Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Руководство'
Добрый день, дорогие друзья! Я сердечно приветствую всех участников нашего заседания, людей, удостоенных высоких общественных наград. Сегодня вы стал...полностью>>
'Программа'
Программа курса “Деловой русский язык” предусматривает предпрофильную подготовку учащихся 9 классов в той сфере русского языка, которая связана с его...полностью>>
'Реферат'
БЕЛЬГИЯ - небольшая страна, расположенная на крайнем северо-западе Европы, на побережье Северного моря. Ее территория – всего 30,5 тыс.кв.км. Это мен...полностью>>
'Документ'
Под методами обучения (дидактическими) часто понимают совокупность путей, способов достижения целей, решения задач образования. В педагогической лите...полностью>>

Наскрізна програма з практики студентів зі спеціальності "Менеджмент організацій" розглянуто на засіданні кафедри „Менеджменту"

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Ректор інституту

______________ Ю.В. Ткаченко

“___” ____________ 200__ р.

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА

з практики студентів

зі спеціальності "Менеджмент організацій"

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні кафедри

„Менеджменту"

Протокол № 11

від “___” _________ 200__р.

Зав. кафедри професор Супрун П.І.

КИЇВ 200___ р.

ВСТУП

Практична підготовка студентів є необхідною і важливою частиною учбового процесу. Відповідно з Положенням про ведення практики студентів вищих навчальних закладів України (від 08.04.1993р.) та учбовими планами ДШК студенти, які навчаються за спеціальністю „Менеджмент організацій", проходять на виробничих підприємствах, організаціях, установах різних форм власності наступні види практики:

 • на четвертому курсі комплексну – три тижні;

 • переддипломну- три тижні перед підготовкою і захистом випускної роботи бакалавра;

 • на п’ятому курсі - комплексну практику з фаху - чотири тижні, починаючи з першого тижня останнього навчального семестру;

 • переддипломну - два тижні, зразу ж після завершення комплексної практики з фаху.

Керівництво практикою студентів здійснюється закріпленим викладачем зі сторони кафедри „Менеджменту" (від інституту) і призначеним керівником зі сторони підприємства.

Керівник практики від інституту забезпечує ефективність проходження практики студентом-практикантом наступним чином:

 • до початку практики здійснює проведення всіх організаційних заходів (інструктаж з техніки безпеки та охорони праці, консультації про порядок проходження практики, ведення щоденника, методичні рекомендації тощо);

 • видає необхідні документи та перевіряє правильність їх ведення та оформлення, здійснює відповідний контроль;

 • здійснює нагляд за забезпеченням підприємством відповідних умов праці та побуту студентів-практикантів;

 • контролює виконання практикантами правил внутрішнього розпорядку;

 • відвідує студентів на базах практик відповідно з планом-графіком відвідувань;

 • розглядає звіти студентів з практики, дає відгук про їхню роботу, бере участь в роботі комісії по перевірці звітів з практики;

 • представляє завідувачу кафедри письмовий звіт про проходження практики разом з висновками та пропозиціями по вдосконаленню практичної підготовки студентів.

Керівник практики від інституту проводить свою роботу в тісному контакті з керівництвом практики від підприємства, фірми.

Керівник практики від підприємства, фірми:

 • до початку практики здійснює проведення всіх організаційних заходів (інструктаж з техніки безпеки та охорони праці, консультації про порядок проходження практики);

 • здійснює безпосереднє керівництво практикою студентів-практикантів згідно погодженої програми;

 • сприяє забезпеченню студентів-практикантів під час проходження практики на підприємстві належними умовами праці та відповідним побутом;

 • проводить знайомство практикантів із організацією виробничого процесу в просторі й часі;

 • здійснює постійний контроль за роботою практикантів, додержування ними трудової дисципліни, допомагає у виконанні практичних завдань, знайомить із передовими методами роботи;

 • контролює ведення щоденників, підготовку звітів, складає виробничі характеристики на студентів-практикантів; надає практичні рекомендації щодо покращення їх діяльності по спеціальності.

При проходженні практики студент зобов'язаний:

 • до початку практики отримати від керівника практики зі сторони інституту консультації про особливості проходження практики й оформлення всіх необхідних документів;

 • своєчасно прибути на базу практики;

 • в повному обсязі виконати всі завдання, передбачені програмою практики та вказівками її керівників;

 • вивчити та суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії;

 • отримати увідний інструктаж з охорони праці та техніки безпеки від керівника практики зі сторони інституту та розписатись про це у відповідному журналі. Студенти, які не пройшли увідного інструктажу, до практики не допускаються;

 • пройти інструктаж з охорони праці та техніки безпеки на робочому місці бази практики та розписатись у відповідному журналі підприємства. Студент, який не пройшов цей інструктаж, не допускається до проходження практики;

 • нести відповідальність за роботу, яка виконується;

 • своєчасно оформити звіт та здати диференційований залік.

В період проходження практики студент має право:

 • одержати місце практики, яке забезпечить необхідну ефективність її проходження, дасть змогу закріпити базові теоретичні знання, одержані в процесі навчання;

 • отримати від керівників практики зі сторони інституту та підприємства практичні рекомендації про особливості проходження практики, її специфіку та унікальність, методичне керівництво щодо оформлення всіх необхідних документів;

 • користуватися спеціальною літературою, технічною та іншою документацією, що має підприємство, фірма;

 • підбирати матеріали до випускної роботи і виконання
  спеціальних завдань.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Під час проходження практики студент з метою одержання конкретних вмінь та навичок може виконувати індивідуальні виробничі, наукові або практичні завдання. Матеріали індивідуальних завдань повинні використовуватися в випускних роботах, докладах та наукових статтях.

Тему індивідуального завдання студент отримує на кафедрі за погодженням у керівника практикою безпосередньо перед вибуттям на практику.

ЗАНЯТТЯ ТА ЕКСКУРСІЇ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ

У разі згоди з керівництвом підприємства під час проходження практики студенти можуть відвідувати виставки, брати участь в презентаціях, виробничих нарадах та засіданнях, конференціях, семінарах тощо.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При проходженні практики на підприємстві, фірмі студент повинен проявляти дисципліну, ініціативність, творчий підхід, бути зібраним та стриманим, комунікабельним та толерантним, чітко і професійно грамотно задавати питання і уважно вислуховувати відповіді, бездоганно і акуратно виконувати доручену роботу, обережно відноситися до документації підприємства, демонструвати перед робітниками підприємства свої знання, вміння та навички.

Для успішного виконання програми практики студент-практикант повинен мати достатні теоретичні знання з питань, що розглядаються, із відповідних навчальних дисциплін, вивчити необхідну документацію в структурних підрозділах підприємства, отримати необхідні консультації у керівника зі сторони підприємства та в інших керівників і співробітників, скласти план-графік проходження практики і затвердити його у керівників практики, вести необхідні записи, проводити обробку інформації та її аналіз.

ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Контроль за проходженням практики студентом здійснюють керівники практики зі сторони інституту та підприємства, а за дорученням останнього або за рішенням адміністрації - інші особи. Студент перебуває на практиці у відповідності з встановленим режимом роботи на підприємстві і дотримується всіх дисциплінарних вимог та норм. Практикант щоденно веде записи у щоденнику практики про виконану роботу , які є основою для загального контролю за проходженням практики.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ

Звіт з практики повинен мати чітку побудову, логічну послідовність викладених матеріалів, обґрунтованість висновків та рекомендацій. Не допускається дослівне переписування матеріалів підприємства та цитування літературних джерел заради заповнення у звіті необхідної кількості сторінок.

Структура звіту включає (в порядку перерахування): титульний аркуш, зміст; вступ; основна частина; висновки та рекомендації; список використаних джерел інформації та літератури; додатки.

Основна частина містить в собі ключові аспекти, що розкривають мету та завдання проходження практики, характеристику базових питань, що вивчаються, індивідуальне завдання, висновки як по кожного розділу, так і звіту в цілому.

Розділи поділяються на підрозділи самостійно студентами, виходячи із змісту практики (переліку питань, що підлягають опрацюванню)

Звіт може бути написаний від руки чорнилом чорного кольору (чорною тушшю, чорною пастою), віддрукований на машинці чи набраний на комп'ютері. При рукописному варіанті писати варто розбірливо, чітким почерком, без виправлень і помилок.

Текст пишеться з одного боку листа та розміщується таким чином, щоб залишились поля: від лівого краю листка - 25 мм, від правого — 20 мм, від верхнього та нижнього - 20 мм. У випадку, коли звіт написаний від руки, на кожній сторінці робиться рамка таким чином, щоб залишались поля: від лівого краю - 20 мм, від правого, верхнього та нижнього краю листа - 5 мм.

Титульний лист оформляється у відповідності з встановленим зразком, приведеним у додатку 1.

Нумерація сторінок (звіт починається з титульного листа, але номер на ньому та на змісті не проставляється) здійснюється арабськими цифрами по середині верхнього поля листа.

Зміст розташовується на другій сторінці з назвою (заголовком)

"зміст" чи "зміст звіту", наприклад:

Вступ.

 1. Загальна характеристика підприємства, фірми, організації.

 2. Характеристика й аналіз загального менеджменту
  організації.

 3. Характеристика й аналіз техніко-технологічної бази
  виробництва.

 4. Характеристика й аналіз організації виробництва.

 5. Характеристика й аналіз маркетингової діяльності.

 6. Характеристика й аналіз фінансово-економічної діяльності.

 7. Характеристика й аналіз збутової діяльності.

 8. Індивідуальне завдання .
  Джерела інформації та література.
  Додатки.

Напроти кожної назви частини звіту вказують номер сторінки, з якої вона починається. Всі цифрові позначення сторінок повинні бути розміщені в одному рядку (стовпчику).

Кожна частина (розділ) звіту починається з нової сторінки. Тексту передує назва частини (заголовок), написана заголовними літерами. Перед назвою розділів основної частини звіту арабськими цифрами розставляється порядковий номер розділу.

При наявності у звіті схем, графіків, діаграм тощо їх варто називати рисунками Всі рисунки нумеруються послідовно арабськими цифрами. Рисунки розміщуються відразу ж після посилань на них у тексті, супроводжуються назвою рисунка, яка розміщується під рисунком відразу ж після його номера. При використанні в звіті таблиць, в тексті на них робляться посилання (наприклад, "...інформація приведена в таблиці 1"), а таблиці повинні мати відповідну нумерацію арабськими цифрами. Слово "таблиця" й її номер пишуться над правим верхнім кутом таблиці (наприклад, таблиця І), а під ним - заголовок таблиці, який розкриває суть її змісту. Слід розміщувати таблицю на одній сторінці. При перенесенні матеріалу на наступну сторінку в правому куті наступної сторінки слід написати "Продовження таблиці І ".

Формули в звіті слід нумерувати арабськими цифрами, взятими в дужки, які розміщуються на полях справа від формули. На цитати слід давати посилання - шляхом зазначення у дужках порядкового номера джерела інформації та номера сторінки, наприклад: [2, с. 20].

Звіт повинен поміщатися в прозору папку (стандарт).

Звіт з практики підписується студентом на титульній сторінці із зазначенням дати. Керівник практики від підприємства дає рецензію на звіт і робить висновки щодо готовності студента до практичної роботи (допускається цей висновок зробити в характеристиці на студента про проходження практики). Керівник практики від інституту ретельно перевіряє звіт з практики, дає загальну оцінку проведеної роботи в рецензії та вирішує питання про допуск студента до захисту звіту при комісії.

Разом зі звітом з практики студент здає щоденник практики, оформлений належним чином, з необхідними підписами та печатками від інституту та від підприємства.

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Захист звіту з практики проводиться в комісії в терміни, передбачені навчальним процесом. Склад комісії визначається завідувачем кафедрою.

В процесі захисту комісія оцінює якість звіту з практики і щоденника проходження практики, характеристику на студента, повноту і рівень засвоєння студентом матеріалів програми практики, отримані практичні вміння та навички. Оцінка результатів практики виставляється диференційовано по чотирьохбальній системі: "відмінно", "добре", "задовільно" і "незадовільно".

Результати здачі диференційованого заліку заносяться в екзаменаційну відомість, проставляються в заліковій книжці і в журналі обліку успішності.

Студент, який не виконав програму практики або отримав негативний відгук від підприємства, або отримав незадовільну оцінку при здачі заліку, за рішенням ректорату направляється на повторну практику або відраховується з інституту.

КОМПЛЕКСНА ПРАКТИКА

Комплексну практику, тривалістю три тижні, проходять студенти четвертого курсу спеціальності 6.050200 "Менеджмент організацій".

Виробничими базами практики є підприємства різних форм власності, які займаються виробничою діяльністю.

1. Цілі і завдання практики.

1.1. Цілями практики є:

 • закріплення отриманих теоретичних знань;

 • формування практичних навичок і вмінь зі спеціальності;

 • підбір необхідного матеріалу для виконання випускної роботи .

1.2. Завданнями комплексної практики є:

  • вивчення комплексу питань, які охоплюють проблеми маркетингу, менеджменту, організації виробництва, техніко-технологічної бази та економіки підприємства;

  • ознайомлення з практикою роботи керівництва провідних служб підприємства (маркетингу, збуту, постачання, виробничої, економічної тощо);

  • проведення досліджень на підприємстві у відповідності з
   індивідуальним завданням;

  • збір необхідної техніко-економічної інформації для виконання випускної роботи;

  • критичний аналіз стану справ на підприємстві і розробка пропозицій щодо їх покращення.

2. Зміст комплексної практики.

2.1. У рамках проблем маркетингу студент-практикант зобов'язаний:

 • ознайомитись з продукцією підприємства;

 • проаналізувати можливості основних конкурентів та конкурентноздатність продукції;

 • вивчити товарну політику підприємства і ознайомитись з процесом розробки товарів;

 • проаналізувати на прикладі конкретного товару криву його життєвого циклу, виявити та оцінити зміни у стратегії маркетингу відповідно до стадій життєвого циклу товару;

 • ознайомитись з ціновою політикою підприємства, вивчити методи ціноутворення та фактори, які визначають кінцеву ціну товару;

 • ознайомитись з каналами розподілу продукції, проаналізувати систему просування товарів;

 • вивчити комплекс маркетингових комунікацій (реклама, стимулювання збуту, пропаганда, особистий продаж) та оцінити ефективність заходів комплексу;

 • вивчити та оцінити стратегію та бюджет маркетингу;

 • дати оцінку рівню маркетингової діяльності та запропонувати
  конкретні заходи по її вдосконаленню та впровадженню на підприємстві.

2.2. У рамках проблем менеджменту студент-практикант зобов'язаний:

  • вивчити організаційну культуру підприємства;

  • ознайомитись з організаційною структурою підприємства та оцінити її ефективність і можливість вдосконалення;

  • ознайомитись з принципами управління, що застосовуються, та оцінити їх ефективність;

  • ознайомитись із способами управління, що використовуються та оцінити рівень їх реалізації;

  • ознайомитись із системою стратегічного та оперативного планування, оцінити їх ефективність;

  • вивчити та оцінити систему мотивації, проаналізувати зв’язок заробітної плати з результатами праці;

  • ознайомитись з кадровою політикою, проаналізувати систему роботи з кадрами, дати характеристику якісного складу кадрів, ознайомитись з роботою по підбору кадрів, їх навчанню та формуванню резерву кадрів;

  • проаналізувати структуру витрат на утримання управлінського апарату, запропонувати можливі варіанти управлінських нововведень, визначити ефективність їх застосування.

2.3. У рамках технологічних та технічних проблем виробництва необхідно:

 • вивчити технологічні процеси виробництва основної продукції та оцінити ступінь їх досконалості (прогресивність);

 • ознайомитись з основним виробничим обладнанням, оцінити його прогресивність та ефективність використання;

 • ознайомитись з перспективами вдосконалення технологій та впровадження більш сучасного та ефективного обладнання;

 • вивчити та оцінити систему забезпечення якості продукції, ознайомитись з методами та способами контролю та контрольним обладнанням.

2.4. У рамках проблем організації виробництва студенту-практиканту слід:

  • ознайомитись з виробничою структурою підприємства;

  • розглянути принципи організації виробничого процесу;

  • вивчити характеристику виробничого циклу;

  • вивчити та проаналізувати організацію контролю якості продукції;

  • ознайомитись та проаналізувати організацію інструментального, ремонтного, транспортного та складського господарств;

  • вивчити та проаналізувати організацію робочих місць.

2.5. У рамках проблем економіки та фінансів підприємства студент-практикант зобов'язаний:

 • вивчити механізм самоокупності та самофінансування підприємства;

 • проаналізувати склад основних фондів підприємства, їх технічний рівень, вивчити порядок нарахування амортизаційних відрахувань;

 • ознайомитись із системою оплати праці на підприємстві і вміти нараховувати всі види заробітної плати, премій та виплат, знати порядок оподаткування доходу всіх категорій працюючих;

 • ознайомитись із системою показників використання матеріальних ресурсів, вивчити шляхи прискорення обороту обігових коштів;

 • вивчити та оцінити структуру собівартості продукції, а також методику визначення планової та фактичної собівартості, при цьому звернути увагу на можливі шляхи скорочення витрат з метою збільшення прибутку та підвищення рівня рентабельності виробництва;

 • проаналізувати фінансові результати діяльності підприємства.

2.6. Індивідуальне завдання включається у програму практики з метою набуття студентами під час практики умінь та навичок самостійного вирішення управлінських, організаційних, виробничих та економічних завдань. Тема індивідуального завдання видається керівником практики від інституту. Індивідуальне завдання повинно носити творчий характер і містити елементи наукового дослідження та аналізу

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

1. Цілями переддипломної практики студентів четвертого курсу зі спеціальності 6.050200 „Менеджмент організацій" є:

 • закріплення отриманих теоретичних знань;

 • формування практичних навичок і вмінь із спеціальності;

 • підбір необхідного матеріалу для написання бакалаврської випускної роботи.

2. Задачами переддипломної практики зі спеціальності є:

 • вивчення комплексу питань, які охоплюють проблеми операційного (виробничого), комунікативного, логістичного, інноваційного, фінансового менеджменту, маркетингу, організації виробництва;

 • проведення необхідних досліджень на підприємстві у відповідності із індивідуальним завданням;

 • збір організаційно-управлінської, маркетингової, фінансової, економічної та іншої інформації для використання у випускній роботі;

 • критичний аналіз стану справ на підприємстві і розробка пропозицій щодо їх покращення.

3. Зміст переддипломної практики.

В період переддипломної практики студент працює в якості менеджера-стажиста і виконує всі покладені на нього обов'язки зі сторони керівника підприємства.

Сутність виконаної роботи, досягнуті кінцеві результати, етапність та термін виконання відображаються практикантом в щоденнику практики та звіті з практики. Зміст звіту з переддипломної практики бакалаврів може мати наступний вигляд:

Вступ.

 1. Загальна характеристика та виробнича структура підприємства,

 2. фірми, організації.

 3. Форма власності та її трансформація.

 4. Місія, цілі, декомпозиція цілей, задачі діяльності.

 5. Організаційна структура управління.

 6. Функціональний та професійний розподіл праці.

 7. Персонал. Готовність персоналу. Кадрова політика,

 8. Виробнича діяльність.

 9. Маркетингова діяльність.

 10. Фінансова діяльність.

 11. Збутова діяльність.

 12. Просування продукту. Зовнішні комунікації на регіональному, міжрегіональному, національному та міжнародному рівнях.

 13. Корпоративна культура: стан, формування, розвиток.

 14. Індивідуальне завдання .

Джерела інформації та література.

Додатки.

За період практики студент повинен зібрати необхідний вихідний матеріал з теми випускної роботи, яка затверджується кафедрою „Менеджменту" до початку практики. Орієнтовна тематика випускних робіт бакалаврів для студентів спеціальності 7. 050201 „Менеджмент організацій" подана в додатку 2.

4. В процесі проходження практики студент повинен:

 • ознайомитись з історією управлінської думки, її розвитком, функціонуванням сучасного менеджменту та адаптацією його інструментів та методів в українському просторі;

 • ознайомитись з методологією управлінської думки в різних сферах підприємництва та бізнесу;

 • поглиблено вивчити функціональний, професійний, галузевий та виробничий розподіл праці;

 • ознайомитись з методами організаційного проектування структур управління, орієнтованих на ринкове середовище;

 • вивчити кадрову політику та формування готовності персоналу вирішувати задачі стратегічного і тактичного характеру, пов'язані з освоєнням ринків, конкурентноздатністю продукції ( товарів, послуг) підприємства (фірми, організації) тощо .

Комплексна практика з фаху та переддипломна

практика

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Комплексна практика з фаху та переддипломна практика являють

собою заключний етап професійної підготовки менеджера за спеціальністю 7.050201 "Менеджмент організацій".

Протягом періоду навчання практична підготовка студентів-менеджерів проводиться як на практичних заняттях з відповідних дисциплін в інституті, так і на заняттях, організованих на базі щорічних спеціалізованих виставок з проблем управління підприємствами, якості, управління персоналом тощо в ТПП України, Міжнародному виставковому центрі, інших виставкових комплексах.

Завершенням процесу навчально-практичної підготовки менеджерів є проходження студентами обох видів практики, що здійснюється, як правило, на одному і тому ж підприємстві, організації чи фірмі послідовно без перерви у часі. При цьому тривалість першої із них - комплексної практики з фаху - чотири тижні, починаючи із першого тижня останнього навчального семестру, а другої - переддипломної практики - два тижні, зразу ж після завершення комплексної практики з фаху.

Загальною метою комплексної практики з фаху є поглиблення студентом теоретичних і практичних знань з обраної спеціальності, набутих при вивченні природничих, загальноекономічних та професійно-орієнтованих дисциплін, вироблення умінь при вирішенні конкретних практичних завдань, які здійснюються на підприємстві. Ця практика є вирішальним етапом підготовки студента до комплексного державного екзамену. В процесі проходження практики бажано, щоб керівник від підприємства організував роботу студента дублером менеджера з виробничої діяльності, маркетингу, постачання, збуту, реклами, роботи з персоналом чи інших напрямків діяльності підприємства протягом одного - двох тижнів.

Переддипломна практика ставить своєю метою перш за все, збір обробку і узагальнення економічної, організаційно і управлінської інформації, необхідної для самостійної підготовки випускної дипломної роботи спеціаліста.

При проходженні практики на підприємстві, фірмі студент повинен проявити дисципліну, ініціативність, творчий підхід, бути зібраним, стриманим та комунікабельним.

Він повинен чітко і професійно грамотно задавати питання і уважно вислуховувати відповіді, бездоганно і акуратно виконувати доручену роботу, обережно відноситися до документації підприємства, демонструвати перед робітниками підприємства свої знання, вміння та навички.

Для успішного виконання програми практики студент-практикант повинен мати міцні теоретичні знання з питань, що розглядаються у відповідних учбових дисциплінах. При необхідності студент відпрацьовує необхідні питання самостійно, консультується із керівниками від вузу і підприємства або викладачами вузу.

2. ЗАВДАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ

В процесі проходження комплексної практики з фаху студент активно готується до виконання атестаційних кваліфікаційних завдань, які є змістом комплексного державного екзамену, що проводиться з метою визначення рівня освітньої і професійної підготовки випускників. Перелік ключових питань, які входять до змісту базових дисциплін: "Менеджмент організації"", "Стратегічний менеджмент", "Інвестиційний менеджмент", "Інноваційний менеджмент", "Управління малим бізнесом" наведений нижче:

2.1. Загальна характеристика підприємства (фірми) та його продукції.

2.1.1. Коротка історія становлення.

2.1.2. Організаційно-правова форма, обсяг річного обороту, чисельність персоналу.

2.1.3. Система оподаткування.

2.1.4. Характеристика продукції (послуг), обсяг виробництва, рентабельність продукції (послуг), розробка нових видів продукції (послуг).

2.1.5. Загальна стратегія розвитку підприємства.

2.2. Маркетингова діяльність підприємства.

2.2.1. Товарна політика (сутність товарної політики, конкурентоспроможність продукції, життєвий цикл продукції, оновлення продукції").

2.2.2. Цінова політика (методика ціноутворення, система знижок і остаточні ціни, цінова стратегія).

2.2.3. Політика розподілу продукції (характеристика каналів розподілу, особливості процесу товароруху, управління запасами).

2.2.4. Комунікаційна політика (елементи комплексу просування, особливості рекламних засобів, бюджет комплексу просування, засоби стимулювання збуту).

2.2.5. Організація маркетингу на підприємстві (структура служби маркетингу, контроль маркетингової діяльності). Стратегія маркетингової діяльності підприємства.

2.3. Інноваційна діяльність на підприємстві.

2.3.1. Організація інноваційної діяльності (структура інноваційних підприємств, сутність і зміст інноваційних програм і проектів, фінансування інноваційних програм і проектів).

2.3.2. Система планування інноваційної діяльності (об'єкти планування, методи планування інновацій, оцінка ефективності інновацій, стратегія інноваційного розвитку підприємства).

2.4. Організація виробничої діяльності.

2.4.1. Виробнича структура підприємства.

2.4.2.Технічні процеси виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг).

2.4.3. Основне виробниче устаткування (потужність, прогресивність, рівень використання).

2.4.4. Перспективи вдосконалення технічних процесів в напрямках підвищення якості продукції (робіт, послуг), ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу на людей і оточуюче середовище.

2.4.5. Організація робочих місць та їх обслуговування.

2.4.6. Організація нормування трудових процесів.

2.5. Організація оплати праці.

2.5.1. Форми і системи оплати праці по категоріям персоналу.

2.5.2. Діюча тарифна система та її елементи.

2.5.3.Система мотивації персоналу.

2.6. Управління персоналом на підприємстві.

2.6.1. Характеристика системи управління персоналом.

2.6.2. Кадрова політика.

2.6.3. Система комплектування підприємства кадрами.

2.6.4. Система підготовки кадрів, підвищення їх кваліфікації і перепідготовка.

2.7. Інвестиційна діяльність на підприємстві.

2.7.1. Загальна характеристика інвестиційної діяльності на підприємстві.

2.7.2.Фінансові та реальні інвестиційні проекти, які реалізує підприємство.

2.7.3. Інвестиційна стратегія підприємства.

2.8. Структурна побудова підприємства.

2.8.1. Характеристика організаційної структури та ієрархічні рівні управління.

2.8.2. Склад структурних підрозділів, штатний розпис.

2.8.3. Положення про основні структурні підрозділи, посадові обов'язки основних категорій управлінського персоналу.

2.8.4. Оцінка ефективності існуючої оргструктури управління та можливості її удосконалення.

2.9. Система планування на підприємстві.

2.9.1. Види внутрішньовиробничих планів.

2.9.2. Інформаційна база планування (система норм і нормативів).

2.9.3. Методи розробки планових завдань.

2.9.4. Організація техніко-економічного планування (планування витрат виробництва і собівартості продукції, фінансове планування).

2.10. Стратегічне управління на підприємстві.

2.10.1. Організація стратегічного управління (підрозділи стратегічного управління та їх функції, елементи стратегічного управління та їх коротка характеристика).

2.10.2. Технологія розробки стратегії (стратегічного набору).

2.10.3. 3міст стратегії (стратегічного набору).

2.10.4. Організація реалізації стратегії.

2.11. Менеджмент підприємницької діяльності.

2.11.1. Підприємницька ідея та технологія створення підприємства. Засновницькі документи. Статутний фонд.

2.11.2. Організаційно-правова форма підприємства. Характеристика переваг і недоліків різних організаційно-правових форм.

2.11.3. Маркетинг у малому бізнесі. Сегментація ринку; вибір цільових ринків; позиціонування товару; цінова, товарна і збутова політика; стратегія і тактика маркетингу.

2.11.4. Виробничий потенціал та виробничі ресурси малого підприємства.

2.11.5. Інноваційна та інвестиційна політика малого підприємства.

2.11.6. Фінанси і податки. Джерела фінансових ресурсів малого підприємства. Особливості фінансового менеджменту на малих підприємствах. Діюча форма оподаткування та оцінка альтернативних форм.

2.11.7. Організація обліку і звітності на малому підприємстві. Механізм ведення бухгалтерського обліку. Баланс фірми та його аналіз.

2.11.8. Організація планування підприємницької діяльності. Види планів та методологія планування. Стратегія підприємства.

2.11.9. Тактичні та операційні плани.

2.11.10. Бізнес-планування у підприємницькій діяльності. Сутність і функції бізнес-плану. Методологія та етапи розробки бізнес-плану. Структура і технологія розробки бізнес-плану.

3. ЗАВДАННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Головною метою переддипломної практики є збір і обробка інформації, необхідної для підготовки випускником дипломної роботи, яка являє собою підсумкову кваліфікаційну роботу, що дає змогу виявити рівень засвоєння випускником теоретичних знань, практичної підготовки та здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю.

Індивідуальне завдання по збору необхідної інформації дипломник розробляє разом із керівником дипломної роботи, виходячи із змісту затвердженої теми перед початком переддипломної практики і записує його у щоденнику практики.

Тематика дипломних робіт за спеціальністю 7.050201 "Менеджмент організацій" охоплює широкий спектр конкретних питань, які випливають із практики господарювання вітчизняних підприємств, і затверджується кафедрою "Менеджменту" на кожний навчальний рік.

Орієнтована тематика дипломних робіт спеціалістів для студентів спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій" наведена в Додатку 3.

4. КОНТРОЛЬ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Початок проходження комплексної практики з фаху та переддипломної практики у відповідності з графіком навчальною процесу контролюють керівники практики від вузу та підприємства. Студент перебуває на практиці у відповідності із установленим режимом роботи на підприємстві і дотримується всіх дисциплінарних вимог та норм Практикант повинен щоденно вносити відповідні записи у щоденник про виконану роботу.

У разі виникнення нестандартних чи конфліктних ситуацій студент перш за все намагається вирішити їх із керівником від підприємства, з яким він спілкується кожен день, або із керівником від вузу.

Раз на тиждень роботу практиканта контролює керівник від вузу.

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ

Звіти з комплексної практики з фаху та переддипломної практики виконуються окремо. Написання та оформлення звітів здійснюється у

відповідності з стандартом оформлення текстових документів ДС І У-ЗОО-95 на аркушах формату А4 (210*297 мм).

Звіти повинні мати чітку побудову, логічну послідовність аргументі, точність формулювання, обґрунтованість висновків та рекомендацій, не допускається дослівне переписування матеріалів підприємства та цитування літературних джерел заради заповнення у звіті необхідної кількості сторінок.

Структура звіту включає (в порядку перерахування): титульний аркуш; зміст; вступ; основна частина; висновки та рекомендації; список джерел інформації та літератури; додатки.

Основна частина включає матеріал, який повинен розкривати мету та зміст індивідуального завдання.

Розділи поділяються на підрозділи самостійно студентами, виходячи із змісту практики (переліку питань, що підлягають опрацюванню).

Звіт може бути написаний від руки чорнилом чорного кольору (чорною тушшю, чорною пастою), віддрукований на машинці чи набраний на комп'ютері. При рукописному варіанті писати варто розбірливо, чітким почерком, без виправлень і помилок.

Титульний лист оформлюється у відповідності з встановленим зразком, приведеним у додатку 1. Звіт повинен поміщатися в прозору папку (стандарт).

Звіт з практики підписується студентом на титульній сторінці з зазначенням дати.

Керівник практики від інституту ретельно перевіряє звіт про практику, дає загальну оцінку проведеної роботи та вирішує питання про допуск студента до захисту звіту при комісії.

Разом зі звітом з практики студент здає щоденник практики, оформлений належним чином, з необхідними підписами від інституту та від підприємства.

6. ПІДВЕДЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ

Результати комплексної практики з фаху та переддипломної практики підводяться окремо у формі диференційованих заліків зразу ж після закінчення термінів відповідних практик у строки, передбачені навчальним процесом. Склад комісії визначається завідуючим кафедрою.

В процесі захисту комісія оцінює якість звіту з практики і щоденника проходження практики, характеристику на студента, повноту і рівень засвоєння студентом матеріалів програми практики, отримані практичні уміння та навички.

Оцінка результатів практики виставляється диференційовано по чотирьохбальній системі: "відмінно", "добре", "задовільно" і "незадовільно".

Додаток 1

Міністерство промислової політики України

Державний інститут підготовки кадрів

Звіт

з практики по підприємству

______________________________________________

(назва підприємства)

Студента групи:___________________________________________________ _________________

(прізвище, ініціали) (дата, підпис)

Керівник практики від вузу:_______________________________________ ________________

(прізвище, ініціали) (дата,підпис)

Керівник практики від підприємства: __________________________________ ______________

(прізвище, ініціали) (дата, підпис)

Київ 200_ р.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Наскрізна програма практик студентів напряму 030601 «Менеджмент» та

  Документ
  Практична підготовка студентів є необхідною і важливою частиною учбового процесу. Відповідно з Положенням про ведення практики студентів вищих навчальних закладів України (від 08.
 2. Програма " Педагогіка вищої школи" Спрямування педагогічне Тема роботи : Організація самостійної роботи студентів Шепетівського технікуму пдату затверджена наказом

  Документ
  Вихідні дані для роботи Національна доктрина розвитку системи освіти України у XXІ столітті, Закон України «Про вищу освіту», Закон України « Про підприємництво»
 3. Увідповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі

  Документ
  У відповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі. Магістри економічних спеціальностей, особливо спеціа­льності «Менеджмент організацій», повинні володіти
 4. Навчально-методичний комплекс дисципліни " логістика в зовнішньоекономічній діяльності" для підготовки фахівців спеціальності 050206 „Менеджмент зед" київ-2010

  Документ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Кафедра маркетингу та міжнародної торгівлі “ЗАТВЕРДЖУЮ” Декан факультету аграрного менеджменту О.
 5. В. програмування систем ір-телефонії підручник з дисципліни "Програмування систем ір-телефонії" для всіх спеціальностей напряму Телекомунікації Одеса 2009

  Документ
  Підручник призначений для самостійної роботи студентів з дисципліни “Програмування систем ІР-телефонії”, яка викладається за модульним принципом та вміщує три модулі:

Другие похожие документы..