеджмент" /Уклад.: О.В.Корецька та ін. - Х.: НТУ "ХПІ", 2002. - 56 с. (УДК 65 М 54)

 16. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Конкурентна боротьба за вихід на монопольний ринок у високотехнологічному секторі індустрії" (аналіз компанії "Canon") з курсу "Технологічний менеджмент": Для студ. спец. 7.090.202 "Технологія машинобудування", спеціалізація "Менеджмент та маркетинг високих технологій в машинобудуванні" /Уклад. Г.К.Крижний. - Х.: НТУ "ХПІ", 2003. - 28 с. (УДК 33 М 54)

 17. Методичні вказівки до вивчення курсу "Промисловий менеджмент": Для студ. екон. спец. /Уклад.: О.Д.Рябченко та ін. - Х.: НТУ "ХПІ", 2002. - 36 с. (УДК 65 М 54)

 18. Методичні вказівки до виконання розділу "Стратегія і маркетинг технологічних інновацій" дипломного проекту спеціаліста і магістра: Для студ. спец. 7.090.202 "Технологія машинобудування", спеціалізація "Менеджмент і маркетинг високих технологій в машинобудуванні" /Уклад. Г.К.Крижний. - Х.: НТУ "ХПІ", 2003. - 16 с. (УДК 658 М 54)

 19. Мнушко, З.Н. Трудовое право в условиях рыночной экономики: Учеб. пособие для студентов вузов /З.Н.Мнушко, Н.В.Чмыхало. - Х.: Золотые страницы, 2002. - 184 с. - (Нац. фармац. акад. Украины). (УДК 34 М 73)

 20. Орловский, Д.Л. Информационные системы для предприятий и организаций: Учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлениям "Экономика" и "Компьютерные науки". - Х.: НТУ "ХПИ", 2002. - 154 с. (УДК 658 О-66)

 21. Основи демократії: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /Авт. кол.: М.Бессонова, О.Бірюков, С.Бондарук та ін.; За заг. ред. А.Колодій. - К.: Ай Бі, 2002. - 680 с. (УДК 32 О-75)

 22. Политическая экономия. Экон. история. Микроэкономика. Макроэкономика. История экон. учений. Междунар. экономика. Экон. политика. Гос. регулирование экономики: Метод. указания к изучению учеб. курсов для студентов экон. спец. заоч. формы обучения /О.О.Демехина и др. - Х.: НТУ "ХПИ", 2003. - 76 с. (УДК 33 П 50)

 23. Политология: (Планы семинарских занятий): Для студентов всех спец. /Сост. В.С.Малишенко и др. - Х.: НТУ "ХПІ", 2002. - 27 с. (УДК 32 П 50)

 24. Популярна юридична енциклопедія /Кол. авт.: В.К.Гіжевський, В.В.Головченко… В.С.Ковальський (кер.) та ін. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 528 с. (УДК 34(03) П 58)

 25. Правознавство: Підруч. /Авт. кол.: С.Е.Демський, В.С.Ковальський, А.М.Колодій (кер.) та ін.; За ред. В.В.Копейчикова. - 7-е вид., стер. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 736 с. (УДК 34 П 68)

 26. Примак, Т.О. Маркетингові комунікації: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: Ельга-Ніка-Центр, 2003. - 275 с. (УДК 33 П 76)

 27. Рудинська О.В. Менеджмент. Теорія менеджменту. Організаційна поведінка. Корпоративний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /О.В.Рудінська, С.А.Яроміч, І.О.Молоткова. - К.: Ельга-Ніка-Центр, 2002. - 336 с. (УДК 65 Р 83)

 28. Социология: Конспект лекций для студентов всех спец. заоч. обучения /Сост.: Т.Н.Чернецкая, Е.Б.Дворцова. - Х.: НТУ "ХПИ", 2002. - 54 с. (УДК 316 С 69)

 29. Сударкина, С.П. Экономика предприятия: Учеб. пособие для студентов экон. ф-та дневной и заочной форм обучения. Ч. I. - Х.: НТУ "ХПИ", 2003. - 128 с. (УДК 658 С 89)

 30. Экономическая теория: Основные понятия курса: Учеб-метод. пособие для студентов всех спец. /Под ред. Н.Б.Решетняк. - 4-е изд., доработ. - Х.: НТУ "ХПИ", 2002. - 68 с. (УДК 33 Э 40)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Освіта. Виховання. Навчання (1)

  Документ
  Академія педагогічних наук України: Інформ. довідник /Відп. за вип. В.М.Мадзігон, О.Я.Савченко; За заг. ред. М.С.Вашуленко; У підготов. взяли участь: М.
 2. Освіта. Виховання. Навчання (3)

  Документ
  Адаптація педагогіки Рудольфа Штайнера в умовах української школи: Наук.-пед. експеримент всеукр. рівня: Наказ МОН України від 11.11.2004 р. №858 / Київ.
 3. Освіта. Виховання. Навчання (4)

  Документ
  Ахияров, К.Ш. Педагогическое творчество В.А.Сухомлинского и современная школа /К.Ш.Ахияров; Науч.- исследоват. ин-т педагогики и психологии Башкир. гос.
 4. Освіта. Виховання. Навчання (6)

  Документ
  Академік АПН України Віктор Петрович Андрущенко: Біобібліографія / Упоряд.: Козлакова Г.О., Тарасова Н.І.; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Акад пед.
 5. Освіта. Виховання. Навчання (12)

  Документ
  Воспитание младших школьников в школе гуманитарного труда (из опыта работы) / [сост. Л. И. Шавалда] ; АПН Украины, Лаб. гуманизации обучения и воспитания АПН Украины, Херсон.

Другие похожие документы..