Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Исследование'
Главным назначением исследования являлось получение актуальной маркетинговой информации для принятия решения о целесообразности строительства новых п...полностью>>
'Документ'
В Минске 19 мая состоятся заседания Межгосударственного совета - высшего органа Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, Межгоссовета ЕврАзЭ...полностью>>
'Реферат'
Валютний ринок – це сукупність валютообмінних (конверсійних) та депозитно-кредитних операцій в іноземних валютах, які здійснюються учасниками валютно...полностью>>
'Методические рекомендации'
В методических рекомендациях изложены основные требования по написанию и защите выпускных квалификационных работ студентов. Рекомендации предназначены...полностью>>

Методичні рекомендації щодо створення І організації діяльності місцевих та регіональних галузевих рад підприємців

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток

до Наказу Держкомпідприємництва

від 03.07.2009 № 117

Методичні рекомендації

щодо створення і організації діяльності місцевих та регіональних галузевих рад підприємців

Методичні рекомендації щодо створення і організації діяльності місцевих та регіональних галузевих рад підприємців розроблені з метою надання практичної допомоги підприємцям та посадовим особам органів влади при започаткуванні роботи галузевих рад підприємців, а також для забезпечення ефективного упровадження постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 518 «Про утворення місцевих та регіональних галузевих рад підприємців».

1. Визначення термінів

Основні терміни, що використовуються в Методичних рекомендаціях:

- місцева галузева рада підприємців - постійно діючий консультативно-дорадчий орган із складу підприємців відповідної галузі, що утворюється при районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністраціях або органах місцевого самоврядування;

- регіональна галузева рада підприємців - постійно діючий консультативно-дорадчий орган із складу підприємців - представників місцевих галузевих рад, представників об’єднань підприємців та роботодавців від АР Крим, обласних, у мм. Києві та Севастополі за їх зверненнями, що утворюється при Раді міністрів АР Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях;

- колегія галузевих рад підприємців - дорадчий орган, що утворюється з числа представників місцевих або регіональних галузевих рад підприємців;

- відповідальні посадові особи - працівники відділів, управлінь та інших структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що визначені відповідальними за організацію роботи і підготовку розпорядчих актів з питань створення та діяльності галузевих рад підприємців;

- розпорядчі акти - рішення, розпорядження, доручення та інші документи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;

- учасники засідань місцевих, регіональних галузевих рад підприємців та колегій галузевих рад підприємців – члени галузевих рад підприємців, члени колегій галузевих рад підприємців та запрошені представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань підприємців, працівники представництв Держкомпідприємництва.

2. Загальні положення

2.1. Основними принципами взаємодії представників місцевих та регіональних галузевих рад підприємців з представниками органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями підприємців є.

- впровадження засад партнерства, відкритості та прозорості в питаннях реалізації державної політики у сфері підприємництва;

- спільний розгляд пропозицій щодо перегляду нормативно-правових актів у сфері підприємництва;

- спільний розгляд питань щодо створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики;

- спільне розв’язання спірних питань, що виникають у сфері підприємництва.

2.2. Сфери дії галузевих рад підприємців залежать від структури економічного розвитку відповідного регіону. Як приклад, можуть бути створені такі галузеві ради:

- Рада підприємців з питань транспорту (транспортна Рада підприємців);

- Рада підприємців з питань промисловості ( промислова Рада підприємців);

- Рада підприємців з питань сільського господарства (сільськогосподарська Рада підприємців);

- Рада підприємців з питань торгівлі (торгівельна Рада підприємців);

- Рада підприємців з питань митної справи (митна Рада підприємців);

- Рада підприємців з питань діяльності ринків (Рада підприємців ринків);

- Рада підприємців з питань фармацевтики (фармацевтична Рада підприємців);

- Рада підприємців з питань виробництва продуктів харчування (рада підприємців харчовиків);

- Рада підприємців з питань впровадження інноваційних технологій (інноваційна Рада підприємців);

- Рада підприємців з питань будівництва (будівельна Рада підприємців) та інші.

2.3. Місцеві та регіональні галузеві ради підприємців, а також учасники їх засідань у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і посадових осіб державної влади та органів місцевого самоврядування.

3. Порядок створення галузевих рад підприємців.

3.1. Ініціаторами створення галузевих місцевих рад підприємців є підприємства, підприємці та їх об’єднання, які подають заяви про створення галузевої ради до голів районних, районних у мм Києві та Севастополі держадміністрацій або до міських голів.

3.2. Місцеві галузеві ради підприємців створюються в разі звернення (спільного або окремих) трьох або більшої кількості підприємств, підприємців чи їх об’єднань про створення ради за напрямком діяльності в одній галузі. В разі відсутності пропозиції трьох заявників, що представляють одну сферу підприємницької діяльності, подані заяви за погодженням із заявником направляються до суміжних за сферою діяльності галузевих рад для включення їх до складу діючих рад.

3.3. Склад місцевих галузевих рад підприємців затверджується розпорядженнями голів районної державної адміністрації, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій або міських голів.

3.4. Ініціаторами створення регіональних рад підприємців є місцеві галузеві ради підприємців, які делегують кандидатів до складу регіональних рад та направляють відповідні рішення Голові Ради міністрів АР Крим, Головам обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3.5. Регіональні галузеві ради підприємців утворюються розпорядженнями Голови Ради міністрів АР Крим, Голови обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій і складаються з представників, делегованих місцевими галузевими радами підприємців.

3.6. До складу регіональних галузевих рад підприємців включаються також представники об’єднань підприємців та роботодавців від АР Крим, обласних, у мм. Києві та Севастополі за їх зверненнями.

3.7. Одночасно рішенням (розпорядженням) про створення відповідних галузевих рад визначається відповідальна посадова особа за організацію роботи галузевих рад та визначається відповідне приміщення для проведення засідань галузевих рад.

3.8. Керівники держадміністрацій або органів місцевого самоврядування визначають одного зі своїх заступників Координатором співпраці з галузевими радами підприємців.

3.9. Галузеві ради підприємців всіх рівнів здійснюють свою діяльність на підставі Положень, які затверджуються розпорядженнями Ради міністрів АР Крим, голів обласних, Київській та Севастопольській міських, районних, районних у мм Києві та Севастополі держадміністрацій або міських голів.

3.10. Після проведення організаційних зборів відповідальні посадові особи державних адміністрацій або органів місцевого самоврядування забезпечують збір заявок від представників підприємств, підприємців та їх об’єднань, їх узагальнення та подання на затвердження складу відповідних місцевих галузевих рад.

3.11. Місцеві та регіональні галузеві ради з числа своїх членів обирають голову Ради та двох його заступників.

4. Порядок діяльності галузевих рад підприємців

4.1. Основною формою роботи місцевих та регіональних галузевих рад підприємців є засідання, що проводяться не рідше одного разу на місяць для місцевих галузевих рад підприємців і не рідше одного разу на три місяці для регіональних галузевих рад підприємців.

Засідання місцевих та регіональних галузевих рад підприємців є правомочним, якщо на них присутні не менш як половина її членів.

4.2. У засіданні місцевих чи регіональних галузевих рад підприємців можуть брати участь представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань підприємців, засобів масової інформації та окремо запрошені особи.

4.3. В ході діяльності місцевих чи регіональних галузевих рад підприємців до повноважень голів відповідних рад відноситься:

- здійснення моніторингу проблемних питань відповідної галузі для їх винесення на порядок денний чергового засідання ради;

- підписання документів від імені місцевої чи регіональної галузевої ради підприємців;

- представлення місцевої чи регіональної галузевої ради підприємців у взаємовідносинах з представниками органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань підприємців та засобів масової інформації.

4.4. Для опрацювання спільних питань, вирішення загальних проблем, що виникають в сфері підприємництва, на місцевому та регіональному рівнях утворюються колегії галузевих рад підприємців.

4.5. До складу колегій входять делеговані представники відповідних галузевих рад підприємців (регіональних або місцевих), координатори від держадміністрації або органа місцевого самоврядування, представники об’єднань підприємців та роботодавців. Кількісний склад колегії не обмежений.

4.6. Засідання колегій галузевих рад підприємців проводяться щокварталу.

Позачергові засідання колегій галузевих рад підприємців проводяться за ініціативою одного із голів місцевих чи регіональних галузевих рад підприємців, керівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

На засіданнях колегій галузевих рад підприємців головують почергово голови відповідних галузевих рад.

4.7. Колегії місцевих чи регіональних галузевих рад підприємців обирають із числа членів місцевих та регіональних галузевих рад підприємців представників до атестаційних комісій та до конкурсних комісій на заміщення вакантних посад державних службовців відповідних державних адміністрацій або посадових осіб органів місцевого самоврядування.

4.8. Колегії регіональних галузевих рад підприємців обирають із числа членів регіональних галузевих рад підприємців по одному представнику до Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України та до відповідних громадських рад при центральних органах виконавчої влади.

4.9. Галузеві ради підприємців та колегії галузевих рад на своїх засіданнях приймають рішення, що оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем засідання.

4.10. Рішення галузевих рад підприємців та їх колегій вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні їх членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос особи, яка головує на засіданні.

4.11. Члени місцевих та регіональних галузевих рад підприємців виконують свої обов'язки на громадських засадах.

4.12. Місцеві та регіональні галузеві ради підприємців мають бланк із своїм найменуванням.

5. Організація взаємодії галузевих рад підприємців

з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями підприємців

5.1. Відповідальні посадові особи районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій або органів місцевого самоврядування забезпечують проведення організаційних зборів місцевих галузевих рад підприємців шляхом офіційного запрошення представників підприємств, підприємців та їх об’єднань (телефонограмою або листом) та розміщення у місцевих засобах масової інформації та на офіційних (у разі їх створення) веб-сайтах не пізніше ніж за 10 календарних днів до визначеної дати проведення заходу оголошень про день та час проведення таких зборів.

5.2. Відповідальні посадові особи районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій або органів місцевого самоврядування після проведення організаційних зборів місцевих галузевих рад на підставі поданих заявок забезпечують проведення їх організаційного засідання, протягом 30 календарних днів підготовку та затвердження розпорядчими актами складів та положень про місцеві галузеві ради підприємців.

5.3. Відповідальні посадові особи Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської державних адміністрацій на підставі отриманих від місцевих галузевих рад підприємців, районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування пропозицій (разом з копіями протоколів) щодо представників до складу регіональних галузевих рад підприємців забезпечують проведення їх організаційного засідання, підготовку і затвердження протягом 30 календарних днів розпорядчими актами складів та положень про регіональні галузеві ради підприємців.

5.4. Відповідальні посадові особи районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та обласних, Київської та Севастопольської державних адміністрацій організовують спільно з головами відповідних галузевих рад підприємців не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати проведення відповідного засідання роботу щодо проведення не рідше одного разу на місяць для місцевих галузевих рад підприємців та не рідше одного разу на три місяці для регіональних галузевих рад підприємців таких засідань.

5.5. За результатами прийнятих рішень на засіданнях місцевих, регіональних галузевих рад підприємців, колегій галузевих рад підприємців відповідальні посадові особи готують відповідні розпорядчі акти.

5.6. Координатори районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської державних адміністрацій за поданням голів галузевих рад, в залежності від запланованого порядку денного засідання, запрошують на засідання представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об’єднань підприємців.

5.7. Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, при яких діють відповідні галузеві ради, зобов’язані брати до розгляду звернення голів цих рад та приймати необхідні рішення або надавати на них вмотивовані відповіді впродовж десяти календарних днів з моменту отримання.

5.8. На чергових засіданнях місцевих та регіональних галузевих рад підприємців, колегій галузевих рад підприємців відповідальні посадові особи або представники районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської державних адміністрацій інформують представників відповідних галузевих рад підприємців про підготовку, прийняття або виконання актів, прийнятих на підставі попередніх рішень рад та колегій.

5.9. Розпорядчі акти, прийняті за наслідками засідань місцевих та регіональних галузевих рад підприємців, колегій галузевих рад підприємців направляються районними, районними у мм. Києві та Севастополі державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування обласними, Київською та Севастопольською державними адміністраціями та Радою міністрів АР Крим до регіональних представництв Держкомпідприємництва.

В разі розгляду на засіданнях місцевих галузевих рад підприємців, , колегій місцевих галузевих рад підприємців питань, що потребують їх врегулювання на регіональному чи державному рівнях, відповідальні посадові особи районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій або органів місцевого самоврядування передають матеріали до відповідних регіональних галузевих рад підприємців, Раді підприємців при Кабінеті Міністрів України, до громадських рад при центральних органах виконавчої влади.

5.10. Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України по надходженню розглядає на своїх чергових засіданнях питання, поставлені перед нею колегіями регіональних галузевих рад підприємців, та інформує їх про прийняте рішення впродовж 10 календарних днів з моменту його ухвалення.

5.11. Відповідальні посадові особи районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської державних адміністрацій забезпечують не рідше одного разу на місяць інформування громадськості про роботу місцевих та регіональних галузевих рад підприємців шляхом розміщення у місцевих засобах масової інформації та на офіційних (у разі їх створення) веб-сайтах державних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Також узагальнена інформація про роботу місцевих та регіональних галузевих рад підприємців, яка надходить з регіонів, розміщується на офіційних сайтах Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України.

6. Відносини місцевих та регіональних галузевих рад підприємців з Держкомпідприємництвом та його територіальними представництвами в регіонах України

6.1. Інформаційне супроводження діяльності місцевих та регіональних галузевих рад підприємців забезпечує Держкомпідприємництво через свої представництва в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

6.2. Представництва Держкомпідприємництва в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі відповідно до покладених в цьому напрямку завдань:

- проводять навчання відповідальних посадових осіб і голів місцевих та регіональних галузевих рад підприємців щодо нормативно-правових актів з питань регулювання підприємницької діяльності;

- спільно з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування здійснюють роботу щодо інформування галузевих рад в регіоні про реалізацію заходів спрямованих на розвиток підприємництва в сфері діяльності відповідних рад.

6.3. Щоквартально відповідальні посадові особи районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської державних адміністрацій забезпечують надання інформації до регіональних представництв Держкомпідприємництва щодо створення і діяльності місцевих та регіональних галузевих рад підприємців, колегій галузевих рад підприємців, а саме: інформацію про склад відповідних галузевих рад, внесені зміни до нього, дати проведених засідань, прийняті рішення та результат розгляду відповідних рішень органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.



Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2010 рік фінансове забезпечення

  Документ
  До доходної частини міського бюджету міста Миколаєва за 2010 рік надійшло 1078260,831 тис. грн., з них до загального фонду надійшло 1003861,423 тис. грн.
 2. Комплексна програма підтримки малого підприємництва у Житомирській області на 2011-2012 роки з м І с т

  Документ
  Малий та середній бізнес сьогодні є невід’ємною складовою частиною глобального підприємництва і водночас одним із найвпливовіших секторів економіки більшості розвинутих країн світу, перспективним напрямом розвитку кожної країни, у тому числі і України.
 3. Аналітична довідка щодо виконання Цільового плану Україна-нато у рамках Плану дій Україна-нато в першому півріччі 2009 року

  Документ
  Виконання заходів Цільового плану Україна-НАТО в першому півріччі 2009 року відбувалося на фоні триваючої економічної та внутрішньополітичної кризи в країні.
 4. Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2011 2012 роки за 2011 рік

  Документ
  Відповідно до затвердженої „Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2010-2011 роки”, діяльність обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів була спрямована на створення сприятливих
 5. Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2011 2012 роки за 9 місяців 2011 року

  Документ
  Відповідно до затвердженої „Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2010-2011 роки”, діяльність обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів була спрямована на створення сприятливих

Другие похожие документы..