Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Санкт-Петербурга АИК «Прогноз СПб» в составе Интегрированной системы информационно-аналитического обеспечения деятельности исполнительных органов госу...полностью>>
'Документ'
03.00 Визуальное исследование костной системы 1 1 А01.03.003 Пальпация костной системы 1 1 А01....полностью>>
'Закон'
Целью преподавания курса «Механика жидкости и газа» является изучение ос­новных законов движения жидких и газообразных сред и приобретение навыков пр...полностью>>
'Пояснительная записка'
Данный проект разработан методической службой Прикубанского Центра Детского творчества г. Краснодара по заданию фонда «Центр социального развития и и...полностью>>

Міністерство охорони здоров’я україни (10)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА ГІСТОЛОГІЇ

Довідник студента

з курсу гістології, цитології та ембріології

Дніпропетровськ – 2008

«Затверджую»

Перший проректор ДДМА,

голова ЦМК ДДМА,

член-кореспондент АМН України

професор Т.О.Перцева

_______________________________

«____»___________________ 2008 р.

Довідник студента з курсу гістології, цитології та ембріології / Під ред. І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: ЦМК ДДМА, 2008.- 25 с.

Довідник складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «гістологія, цитологія та ембріологія» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації. Містить відомості щодо структури, мети та завдань дисципліни, структуру залікових кредитів, тематичні плани лекцій, практичних занять і самостійної роботи студентів, перелік індивідуальних завдань і засобів діагностики засвоєння навчального матеріалу, перелік практичних навичок у відповідності до вимог ОКХ і ОПП, перелік програмних питань, що виносяться на підсумкові модульні контролі, перелік джерел інформації, шкалу конвертації балів за дисципліну у традиційну (національну) оцінку, а також загальну інформацію щодо навчання студентів на кафедрі гістології ДДМА. Призначений для студентів 1-2 курсів, які навчаються за спеціальностями 7.110101 - „Лікувальна справа”, 7.110104 - „Педіатрія”, 7.110105 - „Медико-профілактична справа”. Довідник вільно розповсюджується мережею Інтернет (www.morphology.dp.ua/dne/histology).

Обговорено та схвалено на методичній нараді кафедри гістології

«____» _______________ 200__ р. (протокол №___).

Завідувач кафедрою гістології професор І.В.Твердохліб

Схвалено предметною методичною комісією ДДМА з медико-біологічних дисциплін

«____» _______________ 200__ р.

Голова предметної методичної комісії професор В.В.Колдунов

Рекомендовано проблемною комісією з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу ДДМА

«____» _______________ 200__ р.

Голова проблемної комісії з КМС ДДМА професор І.В.Твердохліб

ЗМІСТ

1. Загальні відомості та структура дисципліни

2. Мета та завдання дисципліни

3. Структура залікових кредитів

4. Тематичні плани

4-А. Тематичні плани лекцій

4-Б. Тематичні плани практичних занять

4-В. Тематичні плани самостійної роботи студентів

5. Перелік індивідуальних завдань

6. Розподіл максимальної кількості балів по темах та шкала конвертації

7. Перелік засобів діагностики засвоєння навчального матеріалу

8. Перелік практичних навичок у відповідності до вимог ОКХ і ОПП

8-А. Практичні навички

8.Б. Гістологічні препарати для діагностики

8-В. Перелік електронних мікрофотографій для діагностики

9. Перелік програмних питань, що виносяться на підсумкові модульні контролі

10. Перелік джерел інформації

11. Шкала конвертації балів за дисципліну у традиційну (національну) оцінку

12. Загальні відомості щодо навчання на кафедрі гістології

12-А. Оцінювання поточної успішності

12-Б. Підсумковий модульний контроль

12-В. Оцінка з дисципліни

12-Г. Оцінка ECTS

4

5

6

7

7

8

9

10

11

12

12

12

13

14

15

22

23

24

24

24

25

25

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА Структура дисципліни

Навчальна дисципліна: „Гістологія, цитологія та ембріологія”.

Вивчається на 1-му та 2-му курсах впродовж ІІ – ІІІ семестрів.

Зміст дисципліни структуровано на 2 залікових модуля, кожен з яких містить по 3 змістових модуля (загалом – 6).

Навчальний план дисципліни

Загальна кількість годин – 285 годин (9,5 кредитів):

1-й рік навчання (2 семестр) – 150 годин (5 кредитів);

2-й рік навчання (3 семестр) – 135 годин (4,5 кредитів).

Структура

Кількість годин

Рік

навчання

(семестри)

Вид контролю

Всього

Аудит.

СРС

Лекцій

Практичних занять

Модуль 1.

Змістових модулів – 3

150 годин

(5 кредитів)

20

70

60

1-й

(2 семестр)

Контроль практичних навичок, теоретичні питання, тестовий контроль

Модуль 2.

Змістових модулів – 3

135 годин

(4,5 кредитів)

20

60

55

2-й

(3 семестр)

Контроль практичних навичок, теоретичні питання, тестовий контроль

Загалом

285 годин

(9,5 кредитів)

40

130

115

2-й і 3-й

семестри

База навчання – кафедра гістології (вул. Севастопольська, 17, Морфологічний корпус ДДМА).

Дисципліна викладається українською (вітчизняні студенти), російською (іноземні студенти) та англійською (контингент англомовних студентів) мовами.

Персональний склад кафедри:

 • професор Твердохліб Ігор Володимирович (к. 204) – завідувач кафедрою;

 • доцент Хріпков Ігор Сергійович (к. 202) – відповідальний за навчальну роботу;

 • доцент Романенко Людмила Арнольдівна (к. 209) – відповідальна за наукову роботу;

 • доцент Сілкіна Юлія Валеріївна (к. 201) – відповідальна за СНТ;

 • викладач Горбунов Андрій Олександрович (к. 212);

 • викладач Морозова Світлана Борисівна (к. 209);

 • викладач Філімонова Ліна Андріївна (к. 215);

 • лаборант Сова Катерина Григорівна (к. 214);

 • лаборант Безбатько Тетяна Михайлівна (к. 214).

Детальна інформація про кафедру, а також всі навчальні та методичні матеріали (включаючи тестові завдання, аудіолекції і т.і.) містяться на офіційному сайті кафедри гістології за адресою:

http://www.morphology.dp.ua/dne/histology.

Телефон кафедри: 713-53-23.

Електронна адреса: ivt@dsma.dp.ua.

2. Мета та завдання дисципліни

Гістологія, цитологія та ембріологія – фундаментальні дисципліни медико-біологічного профілю. Вони належать до наук, що є основою вищої медичної освіти. Метою вивчення дисциплін є формування цілісного уявлення про мікроскопічну та ультраструктурну будову, закономірності розвитку, регенераторні властивості клітин, тканин та органів людського організму. Гістологія, цитологія та ембріологія забезпечують разом з фундаментальними дисциплінами можливість наступного вивчення теоретичної та клінічної патології. Гістологія, цитологія та ембріологія належать до морфологічних наук. Предметом їх вивчення є мікроскопічна будова організму тварини і людини та її зміни в різноманітних умовах існування (ембріональний розвиток, ріст, вікові зміни, пристосування і компенсаторні реакції).

Відповідно до різних рівнів організації живого в цілісному організмі гістологія, цитологія та ембріологія розділяються на такі розділи:

 • цитологію – науку про загальні та спеціальні закономірності морфо-функціональні організації різних клітин;

 • загальну гістологію, що розглядає принципи організації різних тканин і загальних питань їх взаємодії;

 • спеціальну гістологію, що вивчає будову різних органів в аспекті взаємовідношень тканин, що входять до їх складу;

 • ембріологію – науку про розвиток зародка. Цей розділ предмета розглядає загальні та спеціальні закономірності ембріонального розвитку тварин, що знаходяться на різних рівнях організації, а також ембріональне становлення тканин (гістогенез) і органів (органогенез).

У зв‘язку з тим, що кожний наступний рівень організації живого включає до складу попередні, виділення в гістології, цитології та ембріології вищеназваних розділів умовне. Поступовість їх вивчення дозволяє перейти від простого до більш складного, утворюючи логічну систему вивчення предмета.

Кінцеві цілі встановлюються на основі ОПП підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістового модулю (природничо-наукова підготовка). Опис цілей сформульований через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до кожного модулю, або змістового модулю сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.

Кінцеві цілі дисципліни.

 • Визначати критичні періоди ембріогенезу, вади розвитку людини.

 • Інтерпретувати мікроскопічну та субмікроскопічну структуру клітин.

 • Трактувати мікроскопічну будову різних органів людини в аспекті взаємовідношень тканин, що входять до їх складу в різні вікові періоди, а також в умовах фізіологічної та репаративної регенерації.

 • Інтерпретувати закономірності ембріонального розвитку людини.

 • Пояснювати особливості ембріонального розвитку тканин (гістогенез) і органів (органогенез).

 • Пояснювати основні принципи організації різних тканин, їх взаємодію.

3. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ

МОДУЛЬ 1. Онови цитології та загальної ембріології, загальна гістологія

Тема

Лекції

Практичні заняття

СРС

1. Введення. Історія розвитку гістології, цитології та ембріології. Методи гістологічних, цитологічних та ембріологічних досліджень.

2 год

3,5 год

3 год

2. Цитологія.

2 год

10,5 год

9 год

3. Основи ембріології.

2 год

7 год

6 год

4. Контроль змістового модуля 1.

-

3,5 год

3 год

5. Загальні принципи організації тканин. Епітеліальні тканини.

2 год

3,5 год

3 год

6. Тканини внутрішнього середовища. Кров та лімфа. Сполучні тканини.

4 год

10,5 год

9 год

7. Гемопоез.

2 год

3,5 год

3 год

8. Органи кровотворення та імунного захисту.

2 год

7 год

6 год

9. Контроль змістового модуля 2.

3,5 год

3 год

10. М’язові тканини.

2 год

3,5 год

3 год

11. Нервова тканина.

2 год

3,5 год

3 год

12. Нервова система.

-

3,5 год

3 год

13. Контроль змістового модуля 3.

-

3,5 год

3 год

Підсумковий контроль модулю 1.

-

3,5 год

3 год

Усього годин – 53 (1,75 кредитів)

20 годин

70 годин

60 год

МОДУЛЬ 2. спеціальна гістологія та ембріологія

Тема

Лекції

Практичні заняття

СРС

1. Сенсорні системи.

2 год

6 год

6 год

2. Серцево-судинна система

2 год

6 год

6 год

3. Ендокринна система

2 год

6 год

6 год

4. Загальний покрив

2 год

3 год

3 год

5. Контроль змістового модуля 4.

-

3 год

3 год

6. Травна система

4 год

12 год

9 год

7. Дихальна система

2 год

3 год

3 год

8. Контроль змістового модуля 5.

3 год

3 год

9. Сечова система

2 год

3 год

3 год

10. Чоловіча статева система

2 год

3 год

3 год

11. Жіноча статева система

2 год

6 год

3 год

12. Контроль змістового модуля 6.

-

3 год

3 год

Підсумковий контроль модуля 3.

-

3 год

4 год

Усього годин – 158,5 (5,25 кредитів)

20 годин

60 годин

55 годин

4. Тематичні плани

4-А. тематичні плани лекцій

МОДУЛЬ 1. Основи цитології та загальної ембріології, загальна гістологія

Тема

Кількість годин

1

Введення до курсу гістології. Історія розвитку науки.

2

2

Цитологія

2

3

Загальна та порівняльна ембріологія.

2

4

Епітеліальна тканина. Структура міжклітинних контактів. Типи секреції.

2

5

Тканини внутрішнього середовища. Структурно-функціо­наль­на характеристика системи крові.

2

6

Власне сполучні тканини. Сполучні тканини зі спеціальними властивостями.

2

7

Сучасні уявлення про кровотворення

2

8

Органи кровотворення та імунного захисту

2

9

М’язові тканини. Механізм м’язового скорочення.

2

10

Нервова тканина: нейроцити, гліоцити, нервові волокна, нер­вові закінчення, синапси.

2

Разом

20Скачать документ

Похожие документы:

 1. Україна міністерство охорони здоров’я україни державний вищий навчальний заклад

  Документ
  Відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом МОН від 02.06.1993 р. № 161, "Положення про організацію і проведення державних випускних іспитів з спеціальності 5.
 2. Міністерство охорони здоров'я україни (4)

  Документ
  Стрімкий розвиток сучасних інформаційних технологій та впровадження їх у діяльність закладів охорони здоров’я потребує вдосконалення та посилення служби медичної статистики, яка відповідає за збір, обробку, аналіз та збереження статистичної інформації.
 3. Міністерство охорони здоров’я України (20)

  Документ
  Концепція реформування системи охорони здоров’я України та державної санітарно-епідеміологічної служби визначає, що провідним стратегічним завданням держави є постійна турбота про поліпшення здоров’я наших громадян.
 4. Міністерство охорони здоров'я україни (10)

  Документ
  Випуск 78 "Охорона здоров'я" Довідника кваліфікаційних характеристик професій (ДКХП) працівників розроблено з урахуванням змін державних стандартів щодо класифікації професій та чинної номенклатури посад медичних працівників
 5. Міністерство охорони здоров’я україни (9)

  Документ
                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)                                                  
 6. Міністерство охорони здоров’я україни (14)

  Документ
  Відповідно до статей 6 та 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та постанови Кабінету Міністрів України від 14.

Другие похожие документы..