Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Основная образовательная программа'
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата по направлению подготовки 220700 – Автоматизация технологических процессов...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится «29»января 2009 г. в часов на заседании диссертационного совета Д212.127.01 при Московском государственном вечернем металлургическом...полностью>>
'Диссертация'
Защита состоится 28 февраля 2006 г. в 10 часов на заседании диссертационного совета Д 212.029.01 по экономическим наукам в Волгоградском государствен...полностью>>

Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100 „Правознавство київ 2009

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

кафедра трудового, земельного і екологічного права

ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ СТРАХУВАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни (спецкурсу)

для студентів спеціальності 6.060100 „Правознавство”

КИЇВ – 2009

Робоча програма із спецкурсу „Екологічний контроль та екологічне страхування за законодавством України” : Частина І „Екологічний контроль за законодавством України”, Частина ІІ „Екологічне страхування за законодавством України”

При підготовці частини І спецкурсу були використані матеріали програми: Програма спецкурсу „Правові форми екологічного контролю” для студентів 5-го курсу юридичного факультету (спеціалістів), які навчаються за спеціалізацією „Земельне та екологічне право”. Укладачі: доц. Краснова М. В., асист. Фролов М. О., асист. Шомпол О. А.. – К., 2001. – 20 с.

При підготовці частини ІІ спецкурсу використані матеріали програми: Програма спецкурсу „Правові засади екологічного страхування” для студентів 5-го курсу юридичного факультету (спеціалістів), які навчаються за спеціалізацією „Земельне та екологічне право”. Укладач: асист. Руснак Т. П. – К., 2004. – 14 с.

Укладачі частини І:

к.ю.н., доц. Краснова М. В.,

асист. Шомпол О. А.

Лектор:

к.ю.н. Позняк Е.В.

Викладачі:

асист. Шомпол О. А.,

асист. Саркісова Т. Б.

Укладач частини ІІ:

к.ю.н., доц. Позняк Е. В.

Лектор:

к.ю.н.,доц. Позняк Е. В.

Викладач:

асист. Саркісова Т.Б.

Рецензент: д.ю.н., проф. Балюк Г.І.

Затверджено

д.ю.н. Гриценко І.С.___________

Погоджено

з науково-методичною комісією

протокол № ________________

від «____» ____________ 2009 р.

___________________________

Підпис голови НМК факультету

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 14

від «30» червня 2009 р.

I. ПЕРЕДМОВА

Навчальні дисципліни „Екологічний контроль та екологічне страхування за законодавством України” викладається студентам V курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання - 144 години, з них лекцій - 36 год., практичних - 36 год., самостійної роботи - 72 год. Форма підсумкового контролю: залік.

Мета і завдання навчальної дисципліни

Курс „Екологічний контроль та екологічне страхування за законодавством України” спрямований на поглиблення засвоєних при вивченні нормативних курсів “Екологічне право”, “Право екологічної безпеки” студентами спеціалізації “Земельне і екологічне право” теоретичних та практичних знань щодо різнобічних аспектів державного, громадського та інших видів контролю у галузі раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки (далі – екологічного контролю), а також екологічного страхування як економіко-правового засобу регулювання екологічних правовідносин, засобу попередження виникнення екологічної шкоди, гарантії охорони і захисту екологічних прав громадян, формування у них практичних вмінь та навичок застосування відповідного законодавства у реальній практиці правозахисної, правозастосовчої, наукової та іншої діяльності фахівців правничого профілю.

Вивчення цієї дисципліни передбачає засвоєння системоутворюючих аспектів екологічного права як галузі права, дозволяє поглиблено розуміти вирішення проблем, пов’язаних зі створенням механізму контролю за додержанням екологічного законодавства, а також правового механізму екологічного страхування як актуальних напрямів державної екологічної політики, гарантій безпечного сталого соціально-економічного розвитку суспільства і держави, гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян, закладає основу для використання спеціалістами одержаних знань у процесі подальшого навчання, а також для формування у них навичок застосування норм екологічного законодавства на практиці при розробці та забезпеченні юридичного супроводу виважених рішень у відповідній галузі.

Предмет навчальної дисципліни

Предметом цієї дисципліни є норми Конституції України, міжнародних договорів, належним чином імплементованих Україною, чинного національного законодавства, які регулюють суспільні еколого-правові відносини у галузі здійснення екологічного контролю та екологічного страхування, новаційні досягнення еколого-правової науки, міжнародний досвід, природоохоронна та правозастосовча практика у цій сфері.

Вимоги до знань та вмінь

Спеціаліст повинен знати: положення Конституції України, систему та зміст міжнародного законодавства та законодавства України, здатних регулювати відносини у галузі здійснення екологічного контролю та екологічного страхування, в тому числі положення Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, поресурсових законів і кодексів, Законів України “Про основні засади державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності”, „Про об’єкти підвищенної небезпеки”, „Про пестициди та агрохімікати”, „Про відходи”, “Про перевезення небезпечних вантажів”, „Про угоди про розподіл продукції”, ”Про екологічну експертизу”, „Про екологічний аудит” “Про страхування” та інших, підзаконних актів – указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, інших центральних органів виконавчої влади, які врегульовують еколого-правові відносини у зазначеній сфері, а також матеріали судової практики.

Спеціаліст повинен вміти: застосовувати одержані знання для практичної характеристики правових явищ і категорій у галузі екологічного управління шляхом реалізації міжгалузевої функції здійснення екологічного контролю, а також економіко-правового механізму в галузі екології шляхом правового та організаційного забезпечення екологічного страхування з метою реалізації державної екологічної політики, охорони та захисту екологічних прав громадян; правильно застосовувати правові норми у цій сфері при самостійному вирішенні практичних завдань; правильно визначати правовий механізм екологічного контролю та екологічного страхування у різних сферах господарювання, які визначені законодавством як екологічно небезпечні.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки

Навчальна дисципліна „Екологічний контроль та екологічне страхування за законодавством України” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” за спеціальністю „Правознавство” напряму підготовки „Право” у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Дисципліна відноситься до переліку навчальних курсів самостійного вибору вищого навчального закладу, викладається у 1 семестрі 1 року навчання за спеціалізацією „Земельне та екологічне право”.

Для успішного засвоєння знань за цією програмою спеціалістами необхідна наявність у них основ знань з правознавства, розуміння основних правових понять і категорій, наявність основ знань з окремих галузей права - конституційного, адміністративного, господарського, цивільного, фінансового та інших, а також екологічного права.

II. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ:

Система оцінювання знань студентів за спецкурсом „Екологічний контроль та екологічне страхування за законодавством України” включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань – залік у 1 семестрі. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Максимальна кількість балів, яку має можливість набрати студент за кожний змістовий модуль, складає 35 балів за кожний змістовний модуль та 30 балів за залік. Підсумкова оцінка (залік) визначається як сума балів, набраних студентом за кожний змістовий модуль, та балів, отриманих на заліку.

Порядок розрахунку підсумкової оцінки за 1 семестр

Змістовий

модуль 1

Змістовий

модуль 2

Залік

Підсумкова оцінка

Максимальна кількість балів

35 балів

35 балів

30 балів

100 (35 + 35+ 30) балів

1. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Види поточного контролю обираються викладачами, які читають спецкурс, та у відповідності з даною програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, контрольні роботи, тести, колоквіуми, наукові повідомлення тощо.

При поточному контролі під час практичних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях, активність при обговоренні питань, систематичність роботи на заняттях, результати виконання домашніх завдань, практичних завдань (казусів), експрес-контролю у формі тестів та колоквіумів, письмових контрольних робіт, в тому числі модульних підсумкових, результати виконання індивідуальних завдань.

Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі

у кожному змістовному модулі:

Форми контролю знань при поточному контролі

Оцінка ( у балах)

усна відповідь

до 2 балів

доповнення відповіді

до 1 балу

експрес-опитування

до 2 балів

самостійна робота

до 2 балів

тестування

до 3 балів

індивідуальні завдання

(в т.ч. реферат, есе )

до 5 балів

модульна

контрольна робота

до 20 балів

2. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Модульний контроль (сума балів за кожний змістовий модуль - ЗМ) проводиться на відповідному практичному занятті після вивчення ЗМ1, ЗМ2. Модульний контроль проводиться на підставі оцінок поточного контролю та результатів модульних контрольних робіт, виконанням яких завершується вивчення матеріалу по ЗМ1 та ЗМ2. Впродовж семестру виконується 2 модульні контрольні роботи.

Підсумкова кількість балів за змістові модулі виставляється як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка за модульну контрольну роботу, при її наявності.

3. ПІДСУМКОВИЙ СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ

Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає, що підсумкова оцінка з даної дисципліни визначається як сума (проста) оцінок за заліковими модулями. Залік у 1 семестрі (оцінка за результатами змістових модулів) зараховується, якщо студент набрав суму балів, яка не менше встановленого мінімуму залікових балів, а саме:

100-бальна шкала

Оцінка за національною шкалою

90-100

85-89

75-84

65-74

60-74

відмінно

добре

задовільно

1-59

не задовільно

Приклад розрахунку підсумкової оцінки знань студента

за результатами вивчення „Екологічний контроль та екологічне страхування за законодавством України”

ЗМ 1

ЗМ 2

Зазагальна оцінка

Поточні оцінки,

у балах

15

15

35 (ЗМ 1) + 35 (ЗМ 2)

+ 30 (Залік) = 100

Оцінка за модульну контрольну роботу

у балах

Ч.1 - 20

Ч.2 – 20

Всього, у балах

35

35

Частина І

ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

із спецкурсу

для студентів спеціальності 6.060100 „Правознавство”

Укладачі:

к.ю.н., доц. Краснова М.В., асист. Шомпол О.А.

Авторські права застережені

 Краснова М.В., Шомпол О.А., 2009.

III. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

теми

Назва лекції

Кількість годин

лекції

практичні заняття

самостійна робота

Змістовний модуль 1. Екологічний контроль за законодавством України

1

Поняття, функції, завдання, види, об’єкти та форми екологічного контролю

4

2

4

2

Нормативно-правове забезпечення екологічного контролю та його місце в системі екологічного законодавства

2

4

3

Організаційно-правове забезпечення екологічного контролю

2

2

5

4

Правові засади здійснення моніторингу довкілля як способу екологічного контролю

2

2

5

5

Правові аспекти контролю у сфері раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів

2

4

5

6

Правове забезпечення контролю у сфері охорони природних комплексів, природно-соціальних умов і процесів, екологічних систем та ландшафтів

2

2

4

7

Правове регулювання контролю у сфері забезпечення екологічної безпеки.

2

2

5

8

Особливості застосування правових засобів впливу до порушників екологічного законодавства як форма екологічного контролю

2

3

4

Модульна контрольна робота

1

Всього 72

18

18

36

Загальний обсяг - 72 год., в тому числі:

лекцій - 18 годин, практичних занять - 18 годин, самостійної роботи - 36 годин.

Змістовний модуль1. Екологічний контроль за законодавством України.

Тема 1. Поняття, функції, завдання, види, об’єкти, форми

екологічного контролю (8 год.)

Історичні засади контрольної природоохоронної діяльності на теренах України. Історичні джерела права про здійснення контролю в сфері охорони природи.

Науково-теоретичні дослідження питань екологічного контролю. Місце екологічного контролю в системі державної екологічної політики.

Поняття та юридичні ознаки екологічного контролю. Екологічний контроль як міжгалузева функція управління в галузі використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки. Функції та завдання екологічного контролю за законодавством України. Співвідношення екологічного контролю та нагляду. Співвідношення екологічного контролю з іншими функціями управління в галузі екології.

Суб’єкти та об’єкти екологічного контролю. Зміст екологічного контролю. Види та форми екологічного контролю. Державний загальний та спеціальний екологічний контроль. Громадський екологічний контроль. Виробничий екологічний контроль. Самоврядний екологічний контроль. Особливості природноресурсного контролю. Контроль в галузі охорони довкілля. Контроль в сфері забезпечення екологічної безпеки.

Способи (методи) здійснення екологічного контролю. Соціальний екологічний контроль. Інструментальний екологічний контроль. Моніторинг довкілля. Радіоекологічний, геологічний, токсикологічний фізико-хімічний контроль. Гірничий, епідемічно-санітарний, метрологічний, прокурорський нагляд.

Попереджувальний екологічний контроль. Поточний екологічний контроль. Каральний екологічний контроль.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст права"

  Документ
  Робоча програма спецкурсу " Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" для студентів спеціалізації „Земельне і екологічне право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст права"
 2. Навчально-методичний комплекс: Програма, Робоча навчальна програма та практикум з дисципліни для спеціалістів спеціальності 060100 "Правознавство" спеціалізації "Земельне І екологічне право"

  Практикум
  Програма, Робоча навчальна програма та завдання із дисципліни “Павове забезпечення екологічної безпеки та здійснення екологічних прав громадян” (“Проблеми реалізації та захисту екологічних прав громадян”).
 3. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 4. В. П. Андрущенко доктор філософських наук, професор, академік апн україни

  Документ
  З віт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.
 5. Звіт нпу імені М. П. Драгоманова

  Документ
  Звіт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.

Другие похожие документы..