Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, по которым рассчитывается индекс, в том числе в обыкновенные и привилегирован...полностью>>
'Документ'
Краткосрочный прогноз, результаты которого представлены в бюллетене, разрабатывается на основе методов прогнозирования временных рядов и поэтому в явн...полностью>>
'Закон'
Статья 1. Утвердить республиканский бюджет Кыргызской Республики на 2010 год по доходам в сумме 51 600 857,2 тыс. сомов и расходам в сумме 65 166 052...полностью>>
'Задача'
Об общих задачах журнала “Под Знаменем Марксизма” тов. Троцкий в № 1—2 сказал уже все существенное и сказал прекрасно. Мне хотелось бы остановиться на...полностью>>

107. Бунке А. С., Мовчан А. П. Использование искусственного интеллекта для оптимизации работы систем управления технологическими процессами Вольчин К. В., Мысак В. Ф

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Результати теоретико-експериментальних досліджень впроваджені в навчальний процес у спецкурсах: „Тепломассобмін”.

Розроблені пропозиції та схемні рішення щодо використання теплотранспортних систем в теплових утилізаторах об’єктів малої енергетики та в автономних системах забезпечення теплових режимів літаючих апаратів.

Суть розробки полягає у використанні в якості капілярних насосів нанодисперсних капілярно-пористих матеріалів на основі оксиду алюмінію та фторопласту. Результати дослідження підтвердили, що ці матеріали поєднують кращі властивості традиційних пористих структур з порошків титану та нікелю, а саме мають:

1) ізотропну структуру пор і відносно вузький інтервал розподілу пор по розмірах діаметрів;

2) достатню міцність на стиснення (від 15 до 22 МПа);

3) низьку теплопровідність (до 3 Вт/м·К);

4) хімічну пасивність у парі з робочими рідинами (аміаком, ацетоном, пропиленом, спиртами, дистильованою водою);

5) добру змочуваність теплоносіями;

6) можливість спікання в безвакуумному середовищі.

Крім того, їх висока технологічність і низька вартість роблять перспективними для використання в теплотранспортних системах при серійному виробництві.

В ході проекту:

1. Виконано комплексне теоретичне та практичне дослідження теплогідравлічних процесів в нанодисперсних капілярно-пористих структурах для створення на їх основі нових типів нанодисперсних капілярних насосів. В тому числі, створена нова концепція вибору та конструювання капілярних насосів з перспективних керамічних (оксиду алюмінію) та полімерних матеріалів (фторопласту 4), пористістю від 45% до 70% та вперше розроблені пропозиції по виготовленню капілярних насосів з перспективних нанодисперсних структур.

2. Проведені нові всебічні дослідження структурних, капілярно-транспортних і теплофізичних властивостей капілярних насосів, а також вперше отримані дані по інтенсивності тепло- і масообміну в таких структурах (температура пари від 0 оС до плюс 150 оС та густина теплових потоків від 0,1 до 20 Вт/м2К).

3. Виготовлені нові зразки нанодисперсних капілярних насосів і теплотранспортних систем та розроблені оригінальні схемні рішення використання цих систем з метою активного енергозбереження.

Очікувані результати впровадження проекту відповідають світовому рівню. Вони відносяться, одразу, до трьох приоритетних напрямків розвитку сучасної техніки: створення нанотехнологій, енергозбереження, ефективне використання відновлюваних джерел енергії.

При виробництві сонячних водонагрівальних установок на основі розроблених теплотранспортних систем їх собівартість, приблизно, на 30% менше собівартості установок традиційного типу. Це обумовлено автономністю такої системи і відповідно відмовою від системи прокачки теплоносія, яка включає насос, запірну арматуру та автоматизовану систему управління. Крім того, підвищується надійність, тривалість та економічність роботи.

По незавершеній тематиці:

Д/б тема №2017 “Дослідження теплотехнічної та енергоекономічної ефективності систем утилізації теплоти з проміжним двофазним теплоносієм”.

Науковий керівник – проф., д.т.н. Епік Е.Я.

Основні наукові результати:

Запропоновані дві основні теплотехнічні характеристики теплоутилізаторів (ТУ), що потребують оптимізації при їх проектуванні: 1) площа теплообмінної поверхні, яка потребує мінімізації; 2) необхідна потужність на прокачування через теплоутилізатор теплоносіїв, яка потребує мінімізації. Ці характеристики визначають мінімальну собівартість ТУ, а саме: мінімальну собівартість ТУ і мінімальний вартісний еквівалент енерговитрат на прокачування. Дані теплотехнічні характеристики перетворені на еквівалентні безрозмірні: середній сумарний термічний опір теплопередачі, віднесений до однієї теплової труби (ТТ) пакету, і коефіцієнт енергетичної ефективності ТУ. Виділено актуальний фактор впливу на визначені цільові функції оптимізації, а саме: співвідношення довжин зон випаровування і конденсації ТТ або висот каналів для проходження теплоносіїв. Проведено дослідження на екстремум цільових функцій оптимізації. Отримано залежності для визначення оптимальних співвідношень довжин зон, при яких система утилізації теплоти має найкращі техніко-економічні показники.

Проведений порівняльний аналіз теплопередаючої здатності тепло-утилізаторів з проміжним двофазним теплоносієм (на теплових трубах) і рекуперативних трубчатих теплообмінників. Порівняння проведені відповідно до коректно розглянутих схем, умов і припущень. Отримані та проаналізовані аналітичні співвідношення теплопередаючих характеристик вказаних типів теплообмінних систем. Аналіз показав перевагу за теплопередаючою здатністю (в 1,5÷3 рази) теплоутилізаційних систем з проміжним двофазним теплоносієм над рекуперативними трубчатими теплообмінниками. Ступінь цієї переваги залежить від багатьох конструктивних характеристик і параметрів пакетів труб, схем течій середовищ, співвідношень характеристик інтенсивності теплообміну, термодинамічних характеристик процесів теплопередачі, теплофізичних властивостей середовищ і проміжного теплоносія.

В загальному вигляді визначено основні схеми конструктивного забезпечення процесів в теплоутилізаторах з проміжним двофазним теплоносієм типу“газ-газ”, а також чисельні характеристики показників їх конструктивної та енергетичної компактності і показників конструктивної та енергетичної матеріалоємності.

Визначено, проаналізовано та обґрунтовано теплотехнічні, технологічні та експлуатаційні переваги теплоутилізаторів з проміжним двофазним теплоносієм.

Оформлено заявочну документацію на виявлені патентноспроможні технічні рішення, зокрема “Установка для визначення контактного термічного опору”, “Теплообмінник-утилізатор”, “Пристрій для визначення тиску насиченої пари”, “Теплообмінник-утилізатор” та інші.

Досліджено характеристики теплотехнічної ефективності теплоутилізаторів типу “газ-рідина” з проміжним двофазним теплоносієм. Визначено основні рішення і показники: схеми конструктивного забезпечення процесів в цих теплоутилізаторах та показники їх конструктивної та енергетичної компактності і показники конструктивної та енергетичної матеріалоємності.

Розроблено технічні пропозиції та оформлено заявочну документацію на патентноспроможні технічні рішення, в тому числі: “Утилізатор”, “Спосіб визначення контактного термічного опору”, “Теплообмінний блок теплоутилізатора”, “Спосіб виготовлення теплообмінний елемента” та інші.

Результати роботи використовуються в учбових курсах на теплоенергетичному факультеті НТУУ “КПІ”: “Енергозбереження та утилізація теплоти”, “Методи експериментального дослідження процесів генерації пари“, “Теплові та атомні електростанції та установки”, в учбово-дослідній та проектно-конструкторській роботі студентів.

Д/б тема №2146 “ Розробка процесу лазерно-дугового наплавлення та автоматизованої системи визначення його технологічних параметрів.” Науковий керівник – проф., д.т.н. Лук’яненко С.О.

Основні наукові результати:

Запропоновано спосіб лазерно-дугового газопорошкового наплавлення, при якому порошковий матеріал, який наплавляється пропускається через плазмову дугу і нагрітий до температур 0,9 Тпл наноситься на поверхню розплаву основи, в зону дії лазерного випромінювання.

Виконано теоретичний аналіз фізико-хімічних процесів, які відбуваються при лазерно-дуговому наплавленні, визначені основні їх параметри і фактори, причинно-наслідкові зв’язки між ними.

Виконано теоретико-експериментальний енергетичний аналіз лазерного, плазмового і лазерно-дугового наплавлення, визначено шляхи і очікуваний ефект удосконалення процесу лазерного наплавлення за рахунок використання додаткового джерела енергії.

Розроблено числовий метод розв’язування багатовимірних диференційних рівнянь у частинних похідних, який враховує особливості даної задачі, а саме – наявність великих градієнтів температурного поля, які з часом змінюють своє положення у просторі. Метод згущує вузли різницевої сітки в зоні великого градієнту шуканої функції і розріджує їх в зонах плавної її зміни, що дозволяє при забезпеченні необхідної точності мінімізувати розрахунки.

Розроблено складові адаптивного методу: методику оцінки поточної похибки розрахунків, алгоритми апроксимації функцій кількох змінних та побудови змінної нерівномірної різницевої сітки.

Виконано теоретичний аналіз фізико-хімічних процесів, які відбуваються при лазерно-дуговому наплавленні, визначені основні їх параметри і фактори, причинно-наслідкові зв'язки між ними.

Запропоновані різні схеми технологічної реалізації процесу, встановлені основні параметри процесу лазерного наплавлення за рахунок використання додаткового джерела енергії.

Виконано аналіз та виявлено закономірності - перерозподілу потужностей, температур, глибин проплавлення, вартості наплавлення, продуктивності процесу в залежності від: швидкості переміщення; дисперсності, витрат порошкового матеріалу; діаметрів теплових джерел та їх взаємного положення.

Д/б тема №2987 «Розробка та дослідження ГПТУ «Водолій» з гранично можливою утилізацією теплоти відпрацьованих газів та повного її використання на виробництво механічної енергії». Науковий керівник – проф., д.т.н. Дикий М.О.

У звітному році на основі отриманих результатів в дослідно-промисловій експлуатації газопаротурбінної установки „Водолій” на компресорній станції „Ставищанська” магістрального газопроводу „Уренгой-Ужгород” розроблені нові методи підвищення її ефективності за рахунок поглиблення утилізації теплоти відпрацьованих газів, що дозволило зменшити витрати природного газу на власні потреби однієї енергоустановки на 1500 м3/за годину.

Д/б тема № 2141 “Інтенсифікація теплообміну при конденсації хладонів та їх сумішей всередині труб і каналів, включаючи міні- та мікро канали”. Науковий керівник - проф., д.т.н. Ріферт В. Г.

Проведено аналіз властивостей (хімічних і теплофізичних) ряду хладоагентів новітнього покоління і їх співставлення з хладоагентами, забороненими у використанні в промисловості Монреальским протоколом 1987 р і Положенням Конвенции, прийнятої в м. Кіото (Япония) в 1997 г внаслідок їх впливу на озоновий шар і парниковий ефект. Визначені речовини, стосовно яких доцільно проведення досліджень гідравлічного опору і теплообміну при конденсації пари всередині профільованих горизонтальних труб а також в міні- і мікроканалах.

Виконано огляд наукових публікацій, присвячених теоретичним та експериментальних досліджень теплообміну та гідравлічному опору при конденсації хладонів в трубах з внутрішнім оребренням, в тому числі із мікрооребренням, а також при конденсації в мікроканалах різної форми перерізу (круглої, трикутної, квадратної) з еквівалентним діаметром близько 1 мм.

На базі аналізу стану проблеми визначені задачі і методи експериментального дослідження конденсації новітніх хладонів і їх сумішей всередині труб і каналів з інтенсифікуючими елементами та в мікроканалах, серед яких побудова карт режимів течії фаз при конденсації однокомпонентних хладонів в горизонтальних трубах з пасивними інтенсифікаторами при кільцевій, розшарованій і асиметричній течії фаз та дослідження локальних коефіцієнтів тепловіддачі.

В напряму модернізації стенду для експериментального дослідження проведено ревізію усіх з'єднань на трубопроводах і петлі в цілому, замінено циркуляційний насос, поновлено термоізоляцію на паровому котлі. Розроблено і виготовлено експериментальну робочу ділянку для проведення досліджень теплопередачі при конденсації за методом товстої стінки. Виготовлено прозорий елемент візуального нагляду за процесом течії плівки конденсату. Змонтовано системи вимірювання температур і теплових потоків на експериментальній ділянці та електричних параметрів стенду.

Проведено тарування роботи стенду шляхом визначення теплопередачі при конденсації води на внутрішній поверхні гладкої горизонтальної труби. Результати тарувальних експериментів, обраховані в критеріальній формі, задовільно співпадають з існуючими відповідними залежностями, що дає підстави вважати стенд готовим до проведення запланованих досліджень.

Проведено дослідження режимів течії фаз при конденсації однокомпонентних хладонів в горизонтальних трубах з пасивними інтенсифікаторами (мілке оребрення) при кільцевій, розшарованій та асиметричній течії фаз. Визначені карти режимів течії фаз в залежності від теплового навантаження і виду інтенсифікаторів при конденсації хладона R407C в горизонтальній трубі.

Д/б тема №2108 "Інтенсифікація тепло масообміну в утилізаційних апаратах контактного типу". Науковий керівник - проф., д.т.н. Безродний М. К.

Проведено огляд літературних джерел за темою проекту, на основі якого проведено уточнення задач дослідження , та розроблена методика дослідження.

Розроблено та виготовлено стенд та робоча ділянка для дослідження гідродинаміки та тепло масообміну в контактному вертикально-трубному апараті при барботажному режимі. Проведено дослідження режимів течії та питомих втрат тиску в барботажному шарі при адіабатних умовах. При цьому вивчався вплив на процес витрат газу через барботажну зону робочої ділянки, густини зрошення та способу підведення газової фази в активну зону та діаметра трубчатогобарботажного контактного апарата.

Проведена підготовка стенда та налагодження системи вимірювань для проведення дослідження процесів тепло –масообміну в активній зоні

трубчатого контактного апарата.

За темою роботи у звітному році зроблено дві доповіді на конференціях, опубліковано тези 2 доповідей, отримано патент на корисну модель.

По госпдоговірній тематиці:

По завершеній г/д роботі №15/3.109 (01110707000) «Підвищення надійності роботи генераторів засобами експертно – діагностичних підсистем в складі АСУТП енергоблоку» Науковий керівник – ст.наук. співроб., к.т.н. Ковриго Ю.М.

Розроблена експертно-діагностична система електрогенератора (ЕДСГ), яка забезпечує моніторинг стану генератора в режимі реального часу з наданням оперативному персоналу електроцеха ТЕЦ табличної, текстової і графічної інформації щодо теплового та електричного стану генератора, порушень у його роботі з відповідною сигналізацією, а також щодо тенденцій розвитку контрольованих процесів з відповідними повідомленнями.

До складу ЕДСГ входять:

 • підсистема температурного контролю елементів і вузлів генератора у складі 120 датчиків температури, крейт-системи LTC-35, робочої станції, локального серверу;

 • підсистема контролю електричних параметрів генератора з використанням перетворювачів Р12 (Lumel);

 • спеціальне програмне забезпечення експертно-діагностичної системи.

Розробка по своїм показникам відповідає світовим аналогам.

Розробка забезпечує підвищення надійності роботи електрогенераторів енергоблоків, подовження ресурсу їх роботи, покращення умов роботи експлуатаційного персоналу.

Результати розробки можуть бути реалізовані в складі АСУТП діючих ТЕС, ТЕЦ Мінпаливенерго.

Підсистеми контролю за температурним станом і електричними параметрами генератора виконані на рівні проектних рішень.

Підсистема температурного контролю енергогенератора реалізована в складі АСУТП Київської ТЕЦ-6. Перша черга діагностичної системи пройшла промислові випробування і введена в дію на ТЕЦ-6.

По завершеній г/д роботі з НКАУ № 1-41/07 (3.011) на НДР “Технологія”. Розроблення науково-технологічних основ одержання досконалих напівпровідникових та композитних матеріалів у космосі, створення спеціалізованої технологічної апаратури та конструкцій. Розроблення науково-технологічних основ створення сучасних конструкцій теплових труб” („Іоносат” („Іоносат–Технологія–1- Мікрогравітація-2”). Створення космічної системи моніторингу природних та техногенних катастроф. “Розроблення науково-технологічних основ створення сучасних конструкцій теплових труб”). Науковий керівник – к.т.н., докторант Батуркін В.М.

Підставою для виконання НДР є З(Н)КПУ на 2003-2007 роки, затверджена Законом України від 24.10.2002 № 203-IV, цільова програма - „наукові космічні дослідження”, напрям „Космічна біологія, фізика невагомості, технологічні дослідження” та Конвенція між НКАУ, КНЕС (Французьким центром з космічних досліджень) та ІНТАС про співробітництво в рамках спільного конкурсу дослідницьких проектів НКАУ-КНЕС-ІНТАС „Call 2006”.

Метою роботи є розробка та удосконалення існуючих гідравлічних та теплових моделей теплових труб з капілярно-пористою структурою для роботи в умовах гравітації та за відсутності гравітації.

Теоретичне прогнозування робочих характеристик канавкових теплових труб пройшло експериментальну перевірку і адаптацію до реальних умов, що пов’язано із спрощенням дійсних фізичних процесів, відхиленням ідеалізованої конфігурації канавок від фактичної, похибками даних щодо фізичних властивостей. На основі експериментальних результатів були скореговані гідравлічна модель канавок і методики прогнозування продуктивності теплопередачі досліджуваних теплових труб у всьому температурному діапазоні, підтверджені прийнятність існуючих теорій для визначення коефіцієнта теплопередачі для вибраної геометрії канавок і доцільність фізичних підходів, які використовуються для моделювання теплових труб з пористим шаром. Після чого за допомогою скоригованої моделі були проведені розрахунки теплопродуктивності ТТ. Кожний із зразків ТТ, виготовлених учасниками НКАУ-КНЕС-ІНТАС був покритий пористим шаром на внутрішній поверхні ТТ. Була перевірена працездатність теплової труби. Для перевірки впливу пористого шару на теплові характеристики паралельно були проведені експериментальні випробування ТТ з пористим шаром та без нього, які показали, що покриття поверхні ТТ пористим шаром веде до зменшення термічного опору у зоні нагріву ТТ. В результаті виконання НДР було проведено перспективне дослідження в галузі створення новітньої технології, а саме - розроблені науково-технологічні основи створення сучасних конструкцій теплових труб.

По завершеній г/д роботі №15/2.099 «Виготовлення і поставка зразків неметалевих матеріалів БЕКС для їх конструкторсько-доводочних випробувань (КДВ)». Науковий керівник – к.т.н., с.н.с. Рассамакін Б.М.

Основні характеристики, суть розробки.

Терморегулуюче покриття (ТРП) являються одними із засобів пасивного терморегулювання КА. До ТРП пред’являються ряд вимог, основними з яких являються оптичні та терморадіаційні характеристики, їх стабільність в умовах експлуатації КА у космічному просторі, технологічність (у тому числі доступність технології нанесення), фізико–механічні властивості (міцність, адгезія та інш.), мала вага, ремонтоздатність та інш.

В НТУУ «КПИ» розроблені і пройшли комплексні випробування на вплив факторів космічного простору (вплив УФ - випромінювання Сонця, радіації і термоциклювання) наступні ТРП: поліуретанова ПУ-1 біла і епоксиуретанова ЭУ-1(5) чорна.

Були отримані наступні основні характеристики:

1. Робоча температура: від мінус 100 до + 100 0С.

2. Матеріал подложки: алюмінієві сплави, вуглепластик типу Элур 0,8/ЭДТ-69, поліімідна плівка, каптон.

3. Маса покриття на 1 м2: 70 ….120 г для алюмінієвих сплавів, 80…150 г для неметалічних матеріалів.

4. Поверхня: матова, гладка.

5. Адгезія, бали: один.

6. Оптичні та терморадіаційні характеристики:

- коефіцієнт поглинання сонячного випромінювання As - 0,32…0,37

- коефіцієнт теплового випромінювання  - 0,92…0,99.

Розроблені покриття пройшли льотні випробування на наступних зразках: алюмінієвий сплав АД-31 та вуглепластик типу Элур 0,8/ЭДТ-69.

Для наведених ТРП розроблені технічні умови.

Суть розробки полягає в виготовленні і поставці зразків неметалевих матеріалів з нанесенними на них ТРП, які призначенні для експонування у складі блоку експонування (БЕКС) експериментального польотного устаткування «Цикл-1», з метою їх наземних конструкторсько-доводочних випробувань (КДВ).

Отримані результати по властивостям емалі ПУ-1 и ЭУ-1 дозволяють говорити о ряді їх переваг з емаллю АК-512 (Росія) по адгезії, фізико-механічним властивостям. Емаль як біла, так і чорна має наступні переваги:

 1. Еластичність складає 1 мм (максимальна еластичність).

 2. Адгезія, визначена методом решітчастого надрізу також має максимальний бал.

Якісно наносяться на поверхні поліммідної плівки без ґрунту, має високу адгезією до поверхні полііміду

По завершеній г/д роботі №15/3.091 «Розробка, виготовлення та впровадження експериментального зразка пальникового пристрою для спалювання газового та рідкого палива на основі струменево-нишової технології». Науковий керівник – чл.кор. НАНУ, д.т.н., проф. Фіалко Н.М.

Основні характеристики, суть розробки

Запропонована технологія спалювання газу базована на одержані оптимального співвідношення компонентів горіння “газ-повітря” та максимальному тепловому ефекту в процесі їх спалювання шляхом струмкового змішування потоків газу та повітря в спеціальних струменево-нишових пальниках модульного типу, які можуть бути використані в різних галузях нродного господарства.

Нова технологія забезпечує інтенсивне горіння з утворенням короткого факелу і дозволяє підтримувати мінімально-можливий коефіцієнт надлишку повітря ( до значень 1,02-1,05 в котельних установках), що сприяє зниженню втрат з вихідними газами, підвищенню коефіцієнта корисної дії агрегату та забезпечує екологічні показники, які відповідають вимогам нормативних документів.

Результати впровадження пальників типу струменево-нишового типу дозволяють: підвищити ефективність котлів на 4-15%, зменшити витрати енергії на привід вентиляторів в 2,5-2 рази, знизити токсичність продуктів згоряння на 15-20%, забезпечити надійний запуск та сталу роботу при зміні параметрів системи в широкому діапазоні.

На струменево-нишових пальник одержано патент України N 51844 від 16.12.2002р.

Виконана розробка знаходиться на рівні світових аналогів щодо токсичності продуктів згоряння. Перевагою пальників над світовими аналогами є низька чутливість до коливань тиску газу в магістралі, можливість сталої роботи при тиску повітря від 50 Па, та газу від 100 Па, широкий коефіцієнт робочого регулювання – від 10 до 20, зміну коефіцієнту надлишку повітря від 1,02 – 10–20.

Впровадження пальникових пристроїв дає можливість збільшити міжремонтні терміни роботи обладнання. Пальники мають низькі вимоги до рівня автоматизації та високу адаптованість до існуючої інфраструктури. Термін окупності пальникових пристроїв різної потужності тільки за рахунок економії газу складає до 12 місяців. На котлі ДКВр – 6,5 економії електроенергії склала біля 6 тис.грн. /1 міс.

Пальникові пристрої типу можуть бути застосовані на підприємствах і організаціях різних галузей промисловості: в теплоенергетиці, металургії, хімії тощо, де необхідна робота на змінних режимах експлуатації щодо витрат повітря та коефіцієнтів надлишку повітря. Це теплові електричні станції, опалювальні котельні, печі обробки різних матеріалів, підігрівачі повітря, газу тощо.

По завершеній г/д роботі №2.012 „Розрахункове уточнення подовження терміну експлуатації корпусних деталей та роторів турбін К-200-130-3 КураховськоїТЕС та Луганської ТЕС”. Науковий керівник – доц., к.т.н. Черноусенко О.Ю.

Основні характеристики, суть розробки.

Проблема забезпечення надійної роботи енергетичного обладнання стає більш актуальною, тому що старіння обладнання значно перевищує темпи технічного переозброєння. Ресурс більшості енергоблоків ТЕС України досяг 180-200 тисяч годин і перевищує розрахунковий. Відсутні науково-обгрунтовані рекомендації щодо подовження терміну експлуатації обладнання.

Результати досліджень дозволяють визначити найбільш напружені зони елементів турбіни, провести оцінку індивідуального ресурсу парової турбіни К-200-130 з урахуванням реальних умов експлуатації, локальної пошкоджуваності окремих деталей корпусів, роторів, клапанів турбоустановки та конструктивних особливостей у тримірному вимірі. Оцінка індивідуального ресурсу парової турбіни містить три складові і дає можливість подовжити термін експлуатації до 250 -300 тис. годин.

В роботі запропоновані рекомендації подовження терміну експлуатації енергетичного обладнання. Дослідження теплового та напруженно-деформованого стану і малоциклової утомлюваності циліндрів високого та середнього тиску (ЦВТ та ЦСТ ), корпусів стопорних і регулюючих клапанів парової турбіни К-200-130 дозволять оцінити допустимість подовження терміну експлуатації турбін ТЕС та АЕС.

Використання розроблених рекомендацій дозволить підвищити термін експлуатації обладнання, сприяти зниженню втрат на переобладнання ТЕС, забезпечити надійну та сталу роботу енергообладнання при впровадженні автоматизованих систем технічної діагностики енергоблоків теплових електростанцій.

Вироблені рекомендації щодо подовження терміну експлуатації енергетичного обладнання є конкурентно-спроможною.

Рекомендації щодо подовження терміну експлуатації енергетичного обладнання відповідає вимогам діючих стандартів і нормативів та є конкурентноздатною по відношенню до аналогічних закордонних розробок. Розрахункова модель дослідження теплового та напружено-деформованого стану енергетичного обладнання у тримірному вимірі є оригінальною на теренах СНД.

Впровадження рекомендацій подовження терміну експлуатації енергетичного обладнання дозволить збіль­шити терміни міжремонтного ресурсу в 1,5 рази, подовжити строк роботи турбіни у 1,2-1,5 рази. Термін окупності складає близько 1 року. Орієнтовна вартість розробки на один енер­гоблок потужністю 200 МВт складає 100-150 тис. гривень, а блоку АЕС потужністю 1000 МВт може бути на рівні 150 -200 тис. гривень в залежності від обсягу та кількості об’єктів досліджень без урахування вартості автоматизованих систем технічної діагностики енергоблоків теплових електростанцій.

Розробка подовження терміну експлуатації енергетичного обладнання може застосовуватись на підприємствах і організаціях різних галузей промисловості; особливо для енергетичного обладнання теплових і атомних електростанцій, промислових підприємств, наприклад, на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 АЕК “Київенерго”, енергоблоках 250/300 МВт, всі теплові електростанції потужністю 200 – 300 МВт, а також АЕС НАЕК “Енергоатом” Мінпаливенерго України, енергоблоки 220 – 1000 МВт.

По завершеній г/д №15/2.060 «Удосконалення конструкції теплообмінників з конденсацією всередині труб». Науковий керівник – доц., к.т.н. Барабаш П. О.

Розроблена методика та стенд для проведення експериментальних досліджень гідродинаміки пароконденсатного потоку та локальних характеристик інтенсивності теплообміну при конденсації холодильних агентів в горизонтальних трубах з використанням градієнтного методу.

Результати досліджень показали, що локальні значення температури теплообмінної поверхні дають можливість однозначної ідентифікації режиму течії пароконденсатного потоку.

Дослідження локальних характеристик теплообміну при конденсації в горизонтальних трубах дозволили виявити вплив умов охолодження теплообмінної поверхні на теплпередючу здатність теплообмінної труби.

На основі цих досліджень розроблено рекомендації по оптимальній організації відведення тепла від теплообмінної поверхні вгоризонтальнотрубних конденсаторах

Результати проведених досліджень дали можливість вдосконалити методику розрахунку конденсаторів з конденсацією в горизонтальних трубах, впровадження якої в інженерну практику забезпечить більш точний розрахунок необхідної поверхні теплообміну конденсаторів холодильних установок.

За результатами отриманими при виконанні роботи опубліковано 8 статей, зроблено 5 доповідей на наукових конференціях, отримано 4 патенти України, підготовлена одна кандидатська дисертація.

Результати досліджень впроваджені в навчальний процес: В курсі Гідро газодинаміка введено розділ «режими течії двофазного пароконденсатного потоку в горизонтальних трубах.

По незавершеній тематиці:

По незавершеній г/д №2.002 “Розробка парокомпресійного дистиллятора для фармацевтичного підприємства”. Науковий керівник - проф., д.т.н. Ріферт В. Г.

Проведено огляд публікацій щодо технологій знесолення води, призначеної для фармацевтичних виробництв. Виконано аналіз різних систем очищення води і їх порівняння з парокомпресійною дистиляцією. Проведено аналіз економічної доцільності впровадження парокомпресійної дистиляції в систему очищення води для конкретного підприємства. Для того ж підприємства розроблено технологію очищення води, призначеної для виробництва ін’єкційних розчинів, що включає парокомпресійну дистиляцію. Розроблено гідравлічну схему системи очищення води, проведено розрахунок її складових. Проведено вибір обладнання для розробленої системи з урахуванням валідаційних вимог.

По незавершеній г/д №2.003 «Розробка комплекту конструкторської документаціі на типо-ряд контактних водонагрівачів із зниженим аеродинамічним опором». Науковий керівник - зав. лаб. Королевич О.Я.

Розроблена принципова схема контактного водонагрівача із зниженим аеродинамічним опором. Випробувано дослідний зразок контактного водонагрівача зі зниженим аеродинамічним опором.

Визначені основні габаритні розміри і технічні характеристики типоряду контатних водонагрівачів потужністю 0,29; 0,58; 1,16; 1,74; 2,9 МВт.

Розроблено комплект конструкторської документації на типоряд контактних водонагрівачів потужністю 0,29; 0,58; 1,16; 1,74; 2,9 МВт.Скачать документ

Похожие документы:

 1. 00 Фән һәм мәдәниятнең гомуми мәсьәләләре Общие вопросы науки и культуры (1)

  Документ
  7148. Бәдретдинов Х. “Партизаннар” эзеннән сәяхәтчеләр атлый : [Р. Фәхретдинне искә алып] / Х. Бәдретдинов Мәгърифәт. – 2010. – 2 июль (№ 26). – 2 б.
 2. Программа XXX v II студенческой научной конференции Краснодар 2010

  Программа
  Заседания секций XXXVII студенческой научной конфе-ренции на базовых потоках – 1-16 апреля (время и место прове-дения указаны в Программе конференции);
 3. Закарпатський державний університет публікації науково-педагогічних працівників закарпатського державного університету

  Документ
  Публікації науково-педагогічних працівників Закарпатського державного університету: Галузевий бібліографічний покажчик (До 15-річчя від дня заснування Закарпатського державного університету)/Укладачі: О.

Другие похожие документы..