Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Литература'
Основы здорового образа жизни и оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим. – Орел, 001 Колесов Д. В. Основы гигиены и санитарии. – М.: Просве...полностью>>
'Закон'
Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны - тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненн...полностью>>
'Закон'
Устойчивое развитие Алтайского края, высокое качество жизни и здоровья его населения могут быть обеспечены только при условии сохранения природных си...полностью>>
'Программа'
Программа учебной дисциплины составлена в соответствии с основной образовательной программой подготовки ВПО МГТУ им. Н.Э. Баумана (специалиста). Реко...полностью>>

Правила прийому до Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

6.7. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються за 200 - бальною шкалою окремо за кожний етап творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три.

6.9. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються К-ПНУ імені Івана Огієнка не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті К-ПНУ імені Івана Огієнка.

6.10. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються К-ПНУ імені Івана Огієнка не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Програми фахових випробувань обов’язково оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті К-ПНУ імені Івана Огієнка.

6.11. Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України (зі змінами), затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.12.1995 р. за № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.01.1996 р. за № 1/1026.

Порядок прийому заяв і документів для вступу на екстернатну форму навчання здійснюється згідно з розділом V цих Правил прийому.

6.12. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.13. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені К-ПНУ імені Івана Огієнка, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора К-ПНУ імені Івана Огієнка.

Апеляція вступника щодо оцінки, отриманої на вступному випробуванні в К-ПНУ імені Івана Огієнка, повинна подаватись ним особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, зазвичай у присутності вступника.

Додаткове опитування абітурієнта при розгляді апеляції не допускається.

6.14. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, Приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

6.15 Для конкурсного відбору осіб, які вступають до К-ПНУ імені Івана Огієнка для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, творчі конкурси проводяться згідно з розкладом вступних випробувань відповідно за програмами творчих конкурсів. Творчі конкурси проводяться на таких напрямах підготовки та в такій формі:

  • 6.020204 Музичне мистецтво*: гра на музичному інструменті, елементарна теорія музики, вокал;

  • 6.020205 Образотворче мистецтво*: малюнок;

  • 6.020205 Образотворче мистецтво: малюнок;

  • 6.020206 Реставрація творів мистецтва: малюнок;

  • 6.010201 Фізичне виховання*: багатоборство;

  • 6.010203 Здоров’я людини*: багатоборство;

  • 6.030301 Журналістика: написання самостійного творчого матеріалу.

VII. Цільовий прийом до К-ПНУ імені Івана Огієнка

7.1. Цільовий прийом організовується:

 • відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»;

 • відповідно до наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, випускники поточного року військового ліцею, військово-морського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою зараховуються на Факультет військової підготовки та до Військового коледжу, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу.

7.2. Особи, які вступають до К-ПНУ імені Івана Огієнка на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

7.3. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки та оголошується разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців.

7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до К-ПНУ імені Івана Огієнка особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова Приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до К-ПНУ імені Івана Огієнка відповідно до розділу XІІ цих Правил прийому за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

- інформатика – при вступі на напрям підготовки «Інформатика»;

- інформаційні технології - при вступі на напрям підготовки «Інформатика»;

- основи економіки – при вступі на напрями галузі знань «Економіка та підприємництво»;

- історія – при вступі на напрями підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Корекційна освіта» (за нозологіями), «Соціальна педагогіка», та напрями галузей знань «Мистецтво», «Гуманітарні науки», «Соціально-політичні науки», «Соціальне забезпечення»;

- екологія – при вступі на напрями підготовки, для яких профільними визначено предмети «Біологія», «Хімія»;

- педагогіка і психологія - при вступі на напрям «Психологія» та напрями галузі знань «Педагогічна освіта».

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за однією з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1, 9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

9.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в 2012 році закінчили підготовче відділення К-ПНУ імені Івана Огієнка, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до К-ПНУ імені Івана Огієнка для навчання на напрями підготовки: 6.040102 Біологія*, 6.040104 Географія*, 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, 6.040201 Математика*, 6.040203 Фізика*, 6.040302 Інформатика, 6.050502 Інженерна механіка додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації у формі тестування. Порядок нарахування додаткових балів особам, зазначеним у цьому пункті, визначається у Положенні про підсумкову атестацію слухачів підготовчого відділення К-ПНУ імені Івана Огієнка.

9.6. Норма, визначена пунктом 9.5 цього розділу, поширюється на підготовче відділення К-ПНУ імені Івана Огієнка, яке має ліцензію на здійснення підготовки до вступу до К-ПНУ імені Івана Огієнка, обсяг навчальних годин якого складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

9.7. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 9.5 цього розділу і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією навчального закладу до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.

X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

  • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

  • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

  • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

  • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

  • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

  • члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється рішенням Приймальної комісії і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного К-ПНУ імені Івана Огієнка. Квота у відсотках з кожного напряму підготовки зазначена у додатку 3.

Зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

XI. Право на першочергове зарахування до К-ПНУ імені Івана Огієнка

11.1. Право на першочергове зарахування до К-ПНУ імені Івана Огієнка мають:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі на Факультет військової підготовки та до Військового коледжу;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

- особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

- випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

- особи, які в 2012 році закінчили підготовче відділення К-ПНУ імені Івана Огієнка і мають відповідне свідоцтво.

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил прийому.

11.3. При однаковому загальному конкурсному балі зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра з урахуванням п.11.1 та п.11.2 цих Правил прийому здійснюється за таким порядком:

 • особи, які мають диплом з відзнакою;

 • призери Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів;

 • особи, які мають наукові публікації;

 • особи, які захистили на кращу оцінку дипломну роботу, що відповідає обраній спеціальності;

 • особи, які отримали на державних екзаменах кращі оцінки з навчальних дисциплін, що відповідають обраній спеціальності;

 • особи, які мають вищий середній бал додатка (додатків) до диплома (дипломів);

 • особи, які мають більший стаж роботи за обраною спеціальністю;

 • особи, які мають більший стаж роботи за спорідненою спеціальністю;

 • особи, які мають вищий середній бал з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки згідно з відповідними навчальними планами підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «спеціаліст» у додатку до диплома.

XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

  • вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

  • вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

  • учасники міжнародних олімпіад;

  • вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

  • за конкурсним балом від більшого до меншого;

  • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

   • прізвище, ім’я та по батькові вступника;

   • конкурсний бал вступника;

   • наявність підстав для вступу поза конкурсом;

   • наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

   • наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті К-ПНУ імені Івана Огієнка із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

XIII. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

13.3. Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

13.5. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення Приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування до К-ПНУ імені Івана Огієнка понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати К-ПНУ імені Івана Огієнка, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.

XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

14.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих Правил прийому, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до Приймальної комісії К-ПНУ імені Івана Огієнка, відбіркової комісії Факультету військової підготовки та відбіркової комісії Військового коледжу.

Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих Правил прийому, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому (при зарахуванні на місця державного замовлення або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів), або (при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб) подати копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений строк не подали до Приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) Приймальна комісія здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

- приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до Приймальної (відбіркової) комісії);

- анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до Приймальної (відбіркової) комісії);

- у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом (спеціальністю).

15.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до Приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

15.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються Приймальною комісією, але не пізніше 25 серпня.

15.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XIII цих Правил прийому.

XVI. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором К-ПНУ імені Івана Огієнка на підставі рішення Приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії і веб-сайті К-ПНУ імені Івана Огієнка у вигляді списку зарахованих.

16.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

16.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 19.4 розділу XIX цих Правил прийому.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

16.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до Приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої К-ПНУ імені Івана Огієнка квоти.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Бібліографічний покажчик змісту (1920-2009 рр.) Кам'янець-Подільський 2010

  Документ
  В. С. Прокопчук – доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 2. О. М. Завальнюк кандидат історичних наук, професор, ректор Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

  Документ
  В. С. Прокопчук – доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 3. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012

  Документ
  Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.
 4. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2012 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 5. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2011 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,

Другие похожие документы..