Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
- оказание консультативной помощи в решении конфликтных ситуаций, возникающих в ходе образовательного процесса, по запросу органов управления образова...полностью>>
'Программа'
На рубеже нового тысячелетия больше внимания стало уделять­ся гуманитаризации образования. На первый план начинает выхо­дить духовное, человеческое. ...полностью>>
'Документ'
В далёком прошлом философы Древней Греции предполагали, что вся материя едина, но приобретает те или иные свойства в зависимости от её «сущности». Не...полностью>>
'Документ'
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів" (далі - Положення (стандарт) 21) визначає методологічні засад...полностью>>

Правила прийому до Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

7.3. Медичний огляд військово-лікарською комісією вступників проводиться згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 14.08.08 року № 402. Медичний огляд не передбачає лікувальних заходів.

За результатами медичного огляду вступника військово-лікарською комісією робиться висновок щодо його придатності до військової служби та навчання у Військовому коледжі – “придатний” або “непридатний”.

При наявності висновку “непридатний” вступник із числа кандидатів для вступу до Військового коледжу відраховується.

VIIІ. Цільовий прийом до Військового коледжу

8.1. Відповідно до цільового прийому за окремим конкурсом зараховуються на навчання до Військового коледжу військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, випускники 2012 року Київського військового ліцею імені Івана Богуна, військово-морського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою на місця, що визначаються щорічним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

8.2 Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

8.3. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

ІХ. Зарахування за співбесідою

9.1. За результатами співбесіди зараховуються особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

9.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

9.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

Х. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

10.1. Зараховуються до Військового коледжу відповідно до розділу XІІІ цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

10.2. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу до Військового коледжу закінчили підготовчі курси Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностях підготовки при вступі на відповідну спеціальність підготовки додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації.

ХІ. Зарахування поза конкурсом:

11.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ” надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування ” (зі змінами);

особи, яким відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці ” надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді ”;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві “Шахта імені О.Ф. Засядька” (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

11.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється відбірковою комісією Військового коледжу за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожної спеціальності, доведеної вищому навчальному закладу.

ХІІ. Право на першочергове зарахування

12.1. Право на першочергове зарахування до Військового коледжду мають:

особи, яким відповідно до Закону України “Про охорону дитинства” надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей ” надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

особи, яким відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України “Про статус гірських населених пунктів в Україні” надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 року № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді” надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 року № 849 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року “Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році” надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

вступники, яким це право визначено правилами прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

12.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 12.1 цих Правил.

ХІІІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

13.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за кількістю балів від більшого до меншого.

13.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такий послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

особи, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються особи, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

13.3. У межах кожної зазначеної в пункті 13.2. категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

13.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

13.5. Рейтинговий список вступників складається за кожною спеціальністю підготовки окремо відповідно до рейтингу.

До рейтингового списку вносяться всі особи, які за результатами вступних випробувань отримали позитивні оцінки.

13.6. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті університету із зазначенням категорій списку та конкурсного бала кожного вступника. Зазначені списки оновлюються приймальною комісією щодня протягом строку проведення конкурсного відбору.

XІV. Надання рекомендацій для зарахування

14.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендування до зарахування на навчання до Військового коледжу.

14.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на офіційних стендах приймальної комісії. Одночасно ця інформація оприлюднюється на веб-сайті університету.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

XV . Реалізація права вступників на вибір місця навчання

15.1. Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування на декілька напрямів підготовки, не пізніше як за два дні до підсумкового засідання Приймальної комісії, зобов’язані поінформувати Приймальну комісію щодо спеціальності, за якою бажають навчатися у Військовому коледжі, й відповідно подати оригінали документа про освітній рівень та сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти.

15.2. За наявності вакантних місць Приймальна комісія має право допускати до участі в конкурсі щодо зарахування на навчання осіб, які не пройшли конкурсний відбір в іншому вищому військовому навчальному закладі, за умови складання однакових вступних випробувань.

XVІ. Наказ про зарахування

16.1. Наказ про зарахування до складу курсантів видається не пізніше 1 серпня 2012 року ректором Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та оприлюднюється на інформаційному стенді Приймальної комісії і веб-сайті університету.

16.2. На підставі наказу ректора університету видається наказ начальника Військового коледжу.

16.3. Наказ ректора університету про зарахування на навчання на основі повної загальної середньої освіти надсилається до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

ХVІІ. Додаткове зарахування до Військового коледжу та зберігання робіт вступників і внесення змін до правил прийому

17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Військового коледжу. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування) і не пройшли за конкурсом на навчання.

17.2. Матеріали з проведення вступних випробувань вступників, які не пройшли конкурсний відбір і не зараховані на навчання, зберігаються у Військовому коледжі протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого вищого військового навчального закладу за результатами вступних випробувань, то його документи разом з матеріалами вступних випробувань надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

17.3. Вступникам, які не пройшли до Військового коледжу за конкурсом, видається довідка про результати складання вступних випробувань встановленого зразка.

17.4. Вступники, не прийняті на навчання, направляються:

військовослужбовці – до попереднього місця служби;

особи з числа цивільної молоді – у районні (міські) військові комісаріати за місцем проживання.

Особові справи та інші документи видаються вступникам на руки під розписку, про що повідомляються військові комісаріати та військові частини.

ХVІІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Військового коледжу

18.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу).

18.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України надано право спостерігати за роботою Приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

18.3. Голова Приймальної комісії, зазвичай, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа курсантів.

Адреса приймальної комісії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка:

32300, м. Кам'янець-Подільський,

Хмельницька область, вул. Огієнка, 61

Адреса відбіркової комісії Військового коледжу сержантського складу

Кам’янець-Подільського національного університету

імені Івана Огієнка:

32300, м. Кам'янець-Подільський,

Хмельницька область, вул. Гагаріна, 56

тел. (03849) 5-13-76

секретар відбіркової комісії Косовський Сергій Анатолійович

тел. 0630635757, 0968051922, 0507378541

Начальник Військового коледжу сержантського складу

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

полковник В.П.СЛЮСАРЧУК

Додаток 7.1

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей підготовки , за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Денна форма навчання

0505

Машинобудування та матеріалообробка

5.05050281

Експлуатація озброєння і техніки інженерних військ

50

2,5 роки

1702

Цивільна безпека

5.17020102

Радіаційний та хімічний контроль

50

2,5 роки

0507

Електротехніка та електромеханіка

5.05070101

Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем

25

2,5 роки

Додаток 7.2

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ У СЕРТИФІКАТІ

УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

(вступних екзаменів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус

предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Експлуатація озброєння і техніки інженерних військ

5.05050281

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика або фізика

Профільний

124

Радіаційний та хімічний контроль

5.17020102

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика або фізика

Профільний

124

Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем

5.05070101

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика або фізика

Профільний

124

Додаток 7.3

Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою,

значенням 200-бальної шкали

1

106,0

2,6

115,6

4,2

125,9

5,8

141,1

7,4

156,3

9

171,5

10,6

186,7

1,1

106,6

2,7

116,2

4,3

126,9

5,9

142,1

7,5

157,3

9,1

172,4

10,7

187,6

1,2

107,2

2,8

116,8

4,4

127,8

6

143,0

7,6

158,2

9,2

173,4

10,8

188,6

1,3

107,8

2,9

117,4

4,5

128,8

6,1

144,0

7,7

159,2

9,3

174,3

10,9

189,5

1,4

108,4

3

118,0

4,6

129,7

6,2

144,9

7,8

160,1

9,4

175,3

11

190,5

1,5

109,0

3,1

118,6

4,7

130,7

6,3

145,9

7,9

161,1

9,5

176,2

11,1

191,4

1,6

109,6

3,2

119,2

4,8

131,6

6,4

146,8

8

162,0

9,6

177,2

11,2

192,4

1,7

110,2

3,3

119,8

4,9

132,6

6,5

147,8

8,1

163,0

9,7

178,1

11,3

193,3

1,8

110,8

3,4

120,4

5

133,5

6,6

148,7

8,2

163,9

9,8

179,1

11,4

194,3

1,9

111,4

3,5

121,0

5,1

134,5

6,7

149,7

8,3

164,9

9,9

180,0

11,5

195,2

2

112,0

3,6

121,6

5,2

135,4

6,8

150,6

8,4

165,8

10

181,0

11,6

196,2

2,1

112,6

3,7

122,2

5,3

136,4

6,9

151,6

8,5

166,8

10,1

181,9

11,7

197,1

2,2

113,2

3,8

122,8

5,4

137,3

7

152,5

8,6

167,7

10,2

182,9

11,8

198,1

2,3

113,8

3,9

123,4

5,5

138,3

7,1

153,5

8,7

168,7

10,3

183,8

11,9

199,0

2,4

114,4

4

124,0

5,6

139,2

7,2

154,4

8,8

169,6

10,4

184,8

12

200,0

2,5

115,0

4,1

125,0

5,7

140,2

7,3

155,4

8,9

170,5

10,5

185,7Скачать документ

Похожие документы:

 1. Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Бібліографічний покажчик змісту (1920-2009 рр.) Кам'янець-Подільський 2010

  Документ
  В. С. Прокопчук – доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 2. О. М. Завальнюк кандидат історичних наук, професор, ректор Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

  Документ
  В. С. Прокопчук – доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 3. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012

  Документ
  Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.
 4. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2012 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 5. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2011 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,

Другие похожие документы..