Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
, канд. техн. наук М.Р. Сафаров Консультанты: по технологическому, техническому и расчетному разделам доц., канд. техн. наук М.Р....полностью>>
'Программа'
Одобрена и рекомендована к утверждению Научно-методическим советом Учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИ...полностью>>
'Реферат'
1. Разделы курса. Введение и последовательное рассмотрение отдельных групп методов: дистилляционные методы; кристаллизационные методы; сорбционные мет...полностью>>
'Курсовая работа'
Представления о непостоянных агрегатах атомов и молекул восходят ко второй половине 19 века когда в химии утвердилось атомно-молекулярное учение, а в...полностью>>

Правила прийому до Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Кам'янець-Подільського національного університету

імені Івана Огієнка в 2012 році

Кам’янець-Подільський — 2011

Правила прийому

до Кам'янець-Подільського національного університету

імені Івана Огієнка в 2012 році

Провадження освітньої діяльності в Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка здійснюється відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АГ за № 508999 від 20.07.2011 року, серії АВ № 586512 від 11.08.2011 року та ліцензії Міністерства освіти і науки України серії АВ за № 506165 від 21.01.2010 року, термін дії ліцензій з кожного напряму підготовки (спеціальності) визначається у додатках до ліцензій.

Правила прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році (далі — Правила прийому) розроблені приймальною комісією Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (далі — Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1221/19959, 1222/19960.

І. Загальні положення

  1. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (далі — К-ПНУ імені Івана Огієнка) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензій в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у Шепетівському навчально-консультаційному центрі та Військовому коледжі сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (далі — Військовий коледж) (див. додатки 1, 2).

Прийом до Військового коледжу здійснюється у відповідності до додатку 7 цих Правил прийому.

  1. До К-ПНУ імені Івана Огієнка приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, які потребують додаткового захисту, приймаються до К-ПНУ імені Івана Огієнка у порядку, передбаченому для громадян України. Прийом до К-ПНУ імені Івана Огієнка на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  2. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.

Проживання у дво- та тримісних кімнатах. Кімнати обладнані меблями, гуртожитки мають необхідну побутову інфраструктуру, є можливість користуватися Internet.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  4. К-ПНУ імені Івана Огієнка приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).

  5. К-ПНУ імені Івана Огієнка здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

  6. Факультет військової підготовки К-ПНУ імені Івана Огієнка (далі — Факультет військової підготовки) та Військовий коледж, які здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, приймають на навчання за відповідними програмами підготовки осіб, які мають повну загальну середню освіту та відповідають установленим вимогам проходження військової служби.

  7. Факультет військової підготовки приймає на навчання військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу за окремим конкурсом на місця державного замовлення для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, що визначаються щороку Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством оборони України.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у К-ПНУ імені Івана Огієнка здійснюється:

- за рахунок видатків державного бюджету - за державним замовленням;

- за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

- за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних і комунальних вищих навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Приймальна комісія працює за адресою:

вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область.

Графік роботи Приймальної комісії упродовж року:

Понеділок-четвер: 830-1730

П’ятниця: 830-1500

Перерва: 1300-1330

Субота-неділя — вихідні дні

Графік роботи Приймальної комісії з 02.07.2012 року до 25.08.2012 року:

Понеділок- п’ятниця: 830-1730

Субота: 830-1500

Перерва: 1300-1330

Неділя — вихідний день (в неділю 5 серпня 2012 року з 830-1400).

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва (заочна, екстернатна форми навчання)

вступники на основі освіти повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс, що проводить К-ПНУ імені Івана Огієнка

17 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить К-ПНУ імені Івана Огієнка

20 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

31 липня 2012 року

Строки проведення К-ПНУ імені Івана Огієнка творчих конкурсів

10 – 31 липня 2012 року

Строки проведення К-ПНУ імені Івана Огієнка вступних випробувань

21 – 31 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години

1 серпня 2012 року;

другий - не пізніше 12 години

5 серпня 2012 року;

третій - не пізніше 12 години

8 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня 2012 року; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки - не пізніше 25 серпня 2012 року

4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на Факультет військової підготовки вступників та до Військового коледжу на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Вступники на основі

повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

За надходженням з військових комісаріатів та штабів з’єднань, об’єднань

Закінчення прийому заяв та документів

20 липня 2012 року

Строки проведення К-ПНУ імені Івана Огієнка вступних випробувань

21 – 29 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

30 липня 2012 року

Терміни зарахування вступників

Не пізніше 1 серпня 2012 року

4.4. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить К-ПНУ імені Івана Огієнка, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва (заочна, екстернатна форми навчання)

вступники на основі

освітньо-кваліфікаційного рівня

молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів

28 липня 2012 року

Строки проведення К-ПНУ імені Івана Огієнка вступних випробувань

29 липня – 31 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 3 серпня 2012 року; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки - не пізніше 25 серпня 2012 року

4.5. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить К-ПНУ імені Івана Огієнка, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

(заочна, екстернатна

форми навчання)

на основі базової та повної вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів

31 липня 2012 року

Строки проведення К-ПНУ імені Івана Огієнка фахових вступних випробувань

1 – 9 серпня 2012 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години 10 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 15 серпня 2012 року; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності - не пізніше 25 серпня 2012 року

4.6. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, що виявили бажання вступити на Факультет військової підготовки, який здійснює підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня 2012 року.

Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня 2012 року.

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу до К-ПНУ імені Івана Огієнка

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до К-ПНУ імені Івана Огієнка (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

 • медичну довідку за формою 086-о;

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника Приймальна комісія, відбіркова комісія Факультету військової підготовки, відбіркова комісія Військового коледжу засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

 • медичну довідку за формою 086-о або її копію;

 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією університету, відбірковою комісією Факультету військової підготовки, відбірковою комісією Військового коледжу, до яких вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів в К-ПНУ імені Івана Огієнка.

5.8. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів в К-ПНУ імені Івана Огієнка:

- військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу, – при вступі на денну форму навчання на Факультет військової підготовки та до Військового коледжу;

- громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до К-ПНУ імені Івана Огієнка;

- військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

- особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в К-ПНУ імені Івана Огієнка за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в К-ПНУ імені Івана Огієнка закладі за їх вибором.

5.11. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених цими Правилами прийому до К-ПНУ імені Івана Огієнка, та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до К-ПНУ імені Івана Огієнка, наведеному в додатку 6.

5.13. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою Приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2012 році та правилами прийому до К-ПНУ імені Івана Огієнка мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 6.1 розділу VI цих Правил прийому).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до К-ПНУ імені Івана Огієнка.

5.17. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Бібліографічний покажчик змісту (1920-2009 рр.) Кам'янець-Подільський 2010

  Документ
  В. С. Прокопчук – доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 2. О. М. Завальнюк кандидат історичних наук, професор, ректор Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

  Документ
  В. С. Прокопчук – доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 3. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012

  Документ
  Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.
 4. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2012 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 5. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2011 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,

Другие похожие документы..