Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Ташкентское Городское отделение банка «Асака» начало функционировать как самостоятельная структурная единица 6 января 1998 года. Деятельность отделен...полностью>>
'Документ'
Для опрацювання інформації потрібні певний набір технічних пристро­їв (апаратна складова) і програми (програмна складова), які будуть ке­рувати робот...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Токсикология и медицинская защита предназначена для студентов, обучающихся по специальности «Стоматология». – Нальчик.: КБГУ, кафедра «Общей врачебно...полностью>>
'Реферат'
С теоретической точки зрения, нет существенной разницы и тем более непреодолимой пропасти между государственной и частной формами собственности1. Соб...полностью>>

Державний вищий навчальний заклад «українська академія банківської справи національного банку україни» СистемИ технологій промисловОсті

Главная > Навчально-методичний посібник
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»

СистемИ технологій промисловОсті

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Суми

ДВНЗ «УАБС НБУ»

2011

УДК 658.5

ББК 65.29

С 40

Гриф наданий Міністерством освіти і науки України

Лист від 30.09.2010 № 1/11-9078

Автор і укладач:

Мартиненко В.О.

Рецензенти:

д-р екон. наук, проф. Сумського державного університету

О.М. Теліженко;

д-р т. наук, проф. Сумського національного аграрного університету

В.Б. Тарельник

д-р екон. наук, проф. Української академії банківської справи НБУ

Л.В. Кривенко

С ___ Системи технологій промисловості [Текст]: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. / Уклад. В.О. Мартиненко – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 173с.

ISBВидання підготовлене з урахуванням вимог Болонської декларації з метою формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок із систем технологій та економічних основ виробництва і переробки продукції агропромислового комплексу, необхідних для прийняття правильних рішень на підприємствах та у кредитно-фінансових установах.

Посібник містить програму та тематичний план навчальної дисципліни «Система технологій». Розділ 2. «Системи технологій промисловості», комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу (методичні рекомендації до вивчення теми, термінологічний словник, теми рефератів, запитання для поточного контролю знань, тестові завдання для перевірки знань, рекомендовану літературу), зразки завдань для поточного модульного контролю знань студентів, додатковий інформаційний матеріал.

Призначений для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання.

УДК 338.432(073)

ББК ____

ISBN ……………….. © Українська академія банківської справи

Національного банку України, 2008

Зміст

ВСТУП.. ………………………………………………………………… 4

1. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ ……………………………….. 5

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ..……….. 8

3. Навчально-методичне забезпечення дисципліни .. 9

Тема 1. Промислове виробництво – основа економічного

розвитку суспільства. Технологічні процеси і технологічні

системи як економічні об’єкти ……………………………………… 9

Тема 2. Сировина, вода та енергія в промисловості.

Технології видобутку, збагачення та очищення сировини ………… 22

Тема 3. Техніка і технологія металургійної промисловості ……….. 39

Тема 4. Технологічні процеси машинобудування …………………. 61

Тема 5. Техніка, технологія і продукція хімічної та

нафтохімічної промисловості ……………………………………….. 75

Тема 6. Технологічні процеси виробництва деяких будівельних матеріалів ……………………………………………………………… 92

Тема 7. Перспективи розвитку технологічних процесів. Нові прогресивні технології. Нанотехнології …………………………….. 106

4 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………… 120

ДОДАТКИ ……………………………………………………………… 124

ВСТУП

В умовах ринкових відносин роль технологічного розвитку різко зростає. Своєчасна зміна технологій забезпечує конкурентоспроможність фірми, а правильна технологічна політика є основою її процвітання. Прогрес у розвитку продуктивних сил суспільства може бути здійснений лише шляхом революційного відновлення технологій.

Рівень технологій будь-якого виробництва здійснює вирішальний вплив на його економічні показники, тому необхідні достатні знання сучасних технологічних процесів.

У практичній діяльності менеджера, економіста і фінансиста технології є головним об’єктом для інвестицій. Саме за рахунок прибутку, отриманого від своєчасно і розумно вкладених у технологію фінансових коштів, забезпечується проведення ефективної соціально-економічної політики. Для того, щоб управляти виробництвом, аналізувати його господарську діяльність, визначати економічну ефективність науково-технічних розробок і їх практичне освоєння, вирішувати завдання кількісного і якісного розвитку матеріально-технічної бази виробництва за рахунок реалізації останніх досягнень науки і техніки, необхідно мати конкретне уявлення про саме виробництво, його структуру, передові технологічні процеси. Без знання конкретних технологій, технологічних можливостей того або іншого процесу, видів виготовленої продукції менеджер не може забезпечувати якісне виконання поставлених перед ним завдань.

Аналіз конкретних прогресивних технологій у різних галузях господарства дозволить розширити уявлення про них, одержати знання про їхню специфіку та особливості виробництва.

Зміст курсу “Системи технологій. Промисловість” укладено на основі сучасних уявлень про сутність, структуру, цілі та завдання технологічних процесів, їх значення в розвитку продуктивних сил суспільства.

Головні завдання навчального курсу:

 • ознайомлення з особливостями одержання і галузями ефективного використання різноманітної продукції, що виробляється в Україні;

 • формування у студентів технологічного мислення;

 • надання теоретичних знань з основ техніки, побудови виробничих і технологічних процесів та їх класифікації;

 • вивчення основних техніко-економічних показників, раціональної організації виробничих процесів;

 • навчити студентів робити аналіз ефективності впровадження різних технологій у виробничий процес, давати техніко-економічну оцінку як окремих технологічних процесів, так і певних виробництв.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

 • основні поняття техніки і технології;

 • види виробничих і технологічних процесів та їх класифікацію;

 • техніко-економічні показники технологічних процесів;

 • основи базових і прогресивних технологічних процесів;

 • основні типи, форми організації роботи і напрямки розвитку промислових підприємств;

вміти:

 • здійснювати аналіз і економічну оцінку технічних рішень та базових технологій у галузях, які визначають науково-технічний прогрес;

 • приймати рішення з розробки стратегії та технологічного оновлення виробництва, з проектування та забезпечення ефективного функціонування технологічних процесів;

 • систематизувати та використовувати базову, керуючу і довідкову інформацію, яка необхідна для прийняття рішень із технологічного оновлення виробництва.

Програма курсу “Системи технологій. Промисловість” розрахована на 104 години і складається з лекційних, практичних занять та самостійної роботи студентів.

 1. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. Промислове виробництво – основа економічного розвитку суспільства. Технологічні процеси і технологічні системи як економічні об’єкти

Предмет і зміст курсу системи технологій промисловості.

Поняття технологічного процесу, принципи організації. Поняття виробничого процесу, його відмінності від технологічного. Класифікація технологічних процесів. Шляхи та закономірності розвитку технологічних процесів. Техніко-економічні показники технологічних процесів.

Економічна оцінка технологій. Система показників ефективності технологій та їх вплив на загальні економічні показники виробництва. Основні методи економічної оцінки технологій. Метод “витрати –ефективність”.

Поняття про системи. Технологічні системи. Структура систем, їх класифікація, властивості та техніко-економічний рівень. Закономірності розвитку технологічних систем. Системи технологій підприємств, галузей та міжгалузевих комплексів.

Тема 2. Сировина, вода та енергія в промисловості. Технології ВИДОБУТКУ збагачення та очищення сировини

Сировина в технологічних процесах. Класифікація, якість, раціональне і комплексне використання сировини. Мінеральна сировина. Технологічні процеси видобутку рудних корисних копалин. Первинна підготовка мінеральної сировини до використання. Техніко-економічне порівняння різних способів збагачення мінеральної сировини.

Вода в промисловості. Показники якості, способи очищення води, їх техніко-економічне порівняння. Особливості та способи очищення стічних вод.

Паливо в технологічних процесах. Класифікація, склад, властивості. Технологічні процеси видобутку вугілля, нафти і газу. Технологічні процеси очищення та збагачення. Способи переробки твердого, рідкого та газоподібного палива, їх техніко-економічні характеристики.

Енергія в промисловості. Види енергії. Поняття «одиниця умовного палива». Джерела одержання електричної енергії, їх техніко-економічне порівняння. Використання нетрадиційних джерел електричної енергії.

Тема 3. Техніка і технологія металургійної промисловості

Загальні відомості про метали і металургію. Структура та особливості технологічних процесів одержання чавуну та сталі, їх техніко-економічні показники. Шляхи підвищення якості і зниження собівартості металопродукції. Основні пріоритетні напрямки розвитку та вдосконалення технологій чорної металургії.

Структура та особливості протікання технологічних процесів одержання кольорових металів, їх техніко-економічні показники. Шляхи підвищення якості і зниження собівартості металопродукції. Основні пріоритетні напрямки розвитку та вдосконалення технологій виробництва кольорових металів.

Порошкова металургія. Значення, перспективи розвитку, техніко-економічний стан технологій порошкової металургії, сфери ефективного використання.

Тема 4. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ МАШИНОБУДУВАННЯ

Технології обробки поверхонь різанням. Продукція машинобудівної промисловості. Аналіз і економічна оцінка технологій механічної обробки різанням. Автоматизація виробництва.

Сутність процесу складання. Способи та види складання машин. Техніко-економічні показники складання та шляхи їх поліпшення. Сутність процесів зварювання. Види технологій зварювання. Порівняльна оцінка. Контроль якості зварних з’єднань.

Тема 5. Техніка, технологія і продукція хімічної та нафтохімічної промисловості

Продукція хімічної промисловості, її властивості, техніко-економічні характеристики та області ефективного використання. Хіміко-технологічні процеси одержання окремих видів продукції хімічного виробництва, їх основні схеми. Особливості протікання технологічних процесів, можливості впровадження нових технологічних схем, техніко-економічна оцінка.

Техніка безпеки і охорона праці на хімічних підприємствах. Охорона навколишнього середовища.

Тема 6. Технологічні процеси будівельних матеріалів

Будівельні матеріали, їх асортимент, основні властивості та області ефективного використання. Керамічні матеріали, їх виготовлення та шляхи підвищення ефективності виробництва. Зв’язувальні будівельні речовини, технології їх виробництва.

Нові сучасні будівельні матеріали, особливості та ефективність їх використання.

Тема 7. Перспективи розвитку технологічних процесів. Нові прогресивні технології. Нанотехнології.

Сучасні досягнення науки, рівень розвитку техніки. Парадигми виробництва майбутнього. Основні напрямки розвитку сучасних технологій. Новітні прогресивні технології. Високі технології, їх ознаки. Галузі застосування високих технологій.

Космічні технології. Напрями досліджень у космічній технології.

Генна інженерія. Сутність генно-інженерних досліджень. Технології генної інженерії.

Біотехнології. Ефективність технологічних процесів, що ґрунтуються на використанні мікроорганізмів.

Екологічно орієнтовані технології і виробництва, їх характеристика.

Нанотехнології. Властивості наносистем. Напрямки розвитку нанотехнологій. Позитивні та негативні сторони нанотехнологій.

 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

з/п

Назва теми

Розподіл по годинам

Лекції

Семінарські (практичні) заняття

Індивіду-альна робота студентів

СРС

Усього

Модуль 2 Системи технологій промисловості

1.

Промислове виробництво - основа економічного розвитку суспільства. Технологічні процеси і технологічні системи як економічні об'єкти

2

2

1

2

6

2.

Сировина, вода та енергія в промисловості. Технології видобутку збагачення та очищення сировини

2

2

1

2

6

3.

Техніка і технологія металургійної промисловості

2

4

1

2

9

4.

Технологічні процеси машинобудування

2

2

1

2

5

5.

Техніка, технологія і продукція хімічної та нафтохімічної промисловості

2

2

2

2

8

6.

Технологічні процеси будівельних матеріалів

2

2

1

2

6

7.

Перспективи розвитку технологічних процесів. Нові прогресивні технології. Нанотехнології

2

2

1

2

6

Разом

14

16

8

14

52

Поточний модульний контроль (ПМК)

2

2

Всього

14

18

8

14

54

3. Навчально-методичне забезпечення дисципліниСкачать документ

Похожие документы:

 1. Державний вищий навчальний заклад „українська академія банківської справи національного банку україни на правах рукопису хайлук світлана олексіївна

  Документ
  В сучасних економічних умовах України, що характеризуються зростаючою конкуренцією, постійним зниженням норм прибутковості, а також невизначеністю та мінливістю економічних, політичних і соціальних факторів, головним завданням для
 2. Єпіфанов, ректор двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України», професор (розділи 1,2,3) Відповідальний виконавець Ф. О

  Документ
  Відповідальний виконавець – Ф.О. Журавка, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» (розділи 1,
 3. Вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій стратегія розвитку україни у глобальному середовищі (2)

  Документ
  Стратегія розвитку України у глобальному середовищі / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 13-15 листопада 2009 р. – Т. ІІ. - Сімферополь: ВіТроПринт, 2009.
 4. С. М. Козьменко проректор двнз «Українська академія банківської справи нбу», доктор економічних наук, професор (2)

  Документ
  Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. : в 2 т. / За.
 5. Вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій стратегія розвитку україни у глобальному середовищі (1)

  Документ
  Стратегія розвитку України у глобальному середовищі / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 13-15 листопада 2009 р. – Т. І. - Сімферополь: ВіТроПринт, 2009.

Другие похожие документы..