Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
2. Рассмотрение на Президиуме Совета Министров Республики Беларусь вопроса о выпуске социально значимой литературы и комплектовании публичных библиоте...полностью>>
'Закон'
Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 1-2, ст. 4; "Казахстанская правда" от 11 января 2003 года N 9-11; "Юридическая г...полностью>>
'Документ'
Если мы видим (слышим, обоняем, осязаем - далее мы будем пользоваться без ущерба для общности зрительными.аналогиями) объект из внешнего мира S, то в...полностью>>
'Документ'
Середньо ринкові ціни на сировину і матеріали, грн./т. Найменування матеріалу Ціна Чавунне лиття 770 Сталеве лиття 890 Кольорове лиття 070 Поковки 74...полностью>>

Уроку Дата проведення Тема уроку

Главная > Урок
Сохрани ссылку в одной из сетей:

№ уроку

Дата проведення

Тема уроку

Примітки

Українська мова

( За підручником: Вашуленко М. С., Мельничайко О. І. Рідна мова: Підруч. для 3 кл. – К.: Освіта, 2003)

121 год (4 год на тиждень у І семестрі, 3 год на тиждень у ІІ семестрі)

Контрольні роботи: І семестр – аудіювання – 1 ІІ семестр – аудіювання -1

знання й уміння з мови – 2 діалог - 1

диктант - 2 усний переказ – 1

усний твір – 1

знання й уміння з мови – 2

диктант – 2

списування - 1

1.

І семестр (64 год)

Мова і мовлення ( 6 год)

Українська мова – державна мова України. Український алфавіт.

Вправи підруч.

І ч.

1-7

2.

Мови інших народів. Наша рідна мова.

8-13

3.

Усне мовлення, його основні особливості.

14-20

4.

Особливості писемного мовлення.

21-24

5.

Культура мовлення. Перевірна робота. Аудіювання.

25-32

6.

Основні правила культури спілкування. Слова ввічливості. Перевірна робота. Аудіювання.

33=38

7.

Текст (10 год)

Розвиток уявлень про текст. Тема і мета тексту. Заголовок.

39-43

8.

РЗМ Складання опису за малюнком «Схід сонця» (Впр. 51.)

9.

Знаходження та інтонаційне виділення в реченнях тексту слів, найважливіших для вираження думки.

48-56

10.

Абзац тексту. Спостереження за зв’язками між абзацами. План тексту.

57-61

11.

Зв'язок між реченнями в тексті. Спостереження за різними способами зв’язку.

62-69

12.

Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів.

70-73

13.

Складання текстів-інструкцій.

74-76

14.

Особливості текстів-листів. Складання листів, колективних та індивідуальних.

77-80

15.

Складання письмових запрошень і привітань.

81-86

16.

РЗМ Складання за малюнком речень по темі «Осінь» (Впр. 89)

17.

Речення (7 год)

Закріплення й узагальнення знань про основні ознаки речення.

87-90

18.

Речення за метою висловлювання. Окличні речення. Спостереження за інтонацією та розділовими знаками.

91-96

19.

Вироблення вмінь інтонувати речення, різні за метою висловлювання, неокличні та окличні речення.

97-100

20.

Звертання і розділові знаки у спонукальних реченнях.

101-105

21.

Члени речення. Головні і другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні.

106-122

22.

Контрольна робота.

Перевірка знань і умінь з мови («Мова і мовлення», «Текст», «Речення»).

23.

Аналіз контрольної роботи.

24.

Слово. Значення слова(8 год)

РЗМ Складання твору на основі власних спостережень та спираючись на малюнок вправи 113 «Юні друзі природи».

25.

Слова з прямим і переносним значенням.

123-127

26.

Слова, що мають кілька значень.

128-132

27.

Слова, які звучать і пишуться однаково.

133-136

28.

Слова, близькі за значенням (синоніми). Робота над синонімами. Практичне ознайомлення з фразеологізмами, пояснення їх шляхом добору синонімів.

137-145

29.

Слова, протилежні за значенням (антоніми).

146-151

30.

Контрольна робота. Диктант.

31.

Аналіз контрольної роботи.

32.

Будова слова (33 год)

РЗМ Складання розповіді «Як на стіл приходить хліб» (впр.157)

33.

Закінчення слова.

152-157

34.

Основа слова.

158-162

35.

Загальне уявлення про частини основи.

163-167

36.

Спільнокореневі слова. Корінь слова.

168-172

37.

Вправи на розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та форм того самого слова .

173-177

38.

Розрізнення слів з омонімічними коренями.

178-182

39.

Чергування голосних звуків [о, е - і ] в коренях слів.

183-187

40.

РЗМ Складання розповіді за малюнком та поданими словами і словосполученнями на тему «У бібліотеці» (впр.194)

41.

Чергування приголосних звуків [г, к, х ] - [ з’,ц’,с’ ] - [ ж, ч, ш] у коренях слів.

188-192

42.

Спостереження за вимовою слів з ненаголошеними [ е ], [ и ]. Правило написання слів з цими звуками.

196-200

43.

Вправляння у перевірці правильності написання слів з ненаголошеними голосними [ е],[ и] шляхом словозміни та добору спільнокореневих слів.

201-204

44.

Закріплення правил про вимову і правопис слів з ненаголошеними [ е ], [ и ].

205-209

45.

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [ е ],[ и ], що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником.

210-216

46.

Контрольна робота.

Перевірка знань і умінь з мови («Слово. Значення слова.», «Будова слова»).

47.

Аналіз контрольної роботи.

48.

РЗМ

49.

Спостереження за вимовою парних дзвінких і глухих приголосних звуків. Засвоєння правила вимовляння дзвінких приголосних у кінці слів і складів з наступним глухим звуком.

217-220

50.

Вправи на закріплення вимови і правопису слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками.

221-229

51.

Явище заміни в коренях слів дзвінких звуків глухими і навпаки.

230-239

52.

Ознайомлення з префіксом як значущою частиною слів.

240-245

53.

Префікси і прийменники. Зіставлення за значенням та способом написання.

246-250

54.

Вправи на розрізнення значень і написання однозвучних префіксів і прийменників.

251-254

55.

Правопис префіксів роз-, без-.

255-259

56.

РЗМ Складання розповіді на основі малюнка та відомих казок «Снігове містечко» (впр. 260)

57.

Вимова і правопис слів з префіксами з-, с-.

261-269

58.

Правило про вживання апострофа після префіксів.

270-273

59.

Закріплення правила про вживання апострофа після префіксів.

274-277

60.

Контрольна робота. Диктант.

61.

Аналіз контрольної роботи.

62.

Суфікс. Ознайомлення з суфіксом як значущою частиною основи слова.

278-289

63.

Закріплення поняття про суфікс та його словотвірну роль. Порядок усного розбору слів за будовою.

290-299

64.

РЗМ Обряди і звичаї українського народу ( допом. впр. 300-304)

65.

ІІ семестр (57 год)

Частини мови. Загальне поняття (4 год)

Загальне уявлення про частини мови. Зіставлення іменників, прикметників, дієслів за їх значенням, питаннями, роллю в реченні.

Вправи підруч. ІІ ч.

1-9

66.

Логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та за смисловими групами у межах кожної частини мови. Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, розрізнення їх за питаннями , значенням, роллю в реченні та за зв’язками з іншими словами.

10-18

67.

Контрольна робота. Списування.

68.

Аналіз контрольної роботи.

69.

Іменник (13 год)

Загальне поняття про іменник (питання, значення, роль та зв'язок із іншими словами в реченні). Іменники, що означають назви істот та назви неістот.

19-26

70.

Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках.

Перевірна робота. Усний твір.

27-30

71.

Закріплення навичок правопису власних і загальних іменників.

Перевірна робота. Усний твір.

31-35

72.

РЗМ

73.

Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників та іменників, що означають дії. Практичне вправляння у творенні іменників від прикметників та дієслів за зразком.

36-47

74.

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній.

48-51

75.

Вправи на визначення роду іменників. Спостереження за родовими закінченнями іменників.

52-56

76.

Змінювання іменників за числами. Спостереження за іменниками, які вживаються тільки в однині або в множині.

57-66

77.

Змінювання іменників за питаннями. Ознайомлення з назвами відмінків та питаннями до них.

67-75

78.

Прийменники і закінчення як засоби вираження зв’язку між словами в реченні. Роль прийменників у реченні.

76-81

79.

РЗМ

80.

Контрольна робота.

Перевірка знань і вмінь з мови («Іменник»).

81.

Аналіз контрольної роботи.

82.

Прикметник (12год)

Загальне поняття про прикметник (питання, значення, роль у реченні).

82-86

83.

Зв'язок прикметників з іменниками.

Перевірна робота. Усний переказ.

87-99

84.

Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками.

Перевірна робота. Усний переказ.

100-102

85.

Закріплення вміння змінювати прикметники за числами, ставити запитання до прикметника, редагувати текст.

103-106

86.

Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників.

Перевірна робота. Усний переказ.

107-110

87.

Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками. Прикметники-антоніми.

111-115

88.

РЗМ

89.

Повний аналіз прикметника як частини мови.

116-123

90.

Спостереження за вживанням прикметників у прямому і переносному значеннях.

124-129

91.

Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками. Спостереження за роллю прикметників у загадках.

130-138

92.

Контрольна робота. Диктант.

93.

Аналіз контрольної роботи.

94.

Дієслово (17 год)

Загальне поняття про дієслово. Зв'язок дієслова з іменником у реченні.

139-143

95.

Спостереження за роллю дієслів у реченнях і тексті. Дієслова - синоніми і антоніми.

144-148

96.

РЗМ Складання плану, підбір слів і словосполучень до кожного пункту за сюжетними малюнками та складання розповіді (впр.147).

97.

Змінювання дієслів за часами.

Перевірна робота. Діалог.

149-153

98.

Вправи на розрізнення часових форм дієслів. Творчі завдання з використанням дієслівних форм.

154-163

99-

100.

Закріплення знань і вмінь про часові форми дієслова

Перевірна робота. Діалог.

164-172

101.

Змінювання дієслів минулого часу за родами.

173-176

102.

Вправляння у змінюванні дієслів минулого часу за родами.

177-181

103.

Неозначена форма дієслова як початкова форма.

182-188

104.

РЗМ Складання текстів-інструкцій (впр. 186)

105.

Вправи на творення неозначеної форми дієслів доконаного виду від форм недоконаного за питаннями і зразком (без уживання термінів)

189-194

106.

Розрізнення дієслів неозначеної форми за питаннями що робити? що зробити? Використання неозначеної форми дієслів у складанні порад, інструкцій.

195-199

107.

Творення часових форм від неозначеної форми дієслова. Спостереження за вживанням неозначеної форми дієслів у прислів’ях і приказках.

200-203

108.

Написання не з дієсловами. Вправляння у розборі дієслів як частини мови.

204-213

109.

Контрольна робота.

Перевірка знань і вмінь з мови. («Дієслово»).

110.

Аналіз контрольної роботи.

111.

Повторення за рік (11 год)

Звуки і букви. Апостроф. Перенос слів.

214-222

112.

РЗМ

113.

Повторення вивченого про текст.

Перевірна робота. Аудіювання.

247-254

114.

Повторення вивченого про речення.

223-235

115.

Будова слова. Розбір слів за будовою.

236-246

116-

117.

Повторення вивченого про частини мови.

255-263

118.

Контрольна робота. Диктант.

119.

Аналіз контрольної роботи.

120.

РЗМ

121.

Підсумковий урок

Українське читання

(За підручником: Савченко О. Я. Читанка: Підруч. для 3 кл. – К.: Освіта, 2003)

120 год (3 год на тиждень у І семестрі, 4 год на тиждень у ІІ семестрі)

За програмою: напам’ять 7-8 віршів.

Формування і розвиток навички читання: наприкінці навчального року вголос правильно, свідомо, виразно, цілими словами та групами слів читати у темпі, не нижчому 70 слів за хвилину.

1.

І семестр (48 год)

Від слова – до книги

Мова – дивний скарб

В. Забаштанський «Як нема без зірок небозводу…», С. Воробкевич «Плекайте, діти…», за А. Коваль «Наша мова».

Стор. підруч.

І ч.

3-9

2.

Варвара Гринько «Мова»,

Володимир Лучук «Найрідніші слова»,

Ігор Січовик «Мова».

10-13

3.

Дмитро Білоус «Кожну літеру ціни», «Зарубай на носі».

14-16

4.

Дмитро Білоус «Буває, що слово відоме давно…»,

«Привчайтеся працювати із словниками!»

16-17

5.

Дмитро Білоус «Дивне розмаїття»,

За Аллою Коваль «У школі все таке знайоме»,

Ну зет Умеров «Диктант». Підсумок по темі.

18-21

6.

Урок позакласного читання

7.

Похвала книгам!

Яків Щоголів «Вчіться, діти!..»

За Віктором Дацкевичем «З історії книг», «Як з’явилася друкована книга».

23-25

8.

За Олександром Єфімовим «Як жила книга за часів Київської Русі».

25-27

9.

За Олександром Єфімовим «Друкар книг, перед тим не бачених».

27-28

10.

За Антоном Лотоцьким «Школа Володимира Великого».

28-30

11.

Олександр Пархоменко «Як краплин у Дніпрі…», Дмитро Павличко «Соняшник».

31-32

12.

Урок позакласного читання.

13.

Остап Вишня «Любіть книгу!», Юлій Ванаг «Все, що серце і що розум…».

32-33

14.

Володимир Лучук «Книголюбка»,

Степан Жупанин «Я - бібліотекар» (напамять).

33-35

15.

Василь Сухомлинський «Спляча книга». Прислів’я

36

16.

«Бібліотека – затишний дім для зустрічі читача з книгою». За матеріалами державної бібліотеки України для дітей.

37-39

17.

Підсумковий урок – КВК з теми «Похвала книгам!».

18.

Урок позакласного читання.

19.

Цікава книга природи

Сергій Сухомлинський «Скільки барв кругом розлито…»,

Катерина Перелісна «Золота Осінь» (напамять).

41

20.

Ліна Костенко «Вже брами літа замикає осінь», «Соловейко застудився», «Шипшина важко віддає плоди…».

42-43

21.

Яків Щоголів «Осінь»,

Катерина Перелісна «Осінні танці».

44-45

22.

Микола Сингаївський «Осіння гра».

45-47

23.

Ганна Черінь «Ми з природою єдині…»,

Іван Драч «В товаристві джмеля»,

Дмитро Білоус «Пісенька про куличка»,

Катерина Перелісна «Песик і хлопці».

47-50

24.

Урок позакласного читання.

25.

Олесь Донченко «Лісовою стежкою».

51-53

26.

Олег Буцень «Наше відкриття».

53-57

27.

Наталя Забіла «Журавлик»,

Леся Українка «Мамо, іде вже зима…».

58-60

28.

Олександр Олесь «Довго хмарами небо покрите було…»,

Максим Рильський «Дівчина».

60-61

29.

Василь Сухомлинський «Сергійкова квітка».

Підсумок по темі.

61-63

30.

Урок позакласного читання.

31.

Усна народна творчість

Валентин Бичко «Казка – вигадка…»,

«Кирило Кожум’яка» (українська народна казка). Прислів’я.

66-69

32.

«Кривенька качечка» (українська народна казка). Загадка. Прислів’я.

70-73

33.

«Кобиляча голова» (українська народна казка).

74-76

34.

«Ходить гарбуз по городу» (напамять), «Три товариші» (українські народні пісні). Загадка.

77-79

35.

Прислів’я і приказки.

Скоромовки «Сів шпак», «Хлопець», «Сорока».

Загадки. Підсумок по темі.

79-81

36.

Урок позакласного читання.

37.

Літературні казки

Тамара Коломієць «Кажу, кажу казку…»,

Анатолій Дімаров «Для чого людині серце».

84-89

38.

За Олександром Зимою «Закляття золота й вогню»

89-97

39.

Вадим Скомаровський «Чому в морі вода солона».

97-101

40.

Ігор Калинець «Про що розповіли Незабудки».

102-105

41.

Всеволод Нестайко «В палаці Чарівних Казок» (уривок із повісті-казки «В Країні Сонячних Зайчиків»). Підсумок по темі.

105-110

42.

Урок позакласного читання.

43.

П’єси-казки

Олександр Олесь «Бабусина пригода».

112-119

44.

Ніна Куфко «Гуси-лебеді».

120-127

45.

Байки

Леонід Глібов «Лебідь, Щука і Рак», «Коник-стрибунець» (напам’ять).

Контрольна робота. Читання вголос. ___________________________

130-132

46.

Леонід Глібов «Чиж та голуб»,

Степан Руданський «Вовки». Прислів’я.

133-134

47.

Зачарувала все зима…

Андрій Боженко «Прийшла зима біловолоса…»,

Дмитро Чередниченко «Новий рік»,

Василь Моруга «Нічка - новорічка»,

Ірина Жиленко «Здійсниться все…».

135-138

48.

Урок позакласного читання.

49.

ІІ семестр (72 год)

Сторінки для допитливих

Олекса Кобець «Хотів би я знати…» (напам’ять). Прислів’я.

Василь Сухомлинський «Горобчик і Вогонь».

Стор. підруч. ІІ ч.

4-5

50.

Іван Сенченко «Пастух рогатий».

5-7

51.

Алла Коваль «Скільки років Діду Морозу»

8

52.

Євген Гуцало «Якого кольору слова».

9-10

53.

Володимир Лучук «Скільки рік в Україні?». Загадка.

11

54.

Володимир Бондаренко «Як розмовляють тварини»

12-13

55.

Марк Беденко «Неслухняна кулькова ручка». Прислів’я.

13-15

56.

Урок позакласного читання.

57.

Олександра Савченко «Чи любиш ти читати журнали?»

16-18

58.

Підсумок теми «Сторінки для допитливих»

59-60.

Шевченкове слово

Антін Лотоцький «Малий Тарас чумакує».

20-22

61.

Оксана Іваненко «Тарас у наймах».

22-23

62.

Т.Г.Шевченко «Село! І серце одпочине…», «І досі сниться: під горою…».

24

63.

Т.Г.Шевченко «Тече вода із-за гаю» (напамять), Вадим Скомаровський «Над «Кобзарем».

25-26

64.

Урок позакласного читання.

65.

Підсумок теми «Шевченкове слово».

66.

Вірші про світ природи і дитинства

«Марійка Підгірянка» (про неї).

Марійка Підгірянка «Що я люблю».

28-29

67.

Марійка Підгірянка «Співанка про місяці», «Діти й ластівка». Загадка.

29-30

68.

«Наталя Забіла» (про неї).

Наталя Забіла «Хто сильніший?».

31-34

69.

Наталя Забіла «Чотири пори року».

35-37

70.

Наталя Забіла «У дитячому театрі».

37-38

71.

Урок позакласного читання.

72-73.

«Грицько Бойко» (про нього).

Грицько Бойко «Як невдаха виступав», «Хвастунець», «Сашко». Веселики. Скоромовки . Загадки.

39-43

74.

«Дмитро Павличко» (про нього).

Дмитро Павличко «Розмова», «Гном».

43-46

75.

Дмитро Павличко «Птиця» (напамять), «Мрія». Прислів’я.

46-47

76.

«Анатолій Костецький» (про нього).

Анатолій Костецький «Імена», «Не хочу!». Загадка.

47-49

77.

Анатолій Костецький «У гостях».

50

78.

Анатолій Костецький «Бюро знахідок».

51-53

79.

Урок позакласного читання.

80.

«Тамара Коломієць» (про неї).

Тамара Коломієць «Байкова пісенька в дорозі», «Хто розсипав роси».

54-56

81.

Тамара Коломієць «Чоловічки», «Їжаки».

56-58

82.

«Анатолій Качан» (про нього).

Анатолій Качан «Обтрусили яблука», «Ластівки» (напамять), «Дівчинка і море».

58-60

83-84.

«Степан Жупанин» (про нього).

Степан Жупанин «Ліщина», «Оленчині вишивки», «Сім вітрів». Загадка.

61-64

85.

Підсумок з теми (тематична перевірка знань).

86.

Оповідання про справи твоїх ровесників

«Василь Сухомлинський» (про нього).

Василь Сухомлинський «Красиві слова і красиве діло».

66-67

87.

Василь Сухомлинський «Кінь утік…».

67-68

88.

Урок позакласного читання.

89.

Василь Сухомлинський «Гвинтик».

69

90.

Василь Сухомлинський «Який слід повинна залишати людина на землі?». Прислів’я.

69-71

91.

«Євген Гуцало» (про нього).

Євген Гуцало «Перебите крило».

71-73

92-93.

Євген Гуцало «Перебите крило».

74-76

77-80

94.

«Анатолій Григорук» (про нього).

Анатолій Григорук «Хто міняє, той нічого не має».

81-84

95.

Анатолій Григорук «В гурті й пісня в лад іде».

84-86

96.

Урок позакласного читання.

97-98.

«Ярослав Стельмах» (про нього).

Ярослав Стельмах «Ловись рибко!».

87-91

92-96

99.

Підсумок теми «Оповідання про справи твоїх ровесників». Тематична перевірка знань.

100-101.

Із скарбниці казкарів світу

Шарль Перо «Кіт у чоботях».

98-102

102-104

102.

Брати Грімм «Зачарована красуня».

105-109

103.

Петро Єршов «Горбоконик» (уривки).

110-114

104.

Урок позакласного читання.

105-106.

Карло Коллоді «Пригоди Піноккіо».

115-119

107.

Астрід Ліндгрен «Про Карлсона, що живе на даху».

120-124

108.

Тематична перевірка знань з теми «Із скарбниці казкарів світу».

109.

Візьму перо і спробую

Валентин Струтинській «Я бачу, як обрій розтав у імлі…».,

Анатолій Костецький «Дивна звичка».

126-127

110-111.

Микола Носов «Як Незнайко складав вірші». Прислів’я.

Іван Світличний «Слухала Лисичка Солов’я».

127-132

112.

Урок позакласного читання.

113.

Тамара Коломієць «Корінець»,

Валентина Ткаченко «Лісове коріння»,

Ліна Костенко «Польові дзвіночки»,

Василь Марсюк «Удвох із песиком».

132-134

114.

Ігор Січовик «Вітрячок»

Контрольна робота. Читання вголос. ___________________________

135

115.

Олена Пчілка «Весняні квіти»,

Марія Познанська «Захід сонця».

136

116.

Лідія Компанієць «Очерет»,

Василь Войнович «Жирафа».

137

117.

Василь Сухомлинський «Що таке Школа під Голубим Небом?».

137-138

118.

Казки учнів Павлиської школи.

138-139

119.

Урок позакласного читання.

120.

Підсумковий урок за рік.

1.

* Теми уроків позакласного читання вчитель планує самостійно.

** По одному уроку позакласного читання в І та ІІ семестрах вчитель відводить на бібліотечні уроки.

*** Для перевірки навичок читання учнів під час контрольної роботи дібрати відповідні тексти та вказати їх авторів і назви.

Я і Україна. Довкілля.

І семестр (32 год)

Вступ. Готуюся вести спостереження (9 год)

Спостереження об’єктів та явищ у довкіллі.

2.

Уявлення про екологію. Планування та проведення спостережень на уроках серед природи і вдома.

3.

Ознайомлення учнів з навчальною діяльністю на екологічній стежці.

Малюємо, моделюємо: екологічну стежку.

4.

Урок серед природи. Знайомлення з екологічною стежкою.

5.

Урок серед природи .Складаємо план спостережень та спостерігаємо працю людей у своїй місцевості.

6.

Ознайомлення з приладами: термометром , компасом, лупою, гномоном, підзорною трубою і біноклем. Малюємо, моделюємо: прилади для спостереження.

Практична робота. Будова та дія компаса.

7.

Практична робота. Будова та дія термометра. Контрольна робота. Спостереження в довкіллі.

8.

Урок серед природи. Вчимося користуватися приладами під час спостережень.

9.

Узагальнюючий урок. Застосування приладів під час спостережень у класі та на уроках серед природи.

10.

Тіла і речовини (12 год)

Уявлення про тіло та речовину; про частинки – складові речовини. Практична робота. Подільність речовини. Малюємо, моделюємо: молекули, атоми.

11.

Твердий, рідкий, газоподібний стани речовини в довкіллі.

12.

Перехід одного стану речовини в інший залежно від температури.

Малюємо, моделюємо: перетворення води в довкіллі.

13.

Практична робота. Розчинність речовин.

14.

Повітря, вода, довкілля; їх властивості. Контрольна робота. Тіла і речовини.

15.

Гірські породи. Корисні копалини.

16

Уявлення про утворення, добування та використання корисних копалин. Корисні копалини рідного краю. Практична робота. Колекції корисних копалин.

17.

Уявлення про ґрунт, його утворення. Складові ґрунту. Практична робота. Склад ґрунту.

18.

Урок серед природи. Спостереження ґрунтів своєї місцевості.

19.

Охорона повітря, води, гірських порід, ґрунту у своїй місцевості. Контрольна робота. Корисні копалини, ґрунти.

20.

Урок серед природи. Спостерігаємо осінні краєвиди, працю людей восени.

21.

Узагальнюючий урок. Тіла та речовини у довкіллі, зміни, пов’язані з ними .

22.

Спостерігаю перетворення енергії в довкіллі (11 год)

Уявлення про енергію як здатність виконувати роботу; про перетворення енергії сонячного випромінювання; про Сонце як головне джерело енергії на Землі. Малюємо, моделюємо: теплові процеси в довкіллі.

23.

Енергія рухомої води, вітру.

24.

Уявлення про горючі корисні копалини (нафту, кам’яне вугілля, газ) як енергоносії.

25.

Перетворення енергії горючих корисних копалин в довкіллі. Необхідність їх збереження.

26.

Уявлення про використання електроенергії та правила безпеки.

27.

Особливості нагрівання поверхні Землі сонячним випромінюванням. Практична робота. Визначення висоти Сонця над горизонтом.

28.

Вимірювання температури повітря. Практична робота. Вимірювання температури повітря в довкіллі сонячного дня вранці та в обідню пору. Малюємо, моделюємо: положення Сонця на небосхилі в різні пори дня.

29.

Урок серед природи. Зимові спостереження за температурою повітря та нагріванням земної поверхні.

30.

Практична робота. Спостереження за тепловими процесами на прикладі нагрівання, випаровування, кипіння води.

31.

Необхідність енергозбереження. Способи збереження тепла і електроенергії в побуті. Контрольна робота. Енергія, її утворення, використання.

32.

Узагальнюючий урок. Перетворення енергії сонячного випромінювання в довкіллі

33.

ІІ семестр (36 год)

Спостерігаю за живою природою (16 год)

Різноманітність живих організмів, їх основні ознаки.

34.

Зовнішня будова рослин, процеси життєдіяльності рослин. Практична робота. Ознайомлення з будовою рослин за гербарним матеріалом.

35.

Особливості розвитку рослин. Практична робота. Ріст і розвиток рослин.

36.

Пристосування рослин до умов середовища життя. Практична робота. Способи розмноження рослин. Контрольна робота. Рослини.

37.

Зовнішня будова тварин.

38.

Процеси життєдіяльності тварин.

39.

Уявлення про особливості розвитку тварин, їх пристосування до умов середовища життя. Практична робота. Ознайомлення з пристосуван- ням тварин до умов середовища життя за дидактичним матеріалом.

40.

Спостереження за живими організмами, поведінкою тварин.

41.

Урок серед природи. Пристосування рослин і тварин до сезонних змін .

42-43.

Природні угрупування живих організмів і сільськогосподарські угіддя своєї місцевості (ліс, луки, озеро, болото, сад, поле, город); елементарні зв’язки між компонентами угрупувань. Малюємо, моделюємо: зв’язки між організмами в природних та штучних угрупуваннях.

44.

Урок серед природи. Спостереження за поведінкою тварин (у саду; біля озера; у парку тощо), планування природоохоронної діяльності.

45.

Значення живих організмів у природі; цінність живих організмів для життя людини.

46.

Уявлення про Червону книгу України. Контрольна робота. Спостереження за живою природою.

47.

Природоохоронна діяльність людей на прикладі своє місцевості, посильна участь дітей в природоохоронних заходах.

48.

Узагальнюючий урок. Різноманітність живих організмів, пристосування їх до умов середовища життя та необхідність збереження.

49.

Спостерігаю за людиною (16 год)

Людина – частина живої природи.

50.

Організм людини як єдине ціле. Практична робота. Вчимося визначати пульс.

51-52.

Основні органи та системи органів людини, їх функціонування, взаємозв’язок та значення в життєдіяльності людини. Малюємо, моделюємо: системи органів людини.

53.

Мій шкільний колектив. Моє ставлення до навчання.

54.

Історія і традиції моєї школи. Практична робота. Складаємо план вивчення історії своєї школи.

55.

Родина, рід.

56.

Уявлення про правили співжиття і взаємодію людей у родині про узгодження власних потреб з потребами інших людей. Практична робота. Моделюємо ігрову ситуацію: як уникнути конфлікту.

57.

Уявлення про взаємні обов’язки батьків і дітей; уявлення про свої права та обов’язки. Практична робота. Складаємо правила поведінки дітей у сім’ї.

58.

Урок серед природи. Святкування Дня довкілля.

59.

Уявлення про свій родовід, традиції в сім’ї. Практична робота. Створюємо родинний альбом. Малюємо, моделюємо: своє родинне дерево.

60.

Моральні цінності українського народу, збереження їх в родині, суспільстві.

61.

Ставлення в родині до праці. Сімейні професії.

62.

Відомі майстри своєї справи у моїй місцевості. Малюємо, моделюємо: зразки народних промислів своєї місцевості. Контрольна робота. Людина – частина живої природи.

63.

Урок серед природи. Спостереження за працею людей у довкіллі.

64.

Узагальнюючий урок. Неповторність, цінність людини як невід’ємної частини суспільства.

65.

Повторення за 3 клас (2 год + 2 год резерву часу)

Перетворення енергії довкілля.

66.

Рослини, тварини – частина живої природи.

67.

Людина, основні орг8ани та системи органів людини. Контрольна робота. Взаємозв’язок людини і природи.

68.

Узагальнюючий урок. Риси спостерігача та вміння спостерігати за собою та довкіллям. Завдання на літо.

1.

* З метою закінчення вивчення теми «Спостерігаю перетворення енергії в довкіллі» в І семестрі скорочено кількість годин на перші 3 теми.

Основи здоровя

(За підручником: Бібік Н.М., Бойченко Т.Є., Коваль Н.С., Манюк О.І.

Основи здоров’я: Підруч. для 3 кл. – К.: Навчальна книга, 2003)

35 год (32год +3 резервні)

І семестр (16 год)

Людина та її здоровя (2 год)

Показники здоров’я. Сила і витривалість як показники здоров’я.

Стор. робоч.ого зошита

Н. В. Діптан

1

2.

Здоровий спосіб життя. Складові здорового способу життя.

Практична робота. Складання власних правил здорового способу життя.

2-3

3-4.

Фізична складова здоровя (7 год)

Працездатність учня. Активний відпочинок.

Практична робота. Складання правил відпочинку на природі, біля школи, у дворі.

4-5

5-6.

Культура харчування. Вибір їжі та страв, корисних для здоров'я.

Практична робота. Вивчення маркування харчових продуктів.

6-8

9

7-8.

Запобігання інфекційним хворобам. Корисні та шкідливі мікроби.

Практична робота. Моделювання поведінки під час епідемії грипу.

10-11

12-15

9.

Чинники природи, що сприяють збереженню здоров'я. Захист здоров'я від несприятливих екологічних чинників навколишнього середовища.

16-17

10.

Соціальна складова здоров'я (19 год)

Сім’я як чинник здоров'я. Піклування про здоров'я – обов’язок сім’ї і кожної людини.

18-19

11.

Соціальні ролі в сім’ї, родині.

Практична робота. Рольова гра «Батьки і діти».

20

12.

Права дитини на здоров'я у сім’ї та суспільстві.

21-22

13-14.

Впив куріння й алкоголю на здоров'я дитини.

15.

Ставлення до ВІЛ-позитивних людей.

Практична робота. Моделювання ситуацій спілкування з ВІЛ-позитивними людьми.

16.

Узагальнюючий урок.

17.

ІІ семестр (19 год)

Безпека вдома.

Правила безпечного користування електроприладами, джерелами відкритого вогню.

Практична робота. Рольова гра «Викликаємо служби 01, 02, 03, 04».

29,35

18-19.

Правила протипожежної безпеки.

Практична робота. Ситуаційна гра «дії під час пожежі».

30-34

20-21.

Небезпечні речовини та предмети, які створюють небезпеку для здоров'я і життя.

Практична робота. Ознайомлення із застережними знаками («Легкозаймиста речовина», «ураження електричним струмом» тощо ).

22.

Домашня аптечка. Користування ліками домашньої аптечки (нашатирний спирт, йод, перекис водню, лейкопластир, бинт).

23.

Безпека в школі

Правила поведінки в школі.

Практична робота. Моделювання ситуацій поведінки в школі.

36-38

24.

Попередження травматизму в шкільних приміщеннях.

Практична робота. Проведення рольової гри «У медпункті».

25.

Безпека пішоходів

Перехід дороги з обмеженою оглядовістю та за несприятливих погодних умов. Правила поведінки біля залізничної колії.

Практична робота. Вивчаємо дорожні знаки (1.27, 1.28, 1.30, 3.9, 5.5, 5.6, 5.41, 5.43).

39-43

26.

Безпека пасажирів

Правила поводження пасажирів у транспорті. Правила переходу вулиці після висадки із транспорту. Поведінка на дорозі під час екскурсії.

Практична робота. Вчимося безпечно переходити дорогу.

44-47

27.

Безпека в природному середовищі

Природні стихійні лиха (землетрус, повінь, буря,, ураган, снігопад, ожеледиця). Правила безпечної поведінки під час стихійного лиха.

28.

Безпека під час відпочинку в сільській місцевості

Правила відпочинку в лісі. Правила поведінки під час зустрічі з незнайомими людьми.

Практична робота. Моделювання поведінки з незнайомими людьми.

58

53-55

29.

Безпечна поведінка з тваринами. Правила поведінки з дикими, свійськими та домашніми тваринами.

Практична робота. Моделювання ситуації «Зустріч із незнайомою твариною».

59-62

30.

Психічна і духовна складові здоров'я (4 год)

Увага і пам'ять. Поведінка, звички і здоров'я.

Практична робота. Тренування уваги та пам’яті.

31.

Спілкування у родині, з однокласниками та друзями.

32.

Правда та кривда. Творчість і здоров'я.

64

33.

Народні традиції здорового способу життя.

Практична робота. Народні ігри та забави.

34.

Екскурсія за вибором учителя (за рахунок резервних годин).

35.

Повторення вивченого матеріалу. Підсумковий урок.

1.

Образотворче мистецтво

(за підручником: Любарська Л. М. Образотворче мистецтво: Підруч. для 3 кл. – К.: «Форум», 2003)

У майстернях художників

(35 год - 1 год на тиждень)

І семестр (16 год)

Майстерня живопису (7 год)

Уявна подорож до майстерні художника - живописця.

Знаряддя праці та матеріали художника – живописця. Колір як головний засіб виразності живопису.

Стор. підруч.

4-8

2.

«Край шляху калина червона росла». Споріднені кольори; гармонія споріднених кольорів. Кольорові контрасти. (Гуаш на кольоровому папері).

9-11

3.

«Соняшник у золотім брилі». Свідомий вибір колірного вирішення на підставі контрастних або споріднених кольорів. (Гуаш на кольоровому папері).

12-14

4.

«Осінь така мила» (за віршем П. Тичини).

Малювання фігури людини (актуалізація знань про елементарну будову та основні співвідношення частин фігури). Фігура людини як центр композиції. (Кольорові олівці, фарби, фломастери).

15-17

5.

«Листопад, листопад, золотиста віхола ».

Досягнення композиційної рівноваги шляхом ритмічного рівномірного розташування на площині великих та малих елементів. Елементарне передавання динамічного стану об’єктів. (Гуаш на осінньому листі – відбиток на папері)

18-19

6.

«Вже обтрусили айстри роси».

Знайомство з технікою роботи акварельними фарбами (на основі порівняння з роботою гуашшю).

20-21

7.

«Тихесенький вечір на землю спадає».

Акварель на вогкій основі.

22-25

8.

Майстерня графіки (3 год)

Уявна подорож до художника – графіка.

Знаряддя праці, матеріали, інструменти та обладнання художника – графіка.

«Віхола кошлата заступила сонце» або «Море розбурхане плеще, виє». (Туш, паличка, чорний фломастер, кулькова ручка).

29-33

9.

«Зелені друзі». Передача руху в природі графічними засобами.

Передавання будови і форми крона дерева певної породи, фактури силуетної форми графічними засобами. (Туш або акварелі темного кольору, м’який круглий пензель).

34-35

10.

«Зберемо звіряток разом».Актуалізація знань про контур, силует контраст. (Рваний силует тваринки).

36-38

11.

Майстерня скульптора (3 год)

Уявна подорож до майстерні скульптора.

Знаряддя праці, матеріали та обладнання скульптора.

«Хто в лісі живе».

Передавання елементарної будови тварин та людей, характерних поз та рухів у процесі ліплення. Цілісність форми. (Ліплення пластиліном).

39-42

12.

«Запишався наш павич».

Виражальні можливості силуетної форми. Роздроблення форми декором. (Робота з кольоровим пластиліном в техніці рельєфу).

43-45

13.

«Зимові розваги дітей».

Актуалізація знань про види скульптури. Передавання елементарної будови людей, характерних поз і рухів. (Ліплення).

46-48

14.

Майстерні декоративно – ужиткового мистецтва (3 год)

Уявна подорож до майстерень ткаль, вишивальниць і гончара. Знаряддя праці, матеріали та обладнання гончарів, ткаль, вишивальниць. «Чудові візерунки» (для оздоблення рушничка, килимка, закладки). (Робота фарбами).

49-51

15.

«Дивовижна ваза». Форми гончарного посуду, види декору на ньому (рельєфний та мальований; геометричний, рослинний). Узгодженість декору з формою. (Ліплення).

52-55

16.

«Готуймось до карнавалу». Поняття про особливості декоративного образу (тварин, птахів). Залежність образу від характеру частин деталей та декору. Актуалізація знань про елементарну трансформацію паперу. (Паперопластика з цупкого паперу).

56-58

17.

ІІ семестр (19 год)

Зимонька – зима (4 год)

«Веселі зимові ігри дітей». Зображення людини з передачею характерних поз та рухів. Декоративна стилізація форми (постать людини). (Гуаш або акварель).

59-61

18.

«Прийшла Баба Зима». Опрацювання силуетного зображення декором та фактурою. (Паперопластика).

62-63

19.

«Замерзли квітками сніжинки на склі». Досягнення рівноваги на площині шляхом рівномірного розташування елементів. (Гратографія).

64-66

20.

«Як живеться вам, птахи?» Формування художньо-конструктивних навичок роботи в техніці паперопластики. Залежність характеру форми від окремих деталей. (Аплікація з графічним доопрацюванням).

67-69

21.

Світ казок (4 год)

«Льодяний палац». Професія архітектора, матеріали, з якими він працює та засоби художньої виразності в архітектурі. (Аплікація).

70-73

22.

«Малюємо казку». Зображення птахів, тварин та людей в ілюстраціях до казок. Посильна передача індивідуальної характеристики казкового персонажа. (Гуаш на кольоровому папері або кольорова крейда).

74-75

23.

«Одяг для казкових героїв». Розширення знань про український національний костюм, його деталі. Узгодженість форми (деталей одягу) з декором. Цілісність форми. (Гуаш, фломастери).

76-78

24.

«Казковий персонаж». Передача індивідуальної характеристики персонажа через особливості зовнішніх ознак та одягу. (Ліплення).

79-80

25.

Фантазуємо та творимо красу (8 год +3 год)

«Райдужна птиця». Поглиблення знань про колір як засіб вираження: контрастне сполучення насичених і м’яких колірних тонів; відтінки однієї й тієї ж групи кольорів; гармонія кольорів, кольорові нюанси. (Аплікація або витинанка).

81-83

26.

«Дивовижні баранці, коники і птахи». Створення декоративних образів в об’ємі. (Ліплення).

84-86

27.

«У маленької киці м’які топтаниці». Виражальні можливості силуетної та об/ємної форми. (Техніка колажу).

87-89

28.

«Вербна неділя» або «Вербові котики». Узгодженість зображення з форматом. (Гуаш на тонованому папері).

90-92

29.

«Всі квіти весняні…» Елементарне зображення квітів у положенні «фас» і «профіль» на підставі сприйняття натури. (Малювання з натури фарбами).

93-95

30.

«Панно з квітами». Декоративна переробка форми. Елементарні прийоми декоративного розпису. (Гуаш).

96-98

31.

«Летимо на іншу планету». Передавання плановості відкритого простору. (Фарби, фломастери).

99-101

32.

«Розквітле дерево». Кольорові контрасти. (Акварельні та гуашеві фарби).

102-103

33.

«Блакитноока весна». Поглиблення знань про колір. (Акварель, гуаш, кулькова ручка, фломастер).

104-106

34.

Вікторина «В гостях у художників».

107

35.

Узагальнення вивченого. Підсумковий урок.

1.

Трудове навчання

(За підручником: Денисенко Л.І., Тименко В.П. Трудове навчання: Підруч. для 3 кл. поч.. шк. – К.: «Педагогічна думка» 2003)

(35 год – 1 год на тиждень)

І семестр (16 год)

Вступ

Тема 1.1. Елементарна інформаційна культура (1 год)

Види інформації (словесна, графічна, предметна). Співвіднесення видів інформації з напрямами професійної діяльності. Конструювання із паперу і картону.

Виготовлення закладки в книжку.

Стор. підруч.

4-7

2.

Тема1.2. Елементи технічної графіки (3год)

Куб. Конус. Розміри геометричних тіл для побудови креслень їх розгорток.

Креслення розгорток куба, конуса.

8-11

3.

Радіус, діаметр кола.

Виготовлення іграшок із паперу і картону на основі розгорток куба, конуса.

4.

Колективна робота: виготовлення кубиків із зображенням літер для першокласників; ковпачків для чарівників.

5.

Людина і природа

Тема2.1. Світ професій «Людина - природа » (1год)

Мета і мови праці у професіях «Людина - природа». Ставлення учнів до мети і умов праці професій типу «Людина - природа».

Екскурсія на робочі місця спеціалістів природничих галузей (агрономи).

12-15

6.

Тема 2.2. Робота з рослинними матеріалами (3 год)

Відображення рослинних форм у композиціях.

Аплікації з листя, трав, квітів.

16-17

7.

Способи компонування рослинних форм.

Ікебани висячі, настінні, настільні.

18-19

8.

Мета і умови праці хліборобів, квітникарів, лісників, художників – пейзажистів, майстрів фітодизайну.

Флоромозаїка із насіння.

22-23

9-10.

Тема2.3.Пропорції і пластика живих істот (2 год)

Стилізація форм істот у графічних і предметно пластичних зображеннях. Мета і умови праці тваринників, птахівників, рибалок, пасічників, скульпторів, художників – анімалістів.

Виготовлення об’ємних фігурок живих істот з природного матеріалу.

24-29

11.

Тема2.4. Підсумкові зайняття за розділом (1 год)

Колективне навчально-ігрове проектування виробів з урахуванням опрацьованих тем розділу: створення довільної композиції з площинних та об’ємних виробів з природного матеріалу.

30-31

12.

Я сам та інші люди

Тема 3.1. Світ професій «Людина – людина» (1год)

Меті і умови праці у професіях типу «Людина – людина». Ставлення учнів до мети і умов праці професій типу «Людини – людина».

Виготовлення емблеми або вітальної листівки для людей світу професії «Людина – людина».

32-39

13.

Тема 3.4. Святкові костюми міфологічних персонажів (1 год)

Особливості художнього оздоблення Діда Мороза, Снігурки. Художні техніки витинанки і розпису.

Оздоблення витинанками і розписом вітальних листівок до свята Миколая, новорічних свят.

14.

Тема 3.5. Подарунки та сувеніри до новорічних свят (2 год)

Конструктивні особливості різних матеріалів. Відображення характерних ознак людей, тварин, казкових персонажів у іграшках і сувенірах.

Виготовлення новорічного вітражу-макету із кольорового паперу.

50,54-63

15.

Народні повір’я про магічну силу різдвяних прикрас.

Виготовлення ялинкових і різдвяних іграшок, прикрас, сюрпризів з різних матеріалів.

51-53

16.

Тема 3. 6. Підсумкове заняття за тематикою розділу «Я сам та інші люди» (1 год)

Колективна творча робота: оформлення ялинки, класної кімнати до новорічного свята.

17.

ІІ семестр (19 год)

Тема 3.2. Культура зовнішності людини (2 год)

Одяг фахівців різних професій. Залежність професійного одягу від мети і умов праці. Найпростіші шви.

Виготовлення подушечки для голок.

40-49

18.

Пришивання ґудзиків.

19.

Тема 3.3. Міфологічні істоти – охоронці людини і природи (1 год)

Образи міфологічних істот у пластиці матеріалів. Мета і причини створення міфів народів світу. Міфологічні істоти – обереги природи та людей..

Пошиття м’яких іграшок з тканини.

20.

Людина і знаки інформації

Тема 4.1. світ професій «людина – знакові системи» (1 год)

Мета і умови праці у професіях типу «людина і знаки інформації».

Шкільна зустріч з фахівцями сфери інформаційних знакових систем (у комп’ютерному класі).

66-67

21.

Тема 4. 2. Умовні знаки передачі інформації (2 год)

Давні і сучасні засоби передачі інформації. Поліграфія. Телеком. Реклама.

Виготовлення власної визитівки, бейджика тощо.

68-69

22.

Макетування сучасних інформаційних пристроїв (мобільного телефона, комп’ютера).

70-73

23.

Тема 4.3. Підсумкові заняття за тематикою розділу «Людина і знаки інформації (1 год)

Колективна творча робота: розробка рекламних плакатів, упаковок, цукеркових обгорток за власним задумом.

24.

Людина і техніка

Тема 5.1. Світ професій «людина – техніка» (1 год)

Мета і умови праці у професіях типу «людина і техніка».

Екскурсія до колгоспної майстерні.

74-79

25.

Тема 5.2. Технічні конструкції (2 год)

Вітчизняне машинобудування: сучасні технічні конструкції і їх ретроаналоги.

Виготовлення іграшкового парашута за малюнком.

80-87

26.

Загальне поняття про винахідництво і раціоналізаторство.

Конструювання технічних моделей із квадратних та прямокутних заготовок паперу і картону.

27-29

Тема 5.3. Робота з технічними конструкторами (3 год)

Передача руху в машинах і механізмах.. Види передачі руху. Технологія монтажу моделей і макетів.

Монтаж моделей машин і механізмів з деталей конструкторів за зразком.

88-91

30.

Тема 5.4. Підсумкове заняття за тематикою розділу «Людина і техніка» (1 год)

Колективна творча робота: конструювання транспортних засобів за власним задумом.

31.

Людина і художнє довкілля

Тема 6.1. Світ професій «людина – художні образи» (1 год)

Мета і умови праці у професіях типу «людина і художні образи».

Виготовлення портрету, пейзажу, панно тощо з використанням різних матеріалів (в коробці з-під цукерок).

102-103

32.

Тема 6.4. Елементи паркового мистецтва (3 год)

Традиційні весняні свята з використанням рослинних декорацій, мальовничих куточків природи. Мета і умова праці квітникарів.

Скопування, засівання і художнє оформлення міні-квітників за мотивами календарно-обрядових свят «замовляння на врожай», «зав’язування плоду».

122

33.

Досліди з рослинами.

123

34.

Праця на пришкільній ділянці (спостереження за ростом та розвитком рослин).

35.

Тема 6.5. Підсумкове заняття за тематикою розділу «Людина і художні образи» (1 год)

Колективна творча робота: конструювання виробів для відтворення давнього українського побуту (меблі, посуд, настінні прикраси, рушники). Підсумок за рік.

1.

.

Музика

(35 год – 1 год на тиждень)

Особливості музичного мистецтва

І семестр (16 год)

Пісенність, танцювальність, маршовість (8 год)

Пісенність, танцювальність і маршовість як особливі якості музики, пов’язані з піснею, танцем, маршем.

Поспівка «Ми – третьокласники» - розучування. Ж. Бізе Увертюра до опери «Кармен» - слухання.

2.

Пісенність як особливість музики, проникнутої співучістю, мелодійністю, але не обов’язково призначеної для співу.

Я. Степовий «Літо минулося» - розучування, В. Завадський «Українська шумка» - слухання.

3.

Танцювальність як особливість музики, пронизаної танцювальними ритмами, але не обов’язково призначеної для танців.

Я. Степовий «Літо минулося» - виконання. Поспівка «Дівчатка ми» - розучування. Е. Ґріґ. «Ранок» із сюїти «П. Гюдт» - слухання.

4.

Марш овість – особливість музики, пройнятої маршовими ритмами, під яку не обов’язково крокувати.

Українська народна пісня в обробці В. Косенка «Дівка Явдошка» - розучування. Р.Щедрін. «Ніч», «Золоті рибки», «Цар Горох» з балету «Горбоконик» - слухання.

5.

«Зустрічі» пісенності, танцювальності, маршовості в музичних творах.

Українська народна пісня в обробці В. Косенка «Дівка Явдошка» - виконання. Поспівка «Ми - хлопчики» - розучування. Невідомий автор першої половини ХІХ ст. Симфонія (козачок).

6.

Пісенно – маршова і пісенно – танцювальна музика. Українська народна пісня «Вийшли в поле косарі» - розучування. Ф. Шопен. Прелюдії №7, 20– слухання.

7.

Пісенність, танцювальність та маршовість в українській народній музиці і творах композиторів – класиків.

К. Трильовськоий. «Гей, там, на горі, Січ іде» - розучування. Українські народні пісні «Дівка Явдошка» та «Вийшли в поле косарі» - виконання.

; Полонез ля мажор. М. Глінка. «Арагонська хота» - слухання.

8.

Основні поняття й терміни: пісенність, танцювальність, маршовість, увертюра, танцювальна пісня, пісня-марш.

К. Трильовський «Гей, там, на горі, Січ іде» - виконання. В. Загрудний «Будем козаками» - розучування. Л. Бетховен. Мелодія з 3 ч. симфонії №5 – слухання.

9.

Інтонація (8год)

Спільність розмовної і музичної мов (посилення і послаблення звучання, чергування сильних і слабких часток, смислові наголоси, паузи).

Д. Кабалевський «Хто чергові?» - розучування. М. Римський-Корсаков. «Три чуда» з опери «Казка про царя Салтана» - слухання.

10.

Запитальні, стверджувальні, окличні інтонації в мові та музиці.

О. Янушкевич «Бабусина помічниця» - розучування. Д. Кабалевський «Хто чергові?» - виконання. С. Прокоф’єв «Базіка».

11.

Інтонація скоромовки. Ритмічні інтонації. Інтонація як основа музики. «Зерно» -інтонація як найменша смислова частина музики.

І. Кириліна «Засмутилось кошеня» - розучування. О. Янушкевич «Бабусина помічниця» - виконання. В. Косенко «Гумореска» - слухання.

12.

Імпровізація.

Українська щедрівка «Павочка ходить» - розучування. І. Кириліна «Засмутилось кошеня» - виконання. Д. Кабалевський «Три подружки» - слухання.

13.

Зображальні та виражальні інтонації, їх поєднання.

Українська колядка «Весело співайте» - розучування. Українська народна пісня в обробці М. Леонтовича «Гра в зайчика» - слухання.

14.

Мелодія як інтонаційно-смислова побудова. Емоційна виразність музичних інтонацій.

Українська колядка «Весело співайте» та щедрівка «Павочка ходить» - виконання. В. Кирейко «Награні Лукаша» з опери «Лісова пісня» - слухання.

15.

Інтонаційна виразність виконання музики. Роль інтонації в пісні-грі.

А. Мігай «Господар і діти» - розучування. О. Янушкевич «Бабусина помічниця» - виконання. Е. Ґріґ «Весільний день у Трольхаугені» -слухання.

16.

Узагальнення теми. Підсумок за І семестр.

17.

ІІ семестр (19 год)

Розвиток музики (10 год)

Музика як мистецтво, що існує без розвитку.

Л.Кніппер «Чому ведмідь взимку спить» - розучування. С. Прокоф’єв. Теми Петі, пташка і качки з симфонічної казка «Петя і вовк» - слухання.

18.

Розвиток музики як процес відображення почуттів, настроїв, думок людини в їх динаміці та якісному перетворенню.

Л. Кніппер «Чому ведмідь взимку спить» - виконання. І. Арсєєв «Гра в слова» - розучування. М. Завадський «Шумка» - слухання.

19.

Способи розвитку музики: виконавські, динамічні, жанрові, мелодичні, темпові, темброві.

І. Арсєєв «Гра в слова» - виконання. В. Сокальський «Голочка» - розучування. Е. Ґріґ «На весні» - слухання.

20.

Виконавський та сюжетний розвиток.

В. Сокальський «Голочка», Л. Кніппер «Чому ведмідь взимку спить» - виконання. В. Сокальський. Симфонія соль мі нор (3 частина) – слухання.

21.

Інтонаційно – мелодичний та варіаційний розвиток.

Українська народна пісня «Грицю, Грицю, до роботи» - розучування. М. Лисинко. Хор «А вже весна» з опери «Зима і весна».

22.

Жанровий і ладовий розвиток.

Українська народна пісня «Грицю, Грицю, до роботи» - виконання. Е. Ґріґ «У печері гірського короля» - слухання.

23.

Прийоми симфонічного розвитку. Багатогранність розвитку музики. Т. Димань «Писанка» - розучування. В. Сокальський «Голочка» - виконання. Ф. Шуберт. Вальс. Алегрето – слухання.

24.

Обряди зустрічі весни. Народні пісні – веснянки.

М.Катричко «Подарунок мамі» - розучування. Т. Димань «Писанка» - виконання. Р.Щедрін «Купання в котлах» з балету «Горбоконик» - слухання.

25.

Основні поняття і терміни : розвиток музики, прийоми розвитку, жанр, лад, мажор, мінор. М. Катричко «Подарунок мамі», українська народна пісня «Грицю, Грицю, до роботи» - виконання. К. М’ясков . Український танець – слухання.

26.

Узагальнення теми. Виконання вивчених пісень.

27.

Будова (форми) музики (9 год)

Музичні твори одночастинної будови. Одночастинна форма як вираження одного характеру чи насртою.

Французька народна пісня «Пастух» - розучування. Е. Ґріґ «Пісня Сольвейг» і «Танець Ані три» із сюїти «Пер Гюнт» - слухання.

28.

Зв'язок зміни частин зі зміною характеру музики, розвитку почуття, настрою.

Українська народна пісня «Соловеєчку, сватку, сватку» -розучування, французька народна пісня «Пастух» - виконання, М. Лисенко. Експромт ля мінор. О. Бородін. «Спляча княжна» - слухання.

29.

Дво- і тричастинна форми як вираження двох різних станів, настроїв, характерів, їх структура.

М. Катрично «Писанка» - розучування, українська народна пісня «Соловеєчку, сватку, сватку» - виконання, В. Моцарт «Рондо в турецькому стилі» - слухання.

30.

Рондо як форма контрастного зіставлення головної незнінної теми (мелодії) з кількома різними епізодами.

Українська народна пісня «Вербовая дощечка» -розучування, М. Катричко «Писанка» - виконання, І. Дунаєвський. Увертюра до к/ф «Діти капітана Гранта».

31.

Варіації. Варіаційна форма як вираження поступового, послідовного розвитку, зміни одного характеру, настрою.

Українська народна пісня в обробці К. Стеценка «Ой на горі жито» - розучування, українська народна пісня «Вербовая дощечка» - виконання, М. Ризоль. Варіації на тему української народної пісні «Ой на горі жито» - слухання.

32.

Куплетна форма.

Українська народна пісня «Кривий танець» - розучування, Українська народна пісня в обробці К. Стеценка «Ой на горі жито» - виконання, Ф. Шопен Мазурки – слухання.

33.

Найважливіші принципи будови музики: повторення (просте, змінене – варіативне) і контраст.

М. Ведмеденя «Природа просить порятунку» - розучування, українські народні пісні «Вербовая дощечка» і «Кривий танець» - виконання.

34.

Основні поняття і терміни: музична форма, одночастинна форма, двочастинна форма, три частинна форма, рондо, варіації, куплетна форма, приспів, заспів.

Т. Попатенко. «Ось яка бабуся» - розучування, М. Ведмеденя «Природа просить порятунку» 0- виконання.

35.

Заключний урок – концерт. Підсумок за рік.

1.

Фізична культура

(!05 год -3 год на тиждень)

Теоретико-методичні знання

Завдання і зміст уроків фізкультури в 3 класі. Загальні відомості про здоров'я та здоровий спосіб життя. Правила поведінки на уроках фізкультури в залі, на спортивному майданчику. Правила поведінки на водоймах. Повторення організуючих (стройових) вправ, вивчених у 2 класі. Різновиди ходьби, повільний біг до 2-3 хв. ЗРВ у русі. Рухливі (народні) ігри.

2.

Значення фізичної культури для здоров'я школярів. Щоденна потреба організму в рухах. Повторення організуючих вправ: виконання команд: «Шикуйсь!», «Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!», «Розійдись!»; розмикання та змикання приставними кроками; розрахунок і розподіл у строю; перешикування з однієї шеренги у дві і навпаки. Комплекс вправ ранкової гімнастики. СВБ. Утримання положення ступні, виносу ноги, рук, тулуба, голови під час виконання вправ бігуна. Повторний біг 3х30 м. Рухлива (народна) гра.

3.

Гігієнічні правила виконання рухового режиму дня та фізичних вправ. Різновиди ходьби. Біг у повільному темпі до 3 хв. Комплекс вправ ранкової гімнастики. СВБ. Біг на дистанцію 30 м. старт, стартовий розбіг, біг по дистанції.. Рухливі (народні) ігри.

4.

Значення загартування і формування правильної постави для здоров'я людини. Організуючі вправи. Різновиди ходьби. Біг у повільному темпі до 3 хв. Комплекс вправ ранкової гімнастики. СВБ. Біг на дистанцію 30 м. старт, стартовий розбіг, біг по дистанції, фінішування. Рухливі ігри.

5-6.

Одяг та взуття для занять фізичними вправами. Організуючі вправи. Різновиди ходьби, ЗРВ у русі. Комплекс вправ ранкової гімнастики. Вправи для формування правильної постави. Спеціальні вправи стрибуна. Рухливі ігри.

7.

Легка атлетика

Загальне уявлення про легку атлетику. Одяг і взуття для занять легкою атлетикою. Організуючі та загально підготовчі вправи. Високий старт – біг на 30 м. вправи стрибуна. Рухливі ігри. Естафети з палицями та стрибками. Гра «Бігуни – скакуни».

8.

Відомі Українські легкоатлети. Правила безпеки під час занять легкою атлетикою. Організуючі та загально підготовчі вправи. Високий старт – біг на 30м. Вправи стрибуна. Рухливі і гри. Естафети з палицями та стрибками. Гра «Бігуни - скакуни».

9-10.

Організуючі та загально підготовчі вправи. Біг – 600 – 1200м. Стрибок у висоту з прямого розбігу, Зігнувши ноги. Стрибок у висоту з косого розбігу переступанням. Гра «Квачі маршем». «Човникова» естафета.

11.

Організуючі та загально підготовчі вправи. Стрибок у довжину з розбігу, зігнувши ноги. Стрибок у висоту з косого розбігу переступанням. Естафета з палицями та стрибками.

12.

Вправи комплексних тестів оцінювання стану фізичної підготовленості

Оцінка рівня фізичного розвитку та підготовленості. Організуючі вправи. Стройові та загальнопідготовчі вправи. Швидкість: Біг на 30м. Гнучкість: нахил тулуба вперед з положення сидячи. Рухливі ігри «Боротьба за м’яч».

13.

Ще раз про режим дня. Організуючі вправи. Стройові та загально підготовчі вправи. Гнучкість: нахил тулуба вперед з положення сидячи. Сила: підтягування на високій (хлопчики) та низькій (дівчатка) перекладині. Рухлива гра «Вовк у канаві».

14.

Організуючі вправи. Стройові та загальнопідготовчі вправи. Витривалість: біг від 600 до 1200м. Сила: підтягування на високій (хлопчики ) та на низькій (дівчатка) перекладині. Рухлива гра «До своїх прапорців».

15.

Значення фізкультурних пауз. Організуючі вправи. Стройові та загально підготовчі вправи. Витривалість: біг від 600 до 1200м. Швидкісно – силові якості: стрибок у довжину з місця.

16.

Організуючі вправи. Стройові та загально підготовчі вправи. Спритність «човниковий» біг 4 х 9м. Швидкісно – силові якості: стрибок у довжину з місця. Рухлива гра «Перегони м’ячів».

17.

Правила особистої гігієни. Організуючі вправи. Стройові та загально- підготовчі вправи. Спритність «човниковий» біг 4 х 9м. і рухлива гра «Стрибки по смугах».

18.

Рухливі й народні ігри, забави, естафети

Правила поведінки та безпеки на заняттях спортивними іграми. Організуючі та загальнопідготовчі вправи. Стійка гравця в різних іграх. Пересування зі зміною швидкості і напрямку руху. Народні ігри «На прогулянку», «Сірий вовк».

19.

Одяг і взуття на заняттях спортивними іграми. Організуючі та загально підготовчі вправи. Стійка гравця в різних іграх. Повороти і зупинки гравців. Пересування зі зміною швидкості і напрямку руху. Ловіння м’яча, що котиться по землі. Підкидання м’яча двома руками вгору та ловіння його. Народні ігри «Кіт і миші», «До своїх прапорців».

20.

Організуючі та загальнопідготовчі вправи. Поняття про передачу. Ловіння та передача м’яча, що летить на рівні обличчя. Кидки м’яча двома руками в позначку (мішень) та ловіння його. Естафети.

21.

Організуючі та загальнопідготовчі вправи. Ловіння та передача м’яча, що летить на рівні пояса. Ловіння м’яча, що котиться по землі. Кидки м’яча двома руками в позначку (мішень) та ловіння його після відскоку. Ігри «Гігантський крок» та «Стрибки командою».

22.

Організуючі та загальнопідготовчі вправи. Кидки м’яча двома руками в позначку (мішень та ловіння) його після повороту на 360*. «Гра у квадраті».

23.

Організуючі та загальнопідготовчі вправи. Кидки м’яча двома руками в позначку (мішень та ловіння) його після повороту на 360*. Кидки м’яча однією рукою в мішень та ловіння його. Рухливі ігри «Вправи з великим м’ячем», «М’яч через шнур».

24.

Організуючі та загальнопідготовчі вправи. Кидки м’яча двома руками з-за голови. Удари. Подачі. Рухливі ігри та естафети.

25.

Організуючі та загальнопідготовчі вправи. Подачі. Відкриття. Позиції для захисту та атаки. «Вправи з малим м’ячем», гра «М’яч ведучому».

26-27.

Організуючі та загальнопідготовчі вправи. Зупинки м’яча. Вихід на вільне місце. Ігри та естафети.

28.

Футбол

Техніка безпеки під час занять футболом. Організуючі вправи. Загально підготовчі вправи. Ходьба, бігові вправи. Стрибок з місця через перешкоду. Акробатичні вправи. Вправи для формування правильної постави. Рухлива гра «Боротьба за м’яч».

29.

Історія українського футболу. Організуючі вправи. Загальнопідготовчі вправи. Ходьба, бігові вправи. Стрибок з місця через перешкоду. Вправи для координації рухів. Рухлива гра «Боротьба за м’яч». Біг зі зміною напрямку і швидкості руху. Повороти переступанням на місці та в русі.

30.

Розвиток футболу в Україні. Організуючі вправи. Загальнопідготовчі вправи. Ходьба, бігові вправи. Стрибок з місця через перешкоду. Вправи для м’язів стопи. Рухлива гра «Боротьба за м’яч». Біг зі зміною напрямку і швидкості руху. Повороти переступанням на місці та в русі.

31.

Правила гри в футбол. Організуючі вправи. Загальнопідготовчі вправи. Ходьба, бігові вправи. Стрибок з місця через перешкоду. Акробатичні вправи. Вправи для формування правильної постави. Рухлива гра «Боротьба за м’яч».

32.

Організуючі вправи. Загальнопідготовчі вправи. Ходьба, бігові вправи. Стрибки через довгу скакалку. Вправи для координації рухів. Рухлива гра «Вовк у канаві». Зупинки підошвою та внутрішнім боком стопи м’яча, що котиться.

33.

Організуючі вправи. Загальнопідготовчі вправи. Ходьба, бігові вправи. Стрибки через довгу скакалку. Вправи для м’язів стопи. Рухлива гра «Вовк у канаві». Удари середньою частиною підйому по нерухомому м’ячу і м’ячу, щ котиться. Зупинки підошвою та внутрішнім боком стопи м’яча, що котиться.

34.

Організуючі вправи. Загальнопідготовчі вправи. Ходьба, бігові вправи. Стрибки через довгу скакалку. Акробатичні вправи. Вправи для формування правильної постави. Гра «Вовк у канаві». Удари середньою частиною підйому по нерухомому м’ячу і м’ячу, що котиться.

35.

Організуючі вправи. Загальнопідготовчі вправи. Ходьба, бігові вправи. Стрибки через довгу скакалку. Вправи для координації рухів. Гра «Вовк у канаві». Біг зі зміною напрямку і швидкості руху. Повороти переступанням на місці та в русі.

36.

Організуючі вправи. Загальнопідготовчі вправи. Ходьба, бігові вправи. Вправи для м’язів стопи. Ігри «Стрибки по смугах», «Перегони м’ячів». Біг зі зміною напрямку і швидкості руху. Повороти переступанням на місці та в русі.

37.

Гімнастика

Правила техніки безпеки та поведінки на заняттях з гімнастики. Виконання команд: «Шикуйсь!», «Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!», «Розійдись!», «Ширше крок!», «Частіше крок!», «Рідше крок!». Розмикання та змикання приставними кроками. Комплекс вправ з предметами. Ходьба з утриманням правильної постави, із зупинками за сигналом, з різним положенням рук. Біг з утриманням правильної постави, по діагоналі, змійкою. Стрибок з положення сидячи на п’ятах поштовхом ніг і махом рук – присід руки вперед; стрибок зі стійки на містку руки на гімнастичному коні – 2 підстрибування, третім – стрибок в упор стоячи на колінах. Згинання та розгинання рук у висі лежачи та з вису стоячи поштовхом однієї, махом другої – упор.

38.

Правильне дихання під час виконання фізичних вправ. Поворот кругом на місці. Комплекс вправ з предметами. Ходьба з високим підніманням стегна, з випадами, присівши. Біг з утриманням правильної постави, зі зміною напрямку, довжини і частоти кроків, по діагоналі, змійкою. Стрибки з поворотом у різні сторони на 180* та з упору лежачи, на стегнах одночасним поштовхом ніг і рук – стійка нарізно, руки в сторони, з упору лежачи на стегнах, руки на гірці матів «Н – 10 – 15 см» одночасним поштовхом рук і ніг стійка ноги нарізно на матах. Згинання та розгинання рук з вису поштовхом від гімнастичного містка з допомогою.

39.

Українські гімнасти та їхні досягнення на світовій арені та Олімпійських іграх. Перешикування з однієї шеренги у три та навпаки. Поворот кругом на місці. Комплекси вправ з предметами. Ходьба зі зміною довжини і частоти кроків, з утриманням правильної постави, з різним положенням рук, з підстрибуванням. Біг зі зміною напрямку, довжини і частоти кроків

40.

Виконання команд: «Шикуйсь!», «Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!», «Розійдись!», «Ширше крок!», «Частіше крок!», «Рідше крок!». Рух проти ходом змійкою. Комплекс вправ з предметами. Ходьба на носках, з високим підніманням стегна, з випадами, ходьба присівши. Біг з утриманням правильної постави, з подоланням перешкод. Стрибки з поворотом у різні сторони на 180*. . Стрибки зі стійки на містку, руки на козлі, 2 підстрибування, третім стрибком ноги нарізно з допомогою. Виконання стрибка в цілому.

41.

Розмикання та змикання приставними кроками. Перешикування з колони по одному в колону по три, чотири у русі з послідовними поворотами. Рух проти ходом змійкою. Комплекс вправ з розвитку фізичних якостей №2. Ходьба на носках, з випадами, із зупинками за сигналом. Біг зі зміною напрямку, довжини і частоти кроків, з подоланням перешкод. Виконання стрибка в цілому . Стійка на лопатках, стійка на лопатках зігнувши ноги, з упору присівши – перекатом назад стійка на лопатках, з сіду – нахил вперед руки вгору – перекатом назад стійка на лопатках прямими ногами. Міст з положення лежачи на спині та з положення лежачи на спині – поворот кругом в упор стоячи на коліні, друга – назад.

42.

Перешикування з колони по одному в колону по три, чотири, у русі з послідовними поворотами. Рух протиходом змійкою. Комплекс вправ з розвитку фізичних якостей №2. Ходьба на носках, з різним положенням рук. Біг з утриманням правильної постави, по діагоналі, змійкою. Виконання стрибка в цілому. Стійка на лопатках з упору присівши – перекатом назад стійка на лопатках. Міст з положення лежачи на спині. Міст з положення лежачи на спині – поворот кругом в упор стоячи на коліні, друга – назад.

43.

Виконання команд: «Шикуйсь!», «Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!», «Розійдись!», «Ширше крок!», «Частіше крок!», «Рідше крок!». Розмикання та змикання приставними кроками. Перешикування з колони по одному в колону по три, чотири у русі з послідовними поворотами. Рух протиходом змійкою. Комплекс вправ з розвитку фізичних якостей №2. ходьба з високим підніманням стегна, зі зміною довжини і частоти кроків, з утриманням правильної постави, з підстрибуванням. Біг зі зміною напрямку довжини і частоти кроків, з подоланням перешкод. Перекид вперед: групування з різних вихідних положень, перекати у групуванні, перекид вперед з похилої площини. Перекид назад з похилої площини, виконання вправи з допомогою вчителя. Рівновага: стійка впоперек і вздовж, ходьба приставними кроками.

44.

Виконання команд: «Шикуйсь!», «Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!», «Розійдись!», «Ширше крок!», «Частіше крок!», «Рідше крок!». Перешикування з однієї шеренги у три і навпаки. Поворот кругом на місці, рух протиходом змійкою. Комплекс вправ з розвитку фізичних якостей №1. ходьба із зупинками за сигналом, присівши, з підстрибуванням. Біг з утриманням правильної постави, зі зміною напрямку, довжини і частоти кроків. Перекид вперед, виконання кількох перекидів без зупинки. Перекид назад. Рівновага: ходьба приставними кроками, крок з підскоком, позмінний крок, крок польки.

45.

Виконання команд: «Шикуйсь!», «Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!», «Розійдись!», «Ширше крок!», «Частіше крок!», «Рідше крок!». Перешикування з однієї шеренги у три і навпаки. Рух проти ходом змійкою. Комплекс вправ з розвитку фізичних якостей №1. ходьба зі зміною довжини і частоти кроків з випадами, з різним положенням рук. Біг з подоланням перешкод, по діагоналі, змійкою. Виконання кількох перекидів вперед без зупинки. Перекид назад, виконання кількох перекидів назад без зупинки. Рівновага: крок польки. Лазіння під гімнастичною колодою із захватом її руками і ногами одноіменним способом.

46.

Розмикання та змикання приставними кроками. Перешикування з колони по одному в колону по три, чотири у русі з послідовними поворотами. Рух проти ходом змійкою. Комплекс вправ з розвитку фізичних якостей. Ходьба на носках, з утриманням правильної постави, присівши. Біг з утриманням правильної постави, зі зміною напрямку, довжини і частоти кроків, по діагоналі, змійкою. Рівновага: крок з підскоком, позмінний крок. Естафети з м’ячем .

47.

Руховий режим. Рух протиходом змійкою. Комплекс коригувальних вправ для формування правильної постави №1. Ходьба з високим підніманням стегна з випадами, із зупинками за сигналом з підстрибуванням. Біг з утриманням правильної постави, з подоланням перешкод. Лазіння по похилій лаві, встановленій під кутом 45* відносно гімнастичної стрілки з упору присівши. Підтягування на горизонтальній і похилій лаві, лежачи на животі. Лазіння під гімнастичною колодою із захватом її руками і ногами одноіменним способом. Танцювальні вправи: крок з притупом. Естафети з м’ячем.

48.

Виконання команд: «Шикуйсь!», «Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!», «Розійдись!», «Ширше крок!», «Частіше крок!», «Рідше крок!». Розмикання та змикання приставними кроками. Перешикування з колони по одному в колони по три, чотири у русі з послідовними поворотами. Рух протиходом змійкою. Комплекс коригувальних вправ для формування правильної постави №1. Ходьба зі зміною довжини і частоти кроків, з утриманням правильної постави, присівши. Біг зі зміною напрямку, довжини і частоти кроків, по діагоналі, змійкою. Підтягування на горизонтальній і похилій лаві, лежачи на животі. Танцювальні вправи: крок з притупом, вальсовий крок. Гра «Горобчик». Підсумок за І семестр.
Скачать документ

Похожие документы:

 1. Урок 54 Дата проведения Тема: «Слуховой анализатор»

  Урок
  Оборудование: модели глаза и уха; таблицы, изображающие преломление лучей в нормальном, дальнозорком и близоруком глазе, строение уха, слуховой анализатор; механические часы, видеофильм «Слуховой анализатор».
 2. Урок 61 Дата проведения Тема: «Роль эндокринной регуляции»

  Урок
  I. Домашнее задание. Изучить § 58. Ответить на вопросы перед параграфом, выполнить задание № 2 на стр. 301 под символом «!». Выполнить задания в рабочей тетради № .
 3. Урок 29 Дата проведения Тема: «Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды»

  Урок
  Оборудование: самодельная модель Дондерса; тонкостенный стакан, банка с растопленным снегом, газетный текст; таблицы, изображающие систему органов дыхания , кровообращения; модель торса человека.
 4. Урок 62 Дата проведения Тема : «Функции желёз внутренней секреции»

  Урок
  Оборудование: - таблицы с изображением головного мозга, желез внутренней и смешанной секреции, микро- и макростроения щитовидной железы; изображения людей с гипофункцией и гиперфункцией гипофиза, щитовидной железы.
 5. План проведения недели математики класс Дата проведения тема

  Документ
  Ребята с интересом решали логические задачи и задачи на смекалку, болельщики принимали активное участие, называли сказки, пословицы, песни, где есть цифры .

Другие похожие документы..