Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Встреча группы в Москве в 12.00, Комсомольская площадь, у памятника В.И. Ленину рядом с Ярославским вокзалом. Посадка в автобус. Отъезд во Владимир с ...полностью>>
'Документ'
Направляємо для виконання наказ Міністерства освіти і науки від 6 жовтня 2010 року № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогіч...полностью>>
'Документ'
Заняття з образотворчого мистецтва в спеціальній загальноосвітній школі для дітей з вадами розумового розвитку – невід’ємна складова частина всебічно...полностью>>
'Документ'
6. Пресняков М.В. Антикоррупционные барьеры на государственной и муниципальной службе: проблемные аспекты нового закона Журн. «Государство и право»,...полностью>>

Столица будущего www stbudg ucoz ru спецвыпуск №32 от 06 февраля 2009 г

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Звернення

Щодо необхідності поглиблення реального співробітництва

у рамках ЄЕП, ОДКБ та входження України до єдиного митного союзу країн ЄЕП

Ми, представники неурядових організацій та громадські діячі України підтримуємо Ваші заяви щодо всебічного стратегічного партнерства з Росією та іншими країнами СНД.

Враховуючи багатовікову історичну, культурну та кровну близькість народів України, Росії , Білорусі та Казахстану, а також економічну доцільність практичного поглиблення наших взаємовідносин (експорт лише в Росію в 3 рази перевищує експорт у всі інші країни світу; до того ж Росія, Білорусь та Казахстан споживають продукцію переробних галузей, в той час, як інші країни споживають лише продукцію видобувних галузей. Тому співробітництво з країнами СНД економічно вигідніше ніж з іншими країнами, країни СНД споживають значно більше і значно дорожчу українську продукцію, завдяки чому ми маємо більше робочих місць тощо), пропонуємо Вам створити при Уряді України окремі урядові інституції (при базових Міністерствах) у підтримку розвитку ЄЕП, ОДКБ сформувати їх із компетентних фахівців та зацікавлених представників громадськості, а також створити структурні підрозділи з питань ЄЕП, ОДКБ у всіх інших органах виконавчої влади.

Крім того, пропонуємо Президенту України створити Раду з питань Єдиного економічного простору (аналогічно створеній Раді з питань Європейської інтеграції , Указ Президента № 1146/2001 від 26.11.01 р.).

Прискорення Інтеграції України до ЄЕП і до єдиного митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном, за оцінками фахівців, у два рази збільшить темпи економічного зростання України і значно покращить добробут населення України.

Відмова від участі України у формуванні ЄЕП, ОДКБ та у єдиному митному союзі призведе до значного падіння рівня життя українського народу та більш трагічних наслідків для всієї нашої держави.
Для того, щоб не втратити черговий шанс зробити крок в напрямку стратегічних національних пріоритетів України, не можна зволікати з президентсько-урядовими рішеннями з цього питання, якого чекають наші співгромадяни та наші зовнішньополітичні партнери. На даному етапі принципово важливо почути особисто з вуст прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко недвозначну думку на інтеграцію до ЄЕП, ОДКБ і, що важливо нині, - підтримку заявленого Президентом України прагнення стратегічного партнерства з Росією і країнами СНД.
Новому уряду разом з Президентом важливо наповнити практичним змістом всі компоненти ЄЕП- інтеграції, включно з проведенням якісної та прозорої інформаційної кампанії із залученням громадських організацій.
Ми, активні представники українського громадянського суспільства, висловлюємо щире сподівання, що цього разу історичний шанс буде використано. Приєднання до єдиного митного союзу країн ЄЕП може стати першим значним зовнішньополітичним успіхом Президента та Уряду, і відкриє шлях до подальшого посилення міжнародних позицій України в світі.

Мазур Олена, Всеукраїнське обєднання «За Україну, Білорусь і Росію»

Лавриненко Микола, Словянський комітет України

Ромащенко Віль, Європейський форум миру

Юрковський Анатолій, Спілка офіцерів України

Буйко Георгій, Антифашистський комітет України

Президенту Украины

ЮЩЕНКО В.А.

Премьер-министру Украины

ТИМОШЕНКО Ю.В.

Голове фракции ПР в ВРУ

ЯНУКОВИЧУ В.Ф.

Голове фракции КПУ в ВРУ

СИМОНЕНКО П.М.

Голове фракции БЛ в ВРУ

ЛИТВИНУ В.М.

Посольство РФ, РБ, США …

Представительство СНД, ЕЭП, ШОС, ОДКБ

Обращение

По поводу необходимости углубления реального сотрудничества в рамках ЕЭП,ОДКБ

и вхождения Украины в единый таможенный союз стран ЕЭП

Мы, представители неправительственных организаций и общественные деятели Украины поддерживаем Ваши заявления относительно всестороннего стратегического партнерства с Россией и другими странами СНГ.

Учитывая многовековую историческую, культурную и кровную близость народов Украины, России, Беларуси и Казахстана, а также экономическую целесообразность практического углубления наших взаимоотношений (экспорт лишь в Россию в 3 раза превышает экспорт во все другие страны мира; к тому же Россия, Беларусь и Казахстан потребляют продукцию перерабатывающих отраслей, в то время, как другие страны потребляют лишь продукцию добывающих отраслей. Потому сотрудничество со странами СНГ экономически выгоднее, чем с другими странами. Страны СНГ потребляют значительно больше и значительно более дорогую украинскую продукцию, благодаря чему мы имеем больше рабочих мест и многое другое),

предлагаем создать при Правительстве Украины отдельные государственные институции (при базовых Министерствах) в поддержку развития ЕЭП, сформировать их из компетентных специалистов и заинтересованных представителей общественности, а также создать структурные подразделения по вопросам ЕЭП, ОДКБ во всех других органах исполнительной власти.

Кроме того, предлагаем Президенту Украины создать Совет по вопросам Единственного экономического пространства (аналогично созданному Совету по вопросам Европейской интеграции, Указ Президента № 1146/2001 от 26.11.01 г.).

Ускорение Интеграции Украины в ЕЭП, ОДКБ и присоединение к единому таможенному союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном, за оценками специалистов, в два раза увеличит темпы экономического роста Украины и значительно улучшит благосостояние населения Украины.

Отказ же Украины от участия в формировании ЕЭП, ОДКБ и в едином таможенном союзе приведет к значительному падению уровня жизни украинского народа и к более трагическим последствиям для всего нашего государства.

Для того чтобы не потерять очередной шанс предпринять шаг в направлении стратегических национальных приоритетов Украины, нельзя медлить с президентско-правительственной реализацией этих предложений. Этого ожидают подавляющее большинство наших сограждан и наши внешнеполитические партнеры. На данном этапе принципиально важно услышать лично из уст премьер-министра Украины Ю. Тимошенко недвусмысленную мысль на интеграцию к ЕЭП, ОДКБ и, что важно в настоящее время, - поддержку заявленного Президентом Украины стремления стратегического партнерства с Россией и странами СНГ.

Новому правительству вместе с Президентом важно наполнить практическим содержанием все компоненты ЕЭП-интеграции, одновременно с проведением качественной и прозрачной информационной кампании с привлечением общественных организаций.

Мы, активные представители украинского гражданского общества, выражаем искреннюю надежду, что на этот раз исторический шанс будет реализован.

Присоединение к единому таможенному союзу стран ЕЭП может стать первым значительным внешнеполитическим успехом Президента и Правительства, и откроет путь к последующему усилению международных позиций Украины в мире.

Мазур Елена, Всеукраинское объединение «За Украину, Беларусь и Россию»

Лавриненко Николай, Славянский комитет Украины

Ромащенко Виль, Европейский форум мира

Юрковский Анатолий, Союз офицеров Украины

Буйко Георгий, Антифашистский комитет Украины

Прокурору Одеської області м. Одеса, вул. Михайлівська, 44в Прокурору Приморського району м. Одеси

м. Одеса, вул. Черняховського, 6

Одеський окружній адміністративний суд

65009, Одеса, Перекопської дивізії, 14

Голові Одеської обласної ради

м. Одеса, пр-т Шевченко, 4

Голові Одеської облдержадминистрації

м. Одеса, пр-т Шевченко, 4

Голові Одеської міськради

м. Одеса, площа Думська, 1

Народному депутату України О.В. ГОЛУБУ

Копія: Генеральному прокурору України

Копія: Міністру юстиції України

Копія: Голові Верховного суду України

Копія: Вища Рада юстиції

Копія: Голові Комітету ВРУ з питань правосуддя

Копія: Голові Комітету ВРУ з питань правої політики Копія: Голові Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнац. відносин

З В Е Р Н Е Н Н Я

щодо протиправних дій міліціянтів і судей Приморського

району м. Одеси проти громадян В. Дорошенко і О. Єрьоменко

7 березня 2008 р. з лікарняного ліжка (що чомусь стає традиційним в Україні) кардіоцентру м. Одеси (що по вул. Пастера), представниками Приморського райвідділу міліції у м. Одесі було неправомірно затримано керівника Одеської областной організації ВГО «ЗУБР» Валентина Васильовича Дорошенко. Він був насильницьки етапований до Порто-Франковського відділення міліції. Після чого, без складання протоколу затримання і не зважаючи на стан здоровья В.Дорошенко, його було доставлен до Приморського суду м. Одеси.

У зв’язку з тим, що підстав для затримання Дорошенко не було, його було звільнено. У засіданні суду було обявлено перерву.

Неправомірно діюча організована група посадових осіб Порто-Франковського відділення Приморського райвідділу міліції у м.Одесі, таким чином, вчинила проти В.В. Дорошенко дії, що містять ознаки кримінального злочину.

Незважаючи на протести і заяви захисника, ніхто з посадових порушників чинного законодавства не був притягнутий до відповідальності за свої протиправні дії по відношенню до Дорошенко В.В. Більш того, 20 березня 2008 р., після двох наступних засідань, що більш нагадували суди інквізиції середньовічча, суддя Приморського райсуду В.В. Іванов виніс постанову про адміністративний арешт В.В. Дорошенко терміном на 15 суток.

В.В. Дорошенку було відмовлено у захисті.

Вважаємо, що суддею Івановим В.В. по відношенню до Дорошенко В.В. було грубо порушено наступні права:

- право на правову допомогу (ст.ст. 32, 63 Конституції України, ст. 11 Загальної Декларацїі прав людини);

- право на життя і здоровя (ст.. 27 Конституції України (КУ), ст. 3 Загальної Декларація прав людини (ЗДПЛ);

- право на рівноправ`я (ст. 24 КУ, ст.10 ЗДПЛ);

- презумпцію невинності тощо (ст. 62 КУ, ст.ст. 10,11 ЗДПЛ).

Всі без виключення клопотання В.В.Дорошенко було відхилено, що є грубим порушенням конституційних принципів правосуддя, викладених у ст. 129 Конституції Украины.

Своєї провини В.В. Дорошенко не визнав.

Після закінчення суду, суддя В.В.Іванов погрожував товаришам В. Дорошенко М. Ставровой, А. Петрову та ін., що вони «будуть наступними» жертвами судових розправ.

І ми немає сумніву у тому, що цю погрозу він намагатиметься здійснити. Тому що напередодні було незаконно заарештовано і засуджено (суддя О. Капля) на 10 суток захисника В.Дорошенко А. Єрьоменко (відомого одеського правозахисника і борця з одеським криміналітетом).

Така злочинно не правова активність караючих органів м. Одеси надає нам підстави вважати, що в м. Одесі почалася активна кампанія політичних репресій проти активістів антиНАТОвского руху. І це навмисно робиться саме напередодні візиту до України світового терориста Дж.Буша, який заявив, що їде до нашої країни напередодні НАТОвського самміту у Бухаресті (2-4 квітня 2008 р.) саме з метою агітувати українців поставляти до військових батальйонів НАТО «гарматного м`яса». Щоби наші хлопці гинули у військових конфліктах іноземних держав заради загарбницьких інтересів США та грабіжників інших країн (є вже багато прикладів безглуздої насильницької смерті наших хлопців у загарбницьких батальйонах НАТО, заради чого?..). Вважаємо такі дії Президента іноземної держави грубим втручанням у внутрішні справи України.

Робити такі висновки нам надають факти того, що саме з початку березня стартувала чергова кампанія НАТОвського наступу на Україну. І манкуртівська влада України занепокоєна громадянським спротивом антитирористичного антиНАТОвського руху в Україні. Саме В.Дорошенко і О. Єрьоменко під час військових навчань НАТО в Україні («Сі Бриз 2007» в Одеському регіоні), були організаторами антиНАТовського спротиву (і хочемо підкреслити, вдалого спротиву). Тому на цей раз одеська влада вирішила вислужитися перед НАТОвськими окупантами і ізолювати всіх одеських активістів від участі у блокування візиту до нашої Батьківщини міжнародного терориста Дж. Буша.

Вважаємо, що антиконституційні дії Приморських міліціянтів і судей Приморського суду м. Одеси В. Іванова і О. Каплі по відношенню до героїв нашого часу В.Дорошенко і О. Єрьоменко, є злочинними діями посадових осіб на замовлення.

Тому ми звертаємося до Вас з проханням розглянути питання щодо не правомірних дій Приморської міліції м. Одеси по відношенню до В. Дорошенко і О. Єрьоменко і ojlj перебування цих міліціянтів у органах міліції

Просимо також розглянути питання щодо антиконституційних неправомірних дій по відношенню до В. Дорошенко і О. Єрьоменко судей Приморського суду у м. Одесі В. Іванова і О. Каплі і щодо подальшого перебування цих осіб на займаних посадах.

Вважаємо, що громадяни В. Іванов і О. Капля дискредитують почесне звання судді України і не мають права носити це високе звання.

Суддями в Україні повинні бути лише чесні люди.

Голова Одеської міської організації «ЗУБР» М. М. Ставрова

Голова ВГО «ЗУБР» О. А. Мазур

Прокурору Одесской области г. Одесса, ул. Михайловская, 44в Прокурору Приморского района г. Одессы г. Одесса, ул. Черняховского, 6 Одесский окружной административный суд 65009, Одесса, Перекопской дивизии, 14 Председателю Одесского областного совета г. Одесса, пр-т Шевченко, 4 Председателю Одесской облгосадминистрации г. Одесса, пр-т Шевченко, 4 Одесскому городскому Голове г. Одесса, площадь Думская, 1 Народному депутату України О.В. ГОЛУБУ Копия: Генеральному прокурору Украины Копия: Министру юстиции Украины

Копия: Высшая Рада юстиции Копия: Председателю Верховного суда Украины Копия: Председателю Комитета ВРУ по вопросам

правосудия

Копия: Председателю Комитета ВРУ по вопросам правой политики

Копия: Председателю Комитета по вопр. прав человека национальных меньшинств и межнац. отношений

О Б Р А Щ Е Н И Е

по поводу противоправных действий милиционеров и судей

Приморского района г. Одессы против В. Дорошенко и О. Ерёменко

7 марта в 2008 г. с больничной койки (что становится традиционным в Украине) кардиоцентра г. Одессы (по ул.Пастера), представителями Приморского райотдела милиции в г. Одессе был неправомерно задержан руководитель Одесской областной организации ВОО «ЗУБР» Валентин Васильевич Дорошенко. Он был этапирован в Порто-Франковское отделение милиции. После чего, без составления протокола задержания и не учитывая состояние здоровья В.Дорошенко, он был доставлен в Приморский суд.

В связи с тем, что оснований для задержания Дорошенко не было, он был освобожден.

В заседании суда был обьявлен перерыв.

Неправомерно действующая организованная группа должностных лиц Порто-Франковского отделения Приморского райотдела милиции в г. Одессе, таким образом, совершила против В.В. Дорошенко действия, которые содержат признаки криминального преступления.

Невзирая на протесты и заявления защитника, никто из должностных нарушителей действующего законодательства не был привлечен к ответственности за свои противоправные действия по отношению к Дорошенко В.В. Более того, 20 марта в 2008 г., после двух следующих заседаний, которые больше напоминали суды инквизиции средневековья, судья Приморского райсуда В.В. Иванов вынес постановление об административном аресте В.В. Дорошенко сроком на 15 суток.

Гражданину Украины В.В. Дорошенко было отказано в защите.

Считаем, что судьей Ивановим В.В. по отношению к Дорошенко В.В. были грубо нарушены следующие права:

- право на правовую помощь (ст.ст. 32, 63 Конституции Украины, ст. 11 Всеобщей Декларации прав человека);

- право на жизнь и здоровье (ст. 27 Конституции Украины (КУ), ст. 3 Всеобщей Декларации прав человека (ВДПЧ);

- право на равноправие (ст. 24 КУ, ст.ст. 10,11 ВДПЧ).

Все без исключения ходатайства В.В.Дорошенко были отклонены, что является грубым нарушением конституционных принципов правосудия, изложенных в ст. 129 Конституции Украины.

Своей вины В.В. Дорошенко не признал.

По окончании суда, судья В.В.Иванов угрожал товарищам В. Дорошенко

М. Ставровой, А. Петрову и др., что они мол «будут следующими» жертвами судебных расправ.

И у нас нет сомнения в том, что эту угрозу он будет пытаться осуществить.

Потому что накануне был незаконно арестован и осужден (судья О. Капля) на 10 суток защитник В.Дорошенко А. Ерёменко (известный одесский правозащитник и борец с одесским криминалитетом).

Такая преступно не правовая активность карающих органов г. Одессы дает нам основания считать, что в г. Одессе началась активная кампания политических репрессий против активистов антинатовского движения. И это преднамеренно делается именно в канун визита в Украину международного террориста Дж.Буша, который заявил, что приедет в нашу страну перед НАТОвским саммитом в Бухаресте (2-4 апреля в 2008 г.) с целью агитировать украинцев поставлять в военные батальоны НАТО «пушечное мясо». Чтобы наши ребята погибали в военных конфликтах иностранных государств ради захватнических интересов США и грабителей других стран (уже есть много примеров бессмысленной насильственной смерти наших ребят в оккупационных батальонах НАТО, ради чего?..). Считаем такие действия Президента иностранного государства грубым вмешательством во внутренние дела Украины.

К таким выводам мы пришли на основании следующих фактов.

С начала марта стартовала очередная кампания НАТОвского наступления на Украину. И манкуртовска власть Украины обеспокоена гражданским сопротивлением антитеррористического антиНАТОвского движения в Украине. Именно В.Дорошенко и О. Ерёменко во время военных учений НАТО в Украине в 2007 г. («Си Бриз 2007» в Одесском регионе), были соорганизаторами антиНАТОвского сопротивления (и хотим подчеркнуть, удачного сопротивления). Потому в этот раз одесская власть решила выслужиться перед НАТОвскими оккупантами и изолировать всех одесских активистов от участия в блокировании визита на нашу Родину международного террориста Дж. Буша.

Считаем, что антиконституционные действия милиционеров Приморского района и судей Приморского суда г. Одессы В. Иванова и О. Капли, по отношению к героям нашего времени В.Дорошенко и О. Еременко, являются заказными преступными действиями должностных лиц.

Потому мы обращаемся к Вам с убедительной просьбой рассмотреть вопрос относительно неправомерных действий милиционеров причастных к незаконному задержанию В. Дорошенко и О. Ерёменко и их дальнейшее пребывание в органах.

Просим также рассмотреть вопрос относительно антиконституционных неправомерных действий по отношению к В. Дорошенко и О. Ерёменко судей Приморского суда г. Одессы В. Иванова и О. Капли, и дальнейшее пребывание этих лиц на занимаемых должностях.

Считаем, что граждане В. Иванов и О. Капля дискредитируют почетное звание судьи Украины, и не имеют права носить это высокое звание.

Судьями в Украине должны быть только кристально честные люди.

Председатель Одесской городской организации «ЗУБР» М. М. Ставрова Голова ВГО «ЗУБР» О. А. Мазур

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Великий Октябрь и его «судьи»

Вот уже 90 лет тянется суд над Великой Октябрьской революцией. Судят ее правые и левые, либералы и фашисты, националисты всех наций, клерикалы всех вер. Даже те, кто готов перегрызть друг другу глотку, оказываются едиными в осуждении Октября и легко заимствуют друг у друга клеветнические мифы о нем. Только кто эти «судьи» и что движет ними, порождая столь странное единство?

Под пером «судей», особенно правобуржуазного толка, история нашей страны в ХХ веке превращается в какой-то жуткий роман в стиле фэнтези. Была великая, могучая и процветающая страна под названием Россия. Вдруг откуда-то появились злые и коварные большевики. Захватили власть и 70 лет только и делали, что убивали, мучили, сажали в лагеря миллионы людей – исключительно лучших и безвинных, разрушали хозяйство и культуру, держали народ в нищете, уничтожали религию. Больше всего они ненавидели и преследовали русских (украинцев, евреев и т.п.), потому что сами были .инородцы («москали», «жиды», «гои» и т.п. – тут «судьи» дичайшим образом противоречат друг другу). И народ не только терпел все это, но и воевал ради них с сильнейшими державами мира. Не иначе как эти большевики были могущественными черными магами!

Да, капиталистическая Россия была великой страной, стоявшей на пятом месте в мире по развитию промышленности. Но то был колосс на глиняных ногах, сочетавший, по словам Ленина, «самый передовой капитализм и самую отсталую деревню». Большинство населения России составляли нищие, безграмотные, голодные крестьяне. Многие из них впервые пробовали мясо только в солдатах. Каждые десять лет повторялись голодовки, уносившие по нескольку миллионов жизней. Иначе и не могло быть, если с сохой, серпом, лошадьми и волами кормить многолюдные промышленные города, еще и экспортировать хлеб.

Кто же держал народ в таком состоянии? Почитайте классическую русскую (украинскую, еврейскую и т.д.) литературу того времени. Узнаете, что представляли собой типичные помещики, заводчики, купцы. Эти моральные уроды, безжалостные стяжатели, кутилы не желали не то что революции, но и реформ, хоть как-то ущемлявших их «кровавый пьяный рай мироедский». Дать крестьянам землю, заменить самодержавие демократией, прекратить неудачную, ненавистную народу войну? Еще чего! Помещичьи земли заложены в банках, вывоз хлеба невероятно прибылен, городовые и жандармы превосходно усмиряют забастовщиков, а война – золотое дно. Так полагали «хозяева жизни». А прикормленная ими буржуазная интеллигенция сидела себе в «башне из слоновой кости» и благословляла режим, штыками и виселицами защищавший ее от ярости народной. Народ то угрюмо терпел, то тщетно бунтовал, брел на каторгу и в ссылку … Большевики всего лишь объяснили ему, с чем, как и за что бороться. И народ поднялся – против капитализма, за великий идеал социализма и коммунизма.

«Судьи» слева возражают: обманули большевики народ, не тот социализм построили. А кто же мешал всем этим меньшевикам, эсэрам, анархистам, всяким национал-социалам построить «тот» социализм? Ведь побывали все они у власти в 1917-1921 гг. И не смогли выполнить собственных программ. Не то что социализма – земли крестьянам дать не решились. Все боялись поссориться с «хозяевами жизни». Вот и были вышвырнуты вместе с ними на чужбину. Или прятались по щелям да пакостили трудовому народу. А ведь в других социалистических странах левые и демократические партии правили и правят вместе с коммунистами!

Все «судьи» дружно обвиняют Октябрь в жестокости. Но почитайте дореволюционные работы Ленина или Сталина. В них нет никаких кровожадных призывов. Ведь идеал (т.е. конечная цель) коммунистов – общество, свободное от всякого насилия. Вот почему большевики поначалу проявляли прямо-таки удивительный «либерализм» по отношению к классовым врагам. Мятежных юнкеров отпускали по домам, генерала Краснова освободили под честное слово, графиню, обворовавшую фонды социального обеспечения, наказали … общественным порицанием. Но увы! Оказалось, что господа хорошего обращения не понимают. На гуманизм революции они ответили новыми мятежами, диверсиями, террором. Вопя о своем патриотизме, наперебой приглашали в страну интервентов, рвали Отечество на части. Грабили, громили, разрушали все, что только могли.

В ответ на головы эксплуататоров обрушилась страшная стихия «русского бунта, бессмысленного и беспощадного». Не Ленин потребовал и добился бессудного расстрела царской семьи, а рабочие Екатеринбурга. И это городские пролетарии! Что уж говорить о темных крестьянах … По части пьяного беспредела всех превзошли кулацкие «батьки», вдохновляемые «левыми» – эсэрами, анархистами, петлюровцами. Казалось, вернулись времена русской Смуты или украинской Руины XVII века.

Единственной силой, способной вывести страну из хаоса, воссоединить ее, изгнать чужеземных захватчиков, оказались большевики. Они не побоялись для этого прибегнуть к крайним мерам – красному террору и «военному коммунизму»: другие меры уже попросту не действовали. Не побрезговали возглавить темный и жестокий народ, чтобы ввести бунт хоть в какие-то рамки, а затем и покончить с анархией. В замечательной «Оптимистической трагедии» Вс.Вишневского показано, как женщина-комиссар сумела превратить банду анархиствующих матросов в дисциплинированную красную часть. Немало кровавых атаманов, успевших погулять и под красными знаменами, кончили жизнь в изгнании или у стенки.

«Судьи» усердно обвиняют большевиков в антидемократизме, разгоне Учредилки, завоевании национальных окраин. Да, коммунисты не признавали «равенства» эксплуататоров и эксплуатируемых, грабителей и их жертв, отстаивали демократию Советов, избираемых только трудящимися. В начале 18-го в России было два парламента (ВЦИК, избранный съездом Советов, и Учредительное собрание) и ни одной конституции. Ленин предложил мирный и легитимный выход: буржуазному парламенту утвердить революционные декреты и передать власть Советам. Господа правые депутаты и слушать не пожелали. Тогда большевики и левые эсэры попросту покинули собрание, оставив его без кворума. В ответ правые учредиловцы развязали гражданскую войну в Поволжье и на Урале, проиграли ее и в конце концов были перестреляны без суда колчаковцами. А что спрашивается, было делать Ленину, когда, например, на Украине было два правительства: красное, дружественное Советской России, и националистическое, враждебное ей? Может быть, дать Петлюре утопить в крови вслед за киевскими рабочими и харьковских?

Поначалу каждый местный Совет буквально творил что хотел. Уральский областной Совет, например, взял да постановил расстрелять царскую семью. Выходом стала пресловутая «партократия» (т.е. система партийного руководства Советами). Теперь и вертикаль власти действовала, и на бюрократа было куда пожаловаться. А советское искусство государственного управления в том и состояло, что партия предлагала такие решения и кандидатуры, которые поддерживались подавляющим большинством депутатов и избирателей.

Темный народ разрушил, сжег, разграбил немало культурных ценностей. Невежественные «воинствующие безбожники» порою вели себя не лучше крестителей Руси. Разрушили бы и еще больше, если бы не ленинский декрет об охране памятников истории и культуры. Контрреволюционеров в рясах и чалмах, религиозных фанатиков и экстремистов карали нещадно. Но ни одного человека не наказывали только за его отношение к религии. Да и много ли осталось верующих после того, как попы и муллы, благословлявшие белобандитов и басмачей, сами оттолкнули народ от веры?

В те бурные времена народ нашей страны голосовал не так поднятыми руками, как ружьями и шашками. И он проголосовал в подавляющем большинстве своем, после многих проб и ошибок, за Октябрь, за социализм. А врагов революции вышвырнул из страны или загнал в крысиное подполье.

Как видим, судить впору не Октябрь, а самих «судей». За злостное искажение истины в политических, а то и просто корыстных целях. А тех, кого они берутся защищать, революция уже покарала. За зверскую жестокость, терроризм, разрушение страны и измену Родине.

И «судьями», и их «подзащитными» двигало и движет одно низменное стремление: увековечить строй, основанный на тунеядстве и угнетении, на садистском глумлении богатого над бедным, паразита над тружеником. У них столько же права судить Великий Октябрь, сколько у воров – права судить честных людей по воровскому закону. Но мы-то с вами не воры, не бандиты, не эксплуататоры, а трудящиеся. Так пристало ли нам повторять злобную клевету «судей»?

Д.М.Дудко, канд.ист.наукСкачать документ

Похожие документы:

  1. Столица будущего www stbudg ucoz ru спецвыпуск №30 от 05 февраля 2009 г

    Документ
    1–й вопрос: Считает ли т. Лещешин, что «Манифест Коммунистической партии» написанный Марксом и Энгельсом, безнадежно устарел и назрела необходимость вооружить пролетариат принципиально новым документом, вобравшим в себя опыт полутора
  2. Столица будущего www stbudg ucoz ru спецвыпуск №42 от 26 июня 2009 г. Новости из колумбии

    Документ
    Colombia Support NetworkFriday 17 April 2009The Colombia Support Network (CSN) has been deeply concerned about the terrible massacre of seven persons of the Peace Community of San José de Apartadó in February 2005 ever since this

Другие похожие документы..