Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Богоотеческие корни атлантическо цивилизации на примере греческих мифов Автор книги - один из самых загадочных писателей современности. Он говорит о ...полностью>>
'Документ'
2001- окончила Новосибирский Государственный Педагогический Университет, факультет начальных классов, специальность – Педагогика и методика начальног...полностью>>
'Закон'
Талапина Эльвира Владимировна - кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Института государства и права РАН, член-корреспондент Международ...полностью>>
'Программа'
Коэффициенты корреляции продаж бара и кухни. Коэффициент оборачиваемости стола и кв. метра зала. Коэффициент оборачиваемости денежных средств. АВС – ...полностью>>

Додатково див. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг n 74 ( v0074486-03 ) від 09. 10

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Взято с сайта: /info/insurance_laws/zakon_219

Об утверждении Лицензионных условий проведения страховой деятельности

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28.08.2003 N 40

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 вересня 2003 р.
за N 805/8126


Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності

( Додатково див. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
N 74 ( v0074486-03 ) від 09.10.2003 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
N 160 ( z1196-03 ) від 11.12.2003
N 3329 ( z0196-05 ) від 18.01.2005
N 3433 ( z0220-05 ) від 25.01.2005
N 4125 ( z0637-05 ) від 07.06.2005
N 5377 ( z0178-06 ) від 14.02.2006 }


Відповідно до вимог статті 34 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"( 2664-14 ) та вимог пп. 8 пункту 4 Положення про Державну комісіюз регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292 ( 292/2003 ), та з метою удосконалення державного регулювання діяльності з надання страхових послуг Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження страхової діяльності (додаються).

2. До 07.11.2004 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України з урахуванням вимог Ліцензійних умов видає ліцензії на здійснення страхової діяльності страховикам, створеним до набрання чинності Законом України від 04.10.2001 N 2745-III ( 2745-14 ) "Про внесення змін до Закону України "Прострахування", які на дату подання заяви про отримання ліцензії сформували свої статутні фонди у розмірі, не меншому ніж 500 тис. євро для страховиків, які займаються видами страхування, іншими, ніж страхування життя, і 750 тис. євро для страховиків, які займаються страхуванням життя. ( Розпорядження доповнено пунктом 2 згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 160 ( z1196-03 ) від 11.12.2003 )

3. Звернутись до Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва й Міністерства фінансів України з пропозицією визнати таким, що втратив чинність, наказ від 16.07.2001 N 98/343 ( z0663-01 ) "Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 3 серпня 2001 року за N 663/5854.

4. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Хоружий С.Г.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити публікацію цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням розпорядження залишити за Головою Комісії.

Голова Комісії В.Суслов

Протокол N 12 засідання Комісії
від 28 серпня 2003 року


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
28.08.2003 N 40

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 вересня 2003 р.
за N 805/8126


ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження страхової діяльності

( У тексті Ліцензійних умов слово "Комісія" у всіх відмінках замінено словом "Держфінпослуг" згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 3433 ( z0220-05 ) від 25.01.2005 )


Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про страхування" ( 85/96-ВР ), "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), Указів Президента України від 4 квітня 2003 року N 292 ( 292/2003 ) "Про Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України", від 22 липня 2003 року N 740 ( 740/2003 ) "Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму" та інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення страхової діяльності. Ліцензійні умови встановлюють вимоги, обов'язкові для виконання під час провадження страхової діяльності та на день отримання ліцензії. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України своїми нормативно-правовими актами може встановлювати додаткові вимоги до умов провадження окремих видів страхування.

Розділ 1. Загальні положення

1.1. У цих Ліцензійних умовах наведені нижче поняття вживаються в такому значенні: ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ; ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право фінансової установи здійснювати страхову діяльність з конкретного виду страхування протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов; відокремлений підрозділ юридичної особи (надалі - відокремлений підрозділ) - це підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та надає послуги в єдиному замкнутому технологічному процесі з юридичною особою і не є юридичною особою; заявник - фінансова установа, яка подає документи для одержання ліцензії, переоформлення ліцензії, дубліката ліцензії, або для внесення інформації про відокремлений підрозділ страховика; звітна дата - дата, на яку подаються звітні дані страховиків; ( Пункт 1.1 доповнено абзацом шостим згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 3433 ( z0220-05 ) від 25.01.2005 - вимоги до формування статутного фонду не застосовуються до страховиків, які були внесенні до Державного реєстру фінансових установ до набрання чинності цим розпорядженням ) статутний фонд - грошові кошти та/або державні цінні папери, внесені учасниками, засновниками страховика шляхом придбання його акцій, часток. ( Пункт 1.1 доповнено абзацом сьомим згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 3433 ( z0220-05 ) від 25.01.2005 - вимоги до формування статутного фонду не застосовуються до страховиків, які були внесенні до Державного реєстру фінансових установ до набрання чинності цим розпорядженням ) Статутний фонд вважається сформованим та сплаченим за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату подання заяви про внесення інформації про заявника до Державного реєстру фінансових установ. ( Пункт 1.1 доповнено абзацом восьмим згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 3433 ( z0220-05 ) від 25.01.2005 - вимоги до формування статутного фонду не застосовуються до страховиків, які були внесенні до Державного реєстру фінансових установ до набрання чинності цим розпорядженням ) Інші поняття вживаються у цих Ліцензійних умовах відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про страхування" ( 85/96-ВР ), "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) та Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292 ( 292/2003 ).

1.2. Ліцензування страхової діяльності здійснюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг).

1.3. Відповідно до вимог нормативно-правових актів України щодо страхування Держфінпослуг видає фінансовим установам ліцензію на проведення певного виду страхування, визначеного статтями 6, 7 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ).

1.4. Для отримання ліцензії на право проведення конкретних видів страхування фінансова установа зобов'язана виконати всі вимоги нормативно-правових актів України, які регулюють страхову діяльність.

1.5. Після отримання відповідної ліцензії в Держфінпослуг страховик має право здійснювати страхову діяльність на всій території України.

1.6. Страховик має право здійснювати страхування через свій відокремлений підрозділ за умови внесення інформації про відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр).

1.7. Дія ліцензії може бути зупинена або анульована відповідно до цих Ліцензійних умов. ( Пункт 1.7 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 3433 ( z0220-05 ) від 25.01.2005 )

1.8. Здійснення страхової діяльності після закінчення строку дії ліцензії або її анулювання не допускається.

1.9. Якщо страховик має намір провадити зазначені в ліцензії види страхування після закінчення строку її дії або в разі його реорганізації, то страховик зобов'язаний отримати нову ліцензію. Нова ліцензія видається не раніше ніж в останній робочий день дії попередньо виданої ліцензії.

1.10. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії, видачі копії або дубліката ліцензії страховик зобов'язаний виконати дії відповідно до вимог цих Ліцензійних умов.

1.11. Строк дії переоформленої ліцензії або дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, який був зазначений в цій ліцензії.

1.12. Ліцензія, видана страховику Держфінпослуг, не підлягає передачі для використання іншими юридичними або фізичними особами для здійснення страхової діяльності.

1.13. Вимоги, установлені законодавством України у сфері регулювання страхової діяльності, повинні виконуватись страховиками протягом дії ліцензії. ( Пункт 1.13 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 3433 ( z0220-05 ) від 25.01.2005 )

1.14. Кабінет Міністрів України встановлює розмір плати за видачу ліцензій на провадження конкретних видів страхування. ( Пункт 1.14 в редакції Розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 3433 ( z0220-05 ) від 25.01.2005, N 4125 ( z0637-05 ) від 07.06.2005 )

1.15. Ліцензії на здійснення страхової діяльності є безстроковими. ( Пункт 1.15 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 3433 ( z0220-05 ) від 25.01.2005 - не застосовується до ліцензій, виданих до набрання чинності цим розпорядженням. Такі ліцензії діють до закінчення зазначеного в них строку дії ) 1.16. Ліцензія на кожен вид страхування оформлюється на окремому бланку.

1.17. Страховик повинен розмістити отриману ліцензію в доступному для огляду місці за своїм місцезнаходженням.

Розділ 2. Вимоги до провадження страхової діяльності

2.1. Страховик створюється в організаційно-правовій формі акціонерного, повного, командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю.

2.2. Учасників страховика повинно бути не менше трьох.

2.3. Страховик реєструється в місцевому органі виконавчої влади як суб'єкт підприємницької діяльності та заноситься до Реєстру.

2.4. Мінімальний розмір статутного фонду страховика, який займається видами страхування, іншими ніж страхування життя, установлюється в сумі, еквівалентній 1 млн. євро, а страховика, який займається страхуванням життя, - 1,5 млн. євро за валютним обмінним курсом валюти України.

2.5. Вартість нетто-активів (чистих активів) страховика на будь-яку дату після закінчення другого фінансового року з дати внесення інформації про заявника до Державного реєстру фінансових установ має бути не меншою встановленого статтею 30 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) мінімального розміру статутного фонду страховика. ( Розділ 2 доповнено пунктом 2.5 згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 3433 ( z0220-05 ) від 25.01.2005 )

2.6. Статутний фонд страховика повинен бути сплачений виключно в грошовій формі. Допускається формування статутного фонду страховика цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю в порядку, визначеному Держфінпослуг, але не більше 25 відсотків загального розміру статутного фонду.

2.7. Забороняється використовувати для формування статутного фонду векселі, кошти страхових резервів, бюджетні кошти, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, і вносити нематеріальні активи.

2.8. Загальний розмір внесків страховика до статутних фондів інших страховиків України не може перевищувати 30 відсотків його власного статутного фонду, у тому числі розмір внеску до статутного фонду окремого страховика не може перевищувати 10 відсотків. Ці вимоги не поширюються на страховика, який здійснює види страхування, інші ніж страхування життя, у разі здійснення ним внесків до статутного фонду страховика, який здійснює страхування життя.

2.9. Підприємства, установи та організації не можуть стати страховиками шляхом внесення змін до установчих документів за умови, що вони попередньо займалися іншим видом діяльності, навіть у разі виконання вимог законодавства.

2.10. Страховик, який отримав ліцензію на страхування життя, не має права займатися іншими видами страхування.

2.11. Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

2.12. Ліцензія видається на здійснення окремого виду страхування та дає одночасно право на проведення перестрахування за цим видом страхування. Страховик (перестраховик) України має право приймати ризики в перестрахування лише з тих видів добровільного і обов'язкового страхування, на проведення яких він отримав ліцензію. Укладення страховиком України (цедентом, перестрахувальником) договорів перестрахування з перестраховиками (страховиками, страховими брокерами) - нерезидентами, у тому числі з тими, які мають свої представництва в Україні, дозволяється у випадках, передбачених нормативно-правовими актами України.

2.13. Страховик зобов'язаний прийняти та зареєструвати в Держфінпослуг правила страхування, які відповідають вимогам статті 17 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) і цим Ліцензійним умовам.

2.14. Ліцензії на обов'язкові види страхування видаються відповідно до цих Ліцензійних вимог та особливих умов ліцензування, установлених Кабінетом Міністрів України. Ліцензія на конкретний вид обов'язкового страхування видається, якщо страховик має досвід здійснення добровільного страхування не менше ніж два роки, якщо інше не передбачено законодавством (під досвідом не менше ніж два роки слід розуміти наявність протягом усього зазначеного періоду чинної ліцензії і чинних договорів страхування). Для підтвердження вимог цього пункту надаються відповідні копії договорів страхування.

2.15. Страховик зобов'язаний дотримуватись обов'язків, визначених статтею 20 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ).

2.16. Здійснення страховиком страхових виплат провадиться у порядку та на умовах, визначених статтею 25 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ). Страховик зобов'язаний на підставі ведення журналу реєстрації страхових вимог (заяв) страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування формувати резерв збитків (резерв заявлених, але не виплачених збитків) та забезпечувати його ліквідне розміщення.

2.17. Страховик зобов'язаний дотримуватись умов забезпечення платоспроможності відповідно до вимог статті 30 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) і нормативно-правових актів, які встановлюють відповідні вимоги.

2.18. Страховик зобов'язаний формувати, обліковувати і розміщувати страхові резерви в порядку та на умовах, визначених статтею 31 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) і відповідними нормативно-правовими актами.

2.19. Якщо страхова сума за окремим об'єктом страхування перевищує 10 відсотків суми сплаченого статутного фонду, сформованих вільних резервів та страхових резервів, страховик зобов'язаний укласти договір перестрахування.

2.20. Страховик зобов'язаний вести бухгалтерський облік, формувати фінансову звітність та інші звітні дані відповідно до вимог законодавства України з урахуванням особливостей, передбачених статтями 31 та 33 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ).

2.21. Страховик зобов'язаний проводити аудиторську перевірку та оприлюднювати публічну бухгалтерську звітність відповідно до вимог статті 34 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) та інших нормативно-правових актів.

2.22. Страховик та його відокремлений підрозділ повинні бути забезпечені комп'ютерною технікою і програмним забезпеченням та комунікаційними засобами (телефон, факс, E-mail), що відповідають установленим вимогам.

2.23. При здійсненні діяльності з обов'язкових видів страхування страховик зобов'язаний утворювати централізовані страхові резервні фонди згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів.

2.24. При здійсненні діяльності з обов'язкових видів страхування страховик зобов'язаний дотримуватись порядку та правил їх проведення, застосовувати форми типового договору, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків, установлені Кабінетом Міністрів України.

2.25. Страховик має право розпочати страхову діяльність у разі, якщо:
- облікова і реєструюча система відповідає вимогам, встановленим нормативно-правовими актами;
- внутрішні правила страховика відповідають вимогам законів України та нормативно-правових актів державних органів, що здійснюють регулювання та нагляд за ринками фінансових послуг;
- професійні якості та ділова репутація персоналу відповідають вимогам, установленим нормативно-правовими актами;
керівник та головний бухгалтер відповідають Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.07.2004 N 1590 ( z0955-04 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за N 955/9554. ( Пункт доповнено абзацом п'ятим згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 3329 ( z0196-05 ) від 18.01.2005 )

2.26. Як суб'єкт первинного фінансового моніторингу страховик зобов'язаний дотримуватись обов'язків, установлених статтею 5 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) та вимогами Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 05.08.2003 N 25 ( z0715-03 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2003 р. за N 715/8036.

2.27. Страховик на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів зобов'язаний ідентифікувати осіб, які здійснюють фінансові операції, що згідно із законодавством підлягають фінансовому моніторингу.

2.28. Страховик зобов'язаний встановити правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу та призначити працівника, відповідального за його проведення. Відповідальний працівник зобов'язаний:
- бути незалежним у своїй діяльності і підзвітним тільки керівнику страховика;
- не рідше одного разу на місяць інформувати керівника страховика про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, які були вжиті.

Розділ 3. Документи, які подаються для отримання ліцензії на здійснення страхової діяльності

3.1. Для отримання ліцензії на здійснення страхової діяльності заявник відповідно до цих Ліцензійних умов подає до Держфінпослуг документи, перелік яких передбачено Законами України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) і "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), а саме:
- заяву про видачу ліцензії (додаток 1);
- копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (надалі - ЄДРПОУ), засвідчену нотаріально або органом, який видав оригінал документа;
- копії установчих документів, засвідчені в установленому законодавством порядку;
- довідки банків, що підтверджують розмір сплаченого статутного фонду, або аудиторський висновок аудитора, внесеного до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, щодо підтвердження формування та розміру сплаченого статутного фонду, а також, відповідно до пункту 2.5 цих Ліцензійних умов, щодо підтвердження перевищення вартості нетто-активів (чистих активів) над розміром статутного фонду на останню звітну дату, що передує поданню документів на отримання ліцензії. Для новостворених страхових компаній - довідки банків, що підтверджують розмір сплаченого статутного фонду або аудиторський висновок аудитора; ( Абзац п'ятий пункту 3.1 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 3433 ( z0220-05 ) від 25.01.2005 ) - довідку про фінансовий стан засновників страховика, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою), якщо страховик створений у формі повного чи командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю та акціонерного товариства;
- правила (умови) страхування;
- економічне обгрунтування запланованої страхової (перестрахувальної) діяльності;
- інформацію про учасників страховика (додаток 2);
- інформацію про голову виконавчого органу та його заступників (додаток 3), яка має бути підписана керівником страховика і скріплена печаткою, копію диплома голови виконавчого органу страховика або його першого заступника про вищу економічну або юридичну освіту, копію диплома головного бухгалтера страховика про вищу економічну освіту, засвідчені печаткою страховика і відповідним підписом;
- інформацію про наявність відповідних сертифікатів у випадках, передбачених Держфінпослуг.
Крім того, заявник повинен подати до Держфінпослуг:
- затверджені в установленому порядку правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу;
- завірену заявником копію документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, з інформацією про керівних посадових осіб або фахівців, які є відповідальними за проведення фінансового моніторингу (додаток 4).

3.2. У заяві про видачу ліцензії мають міститися відомості про особу заявника (найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ), перелік видів страхування, на проведення яких страховик має намір одержати ліцензію, перелік правил страхування для кожного виду добровільного страхування, дату подання заяви, підпис керівника страхової організації, скріплений печаткою.

3.3. У разі наявності в страховика відокремлених підрозділів у заяві зазначається або до заяви додається їх перелік із зазначенням місцезнаходження відокремленого підрозділу, номерів телефонів, E-mail, прізвища, імені, по батькові, освіти керівника і головного бухгалтера (додаток 5).

3.4. В установчих документах (статуті та/або установчому договорі) мають бути зазначені обраний юридичною особою вид підприємницької діяльності та інформація щодо розміру статутного фонду страховика, а також для юридичних осіб, які не є відкритими акціонерними товариствами, має міститись інформація про розподіл часток статутного капіталу між засновниками (учасниками) із зазначенням розподілу часток у відсотках, їх кількості та грошового розміру.

3.5. Правила страхування, подані для реєстрації, мають бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені підписом відповідальної особи і печаткою страховика. Правила повинні містити всі умови, визначені статтею 17 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ), бути викладені державною мовою та мати суцільно пов'язаний закінчений зміст, граматично та логічно узгоджену інформацію. Заявник зобов'язаний виправити в Правилах страхування граматичні та стилістичні помилки в разі їх наявності. За умов проведення страховиком зовнішньоекономічних операцій страхування (перестрахування) Правила страхування можуть бути перекладені на англійську чи іншу мову. Тексти таких перекладів мають бути завірені відповідно до вимог законодавства.
До Правил страхування встановлюються також наступні вимоги:
3.5.1. Назва Правил страхування повинна містити слово "добровільного".
3.5.2. Поняття, що використовуються у Правилах страхування, повинні відповідати вимогам відповідних нормативно-правових актів. У разі потреби застосування понять, не визначених у відповідних нормативно-правових актах, потрібно дати їх тлумачення.
3.5.3. Не допускаються у тексті Правил страхування, договорів (полісів):
- подвійне тлумачення одних і тих самих положень, протиріч або неузгодженості між пунктами;
- застосування речень (фраз, фразеологічних зворотів), що призводять до неоднозначного розуміння змісту;
- використання законодавчо визначених понять в іншій інтерпретації;
- порушення граматичних та синтаксичних правил, що призводять до спотворення змісту.
3.5.4. При оформленні Правил страхування не допускаються:
- друкування різними шрифтами (крім випадків виділення в тексті окремих положень) та шрифтом розміром менше ніж 12 пунктів у форматі Word;
- подання неякісних ксерокопій, у тому числі подання ксерокопій підписів уповноважених осіб та/або відсутність оригіналу підпису уповноваженого актуарія.
3.5.5. У разі внесення змін та/або доповнень до Правил страхування страховик у 10-денний строк повідомляє про це Держфінпослуг та надсилає (разом з супровідним листом) два примірники відповідних змін та/або доповнень до Правил страхування для реєстрації. Зміни та/або доповнення до Правил страхування вважаються чинними з дня їх реєстрації у Держфінпослуг.
3.5.6. Правила страхування, зміни або доповнення до них подаються в двох примірниках, які мають бути тотожними. Після внесення 3-х змін або доповнень до Правил страхування у разі необхідності внесення подальших змін або доповнень страховик повинен подати для затвердження і реєстрації нову редакцію Правил страхування.

3.6. Економічне обгрунтування запланованої страхової діяльності подається за встановленою формою (додаток 6), має бути підписане керівником страховика та скріплене печаткою.

Розділ 4. Порядок подання та розгляду документів для отримання ліцензії

4.1. Усі документи, що подаються для отримання ліцензії, належать до категорії документів довгострокового зберігання. Документи повинні подаватися в швидкозшивачі, з внутрішнім описом та пронумерованими аркушами.

4.2. Заяву про видачу ліцензії (копії ліцензії) разом з усіма необхідними документами юридичні особи направляють поштою або подають особисто до Держфінпослуг.

4.3. Заявник несе відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства за достовірність інформації, указаної у заяві та документах, поданих для отримання ліцензії (копії ліцензії), та в їх електронних копіях.

4.4. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом.

4.5. Заява про видачу ліцензії (копії ліцензії) залишається без розгляду, якщо:
- заява підписана особою, яка не має на це повноважень;
- документи оформлені з порушенням вимог Ліцензійних умов.

4.6. Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється у письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду і в строки, передбачені для видачі ліцензії (не більше 30 календарних днів з часу одержання передбачених ліцензійними умовами документів).

4.7. Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається в установленому порядку.

4.8. Рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі приймається директором департаменту страхового нагляду Держфінпослуг.

4.9. Не пізніше 30 днів з дня надходження заяви та всіх необхідних документів від заявника Держфінпослуг має прийняти рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії.

4.10. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

4.11. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:
- недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;
- невідповідність заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам.
Підставою для відмови у видачі юридичній особі ліцензії на проведення страхової діяльності може бути невідповідність поданих документів, що додаються до заяви, вимогам чинного законодавства України.

4.12. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих про видачу ліцензії, заявник може подати до Держфінпослуг нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.
У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника цим Ліцензійним умовам, фінансова установа може подати до Держфінпослуг нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.

4.13. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржене в судовому порядку.

4.14. У разі прийняття Держфінпослуг позитивного рішення про видачу ліцензії Держфінпослуг оформлює ліцензію не пізніше ніж за п'ять робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

4.15. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся для отримання оформленої ліцензії, Держфінпослуг має право скасувати рішення про видачу такої ліцензії.

4.16. Після видачі фінансовій установі ліцензії на право проведення конкретних видів страхування інформація про страховика вноситься до Єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) України.

Розділ 5. Внесення інформації про відокремлений підрозділ страховика до Реєстру

5.1. У разі створення страховиком нового відокремленого підрозділу, що провадитиме страхову діяльність згідно з отриманою ліцензією, для провадження страхової діяльності страховиком через такий відокремлений підрозділ страховик зобов'язаний повідомити та подати до Держфінпослуг заяву про внесення інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру (додаток 7) та реєстраційну картку з інформацією про такий відокремлений підрозділ для Реєстру. Наявність такої заяви і реєстраційної картки, яка заповнюється окремо для кожного відокремленого підрозділу, та внесення інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру є обов'язковою умовою здійснення страхової діяльності через такий відокремлений підрозділ.

5.2. Якщо страхова діяльність проводиться через кілька відокремлених підрозділів, то для кожного відокремленого підрозділу страховик подає окрему заяву.

5.3. Протягом десяти робочих днів з дати подачі відповідної заяви Держфінпослуг вносить інформацію про відокремлений підрозділ до Реєстру.

Розділ 6. Переоформлення ліцензії

6.1. Підставами для переоформлення ліцензії є:
- зміна найменування страховика, якщо ця зміна не пов'язана з реорганізацією страховика;
- зміна місцезнаходження страховика.

6.2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії страховик зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати Держфінпослуг заяву про переоформлення ліцензії (додаток 8) разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та нотаріально засвідчені копії відповідних документів, що засвідчують зазначені зміни.

6.3. Держфінпослуг протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов'язана видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії. Переоформлення ліцензії здійснюється безоплатно. { Пункт 6.3 розділу 6 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5377 ( z0178-06 ) від 14.02.2006 }

6.4. У разі переоформлення ліцензії Держфінпослуг приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) України не пізніше трьох робочих днів після прийняття такого рішення.

Розділ 7. Видача дубліката ліцензії

7.1. Підставами для видачі дубліката ліцензії є:
- втрата ліцензії;
- пошкодження ліцензії.

7.2. У разі втрати ліцензії страховик зобов'язаний звернутися до Держфінпослуг та подати:
- заяву про видачу дубліката ліцензії (додаток 9);
- інформацію про публікацію оголошення у засобах масової інформації про втрату чи пошкодження ліцензії;
- документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

7.3. Якщо бланк ліцензії не придатний для користування внаслідок його пошкодження, страховик подає Держфінпослуг:
- заяву про видачу дубліката ліцензії (додаток 9);
- не придатну для користування ліцензію;
- документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

7.4. Держфінпослуг повинна протягом десяти робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката ліцензії видати заявникові дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої.
Видача дубліката ліцензії здійснюється безоплатно. { Пункт 7.4 розділу 7 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5377 ( z0178-06 ) від 14.02.2006 }

7.5. У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої Держфінпослуг приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з унесенням відповідних змін до відповідного реєстру не пізніше наступного робочого дня.

Розділ 8. Анулювання ліцензії

8.1. Підставами для анулювання ліцензії є:
- заява страховика про анулювання ліцензії;
- рішення про скасування державної реєстрації страховика;
- виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих
страховиком для одержання ліцензії;
- рішення про застосування заходу впливу;
- неможливість страховика забезпечити виконання ліцензійних
умов, установлених для страхової діяльності, зокрема початок
відповідно до вимог нормативно-правових актів процедури ліквідації страховика;
- нездійснення страховиком страхової діяльності відповідно до виданої ліцензії протягом 12 місяців з дати її видачі.

8.2. У разі анулювання ліцензії за заявою страховика (додаток 10) до неї необхідно додати:
- копію повідомлення в засобах масової інформації про прийняття рішення про звернення до Держфінпослуг щодо анулювання ліцензії;
- копію документа відповідного органу управління фінансової установи, що підтверджує факт прийняття рішення про звернення до Держфінпослуг щодо анулювання ліцензії;
- висновок аудиторської перевірки;
- баланс за останній звітний період та довідку про виконання всіх угод (зобов'язань) перед клієнтами при провадженні страхової діяльності, підписані керівником і головним бухгалтером та засвідчені печаткою товариства;
- бланк ліцензії (оригінал).
Держфінпослуг має право провести перевірку страховика щодо його зобов'язань перед страхувальниками за укладеними договорами страхування з видів страхування, ліцензія на які анулюється.

8.3. Держфінпослуг у разі отримання в установленому порядку заяви страховика (з доданням відповідних документів) про анулювання ліцензії або рішення про скасування державної реєстрації страховика як юридичної особи повинна протягом тридцяти днів з дати надходження вказаних документів прийняти рішення про анулювання ліцензії.

8.4. Розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється Держфінпослуг відповідно до вимог нормативно-правових актів.

8.5. У разі анулювання ліцензії як заходу впливу страховик може одержати нову ліцензію на право провадження страхової діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення Держфінпослуг про анулювання попередньої ліцензії.

8.6. У разі ліквідації відокремленого підрозділу страховика, який провадив страхову діяльність згідно з отриманою ліцензією, або в разі припинення провадження ним страхової діяльності згідно з отриманою ліцензією страховик зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати ліквідації відокремленого підрозділу або з дати припинення його діяльності подати до Держфінпослуг відповідне повідомлення у письмовій формі.

8.7. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

Розділ 9. Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження страхової діяльності

9.1. Контроль за додержанням Ліцензійних умов є складовою частиною здійснення Держфінпослуг державного регулювання та нагляду за страховою діяльністю.

9.2. Контроль за додержанням Ліцензійних умов здійснюється Держфінпослуг та її територіальними управліннями шляхом проведення виїзних та безвиїзних перевірок, у тому числі тематичних та зустрічних перевірок, що проводяться відповідно до нормативно-правових актів, затверджених Держфінпослуг.

9.3. Страховик зобов'язаний протягом десяти робочих днів після виникнення змін та/або доповнень до документів, поданих ним для одержання ліцензії, письмово повідомити Держфінпослуг та надати відповідні підтверджувальні документи.

9.4. Страховик зобов'язаний протягом десяти робочих днів після накладання іншими органами державної влади санкцій, пов'язаних із здійсненням страхової діяльності, письмово повідомити Держфінпослуг та надати відповідні підтверджувальні документи.

9.5. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за додержанням цих Ліцензійних умов застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

Заступник директора департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг С.Хоружий

Заступник начальника
юридичного управління В.Колесник


Додаток 1
до Ліцензійних умов
провадження страхової
діяльності


ЗАЯВА
про видачу ліцензії на провадження страхової діяльності


Заявник __________________________________________________________
(повне найменування страховика)
__________________________________________________________________
(скорочене найменування страховика /за наявності/)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження)
__________________________________________________________________
(банківські реквізити)
__________________________________________________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
__________________________________________________________________
(телефон, факс)

просить видати ліцензію на здійснення страхової діяльності у формі
добровільного (обов'язкового) страхування на:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(види страхової діяльності, на які представлені документи)

Місце провадження страхової діяльності

------------------------------------------------------------------
|Найменування |Місцезнаходження |Назва виду(ів) |
|відокремлених |відокремлених |страхування, який |
|підрозділів заявника |підрозділів |здійснює підрозділ |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| | | |
------------------------------------------------------------------

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

"__"_________ 200__ р. N ____ Підпис керівника страховика _______
(П.І.Б.)
М.П.


Додаток 2
до Ліцензійних умов
провадження страхової
діяльності


ІНФОРМАЦІЯ
про учасників або засновників заявника
(акціонерів, які мають понад 5 відсотків
у статутному фонді заявника)

за станом на ___________________________


------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування|Місцезнаходження |Частка в |Частка у |Заборгованість|Заборгованість|
|юридичної |юридичної особи |статутному|статутному|засновника чи |засновника чи |
|особи чи |чи паспортні дані|фонді, |фонді, % |учасника |учасника |
|П.І.Б. |фізичної особи, |грн., у | |страховика за |страховика за |
|фізичної |яка є |т.ч. | |внесками до |внесками до |
|особи, яка є|засновником, | | |статутного |статутного |
|засновником |учасником, | | |фонду |фонду |
|чи учасником|акціонером | | |страховика, |страховика, % |
|страховика |страховика | | |грн. | |
|------------+-----------------+----------+----------+--------------+--------------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------

Розмір заявленого статутного фонду ______________________ грн.

Розмір сплаченого статутного фонду ______________________ грн.

"__"_________ 200__ р. N ____ Підпис керівника страховика _______
(П.І.Б.)
М.П.


Додаток 3
до Ліцензійних умов
провадження страхової
діяльності


ІНФОРМАЦІЯ
про голову виконавчого органу, його заступників заявника
або його відокремленого підрозділу


Дата складення довідки:

----------------------------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище|Працює в |Дата |Посада|Освіта|Стаж |Відомості щодо |Телефони|
|з/п|ім'я, по|головному |призначення| | |роботи|перебування під| |
| |батькові|офісі чи у | | | | |слідством або | |
| | |відокремленному| | | | |наявності | |
| | |підрозділі | | | | |судимості | |
|---+--------+---------------+-----------+------+------+------+---------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
----------------------------------------------------------------------------------------

"__"_________ 200__ р. N ____ Підпис керівника страховика _______
(П.І.Б.)
М.П.


Додаток 4
до Ліцензійних умов
провадження страхової
діяльності


ІНФОРМАЦІЯ
про керівних посадових осіб або фахівців,
які є відповідальними за проведення
фінансового моніторингу заявника
або його відокремленого підрозділу


Дата складення довідки:

----------------------------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище|Працює в |Дата |Посада|Освіта|Стаж |Відомості щодо |Телефони|
|з/п|ім'я, по|головному |призначення| | |роботи|перебування під| |
| |батькові|офісі чи у | | | | |слідством або | |
| | |відокремленному| | | | |наявності | |
| | |підрозділі | | | | |судимості | |
|---+--------+---------------+-----------+------+------+------+---------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
----------------------------------------------------------------------------------------

"__"_________ 200__ р. N ____ Підпис керівника страховика _______
(П.І.Б.)
М.П.


Додаток 5
до Ліцензійних умов
провадження страхової
діяльності


ІНФОРМАЦІЯ
про відокремлені підрозділи страховика


Дата складення довідки:

-----------------------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування |Дата та номер рішення про |Місцезнаходження|Дата реєстрації|Телефони|
|з/п|відокремленого|створення відокремленого |відокремленого |Держфінпослуг | |
| |підрозділу |підрозділу (надання |підрозділу |відокремленого | |
| | |повноважень на провадження| |підрозділу | |
| | |страхової діяльності) | | | |
|---+--------------+--------------------------+----------------+---------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-----------------------------------------------------------------------------------------

"__"_________ 200__ р. N ____ Підпис керівника страховика _______
(П.І.Б.)
М.П.


Додаток 6
до Ліцензійних умов
провадження страхової
діяльності


ВИМОГИ
до економічного обгрунтування запланованої діяльності
страховика


1. Загальна характеристика страховика - повне та скорочене
найменування, коли і де проведені реєстрація і перереєстрації,
юридична адреса та фактичне місцезнаходження, інформація про
забезпечення приміщеннями, оргтехнікою, зв'язком та персоналом, у
тому числі кваліфікованим персоналом, напрямки (форма, види,
місце) його діяльності.

2. Огляд стану страхового ринку в регіонах і сферах
діяльності страхової компанії (з оцінкою загальної кількості
об'єктів страхування, конкурентності страхового середовища,
сегментів ринку, що планує охопити страхова компанія, інших
характеристик стану і перспектив страхового ринку, які зумовлюють
вибір видів діяльності страхової компанії).

3. Види діяльності страхової компанії (з наведенням
основних особливих характеристик страхового продукту компанії).

4. Стратегія маркетингу (визначення кількості об'єктів, що
підлягають страхуванню поквартально, і заходи просування на ринок
страхового продукту компанії).

5. Організаційна структура страховика та її розвиток.
Юридичне та аудиторське забезпечення діяльності страхової
компанії, що передбачає наявність відповідних структур у складі
компанії, або укладені відповідні угоди про юридичне та
аудиторське обслуговування.

6. План функціонування страхової компанії, де складено
прогноз розвитку страхових операцій на 3 або більше років, де
визначені на перший рік поквартально за видами страхування середні
страхові суми окремих об'єктів страхування, середній розмір
тарифів, вирахувані середні страхові платежі і обчислена кількість
зібраних страхових платежів, а також сума страхових виплат,
максимальна відповідальність за окремим об'єктом страхування.
Дані зводяться до табл. 1.

Таблиця 1

Прогноз розвитку страхових операцій на _______________ рр.

------------------------------------------------------------------
|Види |Кількість |Тариф, % |Середня |Середній страховий |
|страхування |договорів | |страхова |платіж, млн.грн. |
| | | |сума, | |
| | | |млн.грн. | |
|------------+----------+---------+----------+-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці 1

------------------------------------------------------------------
|Сума страхових |Норматив виплат |Сума |Максимальна |
|внесків за |за даним видом |страхових |відповідальність |
|квартал, |страхування, % |виплат, |за окремим |
|млн.грн. | |млн.грн |об'єктом |
| | | |страхування |
|---------------+-----------------+----------+-------------------|
| 6 | 7 | 8 | 9 |
------------------------------------------------------------------

7. Оцінка платоспроможності та ризиків страхової компанії на
кінець кожного календарного року і підходи до перестрахування (з
розрахунком нормативного запасу платоспроможності і коефіцієнта
платоспроможності, коефіцієнта ризику і коефіцієнта ступеня
ймовірності дефіциту коштів страхової компанії).

8. Фінансовий план не менше ніж на 3 роки, де поквартально на
першій рік і далі на кожний рік вказано:
- розмір власних грошових коштів;
- кількість договорів (за особистим страхуванням -
кількість застрахованих);
- сума страхових внесків;
- сума страхових виплат;
- розмір створюваних технічних (математичних) резервів
(технічні резерви приймаються рівними обсягами незароблених
страхових премій);
- витрати на проведення страхової діяльності, у тому числі
комісійна винагорода агентам (брокерам), і за перестрахування;
- розмір прибутку, що очікується, у тому числі:
- розмір вільних резервів;
- чистий прибуток.
Базовими даними для складання фінансового плану є дані з
таблиці 2. Фінансовий план зводиться до табл. 2.

Таблиця 2

------------------------------------------------------------------
|Види |Розмір |Кількість договорів |Сукупна сума |Сума |
|страху-|власних |страхування (з |надходжень |страхових |
|вання |коштів |особистого |страхових |виплат, |
| |(нетто |страхування - |платежів, |млн.грн. |
| |активи), |кількість |млн.грн. | |
| |млн.грн. |застрахованих) | | |
|-------+---------+--------------------+-------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці 2

------------------------------------------------------------------
|Розмір | Витрати на | Розмір |Розмір |Прибуток, |
|(технічних) | провадження | прибутку, що|вільних |млн.грн. |
|математичних)| страхової | очікується, |резервів, | |
|резервів, | діяльності, | млн.грн. |млн.грн. | |
|млн.грн. | млн.грн. | | | |
|-------------+-------------+-------------+----------+-----------|
| 6 | 8 | 8 | 9 | 10 |
------------------------------------------------------------------

9. Баланс доходів і витрат страхової компанії (не менше ніж 3
роки), за формою табл. 3:

Таблиця 3

------------------------------------------------------------------
| |1 |2 |3 |4 |За |За |
| |кв. |кв. |кв. |кв. |рік |рік |
|----------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|Доходи (надходження) | | | | | | |
|----------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|Сукупна сума страхових платежів | | | | | | |
|----------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|Новий капітал | | | | | | |
|----------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|Кредити | | | | | | |
|----------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|Доходи від розміщення активів | | | | | | |
|----------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|Продаж активів | | | | | | |
|----------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|Інші доходи | | | | | | |
|----------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|Усього доходів | | | | | | |
|----------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|Витрати (платежі) | | | | | | |
|----------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|Страхові виплати | | | | | | |
|----------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|Страхові резерви, в т.ч. технічні | | | | | | |
|резерви | | | | | | |
|----------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|Комісійна винагорода за розміщення| | | | | | |
|страхових полісів | | | | | | |
|----------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|Оренда чи утримання будівель | | | | | | |
|----------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|Транспорт і зв'язок | | | | | | |
|----------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|Сервіс (послуги) | | | | | | |
|----------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|Розрахунки з банками | | | | | | |
|----------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|Реклама | | | | | | |
|----------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|Зарплата | | | | | | |
|----------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|Нарахування на зарплату | | | | | | |
|----------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|Податки | | | | | | |
|----------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|Дивіденди | | | | | | |
|----------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|Придбання чи оренда обладнання | | | | | | |
|----------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|Усього витрат | | | | | | |
|----------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|Баланс (+\-) | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

10. Стратегія залучення фінансових ресурсів (нового капіталу
і кредитів).


Додаток 7
до Ліцензійних умов
провадження
страхової діяльності


ЗАЯВА
про внесення інформації про відокремлені
підрозділи страховика


Заявник
_________________________________________________________________,
(повне найменування)
_________________________________________________________________,
(місцезнаходження)
_________________________________________________________________,
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
_________________________________________________________________,
(банківські реквізити: назва банку)
_________________________________________________________________,
(адреса банку)
_________________________________________________________________,
(МФО, поточний рахунок)
_________________________________________________________________,

вид(и) страхування, на який(і) була видана ліцензія
__________________________________________________________________
серія та номер ліцензії _______________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____________,
дата видачі ліцензії __________________________________________,
термін дії ліцензії з ___________ до ____________________________,

просить Держфінпослуг внести інформацію про відокремлені
підрозділи страховика у зв'язку зі створенням нового
відокремленого підрозділу та/або розширенням переліку діючих:

------------------------------------------------------------------
|Найменування |Місцезнаходження |Назва виду(ів) |
|відокремлених |відокремлених |страхування, який |
|підрозділів заявника |підрозділів |здійснює відокремлений|
| | |підрозділ |
|---------------------+-------------------+----------------------|
| | | |
|---------------------+-------------------+----------------------|
| | | |
------------------------------------------------------------------

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

"__"_________ 200__ р. N ____ Підпис керівника страховика _______
(П.І.Б.)
М.П.


Додаток 8
до Ліцензійних умов
провадження страхової
діяльності


ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на
провадження страхової діяльності


Заявник
_________________________________________________________________,
(найменування)
_________________________________________________________________,
(місцезнаходження)
_________________________________________________________________,
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
_________________________________________________________________,
(банківські реквізити: назва банку)
_________________________________________________________________,
(адреса банку)

МФО, поточний рахунок _________________________________________,
вид(и) страхування, на який(і) була видана ліцензія _____________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____________,
серія та номер ліцензії _________________________________________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
термін дії ліцензії з ______________ до _________________________,

просить переоформити ліцензію у зв'язку з
__________________________________________________________________
(зазначити причину)

------------------------------------------------------------------
|Найменування |Місцезнаходження |Назва виду(ів) |
|відокремлених |відокремлених |страхування, який |
|підрозділів заявника |підрозділів |здійснює відокремлений|
| | |підрозділ |
|---------------------+-------------------+----------------------|
| | | |
|---------------------+-------------------+----------------------|
| | | |
------------------------------------------------------------------

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

"__"_________ 200__ р. N ____ Підпис керівника страховика _______
(П.І.Б.)
М.П.


Додаток 9
до Ліцензійних умов
провадження страхової
діяльності


ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії
на провадження страхової діяльності


Заявник
_________________________________________________________________,
(найменування)
_________________________________________________________________,
(місцезнаходження)
_________________________________________________________________,
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
_________________________________________________________________,
(банківські реквізити: назва банку)
_________________________________________________________________,
(адреса банку)
МФО, поточний рахунок ______________________________,
вид(и) страхування, на який(і) була видана ліцензія _____________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____________,
серія та номер ліцензії_____________________________,
дата видачі ліцензії _______________________________,
термін дії ліцензії з _____________ до _____________

перелік відокремлених підрозділів заявника, які мають повноваження
щодо здійснення страхової діяльності, із зазначенням їх
місцезнаходження
_________________________________________________________________,

просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з
__________________________________________________________________
(зазначити причину)

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

"__"_________ 200__ р. N ____ Підпис керівника страховика _______
(П.І.Б.)
М.П.


Додаток 10
до Ліцензійних умов
провадження страхової
діяльності


ЗАЯВА
про анулювання ліцензії
на провадження страхової діяльності


Заявник
_________________________________________________________________,
(найменування)
_________________________________________________________________,
(місцезнаходження)
_________________________________________________________________,
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
_________________________________________________________________,
(банківські реквізити: назва банку)
_________________________________________________________________,
(адреса банку)
_________________________________________________________________,
вид(и) страхування, на який(і) була видана ліцензія
_________________________________________________________________,

серія та номер ліцензії _________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії
_________________________________________________________________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
термін дії ліцензії з ________________ до _______________________,

------------------------------------------------------------------
|Найменування | Місцезнаходження | Назва виду(ів) |
|відокремлених | відокремлених | страхування, який |
|підрозділів заявника | підрозділів | здійснює |
| | | відокремлений |
| | | підрозділ |
|---------------------+--------------------+---------------------|
| | | |
|---------------------+--------------------+---------------------|
| | | |
------------------------------------------------------------------

просить анулювати ліцензію у зв'язку з
__________________________________________________________________
(зазначити причину)

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

"__"_________ 200__ р. N ____ Підпис керівника страховика _______
(П.І.Б.)
М.П.

(Источник: Страхование в Украине ())Скачать документ

Похожие документы:

 1. Закон Державне агентство земельних ресурсів

  Закон
  Державним агентством земельних ресурсів України розроблений проект Закону України “Про внесення змін до Земельного кодексу України (стосовно набуття права власності на землю юридичними особами)”, який надіслано листом від 19.
 2. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (7)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 3. Л. К. Воронова фінансове право україни підручник Рекомендовано Міністерством освіти І науки України                                     Київ Прецедент Моя книга

  Книга
  Підручник дає необхідні знання фінансового права як навчальної дисципліни. Послідовно розкриті сутність і функції фінансів, поняття фінансового права, особливості фінансово-правових норм і правовідносин, поняття, зміст, методи І форми
 4. Й суд миколаївської області управління юстиції в миколаївській області визначальні тенденції генезису державності І права збірник наукових праць миколаїв 2007

  Документ
  У збірнику наукових праць репрезентуються матеріали доповідей, які були представлені під час проведення пленарних і секційних засідань міжнародної науково-практичної конференції „Треті Прибузькі юридичні читання”, що відбувалася 23-24
 5. 1. Правові основи фінансової діяльності Української держави та органів місцевого самоврядування (6 год.)

  Документ
  Фінансове право України. Плани практичних занять для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

Другие похожие документы..