Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
Знать литературу и фольклор в их историческом развитии и современном состоянии, в сопряжении с гражданской историей и историей культуры народа, говоря...полностью>>
'Документ'
Задачи казачьих обществ войскового казачьего обществ “Всевеликое войско Донское” по сохранению культурного наследия казачества, активизации патриотич...полностью>>
'Программа дисциплины'
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области общих гуманитарных и социально-экономических...полностью>>
'Программа'
Программа разработана на основе программы учителя химии и экологии муниципальной гимназии №20 г.Донской Тульской области Гордеева А.С. исходя из учеб...полностью>>

107. Бунке А. С., Мовчан А. П. Использование искусственного интеллекта для оптимизации работы систем управления технологическими процессами Вольчин К. В., Мысак В. Ф

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут”

З В І Т

про наукову діяльність НДЧ

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

за 2008 рік

Київ – 2008

ЗМІСТ

107.Бунке А.С., Мовчан А.П. Использование искусственного интеллекта для оптимизации работы систем управления технологическими процессами
Вольчин К.В., Мысак В.Ф. Моделирование системы управления процессом горения 14

Наукові результати, отримані за їх участю використані в двох впроваджених інноваційних розробках: 19

Під керівництвом молодих вчених підготовлено 3 доповіді студентів на наукових конференціях, виконується одна магістерська робота . 19

За участю молодих вчених у звітному році опубліковано 35 наукових статей, зроблено 20 доповідей на наукових конференціях та семінарах,отримано 7 патентів України. 19

2. ОАО «Квазар» Проектирование, поставка оборудования и ввод в эксплуатацию системы деминерализации воды для увеличения производительности до 45 м3/ч. Подготовка воды для разбавления сокового концентрата. Производительность – 15 м3/ч. 35

Узагальнена інформація про наукову діяльність ТЕФ за 2008 рік

Наукова діяльність НДЧ ТЕФ за звітний період була спрямована на розв’язання основної проблеми енергетики України “Підвищення ефективності та надійності теплоенергетичного обладнання на основі впровадження новітніх ресурсозберігаючих технологій в енергетиці та комп’ютерної діагностики і управління теплоенергетичних процесів та систем”.

Загальна кількість тем, які виконуються на факультеті – 40 з обсягом фінансування

3 560,964 тис. грн.

Фінансування тем розподіляється слідуючим чином:

 • обсяг фінансування із загального фонду 5-ти фундаментальних робіт (2201020) становить 662,966 тис.грн.;

 • обсяг фінансування із загального фонду 10-ти прикладних робіт (2201040) становить 1 387,998 тис.грн.;

 • обсяг фінансування 1-ї робіт, яка виконується по фонду фундаментальних досліджень (2201030) – 40,00 тис.грн.;

 • обсяг фінансування із міжнародних фондів (2201070) 1-ої робіт становить 37,00 тис.грн.;

 • обсяг фінансування із спеціального фонду (23-х госпдоговорів) становить – 1 433,00 тис.грн. (1 робота Мінпаливенерго, 1 робота Мінпромполітики);

Всього на 5 кафедрах ( каф. АЕС та ІТФ, АПЕПС, АТЕП, ТПТ, ТЕУ Т та АЕС), двох науково-дослідних відділах (“ТД”, “ПГ”) та 1-ої науково-дослідної лабораторії у виконанні робіт приймало участь 41 штатний співробітник НДЧ (з них 1 доктор наук, 17 кандидатів наук) та 131 сумісника, з яких 16 докторів наук, 52 кандидатів наук, 1 докторант, 21 аспірант, (з них 2 контрактантанти), 7 пошукачів на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук та 1 пошукач на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук ( Гайдаржи В. І.), 33 студента з оплатою і 190 студентів у рамках УДРС.

У 2008 році закінчено 17 робіт з них: д/б тем – 4, г/д – 13.

По результатах виконаних досліджень опубліковано 114 статтей, в тому числі з студентами 11, зроблено 220 доповідей на науково-технічних конференціях. Отримано 26 патентів (2 патента видано в кінці 2007 року і вони не війшли у звіт за 2007р.) , з них 5 за межами НТУУ «КПІ», 4 патента за участю студентів, подано 12 заявок на винаходи, видано монографій – 4, підручники з грифом МОН – 2, навчальних посібників – 4. Демонструвалися 5 експонатів на 6-ох виставках, в тому числі на 1-й міжнародній.

За доклад «Нові теплообмінні поверхні з плоскоовальних труб з неповним оребренням» (соавтори О.М. Терех, П.І Багрій), який представлено на 6-му Мінському міжнародному форумі по тепло- і масообміну нагороджено Письменного Є.М. Почесною грамотою.

За результатами щорічного університетського конкурсу в 2008 р. на кращій підручник, монографію, навчальний посібник першу премію присуджено Безродному М.К., Піоро І.Л., Костюку Т.О. за монографію «Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах. Теория и практика».

Нагороджено дипломом наукового керівника Ріферта В.Г. за участь у третій міжнародній спеціалізованій виставці НКАТ (насоси, компресори, арматура, теплоенергетика) м. Київ, виставковий центр «КиївЕкспоПлаза» 15-18 квітня 2008 р.

Нагороджено дипломом НДВ «Термодистиляція» за сучасне насосне обладнання у форумі «Кримські виставки» м. Сімферополь, 1-3 листопада 2008 р.

З нагоди Всесвітнього дня інтелектуальної власності за активну участь у науковій та винахідницькій діяльності нагороджена грамотою студентка кафедри ТПТ Свиридонова Ю.В.

На факультеті 21 - 25 квітня 2008 року проводилась VІ-а міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів „Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики” теплоенергетичного факультету, яка присвячена 110 річниці НТУУ «КПІ». Відкриття конференції і пленарне засідання відбулося 21 квітня 2008 р., де було заслухано 5 доповідей аспірантів. З 22 по 25 квітня відбулися засідання 7 секцій на п'яти кафедрах факультету. У конференції прийняли участь 11 аспірантів, з них 2 іноземця, 86 магістрантів, 77 студентів. Було заслухано 160 доповідей. Опублікована програма конференції та тези доповідей. 30 студентів, які приймають активну участь у науковій роботі факультету, нагороджені почесними грамотами ТЕФ.

У 2008 році видані наступні монографії:

Монографії:

1. Носовский А.В., Богорад В.И., Васильченко В.Н., Ключников А.А., Литвинская Т.В., Слепченко А.Ю. Радиационная безопасность и защита на атомных электрических станциях: Монография. Под ред. А.В. Носовского. – Х.: Оберіг, 2008. – 356 с. – (Серия «Безопасность атомных станций»).

2. Кесова Л.А. Кафедра теплоэнергетических установок тепловых и атомных электростанций / изд. «Типография «Бизнесполиграф», Киев. – 2008.– 104 стр.

3. Енергозбереження в будівництві/Під загальною редакцією Піщаленко Ю.О., Савенко В.І., Бондарева О.С.. Гріняєва Л.В. і др.//Савенко В.І., Фіалко Н.М., Дорошенко В.О. та ін Вид. УАН ТОВ «НВП «ВІР».-К., 2008.- 200 с.

4. Безродный М.К., Минаковский В.М. Электрофизические характеристики объектов сушки. — Киев: Факт, 2008. — 160 с.

Підручники з грифом МОН

1. Фіалко Н.М., Пішта М.І., Муравйов В.Ю. Збірник задач з молекулярної фізики.-Київ, НАУ,2008.-60с.

2. Варламов Г. Б., Любчик Г. М. , Маляренко В. А. Теплоенергетика та екологія. Підручник. – Х.. :»Видавництво САГА», 2008. – 234с.

Навчальні посібники:

1. Мінаковський В. М. Теплотехнологічні процеси та установки. Посібник.- Київ: ВПЦ «Політехніка», 2008. – 160с.

2. Боженко М.Ф., Сало В.П.. Енергозбереження в теплопостачанні. Навч. посібник.- К.: НТУУ «КПІ», 2008. - 268 с. (15,58 д.а.).

3. Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем: Навчальний посібник / Н.В. Караєва, Р.В. Коран, Т.А Коцко та ін. / З заг. Ред. І.В. Недіна. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 384 с.

4. Голышев Л.К. Прикладной системный анализ и проектирование компьютерных информационных систем; Уч. пособие /. – ГП «Информационно-аналитическое агентство» К.: 2008. – 316 с.

Методичні вказівки:

1. Боженко М.Ф. Методичні вказівки до виконання курсової роботи і курсового проекту з дисципліни «Джерела теплопостачання та споживачі теплоти» для студентів спеціальності «Теплоенергетика» спецфакультету МІПО. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 64 с.

2. Анцев Б. В., Леонтьєв Г. Г., Фуртат І. Е. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Системи виробництва та розподілу енергоносіїв» Розділ «Системи газопостачання» для студентів денної та заочної форм навчання та слухачів МІПО спеціальності «Теплоенергетика». – К.: Політехніка, 2008. – 63 с.

3. Соціально-економічні проблеми управління станом довкілля. Аналіз екологічного ризику: метод. вказівки до визначення дисципліни для студ. спец. „Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”/ Уклад.: Н.В. Караєва, І.В. Середа – К.: НТУУ „КПІ”, 2008. – 52с.

1 Підготовка наукових кадрів та інтеграція науКової роботи з навчальним процесом

1.1 Підготовка кандидатів та докторів наук

У 2008 році захищених дисертацій немає.

Готуються 4 докторські дисертації - докторант НТУУ “КПІ” Батуркін В.М., пошукачі:

доц..Гайдаржи В.І., доц. Туз В.О., доц. Черноусенко О. Ю., доц. Пуховий І. І.

У 2008т році докторантом НТУУ “КПІ” Батуркіним В.М. виконані наступні роботи з теми“Дослідження та узагальнення теплорегулюючих характеристик систем на основі теплових труб для космічного приладобудування”:

 • Чернетка розділу «Принципи побудови систем терморегулювання електронних блоків та автономних приладів». Розділ містить 123 сторінок тексту, в тому числі 58 рисунків, 5 таблиць, 77 посилань.

У цьому розділі відображено наукове підґрунтя вибору та удосконалення низькотемпературних автономних систем охолодження і терморегулювання електронних блоків та автономних приладів для наукового космічного приладобудування, проведено аналіз експериментальних даних та порівняння результатів розрахунків по розробленим дисертантом математичним моделям.

 • Чернетка розділу «Дослідження теплотехнічних характеристик теплових труб стосовно умов їх експлуатації». Розділ містить 116 сторінок тексту, в тому числі 65 рисунків, 10 таблиць, 66 посилань.

У цьому розділі проведено аналіз стану розробок, відображених у науково-технічній літературі стосовно вивчення теплотехнічних характеристик теплових труб в умовах їх експлуатації у системах терморегулювання електронних блоків та автономних приладів. Розроблені моделі щодо розрахунку максимального теплового потоку та температурного профілю в умовах нерівномірного теплопідводу та тепловідводу, проведена обробка власних експериментальних даних з метою детального вивчення впливу експлуатаційних параметрів на характеристики теплових труб постійного та змінного термічного опору.

Також по тематиці дисертації опубліковано 2 статті (одна у іноземному виданні), отриманий один патент України, опубліковано 5 тез доповідей та 2 повних докладів на міжнародних конференціях та зроблено 3 усні доповіді.

Докторська дисертаційна робота «Альтернативні джерела енергії в системах теплопостачання» доц. к.т.н. Пухового І. І. заслухана на семінарі кафедри ТПТ та рекомендована до захисту. Орієнтовний термін захисту – перше півріччя 2009р.

Дисертаційна робота «Теплообмін при конденсації хладонів в горизонтальних трубах» (к.т.н.) аспіранта Дейнеко А. І. заслухана на семінарі кафедри ТПТ та рекомендована до захисту. Орієнтовний термін захисту – перше півріччя 2009р.

Дисертаційна робота «Дослідження теплопередаючих характеристик мініатюрних теплових труб з металоволокнистою капілярною структурою» аспіранта Некрашевича Я.В. заслухана на семінарі кафедри АЕС та ІТФ та рекомендована до захисту. Орієнтовний термін захисту – перше півріччя 2009р.

Дисертації, які знаходяться на розгляді в спеціалізованих радах:

Баранюк Олександр Володимирович, асистент

Тема: «Теплообмін та аеродинаміка плоских поверхонь з пластинчато-розрізним оребренням»

Науковий ступінь ― кандидат технічних наук.

Спеціальність 05.14.06 ― теоретична теплотехніка технології

Науковий керівник д.т.н., проф. Письменний Є.М.

Спеціалізована рада Д 26.002.09 Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

Лабжинський Володимир Анатолійович, ст. викладач.

Тема: «Мультиагентна модель розподіленої інформаційно-аналітичної системи (на прикладі екологічної тематики)»

Науковий ступінь ― кандидат технічних наук.

Спеціальність 05.13.06 ― автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології

Науковий керівник к.т.н., доц. О.О. Гагарін

Спеціалізована рада Д 26.002.03 Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

1.2 Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

Отримані в результаті реалізації робіт нові наукові результати збагачують лекційний матеріал основних курсів, використовуються у нових навчальних курсах і дозволять зберегти високий науковий рівень викладання. Так, наприклад, у новому навчальному курсі “Енергозбереження та утилізація теплоти” використані результати наукових досліджень та результати впровадження науково-технічних розробок кафедр факультету у цій галузі. Результати наукових розробок 2008 року впроваджено в нових розділах 22 учбових курсів, 16 практикумах, 15 лабораторних роботах, які читаються викладачами ТЕФ для студентів теплоенергетичного та інших факультетів денного та заочного навчання.

Приклади впроваджених розробок в учбовий процесс:

На основі отриманих результатів наукових досліджень в навчальний процес підготовки спеціалістів з теплоенергетичних та суміжних спеціальностей започатковані наступні заходи.

Для спеціальності 7.090505 “Котли і реактори” в учбові дисципліни введені додаткові розділи: до курсу лекцій «Експлуатація парових котлів» розділ «Оптимізація режимів роботи за критеріями економічності та надійності»; до курсу лекцій «Надійність та діагностика парових котлів» розділ «Оптимізація умов роботи поверхонь нагріву за критеріями економічності та надійності», до курсу лекцій «Основи наукових досліджень» підрозділ «Оптимізація комплексних функціоналів».

Для спеціальностей 7.090504 "Теплові електричні станції" та 7.090510 “Теплоенергетика” в учбову дисципліну «Котельні установки» введено додатковий підрозділ «Оптимальний розподіл навантажень між котлами за критеріями економічності та надійності» з виконанням графічно - розрахункових роботи.

Для спеціальностей 7.092501 - "Автоматизоване управління технологічними процесами"; 7.092502 "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва"; 7.080403 - "Програмне забезпечення автоматизованих систем" в учбову дисципліну «Котельні установки» введено додатковий розділ “Алгоритми та системи керування режимами роботи котлів за критеріями економічності та надійності» з виконанням розрахункових робіт з елементами програмного моделювання.

Результати д/б теми № 2930ф і г/б теми № 3.011 (1-41/07) використані у навчальному процесі на кафедрі АЕС і ІТФ ТЕФ НТУУ «КПІ» для лекційного і практичного курсу “Наукові дослідження та комп’ютерна обробка”, а також при виконанні курсових і дипломних проектів, при підготовці бакалаврів і магістрів кафедри.

Результати д/б теми №2036-п використовуються у навчальному процесі при викладанні дисциплін:

 • “Еколого-економічна оптимізація виробництва” (новий розділ “Оптимізація параметрів системи екологічного регуювання”),

 • “Комп’ютерні технології в сучасній економіці” (новий розділ “Організація моделювання економічних результатів управлінських рішень”),

 • “Економіка енергетики, організація та планування виробництва” (новий розділ “Економічний аналіз ефективності організаційних структур управління в енергетиці”), а також при виконанні курсових та дипломних робіт студентів спеціальності “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”.

На базі розробок викладачів кафедри АПЕПС виконуються дипломні роботи магістрів (всі дослідження входять в дипломні роботи та підтверджені науковими публікаціями студентів та керівників).

1. Виконані наукові розробки кафедри з визначення та вибору параметрів системи пилоподачі з високою концентрацією в енергетичних котельних установках використовуються при викладанні курсів:

- «Розрахунки горіння палива та обладнання для спалювання”; “Технологічні схеми ТЕС та захист навколишнього середовища”; “Надійність енергетичного обладнання ТЕС та АЕС”; “Режими роботи та експлуатація ТЕС”; “Екологія електростанцій”; “Енергозберігаючі технології ТЕС”.

2. Розробки кафедри з модернізації пальникових пристроїв регистрового типу при подачі вугільного пилу з високою концентрацією в енергетичних котлах:

- в курсах: «Екологія», «Гідрогазодинаміка»; «Розрахунки горіння палива та обладнання для спалювання»; «Технологічні схеми ТЕС та захист навколишнього середовища»; « Експлуатація енергетичного обладнання”; “Екологія електростанцій”; “Енергозберігаючі технології ТЕС”

3. Роботи з розробки пальників струменево-нишового та трубчастого типів при спалюванні газу в промислових та енергетичних котлах, підігрівачах газу, теплогенераторах, камерах згоряння газотурбінних установок:

– в курсах: «Екологія», «Гідрогазодинаміка»; «Гідрогазодинаміка»; «Розрахунки горіння палива та обладнання для спалювання»; «Технологічні схеми ТЕС та захист навколишнього середовища»; « Нагнітачі та теплові двигуни»; “Надійність енергетичного обладнання ТЕС та АЕС”; “Основи наукових досліджень та планування експерименту”; “Режими роботи та експлуатація ТЕС”; “Газотурбінні та парогазові установки”; “Екологія електростанцій”; “Енергозберігаючі технології ТЕС”

4. Роботи з розрахункового уточнення теплового та напружено-деформованого стану елементів турбін і визначення можливості подовження терміну експлуатації турбоустановок:

– в курсах: « Турбіни ТЕС та АЕС»; “Режими роботи та експлуатація ТЕС”; “Експлуатація енергетичного обладнання”

5. Сучасні розділи ТАУ.

Розширений розділ «Системи автоматичного керування з регулятором змінної структури шляхом введеня підрозділу «Інженерні методи настроювання регуляторів змінної структури в складі каскадних АСР».

6. Розроблено програмне забезпечення для лабораторної роботи «Дослідження каскадних систем регулювання».

7. Ідентифікація і моделювання.

Розширений розділ «Ідентифікація об`єктів з використанням методу МГУА.

Розроблена лабораторна робота «Дослідження методу МГУА».

8. По матеріалам досліджень студ. Туранського М.А. розроблена лабораторна робота по курсу «Програмне забезпечення АСУ ТП».

Включено до бакалаврських та магістерських проектів по тепловому двигуну, що реалізує технологію „Водолій” та теплового насосу, побудованого на базі турбокомпресорного двигуна.

Розпочато створення конспекту лекцій по технічній термодинаміці з включенням до його складу матеріалів по підвищенню ефективності та екологічної чистоти газопаротурбінних двигунів бінарного та монарного типу

В курс “Гідрогазодинаміка” включено розділ : “Режими течії двофазного потоку при конденсації холодильних агентів в горизонтальних трубах”.

В курс «Відновлювані джерела енергії « введено підрозділ «Використання теплоти і холоду грунту в системах опалення, вентиляції та кондиціювання повітря».

Результати наукових досліджень та дослідно-конструкторських розробок використовуються при виконанні студентами магістерських робіт, курсових та дипломних проектів спеціалістів, бакалаврів та курсових проектів.

1.3 Науково-дослідна робота студентів

Cтуденти ТЕФ активно приймають участь у науковій роботі за напрямами роботи кафедр. На всіх етапах виконання робіт, як держбюджетних так і господарчих, передбачається широке залучення і участь студентів і викладачів. Для студентів планується наукова підготовка в рамках НДРС, освоєння перспективних наукових напрямків, програмних продуктів, методів досліджень та участь в конструкторсько-технологічних розробках. Все це дає можливість накопиченню та розширенню знань студентів по учбовим курсам, які викладаються на факультеті, а також використанню отриманих результатів для курсового та дипломного проектування, при підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Отримано 4 патенти за участю студентів.

В науковій роботі за звітний рік брали участь 190 студента, із них з оплатою із загального фонду бюджету (д/б) - 14, з оплатою із спеціального фонду (г/д) - 11 студентів. По результатам виконаних робіт захищено: магістерські роботи (36 чол.); дипломні роботи спеціаліста (40 чол.); дипломні роботи бакалаврату (60 чол.).

10 студентів ТЕФ одержують стипендію ім. академіка НАН України Толубінського В.І., 10 студентів - стипендією ДП «Енргоатом», 4 студента – стипендію ім. І.В.Курчатого, 30 студентів нагороджено почесними грамотами за участь у науковій роботі факультету.

На кафедрі ТЕУТ та АЕС працює науковий гурток „Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці” (керівнк проф. Фіалко Н.М., секретар ст. викл. Меренгер П.П.). Періодичність засідань – 1 раз у квартал. Участь у роботі беруть студенти та магістри 4, 5 курсів в кількості 20 студентів. Тематика доповідей:

 1. Новітні технології пилоприготування на теплових електростанціях – подача пилу з високою концентрацією.

 2. Нові методи високоефективного низкотоксичного спалювання газу в прямоточній системі

 3. Методи організації використання на ТЕЦ та ТЕС водовугільного палива.

 4. Нові технології організації спалювання вторинних енергоресурсів.

 5. Аналіз підвищення ефективності використання обладнання за рахунок комбінацій парових та газових циклів.

На факультеті 21 - 25 квітня 2008 року проводилась VІ-а міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів „Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики” теплоенергетичного факультету, яка присвячена 110 річниці НТУУ «КПІ». Відкриття конференції і пленарне засідання відбулося 21 квітня 2008 р., де було заслухано 5 доповідей аспірантів. З 22 по 25 квітня відбулися засідання 7 секцій на п'яти кафедрах факультету. У конференції прийняли участь 11 аспірантів, з них 2 іноземця, 86 магістрантів, 77 студентів. Було заслухано 160 доповідей. Опублікована програма конференції та тези доповідей. 25 студентів, які приймають активну участь у науковій роботі факультету, будуть нагороджені грамотами ТЕФ.

З нагоди Всесвітнього дня інтелектуальної власності за активну участь у науковій та винахідницькій діяльності нагороджена грамотою студентка кафедри ТПТ Свиридонова Ю.В.

Перелік секцій студентської науково-технічної конференції ТЕФ, в яких приймали участь викладачі та студенти ТЕФ у 2007 р.

1.

Секція №1

Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці

Керівник секції – член.кор.НАН У ФІАЛКО Н.М.

Вчений секретар – асист.Меренгер П.П.

Кількість доповідей – 16.

2.

Секція №2

Моделювання та підвищення ефективності теплоенергетичних процесів та систем

Керівник секції – д.т.н., проф. Письменний Є.М.

Вчений секретар – провідний інженер Зінченко Т.Р.

Кількість доповідей – 38.

3.

Секція №3

Гідродинаміка та тепломасообмін у теплоспоживаючому обладнанні промислових підприємств

Керівник секції – д.т.н., професор Безродний М.К.

Вчений секретар – к.т.н., доцент Барабаш П.О.

Кількість доповідей – 34.

4.

Секція №4

Автоматизація теплоенергетичних процесів
Керівник секції – к.т.н., доц. Ковриго Ю.М.

Вчений секретар – к.ф.-м.н. Бобков В.Б.

Кількість доповідей – 26.

Секція №5

Програмні засоби подання та обробки інформації

Керівник секції – к.т.н., доц. Луценко А.М.

Вчений секретар – к.т.н., доц. Гагарін О.О.

Кількість доповідей – 13.

Секція №6

Програмне забезпечення засобів моделювання та аналізу об’єктів і процесів

Керівник секції – к.т.н., доц. Медведєва В.М.

Вчений секретар – к.т.н., доц. Шаповалові С.І.

Кількість доповідей – 14.

5.

Секція №7

Геометричне моделювання, засоби автоматичного проектування та проблеми візуалізації

Керівник секції – к.т.н., доц. Аушева Н.М.

Вчений секретар – к.т.н., доц. Сидоренко Ю.В.

Кількість доповідей – 13.

За звітний період студенти приймали участь у роботі 15 конференцій, було зроблено 154 доповіді та опубліковано 178 наукових робіт (тез доповідей та статей).

Перелік наукових конференцій та семінарів, в роботі яких приймали участь студенти ТЕФ у 2008 р.

1. Міжнародна науково-практична конференція

„ САИТ-2008”, (Київ, 20-24 травня 2008р.)

2. VІ міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів

“Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”,(м. Київ,21-25квітня 2008р)

3. Вторая заочная международная научно-практическая конференция.

„ Система управления экологической безопасностью”, ( Екатеринбург, 14-16 апреля 2008г.)

4. 10-я Международная научно-практическая конференция

„Экономика, экология и общество России в 21-м столетии”, (г.Санкт-Петербург, 20-22 мая 2008)

5. Міжнародна науково-практична конференція

Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2008 ( м. Київ ,12-15 травня 2008 р)

6. V ювілейна міжнародна науково-практична конференція молодих учених

„Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність і тенденції глобалізації”.

( Тернополь, 9 -11червня 2008р.)

7. 14th international student conference

„Economics for ecology” (ISCS”2008), May 6-9, 2008, Sumy, Ukraine.

8. VШ щорічна Всеукраїнська наукова конференція

“Екологічній менеджмент у загальній системі управління”, (м.Суми, 22-23 квітня 2008 р)

9. Міжнародна науково-практична конференція

„Стратегія забезпечення сталого розвитку України”, (м. Київ, 20 травня 2008 р)

10. Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів

«Екологічна безпека держави» (м. Київ, 16 – 17 квітня 2008 р)

11. XIII Байкальская Всероссийская конференція

«Информационные и математические технологии в науке и управлении», ( Иркутск,май 2008)

12. Перша наук.-практ. конф. з міжнародною участю,

Комп’ютерне моделювання в хімії та технологія: (Черкаси, 12-16 травня 2008 р)

13. Х Міжнародна наук.-техн. конференція

„Системний аналіз та інформаційні технології”, (м. Київ, 20-24 травня 2008 р.)

14. VII навчально-практична конференція

«Технології програмування: студентські розвідки» (Київ, 26 травня 2008)

15. 2-я международная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов «Перспективы освоения подземного пространства» 23-25 апреля 2008 г. Приурочена к 80-летию с начала подготовки шахтостроителей в Национальном горном университете (Днепропетровском горном институте) - Днепропетровск, 2008

Перелік наукових робіт студентів ТЕФ у 2008 р.

Статті в монографіях

1

Гусева И. И. Луценко А. Н. Недин И.В. Сорокопуд С. А. Система поддержки решений по управлению энерготопливной компанией с элементами вертикальной и горизонтальной интеграции //Информационные и математические технологии в науке и управлении / Труды XIII Байкальской Всероссийской конференции «Информационные и математические технологии в науке и управлении». Часть I. – Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2008 - С 7 – 14.

2

Гурин А.Л., Донец А.Г., Савченко Л.В. “GPS- мониторинг: тенденции развития, технологии и применение” //Математические машины и системы. – 2008. – №4.– C. 8-16

3

Аушева Н.М., Демчишин А.А. Побудова карт багатократного відбиття макрочасток // Міжвузівський збірник „Наукові нотатки”. –Луцьк: ЛДТУ,2008. -Вип.22., ч.2.- С.19-24.

4

Ю.В. Сидоренко , О.С. Каленюк Моделювання деформації геометричних об’єктів із використанням поліноміального векторного поля деформації // Прикладна геометрія та інженерна графіка.- К.:КДТУБА, 2008. - Вип.79, с.91-97

5

Щербашин Ю. Д., Медведева В. Н., Котлинская Н. C. Использование метода нелинейного программирования для расчета топологических моделей физических систем Вісник Черкаського державного технологічного університету, вип. 6.-Черкаси: Вид-во “Черкаський ЦНТЕІ”, 2008. – 82-92.

Наукові статті в «фахових» журналах та збірках

1

Недин И.В., Сидоров И.В, Веремийчук Ю.А. Региональные энерго-эклогиченские и экономические аспекты применения теплонасосных технологий // Труды 10-ой Международной научно-практической конференции “Экономика, экология и общество России в 21-м столетии”. ¾ СПб.: СПбГПУ, 2008

2

Недин И.В., Мусиенко Т.В., Ругаль Р.С. До оцінювання впливу екологічно небезпечних суб”єктів господарювання на стан економічної безпеки території // Труды 10-й Международной научно-практической конференции “Экономика, экология и общество России в 21-м столетии”. ¾ СПб.: СПбГПУ, 2008

3

Недин И.В., Сидоров И.В. Оценивание эколого-экономической эффективности тепло насосных технологий // Сборник трудов II-й заочной международной научно-практической конференции “Система управления экологической безопасностью”. Т. 2 — г. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008 г., 25 мая.

4

С.О.Лук’яненко, Д.С.Смаковський, І.О. Горошко, Ю.Є.Ніколаєнко. Різницева схема для математичного моделювання температурного поля теплової труби зі складною формою поперечного перерізу // Сб.трудов Междунар. конф. “Моделирование-2008”. - К.: ИПМЭ АН Украины. – 2008. – С.331-336.

5

Дейнеко А.І., Гончаренко А.А., Барабаш П.О., Голіяд М.Н., Горін В.В. Метод товстостінної труби при дослідженні конденсації в трубах/ Вісник інженерної академії наук. – 2008. –№1. – С.97-101.

6

Малкін Е. С., Фуртат І. Е., Приймак О. В., Заяць О.С. Методика інженерного розрахунку теплообмінників змішувальної дії для систем гарячого водопостачання // Нова тема. – 2008, № 3. – С. 35-40.

Тези виступів на семінарах та конференціях

 1. Цюпа А.А., Снижко М.А., Фиалко Н.М., Алёшко С.А. Компьютерное моделирование аэродинамики течения в струйно-нишевой системе при варьировании взаимного расположения струи и ниши

 2. Лакіза О.М., Кєсова Л.О. Зниження викидів оксидів сірки в атмосферу

 3. Якименко В.В., Бутовский Л.С., Грановская Е.А. Влияние режимных параметров двухзонной камеры сгорания на ее характеристики

 4. Соловей Н.А., Кабалюк Н.А., Алёшко С.О., Фиалко Н.М. Численный анализ влияния динамической предыстории потока на аеродинамику течения в струйно-нишевой системе

 5. Харченко А.А., Ленчук Е.А., Фиалко Н.М., Алёшко С.А. Математическое моделирование структуры течения турбулентной струи в поперечном потоке при наличии пристроенной прямоугольной ниши

 6. Літвінова М.В., Любчик Г.М. Ентальпійний метод аналізу та оптимізації циклів ГТУ

 7. Пащенко Т.А., Черноусенко О.Ю. Оценка состояния металла высокотемпературных элементов паровой турбины К-200-130

 8. Котов Д.С., Кесова Л.А. Консервация оборудования энергоблоков ТЭС

 9. Борисенко А.А., Алёшко С.О. Фиалко Н.М. Сравнительный анализ динамики течения в канале с одиночной нишей и в струйно-нишевой системе

 10. Репях Ю.Г., Любчик Г.Н. Термодинамическое обоснование монарной двухтопливной парогазовой энерготехнологии (МДПГЭ)

 11. Сметаненко Л.В., Георгієв О.В., Літовкін В.В. Ступеневий розмел твердого палива, як спосіб підвищення ефективності роботи систем пилоприготування Тес

 12. Грибанов Є.Д., Коханенко П.С., Алёшко С.О., Фиалко Н.М. Численные исследования закономерностей влияния размеров ниши на аэродинамику течения в системе “струя-ниша”

 13. Мазепа А.Л., Георгієв О.В., Дунаєвська Н.І. Стан вугільних котлоагрегатів україни та розробка технічних рішень щодо реконструкції котлоагрегатів ТЕС

 14. Гадзевич С.В., Савельев Ю.М. Когенерація в енергетиці

 15. Достанко О.І., Любчик Г.М. Концепція електронного довідника теплотехнічних і теплофізичних характеристик вуглеводневих палив та їх продуктів згорання

 16. Іваницький Г.К., Целень Б.Я. Оптимізація енергетичних витрат в апараті дівемилк

 17. В.В. Ількович Исследование влияния выбора метода получения случайной величины в статистическом моделировании

 18. В.В.Ількович, О.П.Ніщик “Сухі” пасивні системи зберігання відпрацьованого ядерного палива

 19. Е.С. Алексеик, В.М. Батуркин Математическая модель температурного поля газорегулируемой тепловой трубы

 20. Антощук Т.О., Плюснова Л.П. Оцінка ефективності заміни холодної ступені повітрепідігрівача на повітрепідігрівач з проміжним киплячим теплонсієм

 21. Апанович C.И. Анализ сценариев с расплавлением активной зоны ВВЭР1000 с использованием различных кодов

 22. А.М. Вовкогон, В.Ю. Кравець Дослідження максимальних теплових потоків пульсуючої теплової труби

 23. М.В.Воробйов, О.В.Семеняко Використання тепла шлаку у топках з рідким шлаковидаленням

 24. О.С. Горащенко, В.М. Батуркин Модификация модели тепломассопереноса в тепловых трубах с конструкционной капиллярной структурой

 25. В.В.Гудзь Усовершенствование топливных загрузок реакторов ВВЭР-1000

 26. Демиденко А.А, Кравец В.Ю. Влияние длины зоны конденсации на теплопередающие характеристики миниатюрной тепловой трубы

 27. Дмитренко Н.В., Рассамакин Б.М. Водогрейная солнечная установка

 28. Эпик А.В. Тенденции развития мировой энергетики до 2050 года

 29. Кибыш И. В., Эпик Э.Я. Конвективный теплообмен плоских поверхностей с разрезными подогнутыми ребрами

 30. Е.А. Килина О проблеме безопасного извлечения топливосодержащих материалов из объекта «укрытие»

 31. Кононов Д.С., Семеняко А.В. Сепарация капельной влаги из пара в барабанных котлах

 32. И.Г.Кошмак Внедрение тория в топливный цикл реактора типа ВВЭР

 33. Летнянчин Е.И., Рогачев В.А. Снижение рабочей температуры процессора пк с помощью оребренных поверхностей

 34. Е.В. Мархай, Б.М. Рассамакін, С.М. Хайрнасов Влияние факторов космического пространства на температурные режимы оптико-механического прибора

 35. Никулин А.О., Камаев Ю.Н. Численное моделирование процесса теплопроводности в твёрдых телах

 36. Овсиенко И.П. Топал А.И. Мариненко В.И. Методика расчёта коэффициентов неравномерности тепловосприятия по высоте экранных панелей котлов использующих факельное сжигание твёрдого топлива

 37. Овсиенко И.П., Абдулин М.З. Изменение механизмов теплопередачи огнетехнических объектов, как путь повышения эффективности их работы

 38. В.Н.Петрук, А.Ф.Васильев Анализ роботы реакторной установки при отключении 1-го гцн из 3-х или 4-х работающих с помощью «симулятора ВВЭР-1000»

 39. Польовничий Р.С., Мариненко В.І. Визначення продувок барабанних котлів високого тиску

 40. Прокопчук М.В., Тирінов А.І. Дослідження диспергування рідинних середовищ на моногранули

 41. Пьянков М.С., Хайрнасов С.М. Ресурсные испытания аллюминиевых тепловых труб

 42. Сабериан Саджжад Определение изотопного состава топлива отработавших твс ирт методом повторного облучения в реакторе и последующих гамма-спектрометрических измерений

 43. І.О.Салата Исследования проблем безопасности АЭС с реакторами ВВЭР

 44. Самойленко А.А., Чернобай В.А., Хайрнасов С.М., Рассамакін Б.М. Моделирование тепловых режимов микроспутника

 45. Смирнова Е.С., Казачков И.В. Разработка алгоритма численного решения нестационарной тепловой задачи для частицы в потоке

 46. Смирнова Е.С., Камаев Ю.Н. Исследование естественной конвекции около горизонтального и вертикального цилиндров методом имитационного моделирования

 47. Смирнова Е.С., Кравец В.Ю. Теплофизические характеристики системы охлаждения процессора пэвм на основе тепловых труб

 48. М.Н.Смитанюк Исследования проблем безопасности АЭС с реакторами ВВЭР

 49. Томяк Р.Я., Широков С.В. Направления совершенствования топливных элементов реакторов типа ВВЭР-1000

 50. Н.Б.Тринева, В.Ю.Кравец Исследование теплопередающих характеристик миниатюрных тепловых труб при различных условиях охлаждения зоны конденсации

 51. Трубачев А.С., Туз В.О. Використання методів неруйнівного контролю для анализу працездатності елементів парових котлів

 52. В.М. Хуторный Влияние высоты горизонтального канала на теплообмен катушки трансформатора

 53. Кузнецов С.А., Кравец В.Ю. Исследование устройства для кондиционирования воздуха

 54. О.О.Васечко, В.О.Туз Зональный метод расчета теплообмена в топке

 55. С.М. Гончарук, В.Б. Давиденко Повітряно-температурний режим будівлі

 56. Середа В.В., Безродний М.К. Дослідження фізико-хімічних властивостей паливно-водяної емульсії

 57. Трофимчук І.П., Безродний М.К., Волощук В.А., Рокочинський А.М. Наукові підходи до визначення оптимального коефіцієнта теплофікації на еколого-економічних засадах з урахуванням кліматичних умов

 58. Ткаченко М.В., Леонтьєв Г.Г. Установка для підземного акумулювання теплоти

 59. Лозан Д.В., Боженко М.Ф. Оптимізація теплового навантаження котлів дквр-10-13, переведених на водогрійний режим

 60. Фурманова А. С., Леонтьєв Г. Г. До питання про вибір оптимального оребрення для процесу конденсації на вертикальних профільованих трубах

 61. Заяць О.С., Фуртат І.Е. Контактний тепломасообмінник, що базується на взаємодії пристінного відцентрового струменя теплоносія, що гріється, з диспергованими радіальними струменями теплоносія, що гріє

 62. Остапенко О.Ю., Гавриш А.С. Теплообмін при конденсації водяної пари на гідрофобних поверхнях різної геометрії

 63. Остапенко О.Ю., Шельмук Ю.М., Гавриш А.С. Процесс капельной конденсации с применением пав в кожухотрубном теплообменнике

 64. Шельмук Ю.М., Остапенко О.Ю., Гавриш С.А., Гавриш А.С. Заходи безпеки при нанесенні гідрофобних покриттів на конвективні поверхні теплообміну

 65. Шельмук Ю.М., Гавриш А.С. Перспективи використання конденсаторів з гідрофобними поверхнями

 66. Свиридонова Ю. В., Барабаш П. О. Енергоекономічна каструля

 67. Мілько М. Д., Дикий М. О. Шляхи підвищення ефективності роботи теплонасосних установок

 68. Пулінець І.В., Чиж А.М., Боженко М.Ф. Моделювання температурних полів електрокальцинаторів графітового виробництва

 69. Шокало В.О., Костюк О.П., Назарова І.О., Безродний М.К. Стенд та методика експериментального дослідження гідравлічного опору висхідної течії при барботажному режимі

 70. Чуяшенко Н.І., Дикий М.О., Шовкалюк Ю.В. Дослідження тепломасообміну при випаровуванні води в одиночному каналі плоскопаралельної насадки з екранованою водяною плівкою

 71. Твердохліб О.С., Куделя П.П. Ексергетичний аналіз принципу роботи деяких абсорбційних і повітряно-компресійних теплових насосів

 72. Твердохліб О.С., Фуртат І.Е. Вплив магнітної обробки води і водних розчинів на їх вологообмінні та термодинамічні характеристики

 73. Дем’янюк Н.Д., Варламов Г.Б. Вибір оптимальної схеми теплозабезпечення житлового будинку

 74. Архипова О.О., Хавін С.О. Дослідження кризису тепловіддачі при течії пароводяної суміші в гладких і шорстких каналах в стаціонарних і нестаціонарних режимних умовах

 75. Ковальчук Л.В., Пуховий І.І. Теплообмін при замерзанні води в бурульках при різних варіантах обтікання їх потоком повітря

 76. Чиж А.М., Пулінець І.В., Боженко М.Ф. Методика визначення оптимальної конструкції алюмінієвого електролізера

 77. Сайчук А.А., Барабаш П.О. Системи опалення та способи підвищення їх ефективності

 78. Лунковский Д.В., Барабаш П.А. Уменьшение тепловой мощности системы отопления

 79. Позняков П.О., Чирка Т.В., Боженко М.Ф. Нові технології в забезпеченні необхідного мікроклімату громадських будівель

 80. Кутра Д.С., Мінаковський В.М. Використання комп’ютерних технологій при курсовому проектуванні за спеціальністю «теплоенергетика»

 81. Ткачук А. Н., Барабаш П. А. Повышение эффективности систем горячего водоснабжения

 82. Приймак К.О., Пуховий І.І. Використання теплоти кристалізації води в системах тепло- і холодопостачання житлового будинку

 83. Кошарний Т.В., Пуховий І.І. Приготування їжі сонячною енергією

 84. Новік М.Л., Пуховий І.І. Комплексне використання природних і техногенних

 85. низькопотенційних джерел енергії для теплопо-стачання багатоповерхового будинку

 86. Єфименко С.В., Барабаш П.О. Утилізація вентиляційних викидів промислових і громадських будівель

 87. Ляшко Д.Ю. , Леонтьев Г.Г. Особенности и эффективность контактного теплообмена

 88. Дроздова О.І., Барабаш П.О. Інтенсифікація теплопередачі в вертикальному трубному плівковому аміачному конденсаторі

 89. Прищепа А.А. Регенерація солі із засолених стічних вод електростанцій та котелень

 90. Железко Н.А., Ручко Е.И., Безродный М.К. Применение двухфазных термосифонов для грунтовых аккумуляторов теплоты

 91. А.В. Краев, Б.В. Фоменко, Ж.А. Павленко Автоматизированный расчет кинематических параметров системы

 92. Чиж О.В., Поліщук І.А. Шляхи підвищення безвідмовності автоматичних систем управління технологічними процесами (асутп)

 93. Ермолович Д.А., Мовчан А.П. Автоматическое регулирование объектами с запаздыванием

 94. Кузьменко В.П., Мовчан А.П. Параметрическая оптимизация систем регулирования с отключением интегральной составляющей

 95. Латанська Ю.О., Мисак В.Ф. Дослідження впливу періоду квантування на стійкість дискретної САР

 96. Маркута О.В., Мысак В.Ф. Исследование метода группового учета аргументов для идентификации энергетических объектов

 97. Хонько О.М., Мовчан А.П. Структурно-параметрична оптимізація систем регулювання теплоенергетичних об’єктів

 98. Богуш Ф.Ю, Олейник С.Ю. Подавление промышленных помех в системах температурного контроля оборудования электростанций

 99. Гавадзе А.А., Ковриго Ю. М. Система диагностики генераторов ТЭС и АЭС

 100. Григорук В.М., Любицький С.В. Нейро-нечіткі технології в енергетиці

 101. Кошелєва Л.Д., Голінко І.М. Математичне моделювання динамічних процесів у водяних калориферах

 102. Куник А.А. WEB интерфейсы для ОРС серверов

 103. Матковський П.Ю., Мовчан А.П. Параметрична оптимізація каскадної системи з коригуючим регулятором зі змінною структурою

 104. Мілько Д.В., Мисак В.Ф. Проектування автоматизованої системи контролю та діагностики електрогенератора

 105. Харченко І.О., Ковриго Ю.М. Створення автоматизованої системи диспетчерського керування

 106. Ярошенко В.В. Применение микро-web-серверов для удаленного управления устройствами

 107. Бунке А.С., Мовчан А.П. Использование искусственного интеллекта для оптимизации работы систем управления технологическими процессами
  Вольчин К.В., Мысак В.Ф. Моделирование системы управления процессом горения

 108. Плюта М.В. Оптимальний параметричний синтез нелінійних систем регулювання теплових процесів

 109. М.А. Полищук, А.П. Мовчан, И.А. Полищук Автоматическая оптимизация систем регулирования по показателям качества переходного режима

 110. Степанец А.В., Мовчан А.П. Исследования автоматической настройки систем регулирования стохастических обектов

 111. Росоха А.Ю., Ноженко К.Д. Утилизация жидких радиоактивных отходов при нормальной эксплуатации атомных электростанций

 112. Таргонский С.С., Ковриго Ю.М. Синтез робастной системы автоматического управления с помощью matlab

 113. Туранский М.А. Применение промышленных микро-веб-серверов в дистанционных обучающих системах

 114. Чернобай А.В., Штифзон О.И. Технико-экономические показатели эффективности энергоблока ТЭС

 115. Веселова О. Г., Гагарин А.А Тестирование «открытого» типа в системах дистанционного обучения

 116. Казмерчук О.М., Луценко А. М. Моніторинг енергетичного потенціалу малих рік україни

 117. Котлинская Н.С., Медведева В.Н., Щербашин Ю.Д. Расчет гидравлических сетей

 118. Харьков Є. В., Кузьміних В. О. Моніторінг електромагнітного забруднення

 119. Першина Ю.Б., Гагарін О.О. Застосування професійних компетенцій у дистанційних навчаючих системах

 120. Зінчук А.Я., Гайдаржи В. І. Програмний комплекс для створення узагальнених тематичних карт за допомогою аналізу графічного зображення

 121. Лейчак Д.В., Гайдаржи В.І. Інструментальні засоби аналізу стану та прогнозування розвитку екологічних забруднень

 122. Кравцов А.О., Сидоренко Ю.В. Дослідження різних видів параметричної вагової інтерполяції

 123. Сема С.А., Сидоренко Ю.В. Реконструкція гладкого замкненого об’єкта після деформації

 124. Німчук І. Б., Медведєва В. М. Реплікація баз даних

 125. Верзун А.А., Лукьяненко С.О. Расчет температурного поля при лазерном нанесении твердой смазки

 126. Мазур В.В., Коваль О.В. Функціональна підсистема моніторингу потенційно небезпечних об’єктів у УІАС НС

 127. Туболец П.В., Кузьминых В.А. Оптимизация бизнес-процессов на основе анализа структуры исполнительных подразделений

 128. Простун О.Г., Луценко А. М. Система моделювання економічної ефективності варіантів організації комплексної утилізації промислових та побутових відходів

 129. Карабчук О.В., Риженко А.А., Коваль О.В. Адаптація файлів банківської звітності для аналітичної обробки

 130. Тимошенков Ю.В., Шаповалова С.И. Обработка звукового сигнала для передачи его на обработку нейросети

 131. Губенко Н.С., Шаповалова С.И. Система управления компонентами компьютерной сети

 132. Михайлова І.Ю., Лукьяненко С.О. Деформування матеріалів двопроменевим лазерним нагріванням

 133. Тищенко С.О., Луценко А. М. Моніторинг потенціалу геотермальної енергії в україні

 134. Клепко С.В., Луценко А. М. Моніторинг потенціалу біоенергетики в Україні

 135. Гончаренко В.В., Караєва Н.В. Програмне забезпечення екологічної експертизи

 136. Репко А.Ю., Левченко Л.О. Моніторинг шкідливих фізичних факторів довкілля

 137. Раловец О.Н., Смаковский Д.С. Расчет и визуализация температурного поля заполнителя сотопанели с тепловыми трубами

 138. Агеєнко В.А., Лук’яненко С.О. Моделювання впливу рухомого джерела енергії на двошарове середовище

 139. Каленюк С.О., Гагарин O.O. Аналіз та класифікація систем управління контентом веб сайтів

 140. Целованська К.В., Гайдаржи В.І. Інформаційний зоо-портал для допомоги при утриманні та догляді за домашніми тваринами

 141. Кононенко М.А., Аушева Н.М. Моделювання відбиття часток за допомогою кватерніонів

 142. Джуган А.В., Клименок О.А., Луценко А.Н. Разработка новых методов тестирования для системы дистанционного обучения moodle

 143. Филимонова Г.А., Кузьменко И.Н. Моделирование турбулентности в потоке методом монте-карло

 144. Аушева Г. А., Луценко А. М. Дискретизація аналогових сигналів

 145. Стеблова Т.О., Аушева Н.М. Дослідження фрактальних властивостей дробово-раціональних функцій

 146. Нелепов А.А., Аушева Н.М. Розрахунок поля течії на основі конформних перетворень для задач переносу речовини

 147. Третьяков Д.И., Шаповалова С.И. Моделирование среды для испытания логических агентов

 148. Шульженко О.В., Круш О.Є. Адаптація елементів комп’ютерного моделювання гідравлічних систем в графічні пакети САПР

 149. Шляга Я.В., Круш О.Є. Методологія побудови набору елементів для комп’ютерного моделювання гідравлічних систем

 150. Михтонюк Ю.А., Бандурка О.І., Круш О.Є. Аналіз та прогноз фенологічних фаз та врожайності рослини

 151. Аміров З.Я., Васильєва О.Б. Система обліку та аналізу споживання енергоресурсів в територіальному регіоні

 152. Вишинський К.К., Гагарін О.О. Технология как инструмент создания автоматизированого управления платежами

 153. Смирнова Н.А., Молодид А.К. Математические модели в экономике

 154. Крайник Д.А., Дацюк О.А Современные методы и средства текстового поиска в информационных системах

Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції аспирантів, магістрантів і студентів „Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”м. Київ, 21-25 квітня 2008 року.

Результати роботи студентів кафедри АПЕПС в галузі інформаційних технологій, які містять елементи інновації, впроваджуються у відомствах та підприємствах України різних форм власності. Найбільш цікавими роботами є наступні:

 • бакалаврська робота Покотило К.І. на тему “Аналіз результатів екологічного моніторингу Землі, представлених в Internet” впроваджена в Фонді цільових екологічних (зелених) інвестицій;

 • бакалаврська робота Михтонюк Ю.А. на тему “Аналіз та прогноз фенологічних фаз та врожайності рослин” впроваджена сектором інтродукції деревних рослин Ботанічного саду ім. О.Ф. Фоміна;

 • бакалаврська робота Мосейчука К.В. на тему “Інформаційно-довідкова система правових аспектів діяльності суб’єктів господарювання” впроваджена в Рокитнянській селищній раді;

 • бакалаврська робота Бордун О.Г. на тему “Інформаційна система формування конфігурації абонентської мережі автоматизованої системи обліку енергоресурсів” впроваджена в ДНВП “Електронмаш”;

 • бакалаврська робота Лещика Р.М. на тему “Система інтернет-резервування квітків у театрі” впроваджена в Київському академічному молодому театрі;

 • бакалаврська робота Стрюкової Н.М. на тему “Система підтримки прийняття рішень при моделюванні структурно-технологічних змін в об’єкті керування” впроваджена в Інституті кібернетики НАНУ;

 • бакалаврська робота Пірожкова А.А. на тему “Система обліку руху крові, її компонентів та препаратів для станції переливання крові” впроваджена в Київській обласній станції переливання крові;

 • бакалаврська робота Троценка О.В. на тему “Система моніторингу та аналізу якості розподілу випускників навчального закладу” впроваджена в Київському національному торгово-економічному університеті;

 • бакалаврська робота Бойко Д.В. на тему “Регіональна інформаційно-аналітична система збору та аналізу медичної інформації” впроваджена в Київській міській клінічній лікарні №4;

 • бакалаврська робота Коваленко А.П. на тему “Система автоматичної генерації потоку новин для фінансово-економічного порталу” впроваджена в ТОВ “Видавництво “Економіка””;

 • бакалаврська робота Слюсар О.О. на тему “Автоматизована система тестування людини з метою визначення її психофізичного стану” впроваджена в ДУ “Інститут медицини праці АМН України”;

 • бакалаврська робота Лисак О.І. на тему “Математичний аналіз варіабельності серцевого ритму людини (статистичні та спектральні показники)” впроваджена в ДУ “Інститут медицини праці АМН України”;

 • дипломна робота Сугака В.В. на тему “Інформаційна система документообігу підприємства з обслуговування комунікаційних та мобільних засобів” впроваджена в Київській обласній філії ВАТ “Укртелеком”.

Студентом групи ТО-31 Кунік А., який приймає участь у виконанні НДР на кафедрі АЕС та ІТФ, розроблено програмне забезпечення для передачі даних між резними інформаційними системами впроваджено на некомерційній основі у 2008 році НВФ „Сенсори, модулі, системи” на Самарській ТЕЦ.

Отриманий 1 грант НТУУ “КПІ” на виконання НДР № 4/1 “Теплові труби для космічних технологій” магістранти гр. ТФ-31 Алєксеїк Є., Горащенко О. і студ. гр. ТІ-31 Савченко З. Роботи успішно виконані (науковий консультант гранту Батуркін В.М).

Магістрант Лакіза О.М. (кер. д.т.н.,проф. Кесова Л.О.) під час виконання д/б НДР № 2809-п „Визначення та вибір режимних параметрів системи пилоподачі з високою концентрацією для підвищення екологічної чистоти котлів ТЕС, що спалюють низько-реакційне вугілля” проводив обробку експериментальних даних по вимірам екологічних показників на діючих котлах Тп ТЕС, приймав участь у складанні огляду літературних джерел по екології пиловугільних ТЕС, графічному оформлені результатів досліджень по темі. Дослідження екологічних показників на пиловугільних котлах з ПВК виконано вперше. Отримані матеріали мають наукове та практичне значення, про що видана довідка Інститутом вугільних енерготехнологій Мінпаливенерго- НАНУ.

В рамках курсових, магістерських і дипломних робіт виконані наступні розробки:

1. Програмно – технічний комплекс для системи припливно – витяжної вентиляції житлового будинку (студ. Камєнєв П.В.);

2. АСР процесами вентиляції і кондиціювання повітря з використанням адаптивного регулятора (студ. Степанець О.В.);

3. Програмне забезпечення мікро – WEB – сервера в системі дистанційного навчання користувачів автоматизованих мікробіологічних пристроїв (студ. Туранський М.А.);

4. Алгоритмічне і програмне забезпечення нейрорегулятора в складі системи клімат – контролю серверного приміщення (студ. Бунке О.С.);

5. Система автоматизованого контролю турбогенератора ТВВ 320 енергоблоку №1 ТЕЦ – 6 (студ. Тарасенко Н.В.).

Студенти кафедри беруть активну участь в підготовці стендів для лабораторних робіт.

Були розроблені, змонтовані і налагоджені стенди в лабораторії технічних засобів автоматизації та теплотехнічних вимірювань:

 1. Стенд для досліджень з 4 датчиками фірми «Метран» (студ. Чиж О.);

 2. Стенд з 4 вимірювальними приладами і двохпозиційним регулятором ІПТ – 1730 фірми «Елемер» (студ. Середюк П.);

В лабораторії технічних засобів були змонтовані і введені в дію:

 1. Контролер ТРМ – 202, фірми «Овен» (cтуд. Росоха О.);

 2. Вільно програмуємий контролер ТРМ – 151 фірми «Овен» (cтуд. Мамедов Д.);

 3. Стенд з 3 контролерами Neuro (cтуд. Середюк П.);

В рамках курсових, самостійних, бакалаврських і науково – дослідних робіт кафедр студенти ТЕФ виконують дослідження, результати яких публікуються в статтях, доповідаються на наукових семінарах, конференціях, впроваджуються в виробництво і учбовий процес.

З використанням одержаних результатів розроблені лабораторні роботи, виконані курсові, бакалаврські, дипломні і магістерські роботи, а також виконано ряд впроваджень.

Розробки студентів ввійшли в розділи звітів по НДР кафедри АТЕП.

Студентом Матковським П.Ю., науковий керівник доц. Мовчан А.П., виконане порівняльне дослідження структур каскадного регулятора і запропонований новий ефективний алгоритм, який забезпечує малу чутливість до зміни параметрів об’єкта в широких межах.

В цьому напрямі продовжуються дослідження в рамках магістерської роботи.

В 2008 році ці результати доповідались на Міжнародній конференції «Автоматизація – 2008» в м. Одесі і були опубліковані в її матеріалах.

Всього студентом в рамках магістерської роботи, що виконується, надруковано 5 статей, зроблено 5 доповідей на міжнародних конференціях.

Матковським П.Ю. було розроблено і впроваджено в учбовий процес дві лабораторні роботи по курсу «Сучасні розділи ТАУ» (СРТАУ). По результатам цих досліджень було введено розділ курсу «Адаптивні АСР із змінною структурою», який підкріплений відповідними лабораторними роботами.

Дослідження, виконані студ. Матковським П.Ю. ввійшли як розділ звіту по НДР 2125П, що виконується кафедрою АТЕП.

Студент Степанець О.В., керівник доц. Мовчан А.П., в цьому році продовжував дослідження проблеми побудови високоякісних систем адаптивної оптимізації зв’язних регуляторів. Розробив, опублікував і впровадив в виробництво адаптивний алгоритм автоматичного регулювання каскадних систем.

Впровадження виконане в складі АСР, в якому реалізована процедура настройки одного із параметрів регулятора, що базується на методі ідентифікації об’єкта, співавтором якого є Степанець О.В. Метод опублікований в технічній літературі, а також ввійшов в склад звіту по бюджетній темі.

За високі досягнення в науковій роботі кафедри АТЕП Степанець О. В. був рекомендований в аспірантуру і в 2008 році, склавши на відмінно всі екзамени, був зарахований аспірантом на кафедру АТЕП.

Студент Бунке О.С., керівник, доц. Мовчан А.П. розробив систему автоматичного регулювання з використанням нейрорегулятора. Ця розробка була впроваджена в виробництво, що підтверджено відповідним актом. Результати доповідалися на трьох наукових конференціях. Виконана студентом Бунке О.С. розробка була розвинута в його магістерській роботі. Має 3 публікації. Розробив і впровадив в учбовий процес 3 лабораторні роботи по курсу «Моделювання та оптимізації». Являється співавтором розробки сайта ТЕФ, введеного в дію в 2008 році, виконував дослідження по бюджетній темі 2125П, а також по темі 2928Ф. Після захисту магістерської дисертації був направлений на кафедру АТЕП, де працює в якості асистента.

Студент Маркута О. під керівництвом доц. Мисака В.Ф. виконала дослідження методу групового обліку аргументів. По результатам цих досліджень надрукована стаття, розширений розділ курсу «Ідентифікація та моделювання», розроблена лабораторна робота «Ідентифікація статичних характеристик багатомірних об’єктів керування з використанням методу МГУА».

Маркута О. приймала участь в розробці сайтів ТЕФ і каф. АТЕП.

Студент Туранський М.А., керівник доц. Бобков В.Б., виконував дослідження проблем використання WEB серверів в технічних системах, а також в дистанційних системах навчання. По цій тематиці була зроблена доповідь на конференції, опублікована стаття, виконана і захищена магістерська робота. Результати досліджень були впроваджені в державному НВП «АСУ ТЕРМО» в системі дистанційного навчання обслуговуючого персоналу користувачів автоматизованих мікробіологічних пристроїв.

1.4 Наукова робота молодих учених

В науковій роботі ТЕФ за звітний рік брали участь 30 молодих учених, із них 28 займаються у аспірантурі НТУУ „КПІ”. Переможці ІV-го конкурсу наукових проектів і робіт на одержання фінансової підтримки НДР студентів і аспірантів НТУУ «КПІ» у 2007-2008 навчальному році стали:

- Аспірантка Наумова А.М. по темі: «Дослідження теплопередаючих характеристик пульсуючих теплових труб для систем охолодження потужної електронної техніки».

Наукові результати, отримані за їх участю використані в двох впроваджених інноваційних розробках:

- Розроблено , змонтовано і здано в експлуатацію фармацевтичній компанії "Здоров'я" (м. Харків) установку багатоступеневої дистиляції для отримання води для ін'єкцій на замовлення .

- Розроблено, налагоджено і випробувано систему водопідготовки котельної продуктивністю 52 м3/год знесоленої води на ВАТ "Чорноморська Індустрія" (м. Іллічівськ).

Молоді вчені приймали участь у 4 виставках, на яких експонувались 3 експонати:

- 10а міжнародна виставка систем опалення, кондиціонування, водопостачання, сантехніки та басейнів Аква-Терм Київ 2008. Київ, Україна, 14-17 травня 2008 р. (Ріферт В. Г., Золотухін І. В., Сидоренко В. І.) Експонат:Система термічної дистиляції для одержання води для ін»акцій.

- IWA World Water Congress and Exhibition. Vienna, Austria, 7-12. 09.2008 (Сидоренко В. І., Золотухін І. В.) Експонат:Система очищення та знесолення води;

- Mostra Convеgno 2008. Milano, Italy, 11-15.03.2008. (Сидоренко В. І., Золотухін І. В.) Експонат: Насосна станція для ТЕС.

- Aquatech-2008. Amsterdam, Netherlands 30.09-3.10.2008. (Сидоренко В., І. Золотухін І. В.).

Під керівництвом молодих вчених підготовлено 3 доповіді студентів на наукових конференціях, виконується одна магістерська робота .

За участю молодих вчених у звітному році опубліковано 35 наукових статей, зроблено 20 доповідей на наукових конференціях та семінарах,отримано 7 патентів України.

2 Основні результати наукових досліджень та науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами

Науково-дослідні роботи на теплоенергетичному факультеті проводились за двома пріоритетними напрямками:

2.1 Збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток

Основні результати завершених робіт.

По держбюджетній тематиці:

У даному напрямку кафедрою АПЕПС у 2008 р. виконувалась НДР №2036-п «Інформаційно-технологічне управління сталим розвитком території ». Науковий керівник - пров.наук. співр., д.е.н. Недін І.В.

обсяг фінансування із загального фонду 1-ої прикладної роботи (2201040) становить 95,517 тис. грн.

З використанням результатів виконаних по темі робіт видано 1 навчальний посібник та 1 методичні вказівки, опубліковано 5 статей, зроблено 12 доповідей на конференціях в т.ч. 11 на міжнародних.

До виконання теми залучалось 18 студентів. Двоє з них були залучені з оплатою.

За результатами наукових досліджень по темі студентами захищено 18 дипломних проектів.

Д/б тема №2036-п «Інформаційно-технологічне управління сталим розвитком території ». Науковий керівник - пров.наук. співр., д.е.н. Недін І.В.

Теоретично обґрунтовано раціональний рівень еколого-економічних параметрів територіального утворення, а також розташованих у його межах господарських об’єктів та реципієтів, з урахуванням наявних ресурсних можливостей відповідного покращання стану навколишнього природного середовища.

Вперше розроблено економіко-математичні та інформаційні моделі для обгрунтування змісту стабілізаційних рішень (СТР), спрямованих на встановлення еколого-економічних параметрів території, а також розташованих у його межах суб”єктів господарювання (СГ) і реципієнтів (населення, сільськогосподарські та лісові угіддя, водоймища, рекреаційні зони тощо), на рівні, який відповідав би умовам досягнення сталого розвитку обраної території.

Створена система, що базується, на основі попередньо сформованих сценаріїв можливого розвитку процесу зміни стану території, забезпечує:

― моделювання стану ЕКБ території, а також оцінювання фінансового стану та ступеня екологічної небезпечності СГ, розташованих у межах території (на прикладі об”єктів територіальної системи енергетики);

― оцінювання впливу СТР на еколого-економічний збиток з метою

планування природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення його розміру;

― визначення доцільності застосування економічних та інших санкцій до

фінансово неспроможних та екологічно небезпечних СГ з урахуванням можливого впливу відповідних дій на на ступінь досягнення умов її сталого розвитку;

― удосконалення параметрів системи екологічного регулювання

господарської діяльності;

― визначення ефективних напрямків комплексної утилізації (зокрема,

енергетичної), розташованих у межах території відходів, а також економічно доцільного обсягу залучення їх до господарського використання з метою покращання рівня ЕКБ і сталого розвитку території;

― оцінювання і вибір варіантів удосконалення організаційних структур

управління діяльністью СГ (включаючи залучення іноземних інвесторів), спрямованих на підвищення економічної стабільності функціонування СГ в інтересах досягнення умов сталого розвитку території в цілому;

― визначення напрямків найбільш раціонального використання

інвестиційного капіталу, накопичуваного за рахунок реалізації СТР.

Практична реалізація розробленої системи забезпечується розробленими інформаційними моделями та програмними продуктами.

2.6 Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі

Загальна кількість тем, які виконуються на факультеті за данним напрямком складає 39 з обсягом фінансування 3 465,447 тис. грн.

Фінансування тем розподіляється слідуючим чином:

обсяг фінансування із загального фонду 5-ти фундаментальних робіт (2201020) становить 662,966 тис.грн.;

обсяг фінансування із загального фонду 9-ти прикладних робіт (2201040) становить 1 292,481 тис.грн.;

обсяг фінансування 1-ї робіт, яка виконується по фонду фундаментальних досліджень (2201030) – 40,00 тис.грн.;

обсяг фінансування із міжнародних фондів (2201070) 1-ої робіт становить 37,00 тис.грн.;

обсяг фінансування із спеціального фонду (23-х госпдоговорів) становить – 1 433,00 тис.грн. (1 робота Мінпаливенерго, 1 робота Мінпромполітики);

Всього на 5 кафедрах ( каф. АЕС та ІТФ, АПЕПС, АТЕП, ТПТ, ТЕУ Т та АЕС), двох науково-дослідних відділах (“ТД”, “ПГ”) та 1-ої науково-дослідної лабораторії у виконанні робіт приймало участь 41 штатний співробітник НДЧ (з них 1 доктор наук, 17 кандидатів наук) та 130 сумісників, з них 15 докторів наук, 50 кандидатів наук, 1 докторант, 20 аспірантів, з них 2 контрактантанти, 7 пошукачів на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, 31 студента з оплатою і 172 студентів у рамках УДРС.

У 2008 році закінчено 16 робіт з них: д/б тем – 3, г/д – 13.

По результатах виконаних досліджень опубліковано 114 статтей, в тому числі з студентами 11, зроблено 220 доповідей на науково-технічних конференціях. Отримано 26 патентів (2 патента видано в кінці 2007 року і вони не війшли у звіт за 2007р.) , з них 5 за межами НТУУ «КПІ», 4 патента за участю студентів, подано 12 заявок на винаходи, видано монографій – 4, підручники з грифом МОН – 2, навчальних посібників – 3. Демонструвалися 5 експонатів на 6-ох виставках, в тому числі на 1-й міжнародній.

За доклад «Нові теплообмінні поверхні з плоскоовальних труб з неповним оребренням» (соавтори О.М. Терех, П.І Багрій), який представлено на 6-му Мінському міжнародному форумі по тепло- і масообміну нагороджено Письменного Є.М. Почесною грамотою.

За результатами щорічного університетського конкурсу в 2008 р. на кращій підручник, монографію, навчальний посібник першу премію присуджено Безродному М.К., Піоро І.Л., Костюку Т.О. за монографію «Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах. Теория и практика».

Нагороджено дипломом наукового керівника Ріферта В.Г. за участь у третій міжнародній спеціалізованій виставці НКАТ (насоси, компресори, арматура, теплоенергетика) м. Київ, виставковий центр «КиївЕкспоПлаза» 15-18 квітня 2008 р.

Нагороджено дипломом НДВ «Термодистиляція» за сучасне насосне обладнання у форумі «Кримські виставки» м. Сімферополь, 1-3 листопада 2008 р.

З нагоди Всесвітнього дня інтелектуальної власності за активну участь у науковій та винахідницькій діяльності нагороджена грамотою студентка кафедри ТПТ Свиридонова Ю.В.

На факультеті 21 - 25 квітня 2008 року проводилась VІ-а міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів „Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики” теплоенергетичного факультету, яка присвячена 110 річниці НТУУ «КПІ». Відкриття конференції і пленарне засідання відбулося 21 квітня 2008 р., де було заслухано 5 доповідей аспірантів. З 22 по 25 квітня відбулися засідання 7 секцій на п'яти кафедрах факультету. У конференції прийняли участь 11 аспірантів, з них 2 іноземця, 86 магістрантів, 77 студентів. Було заслухано 160 доповідей. Опублікована програма конференції та тези доповідей. 30 студентів, які приймають активну участь у науковій роботі факультету, нагороджені почесними грамотами ТЕФ.

Основні результати завершених робіт.

По держбюджетній тематиці:

Д/б тема №2929 “ Дослідження та створення мініатюрних теплопередаючих пристроїв на базі пульсуючих капілярних теплових труб”. Науковий керівник – доц., к.т.н. Кравець В.Ю.

Основні характеристики, суть розробки. Швидкі темпи розвитку електроніки, і особливо персональних комп’ютерів, ставлять актуальну задачу створення надійних систем охолодження, спроможних забезпечити ефективний відвід теплоти за умови підвищення теплових потоків, які виділяють мініатюрні напівпровідникові прилади. Зниження массогабаритных характеристик таких приладів з одночасним підвищенням потужності розсіювання, що виділяється, створює умови теплонавантаженої роботи елементів радіоелектронних пристроїв. Збільшення температури напівпроводникових приладів призводить до зміни їх робочих характеристик, що погіршує роботу приладів і може призвести до виходу з ладу її элементів. Тому підвищення потужності розсіювання таких приладів потребує більш ефективних систем охолодження.

В роботі було розроблено технологічні підходи для створення принципіально нових систем охолодження на основі пульсуючих капілярних теплових труб. Розроблено декілька конструкцій таких пристроїв і проведено дослідження їх основних теплопередаючих характеристик. Внутрішній діаметр пульсуючих капілярних теплових труб був у діапазоні від 1,0∙10-3м до 4,0∙10-3м. Кількість петель становила від 2 до 20.

Дослідження показало, що пульсуючі капілярні теплові труби передають значні теплові потоки (віще 1∙106 Вт/м2) при досить низькому термічному опорі (нижче 0,1К/Вт).

Результати впровадження таких систем охолодження дозволяють: підвищити потужність електронних приладів при одночасному поліпшенні температурного рівня їх роботи та зменшити масогабаритні показники.

На установку для визначення контактного термічного опору в системах охолодження одержано патент України №24690, Бюл. № 10, 2007р.

Виконана розробка знаходиться на рівні світових аналогів щодо застосування пульсуючих капілярних теплових труб в системах охолодження.

Впровадження пульсуючих капілярних теплових труб в системах охолодження дає можливість при менших затратах на виготовлення (досить спрощена технологія) збільшити надійність роботи потужної електронної техніки і зменшити масогабаритні показники.

Д/б тема №2930 “Гідравлічні і тепломасообмінні дослідження двофазних контурів систем терморегулювання наземного та аерокосмічного обладнання”. Науковий керівник – к.т.н., докторант Батуркін В.М.

Метою НДР є дослідження гідродинамічних та тепломасообмінних процесів капілярних насосів з нових матеріалів для визначення максимальної теплопередавальної спроможності та термічного опору двофазних контурів.

Розроблені методики та обладнання для кількісного характеризування металоволокнистих капілярних структур, виготовлених із дискретного та неперервного металевого волокна у діапазоні пористості 30-90%, які включають визначення розмірів та розподілу пор, рідинної проникності для двох типових напрямків руху рідини. Розроблені основи технології виготовлення зразків капілярних структур з волокна діаметром 2-8 мкм та 30-50 мкм для двофазних теплотранспортних контурів з плоским та циліндричним випарниками. Розроблені схеми компонування елементів капілярних насосів плоского типу та конфігурації вузлів герметизації корпусу та капілярної структури у корпусі та зібрані експериментальні моделі контурів. Проведено дослідження гідравлічного опору капілярної структури в залежності від витрати теплоносія. За допомогою розроблених експериментального стенду і системи автоматизації обробки результатів отримані залежності теплотранспортної спроможності капілярного насосу від геометричних характеристик капілярної структури та визначений термічний опір випарників. Підготовлені рекомендації у вигляді технологічної інструкції для виготовлення теплотранспортних пристроїв на основі двофазних контурів для умов дрібносерійного виробництва.

В рамках виконання теми № 2930ф були розроблені основні підходи до технології виготовлення малогабаритних систем охолодження. Ця технологія була апробована у новому типі системи охолодження на основі теплової труби для транзистора FLL 2001B у приладовому блоці АИ315, який розроблено та випускається підприємством ВАТ “АТ НДІРВ”. Запропонований та опрацьований підхід щодо використання систем охолодження з тепловими трубами дав можливість підняти потужність транзистора з 25 Вт до 51 Вт із збереженням його температурного режиму.

Д/б тема №2931 “„Дослідження теплогідравлічних процесів в нанодисперсних капілярно-пористих матеріалах для тепло транспортних енергозберігаючих систем”. Науковий керівник – к.т.н., с.н.с. Рассамакін Б.М.

Основні характеристики, суть розробки.

На даний час в енергозберігаючих системах (сонячних колекторах, теплообмінниках утилізаторах, системах кондиціонування та утилізації тепла вентвикидів), а також системах терморегулювання космічних апаратів впроваджуються ефективні теплотранспортні системи на основі теплових труб. Одним з перспективних типів таких систем, являються теплотранспортні системи з капілярними насосами (КН). Але їх потенційні можливості цілком ще не реалізовані завдяки конструктивно-технологічними обмеженням існуючих КН. У більшості випадків напрямком вирішення цієї проблеми є удосконалення їх конструкцій та використанні нових матеріалів.

Проведені теоретичний пошук та моделювання капілярних насосів з керамічних та полімерних нанодисперсних пористих структур. Виконаний аналіз стану проблеми та узагальнені дані щодо конструювання капілярних насосів з капілярно-пористих матеріалів та створена оригінальна концепція вибору та конструювання. Вперше створені перспективні нанодисперсні капілярно-пористі матеріали та проведені комплексні дослідження їх структурних, капілярно-транспортних та теплофізичних властивостей, а також дасліджені інтенсивності процесів тепло- і масообміну в зонах випаровування та конденсації теплотранспортних систем з нанодисперсними капілярними насосами. Виготовлені нові макетні зразки нанодисперсних капілярних насосів.

Результати теоретико-експериментальних досліджень впроваджені в навчальний процес у спецкурсах: „Тепломассобмін”.

Розроблені пропозиції та схемні рішення щодо використання теплотранспортних систем в теплових утилізаторах об’єктів малої енергетики та в автономних системах забезпечення теплових режимів літаючих апаратів.

Суть розробки полягає у використанні в якості капілярних насосів нанодисперсних капілярно-пористих матеріалів на основі оксиду алюмінію та фторопласту. Результати дослідження підтвердили, що ці матеріали поєднують кращі властивості традиційних пористих структур з порошків титану та нікелю, а саме мають:

1) ізотропну структуру пор і відносно вузький інтервал розподілу пор по розмірах діаметрів;

2) достатню міцність на стиснення (від 15 до 22 МПа);

3) низьку теплопровідність (до 3 Вт/м·К);

4) хімічну пасивність у парі з робочими рідинами (аміаком, ацетоном, пропиленом, спиртами, дистильованою водою);

5) добру змочуваність теплоносіями;

6) можливість спікання в безвакуумному середовищі.

Крім того, їх висока технологічність і низька вартість роблять перспективними для використання в теплотранспортних системах при серійному виробництві.

В ході проекту:

1. Виконано комплексне теоретичне та практичне дослідження теплогідравлічних процесів в нанодисперсних капілярно-пористих структурах для створення на їх основі нових типів нанодисперсних капілярних насосів. В тому числі, створена нова концепція вибору та конструювання капілярних насосів з перспективних керамічних (оксиду алюмінію) та полімерних матеріалів (фторопласту 4), пористістю від 45% до 70% та вперше розроблені пропозиції по виготовленню капілярних насосів з перспективних нанодисперсних структур.

2. Проведені нові всебічні дослідження структурних, капілярно-транспортних і теплофізичних властивостей капілярних насосів, а також вперше отримані дані по інтенсивності тепло- і масообміну в таких структурах (температура пари від 0 оС до плюс 150 оС та густина теплових потоків від 0,1 до 20 Вт/м2К).

3. Виготовлені нові зразки нанодисперсних капілярних насосів і теплотранспортних систем та розроблені оригінальні схемні рішення використання цих систем з метою активного енергозбереження.

Очікувані результати впровадження проекту відповідають світовому рівню. Вони відносяться, одразу, до трьох приоритетних напрямків розвитку сучасної техніки: створення нанотехнологій, енергозбереження, ефективне використання відновлюваних джерел енергії.

При виробництві сонячних водонагрівальних установок на основі розроблених теплотранспортних систем їх собівартість, приблизно, на 30% менше собівартості установок традиційного типу. Це обумовлено автономністю такої системи і відповідно відмовою від системи прокачки теплоносія, яка включає насос, запірну арматуру та автоматизовану систему управління. Крім того, підвищується надійність, тривалість та економічність роботи.

По незавершеній тематиці:

Д/б тема №2017 “Дослідження теплотехнічної та енергоекономічної ефективності систем утилізації теплоти з проміжним двофазним теплоносієм”.

Науковий керівник – проф., д.т.н. Епік Е.Я.

Основні наукові результати:

Запропоновані дві основні теплотехнічні характеристики теплоутилізаторів (ТУ), що потребують оптимізації при їх проектуванні: 1) площа теплообмінної поверхні, яка потребує мінімізації; 2) необхідна потужність на прокачування через теплоутилізатор теплоносіїв, яка потребує мінімізації. Ці характеристики визначають мінімальну собівартість ТУ, а саме: мінімальну собівартість ТУ і мінімальний вартісний еквівалент енерговитрат на прокачування. Дані теплотехнічні характеристики перетворені на еквівалентні безрозмірні: середній сумарний термічний опір теплопередачі, віднесений до однієї теплової труби (ТТ) пакету, і коефіцієнт енергетичної ефективності ТУ. Виділено актуальний фактор впливу на визначені цільові функції оптимізації, а саме: співвідношення довжин зон випаровування і конденсації ТТ або висот каналів для проходження теплоносіїв. Проведено дослідження на екстремум цільових функцій оптимізації. Отримано залежності для визначення оптимальних співвідношень довжин зон, при яких система утилізації теплоти має найкращі техніко-економічні показники.

Проведений порівняльний аналіз теплопередаючої здатності тепло-утилізаторів з проміжним двофазним теплоносієм (на теплових трубах) і рекуперативних трубчатих теплообмінників. Порівняння проведені відповідно до коректно розглянутих схем, умов і припущень. Отримані та проаналізовані аналітичні співвідношення теплопередаючих характеристик вказаних типів теплообмінних систем. Аналіз показав перевагу за теплопередаючою здатністю (в 1,5÷3 рази) теплоутилізаційних систем з проміжним двофазним теплоносієм над рекуперативними трубчатими теплообмінниками. Ступінь цієї переваги залежить від багатьох конструктивних характеристик і параметрів пакетів труб, схем течій середовищ, співвідношень характеристик інтенсивності теплообміну, термодинамічних характеристик процесів теплопередачі, теплофізичних властивостей середовищ і проміжного теплоносія.

В загальному вигляді визначено основні схеми конструктивного забезпечення процесів в теплоутилізаторах з проміжним двофазним теплоносієм типу“газ-газ”, а також чисельні характеристики показників їх конструктивної та енергетичної компактності і показників конструктивної та енергетичної матеріалоємності.

Визначено, проаналізовано та обґрунтовано теплотехнічні, технологічні та експлуатаційні переваги теплоутилізаторів з проміжним двофазним теплоносієм.

Оформлено заявочну документацію на виявлені патентноспроможні технічні рішення, зокрема “Установка для визначення контактного термічного опору”, “Теплообмінник-утилізатор”, “Пристрій для визначення тиску насиченої пари”, “Теплообмінник-утилізатор” та інші.

Досліджено характеристики теплотехнічної ефективності теплоутилізаторів типу “газ-рідина” з проміжним двофазним теплоносієм. Визначено основні рішення і показники: схеми конструктивного забезпечення процесів в цих теплоутилізаторах та показники їх конструктивної та енергетичної компактності і показники конструктивної та енергетичної матеріалоємності.

Розроблено технічні пропозиції та оформлено заявочну документацію на патентноспроможні технічні рішення, в тому числі: “Утилізатор”, “Спосіб визначення контактного термічного опору”, “Теплообмінний блок теплоутилізатора”, “Спосіб виготовлення теплообмінний елемента” та інші.

Результати роботи використовуються в учбових курсах на теплоенергетичному факультеті НТУУ “КПІ”: “Енергозбереження та утилізація теплоти”, “Методи експериментального дослідження процесів генерації пари“, “Теплові та атомні електростанції та установки”, в учбово-дослідній та проектно-конструкторській роботі студентів.

Д/б тема №2146 “ Розробка процесу лазерно-дугового наплавлення та автоматизованої системи визначення його технологічних параметрів.” Науковий керівник – проф., д.т.н. Лук’яненко С.О.

Основні наукові результати:

Запропоновано спосіб лазерно-дугового газопорошкового наплавлення, при якому порошковий матеріал, який наплавляється пропускається через плазмову дугу і нагрітий до температур 0,9 Тпл наноситься на поверхню розплаву основи, в зону дії лазерного випромінювання.

Виконано теоретичний аналіз фізико-хімічних процесів, які відбуваються при лазерно-дуговому наплавленні, визначені основні їх параметри і фактори, причинно-наслідкові зв’язки між ними.

Виконано теоретико-експериментальний енергетичний аналіз лазерного, плазмового і лазерно-дугового наплавлення, визначено шляхи і очікуваний ефект удосконалення процесу лазерного наплавлення за рахунок використання додаткового джерела енергії.

Розроблено числовий метод розв’язування багатовимірних диференційних рівнянь у частинних похідних, який враховує особливості даної задачі, а саме – наявність великих градієнтів температурного поля, які з часом змінюють своє положення у просторі. Метод згущує вузли різницевої сітки в зоні великого градієнту шуканої функції і розріджує їх в зонах плавної її зміни, що дозволяє при забезпеченні необхідної точності мінімізувати розрахунки.

Розроблено складові адаптивного методу: методику оцінки поточної похибки розрахунків, алгоритми апроксимації функцій кількох змінних та побудови змінної нерівномірної різницевої сітки.

Виконано теоретичний аналіз фізико-хімічних процесів, які відбуваються при лазерно-дуговому наплавленні, визначені основні їх параметри і фактори, причинно-наслідкові зв'язки між ними.

Запропоновані різні схеми технологічної реалізації процесу, встановлені основні параметри процесу лазерного наплавлення за рахунок використання додаткового джерела енергії.

Виконано аналіз та виявлено закономірності - перерозподілу потужностей, температур, глибин проплавлення, вартості наплавлення, продуктивності процесу в залежності від: швидкості переміщення; дисперсності, витрат порошкового матеріалу; діаметрів теплових джерел та їх взаємного положення.

Д/б тема №2987 «Розробка та дослідження ГПТУ «Водолій» з гранично можливою утилізацією теплоти відпрацьованих газів та повного її використання на виробництво механічної енергії». Науковий керівник – проф., д.т.н. Дикий М.О.

У звітному році на основі отриманих результатів в дослідно-промисловій експлуатації газопаротурбінної установки „Водолій” на компресорній станції „Ставищанська” магістрального газопроводу „Уренгой-Ужгород” розроблені нові методи підвищення її ефективності за рахунок поглиблення утилізації теплоти відпрацьованих газів, що дозволило зменшити витрати природного газу на власні потреби однієї енергоустановки на 1500 м3/за годину.

Д/б тема № 2141 “Інтенсифікація теплообміну при конденсації хладонів та їх сумішей всередині труб і каналів, включаючи міні- та мікро канали”. Науковий керівник - проф., д.т.н. Ріферт В. Г.

Проведено аналіз властивостей (хімічних і теплофізичних) ряду хладоагентів новітнього покоління і їх співставлення з хладоагентами, забороненими у використанні в промисловості Монреальским протоколом 1987 р і Положенням Конвенции, прийнятої в м. Кіото (Япония) в 1997 г внаслідок їх впливу на озоновий шар і парниковий ефект. Визначені речовини, стосовно яких доцільно проведення досліджень гідравлічного опору і теплообміну при конденсації пари всередині профільованих горизонтальних труб а також в міні- і мікроканалах.

Виконано огляд наукових публікацій, присвячених теоретичним та експериментальних досліджень теплообміну та гідравлічному опору при конденсації хладонів в трубах з внутрішнім оребренням, в тому числі із мікрооребренням, а також при конденсації в мікроканалах різної форми перерізу (круглої, трикутної, квадратної) з еквівалентним діаметром близько 1 мм.

На базі аналізу стану проблеми визначені задачі і методи експериментального дослідження конденсації новітніх хладонів і їх сумішей всередині труб і каналів з інтенсифікуючими елементами та в мікроканалах, серед яких побудова карт режимів течії фаз при конденсації однокомпонентних хладонів в горизонтальних трубах з пасивними інтенсифікаторами при кільцевій, розшарованій і асиметричній течії фаз та дослідження локальних коефіцієнтів тепловіддачі.

В напряму модернізації стенду для експериментального дослідження проведено ревізію усіх з'єднань на трубопроводах і петлі в цілому, замінено циркуляційний насос, поновлено термоізоляцію на паровому котлі. Розроблено і виготовлено експериментальну робочу ділянку для проведення досліджень теплопередачі при конденсації за методом товстої стінки. Виготовлено прозорий елемент візуального нагляду за процесом течії плівки конденсату. Змонтовано системи вимірювання температур і теплових потоків на експериментальній ділянці та електричних параметрів стенду.

Проведено тарування роботи стенду шляхом визначення теплопередачі при конденсації води на внутрішній поверхні гладкої горизонтальної труби. Результати тарувальних експериментів, обраховані в критеріальній формі, задовільно співпадають з існуючими відповідними залежностями, що дає підстави вважати стенд готовим до проведення запланованих досліджень.

Проведено дослідження режимів течії фаз при конденсації однокомпонентних хладонів в горизонтальних трубах з пасивними інтенсифікаторами (мілке оребрення) при кільцевій, розшарованій та асиметричній течії фаз. Визначені карти режимів течії фаз в залежності від теплового навантаження і виду інтенсифікаторів при конденсації хладона R407C в горизонтальній трубі.

Д/б тема №2108 "Інтенсифікація тепло масообміну в утилізаційних апаратах контактного типу". Науковий керівник - проф., д.т.н. Безродний М. К.

Проведено огляд літературних джерел за темою проекту, на основі якого проведено уточнення задач дослідження , та розроблена методика дослідження.

Розроблено та виготовлено стенд та робоча ділянка для дослідження гідродинаміки та тепло масообміну в контактному вертикально-трубному апараті при барботажному режимі. Проведено дослідження режимів течії та питомих втрат тиску в барботажному шарі при адіабатних умовах. При цьому вивчався вплив на процес витрат газу через барботажну зону робочої ділянки, густини зрошення та способу підведення газової фази в активну зону та діаметра трубчатогобарботажного контактного апарата.

Проведена підготовка стенда та налагодження системи вимірювань для проведення дослідження процесів тепло –масообміну в активній зоні

трубчатого контактного апарата.

За темою роботи у звітному році зроблено дві доповіді на конференціях, опубліковано тези 2 доповідей, отримано патент на корисну модель.

По госпдоговірній тематиці:

По завершеній г/д роботі №15/3.109 (01110707000) «Підвищення надійності роботи генераторів засобами експертно – діагностичних підсистем в складі АСУТП енергоблоку» Науковий керівник – ст.наук. співроб., к.т.н. Ковриго Ю.М.

Розроблена експертно-діагностична система електрогенератора (ЕДСГ), яка забезпечує моніторинг стану генератора в режимі реального часу з наданням оперативному персоналу електроцеха ТЕЦ табличної, текстової і графічної інформації щодо теплового та електричного стану генератора, порушень у його роботі з відповідною сигналізацією, а також щодо тенденцій розвитку контрольованих процесів з відповідними повідомленнями.

До складу ЕДСГ входять:

 • підсистема температурного контролю елементів і вузлів генератора у складі 120 датчиків температури, крейт-системи LTC-35, робочої станції, локального серверу;

 • підсистема контролю електричних параметрів генератора з використанням перетворювачів Р12 (Lumel);

 • спеціальне програмне забезпечення експертно-діагностичної системи.

Розробка по своїм показникам відповідає світовим аналогам.

Розробка забезпечує підвищення надійності роботи електрогенераторів енергоблоків, подовження ресурсу їх роботи, покращення умов роботи експлуатаційного персоналу.

Результати розробки можуть бути реалізовані в складі АСУТП діючих ТЕС, ТЕЦ Мінпаливенерго.

Підсистеми контролю за температурним станом і електричними параметрами генератора виконані на рівні проектних рішень.

Підсистема температурного контролю енергогенератора реалізована в складі АСУТП Київської ТЕЦ-6. Перша черга діагностичної системи пройшла промислові випробування і введена в дію на ТЕЦ-6.

По завершеній г/д роботі з НКАУ № 1-41/07 (3.011) на НДР “Технологія”. Розроблення науково-технологічних основ одержання досконалих напівпровідникових та композитних матеріалів у космосі, створення спеціалізованої технологічної апаратури та конструкцій. Розроблення науково-технологічних основ створення сучасних конструкцій теплових труб” („Іоносат” („Іоносат–Технологія–1- Мікрогравітація-2”). Створення космічної системи моніторингу природних та техногенних катастроф. “Розроблення науково-технологічних основ створення сучасних конструкцій теплових труб”). Науковий керівник – к.т.н., докторант Батуркін В.М.

Підставою для виконання НДР є З(Н)КПУ на 2003-2007 роки, затверджена Законом України від 24.10.2002 № 203-IV, цільова програма - „наукові космічні дослідження”, напрям „Космічна біологія, фізика невагомості, технологічні дослідження” та Конвенція між НКАУ, КНЕС (Французьким центром з космічних досліджень) та ІНТАС про співробітництво в рамках спільного конкурсу дослідницьких проектів НКАУ-КНЕС-ІНТАС „Call 2006”.

Метою роботи є розробка та удосконалення існуючих гідравлічних та теплових моделей теплових труб з капілярно-пористою структурою для роботи в умовах гравітації та за відсутності гравітації.

Теоретичне прогнозування робочих характеристик канавкових теплових труб пройшло експериментальну перевірку і адаптацію до реальних умов, що пов’язано із спрощенням дійсних фізичних процесів, відхиленням ідеалізованої конфігурації канавок від фактичної, похибками даних щодо фізичних властивостей. На основі експериментальних результатів були скореговані гідравлічна модель канавок і методики прогнозування продуктивності теплопередачі досліджуваних теплових труб у всьому температурному діапазоні, підтверджені прийнятність існуючих теорій для визначення коефіцієнта теплопередачі для вибраної геометрії канавок і доцільність фізичних підходів, які використовуються для моделювання теплових труб з пористим шаром. Після чого за допомогою скоригованої моделі були проведені розрахунки теплопродуктивності ТТ. Кожний із зразків ТТ, виготовлених учасниками НКАУ-КНЕС-ІНТАС був покритий пористим шаром на внутрішній поверхні ТТ. Була перевірена працездатність теплової труби. Для перевірки впливу пористого шару на теплові характеристики паралельно були проведені експериментальні випробування ТТ з пористим шаром та без нього, які показали, що покриття поверхні ТТ пористим шаром веде до зменшення термічного опору у зоні нагріву ТТ. В результаті виконання НДР було проведено перспективне дослідження в галузі створення новітньої технології, а саме - розроблені науково-технологічні основи створення сучасних конструкцій теплових труб.

По завершеній г/д роботі №15/2.099 «Виготовлення і поставка зразків неметалевих матеріалів БЕКС для їх конструкторсько-доводочних випробувань (КДВ)». Науковий керівник – к.т.н., с.н.с. Рассамакін Б.М.

Основні характеристики, суть розробки.

Терморегулуюче покриття (ТРП) являються одними із засобів пасивного терморегулювання КА. До ТРП пред’являються ряд вимог, основними з яких являються оптичні та терморадіаційні характеристики, їх стабільність в умовах експлуатації КА у космічному просторі, технологічність (у тому числі доступність технології нанесення), фізико–механічні властивості (міцність, адгезія та інш.), мала вага, ремонтоздатність та інш.

В НТУУ «КПИ» розроблені і пройшли комплексні випробування на вплив факторів космічного простору (вплив УФ - випромінювання Сонця, радіації і термоциклювання) наступні ТРП: поліуретанова ПУ-1 біла і епоксиуретанова ЭУ-1(5) чорна.

Були отримані наступні основні характеристики:

1. Робоча температура: від мінус 100 до + 100 0С.

2. Матеріал подложки: алюмінієві сплави, вуглепластик типу Элур 0,8/ЭДТ-69, поліімідна плівка, каптон.

3. Маса покриття на 1 м2: 70 ….120 г для алюмінієвих сплавів, 80…150 г для неметалічних матеріалів.

4. Поверхня: матова, гладка.

5. Адгезія, бали: один.

6. Оптичні та терморадіаційні характеристики:

- коефіцієнт поглинання сонячного випромінювання As - 0,32…0,37

- коефіцієнт теплового випромінювання  - 0,92…0,99.

Розроблені покриття пройшли льотні випробування на наступних зразках: алюмінієвий сплав АД-31 та вуглепластик типу Элур 0,8/ЭДТ-69.

Для наведених ТРП розроблені технічні умови.

Суть розробки полягає в виготовленні і поставці зразків неметалевих матеріалів з нанесенними на них ТРП, які призначенні для експонування у складі блоку експонування (БЕКС) експериментального польотного устаткування «Цикл-1», з метою їх наземних конструкторсько-доводочних випробувань (КДВ).

Отримані результати по властивостям емалі ПУ-1 и ЭУ-1 дозволяють говорити о ряді їх переваг з емаллю АК-512 (Росія) по адгезії, фізико-механічним властивостям. Емаль як біла, так і чорна має наступні переваги:

 1. Еластичність складає 1 мм (максимальна еластичність).

 2. Адгезія, визначена методом решітчастого надрізу також має максимальний бал.

Якісно наносяться на поверхні поліммідної плівки без ґрунту, має високу адгезією до поверхні полііміду

По завершеній г/д роботі №15/3.091 «Розробка, виготовлення та впровадження експериментального зразка пальникового пристрою для спалювання газового та рідкого палива на основі струменево-нишової технології». Науковий керівник – чл.кор. НАНУ, д.т.н., проф. Фіалко Н.М.

Основні характеристики, суть розробки

Запропонована технологія спалювання газу базована на одержані оптимального співвідношення компонентів горіння “газ-повітря” та максимальному тепловому ефекту в процесі їх спалювання шляхом струмкового змішування потоків газу та повітря в спеціальних струменево-нишових пальниках модульного типу, які можуть бути використані в різних галузях нродного господарства.

Нова технологія забезпечує інтенсивне горіння з утворенням короткого факелу і дозволяє підтримувати мінімально-можливий коефіцієнт надлишку повітря ( до значень 1,02-1,05 в котельних установках), що сприяє зниженню втрат з вихідними газами, підвищенню коефіцієнта корисної дії агрегату та забезпечує екологічні показники, які відповідають вимогам нормативних документів.

Результати впровадження пальників типу струменево-нишового типу дозволяють: підвищити ефективність котлів на 4-15%, зменшити витрати енергії на привід вентиляторів в 2,5-2 рази, знизити токсичність продуктів згоряння на 15-20%, забезпечити надійний запуск та сталу роботу при зміні параметрів системи в широкому діапазоні.

На струменево-нишових пальник одержано патент України N 51844 від 16.12.2002р.

Виконана розробка знаходиться на рівні світових аналогів щодо токсичності продуктів згоряння. Перевагою пальників над світовими аналогами є низька чутливість до коливань тиску газу в магістралі, можливість сталої роботи при тиску повітря від 50 Па, та газу від 100 Па, широкий коефіцієнт робочого регулювання – від 10 до 20, зміну коефіцієнту надлишку повітря від 1,02 – 10–20.

Впровадження пальникових пристроїв дає можливість збільшити міжремонтні терміни роботи обладнання. Пальники мають низькі вимоги до рівня автоматизації та високу адаптованість до існуючої інфраструктури. Термін окупності пальникових пристроїв різної потужності тільки за рахунок економії газу складає до 12 місяців. На котлі ДКВр – 6,5 економії електроенергії склала біля 6 тис.грн. /1 міс.

Пальникові пристрої типу можуть бути застосовані на підприємствах і організаціях різних галузей промисловості: в теплоенергетиці, металургії, хімії тощо, де необхідна робота на змінних режимах експлуатації щодо витрат повітря та коефіцієнтів надлишку повітря. Це теплові електричні станції, опалювальні котельні, печі обробки різних матеріалів, підігрівачі повітря, газу тощо.

По завершеній г/д роботі №2.012 „Розрахункове уточнення подовження терміну експлуатації корпусних деталей та роторів турбін К-200-130-3 КураховськоїТЕС та Луганської ТЕС”. Науковий керівник – доц., к.т.н. Черноусенко О.Ю.

Основні характеристики, суть розробки.

Проблема забезпечення надійної роботи енергетичного обладнання стає більш актуальною, тому що старіння обладнання значно перевищує темпи технічного переозброєння. Ресурс більшості енергоблоків ТЕС України досяг 180-200 тисяч годин і перевищує розрахунковий. Відсутні науково-обгрунтовані рекомендації щодо подовження терміну експлуатації обладнання.

Результати досліджень дозволяють визначити найбільш напружені зони елементів турбіни, провести оцінку індивідуального ресурсу парової турбіни К-200-130 з урахуванням реальних умов експлуатації, локальної пошкоджуваності окремих деталей корпусів, роторів, клапанів турбоустановки та конструктивних особливостей у тримірному вимірі. Оцінка індивідуального ресурсу парової турбіни містить три складові і дає можливість подовжити термін експлуатації до 250 -300 тис. годин.

В роботі запропоновані рекомендації подовження терміну експлуатації енергетичного обладнання. Дослідження теплового та напруженно-деформованого стану і малоциклової утомлюваності циліндрів високого та середнього тиску (ЦВТ та ЦСТ ), корпусів стопорних і регулюючих клапанів парової турбіни К-200-130 дозволять оцінити допустимість подовження терміну експлуатації турбін ТЕС та АЕС.

Використання розроблених рекомендацій дозволить підвищити термін експлуатації обладнання, сприяти зниженню втрат на переобладнання ТЕС, забезпечити надійну та сталу роботу енергообладнання при впровадженні автоматизованих систем технічної діагностики енергоблоків теплових електростанцій.

Вироблені рекомендації щодо подовження терміну експлуатації енергетичного обладнання є конкурентно-спроможною.

Рекомендації щодо подовження терміну експлуатації енергетичного обладнання відповідає вимогам діючих стандартів і нормативів та є конкурентноздатною по відношенню до аналогічних закордонних розробок. Розрахункова модель дослідження теплового та напружено-деформованого стану енергетичного обладнання у тримірному вимірі є оригінальною на теренах СНД.

Впровадження рекомендацій подовження терміну експлуатації енергетичного обладнання дозволить збіль­шити терміни міжремонтного ресурсу в 1,5 рази, подовжити строк роботи турбіни у 1,2-1,5 рази. Термін окупності складає близько 1 року. Орієнтовна вартість розробки на один енер­гоблок потужністю 200 МВт складає 100-150 тис. гривень, а блоку АЕС потужністю 1000 МВт може бути на рівні 150 -200 тис. гривень в залежності від обсягу та кількості об’єктів досліджень без урахування вартості автоматизованих систем технічної діагностики енергоблоків теплових електростанцій.

Розробка подовження терміну експлуатації енергетичного обладнання може застосовуватись на підприємствах і організаціях різних галузей промисловості; особливо для енергетичного обладнання теплових і атомних електростанцій, промислових підприємств, наприклад, на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 АЕК “Київенерго”, енергоблоках 250/300 МВт, всі теплові електростанції потужністю 200 – 300 МВт, а також АЕС НАЕК “Енергоатом” Мінпаливенерго України, енергоблоки 220 – 1000 МВт.

По завершеній г/д №15/2.060 «Удосконалення конструкції теплообмінників з конденсацією всередині труб». Науковий керівник – доц., к.т.н. Барабаш П. О.

Розроблена методика та стенд для проведення експериментальних досліджень гідродинаміки пароконденсатного потоку та локальних характеристик інтенсивності теплообміну при конденсації холодильних агентів в горизонтальних трубах з використанням градієнтного методу.

Результати досліджень показали, що локальні значення температури теплообмінної поверхні дають можливість однозначної ідентифікації режиму течії пароконденсатного потоку.

Дослідження локальних характеристик теплообміну при конденсації в горизонтальних трубах дозволили виявити вплив умов охолодження теплообмінної поверхні на теплпередючу здатність теплообмінної труби.

На основі цих досліджень розроблено рекомендації по оптимальній організації відведення тепла від теплообмінної поверхні вгоризонтальнотрубних конденсаторах

Результати проведених досліджень дали можливість вдосконалити методику розрахунку конденсаторів з конденсацією в горизонтальних трубах, впровадження якої в інженерну практику забезпечить більш точний розрахунок необхідної поверхні теплообміну конденсаторів холодильних установок.

За результатами отриманими при виконанні роботи опубліковано 8 статей, зроблено 5 доповідей на наукових конференціях, отримано 4 патенти України, підготовлена одна кандидатська дисертація.

Результати досліджень впроваджені в навчальний процес: В курсі Гідро газодинаміка введено розділ «режими течії двофазного пароконденсатного потоку в горизонтальних трубах.

По незавершеній тематиці:

По незавершеній г/д №2.002 “Розробка парокомпресійного дистиллятора для фармацевтичного підприємства”. Науковий керівник - проф., д.т.н. Ріферт В. Г.

Проведено огляд публікацій щодо технологій знесолення води, призначеної для фармацевтичних виробництв. Виконано аналіз різних систем очищення води і їх порівняння з парокомпресійною дистиляцією. Проведено аналіз економічної доцільності впровадження парокомпресійної дистиляції в систему очищення води для конкретного підприємства. Для того ж підприємства розроблено технологію очищення води, призначеної для виробництва ін’єкційних розчинів, що включає парокомпресійну дистиляцію. Розроблено гідравлічну схему системи очищення води, проведено розрахунок її складових. Проведено вибір обладнання для розробленої системи з урахуванням валідаційних вимог.

По незавершеній г/д №2.003 «Розробка комплекту конструкторської документаціі на типо-ряд контактних водонагрівачів із зниженим аеродинамічним опором». Науковий керівник - зав. лаб. Королевич О.Я.

Розроблена принципова схема контактного водонагрівача із зниженим аеродинамічним опором. Випробувано дослідний зразок контактного водонагрівача зі зниженим аеродинамічним опором.

Визначені основні габаритні розміри і технічні характеристики типоряду контатних водонагрівачів потужністю 0,29; 0,58; 1,16; 1,74; 2,9 МВт.

Розроблено комплект конструкторської документації на типоряд контактних водонагрівачів потужністю 0,29; 0,58; 1,16; 1,74; 2,9 МВт.

3 Інноваційна діяльність

3.1 Участь у інноваційних структурах, створених на базі НТУУ “КПІ”

Співробітники теплоенергетичного факультету активно приймають участь у інноваційних структурах, створених на базі НТУУ “КПІ”. Так, МП “Термодистиляція”, яка створена на базі Відділу термодистиляції та інтенсифікації теплообміну, і Лабораторія термічних методів очистки стічних вод беруть участь у діяльності інноваційного бізнес-інкубатора “Політехцентр”.

Група під керівництвм Дикого М. О. приймає участь в інноваційній структурі створеної на базі НТУУ „КПІ” Технопарк „Київська політехніка”.

Співробітниками кафедри створено 5 інноваційних розробок.

За звітний рік забезпечено 5 впроваджень результатів розробок у виробництво. Крім того у навчальний процес впроваджено три розділи у навчальні дисципліни за результатами наукових досліджень, що виконуються на кафедрі.

Роботи, виконані на замовлення Наукового парку

Тема «Модернізація систем теплопостачання міст на основі поєднання когенераційної технології «Водолій» та теплоакумулюючого обладнання широкої номенклатури»

Науковий керівник – проф., д.т.н. Дикий М.О.

Терміни виконання: 10.2007р. – 12.2009р.

В рамках участі кафедри ТЕУ Т та АЕС в складі Наукового парку „Київська політехніка” при проведенні за ініціативою Київської міської державної адміністрації „Днів енергоефективності в м. Києві” кафедрою запропоновано пакет пропозицій щодо співпраці кафедри та структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації.

Участь в роботі наукового парку „Київська політехніка» - для участі у виставках було надано 6 зразків:

– «Зразки профілів для алюмінієвих теплових труб»,

– „Плакат – впровадження теплових труб”,

– „Плакат стенд для термовакуумних випробувань”,

– «Стільникова панель з тепловими трубами»,

– «Зразки теплових труб для системи забезпечення теплових режимів космічних апаратів»,

– «Фрагмент сотопластової конструкції для каркасу сонячної батареї»..

3.2 Загальна кількість і приклади інноваційних розробок

20 робіт, які виконувались співробітниками факультету у 2008 році, мають інноваційний характер так, як вирішують для замовників важливі задачі: створюють технології, прилади та пристрої, які поліпшують технічні показники їх підприємств. У виконанні цих робіт приймало участь 71 співробітників ТЕФ, з них 42 штатних співробітника НДЧ (з них 1 доктор наук., 17 кандидатів наук) і 23 науково-педагогічних співробітників факультету за сумісниством, та 1 докторант, 28 аспірантів, 35 студентів.

Прикладом таких розробок є:

1. Програмно – технічний комплекс для системи припливно – витяжної вентиляції житлового будинку (студ. Камєнєв П.В.)

2. АСР процесами вентиляції і кондиціювання з повітря використанням адаптивного регулятора (студ. Степанець О.В.)

3. Програмне забезпечення мікро – WEB – сервера в системі дистанційного навчання користувачів автоматизованих мікробіологічних пристроїв (студ. Туранський М.А.)

4. Алгоритмічне і програмне забезпечення нейрорегулятора в складі системи клімат – контролю серверного приміщення (студ. Бунке О.С.)

5. Система автоматизованого контролю турбогенератора ТВВ 320 енергоблоку №1 ТЕЦ – 6 (студ. Тарасенко Н.В.).

6. Розроблено , змонтовано і здано в експлуатацію фармацевтичній компанії "Здоров'я" (м. Харків).багатоступеневу дистиляцію для отримання води для ін'єкцій на замовлення

7. Розроблено, налагоджено і випробувано систему водопідготовки котельної продуктивністю 52 м3/год знесоленої води на ВАТ "Чорноморська Індустрія" (м. Іллічевськ).

8. Передано для пілотного випробування в NASA розроблений і виготовлений спільно з Корпорацією “Honeywell International, Inc.” (США) багатоступеневий відцентровий дистилятор.

9. Відповідно до приорітетного напрямку діяльності Технопарку „Новітні нетрадиційні технології енергозбереження та ресурсозбереження, технології ефективного використання низькосортних палив” під науковим керівництвом професора Дикого М.О. розроблено проект та бізнес-план проекту „Створення та освоєння серійного виробництва газопаротурбінних установок „Водолій” потужністю 16 – 25 МВт для виробництва механічної, електричної та теплової енергії”.

11. Розроблено контактний водонагрівач для системи теплопостачання, що забезпечує 25-30% економії палива, в порівнянні з традиційними системами..

12. Система автоматичного управління водогрійними котлами типу ПТВМ-100;

13. Система автоматичного управління паровими котлами, що працюють на відходах олійного виробництва;

14. Система автоматичного керування блоками підпитки тепломереж ТЕЦ.

15. Виконана для Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України (м. Харків, Україна). Тема розробки - „Виготовлення і поставка зразків неметалевих матеріалів БЕКС для їх конструкторсько-доводочних випробувань (КДВ)”.

16. “Розробка, виготовлення та впровадження експериментального зразку пальникового пристрою для спалювання газового та рідкого палива на основі струменево-нишової технології”

Наук. кер. чл..кор. НАН У, д.т.н., проф.. Фіалко Н.М.

Зам – Мінтопенерго України

17. «Розрахунок уточнення допустимого терміну єксплуатації корпусних деталей та роторів турбіни К-200-130, ст. № 13 Луганської ТЕС»

Наук. кер. к.т.н., доц.. Черноусенко Н.М.

Зам. ТОВ «Востокенерго”

18. „Розрахунок залишкового ресурсу роботи роторів високого та середнього тиску турбіни блоків ст. № 11, 14, 15 Луганської ТЕС»

Наук. кер. к.т.н., доц.. Черноусенко Н.М.

Зам. ТОВ “Востокенерго”.

3.3 Аналіз наукового співробітництва з промисловими підприємствами м.Києва

Для підприємств та організацій м. Києва виконувались такі роботи:

Г/д № 2008 „ Розробка та виготовлення дослідних зразків деталей для апарату гіпоксичної стимуляції ” (керівник Шульженко О.Ф.) : модифіковано конструкцію апарату „ГІПОТРОН” , що дало можливість використовувати його у складі багатофункціонального лікувально-діагностичного комплексу, який розробляється в інституті фізіології. Розроблене також програмне забезпечення, яке дозволяє діагностувати ступінь адаптації організму пацієнта до гіпоксії на клітинному рівні та визначати ефективність лікування. З використанням результатів виконаних по темі робіт опублікована 1 стаття, оформлено патент № 29442, підготовлена до захисту дипломна робота.

Г/д № 2.017 „ Розробка комплекту документації автоматизованих систем з обліку господарчої діяльності на базі програмного забезпечення „1С:Підприємство” версія 8+ клієнт – сервер” (керівник Подольський І.М.): розроблено комплект документації, необхідний для впровадження на комунальному підприємстві програмного забезпечення „1С:Підприємство” версія 8+ клієнт – сервер”.

Розроблена документація дає можливість впровадження комплексної автоматизації процесів розрахунку нарахувань по оплаті комунальних послуг, оперативної високопродуктивної обробки, обліку й нагромадження інформації про нарахування оплати й  надходження платежів від споживачів комунальних послуг.

З обліку комунальних платежів розроблені і передані замовнику наступні документи:

  - інструкція користувача;

  - інструкція програміста;

  - програма й методика випробувань

З обліку господарчої діяльності розроблені і передані замовнику наступні документи:

  - інструкція користувача;

  - інструкція програміста;

  - сценарії тестування систем фінансового контролю.

Кафедра АТЕП тісно співпрацює з рядом підприємств міста Києва. Серед них Київські ТЕЦ – 5, ТЕЦ – 6, Київський інститут автоматики, ТОВ «Терма – нова», ТОВ «Комп`ютерна група України», Державне НВП «АСУ Термо».

Приклади впровадження вагомих результатів, наукових розробок: «Програмно – технічний комплекс для системи припливно – витяжної вентиляції житлового будинку», що виконана з участю студента Камєнєва П.В.

«Програмне забезпечення мікро – WEB – сервера в системі дистанційного навчання», яке було розроблене і впроваджене студ. Туранським М.А.

В рамках виконання роботи за г/д № 15/3.091 з Мінпаливоенерго України на Київській ТЕЦ-6 на котлі ДЕ-10 встановлено та виконуються випробування дослідного зразка пальникового пристрою струменево-нишового типу, впровадження якого дозволить підвищити коефіцієнт корисної дії котла, зменшити витрати газу та знизити витрати витрати енергії на власні потреби.

Наук. кер. чл..кор. НАН У, д.т.н., проф.. Фіалко Н.М.

Зам – Мінтопенерго України

Для ТЕЦ-5 (м. Київ) проведено обстеження та аналіз роботи системи подачі циркуляційної води і розроблена методика розрахунку коефіцієнта корисної дії циркуляційних насосів ТЕЦ, що дозволить розробити рекомендації з оптимізації роботи циркуляційних насосів та зменшити витрати коштів станції на власні потреби.

Наук.кер.– проф., д.т.н. Кєсова Л.О.

Зам. Київська ТЕЦ-5.

Для об’єктів Київтрансгазу розроблені економічні та екологічні пальники струменево-нишового типу, які впроваджуються на підігрівачах газу типу ПТПГ-30, ПГ-10, ПГА-10, ПГА-5 для газотурбінних установок різної потужності.

Наук.кер.– доц., к.т.н. Абдулін М.З.

Зам. Київтрансгаз України

“Розробка комплексу енергозберігаючих техкічних рішень для підвищення економічності устаткування енергоблоків ТЕС”

Наук. кер. чл..кор. НАН У, д.т.н., проф.. Фіалко Н.М.

Зам. – Міносвіти і науки України

“Розробка комплексу енергозберігаючих техкічних рішень для підвищення економічності устаткування енергоблоків ТЕС”

Наук.кер.– чл..кор. НАН У, проф., д.т.н. Фіалко Н.М.

Зам. – Міносвіти і науки України

Для підприємств та організацій України виконувались роботи.

1. Результати дослідження подовження терміну експлуатації турбіни К-200-130 впроваджені на блоках ст. № 6,3,5,9,7,8,4 КТЕС ТОВ «СХІДЕНЕРГО», м. Курахово, Донецької області (акт про впровадження від 28.03.08 та справка ДонОРГРЕС про застосування результатів науково-дослідної роботи №301-01/5H від 28.02.08) та на блоках ст. № 11,13,14,15 ЛТЕС ТОВ «СХІДЕНЕРГО» (акт про впровадження від 22.09.2008).

2. Для Трипільської ТЕС (м. Нова Українка) розроблений проект модернізації котла ТПП-210А з подачею вугільного пилу з високою концентрацією (під тиском), що дозволить розширити діапазон режимів ефективної роботи котла та приведе до зиження викидів токсичних оксидів азоту в навколишнє середовище.

Наук.кер.– проф., д.т.н. Кєсова Л.О.

Зам. Трипільська ТЕЦ

3. Для камер згоряння газотурбінних установок розроблений, виготовлений та випробуваний експериментальний зразок пальникового пристрою для спалювання газу на основі трубчастої технології.

Наук.кер.– проф..д.т.н. Любчик Г.М.

Зам. Київгаз України

4. Для Кураховської ТЕС проведено розрахункове уточнення можливості подовження ресурсу метала корпусних деталей та роторів турбоустановок К-200-130-3 , що дасть можливість збільшити термін експлуатації парових турбін.

Наук.кер.– доц.,к.т.н.Черноусенко О.Ю.

Зам. ТОВ „Востокенерго”

На кафедрі ТПТ:

1. Співробітництво ДП „Трансгаз України” по впровадженню технології «Водолій».

2. ОАО «Квазар» Проектирование, поставка оборудования и ввод в эксплуатацию системы деминерализации воды для увеличения производительности до 45 м3/ч. Подготовка воды для разбавления сокового концентрата. Производительность – 15 м3/ч.

3.4 Приклади впровадження результатів наукових розробок у виробництво

В 2008 р. були впроваджені слідуючі розробки:

1. Алгоритми та програмне забезпечення для систем управління котлами, що працюють на відходах олійного виробництва, впроваджені на ТЕЦ ЗАО „Кіровоградолія”

2. Розроблено , змонтовано і здано в експлуатацію фармацевтичній компанії "Здоров'я" (м. Харків).багатоступеневу дистиляцію для отримання води для ін'єкцій на замовлення

3. Розроблено, налагоджено і випробувано систему водопідготовки котельної продуктивністю 52 м3/год знесоленої води на ВАТ "Чорноморська Індустрія" (м. Іллічевськ)

4. Під керівництвом Дикого М. О. розроблена та впроваджена в серійну експлуатацію газопаротурбінна установка „Водолій” на компресорній станції „Ставищанська” газопроводу „Уренгой-Ужгород”. Зменшено витрати природного газу на потреби газоперекачувального агрегату на 1500 м3/годину.

5. В м. Олександрія Кіровоградської обл. запроектовані , змонтовані та запущені в експлуатацію три квартальних котельні на базі контактних водонагрівачів, що дають 25% економії палива, в порівнянні з традиційними системами.

6. Приклади впровадження вагомих результатів, наукових розробок: «Програмно – технічний комплекс для системи припливно – витяжної вентиляції житлового будинку», що виконана з участю студента Камєнєва П.В.

7. «Програмне забезпечення мікро – WEB – сервера в системі дистанційного навчання», яке було розроблене і впроваджене студ. Туранським М.А.

8. Результати дослідження подовження терміну експлуатації турбіни К-200-130 впроваджені на блоках ст. № 6,3,5,9,7,8,4 КТЕС ТОВ «СХІДЕНЕРГО», м. Курахово, Донецької області (акт про впровадження від 28.03.08 та справка ДонОРГРЕС про застосування результатів науково-дослідної роботи №301-01/5H від 28.02.08) та на блоках ст. № 11,13,14,15 ЛТЕС ТОВ «СХІДЕНЕРГО» (акт про впровадження від 22.09.2008).

9. Для Трипільської ТЕС (м. Нова Українка) розроблений проект модернізації котла ТПП-210А з подачею вугільного пилу з високою концентрацією (під тиском), що дозволить розширити діапазон режимів ефективної роботи котла та приведе до зиження викидів токсичних оксидів азоту в навколишнє середовище.

Наук.кер.– проф., д.т.н. Кєсова Л.О.

Зам. Трипільська ТЕЦ

10. Для камер згоряння газотурбінних установок розроблений, виготовлений та випробуваний експериментальний зразок пальникового пристрою для спалювання газу на основі трубчастої технології.

Наук.кер.– проф..д.т.н. Любчик Г.М.

Зам. Київгаз України

11. Для Кураховської ТЕС проведено розрахункове уточнення можливості подовження ресурсу метала корпусних деталей та роторів турбоустановок К-200-130-3 , що дасть можливість збільшити термін експлуатації парових турбін.

Наук.кер.– доц.,к.т.н.Черноусенко О.Ю.

Зам. ТОВ „Востокенерго”

3.5 Патентно – ліцензійна діяльність

У 2008 році подано 12 заявок на винаходи, отримано 26 патентів, з них 5 за межами НТУУ “КПІ” :

Заявки

Стан на 23.10.08

п/п

Назва

Автори

№ КПІ

№ заявки

Рішення

1

Спосіб визначення ло-кальних теплових пото-ків для стаціонарних процесів теплопередачі в трубах

Дейнеко-а,

Барабаш,

Трокоз,

Голіяд

1537

U200801091

2

Теплообмінний блок теплоутилізатора

Ніщик,

Гершуні

1557

U200803177

3

Спосіб виготовлення те-плообмінного елемента

Ніщик,

Гершуні,

Письменний

1595

U200804639

4

Котел-утилізатор

Ніщик,

Гершуні

1619

U 200805437

5

Теплообмінник типу «труба в трубі»

Дейнеко-а,

Голубєв,

Барабаш

1627

U 200806895

6

Компенсатор пульсацій тиску

Барабаш, Леонтьєв,

Свиридонова-с

1632

U200806890

7

Контактний теплоутилізатор

Ніщик,

Гершуні

1634

U200806889

8

Самоочисний плівковий конденсатор

Барабаш,

Леонтьєв,

Свиридонова-с

1636

U200806892

9

Спосіб виробництва електричної енергії у монарній газопаровій установці

Любчик,

Дикий,

Реграгі Абубакр-а

1663

U200808735

10

Конвективно-контактний теплоутилізатор

Ніщик

Гершуні

1669

U200809128

11

Спосіб контролю герметичності теплової труби

Ніщик

Гершуні

1730

12

Контурна теплова труба

Батуркін

Жук

Савіна

Наумова-а

1741

Примітка: с-студент; а-аспірант

Патенти

Стан на 23.10.08

п/п

Назва

Автори

№ КПІ

№ патенту

1

2

3

4

5

1

Каструля енергоекономічна

Барабаш,

Свиридонова-с,

5

28549

2

Спосіб діагностики адаптаційної здатності організму людини

Шульженко,

Демченко,

Гаркава,

Сахарук

30

29442

3

Герметичний мікроелектронний блок

Батуркін,

Ніколаєнко,

Галяутдінов,

Владіміров,

Савіна

40

29528

4

Утилізатор

Ніщик,

Гершуні,

Письменний

41

29277

5

Спосіб волочіння труб

Барабаш,

Голубєв,

Дейнеко-а

44

29665

6

Спосіб виготовлення теплообмінних труб з внутрішнім оребренням

Безродний,

Барабаш,

Голубєв,

Трокоз

64

30469

7

Теплообмінна труба

Барабаш,

Голубєв,

Горін,

Трокоз

65

30513

8

«Двері»

Барабаш,

Свиридонова-с

66

30510

9

Контактний тепломасообмінник

Малкін,

Фуртат,

Приймак,

Заяць

87

31200

10

Спосіб визначення контактного термічного опору

Ніщик,

Руденко

109

31544

11

Осьовий вентилятор для сушильних камер

Фрідріхсон,

Хмельов

126

32214

12

Спосіб визначення локальних теплових потоків для стаціонарного процесу теплопередачі в трубах

Дейнеко-а

Барабаш

Троком

Голіяд

140

32751

13

Теплообмінний блок теплоутилізатора

Ніщик

Гершуні

160

34409

14

Спосіб виготовлення теплообмінного елемента

Ніщик

Гершуні

Письменний

185

34956

15

Котел-утилізатор

Ніщик

Гершуні

216

35577

16

Контактний теплоутилізатор

Ніщик

Гершуні

223

36103

17

Компенсатор пульсацій тиску

Барабаш

Леонтьєв

Свиридонова-с

224

36104

18

Самоочисний плівковий конденсатор

Барабаш

Леонтьєв

Свиридонова-с

225

36105

19

Теплообмінник типу “труба в трубі”

Дейнеко

Голубєв

Барабаш

227

36108

Примітка: с-студент; а - аспірант

Отримані патенти, які не включені були у 2007 році:

 1. Нагрівник текучої рідини.- Патент на корисну модель № 22852, 2007, Бюл. №5 Авт. Безродний М.К., Назарова І.О., Костюк О.П.

 2. Патент на корисну модель №27809. Теплообмінна труба. Винахідники: Барабаш П. О., Голубєв О. Б., Трокоз Я. Є., Голіяд М. Н., Дейнеко А. І.. Зареєстровано в державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12 листопада 2007 р. Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 12.11.2007, Бюл. №18.

Патенти на корисні моделі, одержані за межами НТУУ «КПІ» співробітниками кафедри у 2008 р.:

1. Любчик Г.Н. та ін. Газовая горелка трубчатой камеры сгорания газотурбинной установки. Патент Российской Федерации на полезную модель № 68097 U1 от 10.11.2007, Бюл. № 30.

2. Любчик Г.Н. та ін. Многогорелочное фронтовое устройство газотурбинной установки. Патент Российской Федерации на полезную модель № 69614 U1 от 27.12.2007, Бюл. № 31.

3. Пресіч Г.О., Фіалко Н.М., Навродська Р.О. Котельна установка. - Рішення про видачу патенту №14763/1 від 17 жовтня 2008 р.

4 Абдулін М.З. Пристрій для спалювання газу. Патент України на корисну модель № 35108.

5. Патент на корисну модель №29576 „Автоматизований комплекс моніторингу фізичних параметрів виробничого середовища”, автори Думанський Ю.Д., Запорожець О.І., Лук’яненко С.О., Гагарін О.О., Глива В.А., Клапченко В.І., Краснянський Г.Ю., Левченко Л.О., Лук’янчиков А.В. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 10 січня 2008 року

Позитивні рішення

Стан на 23.10.08

п/п

Назва

Автори

№ КПІ

№ заявки

Рішення

1

Спосіб визначення ло-кальних теплових пото-ків для стаціонарних процесів теплопередачі в трубах

Дейнеко-а,

Барабаш,

Трокоз,

Голіяд

1537

U200801091

Поз. ріш.

від

25.03.08

2

Теплообмінний блок теплоутилізатора

Ніщик,

Гершуні

1557

U200803177

Поз. ріш.

від

29.05.08

3

Спосіб виготовлення те-плообмінного елемента

Ніщик,

Гершуні,

Письменний

1595

U200804639

Поз. ріш.

від

05.06.08

4

Котел-утилізатор

Ніщик,

Гершуні

1619

U 200805437

Поз. ріш.

від

08.07.08

5

Теплообмінник типу «труба в трубі»

Дейнеко-а,

Голубєв,

Барабаш

1627

U 200806895

Поз. ріш.

від

24.07.08

6

Компенсатор пульсацій тиску

Барабаш, Леонтьєв,

Свиридонова-с

1632

U200806890

Поз. ріш.

від

23.07.08

7

Контактний теплоутилізатор

Ніщик,

Гершуні

1634

U200806889

Поз. ріш.

від

25.07.08

8

Самоочисний плівковий конденсатор

Барабаш,

Леонтьєв,

Свиридонова-с

1636

U200806892

Поз. ріш.

від

23.07.08

9

Спосіб виробництва електричної енергії у монарній газопаровій установці

Любчик,

Дикий,

Деграгі Абубакр-а

1663

U200808735

Поз. ріш.

від

22.10.08

10

Конвективно-контактний теплоутилізатор

Ніщик

Гершуні

1669

U200809128

Поз. ріш.

від

9.10.08

Примітка: с-студент; а-аспірант

4 Міжнародне наукове співробітництво

Результати держбюджетних робіт, що зв’язані з фундаментальними дослідженнями дозволяють створити наукові і технологічні основи для нових перспективних розробок, які успішно застосовуються при виконанні господарчих договорів, у зовнішньоекономічній діяльності. Так, наприклад, на кафедрі АЕС та ІТФ вже років вісім підтримуються сталі стосунки з Німецьким дослідницьким інститутом аеро-космонавтики, /DLR, м. Берлін/ , з Науково-дослідним інститутом середнього Заходу, Національним відділенням лабораторії відновлюваних джерел енергії, США (керівник – провідний науковий співробітник Батуркін В.М.), з провідними інститутами Росії (1 договір, керівник – старший науковий співробітник Рассамакін Б.М.). Продовжується наукове співробітництво з ЦСКБ „Прогрес” (м. Самара, Росія), з НВО Прикладної механіки (м. Красноярськ, Росія), з НВО ім. С.А. Лавочкіна (м. Москва, Росія), з Новосибірським Інститутом хімії твердого тіла і механохімії РАН (м. Новосибірськ, Росія).

Виграний міжнародний конкурс ІНТАС з проектом “Удосконалена канавкова теплова труба для системи терморегулювання космічного супутника” разом з 4 закордонними партнерами - ІТМО (Білорусь), Ecole Nationale Superieure de Mecanique et d'Aerotechnique (Франція), EUROHEATPIPE (Бельгія), CNES (Франція). Термін виконання проекту: січень 2007 р. – грудень 2008 р.

Проведена підготовча робота та подані офіційні пропозиції на участь у тендері для постачання теплових труб для німецького супутника ТЕТ (для фірми Astro- und Feinwerktechnik Adlershof GmbH, квітень 2008) та на науково-дослідну роботу по вдосконаленню побутового холодильника (для фірми LG-Electronics, липень 2008 р.).

Продовжується співпраця з Інститутом аерокосмічних систем (Берлін, Німеччина) по обробці телеметричних даних, що поступають з мікросупутника BIRD, для якого в НТУУ «КПІ» була розроблена та виготовлена система терморегулювання. По цій роботі планується підготувати проспект довідника по темі «Двофазні системи теплового контролю для космічного наукового приладобудування».

Заключено міжнародний договір про наукове співробітництво з Ташкентським Державним технічним університетом ім. Абу Рахмана Беруні (Узбекистан).

Федеральное государственное унитарное предприятие «Ракетно-космический центр «Центральное специальное конструкторское бюро - Прогресс» (м. Самара, Росія) – «Впровадження програмного забезпечення для розрахунку теплових характеристик теплових труб та термоплат з тепловими трубами для космічних апаратів, супроводження програмного забезпечення» (керівник – старший науковий співробітник Рассамакін Б.М.).

Договір № 15/3.096 Росія, Зам. ЗАО “Модис” «Дослідження моделей, розробка конструкторської документації та випробування дослідного зразка довго факельного дифузійно-стабілізаторного пальника на природному газі потужністю 16 кВт (1,6 м3/с)» Наук. кер.– доц., к.т.н. Бутовський Л.С.

Співробітництво з Корпорацією “Honeywell International, Inc.” (США), по розробці метода регенерації води з рідких відходів системи життєзабезпечення космічних станцій.

Співробітництво з німецькою фірмою WINGAS, по впровадженню технології «Водолій».

5 Аналіз наукового співробітництва ФАКУЛЬТЕТУ з НАН України

Факультет плідно працює на енергетичну галузь України у співдружності з багатьма інститутами НАН України, які сьогодні очолюють вихованці факультету:

– академік НАН У Долинський А.А. ( директор Інституту технічної теплофізики НАН У, засновник наукової школи по розробці теплофізичних технологій переробки матеріалів та сировини з метою поліпшення їх якості).

– академік НАН У Найдек Володимир Леонідович (директор Фізико-технологічного інституту матеріалів і сплавів, засновник наукової школи моделювання та керування технологічними процесами виробництва високоякісних металів та сплавів.

В різних інститутах НАН України працюють багато відомих вчених в галузі теплотехніки. Це чл. Кор. НАН У, заслужений діяч науки та техніки України, зав. відділу малої енергетики ІТТФ НАН У Фіалко Наталія Михайлівна; Шрайбер Олександр Аврамович, Медовар Леонід Борисович, Сігал Ісаак Якович, та багато інших.

Кафедра ТПТ Спільно з працівниками інституту газу НАН України ведуться роботи по створенню систем зрошення насадки контактних тепломасообмінних апаратів та дослідження впливу якості зрошування на інтенсивність процесів тепломасообміну. Спільно з працівниками інституту надтвердих матеріалів НАН України проводиться розробка технології оребрення внутрішньої поверхні теплообмінних труб ( коефіцієнт поздовжнього оребрення 2-3). Кафедра АТЕП має тісні наукові та виробничі зв`язки з Київенерго, Київською ТЕЦ – 6, Київським інстітутом автоматики (КІА), який має подвійне підпорядкування: Мінпромполітики та НАНУ, а також з інститутом ФТПМС НАНУ, керівник – академік Найдик В.Л., та Харківським НДІ КА Міненерго.

У звітному році продовжувалось наукове співробітництво кафедри АПЕПС з Національним медичним університетом України ім. О.О. Богомольця та інститутом геронтології АМН України по вивченню ефективності застосування гіпокситерапії (апарат ГІПОТРОН) при лікуванні хвороб системи дихання та серцево-судинної системи. Отримані результати опубліковані у фахових виданнях, оформлено заявку на корисну модель.

Заключені договори про науково-технічне співробітництво та виконуються спільні роботи з ЗАТ “Софтлайн” та Інститутом Кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

На кафедрі ТПТ ведеться співробітництво:

 • Спільно з працівниками інституту газу НАН України ведуться роботи по створенню систем зрошення насадки контактних тепломасообмінних апаратів та дослідження впливу якості зрошування на інтенсивність процесів тепломасообміну.

 • Спільно з працівниками інституту надтвердих матеріалів НАН України проводиться розробка технології оребрення внутрішньої поверхні теплообмінних труб (коефіцієнт поздовжнього оребрення 2-3).

На кафедрі ТЕУТ та АЕС:

5.1. Виконання робіт з г/д № 15/3.091 “Розробка, виготовлення та впровадження експериментального зразку пальникового пристрою для спалювання газового та рідкого палива на основі струменево-нишової технології” (Зам – Мінтопенерго України) проводиться під керівництвом чл..кор. НАН У, проф., д.т.н. Фіалко Н.М. та з безпосереднім залученням наукових співробітників відділу „Малої енергетики” Інституту технічної теплофізики НАН У.

5.2. Роботи в рамках д/б № 2015-ф „ Скорочення витрат природного газу на основі технологій заміщення альтернативними паливами та термодинамічного форсування енергоустановок” (Зам. МОН України) виконуються у співпраці з співробітниками Інституту газу НАН У (Наук. кер. д.т.н., проф.. Любчик Г.М.).

5.3. Роботи в рамках д/б № 2148-п „Розробка технологій приготування ультра тонкого вугільного пилу та сумісного спалювання низькосортного вугілля з природним газом” (Зам. МОН України) виконуються і співпраці з співробітниками Інституту вугільних енерготехнологій МОН-НАН У. Наук.кер.– чл..кор. НАН У, проф., д.т.н. Фіалко Н.М.

На кафедрі АЕС та ІТФ ведеться наукове співробітництво з :

- Фізико-технічним інститутом низьких температур ім. Б.І.Вєркіна Національної академії наук України,

- Інститутом технічної теплофізики НАН У,

- ДКБ „Південне” (м. Дніпропетровськ, Україна).

З метою забезпечення розвитку наукових досліджень в галузі розробки новітніх технологій в енергетиці, підготовки та перепідготовки науково-інженерних кадрів і подальшого розвитку співпраці між підрозділами НАН У та вищими навчальними закладами МОН України створено на базі Інституту гідромеханіки НАН У і НТУУ «КПІ» спільну навчально-наукову лабораторію «Енергетичні технології сталого розвитку суспільства» подвійного підпорядкування.

6 Публікації

Монографії:

1. Носовский А.В., Богорад В.И., Васильченко В.Н., Ключников А.А., Литвинская Т.В., Слепченко А.Ю. Радиационная безопасность и защита на атомных электрических станциях: Монография. Под ред. А.В. Носовского. – Х.: Оберіг, 2008. – 356 с. – (Серия «Безопасность атомных станций»).

2. Кесова Л.А. Кафедра теплоэнергетических установок тепловых и атомных электростанций / изд. «Типография «Бизнесполиграф», Киев. – 2008.– 104 стр.

3. Енергозбереження в будівництві/Під загальною редакцією Піщаленко Ю.О., Савенко В.І., Бондарева О.С.. Гріняєва Л.В. і др.//Савенко В.І., Фіалко Н.М., Дорошенко В.О. та ін Вид. УАН ТОВ «НВП «ВІР».-К., 2008.- 200 с.

4. Безродный М.К., Минаковский В.М. Электрофизические характеристики объектов сушки. — Киев: Факт, 2008. — 160 с.

Підручники з грифом МОН

1. Фіалко Н.М., Пішта М.І., Муравйов В.Ю. Збірник задач з молекулярної фізики.-Київ, НАУ,2008.-60с.

2. Варламов Г. Б., Любчик Г. М. , Маляренко В. А. Теплоенергетика та екологія. Підручник. – Х.. :»Видавництво САГА», 2008. – 234с.

Навчальні посібники:

1. Мінаковський В. М. Теплотехнологічні процеси та установки. Посібник.- Київ: ВПЦ «Політехніка», 2008. – 160с.

2. Боженко М.Ф., Сало В.П.. Енергозбереження в теплопостачанні. Навч. посібник.- К.: НТУУ «КПІ», 2008. - 268 с. (15,58 д.а.).

3. Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем: Навчальний посібник / Н.В. Караєва, Р.В. Коран, Т.А Коцко та ін. / З заг. Ред. І.В. Недіна. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 384 с.

4. Голышев Л.К. Прикладной системный анализ и проектирование компьютерных информационных систем; Уч. пособие /. – ГП «Информационно-аналитическое агентство» К.: 2008. – 316 с.

Методичні вказівки:

1. Боженко М.Ф. Методичні вказівки до виконання курсової роботи і курсового проекту з дисципліни «Джерела теплопостачання та споживачі теплоти» для студентів спеціальності «Теплоенергетика» спецфакультету МІПО. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 64 с.

2. Анцев Б. В., Леонтьєв Г. Г., Фуртат І. Е. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Системи виробництва та розподілу енергоносіїв» Розділ «Системи газопостачання» для студентів денної та заочної форм навчання та слухачів МІПО спеціальності «Теплоенергетика». – К.: Політехніка, 2008. – 63 с.

3. Соціально-економічні проблеми управління станом довкілля. Аналіз екологічного ризику: метод. вказівки до визначення дисципліни для студ. спец. „Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”/ Уклад.: Н.В. Караєва, І.В. Середа – К.: НТУУ „КПІ”, 2008. – 52с.

Опубліковані статті:

 1. Kazachkov I.V. Dynamics of the droplet on a superheated surface// J. of Enhanced Heat Transfer. 2008 (accepted for publication).

 2. Казачков И.В., Казачкова Е.И. Метод численного решения нестационарных уравнений гидродинамики и теплообмена// Энергетика.- 2007.- № 2.- С. 65-71.

 3. Али Хассан Могаддам, И.В. Казачков. Моделирование удержания топлива внутри контейнмента во время тяжелых аварий на АЭС// Ядерная и радиационная безопасность.- 2006.- № 4.- С. 45-60.

 4. Али Хассан Могаддам, И.В. Казачков. Удержание кориума в контейнменте в тяжелых авариях на АЭС// Энергетика.- 2007.- № 2.- С. 13-21.

 5. Али Хассан Могаддам, И.В. Казачков. Модели внедрения расплава кориума в подреакторное пространство с водой// Ядерная и радиационная безопасность.- 2007.- № 4.- С. 48-61.

 6. Али Хассан Могаддам, И.В. Казачков. Математическое моделирование проникания струй расплава в бассейн с водой// Енергетика: економіка, технології, екологія - 2008.- № 1

 7. Казачков И.В., Могаддам Али Хасан. Моделирование теплогидравлических процессов при тяжелых авариях на АЭС.- Киев.- 2008.- 172с.

 8. I.V. Kazachkov. The new method for numerical solution of the non-stationary NSE// Int. Journal Numerical methods in fluid flow.- 2008. presented.

 9. I.V. Kazachkov. Modeling of a jet penetration into the pool of other liquid// Int. Journal of Engineering Mathematics.- 2008.- presented.

 10. Письменний Є.М., Багрій П.І., Рогачов В.А., Терех О.М. Узагальнений метод розрахунку конвективного теплообміну поперечно-омиваних шахових пучків труб плоско-овального профілю з неповним оребренням // Восточноевропейский журнал передовых технологий.- 2008. - №2/3 (32).- С. 44-47.

 11. Письменний Є.М., Багрій П.І., Терех О.М., Бурлей В.Д. Узагальнений метод розрахунку аеродинамічного опору поперечно-омиваних шахових пакетів труб плоско-овального профілю з неповним оребренням //Восточноевропейский журнал передовых технологий.- 2008. - №3/5 (38).- С. 57-61.

 12. Терех А.М., Багрий П.И., Литвиненко Н.Н., Николаенко Ю.Е., Семеняко А.В.. Испытания опытного образца модуля воздушного охладителя//Промышленная теплотехника. – 2008.- Т.30.- №2.- С. 13-20.

 13. Письменний Є.М., Багрій П.І., Терех О.М. Узагальнений метод розрахунку конвективного теплообміну поперечно-омиваних шахових пучків труб плоскоовального профілю з неповним оребренням // Энергосберегающие технологии и оборудование. 2/3 (32). 2008. с.44-47.

 14. Баранюк О.В. Дослідження течії в міжреберних каналах поверхонь з пластинчато-розрізним оребренням методами числового моделювання / О.В. Баранюк, Є.М. Письменний, О.В. Семенко // Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2008. - №6.

 15. Носовский А.В. Журналу «Ядерная и радиационная безопасность» - десять лет. – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2008, Т.11, вип.1, с. 3 - 5.

 16. Носовський А.В. Досвід ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС і питання нормування опромінення. – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2008, Т.11, вип.2, с. 69 - 72.

 17. Кілочицька Т.П., Борозенець Г.П., Кондратьєв С.М., Носовський А.В., Смишляєва С.П., Скляренко В.Д. Нормативне регулювання безпеки зняття з експлуатації атомних станцій. – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2008, Т.11, вип.3, с. 19 - 21.

 18. Двоеглазов А.М., Медведев В.И., Носовский А.В. Опыт лицензирования в Украине ХОЯТ сухого типа Запорожской АЭС. – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2008, Т.11, вип.3, с. 45 - 50.

 19. Носовський А.В. Підвищення ролі освіти при реалізації ядерної стратегії України. – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2008, Т.11, вип.3, с. 57 - 60.

 20. Гершуни А.Н., Нищик А.П. Исследование моделей систем поверхностного охлаждения и тепловой защиты испарительно-конденсационного типа // Промышленная теплотехника.-2008.-Т. 30.-№ 2.-С.64-70.

 21. Гершуни А.Н., Нищик А.П., Письменный Е.Н. Системы тепловой защиты конструкций и энергооборудования машзалов //В сб.: Сборник научных трудов СНИЯЭиП. Севастополь: СНИЯЭиП.-2008. Нищик А.П., Илькович В.В. (магістрант) Пассивные системы теплоотвода для отработанного ядерного топлива//Деп. в ДНТБ України, № 19-Ук 2008, 14 стор., 2008.

 22. Рассамакин Б.М., Рогачёв В.А., Хайрнасов С.М., Хоминич В.И., Гринюк И.Е. Термовакуумные испытания оптико-электронніх приборов космического апарата МС-2-8. // Технология и конструирование в электронной аппаратуре.- №4, 2008, с. 42-46.

 23. Бєгун В.В., Широков С.В. «Разработка учебного курса для вузов «Культура безопасности на ядерних объектах Украины». Журнал “Ядерная и радиационная безопасность”, 2008 г., № 3

 24. Бєгун В.В., Бикова О.В., Осипенко С.І., Єременко С.А. Є науки потрібні, а є життєвонеобхідні. Журнал «Надзвичайна ситуація», №5, 2008 р.

 25. Бєгун В.В., Лисюк М.О. До питання розвитку методичного інструментарію в нагляді за безпекою., Реферований журнал “Проблема охорони праці в Україні”, вип.14, 2008 р.

 26. Бегун В.В. Государственный надзор за пожарной безопасностью на основе методологии определения рисков. Будівництво та безпека. №6, 2008 р.

 27. Бегун В.В. Безопасность жилища, оценки, нормы, возможность и необходимость отражения в ценах. Будівництво та безпека. №7, 2008 р.

 28. Бєгун В.В., Бикова О.В., Осипенко С.І., Єременко С.А. Про питання необхідності коригування програм навчальних дисциплін з безпеки. Безпека життєдіяльності №7-8, 2008 р.

 29. Али Калванд, Широков С.В., Казачков И.В. Система локализации расплава на реакторах ВВЭР-100 нового поколения // Енергетика: економіка, технології, екологія - 2008.- № 1.

 30. Рогачев В.А., Терех А.М., Бурлей В.Д., Семеняко А.В. Интенсификация теплообмена в круглой трубе // Енергетика: економіка, технології, екологія - 2008.- № 1.

 31. Михлевский А.А., Никитенко Ю.Ю, Михлевский С.А., Гуда А.П. Система контроля и управления технологическим оборудованием ТЭС. Современные технологии автоматизации, 2008, №4.

 32. Михлевский А.А., Никитенко Ю.Ю, Михлевский С.А. Система управления паровым котлом Е-16-3.9-360Д. Средства автоматизации и приводы, Киев, 2008.

 33. Михлевский А.А., Никитенко Ю.Ю, Михлевский С.А., Гуда А.П. АСУ ТП водогрейными котлами ПТВМ-100. Система управления паровым котлом Е-16-3.9-360Д. Средства автоматизации и приводы, Киев, 2008.

 34. Батуркін В.М., Галяутдінов Д.Г. Використання системи з обробки даних для дослідження процесів у теплових трубах. Фаховий журнал «Промислова енергетика», N1, 2008, стр. 91-97 / 7 сторінок.

 35. Baturkin V, et all. BIRD Micro Satellite Thermal Control System - 5 Years of Operation in Space. In book «Small satellites for Earth Observation. Selected contribution». Editors R.Sandau, H.P.Roser, A.Valenzuela. pp 277 -284. 2008 Springer Science + Business Media B.V. ISBN 978-1-4020-6942-0, e-ISBN: 978-1-4020-6943-7, pp 277-284 (англійською мовою) / 8 сторінок.

 36. Стаття “Забезпечення економічної безпеки держави як пріоритетний напрямок інноваційного підприємництва” (автори Недін І.В., Сорокопуд C.А. У науковій монографії “Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування” (частина II, розділ 7). Під ред.. О.В. Прокопенко. — Суми: Університетська книга. Обсяг статті 1.16 д.а.. Загальний обсяг монографії 29,8 д.а.

 37. Стаття ”Мониторинговая составляющая в системе моделирования состояния экономической безопасности государства” (авторы А.В. Артеменко, А.С. Емельянов, Н.В. Караева, Р.В. Корпан, И.В. Недин).глава 1 у колективній науковій моногафії “Экономическая безопасность государства и интеграционные формы ее обеспечения” (глава 1) под ред. Г.К. Вороновского, И.В. Недина. — Київ: знання України. Обсяг статті 0,73 д.а. Загальний обсяг монографії 22.79 д.а.

 38. Гурин А.Л., Донец А.Г., Савченко Л.В. “GPS- мониторинг: тенденции развития, технологии и применение” //Математические машины и системы. – 2008. – №4.– C. 8-16

 39. Коваль О. В. До питання автоматизованої генерації сценаріїв аналітичної діяльності // Збірник наукових праць ІПРІ НАН України, Київ, - 2008.- №26. – С. 47-51.

 40. Кузьменко В.М. Применение комбинированного метода выпуклого программирования в задачах финансовой математики // Теорія оптимальних рішень: Сб. научн. тр. НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. – Киев, 2008. – С. 146-152.

 41. П’яних К.Е., Антонюк Т.В., Кузьменко І.М. Розробка системи автоматизованого проектування контактних водонагрівачів //Збірник праць Міжнародної наукової конференції моделювання, 2008. с. 319- 326.

 42. С.О.Лук’яненко, Д.С.Смаковський, І.О. Горошко, Ю.Є.Ніколаєнко. Різницева схема для математичного моделювання температурного поля теплової труби зі складною формою поперечного перерізу // Сб.трудов Междунар. конф. “Моделирование-2008”. - К.: ИПМЭ АН Украины. – 2008. – С.331-336.

 43. Верлань А.Ф., Дячук О.А. Оцінка точності спрощених моделей при впливі збурень на вхідний сигнал системи // Моделирование-2008: Сборник научных трудов (за материалами международной научной конференции). — К., 2008, 14-16 мая. — С. 68-74.

 44. Артеменко В.А. Спосіб розділення трафіку на граничних вузлах мережі. Адаптивні системи автоматичного управління. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. - 2008. - №12(32) - С.3-12.

 45. Аушева Н.М., Демчишин А.А. Побудова карт багатократного відбиття макрочасток // Міжвузівський збірник „Наукові нотатки”. –Луцьк: ЛДТУ,2008. -Вип.22., ч.2.- С.19-24.

 46. Аушева Н.М. Проекції чотиривимірних об’єктів // Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці Таврійського державного агротехнічного університету. -Вип.4., т.38.-Мелітополь: ТДАТА, 2008.-с.87-91.

 47. Гуржий А.А., Мелешко В.В., Краснопольская Т.С., Заннетти Л., ван Хейст Г.Я.Ф., Коновалюк Т.П. Перемешивание двухмерными периодическими течениями // Прикладная гидромеханика, 2008, N1, c.10-22.

 48. Сидоренко Ю.В.,. Каленюк О.С. Моделювання деформації геометричних об’єктів із використанням поліноміального векторного поля деформації // Прикладна геометрія та інженерна графіка.- К.:КДТУБА, 2008. - Вип.79, с.91-97

 49. Шульженко О.Ф. Вплив радіаційного забруднення території України на популяцію молоді / Науковий вісник НГУ. – Дніпропетровськ. - 2008. - №5 . –С 74-77.

 50. Шульженко О.Ф., Дуган О.М., Гаркава К.Г., Брюзгіна Т.С. Вплив нормобаричної гіпоксії на жирнокислотний склад мембран еритроцитів та плазми крові при хронічних обструктивних бронхітах / Науковий вісник НАУ.- Київ .- 2008. - №125. – С161-167.

 51. Яхно О.М., Ногін М.В., Пархомчук В.А. Стабілізована течія в’язкої рідини вздовж профільованої конічної поверхні // Промислова гідравлика – Вінниця – 2008. – вип.4. С32-41.

 52. Щербашин Ю.Д., Медведева В.Н., Котлинская Н.C. Использование метода нелинейного программирования для расчета топологических моделей физических систем Вісник Черкаського державного технологічного університету, вип. 6.-Черкаси: Вид-во “Черкаський ЦНТЕІ”, 2008. – 82-92.

 53. Артеменко А. В. Луценко А. М. Особливості впливу утилізації відходів на економічний потенціал територіального утворення //Стратегія забезпечення сталого розвитку України // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. М. Київ, 20 травня 2008 р. – У трьох частинах / РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України, 2008. – Ч. 2. 104 – 105.

 54. Шаповалова С.И., Шараевский Г.И. Среда моделирования нейронных сетей для решения задач диагностики оборудования АЭС//Проблеми програмування. Наук. журнал.-№2-3, 2008, с. 675-678.

 55. Гусева И.И., Луценко А.Н., Недин И.В., СорокопудС.А. Система поддержки принятия решений по управлению энерготопливными компаниями с элементами вертикальной и горизонтальной интеграции // Информационные и математические технологии в науке и управлении. Ч. 1. ¾ Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2008 (обсяг 0,69 д.а.)

 56. B.M.Rassamakin, S.M.Khayrnasov, D.S. Smakovsky, O.V.Alpherova. Simulation of Temperature Field For Honeycomb Panel with Arbitrary Located Heat Pipes / Heat Pipes, Heat Pumps, Refregerators, Power Sources. Proceedings of the VII Minsk International Seminar (Minsk, Belarus, 8-11 September 2008), – Minsk, 2008. – P.188-192.

 57. Зимин Л.Б., Фиалко Н.М. Как правильно выбрать тепловой насос. Часть 3. Справочник: как выбрать окно. (СКВО).-2008.- №1 (10).- С.82-88.

 58. Зимин Л.Б., Фиалко Н.М. Анализ эффективности теплонасосных систем утилизации теплоты канализационных стоков для теплоснабжения социальных объектов Промышленная теплотехника.- 2008. - Т. 30, №1.- С.77-85.

 59. Фиалко Н.М. Шеренковский Ю.В., Степанова А.И., Навродская Р.А., Голубинский П.К., Новаковский М.А. Эффективность систем утилизации теплоты отходящих газов энергетических установок различного типа Промышленная теплотехника.- 2008. - Т. 30, №3.- С.68-76.

 60. Фиалко Н.М. Шеренковский Ю.В., Степанова А.И., Навродская Р.А., Голубинский П.К., Новаковский М.А. Оптимизация конструктивных параметров конденсационного теплоутилизатора котельной установки Промышленная теплотехника.- 2008. - Т. 30, №3.- С.48-54.

 61. Фиалко Н.М. Шеренковский Ю.В., Степанова А.И., Навродская Р.А., Голубинский П.К., Новаковский М.А Комплексный подход к оценке эффективности систем утилизации теплоты отходящих газов энергетических установок Экология и энергосбережения.

 62. Шараевский И.Г., Фиалко Н.М.,Зимин Л.Б., Меранова Н.О. Проблемы прогнозирования кризиса теплоотдачи в дисперсно-кольцевом режиме течения двухфазного потока Проблеми безпеки АЕС і Чорнобиля, 2008, вип 10.

 63. Шараевский И.Г., Фиалко Н.М. , Меранова Н.О. Кризис теплоотдачи при кипении недогретой и насыщенной жидкости на поверхности ТВЭЛ как диагностический объект Проблеми безпеки АЕС і Чорнобиля, 2008, вип 10.

 64. Фиалко Н.М. Шараевский И.Г. Проблемы и задачи разработки интеллектных систем оперативной диагностики аномальных и предаварийных теплогидравлических процессов в активных зонах ядерных энергетических реакторов // Проблеми безпеки АЕС і Чорнобиля, 2008, вип 10.

 65. Письменний Е.М., Черноусенко О.Ю.,Штефан Е.В., Рындюк Д.В., Третяк Д.С. Расчетное определение малоцикловой усталости высокотемпературных элементов паровой турбины мощностью 200 МВт с применением программного комплекса ANSYS И COSMOSWоrks. –Вестник НТУУ «КПИ», Машиностроение.- К.: НТУУ «КПИ».-2008.-52, С. 188-195.

 66. Черноусенко О.Ю. Обобщение и анализ результатов расчетного исследования индивидуального ресурса корпусов и роторов ЦВТ и ЦСТ турбины К-200-130 блока 200 МВТ. - Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование. Вестник национального технического университета «ХПИ», №6, 2008, с.107-111.

 67. Черноусенко О.Ю., Штефан Е.В., Рындюк Д.В., Третяк Д.С. Оценка малоцикловой усталости паровой турбины К-200-130-3 с применением программного комплекса ANSYS и COSMOS. - Энергетика и электрификация, №3, 2008, С.42-48.

 68. Штефан Е.В., Черноусенко О.Ю., Башта А.В. Информаційна технологія визначення індивідуального ресурсу вісокотемпературних конструкцій енергомашинобудування.- Проблеми тертя та зношування: Науково-технічний збірник.- К.: НАУ, 2008.- Вип..49.-Т.2. –268с. С.171-176.

 69. Любчик Г.Н., Говдяк Р.М., Варламом Г.Б., Шелковский Б.И., Чабанович Л.Б. Повышение энергетической эффективности газотурбинных установок на основе внецикловой утилизации и ко генерации энергии. Розділ монографії: Экономическая безопасность государства. – К.:Знания Украины.- 2007.- 391 с. Под ред.. Г.К. Вороновского и И.В. Недина.

 70. Говдяк Р.М., Любчик Г.Н., Чабанович Л.Б., Микулин Г.А., Гринник О.Г.,Шелковский Б.И.Экологические аспекты модернизации ГПА ГТК-1-4 на основе применения трубчатой технологии сжигания газа//Праці Інституту електродинаміки НАН України.- Спеціальний випуск.- 2007.

 71. Любчик Г.Н., Говдяк Р.М., Чабанович Л.Б., Гринник О.І., Шелковский Б.И. Резерви енергозбереження і нові технології їх використання на компресорних станціях магістральних газопроводів//Нафтогазова енергетика.- №2(3) - 2007.

 72. Любчик Г.Н., Говдяк Р.М., Чабанович Л.Б., Шелковский Б.И., Беккер М.В., Сакун Н.Е.Повышение энергетической эффективности и экологической безопасности ГПА ГТК-10 НЗЛ гна основе применения трубчатой технологии сжигания газа/Газовая промышленность.- № 07(620) - 2008.- С. 86-89.

 73. Реграги А., Любчик Г.Н., Зарицкий А.А. Структура и особенности развития диффузионного факела в трубчатом топливосжигающем модуле // Енергетика: економіка, технологіх, екологія.- №2.- 2007.- С. 97-105.

 74. Михайлюк В.Т. Метод расчета равновесного состава продуктов сгорания газообразных топлив при высоких температурах для богатых газових смесей // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2008. № 1, - С. 85 – 92.

 75. Абдулин М.З., Дворцин Г.Р., Жученко А.М., Кулешів Ю.А., Овсиенко И.П. Оптимизация топочного процесса – путь к повышению эффективности, экологической безопасности и надежности работы котлов. Научно-технический журнал «Новости теплоснабжения», 2008 , № 4 (92) (Россия), 14 с.

 76. Абдулин М.З. Струйно-нишевая технология сжигания топлива – решение проблем современных горелочных устройств. Журнал для руководителей «Петербургский строительный рынок», 2008, №3 (108), (Россия), 10 с.

 77. Безродный М.К., Хавин С.А. Расчет и оптимизация глубины утилизации теплоты отходящих производственных газов с помощью термосифонных утилизаторов.- Экотехнологии и ресурсосбережение, 2008, №3, с.66-70.

 78. Безродный М.К., Голіяд М.Н., Барабаш П.О., Дейнеко А.І., Голубєв О.Б. Локальна тепловіддача при конденсації хладону R-22 в горизонтальних трубах при розшарованному режимі течії фаз. - Энергетика: экономика, технологии, екологія, 2008, №1, с. 30-36.

 79. Безродный М.К., Голіяд М.Н., Барабаш П.О., Дейнеко А.І. Теплообмен при конденсации движущегося пара в горизонтальных трубах. - Промышленная теплотехника, 2008, №5, c.

 80. P. A. Barabash, V. G. Rifert, S. Bobe, N. Goliyad, V. Filonenko. Centrifugal Mass Exchange Apparatus in Air-Conditioning System of Isolated Inhabited Object and its Work Control. U.S. Department of Commerce National Technical Information Service, 2007, Spring. (У звіт за 2007р. не враховано).

 81. Rifert V. G. Analysis of the Effect of Interphase Heat Transfer on the Process of Droplet Condensation. Heat Transfer Research, Begell House, 2008, vol. 33, 6 pp.

 82. Горин В. В., Радченко Н. И. Теплоутилизирующие контуры с интенсивной конденсацией НТР для газотурбинных установок. Вісник інженерної академії України, - 2008. - № 1. С. 233-237.

 83. Горин В. В., Радченко Н. И., Сирота А. А. Особенности проектирования охладителей газа с фазовым переходом холодильного агента. Промышленная теплотехніка, том 30. – 2008. - № 4 (51). – С. 64-71.

 84. Пуховий І.І. Замерзання води в циліндричних пластикових ємностях і теплові потоки, що отримуються для нагрівання повітря теплотою кристалізації// Відновлювана енергетика.-2007.-№ 4.-с. 43-46 (Журн.підп до друку 11.12.07 а вийшов у 2008 р і до звіту 2007 не попав)

 85. Пуховий І.І., Варавва І.Г., Кауфман Л.Ю. Бросовое тепло// Украинский промышленный журнал « Деньги и технологии».-2006.-№4.-с.61-63

 86. Никифорович Є.Я., Пуховий І.І., Безродній М.К., Письменний Є.М., Кідрук М.І. Підвищення ефективності використання грунтових теплообміників при роботі теплових насосів за нічним тарифом на електроенергію// Праці наук. Техн. конф.”Відновлювана енергетика 21 століття”18-21 вересня 2008 р.. Крим. Миколаївка. -2008 .-с.39

 87. Недин И.В., Сидоров И.В.Мусиенко Т.В., Пуховой И.И., Ругаль Л.С.О влиянии ресурсосберегающих решений на уровень энергетической и экологической безопасноститерриториального образования. Труды межд. семинара «Методические вопросы исследования больших систем энергетики 6- 11 07. 08. Иркутск.-2008.- с. 46-51

 88. Безродний М.К., Дейнеко А.І., Голіяд М.Н., Барабаш П.О.Тепловіддача при конденсації пари R407С в горизонтальній трубі при розшарованому режимі течії фаз / Холодильна техніка і технології. – 2008. - №3. – С.23-26.

 89. Дейнеко А.І., Барабаш П.О. Теплообмін при конденсації R22, R406A, R407C та R718 в горизонтальних трубах / Наукові праці ОНАХТ. Серія технічні науки. – 2008. – випуск 32(35). – С.325-328.

 90. Дейнеко А.І., Гончаренко А.А., Барабаш П.О., Голіяд М.Н., Горін В.В. Метод товстостінної труби при дослідженні конденсації в трубах/ Вісник інженерної академії наук. – 2008. –№1. – С.97-101.

 91. Дейнеко А.І., Горін В.В., Барабаш П.О. Стенд та метод дослідження теплообміну при конденсації хладонів в горизонтальних трубах /Перша міжнародна науково-практична конференція ІІРТК-2008 (Київ, Україна, 19-23 травня 2008). – Київ, 2008. – С. 75-78.

 92. Безродний М. К., Голіяд М. Н., Барабаш П. О., Дейнеко А. І. До визначення локальної по довжині тепловіддачі при конденсації пари R 407С в горизонтальній трубі.- Наукові вісті «КПІ».-2008.-№5.-С.30-34.

 93. Гавриш А. С., Гавриш С. А. Конденсація водяної пари на гідрофобних поверхнях різної геометрії - Энергетика: экономика, технологии, екологія, 2008, №1, с. 21-26.

 94. Дикий М.А. Кардинальне скорочення витрат природного газу і оздоровлення навколишнього середовища в енергетичній галузі України. Газета „Дзеркало неділі” від 10.10.08.

 95. Королевич А. Я. Высокоэффективное теплогенерирующее оборудование. // Досвід. -2007, №2. – С. 17-18.

 96. Малкін Е. С., Фуртат І. Е., Приймак О. В., Заяць О.С. Методика інженерного розрахунку теплообмінників змішувальної дії для систем гарячого водопостачання // Нова тема. – 2008, № 3. – С. 35-40.

 97. Малкин Е. С., Фуртат И. Э., Николаенко Ю. Э., Данилов А. Н., Николаенко Т. Ю. Сравнительные исследования двухканального щелевого теплообменника и существующего на рынке аналога // Технология и конструирование в электронной. – 2008, №3. – С. 27-31.

 98. Варламов Г. Б. Особливості застосування організаційних методів підвищення екологічної безпеки теплоенергетичних об’єктів // Енергетика та електрифікація. – 2008, № 4. – С. 53-56.

 99. Дешко В.І., Шовкалюк М.М., Шовкалюк Ю.ВАналіз нормативів споживання теплоти в Україні та світі / Нова тема. – 2008. - № 2. – с. 6-10.

 100. Шовкалюк Ю.В. "Дослідження гідродинаміки та тепломасообміну плоскопаралельної насадки"/ Нова Тема-2008 - №1- с.5-10.

 101. Врахування обмежень для підвищення якості функціонування систем регулювання енергоблоків ТЕС і АЕС / Ковриго Ю.М., Фоменко Б.В.// Автоматика. Автоматизація. Электрические комплексы и системы. №2, 2008 (здано до друку).

 102. Система моніторингу на базі програмно – технічного комплексу S7000 / Голінко І.М.// Електротерма, №15, 2007, с. 6.

 103. Комплекс S7000:Надежное решение для ответственных применений. /Голінко І. М.// ЭТА. – Киев: №1 (55), 2008. с. 6 – 7.

 104. Автоматизована система діагностики генераторів електростанцій. / Ковриго Ю.М., Мисак В.Ф., Мовчан А.П., Любицький С.В. // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. №1(21) 2008. с. 57 – 64.

 105. Программная реализация и исследование особенностей метода группового учета аргументов / Маркута О.В., Мысак В.Ф.// Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. №1 (21) 2008. с. 12 – 20.

7 Конференції, виставки

Конференції:

На факультеті 21 - 25 квітня 2008 року проводилась VІ-а міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів „Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики” теплоенергетичного факультету, яка присвячена 110 річниці НТУУ «КПІ». Відкриття конференції і пленарне засідання відбулося 21 квітня 2008 р., де було заслухано 5 доповідей аспірантів. З 22 по 25 квітня відбулися засідання 7 секцій на п'яти кафедрах факультету. У конференції прийняли участь 11 аспірантів, з них 2 іноземця, 86 магістрантів, 77 студентів. Було заслухано 160 доповідей. Опублікована програма конференції та тези доповідей. 25 студентів, які приймають активну участь у науковій роботі факультету, будуть нагороджені почесними грамотами ТЕФ.

За звітний час кафедра АПЕПС була представлена, як соорганізатор 1 міжнародної науково-практичної конференції, 1 міжнародної школи-семінару 1 студентської науково-технічної конференції.

Доцент Сидоренко Ю.В. була соорганізатором VII науково-практичної конференції „Технології програмування: студентські розвідки”( м. Київ, 26.03 2008 р.)

Доцент Караєва Н.В. була соорганізатором ІІ науково-практичного семінара „Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки України” (м. Тернопіль –Шешори, 16 -20 грудня 2008р.)

Всього прийнято участь у 75 конференціях, опубліковано 116 тез доповідей.

Участь в конференціях:

1. Міжнародна науково-практична конференція

3rd WSEAS Int. Conf., Univ. оf Cambridge, February.- 23-25, 2008

2. Міжнародна науково-практична конференція

3rd Іnt. Conf. on energy and environment CIEM2007.- Bucharest, 22-23 November 2007

3. VI Минский международный форум по тепломассообмену. 19-23 мая 2008 г. Минск

4. 5-я научная школа-конференция «Актульные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамики», 22-28 сентября 2008.- Алушта

6. Міжнародна науково-практична конференція

International Conference on Methods of Aerophysical Research XIУ ICMAR: Proc. Pt 1/ Ed. Fomin V.M.- Novosibirsk

7. IХ-я Международная конференция

«Современные информационные и электронные технологии», Одесса: 19-23 мая. 2008

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Полигоны твердых бытовых отходов. Проблемы управления и экологического регулирования», м. Яремче, Івано-франківська обл., НПЦ «ЕКОЛОГІЯ, НАУКА, ТЕХНІКА», 2008 р.

9. Международная научно-практическая конференція “Актуальные проблемы пожарной безопасности”, г. Москва, 2008 р.

 1. Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии защиты от чрезвычайных ситуаций». 2.10.2008, г.Минск.

 1. Науково-практичного семінару ІДУЦЗ УЦЗУ. Київ, 2008 р.

 1. Науково-практичної конференції «Науково-тезнічне забезпечення промислової безпеки». ННДІПБОП, м. Київ, 2008 р.

13. IV международная научно-практическая конференция по культуре безопасности на АЭС. ГП НАЭК «Энергоатом», г. Киев, 2008 г.

14. 5-ая Международная конференция «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий», 22-26 сентября, 2008, Жуковка, АР Крым

 1. Научно-практическая конференция «Современные информационные и электронные технологии», Одесса, 23 мая, 2008.

14. Третья науково-практична конференція «Моніторинг навколишнього природного середовища: науково-методичне, нормативне, технічне, програмне забезпечення». 22-26.10.2008. АР Крим, м. Коктебель.

15. Міжнародна науково-практична конференція

„7 th Minsk International Seminar Heat Pipes, Heat Pumps, Refrigerators, Power sources”, September 8-11, 2008.

16. Міжнародний семінар „ІТ-технології в енергеції”, Київ, 2008.

17. 6 Мінський Міжнародний Форум по Тепломассообмену. ММФ-6, 19-23 травня 2008, м. Мінськ, Бєларусь

18. 6 наукова міжнародна школа - конференція «Актуальні питання теплофізики і фізичної гідрогазодинаміки», 23-28 вересня 2008, м. Алушта, Україна

19. 9 міжнародна науково-практична конференція “Сучасні інформаційні і електронні технології», 19-23 травня 2008, м. Одеса, Україна

20. Перша Всеукраїнська конференція “Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки”, травень 2008, м. Київ, Україна

21. 6 міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрів і студентів Теплоенергетичного факультету НТУУ «КПІ» «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики», 21-25 квітня 2008, м. Київ, Україна

22. „7-ой Международный минский семинар „Тепловые трубы, тепловые насосы, холодильники, источники энергии”, 8-11 сентября 2008, г. Минск.

23. 5-ая Международная конференция «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий», 22-26 сентября, 2008 р. пос. Жуковка , АР Крым.

24. Научно-практическая конференция «Современные информационные и электронные технологии», 20- 25 мая, 2008. г. Одеса.

25. VI Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики». м. Киев

26. Міжнародна науково-технічна конференція

„ САИТ-2008” (м. Київ, НТУУ „КПІ”, 2008р.)

27. Міжнародна науково-технічна конференція

„Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2008”, ( м. Київ, НТУУ „КПІ”, 2008р).

28. Международная конференция

“Моделирование-2008”. (м. Київ, ИПМЭ АН Украины, травень 2008р.).

29. Международный постоянно действующий научный семинар им. Ю.Н. Руденко

«Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики», (г. Вологда, 9-13 июля 2008)

30. V1 міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів

“Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, ( м. Київ,21-25 квітня 2008р)

31. Перша науково-практична конференція з міжнародною участю

“ Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях“ , ( Черкаси, 12-16 травня 2008 р.)

32. 19 Кримська математична школа-симпозіум з спектральних та еволюційних задач (КРОМШ)

“Дискретна математика та комп’ютерні науки”,( Сімферополь, 18-29 вересня 2008 р.)

33. V ювілейна міжнародна науково-практична конференція молодих учених

„Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність і тенденції глобалізації”. (м. Тернопіль, 2008р.)

34. Международная научно-техническая конференция

« Современные информационные и электронные технологии ( г. Харьков, 19-23 мая 2008г.)

35. Вторая заочная международная научно-практическая конференция.

„ Система управления экологической безопасностью”, ( Екатеринбург, 14-16 апреля 2008г.)

36. III міжнародна науково-практична конференція

„Сучасні проблеми геометричного моделювання” (м. Луцьк, 21-26 квітня 2008 р.)

37. X юбилейная международная научно-практическая конференция

«Современные проблемы геометрического моделирования» (г.Мелитополь, 10-13 июня 2008 г.)

38. Х Міжнародна наук.-техн. конференція

„Системний аналіз та інформаційні технології” (м. Київ, 20-24 травня 2008 р.)

39. 10-я Международная научно-практическая конференция

„Экономика, экология и общество России в 21-м столетии”, (г.Санкт-Петербург, 20-22 мая 2008)

40. VII конференція КНУ ім..Т.Шевченко

„Технології програмування: студентські розвідки”( м. Київ, 26 березня 2008 р.)

41. 14th international student conference

„Economics for ecology” (ISCS”2008), May 6-9, 2008, Sumy, Ukraine.

42. VШ щорічна Всеукраїнська наукова конференція

“Екологічній менеджмент у загальній системі управління”, (м.Суми, 22-23 квітня 2008 р)

43. Міжнародна науково-практична конференція

„Стратегія забезпечення сталого розвитку України”, (м. Київ, 20 травня 2008 р)

44. Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів

«Екологічна безпека держави» (м. Київ, 16 – 17 квітня 2008 р)

45. XIII Байкальская Всероссийская конференція

«Информационные и математические технологии в науке и управлении», (Иркутск, 12-14 мая 2008г.)

46. Х Міжнародна наук.-техн. конференція

„Системний аналіз та інформаційні технології”, (м. Київ, 20-24 травня 2008 р.)

47. 2-я международная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов «Перспективы освоения подземного пространства» 23-25 апреля 2008 г. Преурочена к 80-летию с начала подготовки шахтостроителей в Национальном горном университете (Днепропетровском горном институте) - Днепропетровск, 2008

48. VII Minsk International Seminar “Heat Pipes, Heat Pumps, Refregerators, Power Sources” (Minsk, Belarus, 8-11 September 2008)

49. Четвертая Международная научно-практическая конференция «Угольная теплоэнергетика: проблемы реабилитации и развития», Алушта. 2008, стр. 105–106.

50. Спільно з Київською обласною державною адміністрацією, був організований та проведений у травні 2008 р. науково-практичний семінар «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОМУНАЛЬНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ».

51. Сьома Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки», Київ, 2008 р.

52. Четвертая Междунар. конф. „Энергия из биомассы”, Киев, 29- 31.06.2008 г.

53. Міжнар. конф. з проблем екології та експлуатації об,єктів енергетики.

5 – 9.06.2007, Київ, с. 123 – 126.

54. VI Міжнародний форум «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє» Київ, вересень 2008р. Участь проф. Кесової Л.О. у роботі круглого столу НТСЕ України «Розвиток законодавства в енергетичній сфері України і роль громадськості у вирішенні актуальних проблем енергетики»

55. 5-а Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми економії енергії» Львів, 23-24 жовтня 2008р.

56. VII Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки», Київ, 26 листопада 2008р.,

57. Міжнародна науково-технічна конференція «Вдосконалення турбоустановок методами математичного і фізичного моделювання» (м.Харків, 24.04.2008г).

58. IX Міжнародній науково-практичній конференції «Прогресивна техніка та технологія – 2008», присвяченій 110-річчю НТУУ «КПІ» (м.Київ, 21-24.05.2008).

59. 15 Міжнародна конференція з автоматичного управління «АВТОМАТИКА-2008» (м.Одеса, 23-26.09.2008).

60. III научно-практическая конференция «Тепловые сети, современные практические решения», г. Москва ,11-13.03 2008.

61. VIII Белорусский энергетический экологический форум. Круглый стол «Основные направления снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в отраслях народного хозяйства республики Беларусь», г. Минск, 14-17.10. 2008 г.

62. Международная научная конференция «Современные научно-технические проблемы теплоэнергетики и пути их решения», г. Саратов, 29-31.10. 2008 г.

63. VIII международная конференция «Теплоэнергетика ХХI века» г. Москва, 10-12.04 2008 г.

64. Збори відділення енергетики Української академії наук (УАН), Київ, 17 жовтня 2008р. «Енергетична стратегія України. Поновлювальні джерела енергії». Круглий стіл.

65. Постійно діючий семінар кафедри ТЕУ Т та АЕС «Підвищення ефективності використання органічних палив в енергетиці та промисловості» (включено до плану роботи НТСЕУ та Ради старіших енергетиків України на 2008р.), Київ, 28 листопада 2008 р.

66. Технічна нарада ТОВ « СХІДЕНЕРГО» (м.Донецьк, 26.03.2008).

67. Науково-технічна конференція «Ресурс, надійність та ефективність використання енергетичного обладнання» (м.Харків, 20-23.05.2008).

68. Научно-практическая конференция «Внедрение энергоэффективных технологий на предприятиях теплоэнергетики и ЖКХ», г. Сумы ,16-18.04 .2008 г.

69. III международная научно-практическая конференция «Энергоэффективность крупного промышленного региона», г. Донецк, 3-5.06.2008 г.

70. III научно-практическая конференция «Энергосбережение на транспорте и в промышленности, инновационные решения», г. Одесса, 9-10.06.2008 г.

71. VI научная международная школа–конференция «Актуальные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамики», г. Алушта, 26-29.09. 2008

72. Международный форум «Энергоэффективная модернизация промышленной и коммунальной энергетики стран СНГ», г. Ялта, 16-20.06.2008 г.

73. Научно-практическая конференция «Энергоэффективность в малой энергетике»,г. Симеиз, 23-26.09.2008 г.

74. Семинар «Энергосберегающие технологии и оборудование. Перспективы их внедрения на промышленных предприятиях», г. Донецк, 17.09.2008 г.

75. XV международная конференция «Теплотехника и энергетика в металлургии»,г. Днепропетровск, 17.09.2008 г.

Доповіді:

 1. Наумова А.Н., Кравец В.Ю. Влияние различных параметров на работу пульсационных тепловых труб // Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції аспирантів, магістрантів і студентів „Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”м. Київ, 21-25 квітня 2008 року.

 2. Али Хассан Могаддам, И.В. Казачков. Моделирование проникания высокотемпературного расплава кориума в бассейн с водой/ Тезисы 6-й Международной научно-практической конференции аспирантов, магистров и студентов «Современные проблемы научного обеспечения энергетики».- Киев.- 2008.- С. 22.

 3. Ali Hassan Mogaddam, Sejed Aslkhademi, І.V. Каzachkov. Modelling of a corium progression in reactor vessel and containment during severe accident at NPP// 3rd Іnt. Conf. on energy and environment CIEM2007.- Bucharest, 22-23 November 2007.- 10 pр.

 4. Ali Hasan Mogaddam, І.V. Каzachkov. Modelling of the corium melt interaction with water and vapour during severe accidents at NPP// 3rd WSEAS Int. Conf., Univ. оf Cambridge, February.- 23-25, 2008.- P. 71-76.

 5. A.S. Bobkov, I.V. Kazachkov, I.V. Kuznetsov. Modeling of thermal huraulic processes in modern stoves based on free gas movement principle/3rd International Conference on Energy and Environment CIEM2007, Bucharest, 22-23 November. 8 pages.

 6. Письменный Е.Н., Терех А.М., Багрий П.И. Новые теплообменные поверхности из плоскоовальных труб с неполным оребрением // Тезисы доклада на VI Минском международном форуме по тепло- и массообмену. Минск 19-23 мая 2008 г. – С. 281-283.

 7. Письменный Е.Н., Эпик Э.Я., Баранюк А.В., Терех А.М., Рогачев В.А. Интенсивность теплообмена продольно омываемых поверхностей с пластинчато-разрезным оребрением для элементов радиоэлектронно аппаратуры // Тезисы доклада на VI Минском международном форуме по тепло- и массообмену. Минск 19-23 мая 2008 г. – С. 284-285.

 8. Рогачев В.А., Терех А.М., Семеняко А.В., Баранюк А.В. Интенсификация теплообмена в круглой трубе путем изменения ее проходного сечения // Тезисы доклада на 6-й научной Международной школе-конференции „Актуальные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамики” Алушта-2008. – С. 16-21.

 9. Письменный Е.Н., Эпик Э.Я., Терех А.М., Баранюк А.В. Интенсивность теплообмена продольноомываемых поверхностей с пластинчато-разрезным оребрением для элементов охлаждения радиоэлектронной аппаратуры // VI Минский международный форум по тепломассообмену. 19-23 мая 2008 г. Минск 2008. т.2. Тез.докл. и сообщ. с.284-285.

 10. Рассамакин Б.М., Хайрнасов С.М., Хоминич В.И., Гренюк Е.И. Исследование тепловых режимов эксплуатации оптико-электронных приборов КА «Сич-2» (МС2-8) в термовакуумной камере ТВК-2,5 // Сб.тр. IХ-ой Междунар. конф. «Современные информационные и электронные технологии», Одесса: 19-23 мая. 2008. с.43.

 11. Терех А.М., Семеняко А.В., Баранюк А.В. Интенсификация теплообмена в круглой трубе путем изменения ее проходного сечения // 6-ая научная междунар. школа-конф. «Актуальные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамики». Тез.докл. Алушта, 2008. вып.6, ч.1. с.16-18.

 12. Руденко О.І., Ніщик О.П., Гершуні О.Н. Контактное термическое сопротивление в биметаллических трубах со спирально-накатным оребрением. В кн.: Труды девятой Международной научно-практической конференции “Современные информационные и электронные технологии” СИЭТ-2008. Т.II- Одесса.-2008.-С. 49.

 13. Эпик Э.Я. Теплообмен в турбулентном пограничном слое при наличии положительного градиента давления // Труды У1 Минского международного форума по тепло-и массообмену, 19-23 мая 2008.-Минск.-2008.-5 с.

 14. Письменный Е.Н., Эпик Э.Я., Рогачев В.А., Терех А.М., Баранюк А.В. Интенсивность теплообмена продольно омываемых поверхностей с пластинчато-разрезным оребрением для элементов охлаждения РЭА // Труды У1 Минского международного форума по тепло-и массообмену , 19-23 мая 2008.-Минск.-2008.- 5 с.

 15. Epik E.Y., Suprun T.T. Spectral analysis and temperature fluctuations at bypass transition // International Conference on Methods of Aerophysical Research XIУ ICMAR: Proc. Pt 1/ Ed. Fomin V.M.- Novosibirsk: Publ. House “Parallel”, 2008.- 5 р.

 16. Эпик Э.Я. Теплообмен и аэродинамика плоских оребренных поверхностей с турбулизирующими эффектами // 5-я научная школа-конференция «Актульные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамики», 22-28 сентября 2008.- Алушта.-2008.- 4 с.

 1. Руденко О.І., Ніщик О.П., Гершуні О.Н. Контактное термическое сопротивление в биметаллических трубах со спирально-накатным оребрением. Доповідь на дев’ятій Міжнародній науково-практичній конференції “Современные информационные и электронные технологии” СИЭТ - 2008, м. Одеса, 19-23 травня 2008 р.

 2. Бєгун В.В. Горлицкий Б. А. Предложение по збору и утилизации пластиковой тары. Міжнародна науково-практична конференція «Полигоны твердых бытовых отходов. Проблемы управления и экологического регулирования», м. Яремче, Івано-франківська обл., НПЦ «ЕКОЛОГІЯ, НАУКА, ТЕХНІКА», 2008 р.

 3. Бєгун В.В. Харченко І.О. Построение вероятностной структурно-логической модели оценки риска пожара в жилищном секторе Украины. Международная научно-практическая конференція “Актуальные проблемы пожарной безопасности”, г. Москва, 2008 р.

 4. Бєгун В.В. Про необхідність розрахунків сил і засобів рятувальних підрозділів на основі аналізу ризику. Тези 10-ї конференції МНС України, 2008 р.

 5. Бєгун В.В., Осипенко С.И. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на основе мониторинга важных для безопасности расчетных параметров безопасности предприятий. Тезисы докладов международная научно-практическаой конференции «Инновационные технологии защиты от чрезвычайных ситуаций». 2.10.2008, г.Минск.

 6. Бєгун В.В. Моніторинг безпеки виробничого середовища із застосуванням імовірнісних структурно-логічних моделей. Матеріали третьої науково-практичної конференції «Моніторинг навколишнього природного середовища: науково-методичне, нормативне, технічне, програмне забезпечення». 22-26.10.2008. АР Крим, м. Коктебель. НПЦ «ЕКОЛОГІЯ, НАУКА, ТЕХНІКА», 2008 р.

 7. Бєгун В.В. Необхідність оновлення систем управління охороною праці відповідно до європейських стандартів. Міжнародна наукова конференція «Охорона праці та соціальний захист працівників». ННДІПБОП - НТУУ «КПІ», м. Київ, 2008 р.

 8. Бєгун В.В. Методичне забезпечення навчання з безпеки персоналу працюючого на небезпечних виробництвах. Тези доповідей науково-практичного семінару ІДУЦЗ УЦЗУ. Київ, 2008 р.

 9. Бєгун В.В. Цибульська О.В. Стан та проблеми декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки. Матеріали науково-практичної конференції «Науково-тезнічне забезпечення промислової безпеки». ННДІПБОП, м. Київ, 2008 р.

 10. Казачков И.В., Широков В.В., Бегун В.В. Об оценке культуры безопасности в агрегированных моделях развития потенциально опасных объектов. IV международная научно-практическая конференция по культуре безопасности на АЭС. ГП НАЭК «Энергоатом», г. Киев, 2008 г.

 11. Бєгун В.В., Широков С.В. Содержание учебного курса для вузов «Культура безопасности на ядерних объектах Украины. IV международная научно-практическая конференция по культуре безопасности на АЭС. ГП НАЭК «Энергоатом», г. Киев, 2008 г.

 12. Rassamakin B.M., Khayrnasov S.M., Smakovsky D.S., Alpherova O.V. Simulation of Temperature Field for Honeycomb Panel with Arbitrary Located Heat Pipes. „7 th Minsk International Seminar Heat Pipes, Heat Pumps, Refrigerators, Power sources”, September 8-11, 2008.

 13. Рассамакин Б.М., Хайрнасов С.М. Терморегулирующие эпоксиполиуретановые покрытия космического назначения. 5-ая Международная конференция «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий», 22-26 сентября, 2008, Жуковка, АР Крым, Украина.

 14. Рассамакин Б.М., Хайрнасов С.М., Рогачёв В.А., Хоминич В.И., Гренюк И.Е. Исследование тепловых режимов эксплуатации оптико-электронных приборов КА «Сич-2» (МС-2-8) в термовакуумной камере ТВК 2,5. Научно-практическая конференция «Современные информационные и электронные технологии», Одесса, 23 мая, 2008.

 15. Михлевский А.А., Никитенко Ю.Ю, Михлевский С.А., „АСУТП парових котлів та турбін” на базі обладнання концерну Сименс” на міжнародному семінарі „ІТ-технології в енергеції”, Київ, 2008.

 16. Батуркин В.М., Горащенко О.С. Разработка модели тепломассопереноса в тепловых трубах с продольными канавками для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры. Труды 9 международной научно-практической конференции “Современные информационные и электронные технологии», 19-23 мая 2008, г. Одесса, том 2, стр. 47 / 1 сторінка.

 17. Батуркин В.М., Тищенко Д.М., Алексеик Е.С. Разработка миниатюрных тепловых труб для охлаждения РЭА. Труды 9 международной научно-практической конференции “Современные информационные и электронные технологии», 19-23 мая 2008, г. Одесса, том 2, стр. 48 / 1 сторінка.

 18. Лура Ф., Биринг Б., Ренгер Т., Батуркин В.М. Разработка комплекса для исследования воздействия факторов космического пространства на характеристики оптоэлектронных компонентов для космического приборостроения. Труды 9 международной научно-практической конференции “Современные информационные и электронные технологии», 19-23 мая 2008, г. Одесса, том 2, стр. 67 / 1 сторінка.

 19. Baturkin V. APPLICATION OF FINITE ELEMENTS / FINITE DIFFERENCE METHODS FOR THERMAL SIMULATION OF HEAT PIPES IN THERMAL CONTROL SYSTEMS. Тезисы докладов и сообщений/ Thesis of the reports and communications/ 6 -Минский Международный Форум по Тепломассообмену. ММФ-6, 19-23 мая 2008, г.Минск, Беларусь, Институт Тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова» НАНБ, 2008, Том 2, стр. 14 - 16, ISBN-978-985-6456-59-9/ (англійською мовою) /3 сторінки.

 20. Батуркин В.М. Применение методов конечных элементов и конечных разностей для теплового моделирования тепловых труб в системах терморегулирования // «Доклады 6 Минского Международного Форума по Тепломассообмену. ММФ-6, 19-23 мая 2008 г.Минск, Беларусь, ISBN-978-985-6456-60-5, ГНУ “ИТМО им. А.В. Лыкова Национальной Академии Наук Беларуси», секция 5, доклад N 5-06 / 13 сторінок.

 21. Батуркин В.М. Разработка систем теплового контроля научной аппаратуры микроспутников – концепции, элементная база, применение. У збірнику «Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки: . Матеріали доповідей Першої Всеукраїнської конференції (Київ, 2008 р.), Київ, «Наукова Думка», 2008, -264 стр, стр. 43-45 / 3 сторінки.

 22. Батуркин В.М., Олефиренко Д.Н., Зинченко Т.Р. Исследование теплопередающих характеристик аксиальных канавчатых тепловых труб при неравномерных граничных условиях // Тезисы докладов 6 научной международной школы - конференции «Актуальные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамики», Алушта, 23-28 сентября 2008, ISSN 1999-5954, стр. 191-193 (російською), 194-195 (англійською мовою) / 3 сторінки.

 23. Алексеик Е.С., Батуркин В.М. Математическая модель температурного поля газорегулиркемой тепловой трубы // Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрів і студентів Теплоенергетичного факультету НТУУ «КПІ» «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики», Київ, 21-25 квітня 2008 р., 25 с. / 1 сторінка.

 24. Горащенко О.С., Батурин В.М. Модификация модели тепломассопереноса в тепловых трубах с конструкционной капиллярной структурой//Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрів і студентів Теплоенергетичного факультету НТУУ «КПІ» «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики», Київ, 21-25 квітня 2008 р., 30 с. / 1 сторінка.

 25. Стеблова Т., Аушева Н.М. Геометричне моделювання фрактальних об’єктів. Тези доповідей VII навчально-практичної конференції «Технології програмування: студентські розвідки». : .Київ, 26 березня 2008, с.8-9.

 26. Лузін Є., Аушева Н.М. Візуалізація динаміки рідини. Тези доповідей VII навчально-практичної конференції «Технології програмування: студентські розвідки». : .Київ, 26 березня 2008, с.9-10.

 27. Кравцов А., Сидоренко Ю.В. Дослідження різних видів вагової інтерполяції функцій. Тези доповідей VII навчально-практичної конференції «Технології програмування: студентські розвідки». : .Київ, 26 березня 2008, с10.

 28. Губенко М., Шаповалова С.І. Система керування компонентами комп’ютерної мережі. Тези доповідей VII навчально-практичної конференції «Технології програмування: студентські розвідки». : .Київ, 26 березня 2008, с.11

 29. Трет’яков Д., Шаповалова С.І. Моделювання середовища для випробування логічних агентів. Тези доповідей VII навчально-практичної конференції «Технології програмування: студентські розвідки». : .Київ, 26 березня 2008, с.11

 30. Титенко С.В., Гагарін О.О. Ієрархічно – мережева система управління освітнім контентом системи безперервного навчання// Системний аналіз та інформаційні технології Матер. Міжнар.Н.Т.К. САИТ-2008 - К.: НТУУ „КПІ” 2008 стр. 258.

 31. Титенко С.В., Гагарін О.О. Моделювання області знань в системі безперервного навчання на снові інтеграції моделі контенту Tree-Net і понятійно тезисної моделі // Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2008 Матер. Междунар.Н.Т.К. ИАИ-2008 - К.: Просвіта 2008 стр. 475 - 483.

 32. Медведева В.Н., .Щербашин Ю.Д., Котлинская Н.С. Расчет гидравлических сетей с использованием метода нелинейного программирования. Комп’ютерне моделювання в хімії та технологія: Тези доп. Першої наук.-практ. конф. з міжнародною участю, Черкаси, 12-16 травня 2008 р.-Черкаси: Вид-во “Черкаський ЦНТЕІ”, 2008. – 172-175.

 33. Караєва Н.В., Гончаренко В. , Кабанець А. Критерії вибору стратегічних напрямків екологічної політики Збірник тез доповідей V ювілейної міжнародної науково-практичної конференції молодих учених „Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність і тенденції глобалізації”. Ч.2. ¾ Тернопіль „Економічна думка”, 2008. ¾ С.371-373.

 34. Караєва Н.В., E. Kharkov Automation of electromagnetic radiation monitoring as the factor of ecological safety maintenance Materials of 14th international student conference „Economics for ecology” (ISCS”2008), May 6-9, 2008, Sumy, Ukraine. – Суми: Вид-во СумДу, 2008. – С.72-73.

 35. Караєва Н.В., Першина Ю.Б. Дистанційні освітні технології в системі екологічного менеджменту Тези VШ щорічної Всеукраїнської наукової конференції “Екологічній менеджмент у загальній системі управління”, м.Суми, 22-23 квітня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДу, 2008. – С.171-173.

 36. Караєва Н.В. Методология концепции «Образование для устойчивого развития» Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Стратегія забезпечення сталого розвитку України”, м. Київ, 20 травня 2008 р. – У трьох частинах / РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України, 2008. – Ч.1. – С.87-88.

 37. Вільсон О.Г, Ковтун І.М., Левченко Л.О., Репко А.Ю. Інформаційне та технічне забезпечення моніторингу фізичних параметрів виробничого середовища // Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів «Екологічна безпека держави» м. Київ, 16 – 17 квітня 2008 р. – К.: НАУ, 2008. – С.51.

 38. Артеменко А. В. Луценко А. М. Особливості впливу утилізації відходів на економічний потенціал територіального утворення //Стратегія забезпечення сталого розвитку України // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. М. Київ, 20 травня 2008 р. – У трьох частинах / РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України, 2008. – Ч. 2. 104 – 105

 39. Медведєва В.М., Німчук І.Б. Проблеми реплікації баз даних. Комп’ютерне моделювання в хімії та технологія: Тези доп. Першої наук.-практ. конф. з міжнародною участю, Черкаси, 12-16 травня 2008 р.-Черкаси: Вид-во “Черкаський ЦНТЕІ”, 2008. – 145-148.

 40. Сегеда И.В. «Тенезация экономики » - реальная угроза устойчивому развитию Украины.Стратегія забезпечення сталого розвитку України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.-У трьох частинах / РВПС України НАН України ,Київ –2008 – Ч.3.-334 с.

 41. Зубенко В.В., Скрипниченко В.А., Сидоренко Ю.В.. Про інформатику як наукову дисципліну. Тези доповідей міжнародної наукової Конференції „Прийняття рішень в умовах невизначеності”, Київ-Рівне, 2008, с.36.

 42. Лук'яненко С.О., Смаковський Д.С., Горошко І.О.,. Ніколаєнко Ю.Є. Різницева схема для математичного моделювання температурного поля теплової труби зі складною формою поперечного перерезу // Сборник трудов конференции «Моделирование-2008», с.33.

 43. Шаповалова С.И., Шараевский Г.И. Инициализация центров кластеров карт самоорганизации для решения задач классификации // Материали Х Міжнародної наук.-техн. конференції „Системний аналіз та інформаційні технології”, м. Київ, 20-24 травня 2008 року: - Інститут прикладного системного аналізу НТУУ „КПІ”,2008.-с.270

 44. Недін І.В., Шульженко О.Ф. До оцінювання зв’язку стану здоров’я населення зі станом економічної безпеки території // Матеріали міжнародної наук. - прак. конф. „Стратегія забезпечення сталого розвитку України”: тез. док. .- К., 20.05.2008. - С 287-289.

 45. Адасовський Б.І., Адасовська М.О. Системне дослідження впливу людського чинника на екологічні проблеми. - Ів.-Франківськ: Матеріали V науково-технічної конференції “Екологічні проблеми карпатського євро регіону” „ЄЄПКС 2008”, 2008.- с. 33 – 38.

 46. Артеменко В.А. Стохастическая модель задержек блоков данных в межсетевых узлах телекоммуникационной сети. Современные информационные и электронные технологии : междунар. научно.-техн. конф., 19-23 трав. 2008 р.: тези докл. – Х., 2008. - С. 101.

 47. Тарасенко Ю.А., Безносик Ю.А., Хаврюченко В.Д., Яценко С.А. Компьютерное моделирование процессов окислительной сорбции сероводорода на активированных углях. // Тези доповідей першої науково-практичної конференції «Комп’ютерне

 48. Середа А.А., Безносик Ю.А. Моделирование методики контроля качества лекарственных средств. // Тези доповідей першої науково-практичної конференції «Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях» Черкаси, 12 – 16 травня 2008. – с. 94-96.

 49. Панкратова Н.Д., Бугаева Л.М., Безносик А.Ю. К вопросу разработки индикаторов устойчивого развития прибрежной зоны Крыма. Перша науково-практична конференція «Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях – КМХТ2008» Черкаси, 12 – 16 травня 2008 року. – с.225 – 227.

 50. Statjukha G., Jeżowski J., Jeżowska A. , Beznosyk Y., Bugaeva L. Design of Optimal Gas Purification Schemes by Means Pinch Analysis. // Тези доповідей першої науково-практичної конференції «Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях» Черкаси, 12 – 16 травня 2008.. – с. 183-185.

 51. Бугаева Л.М., Безносик Ю.А. Разработка гибридных процессов для очистки газовых выбросов. // Тези доповідей першої науково-практичної конференції «Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях» Черкаси, 12 – 16 травня 2008. - с.82-83.

 52. Сема С., Сидоренко Ю.В. Моделювання деформації гладкої поверхні. Тези доповідей VII навчально-практичної конференції «Технології програмування: студентські розвідки»: Київ, 26 березня 2008, с.16

 53. Недин И.В., Сидоров И.В., Веремийчук Ю.А. Региональные энерго-эклогиченские и экономические аспекты применения теплонасосных технологий // Труды 10-й Международной научно-практической конференции “Экономика, экология и общество России в 21-м столетии”. ¾ СПб.: СПбГПУ (0,125 д.а.)

 54. Гусева И.И., Луценко А.Н., Недин И.В., Сорокопуд С.А. Система поддержки принятия решений по управлению энерготопливными компаниями с элементами вертикальной и горизонтальной интеграции // Сборник трудов XIII Байкальской Всероссийской конференция “Информационные и математические технологии в науке и управлении”, 11-17 июля 2008 г. ¾ Иркутск-Байкал: Институт систем энергетики Сибирского отделения РАН им. Л.А. Мелентьева

 55. Недин И.В., Сидоров И.В, Веремийчук Ю.А. Региональные энерго-эклогиченские и экономические аспекты применения теплонасосных технологий // Труды 10-ой Международной научно-практической конференции “Экономика, экология и общество России в 21-м столетии”. ¾ СПб.: СПбГПУ, 2008

 56. Недин И.В., Мусиенко Т.В., Ругаль Р.С. До оцінювання впливу екологічно небезпечних суб”єктів господарювання на стан економічної безпеки території // Труды 10-й Международной научно-практической конференции “Экономика, экология и общество России в 21-м столетии”. ¾ СПб.: СПбГПУ, 2008

 57. Недин И.В., Сидоров И.В. Оценивание эколого-экономической эффективности тепло насосных технологий // Сборник трудов II-й заочной международной научно-практической конференции “Система управления экологической безопасностью”. Т. 2 — г. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008 г., 25 мая.

 58. Гусева И. И. Луценко А. Н. Недин И.В. Сорокопуд С. А. Система поддержки решений по управлению энерготопливной компанией с элементами вертикальной и горизонтальной интеграции //Информационные и математические технологии в науке и управлении / Труды XIII Байкальской Всероссийской конференции «Информационные и математические технологии в науке и управлении». Часть I. – Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2008. 7 – 14 с.

 59. Караєва Н.В., Савицький О.Л.,Савицька А.О. Критерии выбора наиболее перспективних направлений экологического регулирования в Украине Система управления экологической безопасностью: сборник трудов Второй заочной международной научно-практической конференции. В 2 т. ― Екатеренбург: УГТУ ― УПИ, 2008. ― Т.1. ― С.130-135.

 60. Караєва Н.В., Савицький О.Л.,Савицька А.О. Системный подход к выбору критериев оценки эффективности процесса экологизации Труды 10-й Международной научно-практической конференции „Экономика, экология и общество России в 21-м столетии”, г.Санкт-Петербург, 20-22 мая 2008 г. – СПб.: Узд-во Политехн. Ун-та, 2008. – Ч.1. – С.120-121.

 61. Фиалко Н.М., Навродская Р.а., Феофилов И.В., Меранова Н.О., ШеренковскийЮ.В, Прокопов В.Г., Шевчук С.И. Особенности использования вторичных энергетических ресурсов в энергетике Украины Материалы ХVII международной конференции «Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики», Ялта 5-9 июня 2007.- Киев, 2007.-С.23-27.

 62. Фіалко Н.М., Пресіч Г.О., Навродська Р.О., Гнєдаш Г.О., Шевчук С.І. Оснащення водогрійного котла передвключеним конвективним пакетом Материалы ХVII международной конференции «Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики», Ялта 5-9 июня 2007.- Киев, 2007.-С.108-112.

 63. Бутовський Л.С., Грановська О.О., Літовкін В.В., Фіалко Н.М., Меранова Н.О., Швецова Л.Я. Удосконалення технології спалювання рослинних відходів за методом „рухомого” киплячого шару Материалы ХVII международной конференции «Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики», Ялта 5-9 июня 2007.- Киев, 2007.-С.123-127.

 64. Абдулин М.З., Фиалко Н.М., Меранова Н.О., Озеров А.А.,Милко Е.И., Кутняк О.Н., Овсиенко И.П. Особенности струйно-нишевой технологии сжигания томлива. Материалы ХVII международной конференции «Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики», Ялта 5-9 июня 2007.- Киев, 2007.-С.135-137.

 65. Абдулин М.З., Фиалко Н.М., Озеров А.А., Милко Е.И., Полозенко Н.П., Марченко А.А., Снежко М.В. Экспериментальное исследование температурных режимов в циркуляционных зонах струйно-нишевого пилона. Материалы ХVII международной конференции «Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики», Ялта 5-9 июня 2007.- Киев, 2007.-С.137-139.

 66. Феофилов И.В., Фиалко Н.М. Оценка выхода ВЭР, образующихся при транспортировке природного газа по Украине Материалы ХVII международной конференции «Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики», Ялта 5-9 июня 2007.- Киев, 2007.-С.157-162.

 67. Фиалко Н.М., Шеренковский Ю.В., Степанова А.И., Голубинский П.К., Навродская Р.А., Новаковский М.А. Классификация критериев оценки эффективности теплообменного оборудования, входящего в системы утилизации теплоты отходящих газов энергетических установок Материалы ХVII международной конференции «Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики», Ялта 5-9 июня 2007.- Киев, 2007.-С.162-167.

 68. Фиалко Н.М., Навродская Р.А., Пресич Г.А., Слюсар М.А., Гнедаш Г.А., Шевчук С.И., Глушак О.Ю., Дончак М.И. Особенности утилизации теплоты отходящих газов стекловаренных печей Материалы ХVII международной конференции «Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики», Ялта 5-9 июня 2007.- Киев, 2007.-С.167-172.

 69. Зимин Л.Б., Фиалко Н.М., Кондратьев В.Ю. Об эффективности теплонасосной утилизации теплоты канализационных стоков Материалы ХVII международной конференции «Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики», Ялта 5-9 июня 2007.- Киев, 2007.-С.191-198.

 70. Кесова Л.А., Литовкин В.В., Ніколайчук А.М. Малозатратные технологии – пылеподача с высокой концентрацией (под давлением) и горелки с термохимической подготовкой пали АШ как способ улучшения экологических показателей котлов ТЭС // Энергетика и электрификация.– №8.– 2008, стр. 8–13.

 71. Ніколайчук А.М., Кесова Л.А. Экологические показатели котлов, сжигающих АШ при высококонцентрированной пылеподаче (под давлением) // Тезисы докладов 4-ой международной научно-практической конференции «Угольная теплоэнергетика: проблемы реабилитации и развития» Алушта 2008, стр. 105–106.

 72. Кєсова Л.О., Черезов М.М., Меренгер П.П., Ніколайчук А.М. Еколого-економічні аспекти експлуатації котлів, що спалюють АШ при висококонцентрованій пилоподачі на пальники // Збірник праць 5-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми економії енергії» м. Львів 2008, с. 32–36.

 73. Скловська Є.Г, Кєсова Л.О. Порівняльний аналіз методів розподілу витрат палива між електроенергією та теплом на ТЕЦ // Збірник праць 5-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми економії енергії» м. Львів 2008, с. 77–81.

 74. Ніколайчук А.М., Кесова Л.А. Экологические проблемы пылеугольной енергетики Украины / Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» НТУУ «КПІ». – квітень 2008, с. 5.

 75. Кєсова Л.О, Шевченко Т.Е., Черезов М.М., Меренгер П.П., Ніколайчук А.М. Економічна доцільність реконструкції систем пилоподачі котлів ТЕС, що спалюють низько реакційне вугілля / Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» Київ, 2008 р.

 76. Литовкин В.В., Бутовский Л.С., Антонович А.В., Грановская Е.А. Сжигание растительных отходов по технологи „движущийся” кипящий слой. (на рос. мові). Лес и бізнес, 2008, № 2, с. 52 – 54.

 77. Бутовський Л.С., Літовкін В.В., Грановська О.О., Фіалко Н.М., Меранова Н.О. Швецова Л.А. Использование технологии „движущегося” кипящего слоя при сжигании растительних отходов, (на рос. мові, електр. варіант), 4 междунар. Конф. „Энергия из биомассы” Тез. докладов, Київ, 30.06.2008 г.

 78. Бутовський Л.С., Грановська О.О., Літовкін В.В., Фіалко Н.М., Меранова Н.О., Швецова Л.Я. Удосконалення технології спалювання рослинних відходів за методом „рухомого” киплячого” шару. Матеріали міжнар. конф. з проблем екології та експлуатації об,єктів енергетики. 5 – 9.06.2007, Київ, с. 123 – 126.

 79. Абдулин М.З. Инновационные решения в сфере энергосбережения на основе струйно-нишевой технологии сжигания топлива. Сборник материалов III научно-практической конференции «Энергосбережение на транспорте и в промышленности, инновационные решения - 2008» г. Одесса, 4с.

 80. Абдулин М.З. Малозатратная модернизация существующего топливоиспользующего оборудования на основе применения струйно-нишевой технологии сжигания топлива. Сборник трудов IV международной научно-практической конференции «Энергоэффективность крупного промышленного региона - 2008», г. Донецк, 5 с.

 81. Абдулин М.З., Дворцин Г.Р. Вихревые реакторы – основа современных энергоэффективных технологий. Сборник трудов VI научной международной школы–конференции «Актуальные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамики - 2008» г. Алушта, 2 с.

 82. Абдулин М.З., Дворцин Г.Р. Струйно-нишевая технология сжигания топлива – решение проблем современных горелочных устройств в металлургии. Сборник трудов XV международной конференции «Теплотехника и енергетик в металлургии - 2008», г. Днепропетровск, 4 с.

 83. Абдулин М.З. Энергоэффективная модернизация промышленной и коммунальной энергетики на основе струйно-нишевой технологии сжигания топлива. Сборник трудов международного форума «Энергоэффективная модернизация промышленной и коммунальной энергетики стран СНГ, г. Ялта.

 84. Варламов Г. Б. , Любчик Г. Н. Использование высокоэффективной трубчатой технологи сжигания газа на энергетических объектах. Материалы междунар. Конференции. Санкт-Петербург, 2-6 июня 2008г. – СПб.: Фаст-принт, 2008. – С. 312-317.

 85. Варламов Г. Б. Концепция государственной целевой программы по обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики. ХI международная конференция «Экология. Человек. Общество», Киев, НТУУ «КПИ», 13-18 мая 2008.

 86. Кєсова Л.О., Черезов М.М., Меренгер П.П., Ніколайчук А.М. «Еколого-економічні аспекти експлуатації котлів, що спалюють АШ при висококонцентрованій пилоподачі на пальники»

 87. Скловська Є.Г, Кєсова Л.О. «Порівняльний аналіз методів розподілу витрат палива між електроенергією та теплом на ТЕЦ».

 88. Кєсова Л.О, Шевченко Т.Е., Черезов М.М., Меренгер П.П., Ніколайчук А.М. «Економічна доцільність реконструкції систем пилоподачі котлів ТЕС, що спалюють низькореакційне вугілля»// VII Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки», Київ, 26 листопада 2008р.

 89. Кесова Л.О., Ніколайчук А.М., «Пиловугільна енергетика України. Екологічні проблеми» // семінар кафедри ТЕУ Т та АЕС «Підвищення ефективності використання органічних палив в енергетиці та промисловості» (включено до плану роботи НТСЕУ та Ради старіших енергетиків України на 2008р.), Київ, 28 листопада 2008 р.

 90. Меренгер П.П., Черезов М.М. «Аераційні пиложивильники для котлів ТЕС, що спалюють низько реакційне вугілля» // семінар кафедри ТЕУ Т та АЕС «Підвищення ефективності використання органічних палив в енергетиці та промисловості» (включено до плану роботи НТСЕУ та Ради старіших енергетиків України на 2008р.), Київ, 28 листопада 2008 р.

 91. Булигін О.А., Кесова Л.О. «Системи пилоподачі з високою концентрацією, що впроваджені на ТЕС України» // семінар кафедри ТЕУ Т та АЕС «Підвищення ефективності використання органічних палив в енергетиці та промисловості» (включено до плану роботи НТСЕУ та Ради старіших енергетиків України на 2008р.), Київ, 28 листопада 2008 р.

 92. Литовкін В.В. «Новий пальник з ТХП палива для котла ТПП-210А ТпТЕС» // семінар кафедри ТЕУ Т та АЕС «Підвищення ефективності використання органічних палив в енергетиці та промисловості» (включено до плану роботи НТСЕУ та Ради старіших енергетиків України на 2008р.), Київ, 28 листопада 2008 р.

 93. Реграги А., Любчик Г.Н. Физическое моделирование диффузионного факела в трубчатом топливосжигающем модуле // Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції аспирантів, магістрантів і студентів „Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”м. Київ, 21-25 квітня 2008 року.

 94. Черноусенко О.Ю. Концептуальные основы создания автоматизированной системы технической диагностики энергоблоков ЭС.- Доклади XV міжнародної конференції з автоматичного управління, 23-26 вересня 2008р. Доповнення. – Одеса: ОНМА.-С.22-23.

 95. Исследование и разработка методов концентрирования некондиционного шахтного метана / Колесник В.В. // Материалы Международной научно – практической конференции «Энергоэффективность». Киев, 6 – 8 апреля 2008. с. 148 – 151.

 96. Автоматична оптимізація каскадних систем регулювання. / Ковриго Ю.М., Мовчан А.П., Матковський П.Ю. // Доклади XV Міжнародної конференції з автоматичного управління. Одеса, 23 – 26 вересня 2008 р. с. 806 – 809.

 97. Використання сучасних методик для підвищення якості функціонування систем регулювання енергоблоків ТЕС і АЕС. / Фоменко Б.В., Ковриго Ю.М. // Доклади XV Міжнародної конференції з автоматичного управління. Одеса, 23 – 26 вересня 2008 р. с. 27 – 30.

 98. Б.В. Фоменко, Ю.М. Ковриго Використання прогнозуючого управління по моделі з врахуванням вхідних і вихідних обмежень // Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції аспирантів, магістрантів і студентів „Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”м. Київ, 21-25 квітня 2008 року.

 99. Хоренженко Ю.В., Дешко В.І., Шовкалюк Ю.В. Використання відходів деревини у якості нетрадиційного палива для котельних / Сб научн. Тр.XVI междунар.научно-тех.конф. «Экологическая и техногенная безопасность. Охрана водного и возд.бассейнов. Утилизация отходов», м. Бердянськ – 2008. – с.51-64.

 100. Дейнеко А. И., Безродный М.К., Барабаш П. А. Теплообмен при конденсации в горизонтальных трубах // Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції аспирантів, магістрантів і студентів „Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”м. Київ, 21-25 квітня 2008 року.

Виставки та експонати на них:

Виставки:

Апарат гіпоксичної стимуляції організму „ГІПОТРОН”, розроблений співробітниками кафедри, як експонат прийняв участь у наступних виставках:

 • постійно діюча виставка Наукового парку „Київська політехніка”;

 • виставка інноваційних та інвестиційних пропозицій Наукового парку „Київська політехніка” присвячена делегації ЮНІДО - організації об’єднаних націй з промислового розвитку(21.07.2008).

  • Всеукраїнська виставка. Київ 30.10.08 р. Презентація газопаротурбінної технології „Водолій” ;

  • 10а міжнародна виставка систем опалення, кондиціонування, водопостачання, сантехніки та басейнів Аква-Терм Київ 2008. Київ, Україна, 14-17 травня 2008 р. (Ріферт В. Г., Золотухін І. В., Сидоренко В. І.)

  • 3я міжнародна спеціалізована виставка Насоси, компресори, арматура, теплоенергетика (НКАТ) Київ, Україна, 15-18 квітня 2008 р. (Усенко В. І., Золотухіна О. С.)

  • IWA World Water Congress and Exhibition. Vienna, Austria, 7-12. 09.2008 (Сидоренко В. І., Золотухін І. В.)

  • Mostra Convеgno 2008. Milano, Italy, 11-15.03.2008. (Сидоренко В. І., Золотухін І. В.)

  • Aquatech-2008. Amsterdam, Netherlands 30.09-3.10.2008. (Сидоренко В., І. Золотухін І. В.)

  • Межрегиональная специализированная выставка. Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Осень, 2007. Симферополь, Украина, 1-3.11.2007 г. (Ляшенко Ю. Г., Золотухіна О. С.)

  • X межрегиональная специализированная выставка «Энергосбережение – 2008», г. Сумы, 16-18.04.2008 г. Участие, экспонат – горелка

  • X специализированная выставка «Энергетика. Электротехника. Автоматика», г. Донецк., 3-5.06.2008 г. Участие, экспонат – горелка

  • Выставка «Энергосберегающие технологии. Перспективы их внедрения на промышленных предприятиях», г. Донецк, 17-18.09.2008 г. Участие, экспонат – горелка

  • Международная специализированная выставка «Энергетика в промышленности Украины - 2008», г. Киев, 24-26.09.2008 г. Участие, экспонат – горелка

Експонати, які демонструвалися на виставках:

   1. Презентація газопаротурбінної технології „Водолій” ;

   2. Експонат: Система термічної дистиляції для одержання води для ін»акцій.

   3. Експонат: Насосна станція для ТЕС

   4. Експонат:Система очищення та знесолення води;

   5. Експонат: Пальник.

Одержані нагороди на виставках:

Отримано 2 дипломи учасника виставки .

Нагороджено дипломом старшого наукового співробітника Ріферта В.Г. за участь у третій міжнародній спеціалізованій виставці НКАТ (насоси, компресори, арматура, теплоенергетика) м. Київ, виставковий центр «КиївЕкспоПлаза» 15-18 квітня 2008 р.

Нагороджено дипломом НДВ «Термодистиляція» за сучасне насосне обладнання у форумі «Кримські виставки» м. Сімферополь, 1-3 листопада 2008 р.

8 Наукові досягненя

1. Магістрантка Свиридонова Ю. В. нагороджена грамотою Наукового товариства Студентів та аспірантів НТУУ «КПІ» від 26.04.08 « За активну участь у науковій та винахідницькій діяльності університету протягом 2007 р.».

2. За доклад «Нові теплообмінні поверхні з плоскоовальних труб з неповним оребренням» (соавтори О.М. Терех, П.І Багрій), який представлено на 6-му Мінському міжнародному форумі по тепло- і масообміну нагороджено Письменного Є.М. Почесною грамотою.

3. За результатами щорічного університетського конкурсу в 2008 р. на кращій підручник, монографію, навчальний посібник першу премію присуджено Безродному М.К., Поро І.Л., Костюку Т.О. за монографію «Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах. Теория и практика».

4. Нагороджено дипломом наукового керівника Ріферта В.Г. за участь у третій міжнародній спеціалізованій виставці НКАТ (насоси, компресори, арматура, теплоенергетика) м. Київ, виставковий центр «КиївЕкспоПлаза» 15-18 квітня 2008 р.

5. Нагороджено дипломом ПП «Термодистиляція» за сучасне насосне обладнання у форумі «Кримські виставки» м. Сімферополь, 1-3 листопада 2008 р.

6. Письменному Є.М. присуджено почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (указ президента України № 584/2008).

9 Науково-громадська діяльність

Декан ТЕФ, професор Письменний Є.М. активно сприяє координації науково-дослідних робіт і широкому обміну досвідом у вирішенні теоретичних та практичних теплотехнічних задач, які актуальні для енергетики і промисловості України. Він є членом редколегій журналів «Промышленная теплотехника», “Ядерная и радиационная безопасность”, «Ядерні та радіаційні технології», «Енергетика: економіка, технології, екологія». Письменний Є.М. - член спеціалізованої вченої ради Д 26. 002.09 у НТУУ «КПІ» і спеціалізованої вченої ради ДО 50.04.03 в Інституті технічної теплофизики НАН України по присудженню вче­них ступенів кандидата та доктора технічних наук, голова комісії з підготовки стандартів вищої освіти з напрямку «Енергетика», член фахової та експертної рад з енергетики, електротехніки й електромеханіки при Державній акредитаційній комісії Міністерства освіти та науки України, член науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з напрямку «Енергетика», член учбово-методичної ради з підготовки кадрів для ядерної енергетики України, член Правління Українського ядерного товариства, голова секції конвективного теплообміну Українського національного комітету по тепло- і массообміну. У 2008 році присуджено почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (указ президента України № 584/2008).

Зав. кафедрою АТЕП Ковриго Ю.М. є заступником голови науково - методичної комісії МОН України за напрямком «Автоматизація та комп`ютерно – інтегровані технології, членом редколегії всеукраїнського журналу “Енергозбереження та автоматизація, членом Ради по кадрам НАК “Енергоатом”, членом експертної групи Міської міжвідомчої комісії з впровадженя приладів обліку і споживання тепла в м. Києві.

Зав. кафедрою ТЕУ Т і АЕС, професор Фіалко Наталія Михайлівна – член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки, член Експертної ради ВАК України за спеціальністю “Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика”, вчений секретар Національного комітету України з тепло- та масообміну, вчений секретар Координаційно-технічної ради з малої енергетики при Міносвіті та науки України, член науково-технічної ради Державного комітету України з енергозбереження, член Науково-координаційної та експертної ради з питань ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин при Президії НАН України, член секції “Енергозбереження в ПЕК” Науково-технічної ради Мінпаливенерго України, член Великої ради Всеукраїнського конкурсу “Лідер паливно-енергетичного комплексу”, член Центрального правління Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України, член редколегії 2 журналів: “Промислова теплотехніка” і “Віконні технології”.

Професор Кесова Л. О. працює в науково-методичній комісії Міносвіти і науки України, в спеціалізованих радах із захисту дисертацій НТУУ „КПІ”, ІТТФ НАНУ, НТУ “Львівська політехніка”, інститут “Газа”, в редакційних комісіях наукових журналів: “Наукові вісті “КПІ”, “Енергетика: економіка, технології, екологія”, в науково-експертних радах Міносвіти і науки України, є членом правління Ради старейших енергетиків України,  членом центрального правління спілки енергетиків і електротехніків України.

Професор Любчик Г.М. – Голова спеціалізованої вченої ради Д. 26.002.09 при НТУУ “КПІ”, член спеціалізованої вченої ради Д. 26.002.09 при ІГ НАН України, член НТС Мінпаливоенерго України (секція теплотехніки), член редколегій науково-технічних журналів “Енергетика: економіка, технології, екологія” (що видається при НТУУ “КПІ”) та “Екотехнології та ресурсозбереження” (що видається при ІГ НАН України).

Зав. кафедрою ТПТ, професор Безродний М.К. – голова комісії з енергетики Науково-методичної ради Міністерства освіти та науки України, голова секції «Теплофізичні основи використання нетрадиційних джерел енергії» Українського національного комітету з тепло- і масообміну, член Експертної Ради з електротехніки та енергетики ВАК України, член Екпертної Ради з енергетики та електроніки ДАК України, член редколегії журналу «Энергетика: экономика, технологии, экология», член Вченої ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій, член Нью-Йоркської Академії Наук. Безродний М.К., доктор технічних наук, автор понад 270 наукових праць, в тому числі 68 винаходів, 3 монографій.

Професор Дикий М. О. - член спеціалізації ради Інституту газу та національно транспортного Університету; експерт МОН по оцінці наукових тем, що надходять на експертизу; член редакції журналу екотехнології і ресурсозбереження; член Торгово-промислової палати України.

Проф. Трегуб В.Г., д.т.н., являється членом спеціалізованої Ради по присудженню кандидатських дисертацій по спеціальності 05.13.07. «Автоматизація процесів керування» Національного університету харчових технологій, а також членом спеціалізованої ради по присудженню кандидатських дисертацій по спеціальності 05.13.07 НТУУ «КПІ».

Викладачі кафедри АПЕПС приймають участь у проведенні акредитаційних та ліцензійних експертиз підготовки фахівців (робота ДАК):

 • згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №1461л від 15.05.08р. проводилися акредитаційна та ліцензійна експертизи підготовки бакалаврів та фахівців зі спеціальності 7.080402 „Інформаційні технології проектування” у Таврійському державному агротехнологічному університеті (д.т.н., проф. Лук’яненко С.О.);

 • згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №1530л від 20.05.08р. проводилася акредитаційна експертиза підготовки фахівців зі спеціальності 7.080407 „Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг” у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (д.т.н., проф. Лук’яненко С.О.);

 • згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №1714л від 26.05.08р. проводилася акредитаційна експертиза підготовки фахівців зі спеціальностей 5.080405 ”Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем” та спеціальностей 5.080406 ”Експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень” у приватному вищому навчальному закладі ”Економіко-правовий технікум при МАУП”(к.т.н., доцент Шаповалова С.І.);

10 Матеріальна база підрозділу

За звітний період було закуплено та введено в дію наступне обладнання

Назва обладнання

Од.

Кільк.

Ціна з ПДВ

Сума без ПДВ

Сума з ПДВ

1

Компютер AMD SEMPRON 3000+\DDR2 DIMM512\80GB\CD-RW\Floppy\Keyboard\Mouse\SPK\LG19”TFT

шт

8

2616

17440

20928

2

Компютер Селерон 3.06\512\80GB\CD-RW\Floppy\Keyboard\Mouse\SPK\SM17”BF

шт

5

3333.9

13891.25

16669.50

За звітний період було придбано та введено в дію обладнання на суму 14213 грн., серед ньго принтер HP 4j1020A4, компьютер Compac – 4 шт., ноутбук.

Наукове обладнання, введене в дію на кінець 2007р.:

1. Принтер HP Laser Jet 1160 A4, 19

2. Принтер Epson Stylus Photo R x 700

Загальна сума: 3014 грн.

11 Проект плану розвитку підрозділу на 2009 рік

Очікуване фінансування по бюджетній тематиці на 2009 рік 2 000,00 тис. грн. Очікуване фінансування по госпдоговірній тематиці на 2009 рік 1 475,00 тис. грн. Очікується рішення Міністерства енергетики США про фінансування сумісного проекту за участю вчених ТЕФ НТУУ “КПІ” і Sandia Національних лабораторій з США у рамках програми Міністерства енергетики США "Ініціативи по забороні розповсюдження зброї".

В 2009 році планується надати кошти на розвиток навчально – матеріальної бази в розмірі 10,0 тис. грн. з них на інформатизацію 5 тис. грн.

Заплановані витрати на комп`ютерізацію та інформатизацію в розмірі 60 тис. грн.

Крім того, з метою модернізації лабораторних стендів планується придбати контролери фірми Siemens, Schneider Elektric; електроприводи з виконавчими механізмами фірми Belimo (Швейцария), стенд на базі апаратури Neurosis (Україна).

Планується придбання апаратури для учбової лабораторії "Динаміки та автоматизації ТЕУ ТЕС та АЕС": мікропроцесорні регулятори МІК-25, МІК-21 фірма МІКРОЛ, Україна м. Івано-Франківськ (орієнтовна сума – 5000 грн).

Придбання приладів для учбової лабораторії "Метрології, стандартизації та теплотехнічних вимірювань":

Прилад тип РМТ – фірма "Метран".

Прилад тип "Метран-900" – фірма "Метран".

Гідравлічний грузопоршневий манометр серії "W" – фірма "Метран".

Придбання приладу "TESTO-350" для екологічних вимірювань при виконанні лабораторних робіт на технологічних об’єктах філій кафедри та лабораторій кафедри корп. №6 НТУУ "КПІ" (орієнтовна сума – 25 тис.грн).

Придбання п’яти сучасних комп’ютерів зі сканером та принтером для лабораторії "Режими ТЕУ Т і АЕС", кімн. 213 (орієнтовна сума – 10 тис. грн).

Придбання комп’ютерних комплектуючих для модернізації учбової лабораторії "Інформатики, САПР та оптимізації режимів ТЕУ ТЕС і АЕС" (орієнтовна сума – 2 тис. грн).

Організація електронної бібліотеки з новими нормативними та технічними матеріалами та розробками в енергетиці

Виготовлення нових стендів для забезпечення учбового процесу

1. Фінансування за рахунок державного бюджету: „Інформаційно-технологічне управління сталим розвитком території”, секція № 17 „Економіка”. Пріорітетний напрям „Збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток”.

Фінансування за рахунок державного бюджету: „ Розробка процесу лазерно-дугового наплавлення та автоматизованої системи визначення його параметрів”, секція № 7 „Енергетика,енергозбереження”.

Розробка проекту Автоматизованої регіональної системи обліку енергоресурсів (АСУЭР) для бюджетних организацій м.Києва” Замовник - Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсов.

В 2008 році планується надати кошти на розвиток навчально – матеріальної бази в розмірі 20,0 тис. грн., з них на інформатизацію 6 тис. грн.

Передбачається створення окремої лабораторії для проведення досліджень по підвищенню ефективності газопаротурбінної технології „Водолій” шляхом використання вторинних ресурсів компресорних станцій магістральних газопроводів.

Звіт заслухано і затверджено на Вченій раді теплоенергетикного факультету (протокол № 4 від 24. 11. 08)

Декан факультету Письменний Є. М.

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. 00 Фән һәм мәдәниятнең гомуми мәсьәләләре Общие вопросы науки и культуры (1)

  Документ
  7148. Бәдретдинов Х. “Партизаннар” эзеннән сәяхәтчеләр атлый : [Р. Фәхретдинне искә алып] / Х. Бәдретдинов Мәгърифәт. – 2010. – 2 июль (№ 26). – 2 б.
 2. Программа XXX v II студенческой научной конференции Краснодар 2010

  Программа
  Заседания секций XXXVII студенческой научной конфе-ренции на базовых потоках – 1-16 апреля (время и место прове-дения указаны в Программе конференции);
 3. Закарпатський державний університет публікації науково-педагогічних працівників закарпатського державного університету

  Документ
  Публікації науково-педагогічних працівників Закарпатського державного університету: Галузевий бібліографічний покажчик (До 15-річчя від дня заснування Закарпатського державного університету)/Укладачі: О.

Другие похожие документы..