Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
К местным анестетикам относятся лекарственные средства, которые в определенных концентрациях блокируют нервную проводимость. Они действуют на любую ч...полностью>>
'Документ'
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных б...полностью>>
'Документ'
1. Бартенев С.А. Экономические теории и школы: (история и современность): Курс лекций. -М.: Издательство БЕК, 1996.2. Всемирная история экономической...полностью>>
'Конспект'
как организация уп­равления фирмой - создание всех необходимых условий (правовых, оранизационных,экономических,социальных, технических, технологически...полностью>>

Правила прийому до Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1.1. Цей Порядок визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до К-ПНУ імені Івана Огієнка (далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

- заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до К-ПНУ імені Івана Огієнка (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти шляхом заповнення ним в режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою та містить відомості про обраний ним напрям підготовки;

- особистий електронний кабінет вступника – web-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до К-ПНУ імені Івана Огієнка та контролює її статус;

- статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється К-ПНУ імені Івана Огієнка в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.

Параметр «статус електронної заяви» може набувати таких значень:

- «заяву подано до ВНЗ» – підтвердження факту подання електронної заяви до К-ПНУ імені Івана Огієнка;

- «заява потребує уточнення» – інформація про те, що електронну заяву прийнято К-ПНУ імені Івана Огієнка до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу К-ПНУ імені Івана Огієнка зобов’язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення та в який спосіб їх необхідно подати;

- «заяву зареєстровано у ВНЗ» – інформація про те, що електронну заяву прийнято К-ПНУ імені Івана Огієнка до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та розпочато процес щодо прийняття рішення про допуск вступника до участі у конкурсному відборі;

- «власника заяви допущено до участі у конкурсному відборі» – інформація про те, що власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі;

- «власника заяви не допущено до участі у конкурсному відборі» - інформація про те, що власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення Приймальної комісії. При присвоєнні електронній заяві цього статусу К-ПНУ імені Івана Огієнка зазначає причину відмови;

- «власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» - інформація про проходження вступником конкурсного відбору на навчання за кошти державного бюджету. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання за кошти державного бюджету вступник зобов’язаний виконати вимоги другого абзацу пункту 14.1 розділу XІV цих Правил прийому;

- «власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб» - інформація про проходження вступником конкурсного відбору на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб вступник зобов’язаний виконати вимоги другого абзацу пункту 14.1 розділу XІV цих Правил прийому;

- «власника заяви не рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» - інформація про те, що вступник не пройшов конкурсний відбір на навчання за кошти державного бюджету;

- «власника заяви не рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб» - інформація про те, що вступник не пройшов конкурсний відбір на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб;

- «власника заяви виключено із списку рекомендованих до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» - інформація про те, що вступник втратив право бути зарахованим на навчання до К-ПНУ імені Івана Огієнка за кошти державного бюджету у зв’язку з невиконанням вимог пункту 15.2 розділу XV цих Правил прийому;

- «власника заяви зараховано на навчання до ВНЗ» - інформація про те, що наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до К-ПНУ імені Івана Огієнка.

1.3. К-ПНУ імені Івана Огієнка подає не пізніше ніж до 1 березня до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) такі відомості:

перелік напрямів, за якими К-ПНУ імені Івана Огієнка оголошує прийом на навчання, із зазначенням факультетів, на яких ведеться підготовка за кожним напрямом;

ліцензовані обсяги за кожним напрямом з розподілом по факультетах, на яких ведеться підготовка.

II. Подання електронної заяви

2.1. Електронну заяву можуть подати вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати 2008, або 2009, або 2010, або 2011 року та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та не мають підстав для особливих умов зарахування. Прізвище, ім’я, по батькові вступника у сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання різних років повинно збігатися з прізвищем, іменем, по батькові вступника в атестаті про повну загальну середню освіту.

2.2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за адресою .ua.

2.3. Під час реєстрації вступник подає такі дані:

- адресу електронної пошти, до якої має доступ вступник;

- номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

- серію та номер атестата про повну загальну середню освіту.

2.4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 2.3 цього розділу Порядку, перевіряються в Єдиній базі.

2.5. У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника, що зазначені у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання та в атестаті про повну загальну середню освіту, дані про які знаходяться в Єдиній базі, вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.

У разі втрати логіну та паролю вступник може відновити їх за умови звернення до служби технічної підтримки Адміністратора Єдиної бази.

2.6. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та паролю на інтернет-сайті за адресою .ua.

2.7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний із зазначенням телефонних кодів), дату видачі медичної довідки за формою № 086-о, середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту, визначений відповідно до пункту 6.2 розділу VI цих Правил прийому, та обирає вищий навчальний заклад і напрям підготовки.

Крім того, вступник в особистому електронному кабінеті може внести дані щодо інших власних сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

2.8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ К-ПНУ імені Івана Огієнка. У момент подання електронна заява отримує статус «Заяву подано до ВНЗ».

2.9. Подана електронна заява може бути анульована вступником в особистому електронному кабінеті до моменту отримання статусу «Заяву зареєстровано у ВНЗ» або «Заява потребує уточнення».

2.10. Електронна заява, яка протягом 48 годин з моменту подання вступником не отримала іншого статусу, ніж «Заяву подано до ВНЗ», автоматично анулюється.

III. Прийняття та розгляд електронної заяви Приймальною комісією К-ПНУ імені Івана Огієнка

3.1. К-ПНУ імені Івана Огієнка не пізніше ніж до 1 березня призначає уповноважену особу Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв (далі – уповноважена особа), яка є відповідальною за вчасне прийняття та розгляд електронних заяв.

3.2. Уповноважена особа відповідає за прийняття до розгляду електронних заяв, що відображені в розділі Єдиної бази, до якого має доступ К-ПНУ імені Івана Огієнка, протягом однієї години після їх надходження, але не пізніше ніж до кінця поточного робочого дня.

3.3. Визначення статусу електронної заяви, що прийнята до розгляду, здійснюється Приймальною комісією протягом 24 годин з часу її прийняття і відображається в особистому кабінеті вступника із значеннями: «Заяву зареєстровано у ВНЗ» або «Заява потребує уточнень».

При встановленні електронній заяві статусу «Заява потребує уточнень» уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Заяву зареєстровано у ВНЗ».

3.4. На підставі рішення Приймальної комісії про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до К-ПНУ імені Івана Огієнка уповноважена особа встановлює один з таких статусів електронної заяви вступника: «Власника заяви допущено до участі у конкурсному відборі», «Власника заяви не допущено до участі у конкурсному відборі».

3.5. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та до якого Приймальною комісією прийнято рішення про рекомендацію до зарахування на навчання відповідно до розділу XІІI Правил прийому, зі статусу «Власника заяви допущено до участі у конкурсному відборі» на статус «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету».

Для електронних заяв, поданих вступниками, відносно яких рішення про рекомендацію до зарахування на навчання за кошти державного бюджету приймальною комісією не прийнято, встановлюється статус «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб».

Зміна статусу електронної заяви вступника здійснюється не пізніше ніж до 12 години дня, в який Приймальною комісією прийнято таке рішення.

При коригуванні списку рекомендованих до зарахування згідно з розділом XІІІ Правил прийому раніше отриманий статус розгляду електронних заяв вступників зі статусу «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб» в строки, встановлені пунктом 13.2 розділу XІІI Правил прийому, може бути змінено на статус «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету».

3.6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» або «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб», зобов’язаний виконати вимоги другого абзацу пункту 14.1 розділу XІV Правил прийому.

3.7. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 3.6 цього розділу, ректор К-ПНУ імені Івана Огієнка на підставі рішення Приймальної комісії про рекомендування на зарахування для навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Власника заяви зараховано на навчання до ВНЗ»

3.8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» або «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб», вимог, передбачених пунктом 3.6 цього розділу, рішення про рекомендування його на зарахування анулюється Приймальною комісією. На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус «Власника заяви виключено із списку рекомендованих до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» або «Власника заяви виключено із списку рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб».

Додаток 7 до Правил прийому до

К-ПНУ імені Івана Огієнка в 2012 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Військового коледжу сержантського складу

Кам’янець-Подільського національного університету

імені Івана Огієнка в 2012 році

Кам’янець-Подільський – 2011

Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу

Кам’янець-Подільського національного університету

імені Івана Огієнка в 2012 році

Провадження освітньої діяльності у Військовому коледжі сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (серія АВ № 586512 від 11.08.2011 року), термін дії ліцензії – до 19.12.2014 року та до 11.08.2016 року.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 20 жовтня 2011 року за № 1221/19959, 1222/19960, Інструкції про порядок проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 14 квітня 1998 року № 152 (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 червня 1998 року за № 398/2838.

 1. Загальні положення

1.1. Військовий коледж сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (далі – Військовий коледж) оголошує прийом на підготовку сержантських кадрів для Збройних Сил України з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

1.2. Перелік спеціальностей підготовки військових фахівців, за якими Військовий коледж здійснює прийом на навчання, наведено в додатку 7.1.

1.3. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти та вступних екзаменів при вступі на навчання до Військового коледжу у 2012 році за відповідними спеціальностями підготовки наведено в додатку 7.2.

Вступники до Військового коледжу обов’язково проходять такі вступні випробування: психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної підготовленості та медичний огляд військово-лікарською комісією.

1.4. Навчання військових фахівців у Військовому коледжі здійснюється за схемою підготовки “курсант” у статусі військовослужбовця протягом усього терміну навчання.

1.5. У складі Приймальної комісії створюється відбіркова комісія Військового коледжу (далі – відбіркова комісія).

 1. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються за власним бажанням особи з повною загальною середньою освітою, які відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

особи віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання;

військовослужбовці строкової військової служби та військовозобов’язані віком до 23 років;

військовослужбовці військової служби за контрактом, які не мають військових звань офіцерського складу, віком до 30 років.

III. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Військовому коледжі здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи відбіркової комісії Військового коледжу

Відбіркова комісія працює за адресою:

вул. Гагаріна, 56, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область.

Графік роботи відбіркової комісії протягом року:

Понеділок-п’ятниця: 830-1830

Субота: 830-1430

Перерва: 1300-1500

Неділя — вихідний день

Графік роботи відбіркової комісії з 02.07.2012 року до 1.08.2012 року:

Понеділок- п’ятниця: 830-1830

Субота: 830-1500

Перерва: 1300-1500

Неділя — вихідний день

  1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Вступники на основі

повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

За надходженням з військових комісаріатів та штабів з’єднань, об’єднань

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити вступні випробування, що проводить Військовий коледж

20 липня 2012 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

21 – 29 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

30 липня 2012 року

Терміни зарахування вступників

Не пізніше 1 серпня 2012 року

4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Військовий коледж, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводиться в ті ж строки, що й для вступників на основі повної загальної середньої освіти.

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад.

5.1. Вступники з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити на навчання до Військового коледжу, в період з 1 січня до 1 червня 2012 року подають особисто заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання.

У заяві зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові;

рік, місяць і день народження;

поштовий індекс, адреса місця проживання та номер телефону;

найменування Військового коледжу (Військовий коледж сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка);

обрану спеціальність підготовки;

До заяви додаються:

автобіографія;

копія документа державного зразка про освіту (випускники навчальних закладів року вступу на навчання додають довідку про поточну успішність);

шість кольорових фотокарток (без головного убору, 3 х 4 см);

копії документів, які встановлюють право на пільги відповідно до чинного законодавства;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

два поштових конверти з марками та заповненими: особистою адресою проживання та адресою районного (міського) військового комісаріату, де вступник перебуває на військовому обліку.

Паспорт громадянина України, де повинна бути вказана група крові, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа державного зразка про повну загальну середню освіту (документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) та додаток до нього, оригінали сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти і документів про право на пільги вступник подає особисто до Приймальної (відбіркової) комісії після прибуття до Військового коледжу.

У разі, якщо у військкоматі рознарядка до Військового коледжу відсутня або вона вже виконана, вступник може до 1 червня 2012 року подати заяву безпосередньо начальнику Військового коледжу. У заяві необхідно додатково вказати поштову адресу районного (міського) військкомату, у якому кандидат на навчання перебуває на військовому обліку.

Документи кандидатів на навчання надсилаються військкоматами до Військового коледжу не пізніше 20 червня 2012 року.

5.2. Військовослужбовці строкової військової служби та ті, які проходять військову службу за контрактом і бажають вступити на навчання до Військового коледжу, подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня 2012 року.

В рапорті вказується:

військове звання, прізвище, ім’я та по батькові;

займана посада;

рік, місяць, день народження;

освіта;

найменування Військового коледжу (Військовий коледж сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка);

обрана спеціальність підготовки.

До рапорту додаються:

копія документа про освіту (атестата, диплома), шість кольорових фотокарток (без головного убору, 3 х 4 см), які завірені штабом військової частини, автобіографія, службова картка.

Військовослужбовці, які відповідають вимогам щодо навчання до Військового коледжу, направляються встановленим порядком на первинний медичний огляд до військово-лікарської комісії для визначення придатності до навчання у Військовому коледжі.

Документи на кандидатів із числа військовослужбовців командири військових частин надсилають до штабів з’єднань.

Рішення про зарахування військовослужбовців кандидатами до вступу на навчання до Військового коледжу чи про відмову в направленні на навчання приймають командири з’єднань. У разі прийняття позитивного рішення документи на військовослужбовця надсилаються по команді.

Затверджені списки кандидатів на навчання з числа військовослужбовців з доданням відповідних документів надсилаються до Військового коледжу до 15 травня 2012 року.

Військовослужбовці строкової військової служби, які відібрані кандидатами на навчання, направляються командирами військових частин на 25-денні навчальні збори до Військового коледжу, які проводяться в період з 26 червня по 20 липня 2012 року. Строк прибуття військовослужбовців до місця проведення навчальних зборів – за 1-2 дні до початку їх роботи. Після завершення навчальних зборів військовослужбовці складають вступні випробування.

Кандидат на навчання з числа військовослужбовців після прибуття до Військового коледжу подає особисто до відбіркової комісії: паспорт громадянина України, де повинна бути вказана група крові, військовий квиток, оригінал документа державного зразка про повну загальну середню освіту (документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) та додаток до нього, оригінал документа про право на пільги.

5.3. Вступники мають право подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.4. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією Військового коледжу, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.5. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Військовому коледжі:

військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу, – при вступі на денну форму навчання до Військового коледжу;Скачать документ

Похожие документы:

 1. Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Бібліографічний покажчик змісту (1920-2009 рр.) Кам'янець-Подільський 2010

  Документ
  В. С. Прокопчук – доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 2. О. М. Завальнюк кандидат історичних наук, професор, ректор Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

  Документ
  В. С. Прокопчук – доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 3. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012

  Документ
  Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.
 4. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2012 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 5. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2011 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,

Другие похожие документы..