Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические указания'
Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Введение в специальность» для студентов специальности 030602 «Связи с общественност...полностью>>
'Учебное пособие'
Учебное пособие посвящено проблемам построения эффективных маркетинговых коммуникаций. Особое внимание уделено вопросам организации рекламных коммуни...полностью>>
'Решение'
Как вы знаете, 4 декабря 2011 года  проводятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва, а 4 марта 2012 года - в...полностью>>
'Закон'
Кодекс служебной этики муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода(утвержден решением межведомственного совета по противодействию ко...полностью>>

Правила прийому до Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія К-ПНУ імені Івана Огієнка допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань, творчих конкурсів (див. додаток 3):

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - не нижче 124 балів з конкурсних предметів;

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

К-ПНУ імені Івана Огієнка за рішенням Приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених Правилами прийому до К-ПНУ імені Івана Огієнка, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до К-ПНУ імені Івана Огієнка. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4 до цих Правил прийому. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 3.

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра за скороченими термінами навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра використовується такий порядок формування конкурсного бала:

- конкурсний бал вступника на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за скороченими термінами навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста обчислюється шляхом додавання результатів фахових вступних випробувань (див. таблицю 1), що оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів, та середнього бала всіх оцінок його диплома молодшого спеціаліста, обчисленого за 5-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала, та переведеного у 100-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною в додатку 5;

- конкурсний бал вступника на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра обчислюється шляхом додавання результатів фахових вступних випробувань (див. таблиці 2, 3), що оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів, та середнього бала всіх оцінок його диплома бакалавра, обчисленого за 5-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала, та переведеного у 100-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною в додатку 5;

- конкурсний бал вступника на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста обчислюється шляхом додавання результатів фахових вступних випробувань (див. таблицю 3), що оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів, та середнього бала всіх оцінок його дипломів бакалавра та спеціаліста або лише його диплома спеціаліста, якщо вступник здобув освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти, обчисленого за 5-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала, та переведеного у 100-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною в додатку 5.

Вступники на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за скороченими термінами навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра допускаються до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо їх кількість балів з кожного фахового вступного випробування складає не менше 60.

Для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі базової та повної вищої освіти об’язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови.

Таблиця 1

Шифр і найменування галузі знань, напрям підготовки, код напрямів підготовки, форма навчання та перелік фахових вступних випробувань

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Галузі знань

Напрями підготовки

Форма навчання

Перелік фахових вступних випробувань,

форма проведення

Шифр

Найменування

Код

Назва

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0101

Педагогічна освіта

6.010101

Дошкільна освіта

заочна

Екзамен з дошкільної педагогіки і методики розвитку мовлення дітей дошкільного віку (тестування)

6.010102

Початкова освіта

екстернатна, заочна

Екзамен з педагогіка і методики навчання рідної мови (тестування)

0202

Мистецтво

6.020204

Музичне мистецтво*

денна,

екстернатна, заочна

Творчий конкурс

6.020205

Образотворче мистецтво*

екстернатна,заочна

Творчий конкурс

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

0101

Педагогічна освіта

6.010105

Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка

екстернатна,заочна

Комплексний екзамен з педагогіки і психології (тестування)

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія

екстернатна,заочна

Комплексний екзамен з педагогіки і психології (тестування)

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія (на базі ОКР молодшого спеціаліста галузі знань 1201 “Медицина”)

денна,

екстернатна,заочна

Екзамен з анатомії і фізіології людини (тестування)

6.010106

Соціальна педагогіка

заочна

Комплексний екзамен з педагогіки і психології (тестування)

0301

Соціально-політичні науки

6.030102

Психологія*

денна,

екстернатна,заочна

Екзамен з анатомії і фізіології людини (тестування)

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

0203

Гуманітарні науки

6.020303

Філологія*. Українська мова та література

денна,

екстернатна,заочна

Комплексний екзамен з української мови та літератури (тестування)

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0305

Економіка та підприємництво

6.030504

Економіка підприємства

денна,

заочна

Екзамен з економіки (тестування)

Шепетівський навчально-консультаційний центр

Шифр і найменування галузі знань, напрям підготовки, код напряму підготовки, форма навчання та перелік фахових вступних випробувань

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Галузі знань

Напрями підготовки

Форма навчання

Перелік фахових вступних випробувань,

форма проведення

Шифр

Найменування

Код

Назва

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0101

Педагогічна освіта

6.010101

Дошкільна освіта

заочна

Екзамен з дошкільної педагогіки і методики розвитку мовлення дітей дошкільного віку (тестування)

6.010102

Початкова освіта

заочна

Екзамен з педагогіка і методики навчання рідної мови (тестування)

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

0101

Педагогічна освіта

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія

заочна

Комплексний екзамен з педагогіки і психології (тестування)

6.010105

Корекційна освіта. Логопедія (на базі ОКР молодшого спеціаліста галузі знань 1201 “Медицина”)

заочна

Екзамен з анатомії і фізіології людини (тестування)

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

0203

Гуманітарні науки

6.020303

Філологія*. Українська мова та література

заочна

Комплексний екзамен з української мови та літератури (тестування)

Таблиця 2

Шифр і найменування галузі знань, найменування спеціальності, код спеціальності, форма навчання, додаткова спеціальність, спеціалізація та перелік фахових вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста

Галузі знань

Спеціальності

Форма навчання

Додаткова спеціальність, спеціалізація

Перелік фахових вступних випробувань, форма проведення

Шифр

Найменування

Код

Найменування

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0101

Педагогічна освіта

7.01010101

Дошкільна освіта

денна

7.01010201 Початкова освіта

Комплексний екзамен з фахових методик дошкільної освіти (тестування)

заочна

7.01010201

Початкова освіта

денна,

екстернатна

Спеціалізація: Англійська мова

Комплексний екзамен з методик викладання української мови, математики, природознавства, образотворчого мистецтва, трудового навчання з практикумом (тестування)

Спеціалізація: Німецька мова

Спеціалізація:

Інформатика

заочна

0202

Мистецтво

7.02020401

Музичне мистецтво*

денна,

екстернатна, заочна

Спеціалізація: Художня культура

Комплексний екзамен з музики (усно)

7.02020501

Образотворче мистецтво*

денна,

екстернатна

Спеціалізація: Дизайн

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

заочна

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

0101

Педагогічна освіта

7.01010501

Корекційна освіта. Олігофрено-педагогіка

денна,

екстернатна

Спеціалізація: Логопедія

Комплексний екзамен з теорії та спеціальної методики виховання дітей з особливостями інтелектуального розвитку (тестування)

Спеціалізація: спеціальна психологія

заочна

Спеціалізація: Логопедія

7.01010501

Корекційна освіта. Логопедія

денна,

екстернатна,

заочна

Спеціалізація: Спеціальна психологія

Комплексний екзамен з теорії і спеціальної методики виховання дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку (тестування)

7.01010601

Соціальна педагогіка (спеціалізація: Соціально-психологічна реабілітація)

денна,

заочна

Спеціалізація: Людина і світ

Комплексний екзамен з соціальної педагогіки або технології соціально-педагогічної роботи (за вибором) (тестування)

0301

Соціально-політичні науки

7.03010201

Психологія*

денна,

екстернатна,

заочна

Спеціалізація: Практична психологія

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

Спеціалізація: Психологія праці та управління

Спеціалізація: Клінічна психологія

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

7.01020101

Фізичне виховання*

денна,

екстернатна,

заочна

Спеціалізація: Методика спортивно-масової роботи

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

7.01020302

Фізична реабілітація

денна

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0203

Гуманітарні науки

7.02030201

Історія*

денна,

екстернатна,заочна

Комплексний екзамен з історії (тестування)

0301

Соціально-політичні науки

7.03010401

Політологія*

денна,

заочна

Комплексний екзамен з політології (тестування)

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

0203

Гуманітарні науки

7.02030301

Українська мова і література*

денна,

екстернатна

Спеціалізація: Українознавст-во

Комплексний екзамен з української мови і літератури та методик їх викладання (тестування)

Спеціалізація: Редагування освітніх видань

7.02030302 Філологія. Англійська мова і література

7.02030302 Філологія. Німецька мова і література

заочна

0303

Журналістика та інформація

7.03030101

Журналістика

денна

Комплексний екзамен з історії журналістики, комунікації та журналістської творчості (тестування)

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

0203

Гуманітарні науки

7.02030302

Мова і література (англійська, німецька)*

денна,

екстернатна

Комплексний екзамен з англійської мови і зарубіжної літератури та методик їх викладання (тестування)

7.02030302

Мова і література (англійська)*

заочна

Комплексний екзамен з англійської мови і зарубіжної літератури та методик їх викладання (тестування)

7.02030302

Мова і література (німецька, англійська)*

денна,

екстернатна

Комплексний екзамен з німецької мови і зарубіжної літератури та методик їх викладання (тестування)

7.02030302

Мова і література (німецька)*

заочна

Комплексний екзамен з німецької мови і зарубіжної літератури та методик їх викладання (тестування)

ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0401

Природничі науки

7.04010201

Біологія*

денна,

екстернатна

7.04010401 Географія*

Комплексний екзамен з біології та методики викладання біології (тестування)

заочна

7.04010401

Географія*

денна

7.04010201 Біологія*

Комплексний екзамен з географії з методикою викладання (тестування)

заочна

7.04010601

Екологія та охорона навколишнього середовища*

денна,

заочна

Комплексний екзамен з екології (тестування)

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0305

Економіка та підприємництво

7.03050401

Економіка підприємства

денна,

заочна

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0402

Фізико-математичні науки

7.04020101

Математика*

денна,

екстернатна

Спеціалізація: Інформатика

Комплексний екзамен з математики і методики навчання математики (тестування)

Спеціалізація: Економіка

7.04020301

Фізика*

денна,

екстернатна

Спеціалізація: Інформатика

Комплексний екзамен з фізики і методики навчання фізики (тестування)

Спеціалізація: Технічна творчість

0403

Системні науки та кібернетика

7.04030201

Інформатика*

денна

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

Шепетівський навчально-консультаційний центр

Шифр і найменування галузі знань, найменування спеціальності, код спеціальності, форма навчання, додаткова спеціальність, спеціалізація та перелік фахових вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста

Галузі знань

Спеціальності

Форма навчання

Додаткова спеціальність, спеціалізація

Перелік фахових вступних випробувань, форма проведення

Шифр

Найменування

Код

Найменування

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0101

Педагогічна освіта

7.01010101

Дошкільна освіта

заочна

Комплексний екзамен з фахових методик дошкільної освіти (тестування)

7.01010201

Початкова освіта

заочна

Комплексний екзамен з методик викладання української мови, математики, природознавства, образотворчого мистецтва, трудового навчання з практикумом (тестування)

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

0101

Педагогічна освіта

7.01010501

Корекційна освіта. Логопедія

заочна

Спеціалізація: Спеціальна психологія

Комплексний екзамен з теорії і спеціальної методики виховання дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку (тестування)

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

7.01020101

Фізичне виховання*

заочна

Спеціалізація: Методика спортивно-масової роботи

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0203

Гуманітарні науки

7.02030201

Історія*

заочна

Комплексний екзамен з історії (тестування)

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

0203

Гуманітарні науки

7.02030301

Українська мова і література*

заочна

Комплексний екзамен з української мови і літератури та методик їх викладання (тестування)

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

0203

Гуманітарні науки

7.02030302

Мова і література (англійська)*

заочна

Комплексний екзамен з англійської мови і зарубіжної літератури та методик їх викладання (тестування)

Таблиця 3

Шифр і найменування галузі знань, найменування спеціальності, код спеціальності, форма навчання та перелік фахових вступних випробувань

за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра

Галузі знань

Спеціальності

Форма навчання

Перелік фахових вступних випробувань, форма проведення

Шифр

Найменування

Код

Найменування

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0101

Педагогічна освіта

8.01010201

Початкова освіта

денна,

екстернатна,

заочна

Комплексний екзамен з фахових дисциплін початкового навчання (технології вивчення галузі «Мови і літератури», технології вивчення галузі «Математика», інтегроване вивчення навчальних предметів галузі «Мистецтво», технології вивчення галузі «Людина і світ») (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

0202

Мистецтво

8.02020401

Музичне мистецтво*

денна,

екстернатна,

заочна

Комплексний екзамен з фаху (усно)

Екзамен з іноземної мови (усно)

8.02020501

Образотворче мистецтво*

денна,

екстернатна,

заочна

Комплексний екзамен з образотворчого мистецтва (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

8.02020601

Реставрація творів мистецтв

денна

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

8.02020801

Декоративно-прикладне мистецтво*

денна

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

0101

Педагогічна освіта

8.01010501

Корекційна освіта. Олігофрено-педагогіка

денна, екстернатна,

заочна

Комплексний екзамен з олігофренопедагогіки і спеціальних методик (української мови і математики) (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

8.01010501

Корекційна освіта. Логопедія

денна, екстернатна,

заочна

Комплексний екзамен з логопедії (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

0301

Соціально-політичні науки

8.03010201

Психологія*

денна,

екстернатна,

заочна

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

1801

Специфічні категорії

8.18010020

Управління навчальним закладом

денна

Комплексний екзамен з педагогіки і психології (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

8.01020101

Фізичне виховання*

денна,

екстернатна,

заочна

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

8.01020302

Фізична реабілітація*

денна,

заочна

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0203

Гуманітарні науки

8.02030201

Історія*

денна,

екстернатна,заочна

Комплексний екзамен з історіографії (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

0301

Соціально-політичні науки

8.03010401

Політологія*

денна,

заочна

Комплексний екзамен з політології (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

0203

Гуманітарні науки

8.02030301

Українська мова і література*

денна,

екстернатна,

заочна

Комплексний екзамен з мовознавчих та літературознавчих дисциплін і методик їх викладання (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

0203

Гуманітарні науки

8.02030302

Мова і література (російська)*

денна,

екстернатна,

заочна

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

8.02030302

Мова і література (англійська)*

денна,

екстернатна,

заочна

Комплексний екзамен з англійської мови та фахової методики (тестування)

8.02030302

Мова і література (німецька)*

денна,

екстернатна,

заочна

Комплексний екзамен з німецької мови та фахової методики (тестування)

ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0401

Природничі науки

8.04010201

Біологія*

денна,

екстернатна,

заочна

Комплексний екзамен з біології (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

8.04010401

Географія*

денна,

заочна

Комплексний екзамен з географії (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

8.04010601

Екологія та охорона навколишнього середовища*

денна

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

0402

Фізико-математичні науки

8.04020101

Математика*

денна,

екстернатна,

заочна

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

8.04020301

Фізика*

денна,

екстернатна,

заочна

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)

0403

Системні науки та кібернетика

8.04030201

Інформатика*

денна

Комплексний екзамен з фаху (тестування)

Екзамен з іноземної мови (усно)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Бібліографічний покажчик змісту (1920-2009 рр.) Кам'янець-Подільський 2010

  Документ
  В. С. Прокопчук – доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 2. О. М. Завальнюк кандидат історичних наук, професор, ректор Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

  Документ
  В. С. Прокопчук – доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 3. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012

  Документ
  Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.
 4. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2012 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 5. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2011 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,

Другие похожие документы..