Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'План урока'
Оборудование: тексты комедии, мультимедийный проектор....полностью>>
'Закон'
21 ноября работники налоговой службы Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник. Труд налоговиков, пожалуй, трудно переоценить: вся...полностью>>
'Книга'
Просто и ясно изложенные в этой книге знаменитого автора Семь Принципов Синхросудьбы вместе с несложными упражнениями помогут вам научиться читать зн...полностью>>
'Автореферат диссертации'
АРЗ156 Задорогин, С. И. (Сергей Игоревич).Правовое обеспечение оптимизации налогообложения в Российской Федерации :Автореферат диссертации на соискани...полностью>>

На конкурс "Від студентського самоврядування до самоврядування громад" на тему: "Працевлаштування випускників внз"

Главная > Конкурс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Наукова робота

на конкурс “Від студентського самоврядування - до самоврядування громад”

на тему: “Працевлаштування випускників ВНЗ”

Виконала:

студентка 4-го курсу

машинобудівного факультету

гр. МС-04-1

КДПУ імені Михайла Остроградського

Сербін Віталіна Олександрівна

Шифр 042053

Кременчук 2007

ПЛАН

Вступ

 1. Ринок праці як самостійна відкрита соціально-економічна підсистема.

 2. Як зробити успішну кар’єру. Фонди роботодавців і рекомендації спеціалістів.

2.1. Погляди роботодавців.

2.2. Секрети успіху у працевлаштуванні.

2.3. Як розпочати кар’єру.

 1. Досвід роботи з працевлаштування в Кременчуцькому державному політехнічному університеті.

Висновки.

Список використаної літератури.

Вступ

На етапі економічного зростання набуває особливої значущості здійснення регулюючих заходів, спрямованих на ліквідацію прихованого безробіття, проведення політики продуктивної зайнятості. Зусилля державної влади, і насамперед уряду, мають концентруватися на запровадженні дієвих стимулів створення нових робочих місць, забезпеченні гарантій зайнятості в процесі приватизації та реконструкції підприємств, на підтримці підприємництва і самозайнятості населення, розширенні практики громадських робіт, підвищенні гнучкості ринку праці.

Студентський профком разом із відділом практик та працевлаштування фахівців нашого університету провели невелике дослідження, опитали працюючих студентів, щоб дізнатися про професії, що користаються найбільшим попитом серед студентства.

Буває, що найкоротший і найлегший шлях до успішної кар'єри — це спілкування з викладачами та професорами. Саме вони є твоїми потенційними роботодавцями. Як правило, вони знають студента в роботі і мають уявлення про те, чого від нього чекати. Особливо актуальна співпраця з науковим керівником для того, щоб влаштуватися на роботу за фахом, вже навчаючись (навіть на денному відділенні). Політологи, соціологи, економісти, юристи, а також студенти всіх інших спеціальностей, зав'язаних «на практику», мають використовувати будь-яку можливість попрацювати у дослідницькому центрі, держструктурах, навіть якщо за це не буде отримано ні шеляга.

Перший крок — почати працювати — найважчий. Проте необхідний. Якщо не зробити його вчасно, ви ризикуєте потрапити до замкнутого кола, як багато моїх однокурсників. До кінця п'ятого курсу вони не знали, де працюватимуть і чим будуть займатись. А от ті, хто змушений був підробляти в ході навчання, були вже більш-менш влаштовані. Принаймні, у них був вибір.

Звісно, не можна не згадати про можливість роботи влітку — як і на Батьківщині, так і за океаном. Скажімо, у інтернет-журналі «Освіта за кордоном» можна знайти масу організацій, що займаються обмінами, літнім працевлаштуванням. За кордоном можна жити у сім'ї, займатися бебі-сітерством, навчати мовам (переважно російській), збирати овочі і фрукти. В нашій же країні багато працівників йдуть влітку у відпустку — і тоді компанії беруть на тимчасову работу студентів. Особливо спритні часто там і залишаються. В будь-якому випадку, про тебе принаймні дізнається роботодавець і начальник відділу кадрів матиме на увазі наступного разу. Та й грошики за три місяці можна заробити досить-таки серйозні.

Ось перелік професій, які найбільш часто обирають студенти для роботи у період навчання: массажист, консультант, продавець, менеджер з продажу, проба-girl, офіціант, вантажник, кур’єр, розклеювач оголошень, маркетингові дослідження, інтерв’юер, Web-дизайнер.

Зважаючи на вищезгадане, перед студентом просто-таки неосяжний простір для діяльності. Якщо пощастить, можна влаштуватися за фахом, заробити на хорошу додаткову освіту чи на відпочинок. Гроші роблять людину вільною. Особливо якщо вона молода!!!

Метою даної роботи є:

1). Розкрити поняття ринку праці як самостійної відкритої соціальної системи.

2). На основі інформації про роботодавців визначити основні якості, які повинні бути притаманні претендентам на вакансії, та вимоги до їх професійних знань.

3). Висвітлити досвід роботи Кременчуцького державного політехнічного університету в організації працевлаштування випускників.

На­вчання технологіям ефективного пошуку роботи стає важливим на­прямом освіти всіх рівнів, а особливо актуально це для студента-випускника. Одно­часно потрібно пам'ятати, що на ринку праці, як і в інших сферах людської діяльності, діють шахраї та аферисти, зустріч з якими для непідготовленої, довірливої молодої людини матиме вельми сумні наслідки.

 1. Ринок праці як самостійна відкрита соціально-економічна підсистема.

Для того, щоб заглибитись в тенденції розвитку ринку праці, слід згадати деякі терміни, що використовуються сучасною еко­номічною школою, зрозуміло, виключно ті терміни, які безпосе­редньо стосуються ринку праці.

Перш за все, що таке ринок праці, які він має межи та за якими законами функціонує? Для з'ясування цих питань необхідно звер­нутися до загальноекономічної категорії ринку.

Ринок (market) — це інститут або механізм, за допомогою яко­го відбувається об'єднання та взаємодія покупців (пред'явників попиту) та продавців (постачальників) конкретного товару або по­слуги.

Отже, ринок праці є системою суспільних відносин, соціаль­них — в тому числі, юридичних — норм та інститутів, які за­безпечують нормальне відтворення і ефективне використання праці, кількість і якість якої відповідним чином винагороджу­ються. Тобто ринок праці є конкретним проявом системи суспіль­ної організації найманої праці в умовах товарно-грошових відно­син. У вужчому трактуванні ринок праці розглядається як система соціально-економічних відносин між роботодавцями — власни­ками засобів виробництва — та населенням — власниками ро­бочої сили — щодо задоволення попиту перших на працю, а дру­гих — на робочі місця, які є їх джерелом засобів існування.

Ринок праці являє собою відкриту підсистему, що через міжрегіональні міграції органічно взаємодіє з ринками праці інших регіонів. Але для з'ясування окремих процесів ми час від

часу абстрагуватимемось від впливу міграційного руху населення і відповідно вважатимемо ринок праці закритою системою.

Як і кожний інший, ринок праці характеризується видом това­ру, який на ньому продається, його ціною, попитом та пропо­зицією.

Оскільки на момент продажу товару на ринку праця як доцільна діяльність ще не існує, на ринку праці продається робо­ча сила, тобто здатність до праці.

Відмінність ринку праці від всіх інших полягає в тому, що в ре­зультаті купівлі-продажу товар не відокремлюється від його попе­реднього власника, тобто фактично об'єктом купівлі-продажу є право на використання робочої сили (здатності до праці), при чо­му предметом торгу є не тільки певний вид здатностей виконувати трудові функції, а і тривалість та умови виконання цих функцій.

Ринок праці забезпечує функціонування ринкової економіки на засадах дії закону попиту та пропозиції. Його основна функція по­лягає в забезпеченні через сферу обігу перерозподілу робочої сили між галузями та сферами виробництва та забезпечення робо-тою всього економічно активного населення, яке в даний конк-ретний момент пропонує свою робочу силу на ринку праці.

На ринку праці взаємодіють головним чином роботодавці (суб'єкти власності на засоби виробництва) і наймані працівники, які формують обсяг, структуру та співвідношення попиту і пропо­зиції робочої сили. Певна частина економічно активного населен­ня прагне реалізувати свою здатність до праці на умовах са­мостійної організації виробництва та збуту продукції. В такому ви­падку товар продається самому собі, фактично для власного спо­живання.

Таким чином, підводячи підсумки, слід зазначити, що основни­ми компонентами ринку праці є:

• пропозиція робочої сили;

• попит на робочу силу;

• вартість та ціна робочої сили.

Мета політики ринку праці.

Мета урядового контролю за ринком праці — захист добробу­ту окремих осіб, а не вплив на систему економічного (промислово­го) розвитку. Виходячи з цього, необхідно визнати, що концептуаль­но політика ринку праці має різні цілі, які не завжди є сталими.

Абсолютно ясно, що можливості досягнення цієї мети лежать у площині економічної ситуації, зокрема ситуації на ринку праці, та фінансових ресурсів. Відповідно конкретизуються пріоритети у розвитку окремих напрямів активної політики ринку праці. Скажімо, на етапах економічного зростання (особливо у верхній половині економічного циклу), коли існує великий за обсягом попит на робочу силу головну роль відіграють заходи, спрямовані на забезпечення якісної збалансованості пропозиції робочої сили noпиту на неї, зокрема навчання тим професіям, які є найбільш запит») ними на ринках праці. На етапах економічного спаду, передусім за умови існування високого рівня циклічного безробіття, більш перспек-тивними видаються дії, спрямовані на забезпечення нестандартної зайнятості — тимчасової, неповної, громадських та інтервенційних робіт тощо. Безумовно, перспективним (принаймні з теоретичних позицій) є сприяння створенню безробітними нових підприємств, які функціонуватимуть на засадах найманої праці чи само зайнятості.

Основні характеристики основних тенденцій розвитку світового ринку праці.

Протягом останніх десятиліть відбувається загальний процес глобалізації ринку праці, формування єдиного механізму задо­вольняння пропозиції робочої сили поза залежністю від конкрет­ного місця проживання тієї чи іншої людини (групи людей). При­чинами цього принципово нового процесу, що докорінно змінює характер світової трудоресурсної ситуації, стали посилення між-народних зв'язків на фоні поглиблення світового розподілу праці, зокрема, формування міжнародних об'єднань, які передба­чають існування єдиних ринків праці (на зразок, скажімо, Євро­пейського співтовариства чи країн, що підписали Шенгенську угоду); зрос-тання рівня мобільності населення, включаючи про­сторову мобі-льність; розширення транспортних мереж та загаль­на динамічність економіки. За твердженням МОП, саме швидке зростання обсягів міжнародного обміну товарами та послугами є ключовим аспектом глобалізації ринку праці. Під впливом цих та деяких інших чин-ників формуються певні загальні підходи до ре­гулювання ринків праці, підходи, що спираються на інтеграцію всього того, що вия-вилося найефективнішим в кожній окремій моделі. Сьогодні можна говорити про те, що в світі створюються передумови для форму-вання інтегрованої моделі ринку праці.

Проте, це, зрозуміло, не означає зникнення національної спе­цифіки ринків праці, національної специфіки стратегій їх регулю­вання, які обумовлені соціально-економічною, соціо-політичною та історичною специфікою кожної окремої країни. Якщо, скажімо, скандинавські країни притримуються активних заходів впливу на ринок праці, то північноамериканські зберігають орієнтацію на стимулювання активної позиції кожної конкретної людини. Безу­мовно, свою роль відіграє також характер суто економічного роз­витку кожної конкретної країни, та фаза економічного циклу, на якому вона в даний конкретний момент знаходиться.

Окремою проблемою є формування політики ринку праці в країнах перехідної економіки, проблемою, пов'язаною насампе­ред з тим, що на відміну від інших країн посткомуністичні держави під тиском суто економічних обставин вимушені звужувати і коло со-ціальних гарантій, і коло їх реципієнтів, тобто йти проти загаль­носвітового процесу соціалізації. Якщо додати глибоку економічну кризу, переважно циклічний характер безробіття і відсутність

належного досвіду як серед урядовців, так і серед широких верств населення, то відмінність стратегії ринку праці в країнах перехідної економіки видається беззаперечною. Судячи з усього, можна гово­рити про наявність певної специфічної перехідної моделі ринку праці і відповідно специфічної політики впливу на цей ринок.

Таким чином, порівняльний аналіз процесів формування тру-дової активності та її реалізації, зайнятості та безробіття, заходів, які вживають уряди різних країн на ринку праці, призводить до вис­новку про збереження національної специфіки певних загаль­но-світових тенденцій розвитку ринку праці.

Головними рисами сучасних трудоресурсних відносин є такі:

• інтеграція різних моделей ринків праці, утворення на їх основі певної глобальної моделі, що синтезує найбільш ефективні компо­ненти кожної, при відвертому перенесенні акцентів на активізацію рішучих дій кожної працездатної особи на ринку праці;

• зменшення амплітуди структурних коливань ринку праці, зок­рема змін рівня безробіття;

• зростання мобільності населення і відповідне зростання фрик­ційного безробіття;

• підвищення динамічності економіки і відповідне зростання тех-нологічного та структурного безробіття;

• поширення нестандартних форм зайнятості; зокрема, досвід країн, що розвиваються, свідчить про зростання незареєстрованої зайнятості навіть на етапах економічного пожвавлення і, збіль-шення обсягів попиту на робочу силу з боку зареєстрова­них структур;

• збільшення обсягів виробництва без адекватного зростання рівня зайнятості.

Висновки

Сучасна політика ринку праці спрямовується на забезпечення по­вної продуктивної зайнятості всього економічно активного населен­ня. Досягається ця мета активними та пасивними методами, які поєднують державні зусилля щодо зниження масштабів, рівня та тривалості безробіття і забезпечення надійного захисту безробітних та їх утриманців від зубожіння.

Конкретний механізм досягнення повної продуктивної зайня­тості визначається відповідно до обраної моделі соціально-економічного розвитку суспільства. Відповідно в сучасному світі функціонує велика кількість досить різних моделей.

Основною рисою сучасних тенденцій розвитку ринку праці є формування єдиного механізму задовольняння пропозиції робочої сили по­за залежністю від конкретного місця проживання тієї чи іншої людини (групи людей) в контексті загального процесу глобалізації ринку праці і формування єдиного загальносвітового ринку.

Державна політика зайнятості населення проводитиметься за такими напрямами:

 • формування професійно-кваліфікаційного складу робочої сили відповідно до потреб економіки та ситуації на ринку праці;

 • збереження ефективно функціонуючих і створення нових робочих місць;

 • підвищення якості робочої сили;

 • посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості;

 • сприяння розробці відповідних заходів з метою підвищення рівня професійної мобільності вивільнюваних працівників;

 • детінізація зайнятості та легалізація міждержавних трудових міграцій;

 • створення умов для самостійної зайнятості населення і розвитку підприємницької ініціативи;

 • підтримка регіонів з критичною ситуацією на ринку праці з вико­ристанням механізмів сприяння розвиткові депресивних тери­торій;

 • пом'якшення соціальних наслідків закриття неперспективних вуг­ледобувних шахт;

 • реформування соціально-трудових відносин на селі внаслідок роз­паювання та передачі землі у приватну власність;

 • сприяння зайнятості населення і створенню нових робочих місць для персоналу Чорнобильської АЕС у зв'язку із виведенням її з ек­сплуатації;

 • сприяння наданню додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатних громадян працездатного віку, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці (молоді, жінок, інвалідів), запровадження з цією метою надійних економічних механізмів забезпечення їх зайнятості;

 • забезпечення соціального захисту військовослужбовців (передусім сприяння їх зайнятості), звільнених у запас в процесі реформуван­ня Збройних Сил України;

 • забезпечення надійного соціального захисту зареєстрованих без­робітних шляхом подальшого запровадження законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;

 • зниження рівня та тривалості зареєстрованого безробіття працез­датного населення працездатного віку шляхом виконання програм, пов'язаних з проведенням активної політики зайнятості;

 • впровадження ефективних форм співробітництва органів державної влади, профспілок і роботодавців.

Державна політика у сфері формування професійно-освітнього потенціалу населення спрямовуватиметься на створення правових, економічних, соціальних та організаційних засад для отримання молоддю професійних знань відповідно до потреб і можливостей особистості у здобутті освіти та ситуації на ринку праці щодо по­питу на робочу силу певного професійного спрямування.

Основними напрямами державної політики у сфері формуван­ня професійно-освітнього потенціалу населення будуть:

• оптимізація мережі навчальних закладів вищої, професійно-технічної, післядипломної освіти різних форм власності та роз­ширення переліку професій для підготовки спеціалістів і робіт-ників відповідно до потреб економіки;

• удосконалення механізму формування державного замовлення в системі вищої та професійно-технічної освіти з метою забезпе­чення потреб економіки у спеціалістах і кваліфікованій робочій силі та соціальної підтримки вразливих верств населення;

• запровадження системи безперервного навчання, перепідготов­ки та підвищення кваліфікації економічно активного населення працездатного віку, яка передбачає:

• професійну підготовку та професійну орієнтацію учнів загаль­ноосвітніх навчальних закладів, орієнтовану на потреби регіональних ринків праці;

• єдину безперервну ступеневу професійно-технічну та вищу освіту;

• післядипломну освіту;

• професійне навчання персоналу на виробництві;

• професійну підготовку та перепідготовку безробітних;

• розширення обсягів надання громадянам з особливими потре­бами (інвалідам) освітніх послуг у вищих, професійно-техніч­них навчальних закладах за конкурентоспроможними про­фесіями (спеціальностями).

Реалізація цієї політики пов'язана з:

• регулюванням ринку освітніх послуг (безпосередньо — шля­хом державного замовлення на спеціалістів та кваліфікованих робі-тників відповідно до потреб економіки у додатковій чи­сельності працівників певних професій і кваліфікаційного рів­ня та потреб населення в отриманні певних професійних знань, у контексті державних ініціатив щодо розвитку підпри­ємництва і само-стійної зайнятості; опосередковано — шляхом економічного стимулювання навчальних закладів, які готують молодь за спеціа-льностями і професіями, що користуються по­питом на ринку праці, і тих навчальних закладів, які проводять маркетингову політику щодо своїх випускників);

• регулюванням ринку праці (безпосередньо — шляхом надання державних гарантій щодо працевлаштування випускників, а та­кож надання їм першого робочого місця; опосередковано — шляхом застосування механізму економічного стимулювання роботодавців, які працевлаштовують випускників навчальних закладів);

• пошуком важелів підвищення гнучкості функціонування ринку освітніх послуг і ринку праці в частині посилення збалансова­ності інтересів громадян, держави, роботодавців у питаннях зайнятості.

Підготовка спеціалістів і кваліфікованих робітників за дер­жавним замовленням здійснюватиметься за такими напрямами:

1) формування державного замовлення з урахуванням потреб економіки в кваліфікованій робочій силі та розвитку національ­ного і регіональних ринків праці шляхом:

• переорієнтації формування обсягів і спеціалізацій професійної підготовки робочої сили від «досягнутого рівня» до обсягів і спе­ціалізацій, обгрунтованих прогнозами економічного розвитку;

• поширення державного замовлення на підготовку фахівців на тендерній основі з наданням переваг навчальним закладам, які мають найвищі рівні працевлаштування випускників;

2) поліпшення організаційної системи державного замовлення шляхом:

• надання Міністерству праці та соціальної політики України повноважень з координації питань визначення масштабів підготовки фахівців за певними спеціалізаціями та розміщення дер­жавного замовлення за регіонами;

• погодження обсягів та напрямів підготовки фахівців і кваліфі­кованих робітників у навчальних закладах за державним замов­ленням у територіальних органах праці та зайнятості.

З метою посилення адаптації молоді до умов ринкової економіки буде запроваджено вивчення учнями старших класів загальноосвітніх навчальних закладів курсу основ підприємницької діяльності.

З метою посилення конкурентоспроможності випускників на ринку праці поширюватиметься практика підготовки та пе­репідготовки фахівців за кількома суміжними професіями.

З метою розширення можливостей професійного навчання інвалідів у професійно-технічних і вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації необхідно запровадити квотування цільо­вих місць для навчання інвалідів за державним замовленням та забезпечити можливість їх навчання за місцем проживання у разі неспроможності відвідувати навчальний заклад.

Проблеми зайнятості молоді (зокрема випуск­ників навчальних закладів), яка становить третину загальної чисель­ності незайнятих громадян, що перебувають на обліку в державній службі зайня-тості, розв'язуватимуться відповідно до положень за­конів України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов'яз­кове державне соціальне страхування на випадок безробіття» шля­хом:

• надання випускникам навчальних закладів першого робочого місця в рамках державного замовлення на підготовку кваліфікова­них робітників і спеціалістів;

• бронювання на підприємствах, в установах та організаціях незалеж­но від форми власності ,місць за робітничими про­фесіями для молоді, яка закінчила загальноосвітні, професійно-технічні навчальні заклади, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби та якій надається перше робо­че місце.

• адресного бронювання на підприємствах робочих місць для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

• створення маркетингових служб навчальних закладів з метою сприяння працевлаштуванню випускників;

• надання підтримки підприємницькій ініціативі безробітних, у то­му числі молоді, зокрема, виплати одноразової допомоги по без­робіттю для організації підприємницької діяльності;

• створення роботодавцями додаткових робочих місць для працев­лаштування безробітних, у першу чергу випускників навчальних

закладів і жінок, зареєстрованих в державній службі зайнятості, та надання роботодавцями дотацій у розмірі витрат на заробітну плату працівників, прийнятих на роботу з цієї категорії осіб;

• економічного стимулювання роботодавців, які приймають на робо­ту (або стажування) випускників навчальних закладів;

• залучення молодіжних центрів праці до вирішення питань працев­лаштування, навчання новим професіям та підвищення кваліфікації молоді;

• надання підтримки підприємцям-початківцям;

• формування підприємницької ініціативи молоді.

Нескінченні нещастя і поразки, тебе охоплює страх й переконання, що ти не гідний кращої долі. Витративши неймовірну кількість сил, переживши море страждань, людина раптом зу-пиняється буквально зо два кроки від наміченої цілі. І ця перешкода найзрадливіша і най прикріша на життєвому шляху людини.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Сборник статей зміст міжсекторальна співпраця громада-влада-бізнес-освіта-змі, мгц«Еталон», м. Івано-Франківськ 4 Центри праці ефективний інструмент самореалізації молоді на сучасному ринку праці

  Сборник статей
  СПОНСОРСЬКИЙ ПАКЕТ являє собою повний набір юридичних, творчих, програмних, фінансових документів, які забезпечують необхідний ефект заходу (акції), що спонсорується.
 2. 1 Стан навколишнього природного середовища та прогноз його змін до 2020 року. 9

  Документ
  5.3.1. Концентрація матеріальних та фінансових ресурсів на провадженні наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 190
 3. План Вступ. Що таке студентське самоврядування. Особливості діяльності органів студентського самоврядування в інших країнах

  Лекція
  Перша лекція запам’ятовується на все життя. Даний посібник створено задля надання студентові ключів для максимальної реалізації своїх можливостей. Пропонована нами інформація знадобиться як гуру студентського самоврядування, так і
 4. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

  Документ
  12 IV.1994 р. Указом Президента України Л.Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.VI.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л.
 5. Тема Організація науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі

  Документ
  Історія зародження та розвитку науки нараховує багато століть. Ще на зорі свого розвитку людство полюпшувало умови життя за рахунок пізнання і незначного перетворення навколишнього світу.

Другие похожие документы..