Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические рекомендации'
Методические рекомендации по подготовке и экспертизе выпускных квалификационных работ слушателей курсов базового повышения квалификации к аттестации ...полностью>>
'Конспект'
Тема: «Поняття баз даних. Моделі баз даних. Робота з файлами. Основні поняття бази даних. Типи даних. Проектування та створення структури бази даних....полностью>>
'Статья'
Алгоритм управления - предписание, последовательность шагов при реализации проекта на различных этапах выполнения, точно определенный порядок выработ...полностью>>
'Элективный курс'
Данная программа элективного курса своим содержанием может привлечь внимание учащихся 9-10 классов, которым интересна алгебра и ее приложения и котор...полностью>>

Міністерство освіти та науки україни національний технічний університет (1)

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Харківський політехнічний інститут”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ "ІНЖЕНЕР-ФІЗИК"

для студентів спеціальності

7. 090102 - “Фізичне матеріалознавство”

Затверджено

редакційно-видавничою

радою університету

протокол №­­­­­ 4 від 18.10.02

Харків НТУ “ХПІ” 2002

Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломних робіт для одержання кваліфікації "інженер-фізик" для студентів спеціальності 7.090102 - “Фізичне матеріалознавство”/ Уклад. А.Г. Равлік, М.В. Решетняк.- Харків: НТУ ”ХПІ”, 2002.- 36 с.

Укладачі: А.Г. Равлік,

М.В. Решетняк

Рецензент: Л.І. Гладких

Кафедра фізики металів та напівпровідників

ЗМІСТ

1 Загальні положення .........................................................................................

4

2 Тематика дипломних робіт спеціаліста .........................................................

5

3 Зміст, обсяг і порядок виконання дипломної роботи ...................................

7

4 Вимоги до звіту про дипломну роботу ..........................................................

10

5 Порядок захисту дипломної роботи ...............................................................

14

6 Яким має бути молодий спеціаліст ................................................................

15

7 Техніка індивідуальної праці дипломника ....................................................

17

Перелік посилань ................................................................................................

19

Додаток А Узагальнена характеристика тематики дипломних робіт для одержання кваліфікації “інженер‑фізик” ..........................................................

20

Додаток Б Приклад оформлення завдання на дипломну роботу ...................

23

Додаток В Зразок оформлення титульного аркуша .........................................

25

Додаток Г Зразки написання рефератів ............................................................

26

Додаток Д Приклад оформлення змісту ...........................................................

29

Додаток Е Приклад оформлення висновків .…................................................

30

Додаток Ж Приклади оформлення ілюстрацій ................................................

31

Додаток И Приклади опису джерел інформації...............................................

32

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Дипломна робота є підсумковою кваліфікаційною роботою, в якій студент вирішує комплекс взаємопов’язаних професійних задач відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) спеціаліста.

Дані методичні вказівки визначають мету дипломних робіт, їх тематику, порядок виконання, вимоги до змісту робіт, вимоги та рекомендації до оформлення звіту, порядок підготовки до захисту та процедуру захисту робіт. Крім того, в цих вказівках наведені деякі рекомендації щодо раціональної організації робочого часу при виконанні дипломних робіт, настанови до формування у молодого спеціаліста ділових та моральних якостей, необхідних для подальшої практичної роботи.

1.2 Дипломна робота спеціаліста, як і дипломна робота бакалавра, має кваліфікаційний характер. Під цим розуміють те, що при виконанні дипломної роботи майбутній спеціаліст повинен виявити уміння вирішувати типові задачі, окреслені в ОКХ спеціаліста і характерні для його наступної практичної діяльності. З іншого боку, дипломна робота призначена для того, щоб викладачі в процесі виконання і при захисті цієї роботи мали змогу об'єктивно визначити, наскільки у студента сформовані вміння до вирішування даних типових задач і зробити висновок щодо відповідності його підготовки вимогам, зумовленим ОКХ.

1.3 Дипломна робота відрізняється від попередніх курсових робіт і дипломної роботи бакалавра не тільки тривалістю виконання і як наслідок - більшим об'ємом та кількістю одержаних студентом результатів, але й глибиною їх аналізу, ступінню узагальнення, більш глибоким розумінням місця і значення цих результатів у вирішенні дослідницьких задач з даної тематики, що складають відповідну науково-технічну проблему.

1.4 Дипломна робота має такі цілі:

- придбання навичок самостійного виконання значних за обсягом наукових досліджень під керівництвом викладача або наукового співробітника;

- закріплення та розширення знань з лекційних курсів та лабораторних практикумів, які вивчались згідно з навчальним планом;

- придбання та поглиблення теоретичних та практичних знань у галузях фізики конденсованого стану, фізики твердого тіла, фізичного матеріалознавства та суміжних дисциплін, які не входили безпосередньо до навчального плану;

- придбання та закріплення навичок роботи зі спеціальною науково-технічною літературою;

 • придбання навичок використання ПЕОМ для опрацювання результатів, виконання складних обчислювань, моделювання і планування експерименту, для електронного відображення текстової та графічної інформації, а також для пошуку науково-технічної інформації за допомогою системи Інтернет або локальних інформаційних систем.

Як відмічалося, в процесі виконання дипломної роботи студент повинен підтвердити наявність навичок і знань, здобутих у попередній період навчання, і вміти застосувати їх при вирішенні завдань, що входять до дипломної роботи.

1.5 Виконанню дипломної роботи передує переддипломна практика, яка продовжується 10 тижнів. Як правило, ця практика та дипломна робота виконуються на одному місці. Вихідні дані та результати, одержані при проходженні переддипломної практики, використовуються у дипломній роботі.

1.6 До початку виконання дипломної роботи студент має бути добре обізнаним з наукової літератури; має розуміти проблеми даного напрямку; орієнтуватись у суміжних питаннях; володіти необхідними методами фізичних досліджень; вміти самостійно використовувати фізичні прилади та апаратуру, які застосовуються у даному напрямку; володіти елементами програмування задач для обчислення на ПЕОМ; вміти самостійно скласти програму для обчислень результатів своєї дипломної роботи; вміти формулювати висновки та обмірковувати одержані результати в порівнянні з літературними даними. У процесі виконання дипломної роботи студент повинен творчо використовувати стандартні методи, якими він оволодів раніше, для рішення нестандартних задач, а також має виконувати комплексні дослідження, які проводяться із застосуванням фізичних методів, що інформативно доповнюють один одне.

1.7 Дані методичні вказівки розроблено з урахуванням нормативних документів[1 - 6], а також методичних матеріалів [7 - 10] .

2 ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ СПЕЦІАЛИСТА

2.1 Дипломні роботи виконуються в лабораторіях кафедри фізики металів та напівпровідників (ФМНП) та інших кафедр НТУ “ХПІ”, а також в лабораторіях НДІ м. Харкова (ФТІНТ, Інституту монокристалів та інших). Дипломні роботи можуть проводитися також в центральних заводських лабораторіях великих заводів у Харкові або в інших містах.

2.2 Як правило, тема дипломної роботи має бути частиною планової науково-дослідної роботи керівника або підрозділу, де виконується робота. Тема дипломної роботи може відноситися до таких видів науково-дослідних робіт:

- експериментальне або теоретичне дослідження в одній із галузей фізики конденсованого стану, твердого тіла та у суміжних галузях;

- розробка нової або суттєве удосконалення існуючої експериментальної методики дослідження структури та властивостей твердотільних матеріалів та інших фізичних об’єктів;

- розробка або розвиток розрахунково-теоретичних методик інтерпретації експериментальних даних у вказаних галузях;

- розробка або удосконалення методу або методики виготовлення твердотільних та інших фізичних об’єктів і матеріалів.

Наведений розподіл тематики дипломних робіт є умовним, оскільки в експериментальній роботі можуть бути розрахунково-теоретичні розділи, а в теоретичній роботі - експериментальна частина. Крім того, розділи з розробки нових методик виготовлення об’єктів і матеріалів, методик їх дослідження або методик розрахунково-теоретичної інтерпретації експерименту можуть входити у будь-яку експериментальну роботу. Узагальнена характеристика тематики дипломних робіт спеціаліста дана у додатку А.

2.3 Кожному студентові надається окрема тема. Поряд з виконанням індивідуальних тем можуть проводитись і комплексні дипломні роботи. Кожна з тем такої роботи являє собою різні аспекти єдиної науково-технічної проблеми, або прикладної задачі. Наприклад, при проведенні комплексних дипломних робіт одні й ті ж об’єкти можуть досліджуватися невеликою групою з 2-3 студентів за допомогою різних методів, або однакові методи можуть бути застосовані для дослідження різних об’єктів.

2.4 Теми дипломних робіт формує випускаюча кафедра, після чого закріплені за студентами теми дипломних робіт за поданням кафедри оформлюються наказом по НТУ “ХПІ”, як правило, через тиждень після захисту переддипломної практики. За поданням кафедри для кожного студента призначається керівник дипломної роботи і рецензент, які також затверджуються наказом ректора. Рецензент не може бути викладачем або співробітником тієї ж випускаючої кафедри, де виконувалась та буде захищатись робота. При виконанні роботи в інший установі рецензент не може бути співробітником того ж підрозділу (лабораторії, відділу).

3 ЗМІСТ, ОБСЯГ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

3.1 Дипломна робота виконується студентом у 11 семестрі і захищається в Державній екзаменаційній комісії (ДЕК) за графіком навчального процесу. Обсяг дипломної роботи визначається з огляду на те, що кожний студент працює щоденно за режимом підрозділу, де виконується робота, на протязі часу, обумовленого навчальним планом. Для роботи над літературою і для обробки результатів студенти використовують додатковий час , працюючи у бібліотеці та вдома.

Дипломна робота включає виконання досліджень за заданою темою, звіт обсягом до 50-70 сторінок тексту (до 2000 знаків на сторінці) та графічну частину: рисунки, мікрофотографії, дифрактограми і т.п. (для ілюстрації тексту) та плакати (для ілюстрації доповіді при захисті роботи).

3.2 До основної частини дипломної роботи відносяться такі складові:

а) спеціальна частина, зміст та обсяг якої визначає випускаюча кафедра;

б) розділи, в яких вирішуються наступні задачі:

 1. методичні основи визначення економічної ефективності запропонованих рішень;

 2. заходи з забезпечення умов охорони праці і захисту навколишнього середовища;

 3. питання цивільної оборони (заходи з забезпечення ефективності запропонованих рішень в надзвичайних умовах).

Об’єм та зміст даних розділів визначають відповідні кафедри. Вони ж здійснюють консультування студентів з цих питань.

3.3 Складовими розділами (етапами виконання) спеціальної частини роботи є:

- опрацювання літератури і складання її аналітичного огляду;

- виготовлення об’єктів дослідження (зразків);

- вибір і освоєння методики дослідження;

- проведення експериментальних або теоретичних досліджень;

- аналіз та обчислення одержаних результатів за допомогою математичних методів і ПЕОМ;

- обміркування і узагальнення одержаних результатів;

- виготовлення ілюстрацій і плакатів;

- оформлення звіту.

3.4 Науково-технічна база, яка забезпечує виконання дипломної роботи, має бути створена і освоєна на переддипломній практиці. Зокрема, мають бути виконані усі необхідні елементи або спеціальні пристрої експериментальної установки, вивчена необхідна література й до кінця практики складено огляд літератури.

3.5 Витрати часу на виконання етапів роботи у відсотках від загального бюджету часу мають бути приблизно такими:

- підготовка аналітичного огляду до 10 %;

- розробка методичних питань, виконання досліджень і обробка їх результатів - не менш 60 %;

- розробка питань економіки, організації виробництва, техніки безпеки, охорони праці та навколишнього середовища , а також цивільної оборони - до 10 %;

- оформлення звіту і плакатів - до 20 %.

3.6 Керівник дипломної роботи організовує її виконання студентом у такий спосіб:

- видає завдання (додаток Б);

- рекомендує необхідну основну літературу, довідкові матеріали, курсові, дипломні роботи, дисертації та інші джерела з теми;

- надає студенту допомогу у складанні календарного плану робіт (зворотній бік додатка Б);

- проводить систематичні індивідуальні заняття і консультації зі студентом з виконання спеціальної частини роботи;

- перевіряє виконання студентом календарного плану.

3.7 Перед початком роботи студент має пройти інструктаж з техніки безпеки на робочому місці, а при виконанні роботи в інших закладах - також і вступний інструктаж. Про проходження інструктажу роблять записи у спеціальних журналах, в яких розписується студент, а також співробітник, який проводив інструктаж.

3.8 При виконанні дипломної роботи студент повинен постійно вести записи у своєму робочому журналі. У ньому записуються умови проведення експериментів, режими роботи установок і апаратури, наводяться первинні таблиці з виміряними величинами, ескізи з графіками експериментальних та розрахункових залежностей та інші допоміжні матеріали. Оброблена література також повинна бути законспектована у робочому журналі або в окремому зошиті. Після закінчення дипломної роботи студент здає робочий журнал керівникові.

3.9 Керівник систематично контролює виконання дипломної роботи. Рекомендується обговорювати з керівником результати роботи не менш 2-3 разів на тиждень. Через 4-6 тижнів після початку дипломної роботи студенти звітують про її хід на засіданні кафедри. Під час цих звітів розглядаються такі аспекти роботи: готовність літературного огляду та методики, хід експериментальних і теоретичних досліджень, використання ПЕОМ, труднощі, які зустрічались у ході роботи, претензії керівника до студента і студента до керівника та інше. У випадку необхідності кафедра призначає повторний звіт.

3.10 Перед закінченням виконання дипломної роботи в лабораторії, де вона проводилась, організується попереднє слухання, на якому студент виступає з доповіддю про результати своєї роботи, а присутні обговорюють його доповідь. Керівник підсумовує обговорення і під його керівництвом студент завершує оформлення звіту, плакатів і підготовку доповіді до захисту роботи.

3.11 За тиждень до захисту звіт, підписаний студентом, подається керівникові. Після перегляду керівник підписує звіт і разом зі своїм письмовим відзивом подає завідувачу кафедри. У відзиві має бути наведена характеристика дипломної роботи, а також оцінка ділових якостей, теоретичної та практичної підготовки студента. Завідувач кафедри на основі цих матеріалів вирішує питання про допуск студента до захисту і ставить відповідний запис на звіті. Після цього робота направляється на рецензію. Якщо завідувач кафедри не визнає можливим допустити студента до захисту, він виносить це питання на розгляд кафедри. Рішення кафедри подається декану факультету.

3.12 Питання про допуск студента до захисту дипломної роботи вирішується також деканом факультету за результатами складених заліків та іспитів за весь період навчання. Студент не може бути допущеним до захисту при відсутності з якихось причин заліків або позитивних оцінок з іспитів за період навчання. Про недопущення студента до захисту з цих причин деканат своєчасно інформує спеціальну кафедру.

4 ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ПРО ДИПЛОМНУ РОБОТУ

4.1 Спеціальна частина звіту про дипломну роботу повинна містити в собі опис таких питань:

- стан проблеми за літературними даними, мету та задачі роботи;

- методика експерименту, зразки, обладнання, прилади, що застосовувалися у роботі, розроблені і виготовлені студентом при її виконанні;

- теоретичні і експериментальні результати та їх обговорення;

- висновки;

- перелік посилань.

4.2 Обсяг спеціальної частини звіту складає до 35-40 сторінок тексту, з них 7-10 сторінок відводиться на аналітичний огляд літератури, а 5-6 сторінок -на методику. Треба уникати занадто докладного опису літературних даних, стандартних приладів і методик. Особливу увагу необхідно приділити новизні методик, які розроблялись (використовувались), а головне - новизні, науковій та практичній цінності одержаних результатів.

4.3 Крім спеціальної частини, до звіту входять розділи з економіки, охорони праці та навколишнього середовища, а також з цивільної оборони (див. розділ 3).

4.4 При оформленні звіту треба керуватись наступними правилами:

4.4.1 Звіт складається з ввідної частини, основної частини та додатків. До ввідної частини входять такі структурні елементи: титульний аркуш (див. додаток В), реферат (додаток Г) і зміст (додаток Д). Структура основної частини описана нижче (п.4.4.4). Правила оформлення додатків викладені у п.4.4.10.

4.4.2 Реферат складається з відомостей про обсяг звіту (кількість сторінок, ілюстрацій, таблиць, джерел інформації та додатків), з тексту реферату, а також переліку ключових слів. В тексті реферату коротко характеризуються: об’єкт дослідження, мета роботи, методи дослідження і апаратура, основні результати роботи, відомості про застосування одержаних результатів. Ключові слова характеризують зміст звіту і включають 5-15 слів та словосполучень у називному відмінку, написаних з абзаца великими літерами в рядок через коми. Обсяг реферату - не більш 2000 знаків, оптимальний обсяг - 1200 знаків. Рекомендується обмежити обсяг реферату однією сторінкою. Реферат складається українською, російською та англійською або німецькою чи французькою мовами. В додатку Г наведено приклади оформлення реферату.

4.4.3 Зміст розміщують після реферату. У змісті наводяться структурні елементи звіту в такій послідовності: вступ, найменування розділів та підрозділів основної частини звіту, висновки, перелік посилань та додатки з зазначенням номерів сторінок, з яких починається кожний з вказаних елементів. Приклад оформлення змісту наведено у додатку Д, а більш докладні рекомендації щодо написання змісту викладено в [7].

4.4.4 Основна частина містить такі елементи: вступ, аналітичний огляд, в кінці якого формулюється обґрунтування вибраного напрямку (формулювання задач роботи); опис установок, приладів, методик експерименту або розрахунку, результати роботи та їх обговорення. Після цього розміщуються розділи з економіки, охорони праці і захисту навколишнього середовища, а також з цивільної оборони. Завершується основна частина висновками та переліком посилань.

У вступі коротко характеризується сучасний стан науково-технічної проблеми (питання), що опрацьовується у роботі, показується актуальність і новизна даної теми. Обсяг вступу не повинен перевищувати двох сторінок. Текст вступу не поділяють на розділи.

4.4.5 Текст основної частини звіту розподіляють на розділи, підрозділи і пункти. Розділи нумерують в межах усього звіту арабськими цифрами. Номер підрозділу складається із номера розділу і порядкового номера підрозділу, які розділені крапкою, наприклад: 2.1 (перший пункт другого розділу). Номер пункту складається з номерів розділу, підрозділу і пункту, які розділені крапками, наприклад: 2.1.3 (третій пункт першого підрозділу другого розділу).

4.4.6 Розділ і підрозділ повинні мати найменування (заголовки). Пункти також можуть мати заголовки. У цьому випадку їх рекомендується поділяти на підпункти, що нумеруються в межах пункту, наприклад: 2.1.3.4 (четвертий підпункт третього пункту першого підрозділу другого розділу). Слід мати на увазі, що заголовки наступних структурних елементів звіту не нумерують: РЕФЕРАТ, ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ. Ці структурні елементи, а також розділи основної частини необхідно починати з нової сторінки. Заголовки розділів і елементів друкують симетрично до тексту, а заголовки підрозділів починають з абзацного відступу. Крапки в кінці заголовків не ставлять. Інші розділи звіту нумеруються: 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ (АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД); 2 МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ; 3 РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ і т.д. Усі вони також починаються з нової сторінки. Текст кожного розділу друкується підряд, тобто підрозділи, пункти та підпункти не треба починати з нового аркуша (див. також п.4.4.11).

4.4.7 Рекомендації щодо оформлення ілюстрацій, формул, таблиць, переліків, вживання скорочень, одиниць фізичних величин і т.ін. описуються у методичних вказівках [7,8]. Приклади оформлення ілюстрацій наводяться у додатку Ж.

4.4.8 У висновках коротко формулюються основні результати дипломної роботи. Текст висновків слід поділяти на пункти, які нумеруються арабськими цифрами. Як приклад, наводимо один з пунктів висновків:

“3 Показано, що оптимальною температурою нагріву для гартування сплаву 1610 є 5050С. Сплав, що пройшов природне старіння (100 годин) після такого гартування, має твердість за Віккерсом 1750 МПа і може використовуватись при температурі 1500С та навантаженні 250 МПа не менш 10 тисяч годин”.

Після 4-6 пунктів висновків, що відносяться до спеціальної частини, розміщують 3-4 пункти висновків щодо розділів економіки, техніки безпеки та цивільної оборони. Приклад написання висновків наведено у додатку Е.

4.4.9 У перелік посилань включають всі джерела (книги, статті, дисертації, патенти, препринти, стандарти, звіти тощо), які слід розміщувати по черзі проходження посилань в тексті звіту. При згадувані будь-якого джерела інформації в тексті треба наводити його порядковий номер за переліком, замикаючи цей номер у квадратні дужки, наприклад: “Вимірювання твердості здійснювалось на приладі ПМТ-3 за методикою, яку описано у роботі [29].” Усі посилання на використані літературні дані треба ретельно перевіряти за першоджерелами. Не слід посилатись на джерела, з якими ви не знайомились.

Бібліографічний опис використаних джерел повинен бути достатньо повним для одержання інформації про предмет джерела і для його пошуку. Бібліографічний опис джерела складається з елементів, що містять інформацію про джерело. Елементами опису є відомості про автора (авторів - їх прізвища та ініціали), назва статті ( книги), найменування журналу (збірника), місце і рік видання т.ін. Усі посилання наводяться у переліку мовою оригіналу. У додатку И наведено приклади опису джерел інформації.

4.4.10 У додатки рекомендується включати допоміжні матеріали: виведення формул, проміжні математичні докази і розрахунки, додаткові таблиці, описи приладів і апаратури, алгоритми і програми розрахунків на ПЕОМ. Додатки повинні мати змістовні заголовки, які розміщують симетрично до тексту. Додатки нумерують у межах звіту великими літерами абетки А, Б, В і т.д., наприклад: Додаток Б. Цей напис розмішується посередині над заголовком додатку. Деякі подробиці оформлення додатків наведено у вказівках [7,8].

4.4.11 Рекомендується оформлення звіту за допомогою друкарської машинки або принтеру ПЕОМ з використанням тонкого білого паперу формату А4 (210х297мм). Текст розміщується на одній сторінці аркуша з полями таких розмірів: ліве поле - 30 мм, праве - не менш 10мм, верхнє та нижнє - 20 мм. Відстань між основами рядків в тексті має бути не менш висоти двох літер, які виконують розміром не менше 2,5 мм. Таким чином, на одній сторінці має бути не більш 25-30 рядків. Висота знаків має бути не менш 1,8 мм. Відстань між заголовками структурних елементів звіту і текстом має бути не менш 3-4 інтервалів. Більш докладні рекомендації щодо друкування звіту викладено у вказівках [7,8].

4.4.12 Усі сторінки звіту, крім завдання та титульного аркуша, нумерують арабськими цифрами. Номери проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки. На титульному аркуші номер не ставлять, але включають його у загальну нумерацію сторінок. Номер “2” ставлять на рефераті і далі - за порядком.

4.4.13 Завдання (додаток Б) має бути підписано керівником, студентом, консультантами, затверджено зав. кафедри на початку виконання дипломної роботи, оскільки воно є вихідним документом. Після оформлення звіту зав. кафедри приймає рішення про допуск студента до захисту (див. п. 3.11) та ставить на завданні свій підпис. Титульний аркуш (додаток В) підписується студентом, керівником роботи, консультантами та зав. кафедри. До ДЕК подається звіт, в якому брошурується завдання та титульний аркуш з оригінальними підписами. Не допускається подання до ДЕК звіту із завданням та титульним аркушем, на яких хоча б один підпис скопійовано на ксероксі.

4.4.14 Звіт брошурується і має обкладинку. Рекомендується використовувати для обкладинки папку з картону, наприклад загальнопоширену "Папку для дипломної роботи". В папку вкладають завдання, титульний аркуш, реферат, зміст і інші структурні елементи звіту. Звіт брошурується металевими дужками або товстими світлими нитками.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти та науки україни національний технічний університет (2)

  Диплом
  Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломних робіт для одержання кваліфікації бакалавра інженерного матеріалознавства студентами спеціальності 6.
 2. Міністерство освіти та науки україни національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт для студентів спеціальності

  Документ
  Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт для студентів спеціальності 7. 090102 - “Фізичне матеріалознавство”/ Уклад. А.Г. Равлік, М.
 3. Міністерство освіти та науки україни національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" Кафедра обчислювальної техніки та програмування

  Документ
  В данном курсовом проекте разработан многоканальный быстродействующий аналого-цифровой преобразователь, построенный по принципу прогрессирующего поразрядного сравнения суммы опорных напряжений с входным сигналом, с использованием
 4. Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет україни (2)

  Исследование
  На современном этапе развития науки и техники старые технологии хранения информации являются реальным ограничением для решений многих информационных задач.
 5. Міністерство освіти І науки України Національний технічний університет України (1)

  Документ
  Положення про кафедру Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» [Текст] / Уклад. І. О. Мікульонок. – К.: НТУУ «КПІ», 2009.

Другие похожие документы..