Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 25 листопада 1993 року N 3651-XII,від 28 січня 1994 року N 3891-XII,від 11 квітня 1995 року...полностью>>
'Документ'
Будапешт – Мюнхен – Нойшванштайн – Цюрих – Вадуц – Баден - Берн –Интерлакен – Люцерн – Веве – Монтре – Женева – Инсбрук – Зальцбург – Берхтесгаден – ...полностью>>
'Документ'
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Красноярский государственный аграрный университет&...полностью>>
'Реферат'
Сатурн имеет, по крайней мере, 28 спутников (ранее было известно 18) и 12 из них - больше 100 км в диаметре.  Все спутники, кроме Гипериона и Фебы, п...полностью>>

Робоча програма навчальної дисципліни «Морфологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) Кредитно-модульна система

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Філософський факультет

Кафедра теорії та історії культури

«Затверджую»

Проректор з науково-педагогічної роботи

____________________________________

«_____»_______________________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Морфологія культури»

напряму підготовки 0201 - культура

для спеціальності «Культурологія» (6.02101; 7.02101; 8.02101)

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

2010-2011

Морфологія культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 к. за напрямом підготовки 0201 «Культура», спеціальністю «Культурологія», 2010 р. - ____с.

Розробник: кандидат філософських наук,

доцент кафедри теорії та історії культури

Ярошенко Тетяна Миколаївна

Робоча програма затверджена до друку вченою радою філософського факультету Львівського університету імені Івана Франка (протокол № 106/7 від 21.11.2008 р.)

Завідувач кафедри _______________________________________Мельник В. П.

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки 0201 «Культура»

Протокол № від «___»__________________20___р.

«___»______________________20____р. Голова_______________(___________)

Опис навчальної дисципліни

«Морфологія культури»

Найменування показників

Галузь знання, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів – 3

Галузь знань –

Гуманітарні науки

Фундаментальна та професійно орієнтована

Модулів – 2

Напрям – 0201 «Культура»

Рік підготовки

Другий, третій

Загальна кількість годин – 108

Спеціальність: «Культурологія»

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи – 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Семестр: третій

Лекцій – 17 год.

Семінарських занять – 17 год.

Самостійна робота – 74 год.

ІНДЗ:

Вид контролю: іспит

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна «Морфологія культури» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», базовою в системі вивчення культурології. Передумовою вивчення «Морфології культури» є знання з таких дисциплін, як «Основи культурології», «Історія культурології», « Філософії», «Історія світової культури», «Релігієзнавство». Знання з дисципліни «Морфологія культури» знаходить своє логічне продовження в навчальних курсах «Етнологія», «Міфологія», «Регіональна типологія культури», «Масова культура», «Етика», «Естетика», «Мистецтвознавство».

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета і завдання. Розкрити культуру як складний феномен, пояснити явище

культурної багатоманітності; дати знання про будову і характер культури,

про сутність і зміст її основних компонентів, виявити і дослідити

особливості внутрішнього і зовнішнього буття культури.

Використовуючи сучасні філософсько-культурологічні теорії,

міждисциплінарний підхід; феноменологічну, аксіологічну, антропологічну методологію, сформувати у майбутніх культурологів знання про культуру як феномен, її будову, форми, різновиди, особливості та можливості культурного моделювання.

Розглянути місце морфології культури в системі філософсько-культурологічного

знання, розкрити її міждисциплінарну природу та наукові методи дослідження; виділити основну проблематику, визначити базові поняття, категорії; прослідкувати історичні етапи становлення, національні школи, акцентувати на досягненнях вітчизняних досліджень у сфері морфології культури.

Оволодіння студентами знаннями про природу та будову культури,

про особливості системного, структурно-функціонального аналізу,

аксіологічну, антропологічну, символічну, дуалістичну, історичну форми (моделі,

типи) культурного буття; основні поняття, категорії; знання внутрішньосистемних і міжсистемних зв»язків, знання про форму, модель, код і стиль культури.

Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен:

Знати внутрішню будову культури, особливості її функціонування та сфери її зовнішнього прояву і функціонування на рівні людини, суспільства.

Зміст понять: форма, будова, тип, модель, структура, система, стиль, код, ідентичність.

Вміти пояснити феномени культури, явища культурної багатоманітності, застосовувати типологічний, системний, структурно-функціональний, феноменологічний, антропологічний, цивілізаційний тощо підходи у культурному моделюванні.

Практичні навички:

У студента повинні сформуватись: знання про особливості та можливості культурного моделювання і вміння ними оперувати та творчо застосовувати у житті.

Методи контролю

Система контролю знань та умови складання екзамену. Оцінювання студентів здійснюється на основі модульно-рейтингової системи за шкалою від 0 до 100 балів. Остаточний рейтинг складається з рейтингу роботи студента впродовж семестру та його рейтингу на іспиті. Рейтингова оцінка знань студентів з вказаної дисципліни визначається за сумою балів, отриманих студентами на семінарських заняттях, за інші види контролю протягом семестру та за іспит. Це відповідно 50 балів за роботу в семестрі та 50 балів за екзамен.

Поточний контроль знань

Лекції: Передбачають систематичний і послідовний виклад навчального матеріалу, а також інтерактивні форми участі студентів в обговоренні дискусійних питань. Відвідування лекцій для студентів є бажаним.

Семінарські заняття: Відвідування та активна участь студентів у роботі семінарських занять є обов’язковою умовою успішного складання курсу. Пропонуються наступні форми роботи на заняттях: усна презентація самостійно опрацьованого фрагменту навчальної дисципліни або порівняльний аналіз ціннісних світів різних культурних світів, характеристик, самостійна домашня робота у вигляді письмової презентації/есе на задану тему, участь у дискусії. Студенти заохочуватимуться до критичного аналізу праць українських та зарубіжних філософів, культурологів з проблем культурної різноманітності, до розвитку навичок логічного мислення, інтерпретації та операціоналізації понять. Будуть підтримуватися наукові дискусії та обговорення, презентації власних ідей і точок зору, постановка проблемних питань і пошук відповідних розв’язань. Найвище будуть поціновуватися самостійні творчі виступи з елементами компаративістики, оригінальні за характером письмові есе, вміння науково коректно аналізувати і зіставляти різні погляди та доказово обстоювати свою власну позицію.

Принципи оцінювання роботи студентів на семінарських заняттях. Оцінювання знань студентів на семінарському занятті проводиться в декілька етапів. На підготовчому етапі викладач інформує студентів про форми роботи та про необхідність обрання власної теми презентації (усної чи письмової), надає старості групи форму для заповнення, в якій студентами робляться відповідні записи стосовно теми їхнього вибору. Кожне семінарське заняття передбачає вступне слово викладача з виокремленням основних проблем теми заняття. Студенти за заздалегідь заданим планом готують усні презентації фрагментів першоджерел на задану тематику або письмові роботи у вигляді есе з їхнім наступним розглядом на занятті. В обговоренні презентацій під час дискусії приймають участь усі студенти групи, що мають заздалегідь ознайомитися із зазначеними текстами першоджерел, які розміщені в читанці до курсу. Сумарно за свою презентацію та участь у дискусіях студент може одержати 20 балів. Кожен студент зобов’язаний проявити активну участь не менше як на одній третині семінарських занять, проведених у групі впродовж семестру. При цьому відсутність студента на занятті без поважної причини враховується при визначенні рейтингової оцінки за семестр. Пропущене з поважних причин заняття студент може «відпрацювати» у формі, обраній викладачем та кафедрою. При цьому виставлення оцінки не передбачається, але це відпрацьоване заняття не впливатиме на рейтингову оцінку студента.

Модульний контроль. Упродовж семестру будуть проведені дві модульні контрольні, кожна з яких оцінюватиметься за 15-бальною системою. Максимальна кількість балів за цей вид роботи – 30 балів.

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю протягом семестру студент отримав менше 31 бала, то він не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з даної дисципліни. Такий студент має змогу складати екзамен за талоном № 2, але для цього він повинен виконати передбачене кафедрою завдання.

Розподіл балів, що присвоюється студентам

Таблиця 1

Оцінювання участі студентів у навчальних заняттях

Форма участі студента у навчальних заняттях

Максимальна кількість балів

1.

Модульне тестування (двічі протягом семестру, письмово)

15 балів х 2 = 30 балів

2.

Презентація (усно) або письмове реферування

10 балів

3.

Участь у дискусіях

10 балів

РАЗОМ протягом семестру 50 балів

Оцінка за іспит 50 балів

ЗАГАЛОМ 100 балів

Шкала перерахування оцінок

Оцінка в балах

Оцінка за іспит

Код оцінки

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за залік

90–100

відмінно

5

А

Зараховано

81–89

дуже добре

4

B

Зараховано

71–80

добре

C

61–70

задовільно

3

D

Зараховано

51-60

достатньо

E

31–50

Допускається до здачі заліку (іспиту)

До 30

(за роботу в семестрі)

незадовільно

(оцінка автоматично виставляється у відомість)

2

FХ

Не зараховано

Сума балів після здачі по талону №1, 2

(0-50)

незадовільно

2

FХ

Не зараховано

Сума балів після здачі по талону «К»

(0-50)

незадовільно

2

F

Не зараховано

Система контролю за ступенем засвоєння знань

- контрольна робота по блоку питань тем “Морфологія світової культури; Типологія культури” за комплексною програмою з культурології ( Див. Ярошенко Т.М.

Комплексна програма з курсу “Культурологія” для студентів філософського факультету”. – Львів. Видав. Центр ЛНУ ім Івана Франка, 2008. – Т.1.2; Т.2.1; Т. 2.2. )

- контрольні питання

- тестування

- колоквіум

- модуль

- есе

- аналітична робота (на знання першоджерел з використанням компаративного

методу) .

Самостійна робота:

 1. Вивчення та опрацювання основної та додаткової літератури по темі семінарських занять.

 2. Вивчення першоджерел

 3. Аналітична робота з першоджерелами:

а) виділення центральної проблематики, головних понять, категорій, методів

і принципів;

б) здійснення порівняльного аналізу в межах однієї та різних типологій

культури (історичних традицій, національної, регіональної школи тощо).

 1. Написання есе, наукових рефератів.

 2. Підготовка презентацій, наукових доповідей.

1. Модуль-контроль № 1 (7-8 тиждень)

2. Модуль-контроль № 2 (останній тиждень навчального семестру)

Код курсу

Культурологія

Назва курсу

Морфологія культури

Лектор

Ярошенко Тетяна

Наук.ступінь,

вчене звання

Канд.філософ.наук, доцент.

ECTS

108/3

Факультет

Філософський/ культурологія

Рівень

Бакалавр

Навчальний

семестр

3

Кількість год./

тиждень

2

Метод викладання

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота студентів.

Додаткові методи

Індивідуальні творчі завдання (есе, наукова доповідь, аналітична робота,

Науковий реферат), дискусія, проблемні запитання, аналіз, контрольне

опитування, модуль.

Опис курсу

Мета і завдання курсу – розкрити культуру як складний феномен,

пояснити явище культурної багатоманітності; дати знання про будову і

характер культури, про сутність і зміст її основних компонентів,

виявити і дослідити особливості внутрішнього і зовнішнього буття

культури.

Теоретичні знання: вчення про культуру як систему, поняття будови

культури, культурної форми, типу культури, принципа і стилю культури;

знання внутрішньосистемних і міжсистемних культурних зв»язків

Основні категорії: культура, будова, система, структура, форма, зміст,

стиль, тип, характер, модель, цінність.

Практичні навички: вміння застосовувати системний, структурно-

функціональний, феноменологічний і типологічний підходи до

культури, самостійно здійснювати культурне моделювання.

Обов”язкова

Література

Гатальська С. М. Морфологічний розділ// Гатальська С.М. Філософія

культури. Підручник. К., 2005. Морфология культуры. Структура и

динамика. – М., 1994. Каган М. С. Философия культуры.-СПб, 1996;

Кармин А. С. Основы культурологи: морфология культуры.–СПб, 1997;

Культурологія: Навч. посібник.-К., 2003; Культурология ХХ век.

Энциклопедия.-В 2-х тт..-СПб, 1998. Теоретическая культурология.-

М, 2005; Ярошенко Т.М. Регіональна типологія культури: Навч.

посібник Львів, 2007.

Умови зарахуван

ня курсу

Форма звітності

Знання про будову культури: її зміст, складники і форми; вміння

пояснити феномени культури, явища культурної багатоманітності;

продуктивна активність на заняттях, відсутність пропусків

без поважних причин, успішне контрольне опитування; здача модулю.

іспит.

Мова викладання

Українська

СТРУКТУРА КУРСУ

(автор – канд. філос. наук, доц. Ярошенко Т.М.)

Лекції 18 год

 1. Морфологія культури як сфера філософсько-гуманітарного і культурологічного знання. – 2 год

 2. Модальності культури; поняття «культурна форма». – 2 год

 3. Будова культури; культура як система. – 2 год

 4. Антропологічне (суб»єктне) моделювання культури. – 2 год

 5. Типологія культури – 2 год

 6. Дуалістична типологія культури – 2 год

 7. Часові форми буття культури. – 2 год

 8. Регіональні моделі культури. – 2 год

 9. Цивілізаційні моделі культури. – 2 годСкачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча програма навчальної дисципліни «Етика» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) Кредитно-модульна система

  Документ
  Робоча програма затверджена до друку вченою радою філософського факультету Львівського університету імені Івана Франка (протокол № 106/7 від 21.11.2008 р.
 2. Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна типологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101)

  Документ
  Регіональна типологія культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 к. за напрямом підготовки 0201 «Культура», спеціальністю «Культурологія», 2010 р.

Другие похожие документы..