Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Книга'
Кататимное переживание образов: Основная ступень; Введение в психотерапию с использованием техники сновидений наяву; Семинар: Пер. с нем. - М.: Эйдос...полностью>>
'Документ'
04. 008 № 1 -р Демченко Владимир Михайлович Глава администрации Средненского сельсовета От 31.1 . 010 № 117-р Яковлева Татьяна Григорьевна Глава админ...полностью>>
'Документ'
Область применения: Промышленные районы Украины с большим потреблением природного газа. Электроэнергия может использоваться на месте ее производства,...полностью>>
'Документ'
Процеси глобалізації у світовій економіці, поглиблення міжнародного поділу праці, формування сучасних організацій (транснаціональних корпорацій, холд...полностью>>

Максимальна сума балів за І звдання становить 20 б

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Олімпіада з психології та педагогіки (10 клас)

Критерії оцінювання тестових завдань із закритими відповідями: з 1 по 17 запитання, кожна правильна відповідь оцінюється 1б.; 18 запитання - 3 б.

Максимальна сума балів за І звдання становить 20 б.

Критерії оцінювання завдань з відкритими відповідями .

Проблемна ситуація: кожна обґрунтована/аргументована думка за обраний варіант – 2 б. Максимальна сума балів за аналіз проблемної ситуації – 10 б.

Аналіз описаної ситуації: обгрунтовані зовнішні та внутрішні причини під час опису ситуації – 2б.(кожна). Максимальна сума балів за аналіз описаної ситуації – 10 б.

Максимальна сума за ІІ завдання (Завдання з відкритими відповідями) – 20 б.

Основні критерії оцінювання твору-роздуму:

 • складність, науковість, повнота розкриття теми психолого-педагогічного змісту - 4;

 • логічність, чіткість, лаконічність викладення матеріалу -2;

 • актуальність та елементи творчості -2;

 • аргументованість висновків - 2;

 • стиль написання, грамотність - 3;

 • якість оформлення-1;

 • культура мовлення -1.

Максимальна сума балів за ІІІ завдання15 б.

Загальна максимальна сума(І,ІІ,ІІІ завдання)- 55 б.

Варіант І

10 клас

Тестові завдання із закритими відповідями

1. . Закінчити речення: „Самопізнання – це засіб…:

а) управління іншими людьми;

б) оволодіння досвідом інших людей;

в) оволодіння власним досвідом;

г) управління фізіологічними системами.

2.Яка з наступних емоцій сприяє збільшенню мотивації до навчальної діяльності:

а) страх

б) гнів

в) сором

г) інтерес

д) радість

е) подив

3. Як називається стиль поведінки в конфлікті, коли особа відмовляється від власних інтересів і від захисту інтересів іншої людини:

а) Компроміс

б) Пристосування

в) Уникнення

4. Вставити пропущені слова або закінчити речення: «…..- це стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних вад.»

а) Здоров’я

б) Гармонія

в) Життєва позиція

5. Який із соціальних інститутів має найбільший вплив на виховання особистості?

а) Сім’я

б) Дошкільний заклад

в) Школа

г) ВНЗ

д) Військова служба

е) Всі відповіді вірні

6. Закінчити речення: «Сленг» – це язикова гра, якою зазвичай користуються…?:

а) діти

б) підлітки

в) дорослі

7. Виберіть варіант, який відображає функції спілкування:

а) критичність, послідовність, гнучкість;

б) інформаційність, афективність, мислетворення;

в) обсяг, стійкість, переключення;

8. Пам'ять, що полягає у збереженні й відтворенні усіх видів образів (зорових, слухових, рухових, дотикових, нюхових, смакових), називається:

а) руховою пам'яттю;

б) емоційною пам'яттю;

в) образною пам'яттю;

г) словесно-логічною пам'яттю.

9. Закінчити речення: «Педагогіка» –це ……

а)сукупність теоретичних і прикладних наук, що вивчають процеси навчання, виховання і розвитку особистості;

б) це процес і результат засвоєння систематичних знань, формування умінь і навичок особистості, формування її світогляду, якостей, розвитку, таланту, здібностей;

в) наука, що вивчає методи впливу на дитину, її переживання, почуття,думки в процесі навчання.

10. Які з нижче наведених напрямків виховання, вчені виділяють найголовнішими?

а) національне, патріотичне, правове, економічне

б) валеологічне, екологічне, статеве

в) моральне, інтелектуальне, трудове, фізичне, естетичне.

11. Основна навчальна книга, яка складена відповідно програми називається…?

а) посібник

б) підручник

в) збірник

12. Початкове формування характеру, позиції школяра, невідповідність між знанням моральних норм і поведінкою, невміння враховувати свої можливості - це особливість…?

а) дошкільного віку

б) молодшого шкільного віку

в) підліткового віку

г) старшого шкільного віку

13. Які з нижче перелічених особливостей, стосуються такого психічного процесу, як пам'ять?

а) обсяг, швидкість, точність, тривалість,готовність;

б) самостійність, послідовність, глибина, гнучкість, широта, евристичність, швидкість;

в) активність,широта, інтенсивність, спрямованість,переключення,стійкість.

14. Людина із сильними, рухливим, але неврівноваженим типом нервової діяльності – це:

а) сангвінік

б) холерик

в)меланхолік

г) флегматик

15. Положення індивіда чи групи в соціальній системі, називається…?

а) соціальна роль

б) соціальний статус

в) активна роль

г) ранг

16. Які з нижче перелічених критеріїв виявляють високий рівень загальних здібностей дитини?

а) має гнучке мислення, багато читає без примусу, швидко вирішує математичні задачі;

б) відмінно малює, має артистичні здібності, добре володіє мовою;

в) процес її навчання йде швидкими темпами, свою роботу виконує самостійно, охоче вчиться.

17. Зазначте покровителя розуму, знань, доброчинства в Україні:

а) Св. Андрій;

б) Св. Володимир;

в) Св. Наум;

г) Св. Семен;

ґ) Св. Миколай;

д) Св. Петро;

е) усі відповіді неправильні.

18.Встановіть відповідність між типами особистості і їх професіями:

1. реалістичний тип а) лікар, вчитель, психолог;

2. інтелектуальний тип б) механік, електрик, садівник, шофер;

3. соціальний тип в)музикант, фотограф, художник, хореограф

4. артистичний тип г)астроном, ботанік, науковець.

Завдання з відкритими відповідями

Аналіз проблемної ситуації

1. Ознайомтесь із ситуацією і виберіть з числа запропонованих варіантів реагування на дану ситуацію такий, який є найбільш правильним на вашу думку. Якщо жоден із запропонованих варіантів відповідей вас не влаштовує, то можна указати свій оригінальний варіант. Це буде 7-й варіант відповіді. Обгрунтуйте свою відповідь з психолого - педагогічної точки зору.

Учитель дає учневі завдання, а той не хоче його виконувати і при цьому заявляє: «Я не хочу це робити!» – Яка повинна бути реакція вчителя?

 1. «Не хочеш – змусимо!»

 2. «Для чого ж ти тоді прийшов учитися?»

 3. Тим гірше для тебе, залишайся неуком. Твоє поводження схоже на поводження людини, що на зло собі хотів би відрізати свій ніс»

 4. «Чи усвідомлюєш ти, чим це може для тебе закінчитися»

 5. «Не міг би ти пояснити чому?»

 6. «Давай сядемо й обговоримо – може бути, ти і правий.

 7. __________________________________________________________

2. Проаналізуйте описану ситуацію. Якими внутрішніми (бажання, прагнення, особливості характеру тощо) і зовнішніми причинами можна пояснити емоційні переживання і поведінку учасниці ситуації?

Чотирнадцятирічна Марія запрошена разом із подругою на вечірку в будинок іншої подруги. Марія просить дозволу у батьків, але вони кажуть «Ні», тому, що вечірка посеред тижня, а на наступний день призначено важливий іспит. Подруга радить Марії сказати своїм батькам, що вона піде до неї готуватися до іспиту. А потім вони обидві тихцем втечуть і підуть на вечірку. Марія не хоче обманювати батьків, але й на вечірку вона також хоче піти.

Рекомендована тема твору-роздуму – «Психологічний портрет сучасного вчителя»

ІІ варіант

1. В перекладі з давньогрецької «Психологія» – це наука про ...»

а) душу;

б) свідомість;

в) поведінку;

г) психіку;

ґ) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді неправильні.

2.Особистісне спілкування в процесі суспільно корисної діяльності та навчання – це провідна діяльність…?

а) дошкільного віку;

б) молодшого шкільного віку;

в) підліткового віку;

г) старшого шкільного віку.

3.Закінчи речення: «Я-концепція-це»…

а) уявлення людини про саму себе;

б) підсумок пізнання та оцінка самого себе через окремі образи себе в різних ситуаціях;

в) пізнання та оцінка себе при зіставленні себе з іншими людьми;

г) всі варіанти вірні.

4.Які з нижче перелічених особливостей(властивостей), стосуються такого психічного процесу, як увага?

а) обсяг, швидкість, точність, тривалість,готовність;

б) самостійність, послідовність, глибина, гнучкість, широта, евристичність, швидкість;

в) активність,широта, інтенсивність, спрямованість, переключення, стійкість.

5. Вставити пропущені слова або закінчити речення: ... - емоція, яка виникає в ситуаціях загрози біологічному або соціальному існуванню індивіда та спрямована на джерело дійсної або уявлюваної небезпеки.

а) Стрес

б) Афект

в) Фрустрація

г) Страх

ґ) Гнів.

6.Характеристики, які відрізняють поведінку флегматика:

а) активність, завищена самооцінка, імпульсивність;

б) розміркованість, надійність, спокій;

в) спостережливість, стриманість, чутливість;

г) усі відповіді неправильні;

д) усі відповіді правильні.

7. Назвіть основну форму навчання в школі.

а) Гурток

б) Урок

в) Навчально-рольові ігри

8.Які з нижче наведених критеріїв виявляють високий інтелектуальний потенціал дитини?

а) має гнучке мислення, швидко вирішує математичні задачі, багато читає без примусу, може довго і зосереджено працювати над вирішенням якої-небудь цікавої проблеми;

б) відмінно малює , має артистичні здібності, добре володіє мовою, швидко й виразно читає, прагне практично реалізувати свої плани;

в) намагається бути керівником, мислить творчо, відрізняється широтою й різнобічністю інтересів, пропонує нестандартні варіанти рішень.

9.Яке прислів’я відображає проблему духовно-морального виховання?

а) «Пташка гарна пером, а людина –розумом»

б) «Лінивому щодня свято»

в) «Яка совість, така і честь»

10.Закінчи речення: «Соціальна роль – це…»

а) поведінка, очікувана від того, хто має певний соціальний статус, тобто це сукупність вимог, що висуваються перед індивідом, а також дій, які повинна виконати людина відповідно до статусу у соціальній системі;

б) становлення особистості в системі міжособистісних стосунків, яке визначає її права, обов’язки і привілеї, а також міру психологічного впливу на членів групи;

11.Сукупність провідних і найбільш стійких індивідуальних якостей, що виявляються в діяльності, спілкуванні та поведінці, називається:

а) здібностями;

б) мотивами;

в) темпераментом;

г) характером.

12.Закінчити речення: „Гендер – це…:

а) характеристика вікових особливостей розвитку людини;

б) характеристика статі, яка визначає поведінку людини в суспільстві та її сприйняття оточуючими;

в) характеристика особливостей поведінки, яка притаманна тільки дівчатам;

г) характеристика особливостей поведінки, яка притаманна тільки хлопцям.

13.Закінчити речення: «Міжособистісний конфлікт –це ..»

а) конфлікт всередині психологічного світу особистості, який представляє собою зіткнення її протилежно спрямованих мотивів, потреб, інтересів, цінностей, цілей, ідеалів;

б) конфлікт, що виникає через суперечності у відносинах двох або більшої кількості людей, які виконують спільну діяльність.

14. Закінчити речення: «Вік – це…:

а)це ціла епоха, відносно відокремлений період, значення якого зумовлюється місцем у загальному циклі розвитку;

б) це конкретний, відносно обмежений в часі ступінь психічного розвитку, що характеризується сукупністю закономірних фізіологічних і психічних змін не пов’язаних з індивідуальними особливостями, однаковими для всіх людей;

в) відносно відокремлений період що характеризується сукупністю закономірних фізіологічних і психічних змін

г) всі відповіді вірні

15.Стиль керівництва, який проявляється у формі розпоряджень, які обов’язково мають виконуватися називається…?

а) ліберальний;

б) авторитарний;

в) демократичний;

г) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді неправильні.

16. В якому суспільстві ми живемо?

а) індустріальному;

б) інформаційному.;

в) інноваційному;

г) усі відповіді неправильні

17. Основні функції процесу навчання:

а) узагальнююча, закріплююча, взаємовпливу;

б) навчальна(освітня), виховна, розвиваюча;

в) усі відповіді правильні;

г)усі відповіді неправильні.

18.Встановіть відповідність між назвами просторових зон та їх кількісними показниками:

 1. громадська

 2. інтимна(близькі, рідні)

 3. особиста(довірливі стосунки)

 4. соціальна

а) 15-46 см

б) 46см-2м

в) більше за 3,6 м

г) 1,2-3,6 м

Завдання з відкритими відповідями

Аналіз проблемної ситуації

1. Ознайомтесь із ситуацією і виберіть з числа запропонованих варіантів реагування на дану ситуацію такий, який є найбільш правильним на вашу думку. Якщо жоден із запропонованих варіантів відповідей вас не влаштовує, то можна указати свій оригінальний варіант. Це буде 7-й варіант відповіді. Обгрунтуйте свою відповідь з психолого - педагогічної точки зору.

Учень розчарований своїми навчальними успіхами, сумнівається у своїх здібностях і в тому, що йому коли-небудь удасться засвоїти і вивчити матеріал. Він говорить учителеві: « Чи удасться мені коли-небудь учитися на відмінно і не відставати від інших хлопців у класі?»Що повинен на це йому відповісти вчитель?

 1. «Якщо чесно сказати – сумніваюся»

 2. «Так, звичайно, у цьому ти можеш не сумніватися»

 3. «У тебе прекрасні здібності, і я пов’язою з тобою великі надії»

 4. «Чому ти сумніваєшся в собі?»

 5. «Давай поговоримо і з’ясуємо в чому тут проблема»

 6. « Багато чого залежить від того, як ми будемо з тобою працювати»

 7. .__________________________________________

2. Проаналізуйте описану ситуацію. Якими внутрішніми (бажання, прагнення, особливості характеру тощо) і зовнішніми причинами можна пояснити емоційні переживання і поведінку учасниці ситуації?

«Що таке синові уроки не знаю з 5 класу, він працює сам і вміє працювати, - з гордістю говорить мати. - А от дружба з дівчиною, чи що це в нього – захоплення, любов…Мене це дуже непокоїть…Як було б добре, щоб усе це відсунулось надалі, коли буде атестат, коли визначиться життєвий шлях. А яке кохання в 9-му класі? Така напружена шкільна програма, ніколи в театр сходити, виспатись, а він ще й мовчить, не признається матері»

Рекомендована тема твору-роздуму – «Яким я хочу бути і ким я хочу бачити інших»

ІІІ варіант

1. Закінчити речення: « Сприйняття –це …»

а)вищий психічний процес, що полягає у закріпленні, збереженні і наступному відтворенні минулого досвіду;

б) пізнавальний психічний процес, який виражається у побудові образів продуктів праці, а також забезпечує створення програми поведінки у тих випадках, коли проблемна ситуація характеризується невизначеністю;

в) психічний процес, який виражається в цілісності відображення предметів і явищ навколишнього середовища, який виникає при безпосередньому впливі на органи почуттів.

2.Процес, який здійснює фіксацію слідів пам’яті у нервовій системі називається…?

а) Відтворення.

б) Забування

в) Збереження

г) Запам’ятовування

3.Усвідомлення громадських прав та обов’язків, формування самосвідомості, професійне самовизначення, прагнення самовиховання, самопізнання, самовдосконалення, критичне ставлення до дорослих, психосексуальні орієнтації,- це особливість…?

а) Підліткового віку

б) Старшого шкільного віку

в) Юнацького віку

4.Який з перелічених нижче показників не може бути критерієм вихованості учнів?

а) культура поведінки;

б) ставлення до інших людей;

в) рівень інтелекту;

г) зовнішній вигляд.

5.Вставити пропущені слова або закінчити речення:

…. – емоція, що виникає в результаті усвідомлення людиною реальної або мнимої невідповідності його вчинків

а) стрес;

б) афект;

в) фрустрація;

г) сором;

ґ) гнів.

6.Характеристики, які відрізняють поведінку меланхоліка:

а) активність, завищена самооцінка, імпульсивність;

б) спостережливість, тривожність, малоконтактність;

в) розміркованість, надійність, спокій.

7.Закінчити речення: „Індивід – це…:

а) істота наділена свідомістю і мовою, здатністю працювати, оцінювати навколишній світ і активно його перетворювати;

б) конкурентно-спроможна людина з усіма її характерними ознаками;

в) розумна, відповідальна, вільна людина;

г) людина, яка свідомо управляє власною поведінкою і діяльністю.

8.Дистанція для особистих(довірливих) стосунків:

а) 46 см– 1,2 м;

б) 1,2 – 3,7 м;

в) до 15 см.

9.Який з механізмів здійснює свідомий психологічний вплив на людину в процесі спілкування?

а) Зараження

б) Навіювання

в) Переконання

г) Паніка

д) Мода

е) Чутки

10.Що є основним показником ефективності навчаня?

а) Обсяг знань,інтерес до навчання, якість знань;

б) Висока оцінка , отримання винагороди, успіх серед ровесників

11. Які педагогічні здібності повинен мати сучасний вчитель у період формування нової школи?

а) Бути ерудитом

б) Володіти сучасними інноваційними технологіями

в) Мати творчі здібності

г) Уміти зацікавлювати, переконувати

д) Бути комунікабельним: активним, енергійним, розкутим

е) усі відповіді правильні

є) усі відповіді неправильні

12. Яке прислів’я відображає проблему трудового виховання?

а) «Пташка гарна пером, а людина –розумом»

б) «Лінивому щодня свято»

в) «Яка совість, така і честь»

13. Визначіть психологічні особливості творчого потенціалу учнівства:

а) має гнучке мислення, багато читає без примусу, швидко вирішує математичні задачі;

б) уміє координувати свої рухи, стійко переносить фізичну напругу,яскраво виражені вольові якості;

в) винахідливість і здатність до експромту, оригінальність суджень, міркувань, варіантів рішень, сміливість.

14. Який із соціальних інститутів має найбільший вплив на виховання особистості?

а) Сім’я

б) Дошкільний заклад

в) Школа

г) ВНЗ

д) Військова служба

е) Всі відповіді вірні

15. Вкажіть варіант, в якому перераховані лише невербальні засоби спілкування:

а) жести, міміка, тональність голосу, паузи, сміх, спрямованість погляду;

б) акцент, контакт очима, повторення, логічність викладення матеріалу;

в) експресія обличчя, пози, ритміка, використання різних видів лексики;

г) дотик, ритмічний малюнок, організація простору і часу спілкування, комбінування виразів.

16. Видатними педагогами ХХ століття є:

а) А.І.Солженіцин, В.В.Давидов, Л.С.Виготський;

б) А.С.Макаренко, Ш.А. Амонашвілі, В.А.Сухомлинський;

в) Н.І.Пирогов, І.Г.Песталоцці, А.В.Луначарський;

17. Основні функції процесу навчання:

а) узагальнююча, закріплююча, взаємовпливу;

б) навчальна(освітня), виховна, розвиваюча;

в) усі відповіді правильні;

г)усі відповіді неправильні.

18.Встановіть відповідність між відсотковим розподілом впливу на стан здоров’я та основними чинниками від яких залежить наше здоровя

(за даними ВООЗ):

Спадковість

Рівень медицини

Екології

Способу життя

20%

20%

50%

10%

Завдання з відкритими відповідями

Аналіз проблемної ситуації

1. Ознайомтесь із ситуацією і виберіть з числа запропонованих варіантів реагування на дану ситуацію такий, який є найбільш правильним на вашу думку. Якщо жоден із запропонованих варіантів відповідей вас не влаштовує, то можна указати свій оригінальний варіант. Це буде 7-й варіант відповіді. Обгрунтуйте свою відповідь з психолого - педагогічної точки зору.

Учень, побачивши вчителя, коли той увійшов у клас, говорить йому:

« Ви виглядаєте дуже втомленим».Як на це повинен відреагувати вчитель?

 1. «Я думаю, що з твоєї сторони, не дуже пристойно робити мені такі зауваження».

 2. «Так, я погано себе почуваю».

 3. «Не хвилюйся про мене, краще на себе подивися».

 4. «Я сьогодні погано спав, у мене багато роботи».

 5. «Не турбуйся, це не перешкодить нашим заняттям».

 6. «Ти – дуже уважний, спасибі за турботу!»

 7. ________________________________________________________

2.Проаналізуйте описану ситуацію. Якими внутрішніми (бажання, прагнення, особливості характеру тощо) і зовнішніми причинами можна пояснити емоційні переживання і поведінку учасниці ситуації?

Влад – найгарніший хлопець в школі, але він не звертає на мене уваги. Сергій мій однокласник, він розумний, ввічливий, уважний й турботливий щодо мене. Якщо я прийму його дружбу, то назавжди втрачу шанс познайомитися поближче, тим більше бути поруч з Владом. (Зі щоденника десятикласниці).

Рекомендована тема твору-роздуму – «Школа майбутнього»Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма політичної партії «удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» від успіху людини до успіху країни!

  Документ
  Ми об’єднуємося заради перетворення України. Для цього ми пропонуємо запровадити якісно новий тип відносин між державою та громадянином. Ці відносини повинні базуватися на визнанні самодостатності та незалежності громадянина, а не
 2. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Методика викладання у вищій школі" для підготовки фахівців окр „Магістр" за напрямом 0502 менеджмент спеціальність 050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

  Документ
  Робочу програму навчальної дисципліни "Методика викладання у вищій школі" складено на основі змісту дисципліни за ГСВО МОН д.е.н., проф. Чорним Г.
 3. Народная украинская академия Центр научно-гуманитарной информации Дайджест публикаций за 2006 год Харьков

  Документ
  О нас пишут: Дайджест публикаций за 2006 г. / Нар. укр. акад. Центр науч.-гуманитар. информ.; Сост. Г. Н. Лях; Отв. ред. И. В. Козицкая. – Х., 2007. –  с.
 4. 2. Спеціальні вимоги до зарахування (1)

  Документ
  Освітні та професійні цілі - високоякісна підготовка педагогічних працівників у галузі фізичного виховання і спорту для роботи у дошкільних, загальноосвітніх,
 5. Додаток №1

  Документ
  1.Класифікація маршрутів туристських спортивних походів полягає у їх поділі за видами туризму, категоріями та ступенями складності і використовується для виконання туристами-спортсменами розрядних норм та вимог зі спортивного туризму.

Другие похожие документы..