Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебное пособие'
С00 Современное документоведение. Учебное пособие с практикумом [электронный ресурс] / Э.Н.Камышев – Томск: Изд-во Томского политехнического универси...полностью>>
'Доклад'
Уважаемые участники и гости международной научно-практической конференции «Проблемы сравнительного правоведения в странах Азиатско-Тихоокеанского рег...полностью>>
'Литература'
М.Карамзина «Бедная Лиза ». .«Письмо Татьяны к Онегину » и его роль в раскрытии проблематики романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин ». 3.Почему мужики в с...полностью>>
'Документ'
Проблемы возрастной психологии, рассматриваемые в книге,подчинены основной теме - становлению человека, формированиюжизненной позиции, обеспечивающей ...полностью>>

Програма та робоча програма освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Для всіх напрямів підготовки Вінниця -2010

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький національний торговельно-економічний інститут

Кафедра психології, соціології та права

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ВТЕІ КНТЕУ

________ Сусіденко В.Т.

Психологія

ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Для всіх напрямів підготовки

Вінниця -2010

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу ВТЕІ КНТЕУ заборонено

Укладач: Котик І.О., канд. психол. наук, доцент

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри психології, соціології і права (протокол № 4 від 29 квітня 2009 р.), на засіданні методичної ради факультету товарознавства, маркетингу та туризму (протокол № 6 від 7 травня 2009 р.), на засіданні методичної ради Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ (протокол № 4 від 19 червня 2009 р.)

Рецензенти:

Легун О.М., канд. психол. наук, доцент кафедри психології Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського;

Оверчук В.А., канд. психол. наук, заступник директора з науково-педагогічної та виховної роботи Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Навчальна програма

ПСИХОЛОГІЯ

ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА

Освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр»

Для всіх напрямів підготовки

Укладач: Котик Інна Олександрівна

ВСТУП

Інтереси формування економіки й культури суверенної України, зростання ролі особистості вимагають всебічного стимулювання і розвитку потенційних можливостей кожної людини. Особливості трансформування сучасного суспільства потребують розуміння і врахування психологічних аспектів соціальної життєдіяльності.

Сьогодні, коли здійснюється активний пошук і оновлення всіх сфер суспільства, гостро відчувається потреба у людях, які володіють мистецтвом створювати здоровий психологічний клімат у колективі, вміють слухати і говорити з людьми, здатних аналітично мислити, запобігати або позитивно вирішувати конфліктні ситуації, в людях активної соціальної позиції. Крім того, успіх у професійній діяльності будь-якого спеціаліста значною мірою залежатиме від наявності у нього системи психологічних знань і уміння їх повсякденного застосування у своїй життєдіяльності.

Для ефективного засвоєння психологічного знання необхідне чітке структурування навчального матеріалу і його логічно-послідовне розсортування у процесі викладання. Сучасні тенденції розбудови освіти передбачають організацію навчально-виховного процесу на засадах демократизму, гуманізму, індивідуалізації. Особистісно- розвивальна модель організації педагогічного процесу, яка передбачає навчально-пізнавальну, соціально-комунікативну та громадсько-організаторську активність студентів, стане надійною основою для здобуття психологічних знань, умінь та навичок.

Практика викладу психології свідчить, що глибоке засвоєння психологічних знань неможливе без постійної самостійної роботи над літературними джерелами, без оволодіння вміннями й навичками ефективного спілкування з людьми, методами психологічного спостереження й проведення психологічних експериментів.

Саме тому пропонована програма побудована на вищезазначених методологічних принципах та має на меті сприяти свідомому творчому засвоєнню теоретичних засад сучасної психології й формування стійкого інтересу до психологічних знань і вміння їх застосовувати у повсякденній практичній діяльності, у підготовці студентів до виробничої діяльності.

Основи психології закладають знання психологічного життя людини, формують вміння спілкуватися та продуктивно взаємодіяти з людьми, навички виховної, організаційної та керівної роботи.

Крім загальних для студентів усіх напрямків підготовки ВТЕІ КНТЕУ тем у курсі передбачено вивчення спеціальних питань, які допомагатимуть формувати вміння психологічного забезпечення практичної діяльності у конкретних напрямках економічної освіти.

Курс є передумовою підвищення фахової культури студента як майбутнього спеціаліста в сфері економіки України.

Програма вивчення дисципліни «Психологія» складена відповідно до типової програми, затвердженої Науково-методичною комісією з урахуванням місця та значення курсу за структурно-логічною схемою згідно з освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, і містить всі змістовні модулі, передбачені анотацією в освітньо-професійній програмі.

Зміст курсу «Психологія» розрахований на засвоєння студентами основних положень сучасної наукової психології за такими темами: «Предмет, структура та методи сучасної психології», «Розвиток психіки і свідомості», «Особистість та шляхи її формування», «Індивідуально-типологічні особливості особистості», «Пізнавальна сфера особистості», «Емоційно-вольова сфера особистості», «Соціальні групи», «Психологія спілкування», «Стратегії конструктивного вирішення конфліктів», «Психологія сімейних стосунків».

Програма складається з таких розділів:

 1. Мета, завдання та результати вивчення дисципліни, її місце у навчальному процесі.

 2. Структура дисципліни та розподіл годин за темами (тематичний план).

2.1. Опис дисципліни «Психологія».

2.2. Тематичний план.

 1. Програма курсу.

 2. Робоча програма дисципліни.

  1. 4.1.Тематика та зміст лекційних, практичних занять та самостійної роботи студентів.

  2. 4.2. Контроль та критерії оцінювання знань студентів.

 1. Організація самостійної роботи студентів.

 2. Список рекомендованих джерел.

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Знання основ психології є важливим фактором розвитку професійної компетентності, ініціативи, творчого ставлення до праці, психологічної культури. Саме тому мета і завдання дисципліни полягають в опануванні студентами основ психології - психології особистості, діяльності, спілкування, конфліктології взаємовідносин та взаємостосунків, елементів психологічного забезпечення професійної діяльності. Крім того, дисципліна допоможе розібратися у власному психічному житті та психічному житті оточуючих для цілеспрямованого дослідження їхньої поведінки й діяльності.

Засвоєння курсу «Психологія» у Вінницькому торговельно-економічного інституту КНТЕУ передбачає набуття таких знань, умінь та навичок:

 • розуміння предмету психології, основних напрямків, її зв’язку з іншими предметами, її місця та значення у системі наукових знань;

 • набуття знань про методи психології та їх практичне застосування;

 • формування знань про основи психології особистості, психіку та структуру особистості;

 • оволодіння знаннями та практичними навичками про механізми психічного відображення: відчуття; сприймання; мислення; пам’ять;

 • оволодіння знаннями та практичними навичками у контексті механізмів проектування майбутнього: увага; емоції і почуття; уява; воля; темперамент; здібності; характер;

 • оволодіння знаннями та практичними навичками щодо механізмів опредметнення психічних утворень: розуміння психологічного аналізу діяльності, понять про вміння, навички, мету та мотиви діяльності особистості тощо;

 • розуміння загальних основ функціонування спільнот: група, колектив;

 • розуміння загальних процесів управлінської діяльності колективом;

 • набуття відповідних знань, умінь та навичок сучасної особистісної та групової комунікації тощо.

Крім суто прикладних вирішуються такі завдання, як вміння приймати власні рішення, орієнтуватися у науковому інформаційному просторі, логічно мислити, творчо і нестандартно ставити і вирішувати складні наукові й професійні завдання.

Міждисциплінарні зв’язки. Успішному формуванню знань з психології сприятиме низка дисциплін, зокрема, «Культурологія», «Ділова українська мова», «Соціологія», «Філософія», «Політологія», «Історія України», «Етика і естетика». Курс «Психологія» є важливим для вивчення таких дисциплін, як «Менеджмент», «Маркетинг», «Психологія управління», «Психологія торгівлі» тощо.

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА

ТЕМАМИ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН)

2.1. Опис дисципліни «Психологія»

Дисципліна

«Психологія»

Напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЕСТS

1,5

Напрям підготовки

Для всіх напрямів підготовки

Нормативна дисципліна гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Кількість залікових модулів

2 год.

Рік підготовки

1

Семестр

1

Модульний контроль

2 год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень

«бакалавр»

Лекції

14 годин

Практичні заняття

14 годин

Загальна кількість годин

54

з них аудиторних

30 год.

Вид підсумкового контролю

залік письмовий

Самостійна робота

24 год.

Форма навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні

МК

СРС

Разом

Форма контролю

Денна

1

1

14

14

2

24

54

Залік письмовий

2.2. Тематичний план

Модулі / Теми

Кількість годин

Форма контролю

Всього годин

З них

Для

ауд. роб.

Для сам. роб.

Лекції

Практ.

СРС

МК

Модуль 1. Образи суб’єктивної реальності людини (1 кредит)

Тема 1. Предмет, структура та методи сучасної психології

8

2

2

2

УО

Тема 2. Розвиток психіки і свідомості

2

УО

Тема 3. Особистість та шляхи її формування

6

2

2

2

КТ

Тема 4. Індивідуально-типологічні особливості особистості

6

2

2

2

УО

Тема 5. Пізнавальна сфера особистості

6

2

2

2

ПО

Тема 6. Емоційно-вольова сфера особистості

8

2

2

4

УО

ПІЗ

Модульний контроль № 1

2

2

Модуль 2. Психологія життєдіяльності людини (0,5 кредитів)

Тема 7. Соціальні групи

10

2

2

2

УО

Тема 8. Психологія спілкування

2

2

УО

Тема 9. Стратегії конструктивного вирішення конфліктів

4

2

2

Т

Тема 10. Психологія сімейних стосунків

4

4

ПІЗ

Разом (кількість кредитів – 1,5)

54

14

14

24

2

Підсумковий контроль

Залік письмовий

Умовні позначення: УО – усне опитування;

ПО – письмове опитування;

КТ – комп’ютерне тестування;

Т – тестування;

ПІЗ – перевірка індивідуальних завдань.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча програма з навчальної дисципліни Фізична географія материків та океанів Освітньо-кваліфікаційний рівень

  Документ
  Програми педагогічних інститутів. Фізична географія материків та океанів / Укладачі: І.П. Половина, В.Д. Панасенко, В.Ю. Пестушко / Міністерство освіти України.
 2. Програма державного екзамену з базової освіти освітньо-кваліфікаційний рівень (1)

  Документ
  Програму розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі на засіданні кафедри фінансів (протокол №14 від 30.08.2011р.); схвалено на засіданні методичної комісії обліково-фінансового факультету (протокол №6 від 07.
 3. Програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень (3)

  Документ
  Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки 30 серпня 2010р., протокол №11, на засіданні методичної комісії факультету економіки та менеджменту від 29 вересня 2010 р.
 4. Програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень (1)

  Документ
  Програма комплексного державного іспиту підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та Варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму
 5. Програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Перелік спеціальних навчальних дисциплін для підготовки бакалавра з економічної та соціальної географії

  Документ
  Курс “Основи суспільної географії” вивчається у першому семестрі 1 курсу: всього 108 годин, в т. ч. – 36 годин лекцій, 18 годин семінарських занять, 54 години самостійної роботи.

Другие похожие документы..