Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В этой книге я вновь раскрываю две главные темы, рассматриваемые мной в предыдущих работах. Я, во-первых, продолжаю исследования в области радикально-...полностью>>
'Документ'
Академик АМН СССР, лауреат Ленинской премии Ф. Г. Углов, автор известных книг «Сердце хирурга», «Человек среди людей». «Живем ли мы свой век» (в соав...полностью>>
'Документ'
Их тяжелый маятник с монотонным приглушенным звуком качался из стороны в сторону и, когда часам наступал срок бить, из их медных легких вырывался зв...полностью>>
'Публичный отчет'
* Начиная с 2003 года Комитет по международным стандартам финансовой отчетности изменил английское название принимаемых им стандартов. Раньше они наз...полностью>>

Програма вступного випробування зі спеціальності „

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

Ректор_____________ М.І.Звєряков

„____” ______________ 2012 р.

Програма

вступного випробування зі спеціальності

Банківська справа”

на освітньо-кваліфікаційний рівень

магістра (8.03050802), спеціаліста (7.03050802)

для вступників, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста)

Голова фахової

атестаційної комісії

д.е.н., професор, зав. кафедри

банківської справи

_________________Кузнєцова Л.В.

ОДЕСА 2012 р.

ЗМІСТ

ВСТУП ..................................................................................................................3

МОДУЛЬ 1. Банківські операції

Розділ 1. Кредитні операції .................................................................................4

Розділ 2. Валютні операції ..................................................................................5

Розділ 3. Цінні папери..........................................................................................5

МОДУЛЬ 2. Центральний банк та грошово-кредитна політика

Розділ 1. Сутність центрального банку та теорії

грошово-кредитного регулювання .....................................................................6

Розділ 2. Грошово-кредитна політика та її цілі .................................................6

Розділ 3. Інструменти грошово-кредитної політики .........................................6

МОДУЛЬ 3. Облік та аудит у банках

Розділ 1. Основи організації обліку у банках ....................................................7

Розділ 2. Облік банківських операцій ................................................................7

Розділ 3. Особливості аудиту у банку ………………………………………. .8

МОДУЛЬ 4. Аналіз банківської діяльності

Розділ 1. Теоретичні основи аналізу банківської діяльності ............................8

Розділ 2. Аналіз структури балансу.....................................................................8

Розділ 3. Аналіз ризиків банківської діяльності та фінансової стійкості........9

Критерії оцінювання письмових відповідей на іспиті…………………………………………………….............................................10

рекомендована література ..................................................................11

ВСТУП

Мета фахового іспиту – виявлення знань випускників у відповідності з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з банківської справи та оцінка рівня професійної підготовки фахівця.

Характеристика змісту програми. Програма фахового іспиту побудована за функціональними модулями і має міжпредметний синтетичний характер; охоплює питання, що в рамках Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра визначає наявність у випускників здібностей виконувати функції, визначені освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра: аналітичну, нормо-проектну, організаційну, обліково-статистичну, контрольну, а також умінь аналізувати наукову інформацію, нормативні документи, вести облік та підготовку банківських звітів, тощо.

У кожному розділі інтегрується матеріал повного функціонального спрямування (модулів) з різних дисциплін. При цьому органічно поєднуються теоретичні, прикладні питання та матеріал операційного характеру, що дає можливість виявити знання і уміння використовувати категорійний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків за окремими функціями банківської справи.

Програму складено на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра з банківської справи, передбачених Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра напряму 8.03050802 „Банківська справа” спеціальності „Банківська справа”.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням ОНЕУ про фаховий іспит зі спеціальності.

МОДУЛЬ 1: “БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ”

Розділ 1. Кредитні операції

Порядок створення, реєстрації та ліцензування банківської діяльності. Державне регулювання банківської діяльності. Сучасні тенденції розвитку банківської системи України.

Сутність банківських ресурсів, їх види та класифікація.

Кредитна політика комерційного банку. Розробка кредитної політики.

Принципи банківського кредитування: принцип зворотності, забезпеченості, строковості, платності, цільової спрямованості кредиту. Класифікація кредитів за різними ознаками.

Методи кредитування як способи надання та погашення кредиту відповідно до принципів кредитування.

Загальна характеристика засобів забезпечення кредитних зобов’язань.

Сутність і зміст кредитних ризиків. Засоби оцінки ступеню ризику. Метод фінансових коефіцієнтів, статистичні методи, методи експертної оцінки кредитного ризику. Портфельний кредитний ризик і методи його визначення. Зовнішні засоби зниження ступеня кредитного ризику. Внутрішні способи зниження кредитного ризику. Управління ризиком в процесі кредитування. Засоби регулювання кредитних ризиків. Ризик і ставка відсотка за кредит.

Базельська угода. Використання його рекомендацій банківською системою України.

Формування і використання страхових резервів по кредитних операціях банків з метою підвищення надійності та стабільності банківської системи. Критерії прийняття забезпечення за кредитними операціями при розрахунку резервів.

Поняття сутності та особливості іпотечного кредиту. Суб’єкти та об’єкти іпотечного кредиту. Основні документи, що використовуються на практиці при оформленні іпотечного кредиту.

Становлення вексельного ринку в Україні. Основні системи вексельного права. Класифікація векселів. Види банківських операцій з векселями.

Види споживчих позик.

Об’єкти лізингу та суб`єкти лізингу.

Види лізингу: фінансовий та оперативний, зворотній, пайовий, міжнародний і т.д.

Банківський консорціум. Положення НБУ “Про порядок здійснення консорціумного кредитування”, від 21 лютого в 1996 р.

Кредитний процес. Основні стадії кредитного процесу.

Розділ 2. Цінні папери

Поняття і сутність цінних паперів. Класифікація цінних паперів. Види цінних паперів, що мають обіг на ринку України, їхня характеристика. Цінні папери, існуючі в розвинутих країнах. фондовому

Визначення поняття. Сегменти ринку цінних паперів та їх характеристика. Учасники ринку цінних паперів, їх мета і завдання. Торгівля на організованому ринку. Правове регулювання ринку цінних паперів.

Класифікація діяльності банків на ринку цінних паперів. Загальна характеристика операцій банків на ринку цінних паперів. Основні вимоги щодо діяльності банків на ринку цінних паперів у відповідності із законодавством України.

Основні напрями емісійної політики банків: визначення мети, вибір емісійних інструментів, визначення засобів розміщення цінних паперів. Основні етапи діяльності банків по випуску пайових цінних паперів (акцій). Особливості діяльності банку по випуску боргових цінних паперів.

Поняття інвестицій в банківській справі. Типи портфелів цінних паперів.

Поняття інвестиційного ризику, основні види інвестиційного ризику. Основні методи управління інвестиційним ризиком: диверсифікація інвестицій, встановлення лімітів на здійснення певних видів інвестиційних операцій, хеджирування ризиків з допомогою відповідних похідних фінансових інструментів.

Формування резерву на відшкодування можливих збитків банків від операцій з цінними паперами.

Поняття та види професійної діяльності банків на ринку цінних паперів.

Розділ 3. Валютні операції

Загальна характеристика валютного регулювання та валютного контролю в Україні. Необхідність валютного регулювання та валютного контролю. Правові норми валютного регулювання та валютного контролю в Україні. Характеристика валютних операцій та їх видів. Характеристика валютних цінностей та їх видів. Характеристика суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності. Характеристика валютних обмежень.

Зворотність (конвертованість) валют та сутність їх використання. Види валют та їх групи. Класифікатор іноземних валют НБУ. Колективні валюти, їх види та відмінні риси. Євровалюти та їх відмінність від валюти ЄВРО. Валюта ціни, платежу, угоди, контракту тощо. Котирування валют та її види.

Валютній курс та паритет. Види валютних курсів. Характеристика видів валютних курсів. Фактори, які впливають на валютний курс.

Сутність режиму валютного курсу. Засоби розрахунку валютних курсів. Форвардні курси та форвардна маржа. Розрахунок валютного курсу засобом валютної корзини.

Характеристика валютних поточних рахунків та їх видів щодо резидентів та нерезидентів. Особливості відкриття валютних поточних рахунків резидентів та нерезидентів. Режим використання поточних рахунків.

Необхідність та сутність міжбанківських кореспондентських відносин. Рахунки ЛОРО, НОСТРО та ВОСТРО.

Поняття “засіб” та “форма” міжнародних розрахунків. Характеристика засобів міжнародних розрахунків. Перелік форм міжнародних розрахунків.

Сутність банківського переказу, його види та сфера використання.

Валютні операції банків, які беруть участь у виконанні документарного акредитиву. Сутність документарного акредитиву.

Банківські гарантії, їх надійність, сутність та правові норми. Види банківських гарантій та їх характеристика.

Загальна характеристика валютно-обмінних операцій комерційних банків та пунктів обміну валюти (ПОВ).

МОДУЛЬ 2: “ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА”

Розділ 1. Сутність центрального банку та теорії грошово-кредитного регулювання

Причини і шляхи створення центральних емісійних банків.

Функції центрального банку: кредитор останньої інстанції, банк банків, фінансовий агент уряду, провідник монетарної політики, емісійний центр. Проблема незалежності центрального банку від органів державної влади. Основні фактори , що визначають незалежність центрального банку.

Розділ 2. Грошово-кредитна політика та її цілі

Зміст грошово-кредитної політики центрального банку, її місце та роль у системі державного регулювання економіки. Суб’єкти реалізації грошово-кредитної політики. Визначення стратегії і тактики грошово-кредитної політики.

Цілі грошово-кредитної політики: стратегічні, проміжні та оперативні. Дієвість грошово-кредитної політики. Взаємозв`язок грошово-кредитної політики з податковою, бюджетною, валютною політикою. Характеристика та класифікація інструментів грошово-кредитної політики. Типи грошово-кредитної політики.

Розділ 3. Інструменти грошово-кредитної політики.

Політика обов`язкових резервних вимог. Основні напрями та параметри використання резервних вимог. Розвиток політики обов`язкового резервування в Україні.

Політика рефінансування комерційних банків. Зміна обсягів і умов рефінансування, процентна політика центрального банку. Фактори, що визначають офіційну процентну ставку Національного банку України. Розвиток політики рефінансування в Україні.

Політика операцій на відкритому ринку. Звичайні операції центрального банку з цінними паперами на вторинному ринку та операції “РЕПО”.

МОДУЛЬ 3: “ОБЛІК І АУДИТ У БАНКАХ”

Розділ 1. Основи організації обліку у банках

Сутність бухгалтерського обліку, як інформаційної системи для відображення господарських процесів банківської установи. Об’єкти бухгалтерського обліку, Міжнародні стандарти бухгалтерського (фінансового) обліку (МСБО) та національні положення (стандарти). Основи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, їх використання у практичній діяльності банків України.

Види обліку, що використовуються в банках (бухгалтерський, управлінський, податковий), їх взаємозв’язок. План рахунків бухгалтерського обліку в банках, принципи його побудови; особливості, що покладені в основу побудови Плану рахунків.

Банківська документація як основа бухгалтерського обліку операцій банку, види документів, основні реквізити документів. Характеристика рахунків (балансові, позабалансові, активні, пасивні, активно-пасивні), критерії їх визначення і побудова синтетичного і аналітичного обліку. Алгоритм розрахунку контрольного ключа в номері аналітичного рахунку, його значення в достовірності інформаційної бази.

Розділ 2. Облік банківських операцій

Характеристика рахунків, які відкриваються резидентам і нерезидентам в банках (поточні, депозитні).

Основи організації безготівкових розрахунків та їх облік з використанням різноманітних платіжних інструментів в формі:

 • платіжного доручення;

 • платіжної вимоги;

 • платіжної вимоги-доручення;

 • розрахункового чека;

 • акредитива.

Основи організації обліку і контролю операцій з іноземною валютою.

Оформлення, облік та контроль неторгових операцій з іноземною валютою:

 • покупка та продаж іноземної валюти;

 • перекази за кордон та із-за кордону;

 • валютно-обмінні операції через обмінні пункти;

 • інкасо інвалюти і інші платіжні документи в інвалюті.

Оформлення, облік і контроль торговельних поточних операцій з іноземною валютою, таких як:

 • банківський переказ;

 • документарне інкасо;

 • документарний акредитив.

Основні умови організації синтетичного та аналітичного обліку кредитних операцій. Документація і відображення в обліку видачі і погашення позики. Порядок нарахування та сплати процентів за позикою, відображення в обліку. Облік резервів за кредитними операціями, в тому числі по нарахованим процентам. Виникнення та облік сумнівної безнадійної заборгованості, порядок її списання за рахунок резерву. Особливості обліку кредиту в формі овердрафт, кредитної лінії.

Операції по обліку основних засобів та нематеріальних активів, їх класифікація. Оформлення і облік операцій з придбання основних засобів і нематеріальних активів (купівля, створення шляхом будівництва); нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів з використанням різноманітних методів.

Переоцінка основних засобів, поняття залишкової та справедливої вартості, використання цих понять при проведені переоцінки. Необхідність переоцінки основних засобів і час її проведення, відображення в обліку результатів переоцінки. Оформлення і облік операцій по списанню з балансу основних засобів і нематеріальних активів в випадках їх продажу, безоплатної передачі своїм установам банку та іншим суб’єктам в випадках їх ліквідації. Відображення в обліку результатів цих операцій як позитивних, так і негативних.

Розділ 3. Внутрішньобанківський контроль і аудит

Внутрішньобанківський контроль та його роль в забезпечені дотримання положень, внутрішніх і зовнішніх нормативних актів під час здійснення операцій та достовірності інформації. Види внутрішньобанківського контролю: бухгалтерський контроль (первинний та подальший), адміністративний (поточний).

Внутрішньобанківський аудит, його суть та значення в підвищенні ефективності управління банком. Структура аудиторської служби в банках. Стандарти внутрішнього аудиту, які використовуються при проведені аудиторських перевірок з метою забезпечення своєчасного та якісного аналізу і оцінки організації внутрішнього контролю. Положення, які розробляються банком про внутрішній аудит і методика його проведення по окремим напрямкам. Оформлення результатів аудиторських перевірок, контроль і ревізія касових операцій. Суть контролю касових прибуткових та видаткових операцій, та необхідність щоденного зведення операційної каси.

Ревізія готівки в операційній касі банку, строки проведення ревізії, методи ревізії, оформлення результатів ревізії.

МОДУЛЬ 4: “АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

Розділ 1. Теоретичні основи аналізу банківської діяльності

Аналіз банківської діяльності як наука. Предмет, об’єкт і суб’єкт аналізу банківської діяльності. Методологія аналізу банківської діяльності. Види аналізу банківської діяльності. Організація проведення аналітичної роботи в банку. Основні види банківських ризиків. Попередній аналіз балансу банка.

Розділ 2. Аналіз пасивів, активів та ліквідності банку

Загальні підходи до аналізу пасивів банку.

Функції власного капіталу банку. Склад власного капіталу банку. Аналіз вартості, структури і динаміки капіталу банку. Регулятивний капітал банку. Розрахунок регулятивного капіталу банку. Склад основного капіталу банку. Склад додаткового капіталу банку. Відвернення з регулятивного капіталу банку. Оцінка адекватності капіталу банку.

Склад зобов’язань банку. Аналіз зобов’язань банку. Аналіз строкових депозитів банку. Аналіз депозитів до запитання.

Склад активів банку. Загальний аналіз активів банку. Активі та присутні їм ступені ризику.

Аналіз кредитних операцій банку. Аналіз структури і динаміки кредитного портфелю банку. Аналіз змін в обсязі кредитного портфелю банку. Поняття кредитного ризику. Аналіз нормативів кредитного ризику.

Аналіз банківських інвестицій.

Поняття ліквідності банку. Аналіз ліквідної позиції банку. Показники ліквідності банку. Формування банками обов’язкових резервів. Аналіз валютної позиції банку.

Розділ 3. Аналіз фінансових результатів діяльності банку та узагальнююча оцінка фінансової стійкості банку

Поняття фінансових результатів діяльності банку.

Аналіз доходів банку. Аналіз витрат банку. Аналіз прибутку банку. Аналіз рентабельності банку.

Поняття фінансової стійкості банку. Основні підходи до визначення фінансової стійкості банку. Коефіцієнти оцінки фінансової стійкості банку. Аналіз дотримання банком економічних нормативів.

Рейтингова система “CAMELS” оцінки стану банків. Загальні положення визначення рейтингових оцінок банку за системою “CAMELS”. Оцінка достатності капіталу банку за системою “CAMELS”. Оцінка якості активів банку за системою “CAMELS”. Оцінка менеджменту банку за системою “CAMELS”. Оцінка надходжень банку за системою “CAMELS”. Оцінка ліквідності банку за системою “CAMELS”. Оцінка чутливості банку до ринкового ризику за системою “CAMELS”.

Критерії оцінювання письмових відповідей на іспиті

Оцінка знань вступників з комплексного фахового вступного іспиту здійснюється за 100 бальною системою За двома складовими:

1) за результатами тестового контролю вступник отримує максимально 50 балів (1 бал х 50 тестів);

2) за результатами розв'язання практичного завдання максимально отримує 50 балів (25 балів х 2 задачі).

Кожна задача оцінюється за такими критеріями:

25 балів - завдання виконано повністю, задача розв'язана цілком вірно з наведенням вірних формул та розрахунків, відповідним поясненням та обґрунтуванням отриманих відповідей, які свідчать про рівень навичок та вмінь, висновки аргументовані та оформлені належним чином;

21-24 балів - завдання виконано повністю, задача розв'язана вірно, але відсутні відповідні пояснення;

16-20 балів - завдання виконано не менш як на 70%, при вирішенні задачі зроблено арифметичні помилки, однак алгоритм розв'язання вірний;

11-15 балів - завдання виконано не менш як на 50%, припущені незначні помилки у розрахунках або оформленні;

1-10 балів - задача виконана менш як на 50%, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні;

0 балів - задача вирішена цілком невірно, або взагалі немає рішення. За підсумками фахового іспиту вступник може набрати від 0 до 100 включно.

Вступник, який набрав менше за 24 бали на фаховому випробуванні, не допускається до участі у конкурсі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр».

рекомендована література

 1. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : закон України від 7.12.2000 р. № 2121-III. – Режим доступа : http:// www. zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi – Вся база «Загальне законодавство»

 2. Правила реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України, затверджені постановою Правління Національного банку від 15.08.01 №343 [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http:// www. zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Вся база «Загальне законодавство»

 3. Про автоматизовану інформаційну систему банківського нагляду “Досьє банків” [Електронний ресурс] : положення, затверджене постановою Правління Національного банку України від 01.11.2000 № 430. – Режим доступа : http:// www. zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Вся база «Загальне законодавство»

 4. Про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства [Електронний ресурс] : положення, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001р. № 369. – Режим доступа : http:// www. zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Вся база «Загальне законодавство»

 5. Про Національний банк України [Електронний ресурс]. : закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV – Режим доступа : http:// www. zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Вся база «Загальне законодавство»

 6. Про планування та порядок проведення інспекційних перевірок [Електронний ресурс] : положення, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 р. N 276. – Режим доступа : http:// www. zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Вся база «Загальне законодавство»

 7. Про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій та виконання окремих операцій [Електронний ресурс]: положення, затверджене постановою Правлінням Національного банку України 17.07.2001 за №275. – Режим доступа : //http:// www. zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 8. Про порядок накладення адміністративних штрафів [Електронний ресурс]: положення, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29.12.2001 № 563. – Режим доступа : http:// www. zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Вся база «Загальне законодавство»

 9. Про порядок регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс]: інструкція, затверджена постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368. – Режим доступа : http:// www. zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Вся база «Загальне законодавство»

 10. Про порядок складання і оприлюднення фінансової звітності банків України [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена Постановою Правління НБУ від 27.12.2007 р. № 480. – Режим доступа: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=212373

 11. Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень [Електронний ресурс] : положення, затверджене постановою Правлінням Національного банку, затверджене Постановою правління національного банку України від 31.08.01 №375. – Режим доступа : http: // www. zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Вся база «Загальне законодавство»

 12. Про порядок формування обов’язкових резервів для банків України та філій іноземних банків в Україні [Електронний ресурс]: положення, затверджене постановою Правління Національного банку України від 16.04.2006 №389. – Режим доступа : http:// www. zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Вся база «Загальне законодавство»

 13. Про процентну політику Національного банку України [Електронний ресурс] : положення затверджене постановою Правління Національного банку України від 18.08.2004р. № 389. – Режим доступа : http:// www. zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Вся база «Загальне законодавство»

 14. Про регулювання Національним банком України ліквідності банків України [Електронний ресурс] : положення, затверджене постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 №259. – Режим доступа : http:// www. zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Вся база «Загальне законодавство»

 15. Про розподіл банків на групи [Електронний ресурс]: рішення комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ N 765 від 30.12.2008. – Режим доступу : // http : //zakon.nau.ua/doc/?code=vr765500-08)

 16. Про систему валютного регулювання і валютного контролю [Електронний ресурс]: декрет Кабінету міністрів України, затверджений постановою Правління Національного банку України від 19.02.1993 №15-93. – Режим доступа : http:// www. zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Вся база «Загальне законодавство»

 17. Про ведення касових операцій банками в Україні [Електронний ресурс]: інструкція, затверджене постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174. – Режим доступу: .
  ua/normativni-akti/461-instrukciya-pro-vedennya-kasovix-operacij-bankami.html.

 18. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні [Електронний ресурс]: закон, прийнятий Верховною Радою України від 05.04.2001 № 2346-III. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2346-14.

 19. Про депозитарну діяльність Національного банку України [Електронний ресурс]: положення затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.12.2011 № 456. – Режим доступу: .ua/15.12.2011_NBU_Zminy_do_pol_pro_deposzit.

 20. Про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик [Електронний ресурс]: положення затверджене постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 № 248. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/

 21. Про оподаткування прибутку підприємств [Електронний ресурс] : закон України від 28.12.1994 № 334/94-ВР. – Режим доступу http://zakon.nau.ua/doc/?code=334/94-ВР

 22. Про бухгалтерський облік та звітність в Україні [Електронний ресурс] : закон України від 16.07.1999р. №996-XIV – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=996-14

 23. Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена Постановою Правління НБУ від 17.06.2004 р. № 280. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=211636

 24. Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22 . – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=211118

 25. Про інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 № 69. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=217648

 26. Про касові операції в банках України [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена Постановою Правління НБУ від 14.08.2003 р.№ 337. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=210601

 27. Про організацію бухгалтерського обліку і звітності в банківських установах України [Електронний ресурс] : положення, затверджене Постановою Правління НБУ від 30.12.1998 р. № 566. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=220389

 28. Про організацію операційної діяльності в банках України [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена постановою Правління НБУ від 18.06.2003 № 254. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=209987

 29. Про порядок складання і оприлюднення фінансової звітності банків України [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена Постановою Правління НБУ від 27.12.2007 р. № 480. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=212373

 30. Перелік документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України із зазначенням строків зберігання [Електронний ресурс] : перелік, затверджений Постановою Правління НБУ від 08.12.2004 р. № 601. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=212346

 31. Про формування коригуючих проводок, що здійснюються банками України [Електронний ресурс] : положення, затверджене Постановою Правління НБУ від 09.10.2001 р. № 427. – Режим доступу http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=208136

 32. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України [Електронний ресурс] : правила, затверджені Постановою Правління НБУ від 18.06.2003 № 255. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=210010

 33. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні [Електронний ресурс] : закон України від 05.04.2001р. №2346-ІІІ – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=2346-14

 34. Методичні рекомендації щодо організації процесу формування управлінської звітності в банках України [Електронний ресурс]: рекомендації, затверджені постановою Правління НБУ від 06.09.2007 № 324. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=288664

 35. Інструкція з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей банків України [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена постановою Правління НБУ від 10.12.2004 №625. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=212336

 36. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена Постановою Правління НБУ від 27.12.2007 р. № 481. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=212014

 37. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена Постановою Правління НБУ від 17.11.2004 р. № 555. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=212202

 38. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена Постановою правління НБУ від 20.10.2004 р. № 495. – Режим доступу http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=212125

 39. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена Постановою Правління НБУ від 03.10.2005 №358. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=213747

 40. Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів та нематеріальних активів банків України [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена постановою Правління НБУ від 20.12.2005 №480. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=214177

 41. Аналіз банківської діяльності [Text] : підручник / Мін-во освіти і науки України, КНЕУ ; ред. А. М. Герасимович. - К. : КНЕУ, 2005. - 599 с. - ISBN 966-574-567-0 : 78.05 грн.

 42. Адамик Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політика: навчальний посібник / Б. П. Адамик. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. -
  278 с. - ISBN 966-7952-06-1.

 43. Банківські операції : підручник / за ред. В. І. Міщенка, Н. Г. Слав’янської. – К. : Знання, 2006. – 727 с.

 44. Банковское дело [Text] : учебник / Финансовая академия при правительстве РФ ; ред. О. И. Лаврушин. - Изд. 4-е, стер. - М. : КНОРУС, 2006. - 768 с. - ISBN 5-85971-483-1.

 45. Банківські операції [Text] : підручник / , Н. Г. Слав`янська ; ред. В. І. Міщенко. - К. : Знання, 2006. - 727 с. - (Вища освіта ХХI століття). - ISBN 966-8148-27-4.

 46. Банківські операції [Text] : підручник / Мін-во освіти і науки України, КНЕУ ; ред. А. М. Мороз. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : КНЕУ, 2002. - 476 с. - ISBN 966-574-328-7.

 47. Бугулов В. М. Національний банк та його операції : конспект лекцій /
  В. М. Бугулов, Т. В. Бугулова ; МАУП. - К. : МАУП, 1997. - 44 с. - ISBN 5-86926-104-Х.

 48. Васюренко, О.В. Банківські операції [Текст] : навчальний посібник / О. В. Васюренко. - 6-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 318 с. - (Вища освіта ХХI століття). - ISBN 978-966-346-319-3.

 49. Дзюблюк О.В. Валютна політика: підручник/ О. В. Дзюблюк. - К.: Знання, 2007. - 422 с. - (Вища освіта ХХI століття). - ISBN 966-346-289-2.

 50. Історія Національного банку України: віхи поступу: наукове видання /
  В. І. Огієнко [та ін.] ; наук. кер. В. І. Огієнко. - К.: УБС НБУ, 2010. -
  239 с. - ISBN 978-966-484-095-5.

 51. Єпіфанов, А. О. Операції комерційних банків [Text] : навчальний посібник / А. О. Єпіфанов, Н. Г. Маслак, І. В. Сало. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 523 с. - ISBN 978-966-680-313-2.

 52. Коваленко В. В. Центральний банк і грошово-кредитна політика: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни : для студентів економ. спец. усіх форм навчання/ В. В. Коваленко,
  К. Ф. Черкашина. - Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. - 138 с.

 53. Коваленко В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика: навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисц./ В. В. Коваленко. - Суми: Університетська книга, 2009. - 224 с. - ISBN 978-966-680-451-1.

 54. Коваленко В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика: навчальний посібник/ В. В. Коваленко. - К.: Знання України, 2006. - 332 с. - ISBN 966-316-112-4.

 55. Козюк В.В. Сучасні центральні банки: середовище функціонування та монетарні рішення: монографія/ В. В. Козюк. - Тернопіль: Астон, 2001. - 300 с. - ISBN 966-7995-55-0.

 56. Кротюк В.Л. Національний банк - центр банківської системи України. Організаційно-правовий аналіз / В. Л. Кротюк. - К. : Ін Юре, 2000. - 248 с. - ISBN 966-7183-97-1.

 57. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України : навч. посіб. / Л. М. Кіндрацька ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2004. – 432 с.

 58. Капран, В.І. Банківські операції [Text] : навчальний посібник / В. І. Капран, М. С. Кривченко. - К. : ЦУЛ, 2006. - 208 с. - ISBN 966-364-155-Х

 59. Літвін М.Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ) : підручник / К. Вид-во Хай-Тек, 2010 р.

 60. Облік і аудит у банках : навч. посіб. / О. Г. Коренєва, Н. Г. Славянська, Н. Г. Євченко, О. В. Карпенко. – Суми : Університетська книга, 2007. – 493 с.

 61. Облік та аудит в банках: Навчальний посібник. – І.І. Столярова, Л.В. Кузнєцова, А.О. Петрова, Одеса: 2007. – 340 с.

 62. Облік і аудит у банках / [Кіндраціка Л. М., Кривов’яз Т. В., Боришкевич О. В. та ін.] ; за заг. ред. проф. А. М. Герасимовича ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2004. – 536 с.

 63. Операції комерційних банків [Text] : навчальний посібник / Р. Р. Коцовська, В. І. Ричаківська, Г. П. Табачук ; НБУ, Львівський банківський ін-т. - 4-е вид., випр. - К. : Алерта, 2004. - 500 с. - ISBN 966-8533-05-4.

 64. Организация деятельности Центрального банка: учебное пособие/ Мин-во образования РФ; ред. Г. Н. Белоглазова. - СПб.: СПбГУЭФ, 2000. - 280 с. - ISBN 5-7310-1189-3.

 65. Основы денежного обращения и кредита: учебное пособие/
  В. П. Поляков Л. А. Московкина. - 2-е изд.,доп.. - М.: Инфра-М, 1997. - 192 с. - ISBN 5-86225-238-Х.

 66. Петрук, О. М. Банківська справа [Text] : навчальний посібник / О. М. Петрук ; ред. Ф. Ф. Бутинець ; Мін-во освіти і науки України. - К. : Кондор, 2004. - 461 с. - ISBN 966-7982-83-1.

 67. Поляков В.П. Структура и функции центральных банков.Зарубежный опыт/ В. П. Поляков, Л. А. Московкина. - М.: Инфра-М, 1996. - 192 с. - (Банковское дело). - ISBN 5-86225-253-3.

 68. Пуховкіна М.Ф. Центральний банк і грошово-кредитна політика: навчально-методичний посібник/ М. Ф. Пуховкіна, Т. П. Остапішин,
  В. С. Білошапка; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2003. - 180 с. - ISBN 966-574-469-0.

 69. Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна. Аналіз банківської діяльності [Text] : навчально-методичний посібник / І. М. Парасій-Вергуненко ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - К. : КНЕУ, 2003. - 347 с. - ISBN 966-574-453-4

 70. Спяк Г. І. Облік і аудит у банках: навч. посіб. / Г. І . Спяк, Т. І. Фараон. – К. : Атака, 2004. – 328 с.

 71. Система банківського менеджменту: навчальний посібник/ В. І. Грушко, М. П. Денисенко ; . - К.: Фірма "ІНКОС", 2004. - 480 с. - (Економіка та підприємництво). - ISBN 966-8347-08-0.

 72. Тавасиев, А. М. Банковское дело [Text] : учебник / А. М. Тавасиев, Н. Д. Эриашвили ; ред. А. М. Тавасиев ; Междун. банковское объединение. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Единство, 2002. - 527 с. - ISBN 5-238-00395-1.

 73. Щибиволок, Зіновій Іванович. Аналіз банківської діяльності [Text] : навчальний посібник / З. І. Щибиволок ; ред. С. І. Шкарабан. - К. : Знання, 2006. - 311 с. - ISBN 966-346-039-3

 74. Центральний банк та грошово-кредитна політика: підручник/ Мін-во освіти і науки України, КНЕУ; ред. А. М. Мороз. - К.: КНЕУ, 2005. - 556 с. - ISBN 966-574-725-8.

 75. Центральный банк и денежно-кредитная политика : Учебник / Анатолий Николаевич Мороз ; Майя Федоровна Пуховкина . - Изд-во Трансконтинент ; Изд-во Юником-Пресс , 2007. - 611 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма вступних випробувань зі спеціальності «Правознавство» 03040101) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» на основі базової або повної вищої освіти

  Документ
  Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.
 2. Програма вступних випробувань зі спеціальності «Менеджмент» 03060104) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти

  Документ
  Предмет, функції та методи політичної економії. Місце політичної економії в системі економічних наук. Макроекономіка і мікроекономіка як складові елементи політичної економії і економічного аналізу.
 3. Програма вступного випробування зі спеціальності 030504, 030504 «Економіка підприємства»

  Документ
  Мета фахового вступного випробування – виявлення знань випускників відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з економіки підприємства та оцінка рівня професійної підготовки фахівця.
 4. Програма вступного випробування зі спеціальності 03050301, 03050301 «Міжнародна економіка» для вступу на навчання за опп «Спеціаліст» та «Магістр»

  Документ
  Основні поняття і визначення: світовий ринок, внутрішній ринок, національний ринок, міжнародний регіональний ринок, експорт, імпорт, торговельний обіг, торговельне сальдо.
 5. Програма вступного випробування зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит»

  Документ
  Проведення комплексного фахового вступного випробування зі спеціальності «Фінанси і кредит» здійснюється за чотирма навчальними модулями, складу яких увійшли наступні дисципліни: «Фінанси» «Податкова система», «Бюджетна система»,

Другие похожие документы..