Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Сегодня в нашей стране наблюдается небывалый рост интереса к истории. Чем он вызван, на чем основан? Часто можно слышать, что, запутавшись в проблемах...полностью>>
'Документ'
засідання регіонального методичного об’єднання викладачів української мови і літератури вищих педагогічних навчальних закладів І рівня акредитації Пі...полностью>>
'Документ'
Афазия (aphasia от греч. а - отриц. частица и phsis - высказывание) - 1) у стоиков отказ высказывать что-либо о вещах, о которых мы достоверно ничего ...полностью>>
'Программа'
М.С. Ковалевич, доцент, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой педагогики детства учреждения образования «Брестский государственный универ...полностью>>

«Управління персоналом І економіка праці»

Главная > Навчально-методичний посібник
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ

ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів всіх форм навчання напряму

6.030505 «Управління персоналом і економіка праці»

ВСТУП

Актуальність вивчення курсу «Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці» обумовлена ориентаціею України, як европейскої держави, на участь у загальноєвропейському процесу інтеграції та інформатизації управлінських процесів, необхідності побудови цифрового суспільства.

Предметом вивчення дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці» є різні типи інформаційних систем та технології управління підприємствами.

Міждисциплінарні зв'язки: дисципліна «Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці» вивчається після дисциплін «Інформатика і комп'ютерна техніка», «Комп'ютерні мережі та телекомунікації», «Основи менеджменту», «Менеджмент персоналу».

Мета і завдання дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці». Основною метою викладання дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці» є формування у майбутніх фахівців знань і навичок щодо сучасних інформаційних систем і технологій, їх раціонального використання, а також практичних навичок ефективного використання сучасних інформаційних технологій у процесі здійснення управлінської діяльності в організації.

Основним завданням вивчення дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці» є теоретична та практична підготовка студентів з наступних питань: сутність інформаційних систем та їх значення в управлінні сучасними організаціями; сучасний стан і тенденції розвитку інформаційних технологій; методологія розроблення інформаційних систем, визначення їх якості та ефективності; основні засади управління інформаційними ресурсами та технологіями; стратегічна та оперативна спрямованість інформаційних технологій у бізнесі; формування інформаційної структури на підприємстві; використання інтегрованих автоматизованих інформаційних систем у бізнесі; типологія управлінських інформаційних систем; розвиток і запровадження в організації систем підтримки прийняття рішень; визначення основних характеристик експертних систем; використання технологій штучного інтелекту в управлінні організаціями; використання Інтернет в управлінській діяльності; застосування електронної комерції у практичній діяльності організації; здійснення електронних платежів та забезпечення їх безпеки; створення та використання в організації інформаційних локальних та регіональних мереж Інтранет та Екстранет; практична підготовка та уміння: робота у конкретних інформаційних системах, що використовуються в сучасних організаціях; прийняття управлінських рішень на підставі інформації, отриманої за допомогою інформаційної системи.

Після вивчення дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці» студенти повинні:

 • знати поняття сфери інформаційних систем та технології в менеджменті, цифрових технологій обробки даних.

 • вміти швидко й правильно оцінувати управлінські ситуації, принимати управлінські рішення на базі ресурсів інформаційних систем підприємств, локальних мереж та ресурсів Інтернет, розробляти техніко – економічні задання щодо створення та перебудови інформаційних систем підприємств.

Навчальний комплекс дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці» розроблений відповідно до програми вивчення нормативної дисципліни, яка складена Київським національним торговельно-економічним університетом відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за напрямом 0502 „Менеджмент”.

Викладання дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці» базуеться на законах України, указах Президента України, Постановах Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, нормативних і інструктивних документах Міністерства освіти України та Укоопспілки з питань інформатизації та комп’ютерізації українського суспільства та системи споживчої кооперації України.

Структурою даного курсу передбачено 144 годин навчального часу, в тому числі: 18 годин – лекції, 30 годин – практичні заняття, 18 годин індивідуальні заняття, 78 годин – самостійна робота студентів. Практичні заняття студентів денної форм навчання проводяться, як правило, з використанням ресурсів Інтернет, а самостійна робота студентів базується на використанні ресурсів електронної читальної зали, віртуально – тренінговой системи СИТА та MOODLE.

Підсумковий контроль знань студентів з курсу проводиться у вигляді ПМК.

2. Навчальна програма курсу «Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці» для студентів всіх форм навчання напряму 6.030505 «Управління перосналом і економіка праці»

Модуль 1. Загальні засади інформаціїних систем підприємства

Тема 1. Введення до інформаційних систем у менеджменті

Роль інформаційних систем в управлінні сучасними організаціями. Реальний світ інформаційних систем. Ресурси і технології інформаційних систем. Глобальне інформаційне суспільство.

Основоположна роль інформаційних систем в управлінні організацією. Зростаюча цінність інформаційних технологій. Організації, що орієнтовані на роботу в Інтернеті. Конкурентні переваги підприємств, що використовують інформаційні технології.

Значущість використання інформаційних технологій в управлінні організацією для здійснення бізнесу на міжнародному рівні.

Тема 2. Етапи розвитку та сутність інформаційних систем у менеджменті

Концепції розвитку та проектування інформаційних систем. Етапи розвитку інформаційних систем.

Поняття інформаційної системи. Мета створення управлінських інформаційних систем. Завдання інформаційних систем. Традиційні інформаційні системи та автоматизовані. Сутність автоматизованої системи управління. Переваги та недоліки використання автоматизованих систем управління. Складові компоненти управлінських інформаційних систем.

Основні ресурси інформаційних систем: людські, апаратні, програмні, мереживі, інформаційні. Тенденції в інформаційних системах. Системи підтримки виконання операцій. Системи управління процесами. Системи підтримки прийняття управлінських рішень. Інші види інформаційних систем: експертні, управлінських знань, стратегічної інформації, бізнес-інформації, інтегровані інформаційні системи.

Умови успішного функціонування менеджерських інформаційних систем.

Тема 3. Типологія інформаційних систем в менеджменті організацій

Перехід від традиційних до інтегрованих автоматизованих інформаційних систем у бізнесі. Основні структурні частини функціонування інформаційної системи у менеджменті організації:

управління маркетинговою діяльністю, управління людськими ресурсами, управління фінансами, управління виробничими процесами, здійснення бухгалтерського обліку. Підтримка бізнес-процесів спеціалізованими інформаційними системами.

Типи інформаційних систем, що використовуються в організаціях з різними напрямами основної діяльності. Маркетингові інформаційні системи.

Інтерактивний маркетинг, ведення автоматизованого продажу, реклама та товаропросування, цільовий маркетинг, маркетингові дослідження та прогнозування.

Операційні інформаційні системи: комп'ютерно - інтегровані операції, автоматизовані системи виконання операцій, єдина операційна мережа, управління процесами, управління технологічним обладнанням.

Інформаційні системи управління персоналом: стратегічне, тактичне та оперативне використання персоналу організації; постійні співробітники, навчання персоналу.

Фінансові інформаційні системи: управління грошовими потоками, управління інвестиціями, бюджетування, фінансове прогнозування та планування.

Бухгалтерські інформаційні системи: облік платежів, облік розрахунків, ведення головної книги, складання балансу організації.

Тема 4. Планування розвитку менеджерських інформаційних систем

Процеси організаційного планування інформаційних систем:

основні етапи. Формування бізнес-шляхів розвитку організації для створення оптимальної архітектури інформаційної системи та оперативних планів. Системний підхід до планування менеджерських інформаційних систем. Методологія планування інформаційних систем: підходи та сценарії. Моделі розвитку організації з використанням комп'ютерних пакетів підтримки прийняття управлінських рішень.

Планування реалізації процесу щодо впровадження інформаційної системи на підприємстві. Технічна та програмна підтримка інформаційних систем. Забезпечення послуг підтримки функціонування інформаційних систем: основні фактори.

Управління організаційними змінами в процесі впровадження нових видів інформаційних технологій. Заходи щодо планування реалізації інформаційних систем: тестування, збирання та ведення необхідної документації, навчання персоналу, організація обслуговування інформаційних систем в організації.

Модуль 2. Побудова корпоративних інформаціїних систем підприємства

Тема 5. Управління інформаційними системами в організації

Управління інформаційними ресурсами та технологіями. Стратегічна та оперативна спрямованість інформаційних технологій у бізнесі. Позитивні та проблемні аспекти функціонування інформаційних систем в організаціях. Принципи створення спеціалізованого структурного підрозділу з питань управління інформаційною системою організації.

Організаційна та інформаційна технології. Основні складові інформаційних систем: персонал, завдання, технології, культура, структурні компоненти та взаємовідносини в організації.

Концептуальна структура управління інформаційною системою в організації. Функціональна організаційна структура відділу інформаційного обслуговування. Принципи добору спеціалістів з інформаційних систем для формування бізнес-орієнтованої організаційної структури. Тенденції змін в управлінні сучасними інформаційними системами. Управління людськими ресурсами у сфері інформаційних технологій. Кар'єра працівників відділу інформаційного обслуговування.

Тема 6. Системи підтримки прийняття управлінських рішень

Інформація, рішення та управління. Системи підтримки прийняття рішень. Сутність і компонент системи підтримки прийняття рішень. Аналітичні методи та інструменти підтримки прийняття управлінських рішень. Методи аналізу «причина - наслідок», кореляційно-регресивний аналіз, аналіз тенденцій, оптимізація. Сфери використання системи підтримки прийняття рішень. Архітектура системи підтримки прийняті я рішень.

Види експертних систем. Складові експертних систем. Розвиток експертних систем. Вартість експертних систем.

Використання технологій штучного інтелекту в управлінні організацією. Сучасний погляд на системи штучного інтелекту. Характеристики поведінки систем штучного інтелекгу. Основні сфери застосування систем штучного інтелекту.

Тема 7. Корпоративні інформаційні системи

Аналіз сучасних корпоративних інформаційних систем, які пропонуються на ринку програмного забезпечення. Відповідність інформаційних систем вимогам ведення сучасного бізнесу та інтеграція у міжнародне середовище. Комплекси управлінських завдань, які дозволяють автоматизувати корпоративні інформаційних систем.

Склад та характеристика основних елементів програмного продукту. Можливості інформаційної системи задовольняти інформаційні потреби менеджерів різних рівнів. Структура інформаційного забезпечення програмного продукту та можливості настроювання за вимогами конкретного підприємства.

Автоматизація основних управлінських функцій: планування, організація, облік, контроль, координація .

Автоматизація операційного управління, управління персоналом, документообігом, фінансами, маркетингом. Забезпечення «прозорості» операцій та захисту інформації від несанкціонованого доступу. Можливість інтеграції з іншими автоматизованими інформаційними системами управління.

Система впровадження корпоративних програмних продуктів: пусконалагоджувальні роботи. Абонентське обслуговування. Навчання користувачів. Надання консультацій. Розроблення плану автоматизації. Системне адміністрування. Гарантійне обслуговування.

Тема 8. Інформаційні ресурси глобальної мережі Інтернет

Бізнес та Інтернет: користувачі, комунікації та співпраця, електронна комерція, інтерактивний маркетинг. Основні принципи використання Інтернет організацією з метою здійснення своєї діяльності. Створення віртуальних компаній у межах міжнародної мережі.

Вартість Інтернет для підприємств-користувачів. Інтернет - технології та формування бізнес-фокусу споживача. Основні схеми підключення до глобальної мережі. Принципи роботи провайдерів, які надають послуги з підключення.

Спеціальні інформаційні ресурси Інтернет, що надають можливість підтримки щодо здійснення завдань маркетингової діяльності, управління фінансами, персоналом, документообігом.

Основи електронної комерції. Варіанти вибору технологічної архітектури для електронної комерції. Застосування електронної комерції у практичній діяльності підприємства. Основні характеристики економічних моделей для електронної комерції. Взаємозв'язок електронної комерції із поведінкою споживача, бізнес-процесами та конкуренцією. Роздрібний продаж на Web-site. Управління ланцюгом постачальників. Електронні платежі та безпека. Електронне переміщення запасів.

Тема 9. Локальні та регіональні інформаційні мережі в сучасних організаціях

Загальна характеристика комп'ютерної мережі Інтранет та Екстранет. Взаємозв'язок внутрішньої мережі підприємства із Екстранет та Інтернет. Застосування Інтранет сучасними компаніями: комунікації та співробітництво, управління бізнес-операціями. Ресурси Інтранет - технологій. Компоненти архітектури інформаційної технології їнтранет. Вартість Інтранет для сучасних компаній.

Роль Екстранет у діяльності сучасних компаній. Основне призначення Екстранет при виконанні бізнес-операцій. Майбутнє Інтранет та Екстранет.

Інструменти здійснення електронних комунікацій. Електронна пошта. Інструменти проведення електронних конференцій. Голосові конференції. ВідеоконференцІЇ. Телеконференції. Чатові системи.

Тема 10. Безпека інформаційних систем

Питання безпеки та контролю інформаційних систем. Контроль введення, обробки та збереження інформації. Фізичний захист інформаційних систем. Безпека та захист мережі. Захист від фізичного втручання, збою комп'ютерів. Процедурний контроль. Аудит інформаційних систем.

Етичні аспекти використання інформаційних систем. Ділова етика використання інформаційних систем. Соціальні аспекти. Особистість та умови праці в інформаційних системах. Захист особистої та комерційної таємниці. Комп'ютерна злочинність. Здоров'я працівників, особиста відповідальність.

3. Тематичний план дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці»

для студентів денної форми навчання напряму

6030505 «Управління персоналом і економіка праці»

№№

з/п

Назва тем

Ра-зом

Аудиторні

Позааудиторні

Лекції

Практичні

Індивідуальна робота студентів

Самостій-на робота студентів

Модуль 1. Загальні засади інформаціїних систем підприємства

1.

Введення до інформаційних систем у менеджменті

5

2

3

2

8

2.

Етапи розвитку та сутність інформаційних систем у менеджменті

5

2

3

2

8

3.

Типологія інформаційних систем в менеджменті організацій

6

2

3

2

8

4.

Планування розвитку менеджерських інформаційних систем

6

2

3

2

8

Всього за модулем 1.

8

12

8

32

Модуль 2. Побудова корпоративних інформаціїних систем підприємства

5.

Управління інформаційними системами в організації

8

2

3

2

8

6.

Системи підтримки прийняття управлінських рішень

8

2

3

2

8

7.

Корпоративні інформаційні системи

7

2

3

2

8

8.

Інформаційні ресурси глобальної мережі Інтернет

7

2

3

2

8

9.

Локальні та регіональні інформаційні мережі в сучасних організаціях

5

2

3

2

8

10.

Безпека інформаційних систем

1

-

3

-

6

Всього за модулем 2.

10

18

10

46

Всього за курсом

144

18

30

18

78Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма вступних випробувань за спеціальністю „Управління персоналом та економіка праці освітньо-кваліфікаційного рівня

  Документ
  2.4. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник /Г.Н. Клименко, В.П. Нестерен-ко, Л.О. Каліщенко та ін. - 2-ге вид. - К.: Вища школа, знання, 1997.
 2. Інформація про програми Напрям підготовки 030505 „Управління персоналом та економіка праці Кваліфікація, що присвоюється Бакалавр з управління персоналом та економіки праці, викладач економіки

  Документ
  Студенти отримують необхідні знання та практичні навички у таких сферах: економіка праці, ринок праці, економіка виробничо-господарської діяльності підприємства, планування і контролювання на підприємстві, управління персоналом на
 3. Освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з напряму підготовки „Управління персоналом та економіка праці на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

  Документ
  щодо проведення фахового випробування для осіб, які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ з напряму підготовки „Управління персоналом та економіка праці”
 4. Робоча програма та методичні вказівки щодо проходження магістерської практики для студентів Vкурсу спеціальності 0109 «Управління персоналом І економіка праці»

  Документ
  1. Опис. Програма магістерської практики складена на підставі плану підготовки магістрів зі спеціальності 0109 «Управління персоналом і економіка праці» і комплексної (наскрізної) практики, затвердженої учбовою частиною Донецького
 5. Нформаційний пакет галузь знань 03. 05 „ Економіка та підприємництво" Напрям підготовки 03. 05. 09 " Облік І аудит" Рівне 2008

  Документ
  Наводяться матеріали щодо характеристики навчального закладу; факультету; загальної практичної інформації з питань формальностей щодо прийому студентів; умов навчання; кваліфікації; програми навчання; тривалості навчання; форм та методів
 6. Нформаційний пакет галузь знань 03. 05 „ Економіка та підприємництво" Напрям підготовки 03. 05. 04 " Економіка підприємства" Рівне 2008

  Документ
  Інформаційний пакет: галузь знань 03.05 „Економіка та підприємництво”, напрям підготовки 03.05.04 “Економіка підприємства”. – Рівне: НУВГП, 2008. – 66 с.

Другие похожие документы..