Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Етика й естетика – це не лише специфічні стосунки та відношення людей, але й своєрідне філософське знання, пов’язане з особливостями ставлення до сві...полностью>>
'Методические указания'
характеристика мощности связи, то есть количество экземпляров сущностей, участвующих в связи (варианты: 0, 1 или много; 1 или много; 0 или 1; точное ...полностью>>
'Биография'
Знакомясь с официальной историей развития Земли,мы видим, как на фоне постоянных войн, борьбы за власть появляются учения, пытающиеся показать каждом...полностью>>
'Реферат'
Под термином "информационная безопасность", согласно оп­ределению Гостехкомиссии при Президенте РФ, понимают со­стояние защищенности информ...полностью>>

Управління якістю (5)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток 17

до наказу ДПC України

від 30.11.11 № 187

Система управління якістю

ДСТУ ISO 9001:2009

.

( + ) Контрольний екземпляр

( ) Робочий екземпляр

стандарт надання АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГи

„Видача Свідоцтва платника податку на додану вартість”

САП−16

Варіант № 1

Київ 2011

Зміст

Стор.

1. Призначення та сфера застосування 3

2. Скорочення 3

3. Нормативні документи 3

4. Відповідальність і повноваження 3

5. Вимоги до надання адміністративної послуги 3

6. Опис процесу надання адміністративної послуги 4

Додаток А Аркуш реєстрації змін 10

Додаток Б Аркуш ознайомлення 11

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Видача Свідоцтва платника податку на додану вартість” (далі − адміністративна послуга).

2. Скорочення

У стандарті використовують такі скорочення:

ОДПС

орган державної податкової служби

Кодекс

Податковий кодекс України

3. Нормативні документи

  1. Податковий кодекс України;

3.2. Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затверджене наказом Державної податкової адміністрації України від 22.12.10 № 978, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 29.12.10 за № 1400/18695 (далі – Положення).

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи реєстрації та обліку платників податків державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об’єднаних та спеціалізованих державних податкових інспекцій за місцезнаходженням (місцем проживання) платників податків, які звертаються за наданням адміністративної послуги (далі – підрозділ реєстрації та обліку платників податків).

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу реєстрації та обліку платників податків.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент інформатизації та обліку платників податків.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника податку на додану вартість (далі – ПДВ) податковий орган зобов'язаний видати заявнику або відправити поштою (з повідомленням про вручення) Свідоцтво платника ПДВ (далі – Свідоцтво) не пізніше наступного робочого дня після бажаного (запланованого) дня реєстрації платника ПДВ, зазначеного у його заяві, або протягом 10 робочих днів від дати надходження реєстраційної заяви, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено чи такий день настає раніше дати, що припадає на останній день строку, встановленого для реєстрації платника ПДВ податковим органом. Якщо бажаний (запланований) день реєстрації, зазначений у заяві особи, настає після завершення 10 робочих днів від дати надходження реєстраційної заяви, податковий орган зобов'язаний видати заявнику або відправити поштою (з повідомленням про вручення) Свідоцтво платника ПДВ не пізніше бажаного (запланованого) дня реєстрації платника ПДВ, зазначеного у його заяві.

Протягом 10 робочих днів від дня отримання заяви податковий орган відмовляє в реєстрації особи як платника ПДВ або звертається до особи з письмовою пропозицією надати нову заяву про реєстрацію (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).

5.3. Споживачі адміністративної послуги:

суб'єкт господарювання - юридична особа, у тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, незалежно від форми та часу внесення таких інвестицій;

інша юридична особа, що не є суб'єктом господарювання;

фізична особа (громадянин України, іноземець та особа без громадянства), яка провадить діяльність, що належить згідно із законодавством до підприємницької (крім фізичних осіб, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва відповідно до законодавства), та/або ввозить товари на митну територію України;

представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи;

інвестор угоди про розподіл продукції;

учасник договору про спільну діяльність;

управитель майна.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для надання споживачу адміністративної послуги є реєстраційна заява платника податку на додану вартість за формою № 1-ПДВ.

6.2. Блок-схемУ процесу „Видача Свідоцтва платника податку на додану вартість” представлено на рис.1.

У разі обов'язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у статті 181 Кодексу.

У разі добровільної реєстрації особи як платника податку або особи, яка відповідає вимогам, визначеним підпунктом 6 пункту 180.1. статті 180 Кодексу, реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.

У разі переходу осіб із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку, на загальну систему оподаткування (за умови відповідності вимогам, визначеним пунктом 181.1. статті 181 або пунктом 182.1. статті 182 Кодексу) з початку календарного року, реєстраційна заява має бути подана не пізніше 10 січня цього календарного року; у разі якщо такий перехід здійснюється упродовж календарного року, реєстраційна заява подається одночасно з поданням заяви про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування.

При реєстрації осіб як платників податку, які обрали спрощену систему оподаткування, що передбачає сплату податку (за умови відповідності вимогам, визначеним пунктом 181.1. статті 181 або пунктом 182.1. статті 182 Кодексу) реєстраційна заява подається одночасно з поданням заяви на право застосування спрощеної системи оподаткування.

У заяві про реєстрацію платника ПДВ зазначається спосіб отримання свідоцтва про таку реєстрацію – поштою або безпосередньо в податковому органі. Якщо особа обрала спосіб отримання свідоцтва поштою, то оплату вартості поштових послуг щодо відправлення свідоцтва така особа здійснює до отримання свідоцтва шляхом подання до податкового органу поштових марок на суму, що відповідає вартості послуг поштового зв'язку з пересилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення.

Особи, зазначені у пунктах 183.3. та 183.4. статті 183 Кодексу (у разі добровільної реєстрації), можуть навести у заяві бажаний (запланований) день реєстрації як платника податку, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на виписку податкових накладних.

Заява про реєстрацію особи як платника податку подається особисто такою фізичною особою або безпосередньо керівником або представником юридичної особи-платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до органу державної податкової служби за місцезнаходженням (місцем проживання) особи. Заява має бути підписана заявником (заявниками) із зазначенням дати. Усі розділи реєстраційної заяви підлягають заповненню.

Якщо у заяві про реєстрацію не зазначені обов'язкові реквізити, надані недостовірні або неповні дані (крім розділу 15 такої заяви), її не скріплено печаткою заявника, не підписано заявником (для фізичних осіб), відповідальною особою заявника (для юридичних осіб) чи особою, яка має документально підтверджене повноваження щодо підпису реєстраційної заяви від особи, яка реєструється платником ПДВ, то протягом 10 робочих днів від дня отримання заяви податковий орган звертається до особи з письмовою пропозицією надати нову заяву про реєстрацію (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).

Податковий орган відмовляє у реєстрації особи як платника ПДВ, якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих документів встановлено, що особа не здійснює постачання товарів/послуг або не відповідає вимогам, визначеним статтею 180, пунктом 181.1 статті 181, пунктом 182.1 статті 182 та пунктом 183.7 статті 183 розділу V Кодексу (пункт 5 розділу I, пункти 3, 4, підпункт 5.1 пункту 5 розділу III Положення), або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно із статтею 184 розділу V Кодексу (пункт 1 розділу V Положення).

При реєстрації платника ПДВ обов’язково відповідальною особою проводиться перевірка реєстраційних даних з Єдиного банку даних про платників податку-юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб (дані реєстраційної заяви мають бути достовірними та відповідати відомостям Єдиного державного реєстру).

За результатами роботи, проведеної виконавцем, у разі відсутності/наявності підстав для відмови у видачі Свідоцтва керівництвом підрозділу оподаткування юридичних (фізичних) осіб приймається рішення про видачу Свідоцтва або відмову у видачі відповідно.

Свідоцтво видається за формою № 2-ПДВ (додаток 2 до Положення).

Бланк Свідоцтва виготовляється на спеціальному папері, що забезпечує захист від підробки.

Якщо особа обрала спосіб отримання Свідоцтва поштою, воно надсилається за місцезнаходженням (місцем проживання) платника ПДВ, указаним у свідоцтві, з повідомленням про вручення за рахунок одержувача.

У податковому органі Свідоцтво може одержати сам платник ПДВ - фізична особа або відповідальна особа платника ПДВ - юридичної особи, вказана у реєстраційній заяві, чи будь-яка особа за наявності належним чином оформленої довіреності від платника ПДВ. Особа, яка отримує Свідоцтво, має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Якщо податковий орган або пошта не може вручити платнику ПДВ Свідоцтво у зв'язку з незнаходженням посадових осіб, відмовою прийняти таке Свідоцтво, відсутністю за місцезнаходженням (місцем проживання) платника ПДВ, то працівник того структурного підрозділу, яким надсилалось Свідоцтво, на підставі інформації структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або на підставі іншої інформації оформляє довідку, у якій вказує причину, що призвела до неможливості вручення Свідоцтва. Така довідка разом із Свідоцтвом зберігається у реєстраційній частині облікової справи платника податків. У цьому разі платник ПДВ чи представник платника може отримати Свідоцтво в податковому органі у будь-який час до дати анулювання реєстрації згідно з Положенням. При цьому податковий орган здійснює заходи щодо встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника ПДВ.

У разі виникнення змін у даних платника, для заміни Свідоцтва платник подає до податкового органу, в якому перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою „Перереєстрація”. До такої заяви мають бути додані Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва.

Податковий орган видає платнику ПДВ нове Свідоцтво замість старого у такому ж порядку, як і при реєстрації.

Замість зіпсованого, зношеного або втраченого Свідоцтва видається нове Свідоцтво.

Для видачі нового Свідоцтва у разі псування чи зношення податковий орган, в якому перебуває на обліку платник ПДВ, розглядає додаткову реєстраційну заяву з позначкою „Перереєстрація у зв'язку із псуванням Свідоцтва”, Свідоцтво, усі засвідчені копії Свідоцтва.

Для видачі нового Свідоцтва при втраті податковий орган, в якому перебуває на обліку платник ПДВ, розглядає додаткову реєстраційну заяву з позначкою „Перереєстрація у зв'язку з утратою Свідоцтва”, усі засвідчені копії Свідоцтва, пояснення за підписом платника ПДВ (для фізичних осіб) або керівника платника ПДВ (для юридичних осіб) щодо втрати Свідоцтва.

Рис. 1. Блок-схема процесу „Видача Свідоцтва платника податку на додану вартість”


Назва
документа


Форма документа

Особа, відповідальна
за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі

Лист (вмотивована відмова)

Довільна

Працівник підрозділу оподаткування юридичних (фізичних) осіб

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

Свідоцтво платника податку на додану вартість

Затверджена Положенням

Працівник підрозділу реєстрації та обліку платників податків

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

6.3. Вихідні дані процесу

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

К =

Кд

▪ 100 %

Кзаяв

де:

Кд – кількість документів (Свідоцтв або листів з вмотивованими відмовами), виданих платникам податків,

Кзаяв – кількість реєстраційних заяв на отримання Свідоцтва, що надходять від платників податків до ОДПС.

Критерієм результативності процесу є К = 100%.

Додаток А Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

Додаток Б Аркуш ознайомлення

з\п

Посада

Підпис

ПІБ

Дата

1

2

3

4

5Скачать документ

Похожие документы:

 1. Управління якістю (4)

  Документ
  „Видача довідок про внесення місця зберігання оптових та роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання”
 2. Управління якістю (11)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Видача свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування
 3. Управління якістю (1)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Видача документів про взяття на облік платника податків (за основним-неосновним місцем обліку)” (далі −
 4. Управління якістю (12)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків” (далі − адміністративна послуга).
 5. Управління якістю (2)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Прийняття рішення про зміну основного місця обліку та переведення великих платників на облік у спеціалізовані

Другие похожие документы..