Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Сказка'
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения Московского городского фестиваля театрального семейного творчества «Сказка приходит в тво...полностью>>
'Литература'
Рождественский подарок [Электронный ресурс] : аудиокнига / чтец: В. Самойлов, В. Герасимов. - М. : Ардис, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Поздрав...полностью>>
'Рассказ'
«Пари»«От нечего делать»«Радость»«Необыкновенный»«Неудачный визит»«Перед свадьбой»«О, женщины, женщины!»«Красавицы»«Шампанское»«Выигрышный билет»«Лош...полностью>>
'Документ'
Задачами конференции являются обсуждение актуальных вопросов академического партнерства, взаимодействия науки, образования и промышленности и подгото...полностью>>

Правила прийому до Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства до К-ПНУ імені Івана Огієнка

17.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту в межах обсягу державного замовлення.

17.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до К-ПНУ імені Івана Огієнка за напрямами підготовки галузей знань «педагогічна освіта», «мистецтво», «гуманітарні науки», «журналістика та інформація», «соціально-політичні науки» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

17.3. При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

17.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до К-ПНУ імені Івана Огієнка за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому К-ПНУ імені Івана Огієнка, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

XVIІI. Додаткове зарахування до К-ПНУ імені Івана Огієнка та зберігання робіт вступників

18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з К-ПНУ імені Івана Огієнка. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування, що проводить К-ПНУ імені Івана Огієнка) і не пройшли за конкурсом на навчання.

18.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XІХ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до К-ПНУ імені Івана Огієнка

19.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

19.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою Приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання Приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

19.3. Голова Приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

19.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування його з числа студентів.

19.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до К-ПНУ імені Івана Огієнка здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

Приймальна комісія зобов’язана подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Відповідальний секретар

Приймальної комісії В.М.Лабунець

Додаток 1 до Правил прийому до К-ПНУ імені Івана Огієнка в 2012 році

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Найменування

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Екстернатна форма навчання

Заочна форма навчання

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0101

Педагогічна освіта

8.01010201

Початкова освіта

20

20

1 рік

2 роки

10300

7200

7200

0202

Мистецтво

8.02020401

Музичне мистецтво*

10

10

1 рік

2 роки

10300

7200

7200

8.02020501

Образотворче мистецтво*

6

6

1 рік

2 роки

10300

7200

7200

8.02020601

Реставрація творів мистецтв*

10

-

2 роки

-

10300

-

-

8.02020801

Декоративно-прикладне мистецтво*

10

-

2 роки

-

10300

-

-

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

0101

Педагогічна освіта

8.01010501

Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка

5

5

1 рік

2 роки

10300

7200

7200

8.01010501

Корекційна освіта. Логопедія

5

5

1 рік

2 роки

10300

7200

7200

0301

Соціально-політичні науки

8.03010201

Психологія*

10

10

1 рік

2 роки

10300

7200

7200

1801

Специфічні категорії

8.18010020

Управління навчальним закладом

30

-

1 рік

-

10300

-

-

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

8.01020101

Фізичне виховання*

30

30

1 рік

2 роки

10300

7200

7200

8.01020302

Фізична реабілітація

8

7

1 рік

2 роки

10300

-

7200

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0203

Гуманітарні науки

8.02030201

Історія*

55

55

1 рік

2 роки

10300

7200

7200

0301

Соціально-політичні науки

8.03010401

Політологія*

15

15

1 рік

2 роки

10300

-

7200

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

0203

Гуманітарні науки

8.02030301

Українська мова і література*

30

30

1 рік

2 роки

10300

7200

7200

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

0203

Гуманітарні науки

8.02030302

Мова і література (російська)*

5

5

1 рік

2 роки

10300

7200

7200

8.02030302

Мова і література (англійська)*

35

35

1 рік

2 роки

10300

7200

7200

8.02030302

Мова і література (німецька)*

5

5

1 рік

2 роки

10300

7200

7200

ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0401

Природничі науки

8.04010201

Біологія*

10

10

1 рік

2 роки

10300

7200

7200

8.04010401

Географія*

10

10

1 рік

2 роки

10300

-

7200

8.04010601

Екологія та охорона навколишнього середовища*

10

-

1 рік

-

10300

-

-

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0402

Фізико-математичні науки

8.04020101

Математика*

20

20

1 рік

2 роки

10300

7200

7200

8.04020301

Фізика*

15

15

1 рік

2 роки

10300

7200

7200

0403

Системні науки та кібернетика

8.04030201

Інформатика*

15

-

1 рік

-

10300

-

-

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

Галузі знань

Спеціальності

Додаткова спеціальність, спеціалізація

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Найменування

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Екстернатна форма навчання

Заочна форма навчання

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0101

Педагогічна освіта

7.01010101

Дошкільна освіта

7.01010201 Початкова освіта

50

-

1 рік

-

10000

-

-

-

-

36

-

1 рік

-

-

5200

7.01010201

Початкова освіта

Спеціалізація: Інформатика

100

-

1 рік

-

10000

5200

-

Спеціалізація: Англійська мова

Спеціалізація: Німецька мова

-

-

105

-

1 рік

-

-

5200

0202

Мистецтво

7.02020401

Музичне мистецтво*

Спеціалізація: Художня культура

35

-

1 рік

-

10000

5200

-

-

-

50

-

1 рік

-

-

5200

7.02020501

Образотворче мистецтво*

Спеціалізація: Дизайн

25

1 рік

10000

5200

-

-

-

20

-

1 рік

-

-

5200

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

0101

Педагогічна освіта

7.01010501

Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка

Спеціалізація: Логопедія

40

15

1 рік

1 рік

10000

5200

5200

Спеціалізація: Спеціальна психологія

-

-

-

7.01010501

Корекційна освіта. Логопедія

Спеціалізація: Спеціальна психологія

30

55

1 рік

1 рік

10000

5200

5200

7.01010601

Соціальна педагогіка (спеціалізація: Соціально-психологічна реабілітація)

Спеціалізація: Людина і світ

50

50

1 рік

1 рік

10000

-

5200

0301

Соціально-політичні науки

7.03010201

Психологія*

Спеціалізація: Практична психологія

85

100

1 рік

1 рік

10000

5200

5200

Спеціалізація: Психологія праці та управління

Спеціалізація: Клінічна психологія

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

7.01020101

Фізичне виховання*

Спеціалізація: Методика спортивно-масової роботи

70

62

1 рік

1 рік

10000

5200

5200

7.01020302

Фізична реабілітація

-

25

-

1 рік

-

10000

-

-

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0203

Гуманітарні науки

7.02030201

Історія*

-

195

160

1 рік

1 рік

10000

5200

5200

0301

Соціально-політичні науки

7.03010401

Політологія*

-

25

25

1 рік

1 рік

10000

-

5200

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

0203

Гуманітарні науки

7.02030301

Українська мова і література*

Спеціалізація: Українознавство

150

-

1 рік

-

10000

5200

-

Спеціалізація: Редагування освітніх видань

7.02030302 Філологія. Англійська мова і література

7.02030302 Філологія. Німецька мова і література

-

-

50

-

1 рік

-

-

5200

0303

Журналістика та інформація

7.03030101

Журналістика

-

25

-

1 рік

-

10000

-

-

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

0203

Гуманітарні науки

7.02030302

Мова і література (англійська, німецька)*

-

115

-

1 рік

-

11500

5200

-

7.02030302

Мова і література (англійська)*

-

-

60

-

1 рік

-

-

5200

7.02030302

Мова і література (німецька, англійська)*

-

20

-

1 рік

-

10000

5200

-

7.02030302

Мова і література (німецька)*

-

-

30

-

1 рік

-

-

5200

ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0401

Природничі науки

7.04010201

Біологія*

7.04010401 Географія*

65

-

1 рік

-

10000

5200

-

-

-

75

-

1 рік

-

-

5200

7.04010401

Географія*

7.04010201 Біологія*

50

-

1 рік

-

10000

-

-

-

-

35

-

1 рік

-

-

5200

7.04010601

Екологія та охорона навколишнього середовища*

-

30

25

1 рік

1 рік

10000

-

5200

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0305

Економіка та підприємництво

7.03050401

Економіка підприємства

-

50

50

1 рік

1 рік

10000

-

5200

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0402

Фізико-математичні науки

7.04020101

Математика*

Спеціалізація: Інформатика

80

-

1 рік

-

10000

5200

-

Спеціалізація: Економіка

7.04020301

Фізика*

Спеціалізація: Інформатика

65

-

1 рік

-

10000

5200

-

Спеціалізація: Технічна творчість

0403

Системні науки та кібернетика

7.04030201

Інформатика*

-

40

-

1 рік

-

10000

-

-

ШЕПЕТІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

Галузі знань

Спеціальності

Додаткова спеціальність, спеціалізація

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Найменування

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Екстернатна форма навчання

Заочна форма навчання

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0101

Педагогічна освіта

7.01010101

Дошкільна освіта

-

-

24

-

1 рік

-

-

5200

7.01010201

Початкова освіта

-

-

40

-

1 рік

-

-

5200

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

0101

Педагогічна освіта

7.01010501

Корекційна освіта. Логопедія

Спеціалізація: Спеціальна психологія

-

50

-

1 рік

-

-

5200

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

7.01020101

Фізичне виховання*

Спеціалізація: Методика спортивно-масової роботи

-

48

-

1 рік

-

-

5200

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0203

Гуманітарні науки

7.02030201

Історія*

-

-

50

-

1 рік

-

-

5200

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

0203

Гуманітарні науки

7.02030301

Українська мова і література*

-

-

50

-

1 рік

-

-

5200

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

0203

Гуманітарні науки

7.02030302

Мова і література (англійська)*

-

-

30

-

1 рік

-

-

5200

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Екстернатна форма навчання

Заочна форма навчання

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0101

Педагогічна освіта

6.010101

Дошкільна освіта

50

36

4 роки

4 роки

10000

-

5600

6.010101

Дошкільна освіта (на основі ОКР молодшого спеціаліста)

-

-

2 роки

-

-

5600

6.010102

Початкова освіта

80

105

4 роки

4 роки

10000

5600

5600

6.010102

Початкова освіта (на основі ОКР молодшого спеціаліста)

-

-

2 роки

-

5600

5600

0202

Мистецтво

6.020204

Музичне мистецтво*

60

-

4 роки

-

10000

5600

-

6.020204

Музичне мистецтво* (на основі ОКР молодшого спеціаліста)

50

2 роки

2 роки

10000

5600

5600

6.020205

Образотворче мистецтво*

25

25

4 роки

4 роки

10000

5600

5600

6.020205

Образотворче мистецтво* (на основі ОКР молодшого спеціаліста)

-

-

2 роки

-

5600

5600

6.020205

Образотворче мистецтво

20

-

4 роки

-

10000

-

-

6.020206

Реставрація творів мистецтва

15

-

4 роки

-

10000

-

-

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

0101

Педагогічна освіта

6.010105

Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка

25

25

4 роки

4 роки

10000

5600

5600

6.010105

Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка (на основі ОКР молодшого спеціаліста)

-

-

2 роки

-

5600

5600

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія

45

55

4 роки

4 роки

10000

5600

5600

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія (на основі ОКР молодшого спеціаліста галузі знань 1201 «Медицина»)

3 роки

3 роки

10000

5600

5600

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія (на основі ОКР молодшого спеціаліста)

-

-

2 роки

-

5600

5600

6.010106

Соціальна педагогіка

40

25

4 роки

4 роки

10000

-

5600

6.010106

Соціальна педагогіка (на основі ОКР молодшого спеціаліста)

-

-

2 роки

-

-

5600

1301

Соціальне забезпечення

6.130101

Соціальна допомога

50

50

4 роки

4 роки

10000

-

5600

0301

Соціально-політичні науки

6.030102

Психологія*

85

100

4 роки

4 роки

10000

5600

5600

6.030102

Психологія* (на основі ОКР молодшого спеціаліста)

3 роки

3 роки

10000

5600

5600

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

6.010201

Фізичне виховання*

100

77

4 роки

4 роки

10200

5600

5600

6.010203

Здоров'я людини*

30

30

4 роки

4 роки

10000

-

5600

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0203

Гуманітарні науки

6.020302

Історія*

215

130

4 роки

4 роки

10000

5600

5600

0301

Соціально-політичні науки

6.030104

Політологія*

25

15

4 роки

4 роки

10000

-

5600

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

0203

Гуманітарні науки

6.020303

Філологія*. Українська мова і література

130

50

4 роки

4 роки

10000

5600

5600

6.020303

Філологія*. Українська мова і література (на основі ОКР молодшого спеціаліста)

2 роки

2 роки

10000

5600

5600

0303

Журналістика та інформація

6.030301

Журналістика

35

35

4 роки

4 роки

10000

-

5600

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

0203

Гуманітарні науки

6.020303

Філологія*. Російська мова і література

15

-

4 роки

-

10000

5600

-

6.020303

Філологія*. Англійська мова і література

115

60

4 роки

4 роки

11900

5600

5600

6.020303

Філологія*. Німецька мова і література

20

30

4 роки

4 роки

10500

5600

5600

ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0401

Природничі науки

6.040102

Біологія*

65

60

4 роки

4 роки

10000

5600

5600

6.040104

Географія*

50

35

4 роки

4 роки

10000

-

5600

6.040106

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

30

-

4 роки

-

10000

-

-

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0305

Економіка та підприємництво

6.030501

Економічна теорія

25

25

4 роки

4 роки

9500

-

5600

6.030504

Економіка підприємства

75

50

4 роки

4 роки

10000

-

5600

6.030504

Економіка підприємства (на основі ОКР молодшого спеціаліста)

2 роки

2 роки

10000

-

5600

6.030505

Управління персоналом і економіка праці

50

25

4 роки

4 роки

10000

-

5600

1401

Сфера обслуговування

6.140103

Туризм

50

-

4 роки

-

10000

-

-

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0402

Фізико-математичні науки

6.040201

Математика*

90

-

4 роки

-

10000

5600

-

6.040203

Фізика*

65

-

4 роки

-

10000

5600

-

0403

Системні науки та кібернетика

6.040302

Інформатика

50

-

4 роки

-

10000

-

-

ФАКУЛЬТЕТ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

0505

Машинобудування та матеріалообробка

6.050502

Інженерна механіка

50

-

4 роки

-

-

-

-

1601

Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону

6.160101

Військове управління (за видами Збройних Сил України: Сухопутні війська)

120

-

4 роки

-

-

-

-

За напрямами підготовки “Початкова освіта”, “Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка”, “Корекційна освіта. Логопедія” та напрямами, позначеними *, здійснюється підготовка фахівців із присвоєнням кваліфікації вчителя.

ШЕПЕТІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Екстернатна форма навчання

Заочна форма навчання

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0101

Педагогічна освіта

6.010101

Дошкільна освіта

-

24

-

4 роки

-

-

5600

6.010101

Дошкільна освіта (на основі ОКР молодшого спеціаліста)

-

-

2 роки

-

-

5600

6.010102

Початкова освіта

-

40

-

4 роки

-

-

5600

6.010102

Початкова освіта (на основі ОКР молодшого спеціаліста)

-

-

2 роки

-

-

5600

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

0101

Педагогічна освіта

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія

-

50

-

4 роки

-

-

5600

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія (на основі ОКР молодшого спеціаліста галузі знань 1201 «Медицина»)

-

-

3 роки

-

-

5600

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія

-

-

2 роки

-

-

5600

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

6.010201

Фізичне виховання*

-

48

-

4 роки

-

-

5600

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0203

Гуманітарні науки

6.020302

Історія*

-

50

-

4 роки

-

-

5600

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

0203

Гуманітарні науки

6.020303

Філологія*. Українська мова і література

-

50

-

4 роки

-

-

5600

6.020303

Філологія*. Українська мова і література (на основі ОКР молодшого спеціаліста)

-

-

2 роки

-

-

5600

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

0203

Гуманітарні науки

6.020303

Філологія*. Англійська мова і література

-

30

-

4 роки

-

-

5600

ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0401

Природничі науки

6.040102

Біологія*

-

25

-

4 роки

-

-

5600

За напрямами підготовки “Початкова освіта”, “Корекційна освіта. Логопедія” та напрямами, позначеними *, здійснюється підготовка фахівців із присвоєнням кваліфікації вчителя.

ВІЙСЬКОВИЙ КОЛЕДЖ СЕРЖАНТСЬКОГО СКЛАДУ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0505

Машинобудування та матеріалообробка

5.05050281

Експлуатація озброєння і техніки інженерних військ

50

-

-

2,5 роки

-

-

-

-

-

1702

Цивільна безпека

5.17020102

Радіаційний та хімічний контроль

50

-

-

2,5 роки

-

-

-

-

-

0507

Електротехніка та електромеханіка

5.05070101

Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем

25

-

-

2,5 роки

-

-

-

-

-

Додаток 2 до Правил прийому до К-ПНУ імені Івана Огієнка в 2012 році

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

За денною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

державного бюджету*

За кошти фізичних, юридичних осіб**

Назва

Код

Код

Назва

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Музичне мистецтво*

5.02020401

6.020204

Музичне мистецтво*

І

2 роки

*

**

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

Лікувальна справа

5.12010101

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія

І

3 роки

*

**

Сестринська справа

5.12010102

Медико-профілактична справа

5.12010103

Лікувальна справа

5.12010101

6.030102

Психологія*

І

3 роки

*

**

Сестринська справа

5.12010102

Медико-профілактична справа

5.12010103

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

Початкова освіта

5.01010201

6.020303

Філологія*. Українська мова і література

І

2 роки

*

**

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

6.030504

Економіка підприємства

І

2 роки

*

**

Економіка підприємства

5.03050401

Прикладна статистика

5.03050601

Маркетингова діяльність

5.03050701

Комерційна діяльність

5.03050702

Фінанси і кредит

5.03050801

Оціночна діяльність

5.03050802

Бухгалтерський облік

5.03050901

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03051002

За напрямом підготовки “Корекційна освіта. Логопедія” та напрямами, позначеними *, здійснюється підготовка фахівців із присвоєнням кваліфікації вчителя.

* Визначається обсягами державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році.

** На вакантні місця в межах ліцензованого обсягу.

За заочною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

державного бюджету*

За кошти фізичних, юридичних осіб**

Назва

Код

Код

Назва

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Дошкільна освіта

5.01010101

6.010101

Дошкільна освіта

І

2 роки

*

**

Початкова освіта

5.01010201

Початкова освіта

5.01010201

6.010102

Початкова освіта

І

2 роки

*

**

Дошкільна освіта

5.01010101

Музичне мистецтво*

5.02020401

6.020204

Музичне мистецтво*

І

2 роки

*

**

Образотворче мистецтво*

5.02020501

6.020205

Образотворче мистецтво*

І

2 роки

*

**

Дизайн

5.02020701

Декоративно-прикладне мистецтво

5.02020801

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

Дошкільна освіта

5.01010101

6.010105

Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка

І

2 роки

*

**

Початкова освіта

5.01010201

Дошкільна освіта

5.01010101

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія

І

2 роки

*

**

Початкова освіта

5.01010201

Лікувальна справа

5.12010101

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія

І

3 роки

*

**

Сестринська справа

5.12010102

Медико-профілактична справа

5.12010103

Соціальна педагогіка

5.01010601

6.010106

Соціальна педагогіка

І

2 роки

*

**

Дошкільна освіта

5.01010101

Початкова освіта

5.01010201

Лікувальна справа

5.12010101

6.030102

Психологія*

І

3 роки

*

**

Сестринська справа

5.12010102

Медико-профілактична справа

5.12010103

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

Початкова освіта

5.01010201

6.020303

Філологія*. Українська мова і література

І

2 роки

*

**

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

6.030504

Економіка підприємства

І

2 роки

*

**

Економіка підприємства

5.03050401

Прикладна статистика

5.03050601

Маркетингова діяльність

5.03050701

Комерційна діяльність

5.03050702

Фінанси і кредит

5.03050801

Оціночна діяльність

5.03050802

Бухгалтерський облік

5.03050901

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03051002

За напрямами підготовки “Початкова освіта”, “Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка”, “Корекційна освіта. Логопедія” та напрямами, позначеними *, здійснюється підготовка фахівців із присвоєнням кваліфікації вчителя.

* Визначається обсягами державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році.

** На вакантні місця в межах ліцензованого обсягу.

ШЕПЕТІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

За заочною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб**

Назва

Код

Код

Назва

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Дошкільна освіта

5.01010101

6.010101

Дошкільна освіта

І

2 роки

-

**

Початкова освіта

5.01010201

Початкова освіта

5.01010201

6.010102

Початкова освіта

І

2 роки

-

**

Дошкільна освіта

5.01010101

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

Дошкільна освіта

5.01010101

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія

І

2 роки

-

**

Початкова освіта

5.01010201

Лікувальна справа

5.12010101

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія

І

3 роки

-

**

Сестринська справа

5.12010102

Медико-профілактична справа

5.12010103

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

Початкова освіта

5.01010201

6.020303

Філологія*. Українська мова і література

І

2 роки

-

**

За напрямами підготовки “Початкова освіта”, “Корекційна освіта. Логопедія” та напрямами, позначеними *, здійснюється підготовка фахівців із присвоєнням кваліфікації вчителя.

** На вакантні місця в межах ліцензованого обсягу.

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

За денною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Музичне мистецтво*

5.02020401

6.020204

Музичне мистецтво*

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершен-ня 2011-2012 навчального року

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

Лікувальна справа

5.12010101

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія

ІІ

3 роки

Буде оголошено після завершення 2011-2012 навчального року

Сестринська справа

5.12010102

Медико-профілактична справа

5.12010103

Лікувальна справа

5.12010101

6.030102

Психологія*

ІІ

3 роки

Буде оголошено після завершення 2011-2012 навчального року

Сестринська справа

5.12010102

Медико-профілактична справа

5.12010103

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

Початкова освіта

5.01010201

6.020303

Філологія*. Українська мова і література

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершен-ня 2011-2012 навчального року

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

6.030504

Економіка підприємства

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершення 2011-2012 навчального року

Економіка підприємства

5.03050401

Прикладна статистика

5.03050601

Маркетингова діяльність

5.03050701

Комерційна діяльність

5.03050702

Фінанси і кредит

5.03050801

Оціночна діяльність

5.03050802

Бухгалтерський облік

5.03050901

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03051002

За напрямом підготовки “Корекційна освіта. Логопедія” та напрямами, позначеними *, здійснюється підготовка фахівців із присвоєнням кваліфікації вчителя.

За заочною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Дошкільна освіта

5.01010101

6.010101

Дошкільна освіта

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершен-ня 2011-2012 навчального року

Початкова освіта

5.01010201

Початкова освіта

5.01010201

6.010102

Початкова освіта

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершен-ня 2011-2012 навчального року

Дошкільна освіта

5.01010101

Музичне мистецтво*

5.02020401

6.020204

Музичне мистецтво*

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершен-ня 2011-2012 навчального року

Образотворче мистецтво*

5.02020501

6.020205

Образотворче мистецтво*

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершення 2011-2012 навчального року

Дизайн

5.02020701

Декоративно-прикладне мистецтво

5.02020801

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

Дошкільна освіта

5.01010101

6.010105

Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершен-ня 2011-2012 навчального року

Початкова освіта

5.01010201

Дошкільна освіта

5.01010101

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершен-ня 2011-2012 навчального року

Початкова освіта

5.01010201

Лікувальна справа

5.12010101

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія

ІІ

3 роки

Буде оголошено після завершен-ня 2011-2012 навчального року

Сестринська справа

5.12010102

Медико-профілактична справа

5.12010103

Соціальна педагогіка

5.01010601

6.010106

Соціальна педагогіка

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершення 2011-2012 навчального року

Дошкільна освіта

5.01010101

Початкова освіта

5.01010201

Соціальна робота

5.13010101

6.130101

Соціальна допомога

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершен-ня 2011-2012 навчального року

Лікувальна справа

5.12010101

6.030102

Психологія*

ІІ

3 роки

Буде оголошено після завершення 2011-2012 навчального року

Сестринська справа

5.12010102

Медико-профілактична справа

5.12010103

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Фізичне виховання*

5.01020101

6.010201

Фізичне виховання*

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершен-ня 2011-2012 навчального року

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

Початкова освіта

5.01010201

6.020303

Філологія*. Українська мова і література

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершен-ня 2011-2012 навчального року

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

6.030504

Економіка підприємства

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершення 2011-2012 навчального року

Економіка підприємства

5.03050401

Прикладна статистика

5.03050601

Маркетингова діяльність

5.03050701

Комерційна діяльність

5.03050702

Фінанси і кредит

5.03050801

Оціночна діяльність

5.03050802

Бухгалтерський облік

5.03050901

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03051002

За напрямами підготовки “Початкова освіта”, “Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка”, “Корекційна освіта. Логопедія” та напрямами, позначеними *, здійснюється підготовка фахівців із присвоєнням кваліфікації вчителя.

ШЕПЕТІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

За заочною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Дошкільна освіта

5.01010101

6.010101

Дошкільна освіта

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершен-ня 2011-2012 навчального року

Початкова освіта

5.01010201

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Фізичне виховання*

5.01020101

6.010201

Фізичне виховання*

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершен-ня 2011-2012 навчального року

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

Початкова освіта

5.01010201

6.020303

Філологія*. Українська мова і література

ІІІ

2 роки

Буде оголошено після завершен-ня 2011-2012 навчального року

За напрямами підготовки позначеними *, здійснюється підготовка фахівців із присвоєнням кваліфікації вчителя.

Додаток 3 до Правил прийому до К-ПНУ імені Івана Огієнка в 2012 році

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус

предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Дошкільна освіта

6.010101

Встановлено 20%

1. Українська мова та література

Профільний

140

2. Біологія

Непрофільний

124

3. Математика або історія України

Непрофільний

124

Початкова освіта

6.010102

Встановлено 20%

1. Українська мова та література

Профільний

140

2. Математика

Непрофільний

124

3. Біологія або історія України

Непрофільний

124

Музичне мистецтво*

6.020204

Встановлено 20%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Творчий конкурс

Профільний

140

Образотворче мистецтво*

6.020205

Встановлено 20%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Творчий конкурс

Профільний

140

Образотворче мистецтво

6.020205

Встановлено 20%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Творчий конкурс

Профільний

140

Реставрація творів мистецтва

6.020206

Встановлено 20%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Творчий конкурс

Профільний

140

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка

6.010105

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Біологія

Профільний

140

3. Іноземна мова або історія України

Непрофільний

124

Корекційна освіта. Логопедія

6.010105

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Біологія

Профільний

140

3. Іноземна мова або історія України

Непрофільний

124

Соціальна педагогіка

6.010106

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

140

3. Іноземна мова або біологія

Непрофільний

124

Соціальна допомога

6.130101

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

140

3. Географія або іноземна мова

Непрофільний

124

Психологія*

6.030102

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Біологія

Профільний

140

3. Історія України або іноземна мова

Непрофільний

124

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Фізичне виховання*

6.010201

Встановлено 10%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Біологія

Непрофільний

124

3. Творчий конкурс

Профільний

140

Здоров'я людини*

6.010203

Встановлено 10%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Біологія

Непрофільний

124

3. Творчий конкурс

Профільний

140

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Історія*

6.020302

Встановлено 10%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

140

3. Всесвітня історія або іноземна мова

Непрофільний

124

Політологія*

6.030104

Встановлено 10%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

140

3. Всесвітня історія або іноземна мова

Непрофільний

124

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

Філологія*. Українська мова і література

6.020303

Встановлено 20%

1. Українська мова та література

Профільний

140

2. Іноземна мова

Непрофільний

124

3. Історія України

Непрофільний

124

Журналістика

6.030301

Встановлено 20%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Іноземна мова або російська мова

Непрофільний

124

3. Творчий конкурс

Профільний

140

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Філологія*. Російська мова і література

6.020303

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Російська мова

Профільний

140

3. Історія України

Непрофільний

124

Філологія*. Англійська мова і література

6.020303

Встановлено 10%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Іноземна мова (англійська)

Профільний

140

3. Історія України

Непрофільний

124

Філологія*. Німецька мова і література

6.020303

Встановлено 20%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Іноземна мова (німецька)

Профільний

140

3. Історія України

Непрофільний

124

ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Біологія*

6.040102

Встановлено 10%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Біологія

Профільний

140

3. Фізика або хімія

Непрофільний

124

Географія*

6.040104

Встановлено 10%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Географія

Профільний

140

3. Історія України або математика

Непрофільний

124

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

6.040106

Встановлено 10%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Непрофільний

124

3. Хімія або географія

Профільний

140

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Економічна теорія

6.030501

Встановлено 15%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Непрофільний

124

3. Історія України або географія

Профільний

140

Економіка підприємства

6.030504

Встановлено 15%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Непрофільний

124

3. Історія України або географія

Профільний

140

Управління персоналом і економіка праці

6.030505

Встановлено 15%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Непрофільний

124

3. Історія України або географія

Профільний

140

Туризм

6.140103

Встановлено 15%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Географія

Профільний

140

3. Історія України або іноземна мова

Непрофільний

124

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Математика*

6.040201

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

140

3. Фізика або іноземна мова

Непрофільний

124

Фізика*

6.040203

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Фізика

Профільний

140

3. Математика або хімія

Непрофільний

124

Інформатика

6.040302

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

140

3. Фізика або іноземна мова

Непрофільний

124

ФАКУЛЬТЕТ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Військове управління

(за видами Збройних Сил України: Сухопутні війська)

6.160101

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

140

3. Фізика або іноземна мова

Непрофільний

124

Інженерна механіка

6.050502

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

140

3. Фізика або хімія

Непрофільний

124

За напрямами підготовки “Початкова освіта”, “Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка”, “Корекційна освіта. Логопедія” та напрямами, позначеними *, здійснюється підготовка фахівців із присвоєнням кваліфікації вчителя.

ВІЙСЬКОВИЙ КОЛЕДЖ СЕРЖАНТСЬКОГО СКЛАДУ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус

предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Експлуатація озброєння і техніки інженерних військ

5.05050281

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика або фізика

Профільний

124

Радіаційний та хімічний контроль

5.17020102

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика або фізика

Профільний

124

Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем

5.05070101

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика або фізика

Профільний

124

Додаток 4 до Правил прийому до К-ПНУ імені Івана Огієнка в 2012 році

Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого

за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

1

106,0

3,5

121,0

6

143,0

8,5

166,8

11

190,5

1,1

106,6

3,6

121,6

6,1

144,0

8,6

167,7

11,1

191,4

1,2

107,2

3,7

122,2

6,2

144,9

8,7

168,7

11,2

192,4

1,3

107,8

3,8

122,8

6,3

145,9

8,8

169,6

11,3

193,3

1,4

108,4

3,9

123,4

6,4

146,8

8,9

170,5

11,4

194,3

1,5

109,0

4

124,0

6,5

147,8

9

171,5

11,5

195,2

1,6

109,6

4,1

125,0

6,6

148,7

9,1

172,4

11,6

196,2

1,7

110,2

4,2

125,9

6,7

149,7

9,2

173,4

11,7

197,1

1,8

110,8

4,3

126,9

6,8

150,6

9,3

174,3

11,8

198,1

1,9

111,4

4,4

127,8

6,9

151,6

9,4

175,3

11,9

199,0

2

112,0

4,5

128,8

7

152,5

9,5

176,2

12

200,0

2,1

112,6

4,6

129,7

7,1

153,5

9,6

177,2

2,2

113,2

4,7

130,7

7,2

154,4

9,7

178,1

2,3

113,8

4,8

131,6

7,3

155,4

9,8

179,1

2,4

114,4

4,9

132,6

7,4

156,3

9,9

180,0

2,5

115,0

5

133,5

7,5

157,3

10

181,0

2,6

115,6

5,1

134,5

7,6

158,2

10,1

181,9

2,7

116,2

5,2

135,4

7,7

159,2

10,2

182,9

2,8

116,8

5,3

136,4

7,8

160,1

10,3

183,8

2,9

117,4

5,4

137,3

7,9

161,1

10,4

184,8

3

118,0

5,5

138,3

8

162,0

10,5

185,7

3,1

118,6

5,6

139,2

8,1

163,0

10,6

186,7

3,2

119,2

5,7

140,2

8,2

163,9

10,7

187,6

3,3

119,8

5,8

141,1

8,3

164,9

10,8

188,6

3,4

120,4

5,9

142,1

8,4

165,8

10,9

189,5

Додаток 5 до Правил прийому до К-ПНУ імені Івана Огієнка в 2012 році

Таблиця відповідності

середнього бала дипломів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста,

обрахованого за 5-бальною шкалою, значенням 100-бальної шкали

3

60,0

4,1

77,5

3,1

61,5

4,2

80,0

3,2

63,0

4,3

82,5

3,3

64,5

4,4

85,0

3,4

66,0

4,5

87,5

3,5

67,5

4,6

90,0

3,6

69,0

4,7

92,5

3,7

70,5

4,8

95,0

3,8

72,0

4,9

97,5

3,9

73,5

5

100

4

75,0

Додаток 6 до Правил прийому до К-ПНУ імені Івана Огієнка в 2012 році

Порядок

подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Кам’янець-Подільського національного університету

імені Івана Огієнка

I. Загальні положенняСкачать документ

Похожие документы:

 1. Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Бібліографічний покажчик змісту (1920-2009 рр.) Кам'янець-Подільський 2010

  Документ
  В. С. Прокопчук – доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 2. О. М. Завальнюк кандидат історичних наук, професор, ректор Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

  Документ
  В. С. Прокопчук – доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 3. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012

  Документ
  Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.
 4. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2012 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 5. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2011 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,

Другие похожие документы..