Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Как бы ни успокаивали народ чиновники, сколько бы ни обещали спокойную жизнь, а мировой финансовый кризис не утихает, и, судя по прогнозам многих эксп...полностью>>
'Документ'
Современное состояние физического, психического и нравственного здоровья учащихся общеобразовательной школы вызывает серьезные опасения у специалисто...полностью>>
'Учебно-тематическое планирование'
Планирование составлено на основе Примерной программы основного общего образования по биологии, программы курса биологии для 6-9 классов, авторы: Т.С....полностью>>
'Автореферат диссертации'
Защита состоится 20 октября 2008 г. в 11.00 часов на заседании Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 003.030.01 при Институте исто...полностью>>

Правила прийому до Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Кам'янець-Подільського національного університету

імені Івана Огієнка в 2012 році

Кам’янець-Подільський — 2011

Правила прийому

до Кам'янець-Подільського національного університету

імені Івана Огієнка в 2012 році

Провадження освітньої діяльності в Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка здійснюється відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АГ за № 508999 від 20.07.2011 року, серії АВ № 586512 від 11.08.2011 року та ліцензії Міністерства освіти і науки України серії АВ за № 506165 від 21.01.2010 року, термін дії ліцензій з кожного напряму підготовки (спеціальності) визначається у додатках до ліцензій.

Правила прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році (далі — Правила прийому) розроблені приймальною комісією Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (далі — Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1221/19959, 1222/19960.

І. Загальні положення

  1. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (далі — К-ПНУ імені Івана Огієнка) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензій в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у Шепетівському навчально-консультаційному центрі та Військовому коледжі сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (далі — Військовий коледж) (див. додатки 1, 2).

Прийом до Військового коледжу здійснюється у відповідності до додатку 7 цих Правил прийому.

  1. До К-ПНУ імені Івана Огієнка приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, які потребують додаткового захисту, приймаються до К-ПНУ імені Івана Огієнка у порядку, передбаченому для громадян України. Прийом до К-ПНУ імені Івана Огієнка на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  2. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.

Проживання у дво- та тримісних кімнатах. Кімнати обладнані меблями, гуртожитки мають необхідну побутову інфраструктуру, є можливість користуватися Internet.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  4. К-ПНУ імені Івана Огієнка приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).

  5. К-ПНУ імені Івана Огієнка здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

  6. Факультет військової підготовки К-ПНУ імені Івана Огієнка (далі — Факультет військової підготовки) та Військовий коледж, які здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, приймають на навчання за відповідними програмами підготовки осіб, які мають повну загальну середню освіту та відповідають установленим вимогам проходження військової служби.

  7. Факультет військової підготовки приймає на навчання військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу за окремим конкурсом на місця державного замовлення для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, що визначаються щороку Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством оборони України.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у К-ПНУ імені Івана Огієнка здійснюється:

- за рахунок видатків державного бюджету - за державним замовленням;

- за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

- за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних і комунальних вищих навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Приймальна комісія працює за адресою:

вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область.

Графік роботи Приймальної комісії упродовж року:

Понеділок-четвер: 830-1730

П’ятниця: 830-1500

Перерва: 1300-1330

Субота-неділя — вихідні дні

Графік роботи Приймальної комісії з 02.07.2012 року до 25.08.2012 року:

Понеділок- п’ятниця: 830-1730

Субота: 830-1500

Перерва: 1300-1330

Неділя — вихідний день (в неділю 5 серпня 2012 року з 830-1400).

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва (заочна, екстернатна форми навчання)

вступники на основі освіти повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс, що проводить К-ПНУ імені Івана Огієнка

17 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить К-ПНУ імені Івана Огієнка

20 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

31 липня 2012 року

Строки проведення К-ПНУ імені Івана Огієнка творчих конкурсів

10 – 31 липня 2012 року

Строки проведення К-ПНУ імені Івана Огієнка вступних випробувань

21 – 31 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години

1 серпня 2012 року;

другий - не пізніше 12 години

5 серпня 2012 року;

третій - не пізніше 12 години

8 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня 2012 року; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки - не пізніше 25 серпня 2012 року

4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на Факультет військової підготовки вступників та до Військового коледжу на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Вступники на основі

повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

За надходженням з військових комісаріатів та штабів з’єднань, об’єднань

Закінчення прийому заяв та документів

20 липня 2012 року

Строки проведення К-ПНУ імені Івана Огієнка вступних випробувань

21 – 29 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

30 липня 2012 року

Терміни зарахування вступників

Не пізніше 1 серпня 2012 року

4.4. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить К-ПНУ імені Івана Огієнка, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва (заочна, екстернатна форми навчання)

вступники на основі

освітньо-кваліфікаційного рівня

молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів

28 липня 2012 року

Строки проведення К-ПНУ імені Івана Огієнка вступних випробувань

29 липня – 31 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 3 серпня 2012 року; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки - не пізніше 25 серпня 2012 року

4.5. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить К-ПНУ імені Івана Огієнка, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

(заочна, екстернатна

форми навчання)

на основі базової та повної вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів

31 липня 2012 року

Строки проведення К-ПНУ імені Івана Огієнка фахових вступних випробувань

1 – 9 серпня 2012 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години 10 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 15 серпня 2012 року; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності - не пізніше 25 серпня 2012 року

4.6. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, що виявили бажання вступити на Факультет військової підготовки, який здійснює підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня 2012 року.

Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня 2012 року.

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу до К-ПНУ імені Івана Огієнка

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до К-ПНУ імені Івана Огієнка (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

 • медичну довідку за формою 086-о;

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника Приймальна комісія, відбіркова комісія Факультету військової підготовки, відбіркова комісія Військового коледжу засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

 • медичну довідку за формою 086-о або її копію;

 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією університету, відбірковою комісією Факультету військової підготовки, відбірковою комісією Військового коледжу, до яких вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів в К-ПНУ імені Івана Огієнка.

5.8. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів в К-ПНУ імені Івана Огієнка:

- військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу, – при вступі на денну форму навчання на Факультет військової підготовки та до Військового коледжу;

- громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до К-ПНУ імені Івана Огієнка;

- військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

- особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в К-ПНУ імені Івана Огієнка за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в К-ПНУ імені Івана Огієнка закладі за їх вибором.

5.11. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених цими Правилами прийому до К-ПНУ імені Івана Огієнка, та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до К-ПНУ імені Івана Огієнка, наведеному в додатку 6.

5.13. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою Приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2012 році та правилами прийому до К-ПНУ імені Івана Огієнка мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 6.1 розділу VI цих Правил прийому).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до К-ПНУ імені Івана Огієнка.

5.17. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.18. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

5.19. Для проходження медичного огляду вступників на напрями підготовки 6.010201 Фізичне виховання* та 6.010203 Здоров’я людини* в К-ПНУ імені Івана Огієнка створюється медична комісія.

Вступники на напрями підготовки 6.010201 Фізичне виховання* та 6.010203 Здоров’я людини* проходять медичний огляд після закінчення прийому заяв та документів.

Особи, які не пройшли медичну комісію, до конкурсу сертифікатів та вступних випробувань на напрями підготовки 6.010201 Фізичне виховання* та 6.010203 Здоров’я людини* не допускаються.

5.20. Професійний психологічний відбір вступників на Факультет військової підготовки та до Військового коледжу проводиться на підставі Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 09.07.2009 року за № 355, зареєстрованого 22.09.2009 року за № 893/16909, з метою оцінки індивідуальних психологічних якостей вступників, необхідних для успішного навчання на Факультеті військової підготовки або в Військовому коледжі та оволодіння обраним напрямом підготовки (спеціальністю).

Психологічне обстеження включає: оцінку військової спрямованості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та оцінку професійної придатності вступників до успішного навчання. Індивідуальні психологічні якості вступника оцінюються як “пройшов професійний психологічний відбір” або “не пройшов професійний психологічний відбір”.

Максимальна оцінка індивідуальних психічних якостей становить 70 балів.

Кандидати на навчання, у яких при тестуванні з оцінки індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 50% максимальної кількості балів (менше 35 балів), вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, і з числа кандидатів для вступу на Факультет військової підготовки або до Військового коледжу відраховуються.

Медичний огляд військово-лікарською комісією вступників на Факультет військової підготовки та до Військового коледжу проводиться згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 року за № 402.

За результатами медичного огляду вступника військово-лікарською комісією робиться висновок щодо його придатності до навчання – “придатний” або “непридатний”.

При наявності висновку “непридатний” вступник із числа кандидатів для вступу на Факультет військової підготовки або до Військового коледжу відраховується.

Медичний огляд не передбачає лікувальних заходів.

Усі кандидати на навчання для підготовки на посади осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу обов’язково проходять оцінку рівня фізичної підготовки. Рівень фізичної підготовки визначається за результатами практичного виконання трьох фізичних вправ.

Усі вправи приймаються протягом одного дня в такій послідовності: спочатку вправи на швидкість, потім силові вправи, в кінці – вправи на витривалість. Перед початком кожної вправи вступнику надається час для проведення розминки, не менше 10 хвилин.

Для виконання вправ дається одна спроба. В окремих випадках (під час зриву, падіння тощо) перевіряючий може дозволити виконати вправу повторно. Повторне виконання вправ з метою покращення отриманої оцінки не дозволяється.

Вправи оцінюються за Нормативами для визначення фізичної підготовленості військовослужбовців Збройних Сил України, пунк 7.1.6 наказу Міністра оборони України від 30.12.2009 року за № 685 «Про затвердження настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України».

Програма перевірки рівня з фізичної підготовки включає:

для військовослужбовців (чоловіків) та юнаків:

сила – вправа № 1 “Підтягування на перекладині”;

швидкість – вправа № 23 “Біг на 100 метрів”;

витривалість вправа № 28 “Біг на 3 км”.

для осіб жіночої статі:

сила – вправа № 5 “Комплексна силова вправа”

швидкість – вправа № 23 “Біг на 100 метрів”;

витривалість – вправа № 26 “Біг на 1 км”;

Результати виконання трьох фізичних вправ переводяться в бали відповідно до таблиці нарахування балів, максимальна оцінка становить 70 балів.

Рівень фізичної підготовленості оцінюється як “залік” або “незалік”.

Оцінка “незалік” виставляється, якщо абітурієнт набрав менше 35 балів.

При отриманні оцінки “незалік” вступник з числа кандидатів для вступу на Факультет військової підготовки, до Військового коледжу відраховується, до подальшого складання випробувань та участі в конкурсі не допускається.

Таблиця нарахування балів за виконання фізичних вправ

Бали

Категорії кандидатів на навчання

3 числа

військовослужбовців

(чоловіки)

З числа цивільної молоді

(юнаки)

Особи жіночої статі

№ 23

№ 1

№ 28

№ 23

№ 1

№ 28

№ 23

№ 5

№ 26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30

13.00

12.30

4.30

29

13.02

12.32

4.33

28

13.05

12.35

4.36

27

13.10

12.40

4.39

26

13.15

12.45

4.42

25

13.20

12.50

4.45

24

13.25

12.55

4.48

23

13.30

13.00

4.51

22

11

13.35

12

13.05

30

4.54

21

-

13.40

-

13.10

-

4.57

20

10

13.45

11

13.15

-

5.00

19

-

13.50

-

13.20

29

5.03

18

14,6

9

13.55

13,6

10

13.25

16,8

-

5.06

17

14,7

-

14.00

13,7

-

13.30

16,9

-

5.09

16

14,8

8

14.05

13,8

9

13.35.

17,0

28

5.12

15

14,9

-

14.10

13,9

-

13.40

17,1

-

5.15

14

15,0

7

За результат у вправі нижчий ніж вказаний у таблиці кандидат на навчання оцінюється як “незалік”

14,0

8

За результат у вправі нижчий ніж вказаний у таблиці кандидат на навчання оцінюється як “незалік”

17,2

-

За результат у вправі нижчий ніж вказаний у таблиці кандидат на навчання оцінюється як “незалік”

13

15,1

-

14,1

-

17,4

27

12

15,2

-

14,2

-

17,6

-

11

15,3

6

14,3

7

17,8

-

10

15,4

-

14,4

-

18,0

26

9

15,5

-

14,5

-

18,1

25

8

15,6

5

14,6

6

18,2

24

7

15,7

14,7

-

18,3

23

6

15,8

14,8

-

18,4

22

5

15,9

15,0

5

18,5

21

4

16,0

15,2

18,6

20

3

16,1

15,4

18,7

18

2

16,3

15,6

18,8

16

1

16,5

16,0

19,0

14

0

-

-

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія К-ПНУ імені Івана Огієнка допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань, творчих конкурсів (див. додаток 3):

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - не нижче 124 балів з конкурсних предметів;

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

К-ПНУ імені Івана Огієнка за рішенням Приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених Правилами прийому до К-ПНУ імені Івана Огієнка, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до К-ПНУ імені Івана Огієнка. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4 до цих Правил прийому. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 3.

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра за скороченими термінами навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра використовується такий порядок формування конкурсного бала:

- конкурсний бал вступника на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за скороченими термінами навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста обчислюється шляхом додавання результатів фахових вступних випробувань (див. таблицю 1), що оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів, та середнього бала всіх оцінок його диплома молодшого спеціаліста, обчисленого за 5-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала, та переведеного у 100-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною в додатку 5;

- конкурсний бал вступника на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра обчислюється шляхом додавання результатів фахових вступних випробувань (див. таблиці 2, 3), що оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів, та середнього бала всіх оцінок його диплома бакалавра, обчисленого за 5-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала, та переведеного у 100-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною в додатку 5;

- конкурсний бал вступника на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста обчислюється шляхом додавання результатів фахових вступних випробувань (див. таблицю 3), що оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів, та середнього бала всіх оцінок його дипломів бакалавра та спеціаліста або лише його диплома спеціаліста, якщо вступник здобув освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти, обчисленого за 5-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала, та переведеного у 100-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною в додатку 5.

Вступники на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за скороченими термінами навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра допускаються до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо їх кількість балів з кожного фахового вступного випробування складає не менше 60.

Для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі базової та повної вищої освіти об’язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови.

Таблиця 1

Шифр і найменування галузі знань, напрям підготовки, код напрямів підготовки, форма навчання та перелік фахових вступних випробувань

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Галузі знань

Напрями підготовки

Форма навчання

Перелік фахових вступних випробувань,

форма проведення

Шифр

Найменування

Код

Назва

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0101

Педагогічна освіта

6.010101

Дошкільна освіта

заочна

Екзамен з дошкільної педагогіки і методики розвитку мовлення дітей дошкільного віку (тестування)

6.010102

Початкова освіта

екстернатна, заочна

Екзамен з педагогіка і методики навчання рідної мови (тестування)

0202

Мистецтво

6.020204

Музичне мистецтво*

денна,

екстернатна, заочна

Творчий конкурс

6.020205

Образотворче мистецтво*

екстернатна,заочна

Творчий конкурс

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

0101

Педагогічна освіта

6.010105

Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка

екстернатна,заочна

Комплексний екзамен з педагогіки і психології (тестування)

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія

екстернатна,заочна

Комплексний екзамен з педагогіки і психології (тестування)

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія (на базі ОКР молодшого спеціаліста галузі знань 1201 “Медицина”)

денна,

екстернатна,заочна

Екзамен з анатомії і фізіології людини (тестування)

6.010106

Соціальна педагогіка

заочна

Комплексний екзамен з педагогіки і психології (тестування)

0301

Соціально-політичні науки

6.030102

Психологія*

денна,

екстернатна,заочна

Екзамен з анатомії і фізіології людини (тестування)

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

0203

Гуманітарні науки

6.020303

Філологія*. Українська мова та література

денна,

екстернатна,заочна

Комплексний екзамен з української мови та літератури (тестування)

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0305

Економіка та підприємництво

6.030504

Економіка підприємства

денна,

заочна

Екзамен з економіки (тестування)

Шепетівський навчально-консультаційний центр

Шифр і найменування галузі знань, напрям підготовки, код напряму підготовки, форма навчання та перелік фахових вступних випробувань

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Галузі знань

Напрями підготовки

Форма навчання

Перелік фахових вступних випробувань,

форма проведення

Шифр

Найменування

Код

Назва

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0101

Педагогічна освіта

6.010101

Дошкільна освіта

заочна

Екзамен з дошкільної педагогіки і методики розвитку мовлення дітей дошкільного віку (тестування)

6.010102

Початкова освіта

заочна

Екзамен з педагогіка і методики навчання рідної мови (тестування)

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

0101

Педагогічна освіта

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія

заочна

Комплексний екзамен з педагогіки і психології (тестування)

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія (на базі ОКР молодшого спеціаліста галузі знань 1201 “Медицина”)

заочна

Екзамен з анатомії і фізіології людини (тестування)

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

0203

Гуманітарні науки

6.020303

Філологія*. Українська мова та література

заочна

Комплексний екзамен з української мови та літератури (тестування)

Таблиця 2

Шифр і найменування галузі знань, найменування спеціальності, код спеціальності, форма навчання, додаткова спеціальність, спеціалізація та перелік фахових вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста

Галузі знань

Спеціальності

Форма навчання

Додаткова спеціальність, спеціалізація

Перелік фахових вступних випробувань, форма проведення

Шифр

Найменування

Код

Найменування

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0101

Педагогічна освіта

7.01010101

Дошкільна освіта

денна

7.01010201 Початкова освіта

Комплексний екзамен з фахових методик дошкільної освіти (тестування)

заочна

7.01010201

Початкова освіта

денна,

екстернатна

Спеціалізація: Англійська мова

Комплексний екзамен з методик викладання української мови, математики, природознавства, образотворчого мистецтва, трудового навчання з практикумом (тестування)

Спеціалізація: Німецька мова

Спеціалізація:

Інформатика

заочна

0202

Мистецтво

7.02020401

Музичне мистецтво*

денна,

екстернатна, заочна

Спеціалізація: Художня культура

Комплексний екзамен з музики (усно)

7.02020501

Образотворче мистецтво*

денна,

екстернатна

Спеціалізація: Дизайн

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

заочна

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

0101

Педагогічна освіта

7.01010501

Корекційна освіта. Олігофрено-педагогіка

денна,

екстернатна

Спеціалізація: Логопедія

Комплексний екзамен з теорії та спеціальної методики виховання дітей з особливостями інтелектуального розвитку (тестування)

Спеціалізація: спеціальна психологія

заочна

Спеціалізація: Логопедія

7.01010501

Корекційна освіта. Логопедія

денна,

екстернатна,

заочна

Спеціалізація: Спеціальна психологія

Комплексний екзамен з теорії і спеціальної методики виховання дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку (тестування)

7.01010601

Соціальна педагогіка (спеціалізація: Соціально-психологічна реабілітація)

денна,

заочна

Спеціалізація: Людина і світ

Комплексний екзамен з соціальної педагогіки або технології соціально-педагогічної роботи (за вибором) (тестування)

0301

Соціально-політичні науки

7.03010201

Психологія*

денна,

екстернатна,

заочна

Спеціалізація: Практична психологія

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

Спеціалізація: Психологія праці та управління

Спеціалізація: Клінічна психологія

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

7.01020101

Фізичне виховання*

денна,

екстернатна,

заочна

Спеціалізація: Методика спортивно-масової роботи

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

7.01020302

Фізична реабілітація

денна

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0203

Гуманітарні науки

7.02030201

Історія*

денна,

екстернатна,заочна

Комплексний екзамен з історії (тестування)

0301

Соціально-політичні науки

7.03010401

Політологія*

денна,

заочна

Комплексний екзамен з політології (тестування)

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

0203

Гуманітарні науки

7.02030301

Українська мова і література*

денна,

екстернатна

Спеціалізація: Українознавст-во

Комплексний екзамен з української мови і літератури та методик їх викладання (тестування)

Спеціалізація: Редагування освітніх видань

7.02030302 Філологія. Англійська мова і література

7.02030302 Філологія. Німецька мова і література

заочна

0303

Журналістика та інформація

7.03030101

Журналістика

денна

Комплексний екзамен з історії журналістики, комунікації та журналістської творчості (тестування)

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

0203

Гуманітарні науки

7.02030302

Мова і література (англійська, німецька)*

денна,

екстернатна

Комплексний екзамен з англійської мови і зарубіжної літератури та методик їх викладання (тестування)

7.02030302

Мова і література (англійська)*

заочна

Комплексний екзамен з англійської мови і зарубіжної літератури та методик їх викладання (тестування)

7.02030302

Мова і література (німецька, англійська)*

денна,

екстернатна

Комплексний екзамен з німецької мови і зарубіжної літератури та методик їх викладання (тестування)

7.02030302

Мова і література (німецька)*

заочна

Комплексний екзамен з німецької мови і зарубіжної літератури та методик їх викладання (тестування)

ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0401

Природничі науки

7.04010201

Біологія*

денна,

екстернатна

7.04010401 Географія*

Комплексний екзамен з біології та методики викладання біології (тестування)

заочна

7.04010401

Географія*

денна

7.04010201 Біологія*

Комплексний екзамен з географії з методикою викладання (тестування)

заочна

7.04010601

Екологія та охорона навколишнього середовища*

денна,

заочна

Комплексний екзамен з екології (тестування)

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0305

Економіка та підприємництво

7.03050401

Економіка підприємства

денна,

заочна

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0402

Фізико-математичні науки

7.04020101

Математика*

денна,

екстернатна

Спеціалізація: Інформатика

Комплексний екзамен з математики і методики навчання математики (тестування)

Спеціалізація: Економіка

7.04020301

Фізика*

денна,

екстернатна

Спеціалізація: Інформатика

Комплексний екзамен з фізики і методики навчання фізики (тестування)

Спеціалізація: Технічна творчість

0403

Системні науки та кібернетика

7.04030201

Інформатика*

денна

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

Шепетівський навчально-консультаційний центр

Шифр і найменування галузі знань, найменування спеціальності, код спеціальності, форма навчання, додаткова спеціальність, спеціалізація та перелік фахових вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста

Галузі знань

Спеціальності

Форма навчання

Додаткова спеціальність, спеціалізація

Перелік фахових вступних випробувань, форма проведення

Шифр

Найменування

Код

Найменування

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0101

Педагогічна освіта

7.01010101

Дошкільна освіта

заочна

Комплексний екзамен з фахових методик дошкільної освіти (тестування)

7.01010201

Початкова освіта

заочна

Комплексний екзамен з методик викладання української мови, математики, природознавства, образотворчого мистецтва, трудового навчання з практикумом (тестування)

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

0101

Педагогічна освіта

7.01010501

Корекційна освіта. Логопедія

заочна

Спеціалізація: Спеціальна психологія

Комплексний екзамен з теорії і спеціальної методики виховання дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку (тестування)

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

7.01020101

Фізичне виховання*

заочна

Спеціалізація: Методика спортивно-масової роботи

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0203

Гуманітарні науки

7.02030201

Історія*

заочна

Комплексний екзамен з історії (тестування)

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

0203

Гуманітарні науки

7.02030301

Українська мова і література*

заочна

Комплексний екзамен з української мови і літератури та методик їх викладання (тестування)

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

0203

Гуманітарні науки

7.02030302

Мова і література (англійська)*

заочна

Комплексний екзамен з англійської мови і зарубіжної літератури та методик їх викладання (тестування)

Таблиця 3

Шифр і найменування галузі знань, найменування спеціальності, код спеціальності, форма навчання та перелік фахових вступних випробувань

за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра

Галузі знань

Спеціальності

Форма навчання

Перелік фахових вступних випробувань, форма проведення

Шифр

Найменування

Код

Найменування

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0101

Педагогічна освіта

8.01010201

Початкова освіта

денна,

екстернатна,

заочна

Комплексний екзамен з фахових дисциплін початкового навчання (технології вивчення галузі «Мови і літератури», технології вивчення галузі «Математика», інтегроване вивчення навчальних предметів галузі «Мистецтво», технології вивчення галузі «Людина і світ») (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

0202

Мистецтво

8.02020401

Музичне мистецтво*

денна,

екстернатна,

заочна

Комплексний екзамен з фаху (усно)

Екзамен з іноземної мови (усно)

8.02020501

Образотворче мистецтво*

денна,

екстернатна,

заочна

Комплексний екзамен з образотворчого мистецтва (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

8.02020601

Реставрація творів мистецтв

денна

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

8.02020801

Декоративно-прикладне мистецтво*

денна

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

0101

Педагогічна освіта

8.01010501

Корекційна освіта. Олігофрено-педагогіка

денна, екстернатна,

заочна

Комплексний екзамен з олігофренопедагогіки і спеціальних методик (української мови і математики) (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

8.01010501

Корекційна освіта. Логопедія

денна, екстернатна,

заочна

Комплексний екзамен з логопедії (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

0301

Соціально-політичні науки

8.03010201

Психологія*

денна,

екстернатна,

заочна

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

1801

Специфічні категорії

8.18010020

Управління навчальним закладом

денна

Комплексний екзамен з педагогіки і психології (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

8.01020101

Фізичне виховання*

денна,

екстернатна,

заочна

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

8.01020302

Фізична реабілітація*

денна,

заочна

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0203

Гуманітарні науки

8.02030201

Історія*

денна,

екстернатна,заочна

Комплексний екзамен з історіографії (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

0301

Соціально-політичні науки

8.03010401

Політологія*

денна,

заочна

Комплексний екзамен з політології (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

0203

Гуманітарні науки

8.02030301

Українська мова і література*

денна,

екстернатна,

заочна

Комплексний екзамен з мовознавчих та літературознавчих дисциплін і методик їх викладання (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

0203

Гуманітарні науки

8.02030302

Мова і література (російська)*

денна,

екстернатна,

заочна

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

8.02030302

Мова і література (англійська)*

денна,

екстернатна,

заочна

Комплексний екзамен з англійської мови та фахової методики (тестування)

8.02030302

Мова і література (німецька)*

денна,

екстернатна,

заочна

Комплексний екзамен з німецької мови та фахової методики (тестування)

ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0401

Природничі науки

8.04010201

Біологія*

денна,

екстернатна,

заочна

Комплексний екзамен з біології (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

8.04010401

Географія*

денна,

заочна

Комплексний екзамен з географії (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

8.04010601

Екологія та охорона навколишнього середовища*

денна

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0402

Фізико-математичні науки

8.04020101

Математика*

денна,

екстернатна,

заочна

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

8.04020301

Фізика*

денна,

екстернатна,

заочна

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

0403

Системні науки та кібернетика

8.04030201

Інформатика*

денна

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

6.7. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються за 200 - бальною шкалою окремо за кожний етап творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три.

6.9. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються К-ПНУ імені Івана Огієнка не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті К-ПНУ імені Івана Огієнка.

6.10. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються К-ПНУ імені Івана Огієнка не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Програми фахових випробувань обов’язково оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті К-ПНУ імені Івана Огієнка.

6.11. Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України (зі змінами), затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.12.1995 р. за № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.01.1996 р. за № 1/1026.

Порядок прийому заяв і документів для вступу на екстернатну форму навчання здійснюється згідно з розділом V цих Правил прийому.

6.12. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.13. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені К-ПНУ імені Івана Огієнка, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора К-ПНУ імені Івана Огієнка.

Апеляція вступника щодо оцінки, отриманої на вступному випробуванні в К-ПНУ імені Івана Огієнка, повинна подаватись ним особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, зазвичай у присутності вступника.

Додаткове опитування абітурієнта при розгляді апеляції не допускається.

6.14. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, Приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

6.15 Для конкурсного відбору осіб, які вступають до К-ПНУ імені Івана Огієнка для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, творчі конкурси проводяться згідно з розкладом вступних випробувань відповідно за програмами творчих конкурсів. Творчі конкурси проводяться на таких напрямах підготовки та в такій формі:

  • 6.020204 Музичне мистецтво*: гра на музичному інструменті, елементарна теорія музики, вокал;

  • 6.020205 Образотворче мистецтво*: малюнок;

  • 6.020205 Образотворче мистецтво: малюнок;

  • 6.020206 Реставрація творів мистецтва: малюнок;

  • 6.010201 Фізичне виховання*: багатоборство;

  • 6.010203 Здоров’я людини*: багатоборство;

  • 6.030301 Журналістика: написання самостійного творчого матеріалу.

VII. Цільовий прийом до К-ПНУ імені Івана Огієнка

7.1. Цільовий прийом організовується:

 • відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»;

 • відповідно до наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, випускники поточного року військового ліцею, військово-морського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою зараховуються на Факультет військової підготовки та до Військового коледжу, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу.

7.2. Особи, які вступають до К-ПНУ імені Івана Огієнка на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

7.3. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки та оголошується разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців.

7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до К-ПНУ імені Івана Огієнка особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова Приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до К-ПНУ імені Івана Огієнка відповідно до розділу XІІ цих Правил прийому за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

- інформатика – при вступі на напрям підготовки «Інформатика»;

- інформаційні технології - при вступі на напрям підготовки «Інформатика»;

- основи економіки – при вступі на напрями галузі знань «Економіка та підприємництво»;

- історія – при вступі на напрями підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Корекційна освіта» (за нозологіями), «Соціальна педагогіка», та напрями галузей знань «Мистецтво», «Гуманітарні науки», «Соціально-політичні науки», «Соціальне забезпечення»;

- екологія – при вступі на напрями підготовки, для яких профільними визначено предмети «Біологія», «Хімія»;

- педагогіка і психологія - при вступі на напрям «Психологія» та напрями галузі знань «Педагогічна освіта».

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за однією з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1, 9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

9.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в 2012 році закінчили підготовче відділення К-ПНУ імені Івана Огієнка, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до К-ПНУ імені Івана Огієнка для навчання на напрями підготовки: 6.040102 Біологія*, 6.040104 Географія*, 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, 6.040201 Математика*, 6.040203 Фізика*, 6.040302 Інформатика, 6.050502 Інженерна механіка додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації у формі тестування. Порядок нарахування додаткових балів особам, зазначеним у цьому пункті, визначається у Положенні про підсумкову атестацію слухачів підготовчого відділення К-ПНУ імені Івана Огієнка.

9.6. Норма, визначена пунктом 9.5 цього розділу, поширюється на підготовче відділення К-ПНУ імені Івана Огієнка, яке має ліцензію на здійснення підготовки до вступу до К-ПНУ імені Івана Огієнка, обсяг навчальних годин якого складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

9.7. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 9.5 цього розділу і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією навчального закладу до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.

X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

  • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

  • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

  • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

  • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

  • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

  • члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється рішенням Приймальної комісії і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного К-ПНУ імені Івана Огієнка. Квота у відсотках з кожного напряму підготовки зазначена у додатку 3.

Зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

XI. Право на першочергове зарахування до К-ПНУ імені Івана Огієнка

11.1. Право на першочергове зарахування до К-ПНУ імені Івана Огієнка мають:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі на Факультет військової підготовки та до Військового коледжу;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

- особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

- випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

- особи, які в 2012 році закінчили підготовче відділення К-ПНУ імені Івана Огієнка і мають відповідне свідоцтво.

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил прийому.

11.3. При однаковому загальному конкурсному балі зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра з урахуванням п.11.1 та п.11.2 цих Правил прийому здійснюється за таким порядком:

 • особи, які мають диплом з відзнакою;

 • призери Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів;

 • особи, які мають наукові публікації;

 • особи, які захистили на кращу оцінку дипломну роботу, що відповідає обраній спеціальності;

 • особи, які отримали на державних екзаменах кращі оцінки з навчальних дисциплін, що відповідають обраній спеціальності;

 • особи, які мають вищий середній бал додатка (додатків) до диплома (дипломів);

 • особи, які мають більший стаж роботи за обраною спеціальністю;

 • особи, які мають більший стаж роботи за спорідненою спеціальністю;

 • особи, які мають вищий середній бал з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки згідно з відповідними навчальними планами підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «спеціаліст» у додатку до диплома.

XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

  • вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

  • вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

  • учасники міжнародних олімпіад;

  • вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

  • за конкурсним балом від більшого до меншого;

  • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

   • прізвище, ім’я та по батькові вступника;

   • конкурсний бал вступника;

   • наявність підстав для вступу поза конкурсом;

   • наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

   • наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті К-ПНУ імені Івана Огієнка із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

XIII. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

13.3. Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

13.5. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення Приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування до К-ПНУ імені Івана Огієнка понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати К-ПНУ імені Івана Огієнка, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.

XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

14.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих Правил прийому, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до Приймальної комісії К-ПНУ імені Івана Огієнка, відбіркової комісії Факультету військової підготовки та відбіркової комісії Військового коледжу.

Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих Правил прийому, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому (при зарахуванні на місця державного замовлення або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів), або (при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб) подати копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений строк не подали до Приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) Приймальна комісія здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

- приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до Приймальної (відбіркової) комісії);

- анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до Приймальної (відбіркової) комісії);

- у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом (спеціальністю).

15.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до Приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

15.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються Приймальною комісією, але не пізніше 25 серпня.

15.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XIII цих Правил прийому.

XVI. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором К-ПНУ імені Івана Огієнка на підставі рішення Приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії і веб-сайті К-ПНУ імені Івана Огієнка у вигляді списку зарахованих.

16.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

16.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 19.4 розділу XIX цих Правил прийому.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

16.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до Приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої К-ПНУ імені Івана Огієнка квоти.

XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства до К-ПНУ імені Івана Огієнка

17.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту в межах обсягу державного замовлення.

17.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до К-ПНУ імені Івана Огієнка за напрямами підготовки галузей знань «педагогічна освіта», «мистецтво», «гуманітарні науки», «журналістика та інформація», «соціально-політичні науки» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

17.3. При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

17.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до К-ПНУ імені Івана Огієнка за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому К-ПНУ імені Івана Огієнка, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

XVIІI. Додаткове зарахування до К-ПНУ імені Івана Огієнка та зберігання робіт вступників

18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з К-ПНУ імені Івана Огієнка. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування, що проводить К-ПНУ імені Івана Огієнка) і не пройшли за конкурсом на навчання.

18.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XІХ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до К-ПНУ імені Івана Огієнка

19.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

19.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою Приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання Приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

19.3. Голова Приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

19.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування його з числа студентів.

19.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до К-ПНУ імені Івана Огієнка здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

Приймальна комісія зобов’язана подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Відповідальний секретар

Приймальної комісії В.М.Лабунець

Додаток 1 до Правил прийому до К-ПНУ імені Івана Огієнка в 2012 році

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Найменування

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Екстернатна форма навчання

Заочна форма навчання

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0101

Педагогічна освіта

8.01010201

Початкова освіта

20

20

1 рік

2 роки

10300

7200

7200

0202

Мистецтво

8.02020401

Музичне мистецтво*

10

10

1 рік

2 роки

10300

7200

7200

8.02020501

Образотворче мистецтво*

6

6

1 рік

2 роки

10300

7200

7200

8.02020601

Реставрація творів мистецтв*

10

-

2 роки

-

10300

-

-

8.02020801

Декоративно-прикладне мистецтво*

10

-

2 роки

-

10300

-

-

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

0101

Педагогічна освіта

8.01010501

Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка

5

5

1 рік

2 роки

10300

7200

7200

8.01010501

Корекційна освіта. Логопедія

5

5

1 рік

2 роки

10300

7200

7200

0301

Соціально-політичні науки

8.03010201

Психологія*

10

10

1 рік

2 роки

10300

7200

7200

1801

Специфічні категорії

8.18010020

Управління навчальним закладом

30

-

1 рік

-

10300

-

-

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

8.01020101

Фізичне виховання*

30

30

1 рік

2 роки

10300

7200

7200

8.01020302

Фізична реабілітація

8

7

1 рік

2 роки

10300

-

7200

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0203

Гуманітарні науки

8.02030201

Історія*

55

55

1 рік

2 роки

10300

7200

7200

0301

Соціально-політичні науки

8.03010401

Політологія*

15

15

1 рік

2 роки

10300

-

7200

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

0203

Гуманітарні науки

8.02030301

Українська мова і література*

30

30

1 рік

2 роки

10300

7200

7200

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

0203

Гуманітарні науки

8.02030302

Мова і література (російська)*

5

5

1 рік

2 роки

10300

7200

7200

8.02030302

Мова і література (англійська)*

35

35

1 рік

2 роки

10300

7200

7200

8.02030302

Мова і література (німецька)*

5

5

1 рік

2 роки

10300

7200

7200

ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0401

Природничі науки

8.04010201

Біологія*

10

10

1 рік

2 роки

10300

7200

7200

8.04010401

Географія*

10

10

1 рік

2 роки

10300

-

7200

8.04010601

Екологія та охорона навколишнього середовища*

10

-

1 рік

-

10300

-

-

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0402

Фізико-математичні науки

8.04020101

Математика*

20

20

1 рік

2 роки

10300

7200

7200

8.04020301

Фізика*

15

15

1 рік

2 роки

10300

7200

7200

0403

Системні науки та кібернетика

8.04030201

Інформатика*

15

-

1 рік

-

10300

-

-

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

Галузі знань

Спеціальності

Додаткова спеціальність, спеціалізація

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Найменування

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Екстернатна форма навчання

Заочна форма навчання

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0101

Педагогічна освіта

7.01010101

Дошкільна освіта

7.01010201 Початкова освіта

50

-

1 рік

-

10000

-

-

-

-

36

-

1 рік

-

-

5200

7.01010201

Початкова освіта

Спеціалізація: Інформатика

100

-

1 рік

-

10000

5200

-

Спеціалізація: Англійська мова

Спеціалізація: Німецька мова

-

-

105

-

1 рік

-

-

5200

0202

Мистецтво

7.02020401

Музичне мистецтво*

Спеціалізація: Художня культура

35

-

1 рік

-

10000

5200

-

-

-

50

-

1 рік

-

-

5200

7.02020501

Образотворче мистецтво*

Спеціалізація: Дизайн

25

1 рік

10000

5200

-

-

-

20

-

1 рік

-

-

5200

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

0101

Педагогічна освіта

7.01010501

Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка

Спеціалізація: Логопедія

40

15

1 рік

1 рік

10000

5200

5200

Спеціалізація: Спеціальна психологія

-

-

-

7.01010501

Корекційна освіта. Логопедія

Спеціалізація: Спеціальна психологія

30

55

1 рік

1 рік

10000

5200

5200

7.01010601

Соціальна педагогіка (спеціалізація: Соціально-психологічна реабілітація)

Спеціалізація: Людина і світ

50

50

1 рік

1 рік

10000

-

5200

0301

Соціально-політичні науки

7.03010201

Психологія*

Спеціалізація: Практична психологія

85

100

1 рік

1 рік

10000

5200

5200

Спеціалізація: Психологія праці та управління

Спеціалізація: Клінічна психологія

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

7.01020101

Фізичне виховання*

Спеціалізація: Методика спортивно-масової роботи

70

62

1 рік

1 рік

10000

5200

5200

7.01020302

Фізична реабілітація

-

25

-

1 рік

-

10000

-

-

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0203

Гуманітарні науки

7.02030201

Історія*

-

195

160

1 рік

1 рік

10000

5200

5200

0301

Соціально-політичні науки

7.03010401

Політологія*

-

25

25

1 рік

1 рік

10000

-

5200

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

0203

Гуманітарні науки

7.02030301

Українська мова і література*

Спеціалізація: Українознавство

150

-

1 рік

-

10000

5200

-

Спеціалізація: Редагування освітніх видань

7.02030302 Філологія. Англійська мова і література

7.02030302 Філологія. Німецька мова і література

-

-

50

-

1 рік

-

-

5200

0303

Журналістика та інформація

7.03030101

Журналістика

-

25

-

1 рік

-

10000

-

-

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

0203

Гуманітарні науки

7.02030302

Мова і література (англійська, німецька)*

-

115

-

1 рік

-

11500

5200

-

7.02030302

Мова і література (англійська)*

-

-

60

-

1 рік

-

-

5200

7.02030302

Мова і література (німецька, англійська)*

-

20

-

1 рік

-

10000

5200

-

7.02030302

Мова і література (німецька)*

-

-

30

-

1 рік

-

-

5200

ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0401

Природничі науки

7.04010201

Біологія*

7.04010401 Географія*

65

-

1 рік

-

10000

5200

-

-

-

75

-

1 рік

-

-

5200

7.04010401

Географія*

7.04010201 Біологія*

50

-

1 рік

-

10000

-

-

-

-

35

-

1 рік

-

-

5200

7.04010601

Екологія та охорона навколишнього середовища*

-

30

25

1 рік

1 рік

10000

-

5200

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0305

Економіка та підприємництво

7.03050401

Економіка підприємства

-

50

50

1 рік

1 рік

10000

-

5200

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0402

Фізико-математичні науки

7.04020101

Математика*

Спеціалізація: Інформатика

80

-

1 рік

-

10000

5200

-

Спеціалізація: Економіка

7.04020301

Фізика*

Спеціалізація: Інформатика

65

-

1 рік

-

10000

5200

-

Спеціалізація: Технічна творчість

0403

Системні науки та кібернетика

7.04030201

Інформатика*

-

40

-

1 рік

-

10000

-

-

ШЕПЕТІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

Галузі знань

Спеціальності

Додаткова спеціальність, спеціалізація

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Найменування

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Екстернатна форма навчання

Заочна форма навчання

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0101

Педагогічна освіта

7.01010101

Дошкільна освіта

-

-

24

-

1 рік

-

-

5200

7.01010201

Початкова освіта

-

-

40

-

1 рік

-

-

5200

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

0101

Педагогічна освіта

7.01010501

Корекційна освіта. Логопедія

Спеціалізація: Спеціальна психологія

-

50

-

1 рік

-

-

5200

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

7.01020101

Фізичне виховання*

Спеціалізація: Методика спортивно-масової роботи

-

48

-

1 рік

-

-

5200

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0203

Гуманітарні науки

7.02030201

Історія*

-

-

50

-

1 рік

-

-

5200

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

0203

Гуманітарні науки

7.02030301

Українська мова і література*

-

-

50

-

1 рік

-

-

5200

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

0203

Гуманітарні науки

7.02030302

Мова і література (англійська)*

-

-

30

-

1 рік

-

-

5200

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Екстернатна форма навчання

Заочна форма навчання

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0101

Педагогічна освіта

6.010101

Дошкільна освіта

50

36

4 роки

4 роки

10000

-

5600

6.010101

Дошкільна освіта (на основі ОКР молодшого спеціаліста)

-

-

2 роки

-

-

5600

6.010102

Початкова освіта

80

105

4 роки

4 роки

10000

5600

5600

6.010102

Початкова освіта (на основі ОКР молодшого спеціаліста)

-

-

2 роки

-

5600

5600

0202

Мистецтво

6.020204

Музичне мистецтво*

60

-

4 роки

-

10000

5600

-

6.020204

Музичне мистецтво* (на основі ОКР молодшого спеціаліста)

50

2 роки

2 роки

10000

5600

5600

6.020205

Образотворче мистецтво*

25

25

4 роки

4 роки

10000

5600

5600

6.020205

Образотворче мистецтво* (на основі ОКР молодшого спеціаліста)

-

-

2 роки

-

5600

5600

6.020205

Образотворче мистецтво

20

-

4 роки

-

10000

-

-

6.020206

Реставрація творів мистецтва

15

-

4 роки

-

10000

-

-

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

0101

Педагогічна освіта

6.010105

Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка

25

25

4 роки

4 роки

10000

5600

5600

6.010105

Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка (на основі ОКР молодшого спеціаліста)

-

-

2 роки

-

5600

5600

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія

45

55

4 роки

4 роки

10000

5600

5600

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія (на основі ОКР молодшого спеціаліста галузі знань 1201 «Медицина»)

3 роки

3 роки

10000

5600

5600

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія (на основі ОКР молодшого спеціаліста)

-

-

2 роки

-

5600

5600

6.010106

Соціальна педагогіка

40

25

4 роки

4 роки

10000

-

5600

6.010106

Соціальна педагогіка (на основі ОКР молодшого спеціаліста)

-

-

2 роки

-

-

5600

1301

Соціальне забезпечення

6.130101

Соціальна допомога

50

50

4 роки

4 роки

10000

-

5600

0301

Соціально-політичні науки

6.030102

Психологія*

85

100

4 роки

4 роки

10000

5600

5600

6.030102

Психологія* (на основі ОКР молодшого спеціаліста)

3 роки

3 роки

10000

5600

5600

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

6.010201

Фізичне виховання*

100

77

4 роки

4 роки

10200

5600

5600

6.010203

Здоров'я людини*

30

30

4 роки

4 роки

10000

-

5600

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0203

Гуманітарні науки

6.020302

Історія*

215

130

4 роки

4 роки

10000

5600

5600

0301

Соціально-політичні науки

6.030104

Політологія*

25

15

4 роки

4 роки

10000

-

5600

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

0203

Гуманітарні науки

6.020303

Філологія*. Українська мова і література

130

50

4 роки

4 роки

10000

5600

5600

6.020303

Філологія*. Українська мова і література (на основі ОКР молодшого спеціаліста)

2 роки

2 роки

10000

5600

5600

0303

Журналістика та інформація

6.030301

Журналістика

35

35

4 роки

4 роки

10000

-

5600

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

0203

Гуманітарні науки

6.020303

Філологія*. Російська мова і література

15

-

4 роки

-

10000

5600

-

6.020303

Філологія*. Англійська мова і література

115

60

4 роки

4 роки

11900

5600

5600

6.020303

Філологія*. Німецька мова і література

20

30

4 роки

4 роки

10500

5600

5600

ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0401

Природничі науки

6.040102

Біологія*

65

60

4 роки

4 роки

10000

5600

5600

6.040104

Географія*

50

35

4 роки

4 роки

10000

-

5600

6.040106

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

30

-

4 роки

-

10000

-

-

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0305

Економіка та підприємництво

6.030501

Економічна теорія

25

25

4 роки

4 роки

9500

-

5600

6.030504

Економіка підприємства

75

50

4 роки

4 роки

10000

-

5600

6.030504

Економіка підприємства (на основі ОКР молодшого спеціаліста)

2 роки

2 роки

10000

-

5600

6.030505

Управління персоналом і економіка праці

50

25

4 роки

4 роки

10000

-

5600

1401

Сфера обслуговування

6.140103

Туризм

50

-

4 роки

-

10000

-

-

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0402

Фізико-математичні науки

6.040201

Математика*

90

-

4 роки

-

10000

5600

-

6.040203

Фізика*

65

-

4 роки

-

10000

5600

-

0403

Системні науки та кібернетика

6.040302

Інформатика

50

-

4 роки

-

10000

-

-

ФАКУЛЬТЕТ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

0505

Машинобудування та матеріалообробка

6.050502

Інженерна механіка

50

-

4 роки

-

-

-

-

1601

Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону

6.160101

Військове управління (за видами Збройних Сил України: Сухопутні війська)

120

-

4 роки

-

-

-

-

За напрямами підготовки “Початкова освіта”, “Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка”, “Корекційна освіта. Логопедія” та напрямами, позначеними *, здійснюється підготовка фахівців із присвоєнням кваліфікації вчителя.

ШЕПЕТІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Екстернатна форма навчання

Заочна форма навчання

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0101

Педагогічна освіта

6.010101

Дошкільна освіта

-

24

-

4 роки

-

-

5600

6.010101

Дошкільна освіта (на основі ОКР молодшого спеціаліста)

-

-

2 роки

-

-

5600

6.010102

Початкова освіта

-

40

-

4 роки

-

-

5600

6.010102

Початкова освіта (на основі ОКР молодшого спеціаліста)

-

-

2 роки

-

-

5600

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

0101

Педагогічна освіта

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія

-

50

-

4 роки

-

-

5600

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія (на основі ОКР молодшого спеціаліста галузі знань 1201 «Медицина»)

-

-

3 роки

-

-

5600

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія

-

-

2 роки

-

-

5600

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

6.010201

Фізичне виховання*

-

48

-

4 роки

-

-

5600

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0203

Гуманітарні науки

6.020302

Історія*

-

50

-

4 роки

-

-

5600

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

0203

Гуманітарні науки

6.020303

Філологія*. Українська мова і література

-

50

-

4 роки

-

-

5600

6.020303

Філологія*. Українська мова і література (на основі ОКР молодшого спеціаліста)

-

-

2 роки

-

-

5600

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

0203

Гуманітарні науки

6.020303

Філологія*. Англійська мова і література

-

30

-

4 роки

-

-

5600

ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0401

Природничі науки

6.040102

Біологія*

-

25

-

4 роки

-

-

5600

За напрямами підготовки “Початкова освіта”, “Корекційна освіта. Логопедія” та напрямами, позначеними *, здійснюється підготовка фахівців із присвоєнням кваліфікації вчителя.

ВІЙСЬКОВИЙ КОЛЕДЖ СЕРЖАНТСЬКОГО СКЛАДУ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0505

Машинобудування та матеріалообробка

5.05050281

Експлуатація озброєння і техніки інженерних військ

50

-

-

2,5 роки

-

-

-

-

-

1702

Цивільна безпека

5.17020102

Радіаційний та хімічний контроль

50

-

-

2,5 роки

-

-

-

-

-

0507

Електротехніка та електромеханіка

5.05070101

Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем

25

-

-

2,5 роки

-

-

-

-

-

Додаток 2 до Правил прийому до К-ПНУ імені Івана Огієнка в 2012 році

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

За денною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

державного бюджету*

За кошти фізичних, юридичних осіб**

Назва

Код

Код

Назва

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Музичне мистецтво*

5.02020401

6.020204

Музичне мистецтво*

І

2 роки

*

**

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

Лікувальна справа

5.12010101

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія

І

3 роки

*

**

Сестринська справа

5.12010102

Медико-профілактична справа

5.12010103

Лікувальна справа

5.12010101

6.030102

Психологія*

І

3 роки

*

**

Сестринська справа

5.12010102

Медико-профілактична справа

5.12010103

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

Початкова освіта

5.01010201

6.020303

Філологія*. Українська мова і література

І

2 роки

*

**

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

6.030504

Економіка підприємства

І

2 роки

*

**

Економіка підприємства

5.03050401

Прикладна статистика

5.03050601

Маркетингова діяльність

5.03050701

Комерційна діяльність

5.03050702

Фінанси і кредит

5.03050801

Оціночна діяльність

5.03050802

Бухгалтерський облік

5.03050901

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03051002

За напрямом підготовки “Корекційна освіта. Логопедія” та напрямами, позначеними *, здійснюється підготовка фахівців із присвоєнням кваліфікації вчителя.

* Визначається обсягами державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році.

** На вакантні місця в межах ліцензованого обсягу.

За заочною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

державного бюджету*

За кошти фізичних, юридичних осіб**

Назва

Код

Код

Назва

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Дошкільна освіта

5.01010101

6.010101

Дошкільна освіта

І

2 роки

*

**

Початкова освіта

5.01010201

Початкова освіта

5.01010201

6.010102

Початкова освіта

І

2 роки

*

**

Дошкільна освіта

5.01010101

Музичне мистецтво*

5.02020401

6.020204

Музичне мистецтво*

І

2 роки

*

**

Образотворче мистецтво*

5.02020501

6.020205

Образотворче мистецтво*

І

2 роки

*

**

Дизайн

5.02020701

Декоративно-прикладне мистецтво

5.02020801

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

Дошкільна освіта

5.01010101

6.010105

Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка

І

2 роки

*

**

Початкова освіта

5.01010201

Дошкільна освіта

5.01010101

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія

І

2 роки

*

**

Початкова освіта

5.01010201

Лікувальна справа

5.12010101

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія

І

3 роки

*

**

Сестринська справа

5.12010102

Медико-профілактична справа

5.12010103

Соціальна педагогіка

5.01010601

6.010106

Соціальна педагогіка

І

2 роки

*

**

Дошкільна освіта

5.01010101

Початкова освіта

5.01010201

Лікувальна справа

5.12010101

6.030102

Психологія*

І

3 роки

*

**

Сестринська справа

5.12010102

Медико-профілактична справа

5.12010103

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

Початкова освіта

5.01010201

6.020303

Філологія*. Українська мова і література

І

2 роки

*

**

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

6.030504

Економіка підприємства

І

2 роки

*

**

Економіка підприємства

5.03050401

Прикладна статистика

5.03050601

Маркетингова діяльність

5.03050701

Комерційна діяльність

5.03050702

Фінанси і кредит

5.03050801

Оціночна діяльність

5.03050802

Бухгалтерський облік

5.03050901

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03051002

За напрямами підготовки “Початкова освіта”, “Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка”, “Корекційна освіта. Логопедія” та напрямами, позначеними *, здійснюється підготовка фахівців із присвоєнням кваліфікації вчителя.

* Визначається обсягами державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році.

** На вакантні місця в межах ліцензованого обсягу.

ШЕПЕТІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

За заочною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб**

Назва

Код

Код

Назва

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Дошкільна освіта

5.01010101

6.010101

Дошкільна освіта

І

2 роки

-

**

Початкова освіта

5.01010201

Початкова освіта

5.01010201

6.010102

Початкова освіта

І

2 роки

-

**

Дошкільна освіта

5.01010101

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

Дошкільна освіта

5.01010101

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія

І

2 роки

-

**

Початкова освіта

5.01010201

Лікувальна справа

5.12010101

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія

І

3 роки

-

**

Сестринська справа

5.12010102

Медико-профілактична справа

5.12010103

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

Початкова освіта

5.01010201

6.020303

Філологія*. Українська мова і література

І

2 роки

-

**

За напрямами підготовки “Початкова освіта”, “Корекційна освіта. Логопедія” та напрямами, позначеними *, здійснюється підготовка фахівців із присвоєнням кваліфікації вчителя.

** На вакантні місця в межах ліцензованого обсягу.

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

За денною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Музичне мистецтво*

5.02020401

6.020204

Музичне мистецтво*

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершен-ня 2011-2012 навчального року

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

Лікувальна справа

5.12010101

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія

ІІ

3 роки

Буде оголошено після завершення 2011-2012 навчального року

Сестринська справа

5.12010102

Медико-профілактична справа

5.12010103

Лікувальна справа

5.12010101

6.030102

Психологія*

ІІ

3 роки

Буде оголошено після завершення 2011-2012 навчального року

Сестринська справа

5.12010102

Медико-профілактична справа

5.12010103

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

Початкова освіта

5.01010201

6.020303

Філологія*. Українська мова і література

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершен-ня 2011-2012 навчального року

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

6.030504

Економіка підприємства

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершення 2011-2012 навчального року

Економіка підприємства

5.03050401

Прикладна статистика

5.03050601

Маркетингова діяльність

5.03050701

Комерційна діяльність

5.03050702

Фінанси і кредит

5.03050801

Оціночна діяльність

5.03050802

Бухгалтерський облік

5.03050901

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03051002

За напрямом підготовки “Корекційна освіта. Логопедія” та напрямами, позначеними *, здійснюється підготовка фахівців із присвоєнням кваліфікації вчителя.

За заочною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Дошкільна освіта

5.01010101

6.010101

Дошкільна освіта

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершен-ня 2011-2012 навчального року

Початкова освіта

5.01010201

Початкова освіта

5.01010201

6.010102

Початкова освіта

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершен-ня 2011-2012 навчального року

Дошкільна освіта

5.01010101

Музичне мистецтво*

5.02020401

6.020204

Музичне мистецтво*

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершен-ня 2011-2012 навчального року

Образотворче мистецтво*

5.02020501

6.020205

Образотворче мистецтво*

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершення 2011-2012 навчального року

Дизайн

5.02020701

Декоративно-прикладне мистецтво

5.02020801

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

Дошкільна освіта

5.01010101

6.010105

Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершен-ня 2011-2012 навчального року

Початкова освіта

5.01010201

Дошкільна освіта

5.01010101

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершен-ня 2011-2012 навчального року

Початкова освіта

5.01010201

Лікувальна справа

5.12010101

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія

ІІ

3 роки

Буде оголошено після завершен-ня 2011-2012 навчального року

Сестринська справа

5.12010102

Медико-профілактична справа

5.12010103

Соціальна педагогіка

5.01010601

6.010106

Соціальна педагогіка

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершення 2011-2012 навчального року

Дошкільна освіта

5.01010101

Початкова освіта

5.01010201

Соціальна робота

5.13010101

6.130101

Соціальна допомога

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершен-ня 2011-2012 навчального року

Лікувальна справа

5.12010101

6.030102

Психологія*

ІІ

3 роки

Буде оголошено після завершення 2011-2012 навчального року

Сестринська справа

5.12010102

Медико-профілактична справа

5.12010103

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Фізичне виховання*

5.01020101

6.010201

Фізичне виховання*

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершен-ня 2011-2012 навчального року

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

Початкова освіта

5.01010201

6.020303

Філологія*. Українська мова і література

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершен-ня 2011-2012 навчального року

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

6.030504

Економіка підприємства

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершення 2011-2012 навчального року

Економіка підприємства

5.03050401

Прикладна статистика

5.03050601

Маркетингова діяльність

5.03050701

Комерційна діяльність

5.03050702

Фінанси і кредит

5.03050801

Оціночна діяльність

5.03050802

Бухгалтерський облік

5.03050901

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03051002

За напрямами підготовки “Початкова освіта”, “Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка”, “Корекційна освіта. Логопедія” та напрямами, позначеними *, здійснюється підготовка фахівців із присвоєнням кваліфікації вчителя.

ШЕПЕТІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

За заочною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Дошкільна освіта

5.01010101

6.010101

Дошкільна освіта

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершен-ня 2011-2012 навчального року

Початкова освіта

5.01010201

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Фізичне виховання*

5.01020101

6.010201

Фізичне виховання*

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершен-ня 2011-2012 навчального року

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

Початкова освіта

5.01010201

6.020303

Філологія*. Українська мова і література

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершен-ня 2011-2012 навчального року

За напрямами підготовки позначеними *, здійснюється підготовка фахівців із присвоєнням кваліфікації вчителя.

Додаток 3 до Правил прийому до К-ПНУ імені Івана Огієнка в 2012 році

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус

предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Дошкільна освіта

6.010101

Встановлено 20%

1. Українська мова та література

Профільний

140

2. Біологія

Непрофільний

124

3. Математика або історія України

Непрофільний

124

Початкова освіта

6.010102

Встановлено 20%

1. Українська мова та література

Профільний

140

2. Математика

Непрофільний

124

3. Біологія або історія України

Непрофільний

124

Музичне мистецтво*

6.020204

Встановлено 20%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Творчий конкурс

Профільний

140

Образотворче мистецтво*

6.020205

Встановлено 20%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Творчий конкурс

Профільний

140

Образотворче мистецтво

6.020205

Встановлено 20%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Творчий конкурс

Профільний

140

Реставрація творів мистецтва

6.020206

Встановлено 20%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Творчий конкурс

Профільний

140

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка

6.010105

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Біологія

Профільний

140

3. Іноземна мова або історія України

Непрофільний

124

Корекційна освіта. Логопедія

6.010105

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Біологія

Профільний

140

3. Іноземна мова або історія України

Непрофільний

124

Соціальна педагогіка

6.010106

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

140

3. Іноземна мова або біологія

Непрофільний

124

Соціальна допомога

6.130101

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

140

3. Географія або іноземна мова

Непрофільний

124

Психологія*

6.030102

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Біологія

Профільний

140

3. Історія України або іноземна мова

Непрофільний

124

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Фізичне виховання*

6.010201

Встановлено 10%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Біологія

Непрофільний

124

3. Творчий конкурс

Профільний

140

Здоров'я людини*

6.010203

Встановлено 10%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Біологія

Непрофільний

124

3. Творчий конкурс

Профільний

140

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Історія*

6.020302

Встановлено 10%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

140

3. Всесвітня історія або іноземна мова

Непрофільний

124

Політологія*

6.030104

Встановлено 10%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

140

3. Всесвітня історія або іноземна мова

Непрофільний

124

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

Філологія*. Українська мова і література

6.020303

Встановлено 20%

1. Українська мова та література

Профільний

140

2. Іноземна мова

Непрофільний

124

3. Історія України

Непрофільний

124

Журналістика

6.030301

Встановлено 20%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Іноземна мова або російська мова

Непрофільний

124

3. Творчий конкурс

Профільний

140

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Філологія*. Російська мова і література

6.020303

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Російська мова

Профільний

140

3. Історія України

Непрофільний

124

Філологія*. Англійська мова і література

6.020303

Встановлено 10%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Іноземна мова (англійська)

Профільний

140

3. Історія України

Непрофільний

124

Філологія*. Німецька мова і література

6.020303

Встановлено 20%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Іноземна мова (німецька)

Профільний

140

3. Історія України

Непрофільний

124

ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Біологія*

6.040102

Встановлено 10%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Біологія

Профільний

140

3. Фізика або хімія

Непрофільний

124

Географія*

6.040104

Встановлено 10%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Географія

Профільний

140

3. Історія України або математика

Непрофільний

124

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

6.040106

Встановлено 10%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Непрофільний

124

3. Хімія або географія

Профільний

140

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Економічна теорія

6.030501

Встановлено 15%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Непрофільний

124

3. Історія України або географія

Профільний

140

Економіка підприємства

6.030504

Встановлено 15%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Непрофільний

124

3. Історія України або географія

Профільний

140

Управління персоналом і економіка праці

6.030505

Встановлено 15%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Непрофільний

124

3. Історія України або географія

Профільний

140

Туризм

6.140103

Встановлено 15%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Географія

Профільний

140

3. Історія України або іноземна мова

Непрофільний

124

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Математика*

6.040201

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

140

3. Фізика або іноземна мова

Непрофільний

124

Фізика*

6.040203

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Фізика

Профільний

140

3. Математика або хімія

Непрофільний

124

Інформатика

6.040302

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

140

3. Фізика або іноземна мова

Непрофільний

124

ФАКУЛЬТЕТ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Військове управління

(за видами Збройних Сил України: Сухопутні війська)

6.160101

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

140

3. Фізика або іноземна мова

Непрофільний

124

Інженерна механіка

6.050502

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

140

3. Фізика або хімія

Непрофільний

124

За напрямами підготовки “Початкова освіта”, “Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка”, “Корекційна освіта. Логопедія” та напрямами, позначеними *, здійснюється підготовка фахівців із присвоєнням кваліфікації вчителя.

ВІЙСЬКОВИЙ КОЛЕДЖ СЕРЖАНТСЬКОГО СКЛАДУ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус

предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Експлуатація озброєння і техніки інженерних військ

5.05050281

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика або фізика

Профільний

124

Радіаційний та хімічний контроль

5.17020102

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика або фізика

Профільний

124

Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем

5.05070101

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика або фізика

Профільний

124

Додаток 4 до Правил прийому до К-ПНУ імені Івана Огієнка в 2012 році

Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого

за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

1

106,0

3,5

121,0

6

143,0

8,5

166,8

11

190,5

1,1

106,6

3,6

121,6

6,1

144,0

8,6

167,7

11,1

191,4

1,2

107,2

3,7

122,2

6,2

144,9

8,7

168,7

11,2

192,4

1,3

107,8

3,8

122,8

6,3

145,9

8,8

169,6

11,3

193,3

1,4

108,4

3,9

123,4

6,4

146,8

8,9

170,5

11,4

194,3

1,5

109,0

4

124,0

6,5

147,8

9

171,5

11,5

195,2

1,6

109,6

4,1

125,0

6,6

148,7

9,1

172,4

11,6

196,2

1,7

110,2

4,2

125,9

6,7

149,7

9,2

173,4

11,7

197,1

1,8

110,8

4,3

126,9

6,8

150,6

9,3

174,3

11,8

198,1

1,9

111,4

4,4

127,8

6,9

151,6

9,4

175,3

11,9

199,0

2

112,0

4,5

128,8

7

152,5

9,5

176,2

12

200,0

2,1

112,6

4,6

129,7

7,1

153,5

9,6

177,2

2,2

113,2

4,7

130,7

7,2

154,4

9,7

178,1

2,3

113,8

4,8

131,6

7,3

155,4

9,8

179,1

2,4

114,4

4,9

132,6

7,4

156,3

9,9

180,0

2,5

115,0

5

133,5

7,5

157,3

10

181,0

2,6

115,6

5,1

134,5

7,6

158,2

10,1

181,9

2,7

116,2

5,2

135,4

7,7

159,2

10,2

182,9

2,8

116,8

5,3

136,4

7,8

160,1

10,3

183,8

2,9

117,4

5,4

137,3

7,9

161,1

10,4

184,8

3

118,0

5,5

138,3

8

162,0

10,5

185,7

3,1

118,6

5,6

139,2

8,1

163,0

10,6

186,7

3,2

119,2

5,7

140,2

8,2

163,9

10,7

187,6

3,3

119,8

5,8

141,1

8,3

164,9

10,8

188,6

3,4

120,4

5,9

142,1

8,4

165,8

10,9

189,5

Додаток 5 до Правил прийому до К-ПНУ імені Івана Огієнка в 2012 році

Таблиця відповідності

середнього бала дипломів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста,

обрахованого за 5-бальною шкалою, значенням 100-бальної шкали

3

60,0

4,1

77,5

3,1

61,5

4,2

80,0

3,2

63,0

4,3

82,5

3,3

64,5

4,4

85,0

3,4

66,0

4,5

87,5

3,5

67,5

4,6

90,0

3,6

69,0

4,7

92,5

3,7

70,5

4,8

95,0

3,8

72,0

4,9

97,5

3,9

73,5

5

100

4

75,0

Додаток 6 до Правил прийому до К-ПНУ імені Івана Огієнка в 2012 році

Порядок

подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Кам’янець-Подільського національного університету

імені Івана Огієнка

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до К-ПНУ імені Івана Огієнка (далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

- заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до К-ПНУ імені Івана Огієнка (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти шляхом заповнення ним в режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою та містить відомості про обраний ним напрям підготовки;

- особистий електронний кабінет вступника – web-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до К-ПНУ імені Івана Огієнка та контролює її статус;

- статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється К-ПНУ імені Івана Огієнка в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.

Параметр «статус електронної заяви» може набувати таких значень:

- «заяву подано до ВНЗ» – підтвердження факту подання електронної заяви до К-ПНУ імені Івана Огієнка;

- «заява потребує уточнення» – інформація про те, що електронну заяву прийнято К-ПНУ імені Івана Огієнка до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу К-ПНУ імені Івана Огієнка зобов’язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення та в який спосіб їх необхідно подати;

- «заяву зареєстровано у ВНЗ» – інформація про те, що електронну заяву прийнято К-ПНУ імені Івана Огієнка до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та розпочато процес щодо прийняття рішення про допуск вступника до участі у конкурсному відборі;

- «власника заяви допущено до участі у конкурсному відборі» – інформація про те, що власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі;

- «власника заяви не допущено до участі у конкурсному відборі» - інформація про те, що власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення Приймальної комісії. При присвоєнні електронній заяві цього статусу К-ПНУ імені Івана Огієнка зазначає причину відмови;

- «власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» - інформація про проходження вступником конкурсного відбору на навчання за кошти державного бюджету. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання за кошти державного бюджету вступник зобов’язаний виконати вимоги другого абзацу пункту 14.1 розділу XІV цих Правил прийому;

- «власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб» - інформація про проходження вступником конкурсного відбору на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб вступник зобов’язаний виконати вимоги другого абзацу пункту 14.1 розділу XІV цих Правил прийому;

- «власника заяви не рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» - інформація про те, що вступник не пройшов конкурсний відбір на навчання за кошти державного бюджету;

- «власника заяви не рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб» - інформація про те, що вступник не пройшов конкурсний відбір на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб;

- «власника заяви виключено із списку рекомендованих до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» - інформація про те, що вступник втратив право бути зарахованим на навчання до К-ПНУ імені Івана Огієнка за кошти державного бюджету у зв’язку з невиконанням вимог пункту 15.2 розділу XV цих Правил прийому;

- «власника заяви зараховано на навчання до ВНЗ» - інформація про те, що наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до К-ПНУ імені Івана Огієнка.

1.3. К-ПНУ імені Івана Огієнка подає не пізніше ніж до 1 березня до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) такі відомості:

перелік напрямів, за якими К-ПНУ імені Івана Огієнка оголошує прийом на навчання, із зазначенням факультетів, на яких ведеться підготовка за кожним напрямом;

ліцензовані обсяги за кожним напрямом з розподілом по факультетах, на яких ведеться підготовка.

II. Подання електронної заяви

2.1. Електронну заяву можуть подати вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати 2008, або 2009, або 2010, або 2011 року та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та не мають підстав для особливих умов зарахування. Прізвище, ім’я, по батькові вступника у сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання різних років повинно збігатися з прізвищем, іменем, по батькові вступника в атестаті про повну загальну середню освіту.

2.2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за адресою .ua.

2.3. Під час реєстрації вступник подає такі дані:

- адресу електронної пошти, до якої має доступ вступник;

- номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

- серію та номер атестата про повну загальну середню освіту.

2.4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 2.3 цього розділу Порядку, перевіряються в Єдиній базі.

2.5. У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника, що зазначені у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання та в атестаті про повну загальну середню освіту, дані про які знаходяться в Єдиній базі, вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.

У разі втрати логіну та паролю вступник може відновити їх за умови звернення до служби технічної підтримки Адміністратора Єдиної бази.

2.6. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та паролю на інтернет-сайті за адресою .ua.

2.7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний із зазначенням телефонних кодів), дату видачі медичної довідки за формою № 086-о, середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту, визначений відповідно до пункту 6.2 розділу VI цих Правил прийому, та обирає вищий навчальний заклад і напрям підготовки.

Крім того, вступник в особистому електронному кабінеті може внести дані щодо інших власних сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

2.8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ К-ПНУ імені Івана Огієнка. У момент подання електронна заява отримує статус «Заяву подано до ВНЗ».

2.9. Подана електронна заява може бути анульована вступником в особистому електронному кабінеті до моменту отримання статусу «Заяву зареєстровано у ВНЗ» або «Заява потребує уточнення».

2.10. Електронна заява, яка протягом 48 годин з моменту подання вступником не отримала іншого статусу, ніж «Заяву подано до ВНЗ», автоматично анулюється.

III. Прийняття та розгляд електронної заяви Приймальною комісією К-ПНУ імені Івана Огієнка

3.1. К-ПНУ імені Івана Огієнка не пізніше ніж до 1 березня призначає уповноважену особу Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв (далі – уповноважена особа), яка є відповідальною за вчасне прийняття та розгляд електронних заяв.

3.2. Уповноважена особа відповідає за прийняття до розгляду електронних заяв, що відображені в розділі Єдиної бази, до якого має доступ К-ПНУ імені Івана Огієнка, протягом однієї години після їх надходження, але не пізніше ніж до кінця поточного робочого дня.

3.3. Визначення статусу електронної заяви, що прийнята до розгляду, здійснюється Приймальною комісією протягом 24 годин з часу її прийняття і відображається в особистому кабінеті вступника із значеннями: «Заяву зареєстровано у ВНЗ» або «Заява потребує уточнень».

При встановленні електронній заяві статусу «Заява потребує уточнень» уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Заяву зареєстровано у ВНЗ».

3.4. На підставі рішення Приймальної комісії про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до К-ПНУ імені Івана Огієнка уповноважена особа встановлює один з таких статусів електронної заяви вступника: «Власника заяви допущено до участі у конкурсному відборі», «Власника заяви не допущено до участі у конкурсному відборі».

3.5. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та до якого Приймальною комісією прийнято рішення про рекомендацію до зарахування на навчання відповідно до розділу XІІI Правил прийому, зі статусу «Власника заяви допущено до участі у конкурсному відборі» на статус «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету».

Для електронних заяв, поданих вступниками, відносно яких рішення про рекомендацію до зарахування на навчання за кошти державного бюджету приймальною комісією не прийнято, встановлюється статус «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб».

Зміна статусу електронної заяви вступника здійснюється не пізніше ніж до 12 години дня, в який Приймальною комісією прийнято таке рішення.

При коригуванні списку рекомендованих до зарахування згідно з розділом XІІІ Правил прийому раніше отриманий статус розгляду електронних заяв вступників зі статусу «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб» в строки, встановлені пунктом 13.2 розділу XІІI Правил прийому, може бути змінено на статус «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету».

3.6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» або «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб», зобов’язаний виконати вимоги другого абзацу пункту 14.1 розділу XІV Правил прийому.

3.7. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 3.6 цього розділу, ректор К-ПНУ імені Івана Огієнка на підставі рішення Приймальної комісії про рекомендування на зарахування для навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Власника заяви зараховано на навчання до ВНЗ»

3.8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» або «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб», вимог, передбачених пунктом 3.6 цього розділу, рішення про рекомендування його на зарахування анулюється Приймальною комісією. На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус «Власника заяви виключено із списку рекомендованих до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» або «Власника заяви виключено із списку рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб».

Додаток 7 до Правил прийому до

К-ПНУ імені Івана Огієнка в 2012 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Військового коледжу сержантського складу

Кам’янець-Подільського національного університету

імені Івана Огієнка в 2012 році

Кам’янець-Подільський – 2011

Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу

Кам’янець-Подільського національного університету

імені Івана Огієнка в 2012 році

Провадження освітньої діяльності у Військовому коледжі сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (серія АВ № 586512 від 11.08.2011 року), термін дії ліцензії – до 19.12.2014 року та до 11.08.2016 року.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 20 жовтня 2011 року за № 1221/19959, 1222/19960, Інструкції про порядок проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 14 квітня 1998 року № 152 (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 червня 1998 року за № 398/2838.

 1. Загальні положення

1.1. Військовий коледж сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (далі – Військовий коледж) оголошує прийом на підготовку сержантських кадрів для Збройних Сил України з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

1.2. Перелік спеціальностей підготовки військових фахівців, за якими Військовий коледж здійснює прийом на навчання, наведено в додатку 7.1.

1.3. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти та вступних екзаменів при вступі на навчання до Військового коледжу у 2012 році за відповідними спеціальностями підготовки наведено в додатку 7.2.

Вступники до Військового коледжу обов’язково проходять такі вступні випробування: психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної підготовленості та медичний огляд військово-лікарською комісією.

1.4. Навчання військових фахівців у Військовому коледжі здійснюється за схемою підготовки “курсант” у статусі військовослужбовця протягом усього терміну навчання.

1.5. У складі Приймальної комісії створюється відбіркова комісія Військового коледжу (далі – відбіркова комісія).

 1. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються за власним бажанням особи з повною загальною середньою освітою, які відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

особи віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання;

військовослужбовці строкової військової служби та військовозобов’язані віком до 23 років;

військовослужбовці військової служби за контрактом, які не мають військових звань офіцерського складу, віком до 30 років.

III. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Військовому коледжі здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи відбіркової комісії Військового коледжу

Відбіркова комісія працює за адресою:

вул. Гагаріна, 56, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область.

Графік роботи відбіркової комісії протягом року:

Понеділок-п’ятниця: 830-1830

Субота: 830-1430

Перерва: 1300-1500

Неділя — вихідний день

Графік роботи відбіркової комісії з 02.07.2012 року до 1.08.2012 року:

Понеділок- п’ятниця: 830-1830

Субота: 830-1500

Перерва: 1300-1500

Неділя — вихідний день

  1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Вступники на основі

повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

За надходженням з військових комісаріатів та штабів з’єднань, об’єднань

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити вступні випробування, що проводить Військовий коледж

20 липня 2012 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

21 – 29 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

30 липня 2012 року

Терміни зарахування вступників

Не пізніше 1 серпня 2012 року

4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Військовий коледж, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводиться в ті ж строки, що й для вступників на основі повної загальної середньої освіти.

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад.

5.1. Вступники з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити на навчання до Військового коледжу, в період з 1 січня до 1 червня 2012 року подають особисто заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання.

У заяві зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові;

рік, місяць і день народження;

поштовий індекс, адреса місця проживання та номер телефону;

найменування Військового коледжу (Військовий коледж сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка);

обрану спеціальність підготовки;

До заяви додаються:

автобіографія;

копія документа державного зразка про освіту (випускники навчальних закладів року вступу на навчання додають довідку про поточну успішність);

шість кольорових фотокарток (без головного убору, 3 х 4 см);

копії документів, які встановлюють право на пільги відповідно до чинного законодавства;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

два поштових конверти з марками та заповненими: особистою адресою проживання та адресою районного (міського) військового комісаріату, де вступник перебуває на військовому обліку.

Паспорт громадянина України, де повинна бути вказана група крові, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа державного зразка про повну загальну середню освіту (документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) та додаток до нього, оригінали сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти і документів про право на пільги вступник подає особисто до Приймальної (відбіркової) комісії після прибуття до Військового коледжу.

У разі, якщо у військкоматі рознарядка до Військового коледжу відсутня або вона вже виконана, вступник може до 1 червня 2012 року подати заяву безпосередньо начальнику Військового коледжу. У заяві необхідно додатково вказати поштову адресу районного (міського) військкомату, у якому кандидат на навчання перебуває на військовому обліку.

Документи кандидатів на навчання надсилаються військкоматами до Військового коледжу не пізніше 20 червня 2012 року.

5.2. Військовослужбовці строкової військової служби та ті, які проходять військову службу за контрактом і бажають вступити на навчання до Військового коледжу, подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня 2012 року.

В рапорті вказується:

військове звання, прізвище, ім’я та по батькові;

займана посада;

рік, місяць, день народження;

освіта;

найменування Військового коледжу (Військовий коледж сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка);

обрана спеціальність підготовки.

До рапорту додаються:

копія документа про освіту (атестата, диплома), шість кольорових фотокарток (без головного убору, 3 х 4 см), які завірені штабом військової частини, автобіографія, службова картка.

Військовослужбовці, які відповідають вимогам щодо навчання до Військового коледжу, направляються встановленим порядком на первинний медичний огляд до військово-лікарської комісії для визначення придатності до навчання у Військовому коледжі.

Документи на кандидатів із числа військовослужбовців командири військових частин надсилають до штабів з’єднань.

Рішення про зарахування військовослужбовців кандидатами до вступу на навчання до Військового коледжу чи про відмову в направленні на навчання приймають командири з’єднань. У разі прийняття позитивного рішення документи на військовослужбовця надсилаються по команді.

Затверджені списки кандидатів на навчання з числа військовослужбовців з доданням відповідних документів надсилаються до Військового коледжу до 15 травня 2012 року.

Військовослужбовці строкової військової служби, які відібрані кандидатами на навчання, направляються командирами військових частин на 25-денні навчальні збори до Військового коледжу, які проводяться в період з 26 червня по 20 липня 2012 року. Строк прибуття військовослужбовців до місця проведення навчальних зборів – за 1-2 дні до початку їх роботи. Після завершення навчальних зборів військовослужбовці складають вступні випробування.

Кандидат на навчання з числа військовослужбовців після прибуття до Військового коледжу подає особисто до відбіркової комісії: паспорт громадянина України, де повинна бути вказана група крові, військовий квиток, оригінал документа державного зразка про повну загальну середню освіту (документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) та додаток до нього, оригінал документа про право на пільги.

5.3. Вступники мають право подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.4. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією Військового коледжу, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.5. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Військовому коледжі:

військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу, – при вступі на денну форму навчання до Військового коледжу;

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до Військового коледжу.

5.6. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Військовому коледжі за їх вибором.

5.7. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Військовому коледжі за їх вибором.

5.7. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2012 році та правилами прийому до Військового коледжу мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом 2 пункта 6.1 розділу VІ цих правил).

5.8. Відбіркова комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.9. Відбіркова комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск їх до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Військового коледжу.

5.10. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності) підготовки, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

5.11. Документи, що дають право на вступ у порядку цільового прийому, поза конкурсом, за результатами співбесіди, які засвідчують досягнення визначних успіхів у вивченні профільних предметів, які дають право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, вступник подає (пред’являє) особисто у терміни, визначені для прийому документів. Вступники мають право подати до Приймальної комісії інші додаткові документи, які, на їх думку, можуть бути взяті до уваги при конкурсному відборі.

VІ. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Відбіркова комісія Військового коледжу допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, з кількістю балів не нижче 124, визначених Правилами прийому до Військового коледжу (додаток 2).

Військовий коледж за рішенням Приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до Військового коледжу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом 2 пункта 6.1 розділу VІ цих правил).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання до Військового коледжу, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до Військового коледжу. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 3 до цих правил. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

6.3 Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 2

6.4. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.5. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються вищими навчальними закладами не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

6.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня (нижче 124 балів за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів), а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.7. Апеляції на результати вступних випробувань що проведенні Військовим коледжем розглядає апеляційна комісія Кам’янець-Подільського національного університету, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора.

Додаткове опитування вступника та повторне складання вступного випробування з метою отримання вищої оцінки при розгляді апеляції не допускається.

6.8. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

VIІ. Порядок проходження психологічного обстеження, оцінки рівня фізичної підготовленості та медичного огляду військово-лікарською комісією

7.1. Психологічне обстеження вступників проводиться на підставі Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 09.07.2009 року № 355, зареєстрованого 22.09.2009 року у Міністерстві юстиції України за № 893/16909, з метою оцінки індивідуальних психологічних якостей вступників, необхідних для успішного навчання на Військового коледжу та оволодіння обраною військовою спеціальністю.

Психологічне обстеження включає: оцінку військової спрямованості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та оцінку професійної придатності вступників до успішного навчання. Індивідуальні психологічні якості вступника оцінюються як “пройшов професійний психологічний відбір” або “не пройшов професійний психологічний відбір”.

Максимальна оцінка індивідуальних психічних якостей становить 70 балів.

Кандидати на навчання, у яких при тестуванні з оцінки індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 50% максимальної кількості балів (менше 35 балів), вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, і з числа кандидатів для вступу до Військового коледжу відраховуються.

7.2. Усі кандидати на навчання для підготовки на посади осіб сержантського складу обов’язково проходять оцінку рівня фізичної підготовки. Рівень фізичної підготовки визначається за результатами практичного виконання трьох фізичних вправ.

Усі вправи приймаються протягом одного дня в такій послідовності: спочатку вправи на швидкість, потім силові вправи, в кінці – вправи на витривалість. Перед початком кожної вправи вступнику надається час для проведення розминки, не менше 10 хвилин.

Для виконання вправ дається одна спроба. В окремих випадках (під час зриву, падіння тощо) екзаменатор може дозволити виконати вправу повторно. Повторне виконання вправ з метою покращення отриманої оцінки не дозволяється.

Вправи оцінюються за Нормативами для визначення фізичної підготовленості військовослужбовців Збройних Сил України, пункт 7.1.6 наказу Міністра оборони України від 30.12.2009 № 685 “Про затвердження Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України”.

Програма перевірки рівня фізичної підготовленості включає:

для військовослужбовців (чоловіків) та юнаків:

сила – вправа № 1 “Підтягування на перекладині”;

швидкість – вправа № 23 “Біг на 100 метрів”;

витривалість вправа № 28 “Біг на 3 км”.

для осіб жіночої статі:

сила – вправа № 5 “Комплексна силова вправа”

швидкість – вправа № 23 “Біг на 100 метрів”;

витривалість – вправа № 26 “Біг на 1 км”;

Результати виконання трьох фізичних вправ переводяться в бали відповідно до таблиці нарахування балів, максимальна оцінка становить 70 балів.

Рівень фізичної підготовленості оцінюється як “залік” або “незалік”.

Оцінка “незалік” виставляється, якщо абітурієнт набрав менше 35 балів.

При отриманні оцінки “незалік” вступник з числа кандидатів для вступу до Військового коледжу відраховується, до подальшого складання випробувань та участі в конкурсі не допускається.

Таблиця нарахування балів за виконання фізичних вправ

Бали

Категорії кандидатів на навчання

3 числа

військовослужбовців

(чоловіки)

З числа цивільної молоді

(юнаки)

Особи жіночої статі

№ 23

№ 1

№ 28

№ 23

№ 1

№ 28

№ 23

№ 5

№ 26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30

13.00

12.30

4.30

29

13.02

12.32

4.33

28

13.05

12.35

4.36

27

13.10

12.40

4.39

26

13.15

12.45

4.42

25

13.20

12.50

4.45

24

13.25

12.55

4.48

23

13.30

13.00

4.51

22

11

13.35

12

13.05

30

4.54

21

-

13.40

-

13.10

-

4.57

20

10

13.45

11

13.15

-

5.00

19

-

13.50

-

13.20

29

5.03

18

14,6

9

13.55

13,6

10

13.25

16,8

-

5.06

17

14,7

-

14.00

13,7

-

13.30

16,9

-

5.09

16

14,8

8

14.05

13,8

9

13.35.

17,0

28

5.12

15

14,9

-

14.10

13,9

-

13.40

17,1

-

5.15

14

15,0

7

За результат у вправі нижчий ніж вказаний у таблиці кандидат на навчання оцінюється як “незалік”

14,0

8

За результат у вправі нижчий ніж вказаний у таблиці кандидат на навчання оцінюється як “незалік”

17,2

-

За результат у вправі нижчий ніж вказаний у таблиці кандидат на навчання оцінюється як “незалік”

13

15,1

-

14,1

-

17,4

27

12

15,2

-

14,2

-

17,6

-

11

15,3

6

14,3

7

17,8

-

10

15,4

-

14,4

-

18,0

26

9

15,5

-

14,5

-

18,1

25

8

15,6

5

14,6

6

18,2

24

7

15,7

14,7

-

18,3

23

6

15,8

14,8

-

18,4

22

5

15,9

15,0

5

18,5

21

4

16,0

15,2

18,6

20

3

16,1

15,4

18,7

18

2

16,3

15,6

18,8

16

1

16,5

16,0

19,0

14

0

-

-

7.3. Медичний огляд військово-лікарською комісією вступників проводиться згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 14.08.08 року № 402. Медичний огляд не передбачає лікувальних заходів.

За результатами медичного огляду вступника військово-лікарською комісією робиться висновок щодо його придатності до військової служби та навчання у Військовому коледжі – “придатний” або “непридатний”.

При наявності висновку “непридатний” вступник із числа кандидатів для вступу до Військового коледжу відраховується.

VIIІ. Цільовий прийом до Військового коледжу

8.1. Відповідно до цільового прийому за окремим конкурсом зараховуються на навчання до Військового коледжу військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, випускники 2012 року Київського військового ліцею імені Івана Богуна, військово-морського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою на місця, що визначаються щорічним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

8.2 Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

8.3. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

ІХ. Зарахування за співбесідою

9.1. За результатами співбесіди зараховуються особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

9.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

9.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

Х. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

10.1. Зараховуються до Військового коледжу відповідно до розділу XІІІ цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

10.2. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу до Військового коледжу закінчили підготовчі курси Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностях підготовки при вступі на відповідну спеціальність підготовки додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації.

ХІ. Зарахування поза конкурсом:

11.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ” надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування ” (зі змінами);

особи, яким відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці ” надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді ”;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві “Шахта імені О.Ф. Засядька” (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

11.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється відбірковою комісією Військового коледжу за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожної спеціальності, доведеної вищому навчальному закладу.

ХІІ. Право на першочергове зарахування

12.1. Право на першочергове зарахування до Військового коледжду мають:

особи, яким відповідно до Закону України “Про охорону дитинства” надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей ” надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

особи, яким відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України “Про статус гірських населених пунктів в Україні” надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 року № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді” надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 року № 849 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року “Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році” надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

вступники, яким це право визначено правилами прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

12.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 12.1 цих Правил.

ХІІІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

13.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за кількістю балів від більшого до меншого.

13.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такий послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

особи, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються особи, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

13.3. У межах кожної зазначеної в пункті 13.2. категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

13.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

13.5. Рейтинговий список вступників складається за кожною спеціальністю підготовки окремо відповідно до рейтингу.

До рейтингового списку вносяться всі особи, які за результатами вступних випробувань отримали позитивні оцінки.

13.6. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті університету із зазначенням категорій списку та конкурсного бала кожного вступника. Зазначені списки оновлюються приймальною комісією щодня протягом строку проведення конкурсного відбору.

XІV. Надання рекомендацій для зарахування

14.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендування до зарахування на навчання до Військового коледжу.

14.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на офіційних стендах приймальної комісії. Одночасно ця інформація оприлюднюється на веб-сайті університету.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

XV . Реалізація права вступників на вибір місця навчання

15.1. Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування на декілька напрямів підготовки, не пізніше як за два дні до підсумкового засідання Приймальної комісії, зобов’язані поінформувати Приймальну комісію щодо спеціальності, за якою бажають навчатися у Військовому коледжі, й відповідно подати оригінали документа про освітній рівень та сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти.

15.2. За наявності вакантних місць Приймальна комісія має право допускати до участі в конкурсі щодо зарахування на навчання осіб, які не пройшли конкурсний відбір в іншому вищому військовому навчальному закладі, за умови складання однакових вступних випробувань.

XVІ. Наказ про зарахування

16.1. Наказ про зарахування до складу курсантів видається не пізніше 1 серпня 2012 року ректором Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та оприлюднюється на інформаційному стенді Приймальної комісії і веб-сайті університету.

16.2. На підставі наказу ректора університету видається наказ начальника Військового коледжу.

16.3. Наказ ректора університету про зарахування на навчання на основі повної загальної середньої освіти надсилається до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

ХVІІ. Додаткове зарахування до Військового коледжу та зберігання робіт вступників і внесення змін до правил прийому

17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Військового коледжу. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування) і не пройшли за конкурсом на навчання.

17.2. Матеріали з проведення вступних випробувань вступників, які не пройшли конкурсний відбір і не зараховані на навчання, зберігаються у Військовому коледжі протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого вищого військового навчального закладу за результатами вступних випробувань, то його документи разом з матеріалами вступних випробувань надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

17.3. Вступникам, які не пройшли до Військового коледжу за конкурсом, видається довідка про результати складання вступних випробувань встановленого зразка.

17.4. Вступники, не прийняті на навчання, направляються:

військовослужбовці – до попереднього місця служби;

особи з числа цивільної молоді – у районні (міські) військові комісаріати за місцем проживання.

Особові справи та інші документи видаються вступникам на руки під розписку, про що повідомляються військові комісаріати та військові частини.

ХVІІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Військового коледжу

18.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу).

18.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України надано право спостерігати за роботою Приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

18.3. Голова Приймальної комісії, зазвичай, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа курсантів.

Адреса приймальної комісії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка:

32300, м. Кам'янець-Подільський,

Хмельницька область, вул. Огієнка, 61

Адреса відбіркової комісії Військового коледжу сержантського складу

Кам’янець-Подільського національного університету

імені Івана Огієнка:

32300, м. Кам'янець-Подільський,

Хмельницька область, вул. Гагаріна, 56

тел. (03849) 5-13-76

секретар відбіркової комісії Косовський Сергій Анатолійович

тел. 0630635757, 0968051922, 0507378541

Начальник Військового коледжу сержантського складу

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

полковник В.П.СЛЮСАРЧУК

Додаток 7.1

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей підготовки , за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Денна форма навчання

0505

Машинобудування та матеріалообробка

5.05050281

Експлуатація озброєння і техніки інженерних військ

50

2,5 роки

1702

Цивільна безпека

5.17020102

Радіаційний та хімічний контроль

50

2,5 роки

0507

Електротехніка та електромеханіка

5.05070101

Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем

25

2,5 роки

Додаток 7.2

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ У СЕРТИФІКАТІ

УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

(вступних екзаменів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус

предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Експлуатація озброєння і техніки інженерних військ

5.05050281

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика або фізика

Профільний

124

Радіаційний та хімічний контроль

5.17020102

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика або фізика

Профільний

124

Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем

5.05070101

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика або фізика

Профільний

124

Додаток 7.3

Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою,

значенням 200-бальної шкали

1

106,0

2,6

115,6

4,2

125,9

5,8

141,1

7,4

156,3

9

171,5

10,6

186,7

1,1

106,6

2,7

116,2

4,3

126,9

5,9

142,1

7,5

157,3

9,1

172,4

10,7

187,6

1,2

107,2

2,8

116,8

4,4

127,8

6

143,0

7,6

158,2

9,2

173,4

10,8

188,6

1,3

107,8

2,9

117,4

4,5

128,8

6,1

144,0

7,7

159,2

9,3

174,3

10,9

189,5

1,4

108,4

3

118,0

4,6

129,7

6,2

144,9

7,8

160,1

9,4

175,3

11

190,5

1,5

109,0

3,1

118,6

4,7

130,7

6,3

145,9

7,9

161,1

9,5

176,2

11,1

191,4

1,6

109,6

3,2

119,2

4,8

131,6

6,4

146,8

8

162,0

9,6

177,2

11,2

192,4

1,7

110,2

3,3

119,8

4,9

132,6

6,5

147,8

8,1

163,0

9,7

178,1

11,3

193,3

1,8

110,8

3,4

120,4

5

133,5

6,6

148,7

8,2

163,9

9,8

179,1

11,4

194,3

1,9

111,4

3,5

121,0

5,1

134,5

6,7

149,7

8,3

164,9

9,9

180,0

11,5

195,2

2

112,0

3,6

121,6

5,2

135,4

6,8

150,6

8,4

165,8

10

181,0

11,6

196,2

2,1

112,6

3,7

122,2

5,3

136,4

6,9

151,6

8,5

166,8

10,1

181,9

11,7

197,1

2,2

113,2

3,8

122,8

5,4

137,3

7

152,5

8,6

167,7

10,2

182,9

11,8

198,1

2,3

113,8

3,9

123,4

5,5

138,3

7,1

153,5

8,7

168,7

10,3

183,8

11,9

199,0

2,4

114,4

4

124,0

5,6

139,2

7,2

154,4

8,8

169,6

10,4

184,8

12

200,0

2,5

115,0

4,1

125,0

5,7

140,2

7,3

155,4

8,9

170,5

10,5

185,7

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Бібліографічний покажчик змісту (1920-2009 рр.) Кам'янець-Подільський 2010

  Документ
  В. С. Прокопчук – доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 2. О. М. Завальнюк кандидат історичних наук, професор, ректор Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

  Документ
  В. С. Прокопчук – доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 3. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012

  Документ
  Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.
 4. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2012 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 5. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2011 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,

Другие похожие документы..