Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
При участии Кабинета Министров Республики Татарстан, Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, Академии...полностью>>
'Документ'
Анотований каталог матеріалів обласної виставки педагогічних ідей і технологій «Творчі сходинки педагогів Волині» знайомить з доробками педагогічних ...полностью>>
'Документ'
Стандарт ITU-T H.264/MPEG-4 Part 10 AVC (сокращенно - H.264/AVC) является новой перспективной технологией кодирования и сжатия аудио-визуальной инфор...полностью>>
'Монография'
Монография представляет собой комплексное процессуально-криминалистическое и психологическое исследование очной ставки на предварительном и судебном ...полностью>>

Рецензенти: С. Мельникова, методист хоіппо > С. Саврій, завідувачка районним методичним кабінетом

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

- 2011-

Рецензенти:

С. Мельникова, методист ХОІППО

С. Саврій , завідувачка районним методичним кабінетом

М. Вох, вчитель української мови та літератури Зіньківського НВК, «Вчитель – методист»

Польова Є.В. Елективний курс «Ділова українська мова»: Методичний посібник для 10 класу філологічного профілю, 2011. – Віньківці. – 100 с.

Схвалено науково – методичною радою районного методичного кабінету відділу освіти Віньковецької райдержадміністрації (протокол №4 від 14 грудня 2010 року)

Методичний посібник укладено відповідно до програми факультативних та спеціальних курсів з української мови для 7-11 класів. У ньому подано розробки занять елективного курсу «Ділова українська мова» для 10 класу філологічного профілю на I семестр та орієнтовне календарне планування. Запропоновані плани – конспекти занять містять елементи нестандартних підходів, інтерактивних методик, подаються зразки ділових паперів, навчальні та контрольно – тренувальні завдання.

Для вчителів української мови та літератури, студентів вищих навчальних закладів.

ПЕРЕДМОВА

Зміст методичного посібника відповідає програмі факультативних та спеціальних курсів з української мови та літератури для 7-11 класів (2007р.). Пропонованою програмою передбачено послідовне й докладне висвітлення найважливіших питань сучасного ділового мовлення, зокрема від загальних понять мовної норми, особливостей офіційно- ділового стилю та класифікації документів, основних вимог до складання та оформлення ділових паперів.

Відповідно до даних вимог і розроблено заняття елективного курсу «Ділова українська мова» для 10 класу філологічного профілю на 1 семестр. Для швидкої підготовки до уроку подано теоретичний і практичний матеріал. Система подачі матеріалу підпорядкована принципу виділення основного й необхідного, переведення його в міцні знання й навички. Для зручності пропонуються зразки ділових паперів, навчальні, контрольно-тренувальні завдання.

У кінці видання додаються словнички, пам´ятки, зразки моделей з культури ділового мовлення, використання яких дозволить оперативно вирішувати актуальні питання складання ділового документа.

Посібник стане в пригоді вчителям української мови та літератури, студентам вищих навчальних закладів.

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗАНЯТЬ ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ

«ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА»

В 10 КЛАСІ. I СЕМЕСТР

за/п.

Зміст програмового матеріалу

К-сть год.

Дата

Примітки

Вступ

1

Поняття мовної норми.

1

2

Стилі і жанри української літературної мови.

1

Загальні вимоги до складання та оформлення документів

3

Класифікація документів. Формуляр-зразок.

1

4

Культура ділового мовлення. Вимоги до мови ділових паперів.

1

Документація щодо особового складу

5,6

Заява.

Орфографія. Велика літера у власних назвах. Правопис прізвищ іншомовного походження.

2

7,8

Характеристика.

Відомості з мови. Творення та відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.

2

9,10

Автобіографія.

Орфографія і пунктуація. Вживання м´якого знака. Тире між підметом і присудком. Розділові знаки при однорідних членах речення, при уточнювальних і вставних словах.

2

11

Резюме.

1

12

Наказ(ознайомлення).

1

13

Заняття – огляд знань.

1

Інформаційні документи

14

Службові листи.

Орфографія. Подвоєння букв на письмі.

Пунктуація. Розділові знаки при відокремлених означеннях. Розділові знаки при звертанні.

1

15

Адреса.

1

16

Телеграма. Телефонограма. Факс.

1

Заняття №1

Тема. Поняття мовної норми.

Мета:

 • ознайомити учнів із поняттям мовної норми, забезпечити належний рівень володіння лексичними, орфоепічними, орфографічними, граматичними, стилістичними нормами сучасної ділової української мови;

 • розвивати вміння усвідомлювати структуру і мету власної пізнавальної діяльності і забезпечувати її досягнення;

 • розвивати культуру усного і писемного мовлення;

 • виховувати прагнення пізнавати таємниці мови.

Обладнання: таблиця «Порушення норм літературної мови», тести.

Працюйте у напруженні всіх сил, адже на межі

напружень приходять нові можливості.

Не лякайтеся труднощів, знайдіть готовність

пройти всі перешкоди, бо кожне подолання

веде до майбутньої перемоги.

О.Реріх

Хід заняття

I. Організаційний момент.

II. Ознайомлення із метою та завданнями курсу за вибором «Ділова українська мова», мотивація.

 • Вступне слово вчителя.

Дорогі десятикласники!

Важлива проблема сьогодення – впровадження української мови в усі сфери життєдіяльності держави і суспільства: політику, економіку, науку, адміністрування, вищу школу, засоби масової інформації. Писемне спілкування між організаціями та установами, в органах управління здійснюється українською мовою. Тому недосконале володіння українським діловим мовленням спричиняє чималу кількість помилок і знижує рівень культури ділового спілкування. Сучасне життя потребує від кожного з нас знань основ введення ділової документації, видів і застосування документів. Цим і пояснюється необхідність вивчення елективного курсу «Ділова українська мова».

Вивчення курсу спрямоване на засвоєння державної мови відповідно до норм офіційного спілкування, оволодіння знаннями про особливості ділового стилю, формування вмінь і навичок спілкування в офіційній сфері громадського життя, вмінь і навичок складати та оформляти найпоширеніші ділові папери.

Знання ділової української мови – це візитка майбутнього. Запрошую Вас усіх , хто прагне оволодіти багатим мовним і мовленнєвим арсеналом, на цікаві зустрічі, у захоплюючі мандрівки пізнання слова, його багатозначності, сили, мудрості і краси. Тож нехай орієнтиром для вас стануть слова О.Реріха: «Працюйте у напруженні всіх сил, адже на межі напружень приходять нові можливості. Не лякайтеся труднощів, знайдіть готовність пройти всі перешкоди, бо кожне подолання веде до майбутньої перемоги»

III. Актуалізація мотиваційних резервів десятикласників на основі повторення раніше вивченого.

 • Продовж думку.

Мова – це найважливіший засіб…

Мова існує у двох формах…

Державний статус української мови закріплено в …

Зачинателем нової української мови був…

Основоположником сучасної української літературної мови по праву вважають…

Літературна мова – це обрамлена, унормована форма загальнонародної мови, яка в …

 • Поміркуй!

Чим «мова» відрізняється від «мовлення»?

IV. Уведення учнів у поняттєво – теоретичний простір заняття.

 • Розповідь учителя .

Українська літературна мова як вища форма загальнонарод­ної національної мови, відшліфована майстрами слова, характе­ризується наявністю сталих норм, які є обов'язковими для всіх її носіїв. Унормованість — основна ознака літературної мови.

Норма літературної мови — це сукупність загальноприйня­тих правил реалізації мовної системи, які закріплюються в про­цесі суспільної комунікації.

Розрізняють такі типи норм:

 • орфоепічні (вимова звуків і звукосполучень),

 • графічні (передача звуків на письмі),

 • орфо­графічні (написання слів),

 • лексичні (слововживання),

 • морфо­логічні (правильне вживання морфем),

 • синтаксичні (усталені зразки побудови словосполучень, речень),

 • стилістичні (відбір мовних елементів відповідно до умов спілкування),

 • пунктуаційні (вживання розділових знаків).

Норми характеризуються системністю, історичною і соціаль­ною обумовленістю, стабільністю. Але разом з тим літературні норми можуть і змінюватися з часом. У зв'язку з цим у межах норми співіснують мовні варіанти, під якими розуміють ви­дозміни однієї й тієї ж мовної одиниці, наявні на різних мовних рівнях: фонетичному, лексичному, морфологічному чи синтак­сичному. Варіанти виникають відповідно до потреб суспільства в кодифікації написань і відображають тимчасове співіснування старого і нового в мові.

У словниках українського літературного слововживання розрізняють варіанти акцентні (алфавíт і алфáвіт), фонематичні (вогонь і огонь), морфологічні (міст, р.в. моста і мосту).

У процесі розвитку літературної мови кількість і якість мов­них варіантів змінюється. Мовні норми найповніше і у певній системі фіксуються у правописі, словниках, довідниках, підручниках і посібниках з української мови.

Культура писемного і усного мовлення всіх, хто користується українською мовою як засобом спілкування полягає в тому, щоб досконало знати мовні норми і послідовно дотримуватись їх.

 • Порада.

Вивчайте мовні норми, привчайте себе слідкувати за дотриманням Вами, Вашими друзями правил усного чи писемного мовлення. Пам´ятайте, що мовні норми – єдині і загальнообов´язкові для всіх носіїв української мови.

 • Аналіз таблиці «Порушення норм літературної мови».

Порушення

Неправильно

Правильно

Ненормативні наголоси

випáдок, паралíч, середúна

вúпадок, парáліч, серéдина

Порушення правил фонетики

ніш, дівчіна, касковий

ніж, дівчина, казковий

Неправильні морфолого – синтаксичні побудови

наступають

п'ятидесяти

восьмидисяти

завідуючий кафедрою

бігство

надходять

п'ятдесяти

вісімдесяти

завідувач кафедри

втеча

Тавтологія(недоречне використання однокореневих слів)

забезпечення безпеки

гарантування безпеки

Використання «суржику»

заключити договір

тяжка біль

передвиборча компанія

важке положення

укласти договір

тяжкий біль

передвиборча кампанія

важке становище

Діалекти й говірки

носе, баче, скіки, тіки, зара, буряк, утрох

носить, бачить, скільки, тільки, зараз, буряк, утрьох

Нечітка вимова фонем [е] та [ і ] в словах, де вони чергуються

корень

зберегати

зберігти

загибіль

корінь

зберігати

зберегти

загибель

Змішування паронімів (слів, близьким за звуковим складом і вимовою, але різних за значенням і написанням)

Я отримав номер абонементської скриньки.

Олена справляє афектне враження.

Я отримав номер абонентської скриньки.

Олена справляє ефектне враження.

 • Інформаційне ґроно.

Зробіть правильний вибір слів, що характеризують, яким має бути мовлення освіченої людини. Від вибору вищенаведених ознак мовлення буде залежати, як ви знаєте норми літературної мови і чи вмієте дотримувати їх.

Мовлення має бути

Правильним ? вірним

Змістовим ? змістовним

Професійним ? професіональним

Діловитим ? діловим

Вúразним ? вирáзним

Писемним ? письмовим

Богатим ? багатим

Устним ? усним

V. Виконання системи практичних завдань.

Свого часу теоретик ораторського мистецтва Квінтіліан сказав: «Практика без теорії цінніша, ніж теорія без практики».

І справді, місцем, де твориться, формується, виробляється мовна норма, є практика, постійне спілкування людей у різних сферах діяльності.

Дотримання лексичних, граматичних, орфоепічних, акцентологічних, стилістичних норм є підвалиною і в писемному, і в усному професійному мовленні.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Профільне навчання: досвід упровадження, інноваційні технології

  Диплом
  Науково-методичний посібник уміщує матеріали науково-методичного супроводу, досвід упровадження, інноваційні технології профільного навчання. Дані матеріали відображають науково-методичні та методологічні засади профільної освіти,
 2. Інститут економіки та промисловості нан м (2)

  Диплом
  Н.В.Наливайко, д.филос.н, проф., вед. н. сотр. Института философии и права СО РАН, директор УМЦ философии образования НГПУ, главный редактор журнала «Философии образования» (РФ);
 3. Конференция посвящена проблеме интеграции российского образования в мировое образовательное пространство

  Документ
  Роль и место преподавателя в системе Россикого образования: материалы 5-й региональной научно-методической конференции, посвященной Году учителя. – В 2-х ч.
 4. І. В. Діяк Українське відродження чи нова русифікація?

  Документ
  У роботі автор досліджує та осмислює витоки сучасного важкого становища української мови в нашому суспільстві. На основі принципів об’єктивності й історизму подається докладний аналіз переслідувань української мови протягом століть

Другие похожие документы..