Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Термин «экономика» был введен более двух тысяч лет тому назад древнегреческим философом Ксенофонтом и дословно означал «законы домашнего хозяйства». ...полностью>>
'Документ'
Андреа Палладио (итал. Andrea Palladio; 30 ноября 1508 — 19 августа 1580) — основоположник архитектуры классицизма и, вероятно, самый влиятельный арх...полностью>>
'Документ'
Три с половиной сотни лет назад Красноярск был деревянным острогом, обнесенным рвом, валом и стенами с пятью башнями. Благодаря своему стратегическом...полностью>>
'Задача'
Для любого предприятия, вне зависимости от рода деятельности, основной задачей является максимально возможная концентрация усилий на задачах бизнеса. ...полностью>>

107. Бунке А. С., Мовчан А. П. Использование искусственного интеллекта для оптимизации работы систем управления технологическими процессами Вольчин К. В., Мысак В. Ф

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут”

З В І Т

про наукову діяльність НДЧ

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

за 2008 рік

Київ – 2008

ЗМІСТ

107.Бунке А.С., Мовчан А.П. Использование искусственного интеллекта для оптимизации работы систем управления технологическими процессами
Вольчин К.В., Мысак В.Ф. Моделирование системы управления процессом горения 14

Наукові результати, отримані за їх участю використані в двох впроваджених інноваційних розробках: 19

Під керівництвом молодих вчених підготовлено 3 доповіді студентів на наукових конференціях, виконується одна магістерська робота . 19

За участю молодих вчених у звітному році опубліковано 35 наукових статей, зроблено 20 доповідей на наукових конференціях та семінарах,отримано 7 патентів України. 19

2. ОАО «Квазар» Проектирование, поставка оборудования и ввод в эксплуатацию системы деминерализации воды для увеличения производительности до 45 м3/ч. Подготовка воды для разбавления сокового концентрата. Производительность – 15 м3/ч. 35

Узагальнена інформація про наукову діяльність ТЕФ за 2008 рік

Наукова діяльність НДЧ ТЕФ за звітний період була спрямована на розв’язання основної проблеми енергетики України “Підвищення ефективності та надійності теплоенергетичного обладнання на основі впровадження новітніх ресурсозберігаючих технологій в енергетиці та комп’ютерної діагностики і управління теплоенергетичних процесів та систем”.

Загальна кількість тем, які виконуються на факультеті – 40 з обсягом фінансування

3 560,964 тис. грн.

Фінансування тем розподіляється слідуючим чином:

 • обсяг фінансування із загального фонду 5-ти фундаментальних робіт (2201020) становить 662,966 тис.грн.;

 • обсяг фінансування із загального фонду 10-ти прикладних робіт (2201040) становить 1 387,998 тис.грн.;

 • обсяг фінансування 1-ї робіт, яка виконується по фонду фундаментальних досліджень (2201030) – 40,00 тис.грн.;

 • обсяг фінансування із міжнародних фондів (2201070) 1-ої робіт становить 37,00 тис.грн.;

 • обсяг фінансування із спеціального фонду (23-х госпдоговорів) становить – 1 433,00 тис.грн. (1 робота Мінпаливенерго, 1 робота Мінпромполітики);

Всього на 5 кафедрах ( каф. АЕС та ІТФ, АПЕПС, АТЕП, ТПТ, ТЕУ Т та АЕС), двох науково-дослідних відділах (“ТД”, “ПГ”) та 1-ої науково-дослідної лабораторії у виконанні робіт приймало участь 41 штатний співробітник НДЧ (з них 1 доктор наук, 17 кандидатів наук) та 131 сумісника, з яких 16 докторів наук, 52 кандидатів наук, 1 докторант, 21 аспірант, (з них 2 контрактантанти), 7 пошукачів на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук та 1 пошукач на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук ( Гайдаржи В. І.), 33 студента з оплатою і 190 студентів у рамках УДРС.

У 2008 році закінчено 17 робіт з них: д/б тем – 4, г/д – 13.

По результатах виконаних досліджень опубліковано 114 статтей, в тому числі з студентами 11, зроблено 220 доповідей на науково-технічних конференціях. Отримано 26 патентів (2 патента видано в кінці 2007 року і вони не війшли у звіт за 2007р.) , з них 5 за межами НТУУ «КПІ», 4 патента за участю студентів, подано 12 заявок на винаходи, видано монографій – 4, підручники з грифом МОН – 2, навчальних посібників – 4. Демонструвалися 5 експонатів на 6-ох виставках, в тому числі на 1-й міжнародній.

За доклад «Нові теплообмінні поверхні з плоскоовальних труб з неповним оребренням» (соавтори О.М. Терех, П.І Багрій), який представлено на 6-му Мінському міжнародному форумі по тепло- і масообміну нагороджено Письменного Є.М. Почесною грамотою.

За результатами щорічного університетського конкурсу в 2008 р. на кращій підручник, монографію, навчальний посібник першу премію присуджено Безродному М.К., Піоро І.Л., Костюку Т.О. за монографію «Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах. Теория и практика».

Нагороджено дипломом наукового керівника Ріферта В.Г. за участь у третій міжнародній спеціалізованій виставці НКАТ (насоси, компресори, арматура, теплоенергетика) м. Київ, виставковий центр «КиївЕкспоПлаза» 15-18 квітня 2008 р.

Нагороджено дипломом НДВ «Термодистиляція» за сучасне насосне обладнання у форумі «Кримські виставки» м. Сімферополь, 1-3 листопада 2008 р.

З нагоди Всесвітнього дня інтелектуальної власності за активну участь у науковій та винахідницькій діяльності нагороджена грамотою студентка кафедри ТПТ Свиридонова Ю.В.

На факультеті 21 - 25 квітня 2008 року проводилась VІ-а міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів „Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики” теплоенергетичного факультету, яка присвячена 110 річниці НТУУ «КПІ». Відкриття конференції і пленарне засідання відбулося 21 квітня 2008 р., де було заслухано 5 доповідей аспірантів. З 22 по 25 квітня відбулися засідання 7 секцій на п'яти кафедрах факультету. У конференції прийняли участь 11 аспірантів, з них 2 іноземця, 86 магістрантів, 77 студентів. Було заслухано 160 доповідей. Опублікована програма конференції та тези доповідей. 30 студентів, які приймають активну участь у науковій роботі факультету, нагороджені почесними грамотами ТЕФ.

У 2008 році видані наступні монографії:

Монографії:

1. Носовский А.В., Богорад В.И., Васильченко В.Н., Ключников А.А., Литвинская Т.В., Слепченко А.Ю. Радиационная безопасность и защита на атомных электрических станциях: Монография. Под ред. А.В. Носовского. – Х.: Оберіг, 2008. – 356 с. – (Серия «Безопасность атомных станций»).

2. Кесова Л.А. Кафедра теплоэнергетических установок тепловых и атомных электростанций / изд. «Типография «Бизнесполиграф», Киев. – 2008.– 104 стр.

3. Енергозбереження в будівництві/Під загальною редакцією Піщаленко Ю.О., Савенко В.І., Бондарева О.С.. Гріняєва Л.В. і др.//Савенко В.І., Фіалко Н.М., Дорошенко В.О. та ін Вид. УАН ТОВ «НВП «ВІР».-К., 2008.- 200 с.

4. Безродный М.К., Минаковский В.М. Электрофизические характеристики объектов сушки. — Киев: Факт, 2008. — 160 с.

Підручники з грифом МОН

1. Фіалко Н.М., Пішта М.І., Муравйов В.Ю. Збірник задач з молекулярної фізики.-Київ, НАУ,2008.-60с.

2. Варламов Г. Б., Любчик Г. М. , Маляренко В. А. Теплоенергетика та екологія. Підручник. – Х.. :»Видавництво САГА», 2008. – 234с.

Навчальні посібники:

1. Мінаковський В. М. Теплотехнологічні процеси та установки. Посібник.- Київ: ВПЦ «Політехніка», 2008. – 160с.

2. Боженко М.Ф., Сало В.П.. Енергозбереження в теплопостачанні. Навч. посібник.- К.: НТУУ «КПІ», 2008. - 268 с. (15,58 д.а.).

3. Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем: Навчальний посібник / Н.В. Караєва, Р.В. Коран, Т.А Коцко та ін. / З заг. Ред. І.В. Недіна. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 384 с.

4. Голышев Л.К. Прикладной системный анализ и проектирование компьютерных информационных систем; Уч. пособие /. – ГП «Информационно-аналитическое агентство» К.: 2008. – 316 с.

Методичні вказівки:

1. Боженко М.Ф. Методичні вказівки до виконання курсової роботи і курсового проекту з дисципліни «Джерела теплопостачання та споживачі теплоти» для студентів спеціальності «Теплоенергетика» спецфакультету МІПО. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 64 с.

2. Анцев Б. В., Леонтьєв Г. Г., Фуртат І. Е. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Системи виробництва та розподілу енергоносіїв» Розділ «Системи газопостачання» для студентів денної та заочної форм навчання та слухачів МІПО спеціальності «Теплоенергетика». – К.: Політехніка, 2008. – 63 с.

3. Соціально-економічні проблеми управління станом довкілля. Аналіз екологічного ризику: метод. вказівки до визначення дисципліни для студ. спец. „Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”/ Уклад.: Н.В. Караєва, І.В. Середа – К.: НТУУ „КПІ”, 2008. – 52с.

1 Підготовка наукових кадрів та інтеграція науКової роботи з навчальним процесом

1.1 Підготовка кандидатів та докторів наук

У 2008 році захищених дисертацій немає.

Готуються 4 докторські дисертації - докторант НТУУ “КПІ” Батуркін В.М., пошукачі:

доц..Гайдаржи В.І., доц. Туз В.О., доц. Черноусенко О. Ю., доц. Пуховий І. І.

У 2008т році докторантом НТУУ “КПІ” Батуркіним В.М. виконані наступні роботи з теми“Дослідження та узагальнення теплорегулюючих характеристик систем на основі теплових труб для космічного приладобудування”:

 • Чернетка розділу «Принципи побудови систем терморегулювання електронних блоків та автономних приладів». Розділ містить 123 сторінок тексту, в тому числі 58 рисунків, 5 таблиць, 77 посилань.

У цьому розділі відображено наукове підґрунтя вибору та удосконалення низькотемпературних автономних систем охолодження і терморегулювання електронних блоків та автономних приладів для наукового космічного приладобудування, проведено аналіз експериментальних даних та порівняння результатів розрахунків по розробленим дисертантом математичним моделям.

 • Чернетка розділу «Дослідження теплотехнічних характеристик теплових труб стосовно умов їх експлуатації». Розділ містить 116 сторінок тексту, в тому числі 65 рисунків, 10 таблиць, 66 посилань.

У цьому розділі проведено аналіз стану розробок, відображених у науково-технічній літературі стосовно вивчення теплотехнічних характеристик теплових труб в умовах їх експлуатації у системах терморегулювання електронних блоків та автономних приладів. Розроблені моделі щодо розрахунку максимального теплового потоку та температурного профілю в умовах нерівномірного теплопідводу та тепловідводу, проведена обробка власних експериментальних даних з метою детального вивчення впливу експлуатаційних параметрів на характеристики теплових труб постійного та змінного термічного опору.

Також по тематиці дисертації опубліковано 2 статті (одна у іноземному виданні), отриманий один патент України, опубліковано 5 тез доповідей та 2 повних докладів на міжнародних конференціях та зроблено 3 усні доповіді.

Докторська дисертаційна робота «Альтернативні джерела енергії в системах теплопостачання» доц. к.т.н. Пухового І. І. заслухана на семінарі кафедри ТПТ та рекомендована до захисту. Орієнтовний термін захисту – перше півріччя 2009р.

Дисертаційна робота «Теплообмін при конденсації хладонів в горизонтальних трубах» (к.т.н.) аспіранта Дейнеко А. І. заслухана на семінарі кафедри ТПТ та рекомендована до захисту. Орієнтовний термін захисту – перше півріччя 2009р.

Дисертаційна робота «Дослідження теплопередаючих характеристик мініатюрних теплових труб з металоволокнистою капілярною структурою» аспіранта Некрашевича Я.В. заслухана на семінарі кафедри АЕС та ІТФ та рекомендована до захисту. Орієнтовний термін захисту – перше півріччя 2009р.

Дисертації, які знаходяться на розгляді в спеціалізованих радах:

Баранюк Олександр Володимирович, асистент

Тема: «Теплообмін та аеродинаміка плоских поверхонь з пластинчато-розрізним оребренням»

Науковий ступінь ― кандидат технічних наук.

Спеціальність 05.14.06 ― теоретична теплотехніка технології

Науковий керівник д.т.н., проф. Письменний Є.М.

Спеціалізована рада Д 26.002.09 Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

Лабжинський Володимир Анатолійович, ст. викладач.

Тема: «Мультиагентна модель розподіленої інформаційно-аналітичної системи (на прикладі екологічної тематики)»

Науковий ступінь ― кандидат технічних наук.

Спеціальність 05.13.06 ― автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології

Науковий керівник к.т.н., доц. О.О. Гагарін

Спеціалізована рада Д 26.002.03 Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

1.2 Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

Отримані в результаті реалізації робіт нові наукові результати збагачують лекційний матеріал основних курсів, використовуються у нових навчальних курсах і дозволять зберегти високий науковий рівень викладання. Так, наприклад, у новому навчальному курсі “Енергозбереження та утилізація теплоти” використані результати наукових досліджень та результати впровадження науково-технічних розробок кафедр факультету у цій галузі. Результати наукових розробок 2008 року впроваджено в нових розділах 22 учбових курсів, 16 практикумах, 15 лабораторних роботах, які читаються викладачами ТЕФ для студентів теплоенергетичного та інших факультетів денного та заочного навчання.

Приклади впроваджених розробок в учбовий процесс:

На основі отриманих результатів наукових досліджень в навчальний процес підготовки спеціалістів з теплоенергетичних та суміжних спеціальностей започатковані наступні заходи.

Для спеціальності 7.090505 “Котли і реактори” в учбові дисципліни введені додаткові розділи: до курсу лекцій «Експлуатація парових котлів» розділ «Оптимізація режимів роботи за критеріями економічності та надійності»; до курсу лекцій «Надійність та діагностика парових котлів» розділ «Оптимізація умов роботи поверхонь нагріву за критеріями економічності та надійності», до курсу лекцій «Основи наукових досліджень» підрозділ «Оптимізація комплексних функціоналів».

Для спеціальностей 7.090504 "Теплові електричні станції" та 7.090510 “Теплоенергетика” в учбову дисципліну «Котельні установки» введено додатковий підрозділ «Оптимальний розподіл навантажень між котлами за критеріями економічності та надійності» з виконанням графічно - розрахункових роботи.

Для спеціальностей 7.092501 - "Автоматизоване управління технологічними процесами"; 7.092502 "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва"; 7.080403 - "Програмне забезпечення автоматизованих систем" в учбову дисципліну «Котельні установки» введено додатковий розділ “Алгоритми та системи керування режимами роботи котлів за критеріями економічності та надійності» з виконанням розрахункових робіт з елементами програмного моделювання.

Результати д/б теми № 2930ф і г/б теми № 3.011 (1-41/07) використані у навчальному процесі на кафедрі АЕС і ІТФ ТЕФ НТУУ «КПІ» для лекційного і практичного курсу “Наукові дослідження та комп’ютерна обробка”, а також при виконанні курсових і дипломних проектів, при підготовці бакалаврів і магістрів кафедри.

Результати д/б теми №2036-п використовуються у навчальному процесі при викладанні дисциплін:

 • “Еколого-економічна оптимізація виробництва” (новий розділ “Оптимізація параметрів системи екологічного регуювання”),

 • “Комп’ютерні технології в сучасній економіці” (новий розділ “Організація моделювання економічних результатів управлінських рішень”),

 • “Економіка енергетики, організація та планування виробництва” (новий розділ “Економічний аналіз ефективності організаційних структур управління в енергетиці”), а також при виконанні курсових та дипломних робіт студентів спеціальності “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”.

На базі розробок викладачів кафедри АПЕПС виконуються дипломні роботи магістрів (всі дослідження входять в дипломні роботи та підтверджені науковими публікаціями студентів та керівників).

1. Виконані наукові розробки кафедри з визначення та вибору параметрів системи пилоподачі з високою концентрацією в енергетичних котельних установках використовуються при викладанні курсів:

- «Розрахунки горіння палива та обладнання для спалювання”; “Технологічні схеми ТЕС та захист навколишнього середовища”; “Надійність енергетичного обладнання ТЕС та АЕС”; “Режими роботи та експлуатація ТЕС”; “Екологія електростанцій”; “Енергозберігаючі технології ТЕС”.

2. Розробки кафедри з модернізації пальникових пристроїв регистрового типу при подачі вугільного пилу з високою концентрацією в енергетичних котлах:

- в курсах: «Екологія», «Гідрогазодинаміка»; «Розрахунки горіння палива та обладнання для спалювання»; «Технологічні схеми ТЕС та захист навколишнього середовища»; « Експлуатація енергетичного обладнання”; “Екологія електростанцій”; “Енергозберігаючі технології ТЕС”

3. Роботи з розробки пальників струменево-нишового та трубчастого типів при спалюванні газу в промислових та енергетичних котлах, підігрівачах газу, теплогенераторах, камерах згоряння газотурбінних установок:

– в курсах: «Екологія», «Гідрогазодинаміка»; «Гідрогазодинаміка»; «Розрахунки горіння палива та обладнання для спалювання»; «Технологічні схеми ТЕС та захист навколишнього середовища»; « Нагнітачі та теплові двигуни»; “Надійність енергетичного обладнання ТЕС та АЕС”; “Основи наукових досліджень та планування експерименту”; “Режими роботи та експлуатація ТЕС”; “Газотурбінні та парогазові установки”; “Екологія електростанцій”; “Енергозберігаючі технології ТЕС”

4. Роботи з розрахункового уточнення теплового та напружено-деформованого стану елементів турбін і визначення можливості подовження терміну експлуатації турбоустановок:

– в курсах: « Турбіни ТЕС та АЕС»; “Режими роботи та експлуатація ТЕС”; “Експлуатація енергетичного обладнання”

5. Сучасні розділи ТАУ.

Розширений розділ «Системи автоматичного керування з регулятором змінної структури шляхом введеня підрозділу «Інженерні методи настроювання регуляторів змінної структури в складі каскадних АСР».

6. Розроблено програмне забезпечення для лабораторної роботи «Дослідження каскадних систем регулювання».

7. Ідентифікація і моделювання.

Розширений розділ «Ідентифікація об`єктів з використанням методу МГУА.

Розроблена лабораторна робота «Дослідження методу МГУА».

8. По матеріалам досліджень студ. Туранського М.А. розроблена лабораторна робота по курсу «Програмне забезпечення АСУ ТП».

Включено до бакалаврських та магістерських проектів по тепловому двигуну, що реалізує технологію „Водолій” та теплового насосу, побудованого на базі турбокомпресорного двигуна.

Розпочато створення конспекту лекцій по технічній термодинаміці з включенням до його складу матеріалів по підвищенню ефективності та екологічної чистоти газопаротурбінних двигунів бінарного та монарного типу

В курс “Гідрогазодинаміка” включено розділ : “Режими течії двофазного потоку при конденсації холодильних агентів в горизонтальних трубах”.

В курс «Відновлювані джерела енергії « введено підрозділ «Використання теплоти і холоду грунту в системах опалення, вентиляції та кондиціювання повітря».

Результати наукових досліджень та дослідно-конструкторських розробок використовуються при виконанні студентами магістерських робіт, курсових та дипломних проектів спеціалістів, бакалаврів та курсових проектів.

1.3 Науково-дослідна робота студентів

Cтуденти ТЕФ активно приймають участь у науковій роботі за напрямами роботи кафедр. На всіх етапах виконання робіт, як держбюджетних так і господарчих, передбачається широке залучення і участь студентів і викладачів. Для студентів планується наукова підготовка в рамках НДРС, освоєння перспективних наукових напрямків, програмних продуктів, методів досліджень та участь в конструкторсько-технологічних розробках. Все це дає можливість накопиченню та розширенню знань студентів по учбовим курсам, які викладаються на факультеті, а також використанню отриманих результатів для курсового та дипломного проектування, при підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Отримано 4 патенти за участю студентів.

В науковій роботі за звітний рік брали участь 190 студента, із них з оплатою із загального фонду бюджету (д/б) - 14, з оплатою із спеціального фонду (г/д) - 11 студентів. По результатам виконаних робіт захищено: магістерські роботи (36 чол.); дипломні роботи спеціаліста (40 чол.); дипломні роботи бакалаврату (60 чол.).

10 студентів ТЕФ одержують стипендію ім. академіка НАН України Толубінського В.І., 10 студентів - стипендією ДП «Енргоатом», 4 студента – стипендію ім. І.В.Курчатого, 30 студентів нагороджено почесними грамотами за участь у науковій роботі факультету.

На кафедрі ТЕУТ та АЕС працює науковий гурток „Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці” (керівнк проф. Фіалко Н.М., секретар ст. викл. Меренгер П.П.). Періодичність засідань – 1 раз у квартал. Участь у роботі беруть студенти та магістри 4, 5 курсів в кількості 20 студентів. Тематика доповідей:

 1. Новітні технології пилоприготування на теплових електростанціях – подача пилу з високою концентрацією.

 2. Нові методи високоефективного низкотоксичного спалювання газу в прямоточній системі

 3. Методи організації використання на ТЕЦ та ТЕС водовугільного палива.

 4. Нові технології організації спалювання вторинних енергоресурсів.

 5. Аналіз підвищення ефективності використання обладнання за рахунок комбінацій парових та газових циклів.

На факультеті 21 - 25 квітня 2008 року проводилась VІ-а міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів „Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики” теплоенергетичного факультету, яка присвячена 110 річниці НТУУ «КПІ». Відкриття конференції і пленарне засідання відбулося 21 квітня 2008 р., де було заслухано 5 доповідей аспірантів. З 22 по 25 квітня відбулися засідання 7 секцій на п'яти кафедрах факультету. У конференції прийняли участь 11 аспірантів, з них 2 іноземця, 86 магістрантів, 77 студентів. Було заслухано 160 доповідей. Опублікована програма конференції та тези доповідей. 25 студентів, які приймають активну участь у науковій роботі факультету, будуть нагороджені грамотами ТЕФ.

З нагоди Всесвітнього дня інтелектуальної власності за активну участь у науковій та винахідницькій діяльності нагороджена грамотою студентка кафедри ТПТ Свиридонова Ю.В.

Перелік секцій студентської науково-технічної конференції ТЕФ, в яких приймали участь викладачі та студенти ТЕФ у 2007 р.

1.

Секція №1

Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці

Керівник секції – член.кор.НАН У ФІАЛКО Н.М.

Вчений секретар – асист.Меренгер П.П.

Кількість доповідей – 16.

2.

Секція №2

Моделювання та підвищення ефективності теплоенергетичних процесів та систем

Керівник секції – д.т.н., проф. Письменний Є.М.

Вчений секретар – провідний інженер Зінченко Т.Р.

Кількість доповідей – 38.

3.

Секція №3

Гідродинаміка та тепломасообмін у теплоспоживаючому обладнанні промислових підприємств

Керівник секції – д.т.н., професор Безродний М.К.

Вчений секретар – к.т.н., доцент Барабаш П.О.

Кількість доповідей – 34.

4.

Секція №4

Автоматизація теплоенергетичних процесів
Керівник секції – к.т.н., доц. Ковриго Ю.М.

Вчений секретар – к.ф.-м.н. Бобков В.Б.

Кількість доповідей – 26.

Секція №5

Програмні засоби подання та обробки інформації

Керівник секції – к.т.н., доц. Луценко А.М.

Вчений секретар – к.т.н., доц. Гагарін О.О.

Кількість доповідей – 13.

Секція №6

Програмне забезпечення засобів моделювання та аналізу об’єктів і процесів

Керівник секції – к.т.н., доц. Медведєва В.М.

Вчений секретар – к.т.н., доц. Шаповалові С.І.

Кількість доповідей – 14.

5.

Секція №7

Геометричне моделювання, засоби автоматичного проектування та проблеми візуалізації

Керівник секції – к.т.н., доц. Аушева Н.М.

Вчений секретар – к.т.н., доц. Сидоренко Ю.В.

Кількість доповідей – 13.

За звітний період студенти приймали участь у роботі 15 конференцій, було зроблено 154 доповіді та опубліковано 178 наукових робіт (тез доповідей та статей).

Перелік наукових конференцій та семінарів, в роботі яких приймали участь студенти ТЕФ у 2008 р.

1. Міжнародна науково-практична конференція

„ САИТ-2008”, (Київ, 20-24 травня 2008р.)

2. VІ міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів

“Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”,(м. Київ,21-25квітня 2008р)

3. Вторая заочная международная научно-практическая конференция.

„ Система управления экологической безопасностью”, ( Екатеринбург, 14-16 апреля 2008г.)

4. 10-я Международная научно-практическая конференция

„Экономика, экология и общество России в 21-м столетии”, (г.Санкт-Петербург, 20-22 мая 2008)

5. Міжнародна науково-практична конференція

Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2008 ( м. Київ ,12-15 травня 2008 р)

6. V ювілейна міжнародна науково-практична конференція молодих учених

„Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність і тенденції глобалізації”.

( Тернополь, 9 -11червня 2008р.)

7. 14th international student conference

„Economics for ecology” (ISCS”2008), May 6-9, 2008, Sumy, Ukraine.

8. VШ щорічна Всеукраїнська наукова конференція

“Екологічній менеджмент у загальній системі управління”, (м.Суми, 22-23 квітня 2008 р)

9. Міжнародна науково-практична конференція

„Стратегія забезпечення сталого розвитку України”, (м. Київ, 20 травня 2008 р)

10. Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів

«Екологічна безпека держави» (м. Київ, 16 – 17 квітня 2008 р)

11. XIII Байкальская Всероссийская конференція

«Информационные и математические технологии в науке и управлении», ( Иркутск,май 2008)

12. Перша наук.-практ. конф. з міжнародною участю,

Комп’ютерне моделювання в хімії та технологія: (Черкаси, 12-16 травня 2008 р)

13. Х Міжнародна наук.-техн. конференція

„Системний аналіз та інформаційні технології”, (м. Київ, 20-24 травня 2008 р.)

14. VII навчально-практична конференція

«Технології програмування: студентські розвідки» (Київ, 26 травня 2008)

15. 2-я международная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов «Перспективы освоения подземного пространства» 23-25 апреля 2008 г. Приурочена к 80-летию с начала подготовки шахтостроителей в Национальном горном университете (Днепропетровском горном институте) - Днепропетровск, 2008

Перелік наукових робіт студентів ТЕФ у 2008 р.

Статті в монографіях

1

Гусева И. И. Луценко А. Н. Недин И.В. Сорокопуд С. А. Система поддержки решений по управлению энерготопливной компанией с элементами вертикальной и горизонтальной интеграции //Информационные и математические технологии в науке и управлении / Труды XIII Байкальской Всероссийской конференции «Информационные и математические технологии в науке и управлении». Часть I. – Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2008 - С 7 – 14.

2

Гурин А.Л., Донец А.Г., Савченко Л.В. “GPS- мониторинг: тенденции развития, технологии и применение” //Математические машины и системы. – 2008. – №4.– C. 8-16

3

Аушева Н.М., Демчишин А.А. Побудова карт багатократного відбиття макрочасток // Міжвузівський збірник „Наукові нотатки”. –Луцьк: ЛДТУ,2008. -Вип.22., ч.2.- С.19-24.

4

Ю.В. Сидоренко , О.С. Каленюк Моделювання деформації геометричних об’єктів із використанням поліноміального векторного поля деформації // Прикладна геометрія та інженерна графіка.- К.:КДТУБА, 2008. - Вип.79, с.91-97

5

Щербашин Ю. Д., Медведева В. Н., Котлинская Н. C. Использование метода нелинейного программирования для расчета топологических моделей физических систем Вісник Черкаського державного технологічного університету, вип. 6.-Черкаси: Вид-во “Черкаський ЦНТЕІ”, 2008. – 82-92.

Наукові статті в «фахових» журналах та збірках

1

Недин И.В., Сидоров И.В, Веремийчук Ю.А. Региональные энерго-эклогиченские и экономические аспекты применения теплонасосных технологий // Труды 10-ой Международной научно-практической конференции “Экономика, экология и общество России в 21-м столетии”. ¾ СПб.: СПбГПУ, 2008

2

Недин И.В., Мусиенко Т.В., Ругаль Р.С. До оцінювання впливу екологічно небезпечних суб”єктів господарювання на стан економічної безпеки території // Труды 10-й Международной научно-практической конференции “Экономика, экология и общество России в 21-м столетии”. ¾ СПб.: СПбГПУ, 2008

3

Недин И.В., Сидоров И.В. Оценивание эколого-экономической эффективности тепло насосных технологий // Сборник трудов II-й заочной международной научно-практической конференции “Система управления экологической безопасностью”. Т. 2 — г. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008 г., 25 мая.

4

С.О.Лук’яненко, Д.С.Смаковський, І.О. Горошко, Ю.Є.Ніколаєнко. Різницева схема для математичного моделювання температурного поля теплової труби зі складною формою поперечного перерізу // Сб.трудов Междунар. конф. “Моделирование-2008”. - К.: ИПМЭ АН Украины. – 2008. – С.331-336.

5

Дейнеко А.І., Гончаренко А.А., Барабаш П.О., Голіяд М.Н., Горін В.В. Метод товстостінної труби при дослідженні конденсації в трубах/ Вісник інженерної академії наук. – 2008. –№1. – С.97-101.

6

Малкін Е. С., Фуртат І. Е., Приймак О. В., Заяць О.С. Методика інженерного розрахунку теплообмінників змішувальної дії для систем гарячого водопостачання // Нова тема. – 2008, № 3. – С. 35-40.

Тези виступів на семінарах та конференціях

 1. Цюпа А.А., Снижко М.А., Фиалко Н.М., Алёшко С.А. Компьютерное моделирование аэродинамики течения в струйно-нишевой системе при варьировании взаимного расположения струи и ниши

 2. Лакіза О.М., Кєсова Л.О. Зниження викидів оксидів сірки в атмосферу

 3. Якименко В.В., Бутовский Л.С., Грановская Е.А. Влияние режимных параметров двухзонной камеры сгорания на ее характеристики

 4. Соловей Н.А., Кабалюк Н.А., Алёшко С.О., Фиалко Н.М. Численный анализ влияния динамической предыстории потока на аеродинамику течения в струйно-нишевой системе

 5. Харченко А.А., Ленчук Е.А., Фиалко Н.М., Алёшко С.А. Математическое моделирование структуры течения турбулентной струи в поперечном потоке при наличии пристроенной прямоугольной ниши

 6. Літвінова М.В., Любчик Г.М. Ентальпійний метод аналізу та оптимізації циклів ГТУ

 7. Пащенко Т.А., Черноусенко О.Ю. Оценка состояния металла высокотемпературных элементов паровой турбины К-200-130

 8. Котов Д.С., Кесова Л.А. Консервация оборудования энергоблоков ТЭС

 9. Борисенко А.А., Алёшко С.О. Фиалко Н.М. Сравнительный анализ динамики течения в канале с одиночной нишей и в струйно-нишевой системе

 10. Репях Ю.Г., Любчик Г.Н. Термодинамическое обоснование монарной двухтопливной парогазовой энерготехнологии (МДПГЭ)

 11. Сметаненко Л.В., Георгієв О.В., Літовкін В.В. Ступеневий розмел твердого палива, як спосіб підвищення ефективності роботи систем пилоприготування Тес

 12. Грибанов Є.Д., Коханенко П.С., Алёшко С.О., Фиалко Н.М. Численные исследования закономерностей влияния размеров ниши на аэродинамику течения в системе “струя-ниша”

 13. Мазепа А.Л., Георгієв О.В., Дунаєвська Н.І. Стан вугільних котлоагрегатів україни та розробка технічних рішень щодо реконструкції котлоагрегатів ТЕС

 14. Гадзевич С.В., Савельев Ю.М. Когенерація в енергетиці

 15. Достанко О.І., Любчик Г.М. Концепція електронного довідника теплотехнічних і теплофізичних характеристик вуглеводневих палив та їх продуктів згорання

 16. Іваницький Г.К., Целень Б.Я. Оптимізація енергетичних витрат в апараті дівемилк

 17. В.В. Ількович Исследование влияния выбора метода получения случайной величины в статистическом моделировании

 18. В.В.Ількович, О.П.Ніщик “Сухі” пасивні системи зберігання відпрацьованого ядерного палива

 19. Е.С. Алексеик, В.М. Батуркин Математическая модель температурного поля газорегулируемой тепловой трубы

 20. Антощук Т.О., Плюснова Л.П. Оцінка ефективності заміни холодної ступені повітрепідігрівача на повітрепідігрівач з проміжним киплячим теплонсієм

 21. Апанович C.И. Анализ сценариев с расплавлением активной зоны ВВЭР1000 с использованием различных кодов

 22. А.М. Вовкогон, В.Ю. Кравець Дослідження максимальних теплових потоків пульсуючої теплової труби

 23. М.В.Воробйов, О.В.Семеняко Використання тепла шлаку у топках з рідким шлаковидаленням

 24. О.С. Горащенко, В.М. Батуркин Модификация модели тепломассопереноса в тепловых трубах с конструкционной капиллярной структурой

 25. В.В.Гудзь Усовершенствование топливных загрузок реакторов ВВЭР-1000

 26. Демиденко А.А, Кравец В.Ю. Влияние длины зоны конденсации на теплопередающие характеристики миниатюрной тепловой трубы

 27. Дмитренко Н.В., Рассамакин Б.М. Водогрейная солнечная установка

 28. Эпик А.В. Тенденции развития мировой энергетики до 2050 года

 29. Кибыш И. В., Эпик Э.Я. Конвективный теплообмен плоских поверхностей с разрезными подогнутыми ребрами

 30. Е.А. Килина О проблеме безопасного извлечения топливосодержащих материалов из объекта «укрытие»

 31. Кононов Д.С., Семеняко А.В. Сепарация капельной влаги из пара в барабанных котлах

 32. И.Г.Кошмак Внедрение тория в топливный цикл реактора типа ВВЭР

 33. Летнянчин Е.И., Рогачев В.А. Снижение рабочей температуры процессора пк с помощью оребренных поверхностей

 34. Е.В. Мархай, Б.М. Рассамакін, С.М. Хайрнасов Влияние факторов космического пространства на температурные режимы оптико-механического прибора

 35. Никулин А.О., Камаев Ю.Н. Численное моделирование процесса теплопроводности в твёрдых телах

 36. Овсиенко И.П. Топал А.И. Мариненко В.И. Методика расчёта коэффициентов неравномерности тепловосприятия по высоте экранных панелей котлов использующих факельное сжигание твёрдого топлива

 37. Овсиенко И.П., Абдулин М.З. Изменение механизмов теплопередачи огнетехнических объектов, как путь повышения эффективности их работы

 38. В.Н.Петрук, А.Ф.Васильев Анализ роботы реакторной установки при отключении 1-го гцн из 3-х или 4-х работающих с помощью «симулятора ВВЭР-1000»

 39. Польовничий Р.С., Мариненко В.І. Визначення продувок барабанних котлів високого тиску

 40. Прокопчук М.В., Тирінов А.І. Дослідження диспергування рідинних середовищ на моногранули

 41. Пьянков М.С., Хайрнасов С.М. Ресурсные испытания аллюминиевых тепловых труб

 42. Сабериан Саджжад Определение изотопного состава топлива отработавших твс ирт методом повторного облучения в реакторе и последующих гамма-спектрометрических измерений

 43. І.О.Салата Исследования проблем безопасности АЭС с реакторами ВВЭР

 44. Самойленко А.А., Чернобай В.А., Хайрнасов С.М., Рассамакін Б.М. Моделирование тепловых режимов микроспутника

 45. Смирнова Е.С., Казачков И.В. Разработка алгоритма численного решения нестационарной тепловой задачи для частицы в потоке

 46. Смирнова Е.С., Камаев Ю.Н. Исследование естественной конвекции около горизонтального и вертикального цилиндров методом имитационного моделирования

 47. Смирнова Е.С., Кравец В.Ю. Теплофизические характеристики системы охлаждения процессора пэвм на основе тепловых труб

 48. М.Н.Смитанюк Исследования проблем безопасности АЭС с реакторами ВВЭР

 49. Томяк Р.Я., Широков С.В. Направления совершенствования топливных элементов реакторов типа ВВЭР-1000

 50. Н.Б.Тринева, В.Ю.Кравец Исследование теплопередающих характеристик миниатюрных тепловых труб при различных условиях охлаждения зоны конденсации

 51. Трубачев А.С., Туз В.О. Використання методів неруйнівного контролю для анализу працездатності елементів парових котлів

 52. В.М. Хуторный Влияние высоты горизонтального канала на теплообмен катушки трансформатора

 53. Кузнецов С.А., Кравец В.Ю. Исследование устройства для кондиционирования воздуха

 54. О.О.Васечко, В.О.Туз Зональный метод расчета теплообмена в топке

 55. С.М. Гончарук, В.Б. Давиденко Повітряно-температурний режим будівлі

 56. Середа В.В., Безродний М.К. Дослідження фізико-хімічних властивостей паливно-водяної емульсії

 57. Трофимчук І.П., Безродний М.К., Волощук В.А., Рокочинський А.М. Наукові підходи до визначення оптимального коефіцієнта теплофікації на еколого-економічних засадах з урахуванням кліматичних умов

 58. Ткаченко М.В., Леонтьєв Г.Г. Установка для підземного акумулювання теплоти

 59. Лозан Д.В., Боженко М.Ф. Оптимізація теплового навантаження котлів дквр-10-13, переведених на водогрійний режим

 60. Фурманова А. С., Леонтьєв Г. Г. До питання про вибір оптимального оребрення для процесу конденсації на вертикальних профільованих трубах

 61. Заяць О.С., Фуртат І.Е. Контактний тепломасообмінник, що базується на взаємодії пристінного відцентрового струменя теплоносія, що гріється, з диспергованими радіальними струменями теплоносія, що гріє

 62. Остапенко О.Ю., Гавриш А.С. Теплообмін при конденсації водяної пари на гідрофобних поверхнях різної геометрії

 63. Остапенко О.Ю., Шельмук Ю.М., Гавриш А.С. Процесс капельной конденсации с применением пав в кожухотрубном теплообменнике

 64. Шельмук Ю.М., Остапенко О.Ю., Гавриш С.А., Гавриш А.С. Заходи безпеки при нанесенні гідрофобних покриттів на конвективні поверхні теплообміну

 65. Шельмук Ю.М., Гавриш А.С. Перспективи використання конденсаторів з гідрофобними поверхнями

 66. Свиридонова Ю. В., Барабаш П. О. Енергоекономічна каструля

 67. Мілько М. Д., Дикий М. О. Шляхи підвищення ефективності роботи теплонасосних установок

 68. Пулінець І.В., Чиж А.М., Боженко М.Ф. Моделювання температурних полів електрокальцинаторів графітового виробництва

 69. Шокало В.О., Костюк О.П., Назарова І.О., Безродний М.К. Стенд та методика експериментального дослідження гідравлічного опору висхідної течії при барботажному режимі

 70. Чуяшенко Н.І., Дикий М.О., Шовкалюк Ю.В. Дослідження тепломасообміну при випаровуванні води в одиночному каналі плоскопаралельної насадки з екранованою водяною плівкою

 71. Твердохліб О.С., Куделя П.П. Ексергетичний аналіз принципу роботи деяких абсорбційних і повітряно-компресійних теплових насосів

 72. Твердохліб О.С., Фуртат І.Е. Вплив магнітної обробки води і водних розчинів на їх вологообмінні та термодинамічні характеристики

 73. Дем’янюк Н.Д., Варламов Г.Б. Вибір оптимальної схеми теплозабезпечення житлового будинку

 74. Архипова О.О., Хавін С.О. Дослідження кризису тепловіддачі при течії пароводяної суміші в гладких і шорстких каналах в стаціонарних і нестаціонарних режимних умовах

 75. Ковальчук Л.В., Пуховий І.І. Теплообмін при замерзанні води в бурульках при різних варіантах обтікання їх потоком повітря

 76. Чиж А.М., Пулінець І.В., Боженко М.Ф. Методика визначення оптимальної конструкції алюмінієвого електролізера

 77. Сайчук А.А., Барабаш П.О. Системи опалення та способи підвищення їх ефективності

 78. Лунковский Д.В., Барабаш П.А. Уменьшение тепловой мощности системы отопления

 79. Позняков П.О., Чирка Т.В., Боженко М.Ф. Нові технології в забезпеченні необхідного мікроклімату громадських будівель

 80. Кутра Д.С., Мінаковський В.М. Використання комп’ютерних технологій при курсовому проектуванні за спеціальністю «теплоенергетика»

 81. Ткачук А. Н., Барабаш П. А. Повышение эффективности систем горячего водоснабжения

 82. Приймак К.О., Пуховий І.І. Використання теплоти кристалізації води в системах тепло- і холодопостачання житлового будинку

 83. Кошарний Т.В., Пуховий І.І. Приготування їжі сонячною енергією

 84. Новік М.Л., Пуховий І.І. Комплексне використання природних і техногенних

 85. низькопотенційних джерел енергії для теплопо-стачання багатоповерхового будинку

 86. Єфименко С.В., Барабаш П.О. Утилізація вентиляційних викидів промислових і громадських будівель

 87. Ляшко Д.Ю. , Леонтьев Г.Г. Особенности и эффективность контактного теплообмена

 88. Дроздова О.І., Барабаш П.О. Інтенсифікація теплопередачі в вертикальному трубному плівковому аміачному конденсаторі

 89. Прищепа А.А. Регенерація солі із засолених стічних вод електростанцій та котелень

 90. Железко Н.А., Ручко Е.И., Безродный М.К. Применение двухфазных термосифонов для грунтовых аккумуляторов теплоты

 91. А.В. Краев, Б.В. Фоменко, Ж.А. Павленко Автоматизированный расчет кинематических параметров системы

 92. Чиж О.В., Поліщук І.А. Шляхи підвищення безвідмовності автоматичних систем управління технологічними процесами (асутп)

 93. Ермолович Д.А., Мовчан А.П. Автоматическое регулирование объектами с запаздыванием

 94. Кузьменко В.П., Мовчан А.П. Параметрическая оптимизация систем регулирования с отключением интегральной составляющей

 95. Латанська Ю.О., Мисак В.Ф. Дослідження впливу періоду квантування на стійкість дискретної САР

 96. Маркута О.В., Мысак В.Ф. Исследование метода группового учета аргументов для идентификации энергетических объектов

 97. Хонько О.М., Мовчан А.П. Структурно-параметрична оптимізація систем регулювання теплоенергетичних об’єктів

 98. Богуш Ф.Ю, Олейник С.Ю. Подавление промышленных помех в системах температурного контроля оборудования электростанций

 99. Гавадзе А.А., Ковриго Ю. М. Система диагностики генераторов ТЭС и АЭС

 100. Григорук В.М., Любицький С.В. Нейро-нечіткі технології в енергетиці

 101. Кошелєва Л.Д., Голінко І.М. Математичне моделювання динамічних процесів у водяних калориферах

 102. Куник А.А. WEB интерфейсы для ОРС серверов

 103. Матковський П.Ю., Мовчан А.П. Параметрична оптимізація каскадної системи з коригуючим регулятором зі змінною структурою

 104. Мілько Д.В., Мисак В.Ф. Проектування автоматизованої системи контролю та діагностики електрогенератора

 105. Харченко І.О., Ковриго Ю.М. Створення автоматизованої системи диспетчерського керування

 106. Ярошенко В.В. Применение микро-web-серверов для удаленного управления устройствами

 107. Бунке А.С., Мовчан А.П. Использование искусственного интеллекта для оптимизации работы систем управления технологическими процессами
  Вольчин К.В., Мысак В.Ф. Моделирование системы управления процессом горения

 108. Плюта М.В. Оптимальний параметричний синтез нелінійних систем регулювання теплових процесів

 109. М.А. Полищук, А.П. Мовчан, И.А. Полищук Автоматическая оптимизация систем регулирования по показателям качества переходного режима

 110. Степанец А.В., Мовчан А.П. Исследования автоматической настройки систем регулирования стохастических обектов

 111. Росоха А.Ю., Ноженко К.Д. Утилизация жидких радиоактивных отходов при нормальной эксплуатации атомных электростанций

 112. Таргонский С.С., Ковриго Ю.М. Синтез робастной системы автоматического управления с помощью matlab

 113. Туранский М.А. Применение промышленных микро-веб-серверов в дистанционных обучающих системах

 114. Чернобай А.В., Штифзон О.И. Технико-экономические показатели эффективности энергоблока ТЭС

 115. Веселова О. Г., Гагарин А.А Тестирование «открытого» типа в системах дистанционного обучения

 116. Казмерчук О.М., Луценко А. М. Моніторинг енергетичного потенціалу малих рік україни

 117. Котлинская Н.С., Медведева В.Н., Щербашин Ю.Д. Расчет гидравлических сетей

 118. Харьков Є. В., Кузьміних В. О. Моніторінг електромагнітного забруднення

 119. Першина Ю.Б., Гагарін О.О. Застосування професійних компетенцій у дистанційних навчаючих системах

 120. Зінчук А.Я., Гайдаржи В. І. Програмний комплекс для створення узагальнених тематичних карт за допомогою аналізу графічного зображення

 121. Лейчак Д.В., Гайдаржи В.І. Інструментальні засоби аналізу стану та прогнозування розвитку екологічних забруднень

 122. Кравцов А.О., Сидоренко Ю.В. Дослідження різних видів параметричної вагової інтерполяції

 123. Сема С.А., Сидоренко Ю.В. Реконструкція гладкого замкненого об’єкта після деформації

 124. Німчук І. Б., Медведєва В. М. Реплікація баз даних

 125. Верзун А.А., Лукьяненко С.О. Расчет температурного поля при лазерном нанесении твердой смазки

 126. Мазур В.В., Коваль О.В. Функціональна підсистема моніторингу потенційно небезпечних об’єктів у УІАС НС

 127. Туболец П.В., Кузьминых В.А. Оптимизация бизнес-процессов на основе анализа структуры исполнительных подразделений

 128. Простун О.Г., Луценко А. М. Система моделювання економічної ефективності варіантів організації комплексної утилізації промислових та побутових відходів

 129. Карабчук О.В., Риженко А.А., Коваль О.В. Адаптація файлів банківської звітності для аналітичної обробки

 130. Тимошенков Ю.В., Шаповалова С.И. Обработка звукового сигнала для передачи его на обработку нейросети

 131. Губенко Н.С., Шаповалова С.И. Система управления компонентами компьютерной сети

 132. Михайлова І.Ю., Лукьяненко С.О. Деформування матеріалів двопроменевим лазерним нагріванням

 133. Тищенко С.О., Луценко А. М. Моніторинг потенціалу геотермальної енергії в україні

 134. Клепко С.В., Луценко А. М. Моніторинг потенціалу біоенергетики в Україні

 135. Гончаренко В.В., Караєва Н.В. Програмне забезпечення екологічної експертизи

 136. Репко А.Ю., Левченко Л.О. Моніторинг шкідливих фізичних факторів довкілля

 137. Раловец О.Н., Смаковский Д.С. Расчет и визуализация температурного поля заполнителя сотопанели с тепловыми трубами

 138. Агеєнко В.А., Лук’яненко С.О. Моделювання впливу рухомого джерела енергії на двошарове середовище

 139. Каленюк С.О., Гагарин O.O. Аналіз та класифікація систем управління контентом веб сайтів

 140. Целованська К.В., Гайдаржи В.І. Інформаційний зоо-портал для допомоги при утриманні та догляді за домашніми тваринами

 141. Кононенко М.А., Аушева Н.М. Моделювання відбиття часток за допомогою кватерніонів

 142. Джуган А.В., Клименок О.А., Луценко А.Н. Разработка новых методов тестирования для системы дистанционного обучения moodle

 143. Филимонова Г.А., Кузьменко И.Н. Моделирование турбулентности в потоке методом монте-карло

 144. Аушева Г. А., Луценко А. М. Дискретизація аналогових сигналів

 145. Стеблова Т.О., Аушева Н.М. Дослідження фрактальних властивостей дробово-раціональних функцій

 146. Нелепов А.А., Аушева Н.М. Розрахунок поля течії на основі конформних перетворень для задач переносу речовини

 147. Третьяков Д.И., Шаповалова С.И. Моделирование среды для испытания логических агентов

 148. Шульженко О.В., Круш О.Є. Адаптація елементів комп’ютерного моделювання гідравлічних систем в графічні пакети САПР

 149. Шляга Я.В., Круш О.Є. Методологія побудови набору елементів для комп’ютерного моделювання гідравлічних систем

 150. Михтонюк Ю.А., Бандурка О.І., Круш О.Є. Аналіз та прогноз фенологічних фаз та врожайності рослини

 151. Аміров З.Я., Васильєва О.Б. Система обліку та аналізу споживання енергоресурсів в територіальному регіоні

 152. Вишинський К.К., Гагарін О.О. Технология как инструмент создания автоматизированого управления платежами

 153. Смирнова Н.А., Молодид А.К. Математические модели в экономике

 154. Крайник Д.А., Дацюк О.А Современные методы и средства текстового поиска в информационных системах

Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції аспирантів, магістрантів і студентів „Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”м. Київ, 21-25 квітня 2008 року.

Результати роботи студентів кафедри АПЕПС в галузі інформаційних технологій, які містять елементи інновації, впроваджуються у відомствах та підприємствах України різних форм власності. Найбільш цікавими роботами є наступні:Скачать документ

Похожие документы:

 1. 00 Фән һәм мәдәниятнең гомуми мәсьәләләре Общие вопросы науки и культуры (1)

  Документ
  7148. Бәдретдинов Х. “Партизаннар” эзеннән сәяхәтчеләр атлый : [Р. Фәхретдинне искә алып] / Х. Бәдретдинов Мәгърифәт. – 2010. – 2 июль (№ 26). – 2 б.
 2. Программа XXX v II студенческой научной конференции Краснодар 2010

  Программа
  Заседания секций XXXVII студенческой научной конфе-ренции на базовых потоках – 1-16 апреля (время и место прове-дения указаны в Программе конференции);
 3. Закарпатський державний університет публікації науково-педагогічних працівників закарпатського державного університету

  Документ
  Публікації науково-педагогічних працівників Закарпатського державного університету: Галузевий бібліографічний покажчик (До 15-річчя від дня заснування Закарпатського державного університету)/Укладачі: О.

Другие похожие документы..