Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Прежде всего я бы хотел поздравить всех девочек и учителей с этим замечательным праздником! Желаю счастья, удачи во всем, крепкого здоровья и всего на...полностью>>
'Документ'
В истории Тамбовского края есть немало ярких страниц, связанных с деятельностью выдающихся представителей культуры, науки, искусства – целой плеяды и...полностью>>
'Документ'
A3. Почему при растирании нельзя массировать подко­ленные, подмышечные и паховые впадины? 1) там близко подходят кровеносные сосуды 2) там расположен...полностью>>
'Документ'
В фестивале участвуют делегации татарской молодежи районов Новосибирской области и городов Сибирского региона, в составе которых: творческие коллекти...полностью>>

Комп'ютеризована методика дослідження підприємницького потенціалу особистості

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Бєльська Н.А.

Цап В.И.

E-Mail: nitelabor@

КОМП'ЮТЕРИЗОВАНА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ

(психодіагностична програма «Бізнесмен»)

Введення.

Динаміка соціально-економічних перетворень в Україні й, зокрема, радикальні зміни в структурі форм власності призвели до необхідності своєчасного виявлення підприємницького потенціалу особистості, - як у рамках спеціалізованих навчальних процесів, так і при вирішенні завдань профорієнтації й профвідбору. Це вимагає нових підходів у роботі існуючих психологічних служб, які покликані надавати відповідні кваліфіковані послуги. Перехід на новий рівень психологічного супроводу бізнесу можливий лише під час впровадження у повсякденну професійну роботу психологів-практиків нових психодіагностичних моделей й інструментів. Одним з таких інструментів є запропонована нижче комп'ютеризована психодіагностична програма «Бізнесмен», що розроблена в 2003 році.

Концепція.

Відповідно до загальноприйнятих положень сучасної теорії психологічного відбору, завдання виявлення професійного потенціалу особистості найбільш ефективно може бути вирішено в рамках системного підходу.

Принцип системного підходу в цьому випадку здійснюється через трьохстороннє дослідження особистості, а саме:

- дослідження мотиваційної структури оптанта (інтересів, схильностей, цінностей);

- дослідження характерологічних особливостей (особистісних рис);

- дослідження структури здатностей і задатків.

Системоутворювальним фактором виступає мотиваційна підструктура, що створює необхідні базові передумови для досягнення певного мінімального рівня професійної успішності і суб'єктивної задоволеності. Дві інші підструктури виступають у статусі психологічного й інтелектуального забезпечення чи підтвердження заявлених професійних інтересів, - що не виключає, у свою чергу, їхнього зустрічного впливу на формування мотиваційної сфери.

Таким чином, аналіз одержуваних у ході дослідження даних проводиться в ракурсі пошуку взаємопідсилювальних відповідностей між виділеними підструктурами особистості. Мета пошуку - формування достовірного прогнозу професійної успішності в тій чи іншій сфері.

Прикладний аспект.

1.Комп'ютеризована психодіагностична програма «Бізнесмен» є стандартизованим дослідженням:

- мотивації оптанта, тобто ступеня виразності його орієнтації на сферу бізнесу й прагнення до самореалізації в професіях даного типу;

- психологічного забезпечення даної мотивації, тобто наявності особистісних якостей, необхідних для досягнення успіху в бізнесі;

- інтелектуального забезпечення даної мотивації, тобто рівня розвитку інтелекту (IQ) і загальної здатності навчатися.

2. У програмі задіяний наступний діагностичний інструментарій:

- тест професійної мотивації (дослідження мотиваційного аспекту);

- скорочена версія 16-ФЛО Кеттелла та методика дослідження комунікативних установок (дослідження психологічного аспекту);

- 3-ій і 5-ій субтести тесту структури інтелекту Амтхауера (дослідження інтелектуального аспекту).

Довідка.

 1. 1. Основою методики Тесту Професійної Мотивації є опитувальник і класифікація професій Дж.Холланда [1].

Авторська версія (модифікація) містить наступні зміни:

- розширення професійного діапазону (класифікації) з 6-ти до 8-ми категорій шляхом введення додаткових категорій “ПРИРОДА” й “РИЗИК”;

- зміна й розширення стимульного матеріалу, з метою врахування специфіки сучасного українського ринку праці;

- введення додаткового блоку “ПРОФЕСІЙНІ ЦІННОСТІ”;

- стандартизація одержаних результатів відповідно до віку й статі осіб, що обстежуються (на вибірці з 450 чоловік).

З метою економії часу в програмі використовується скорочений варіант методики (один субтест з трьох наявних).

За результатами ТПМ виводиться показник, що відображає ступінь зацікавленості («вмотивованості») оптанта, який обстежується, в сфері підприємництва й бізнесу (за 10-бальною системою).

2. Вивчення структури особистості здійснюється за допомогою

- 16-ФЛО (16-факторного опитувальника Р. Кеттелла (R. Cattell) [2],

- Методики дослідження комунікативних установок (МДКУ). [1].

Використання 16-ФЛО було зумовлено:

1) можливістю отримувати за його допомогою інформацію про професійно значущі якості в широкому діапазоні;

2) можливістю побудови орієнтовного «Профілю підприємця», що з'явилася як результат тривалої практики тестування даної професійної категорії та математичної обробки матеріалів.

У програмі використовується спеціалізований (скорочений – 121 питання) варіант опитувальника Кеттелла, що включає 10 шкал з 16-ти (10-ФЛО). Вибір шкал був зумовлений результатами кореляційного й факторного аналізу психологічної інформації, отриманими за допомогою 16-ФЛО на вибірці з 309 чоловік (осіб, що довгостроково й успішно працюють у сфері бізнесу). Виділені 10 найбільш значущих шкал були інтегровані в цілісну формулу, що враховує питому вагу (внесок) кожного параметра й дозволяє виводити показник ступеня психологічної готовності до підприємницької діяльності в 10-бальній системі.

Використання МДКУ обумовлено:

1) математично виявленою високою значущістю шкал, що складають зазначену методику, для прогнозу успішності в сфері підприємництва;

2) можливістю в значній мірі уточнити результати середнього рівня, що були отримані за допомогою 10-ФЛО, з виявленням у них прихованої тенденції до високої або низької виразності якості;

3) можливістю «відсіяти» вочевидь непридатних до самостійної практичної діяльності кандидатів.

Показники шкал МДКУ аналогічним чином інтегровані у формулу, розрахунок якої виводить додатковий показник психологічної готовності та у значній мірі уточнює (підсилює або нівелює) попередній показник.

За результатами 10-ФЛО й МДКУ виводиться узагальнений показник особистісного забезпечення підприємницької діяльності (в 10-бальній системі).

3. Для вивчення інтелектуального потенціалу в програмі використовуються скорочені варіанти 3-го та 5-го субтестів ТСІ Р. Амтхауера (R.Amthauer, IST). [Л.Бурлачук, С..Морозов «Словарь-справочник по психологической диагностике», Киев, Наукова думка, 1989.]

Використання 3-го субтеста («Аналогії») обумовлено високою значущістю інтелектуальних характеристик, що виявляються за його допомогою, а саме: володіння лексиконом; здатність до виявлення аналогій і встановлення логічних зв'язків між різними видами вербальної інформації, здатність комбінувати знання з різних галузей, гнучкість і швидкість перемикання вербального мислення, здатність знаходити найбільш точне рішення з ряду приблизних.

Використання 5-го субтеста («Завдання на рахунок» або «Практичне математичне мислення») обумовлено високою значущістю в діяльності бізнесмена розумових рахункових (фінансово-аналітичних) операцій з метою визначення економічної вигідності комерційних проектів.

Субтести використовуються в скороченому варіанті - кількість завдань у кожному з них скорочено з 20 до 10; відповідно вдвічі скорочується час тестування інтелекту (3,5 хвилин на 3-й субтест і 5 хвилин на 5-й). До того ж дотримується умова наростання рівня складності завдань, що задається повним варіантом ТСІ. Відповідність класичним нормам ТСІ забезпечується подвоєнням кількість правильних відповідей. За результатами субтестів виводиться узагальнений показник IQ.

Бланковий варіант програми формувався протягом 1991-2002 р. при вирішенні завдань діагностики підприємницького, лідерського й організаційного потенціалу на базі Київського центру профорієнтації молоді, Київської міської служби зайнятості, Київського центру дослідження проблем інтелекту «Сигма».

В процесі апробації програми досліджуваними у різні періоди часу виступали приватні підприємці малого бізнесу, а також співробітники різних київських приватних компаній (банк «Ажіо», ТОВ «Фантал», ТОВ «Обрій Travel LTD», АТЗТ «Інтер-Контакт», «Українські авіалінії» та ін.), діяльність яких значною мірою насичена функціями, що характерні для сфери підприємництва та комерційного бізнесу.

3. Деталізований звіт за первинними результатами тестування включає інформацію за наступними параметрами.

 • Мотиваційний аспект:

ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ.

Вимір параметра проводиться за 10-бальною (стеновою) системою; точність виміру - 1 бал.

 • Блок комунікативних якостей:

ТОВАРИСЬКІСТЬ;

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЛІДЕРСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ;

ГНУЧКІСТЬ.

Вимір проводиться за 11-бальною системою; точність виміру - 0,01 балу.

 • Блок ділових якостей:

САМОСТІЙНІСТЬ;

ЗАПОВЗЯТЛИВІСТЬ (ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ);

ЗАПОВЗЯТЛИВІСТЬ (ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ);

ІНТЕРНАЛЬНІСТЬ.

Вимір проводиться за 11-бальною системою; точність виміру - 0,01 балу.

 • Блок емоційно-вольових якостей:

ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ ТОНУС;

ВОЛЬОВА НАПОЛЕГЛИВІСТЬ.

Вимір проводиться за 11-бальною системою; точність виміру - 0,01 балу

 • Блок інтелектуальних якостей:

ВЕРБАЛЬНИЙ (МОВНИЙ) ІНТЕЛЕКТ;

НЕВЕРБАЛЬНИЙ (МАТЕМАТИЧНИЙ) ІНТЕЛЕКТ.

Вимір проводиться за 11-бальною системою; точність виміру - 1 бал.

4. Кожний з перерахованих вище елементів (якостей) деталізованого звіту з метою уникнення різночитань використаної термінології супроводжується поясненням його змісту. Також виводиться зазначений ступінь виразності даної якості в кількісному аспекті.

 • Професійна спрямованість.

Якість включає: психологічну готовність до професійної діяльності в сфері бізнесу і підприємництва, яка вмотивована сукупною системою всіх інтересів і схильностей.

Примітка. При значенні показника = 4 бали і менше пред'являється додаткова інформація про професійну спрямованість, а саме: вказується професійна сфера, за якою оптант набрав максимальний бал (інтелектуальна, соціальна, артистична, конвенціональна, техніко-реалістична, природно-реалістична, пов'язана з ризиком - градація рівнів також відображається). Отриманий показник супроводжується довідковою інформацією, що розкриває зміст даної професійної сфери.

Приклад довідкової інформації.

ТЕХНІКО-РЕАЛІСТИЧНІ ПРОФЕСІЇ пов'язані з діяльністю, в якій обов’язкове використання інструментів (також механізмів, машин, приладів). Предметом праці є реальні речі (матеріальні цінності й засоби виробництва), їхнє створення, експлуатація або перетворення. Дана сфера тісно пов'язана з техніко-технологічними процесами в різних галузях промислового виробництва. Професійні завдання мають конкретний алгоритмічний характер. Результат праці повинен бути прогнозованим і речовинним. Цінності: впровадження нових технологій, створення матеріальних благ, необхідних суспільству практичних і корисних речей. Види професій: інженерно-технічні, виробничо-технологічні, телекомунікації й зв'язок, будівельні, транспортні, робітничі.

 • Товариськість.

Якість включає: здатність швидко ініціювати контакт ( з будь-яким партнером і в широкому соціальному діапазоні ) та підтримувати його на необхідному рівні в залежності від завдання; психологічну готовність до співробітництва з оточенням, врахування соціальних цінностей і традицій, колективізм; оптимальне представництво у спілкуванні природньо-емоційного компоненту (“чарівність”), привітність та дружелюбність; витривалість в умовах підвищених нервово-емоційних навантажень, пов’язаних із спілкуванням у несприятливому соціальному середовищі; відсутність вираженого егоцентризму або ворожості.

 • Організаційно-лідерський потенціал.

Якість включає: упевненість, домінантність, прагнення та здатність очолити групу для вирішення завдань, що стоять перед нею, організувати спільну діяльність; готовність до прийняття особистої відповідальності за результати групової роботи; прагнення до завоювання авторитету і до статусного зростання.

 • Гнучкість.

Якість включає: гнучкість та дипломатичність у побудові контактів; ввічливість, знання та правильне застосування комунікативно-соціальних стандартів;здатність розбиратися в людях і прогнозувати розвиток стосунків із ними; здатність передбачувати та уникати конфліктних ситуацій, відсутність агресивності, орієнтація на співробітництво і пошук компромісу при зіткненні інтересів

 • Самостійність.

Якість включає: прагнення і здатність діяти в автономному режимі, орієнтація на власне бачення, не навіюваність , незалежність у формуванні власної думки, рішень і стратегій, а також життєвої або професійної концепції.

 • Заповзятливість ( інноваційний потенціал).

Якість включає: новаторство; здатність генерувати або вибирати нові ідеї, підходи та проекти, визначати перспективні сфери інвестування; скептицизм та критичність щодо застарілих штампів і стереотипів, концептуальний підхід і прагнення до максимальної інформованості у своїй справі; ініціативність, схильність до реформ і експериментування; терпимість до невизначеності

  • Заповзятливість (практична реалізація).

Якість включає: енергійність, рішучість, активність; здатність втілювати в життя ідеї та проекти; реалізм і практичність у постановці цілей та визначенні засобів щодо їхнього досягнення; прагматична спрямованість експериментів та ініціатив, їхня “прив’язка” до вирішення поточних та перспективних економічних завдань; терпимість до протидії, конкурентноздатність.

   • Інтернальність.

Якість включає: готовність активно та творчо керувати своїм життям та долею, нести особисту відповідальність за свої вчинки і рішення, правильно аналізувати свої помилки і невдачі, робити необхідні висновки з метою їх запобігання.

   • Психоемоційний тонус.

Якість включає: емоційну стабільність та загальну врівноваженість; упевненість у собі та позитивну самооцінку; оптимізм, відсутність страху перед можливістю невдач; стресостійкість у складних ситуаціях, здатність витримувати значні нервово-психічні навантаження ; здатність приймати відповідальні рішення в умовах дефіциту часу та інформації або пов’язані з ризиком.

    • Вольова наполегливість.

Якість включає: цілеспрямованість, здатність до планомірної реалізації намічених стратегій всупереч труднощам та перешкодам, вольові задатки, опірність зовнішнім впливам.

   • Вербальний інтелект.

Якість включає: володіння лексиконом; здатність до виявлення аналогій і встановлення логічних зв'язків між різними видами вербальної інформації, здатність комбінувати знання з різних сфер, гнучкість та швидкість переключення вербального мислення, здатність знаходити найбільш точне рішення серед приблизних.

   • Невербальний інтелект.

Якість включає: здатність до практичного математичного мислення, жвавість розуму, кмітливість, темп та продуктивність математичного (а також фінансово-економічного) аналізу.

Примітка. 100-бальна система IQ , прийнята в ТСІ, з метою приведення до єдиного масштабу оцінки результатів, перетворена в 11-бальну з збереженням градації.

5. Первинні результати узагальнюються в РЕЗЮМЕ, що включає:

- кількісну інформацію з досліджуваних параметрів (МОТИВАЦІЯ, ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ);

- інтерпретацію отриманих даних, змістом якої є:

а) висновок про наявність або відсутність підприємницького потенціалу;

б) при відсутності потенціалу через низьку мотивацію – вказівку на сферу професійної діяльності, у якій реально зацікавлений кандидат;

в) при наявності потенціалу – рейтинговий показник кандидата із вказівкою його приналежності до однієї із груп прогнозованої успішності (середня, вища за середню, висока);

- психологічну характеристику;

- рекомендації (якщо вони можливі).

NB: рейтинговий показник, а також кількісний показник ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ не є середнім арифметичним первинних результатів, оскільки по особливих алгоритмах ураховують різну питому вагу особистісних складових підприємницького потенціалу.

Психодиагностична програма «Бізнесмен» також може бути використана для профвідбору й атестації менеджерів продажів будь-якого профілю, - але не може бути використана при атестації й відборі фахівців аналітико-інформаційних, виробничо-технологічних й загально-виконавських підрозділів (техперсонал).

Для практичного застосування методики обстеження підприємницького потенціалу був розроблений пакет комп'ютерних програм EXPREDPOT. У пакет входять 5 тестів (МДКУ, ТПМ, АМТ1, АМТ2, КЕТТЕЛЛ), підпрограми керування базами даних і підпрограми обробки вихідних даних обстеження для одержання резюме. Всі вони запускаються з однієї оболонки. Програма працює в середовищі WINDOWS. Мови - російська й українська. Час тестування - орієнтовно 1,2 - 1,4 години. Результати обстеження зберігаються в базі даних. Програма захищена від несанкціонованого копіювання, тому встановлення її на комп'ютер здійснюється за допомогою спеціальної програми INSTALL. Встановлення відбувається із двох дистрибутивних дискет, які розраховані на дві інсталяції.

Психодиагностичне обстеження містить наступні етапи:

1. Реєстрація.

За допомогою МЕНЮ активізується діалогове вікно РЕЄСТРАЦІЯ - обов'язково вводяться в базу даних прізвище, стать й вік обстежуваного. Додаткові дані вводяться за бажанням.

2. Тестування.

У МЕНЮ активізується лінійка ТЕСТИ, при розкритті якої викликається (у будь-якому порядку) один з п'яти блоков-субтестів - МДКУ, ТПМ, АМТ1, АМТ2, КЕТТЕЛЛ. Виклик субтеста супроводжується появою лінійок ІНСТРУКЦІЯ й СТАРТ. При необхідності вивчення інструкції активізується лінійка ІНСТРУКЦІЯ; при достатнім знайомстві з тестом можна відразу переходити до тестування, активізуючи СТАРТ. При цьому з'являється реєстраційне вікно, у якому необхідно знайти вже наявне в базі даних прізвище або ввести нові дані й підтвердити вибір активізацією клавіші ДОБРЕ.

По закінченні проходження субтеста необхідно знову повернутися до лінійки ТЕСТИ й викликати наступний субтест. Подальші операції аналогічні попередньої.

3. Перегляд результатів.

По закінченні процедури обстеження можна активізувати в МЕНЮ вікно РЕЗУЛЬТАТИ. Перегляд результатів включає: перегляд конкретних показників по кожному субтесту (при необхідності), а також РЕЗЮМЕ, що синтезує психологічну інформацію з метою діагностики підприємницького потенціалу.

Для перегляду результатів по кожному субтесту необхідно активізувати вікно з назвою даного субтеста й вибрати в базі даних (NAME) прізвище обстежуваного.

Потім варто активізувати «кнопку» ВИСНОВОК. Висновок містить графік, а також таблицю з «сирими» і стандартними балами по кожній шкалі субтеста.

NB: для субтеста МДКУ табличний стандартний бал (стен), може не збігатися із графічним аналогом, оскільки всі результати МДКУ, що перевершують 10 стенів, на графіку субтеста представлені як рівні 10.

4. Збереження звіту й печатка результатів

Для збереження або друку звіту варто вивести на монітор текст РЕЗЮМЕ й активізувати команду ЗБЕРЕГТИ. (Файл зберігається через Microsoft Word, де може бути за бажанням психолога відредагований або відформатований). Друк відредагованого звіту здійснюється із програми Word.

Примітка.

1. Кожен із субтестів може бути використаним практичними психологами як самостійний інструмент при вирішенні конкретного психодиагностичного завдання (інтереси, особистість, інтелект). Разом з тим варто враховувати, що субтести ТПМ і КЕТТЕЛЛ є скороченими версіями базових тестів, у зв'язку із чим дають досить обмежену інформацію. Аналогічно субтести АМТ1 й АМТ2 дають уяву лише про конкретні інтелектуальні функції, але не можуть бути використані для визначення рівня розвитку інтелекту в цілому або загальній структурі здібностей. Тест МДКУ наведений повністю і являє собою вдосконалений варіант попередніх версій.

2. У випадку, якщо вирішується базове завдання програми (виявлення підприємницького потенціалу), украй бажане проходження всіх блоків-субтестів протягом одного дня. Порядок тестування при цьому може бути довільним. Разом з тим у певних (об'єктивно обумовлених) ситуаціях припустиме дискретне тестування з розривом у кілька днів за умови, що випробуваний перебуває в стабільній, звичайній для нього психофізичній формі.

3. У тому випадку, якщо обстежуваний повторно проходить який-небудь субтест (або всі субтести), нова реєстрація не потрібна. Досить викликати з бази даних власне ім'я й пройти нове тестування.

Література

 1. Методи психодіагностики в системі професійної консультації безробітних //Методичний посібник, Київ – 2000.

 2. Бурлачук Л., Морозов С. «Словарь-справочник по психологической диагностике», Киев, Наукова думка, 1989.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Формування позитивного гудвілу на малих підприємствах на прикладі легкої промисловості

  Документ
  Актуальність теми. Одним з першочергових завдань економічної політики України є забезпечення умов для активізації діяльності суб‘єктів малого бізнесу, які здатні позитивно впливати на вирішення проблеми зайнятості, розвиток конкурентного
 2. Маркетингові дослідження та інформація

  Документ
  З попереднього розділу ви дізналися про принципи, завдання, функції, системи та види маркетингу. А в цьому ми познайомимо вас з сутністю та системою маркетингових досліджень, маркетинговою інформацією, зовнішнім бізнес-середовищем
 3. Лізаційних процесів у світовій економіці матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2010 р м. Ужгород Ужгород, УжНУ, 2010

  Документ
  глобалізаційних процесів у світовій економіці [Текст]: Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції: Ужгород,  26-28 квітня 2010 р. / М-во освіти і науки України, Ужгородський національний університет; відповід.
 4. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (8)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 5. Звіт з оцінки впливу проекту уряду україни та світового банку „фонд соціальних інвестицій”

  Документ
  (1) 36 завершених послуг мікропроектів з відновлення інфраструктури з різних регіонів України (Західний, Південний, Східний, Центральний) і представляти всі можливі типи;

Другие похожие документы..