Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Самостоятельная работа'
Использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, те...полностью>>
'Документ'
Впервые я приехал в Питивьер в 1962 году, чтобы возглавить отделение общей хирургии в муниципальной больнице. Я оказался здесь случайно, по результат...полностью>>
'Документ'
развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления, обеспечиваю...полностью>>
'Рассказ'
В. Распутин: «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой», «Пожар». В. Шукшин «Калина красная», рассказы. В. Астафьев «Царь-рыба», «Проклят...полностью>>

Програма навчального модуля 4 Робоча програма 5

Главная > Конспект
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Навчальний модуль

«Питання людських ресурсів та управління персоналом»

Методичний посібник

Дубенко Світлана Дмитрівна, кандидат юридичних наук, доцент Національної академії державного управління при Президентові України, Київ, 2006

ЗМІСТ

Програма навчального модуля 4

Робоча програма 5

Тематичний план модулю 7

Опис семінарської, практичної, самостійної та індивідуальної роботи 8

Перелік питань 12

Література 14

Словник основних термінів та понять 16

Конспект лекцій 19

ТЕМА 1. ОСНОВНІ ПРАВИЛА РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ 19

1.1 Мистецтво керування установою 21

1.2. Оперативне планування 22

1.3. Створення ієрархії відносин: делегування повноважень 25

1.4. Створення команди 26

ТЕМА 2. СПІЛКУВАННЯ Й МІЖОСОБИСТІСНІ ВІДНОСИНИ 27

В СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ 27

2.1. Психологія спілкування 27

2.1.1. Інформаційно-комунікативна функція спілкування 28

2.1.2. Інтерактивна функція спілкування 30

2.1.3. Перцептивна функція спілкування 30

2.2.Зміст і специфічні ефекти міжособистісного сприйняття 32

2.3. Міжособистісні відносини в групах 34

2.5. Спілкування – найсуттєвіше вміння керівника 42

ТЕМА 3. ВЗАЄМОДІЯ ОСОБИСТОСТІ І ГРУПИ 47

В СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ 47

3.1. Поняття особистості в психології. Структури особистості 47

3.2. Когнітивні процеси особистості 48

ТЕМА 4. УПРАВЛІННЯ Й ЛІДЕРСТВО У СТРУКТУРАХ УПРАВЛІННЯ 53

4.1. Поняття про управління й лідерство 53

4.2. Функції керівника 55

4.3. Стилі керівництва в системах управління 58

4.4. Особистість керівника 60

4.4.1. Керівник і колектив 60

4.4.2. Культура спілкування керівника 65

4.4.3. Інші якості особистості керівника 69

ТЕМА 5. КОНФЛІКТИ. МЕХАНІЗМИ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ 74

5.1. Поняття конфлікту 74

5.2.Причини конфлікту та їх види. 75

5.3.Стратегія і тактика вирішення конфлікту 77

5.4.Роль керівника у вирішенні конфлікту 81

ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ РОБОТИ 84

6.1.Три підходи до проблем якості 84

6.2.Безпека – святий обов`язок держави і виробників 85

6.3.Система управління якістю (СУЯ) 85

6.4.Необхідність запровадження системи управління якістю 85

6.6.Як добитися ефективності контролю? 87

6.7.Оцінка результативності персоналу 88

ТЕМА 7. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ 93

7.1. Людські ресурси 93

7.2. Визначення службових обов’язків персоналу 94

7.4.Наймання на роботу і вибір кадрів 96

ТЕМА 8. СПІВБЕСІДА 104

8.1.Перевірка документів, наданих здобувачем 105

8.2.Визначення професійних й особистісних якостей здобувача 105

8.3.Стилі проведення співбесіди 107

8.3.1.Інтерв’юер « Незнайка» 107

8.3.2.Інтерв’юер «Фахівець» 108

8.5.Ознайомлення нових службовців з діяльністю установи 110

ТЕМА 9. ПЛАНУВАННЯ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБОВЦІВ 112

9.1.Планування діяльності службовців 112

9.2.Атестація службовців 113

9.3.Щорічна оцінка державних службовців 114

9.4.Рівні розвитку 116

9. 5. Заходи щодо покращення роботи колективу 118

9.5.1.Коригуючі дії 118

9.5.2.Звільнення з посади 118

9.7.Мотивація 119

9.7.1.Чому люди працюють? 119

9.7.2.Відданість 120

9.7.3.Здатність творити 120

9.7.4. Теорії мотивації 121

ТЕМА 10. ПІДГОТОВКА І РОЗВИТОК СЛУЖБОВЦІВ 124

10.1.Підготовка державних службовців в Україні 124

10.2.Сучасний стан землевпорядної освіти 124

10.2.1.Загальна характеристика сучасної системи землевпорядної освіти 124

10.2.2.Проблеми землевпорядної освіти 126

10.2.3.Шляхи вирішення проблем землевпорядної освіти та підвищення їх якості 128

10.3.Досвід закордонних країн у підготовці спеціалістів 129

10.3.1.Підготовка службовців 129

10.3.2.Процес висунення керівника на нову посаду 130

10.4.Програми розвитку службовців 131

10.5.Визнання 132

ТЕМА 11. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ В ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ 133

11.1. Організація робочого простору 133

11.1.1.Найефективніше використання наявного робочого простору 133

11.1.2. Вплив робочого оточення на самопочуття та продуктивність праці службовців 133

11.2.Адміністративні завдання та діловодна служба 136

11.2.1. Стратегічні напрямки і процедури роботи 136

11.3.Типове листування: норми, подання та обробки 138

11.4.Засоби ефективного поширення інформації 140

11.6.Інформаційні системи 141

Програма навчального модуля

Тема 1. Основні правила роботи з персоналом

В темі досліджено основні цілі у державній кадровій політиці, завдання, поставлені у Стратегії реформування системи державної служби в Україні. Розглянуті питання мистецтва керування установою, оперативного планування роботи установи, створення ієрархії відносин, тобто делегування повноважень, створення команди.

Тема 2. Спілкування й міжособистісні відносини в системах керування

В темі досліджено психологію спілкування, функції спілкування, зміст і специфічні ефекти міжособистісного сприйняття, міжособистісні відносини в групах. Розглянуті принципи спілкування з „важкими” людьми. Розглянуто спілкування, як найсуттєвіше вміння керівника.

Тема 3. Взаємодія особистості і групи в системах керування

В темі досліджено поняття особистості в психології, когнітивні процеси особистості, індивідуально-психологічні властивості особистості і їхній облік у системі управління. Розглянуто структури особистості, діяльність особистості, як цілеспрямованої динамічної функціональної системи.

Тема 4. Управління й лідерство у структурах управління

В темі досліджено поняття про керівництво й лідерство, міжособистісні відносини, особистості керівника, його взаємовідносини із колективом. Розглянуто функції керівника, категорії керівників, стилі керівництва в системах управління, об’єктивні та суб’єктивні фактори, що впливають на вибір стилю керівництва, показники ефективності керівництва.

Тема 5. Конфлікти. Механізми вирішення конфліктних ситуацій

В темі досліджено поняття конфлікту, його роль у житті колективу, причини. Розглянуто стратегію і тактику вирішення конфлікту, роль керівника у вирішенні конфлікту.

Тема 6. Управління якістю роботи

В темі досліджено поняття якості, системи управління якістю, критерії підвищення ефективності роботи і якості її результату. Розглянуто три підходи до проблеми якості, актуальність запровадження системи управління якістю, шляхи та етапи оцінювання результативності персоналу.

Тема 7. Ефективність використання людських ресурсів

В темі досліджено поняття людських ресурсів: управління, прогнозування попиту, визначення службових обов’язків . Розглянуто значення та зміст посадової інструкції, розподілу обов’язків, змісту наймання працівників, як „зовнішнього” так і „внутрішнього”.

Тема 8. Співбесіда

В темі досліджено процес співбесіди. Розглянуто значення факторів, що впливають на співбесіду, підготовки інтерв’юера, важливості перевірки документів, наданих здобувачем, визначення професійних й особистісних якостей здобувача.

Тема 9. Планування та оцінка результатів діяльності службовців

В темі досліджено процес планування та оцінки результатів діяльності службовців. Розглянуто можливі шляхи оцінювання працівників. Атестація, щорічна оцінка, як шляхи оцінювання службовців.

Тема 10. Підготовка і розвиток службовців

В темі досліджено цілі вдосконалення системи професійного навчання державних службовців та проблеми у сфері сучасної землевпорядної освіти. Розглянуто систему управління у сфері вищої освіти в Україні, рівні акредитації вузів, освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівців, досвід закордонних країн у підготовці спеціалістів.

Тема 11. Матеріально-технічні аспекти в діяльності установи

В темі досліджено основні фізичні й технічні аспекти керівництва установою, визначення нових шляхів організації діяльності установи з метою поліпшення результатів роботи. Розглянуто принципи організації робочого простору, адміністративні завдання, завдання діловодної служби, програмне забезпечення установи.

Робоча програма

Тема 1. Основні правила роботи з персоналом

 1. Мистецтво керування установою

 2. Оперативне планування

 3. Створення ієрархії відносин: делегування повноважень

 4. Створення команди

Тема 2. Спілкування й міжособистісні відносини в системах керування

 1. Психологія спілкування

 2. Інформаційно-комунікативна функція спілкування

 3. Інтерактивна функція спілкування

 4. Перцептивна функція спілкування

 5. Зміст і специфічні ефекти міжособистісного сприйняття

 6. Міжособистісні відносини в групах

 7. Спілкування з «важкими» людьми

 8. Спілкування – найсуттєвіше вміння керівника

Тема 3. Взаємодія особистості і групи в системах керування

 1. Поняття особистості в психології. Структури особистості

 2. Когнітивні процеси особистості

 3. Індивідуально-психологічні властивості особистості і їхній облік у системі управління

Тема 4. Управління й лідерство у структурах управління

 1. Поняття про управління й лідерство

 2. Функції керівника

 3. Особистість керівника4.4. Особистість керівника

Тема 5. Конфлікти. Механізми вирішення конфліктних ситуацій

 1. Поняття конфлікту

 2. Причини конфлікту та їх види

 3. Стратегія і тактика вирішення конфлікту

 4. Роль керівника у вирішенні конфлікту

Тема 6. Управління якістю роботи

 1. Три підходи до проблем якості

 2. Безпека – святий обов`язок держави і виробників

 3. Система управління якістю (СУЯ)

 4. Необхідність запровадження системи управління якістю

 5. Критерії підвищення ефективності роботи і якості її результату

 6. Як добитися ефективності контролю?

 7. Оцінка результативності персоналу

Тема 7. Ефективність використання людських ресурсів

 1. Людські ресурси

 2. Визначення службових обов’язків персоналу

 3. Розподіл обов’язків в установі

 4. Наймання на роботу і вибір кадрів

Тема 8. Співбесіда

 1. Перевірка документів, наданих здобувачем

 2. Визначення професійних й особистісних якостей здобувача

 3. Стилі проведення співбесіди

 4. Поради

 5. Ознайомлення нових службовців з діяльністю установи

Тема 9. Планування та оцінка результатів діяльності службовців

 1. Планування діяльності службовців

 2. Атестація службовців

 3. Щорічна оцінка державних службовців

 4. Щорічна оцінка державних службовців

 5. Заходи щодо покращення роботи колективу

 6. Шляхи досягнення успіху

 7. Мотивація

Тема 10. Підготовка і розвиток службовців

 1. Підготовка державних службовців в Україні

 2. Сучасний стан землевпорядної освіти

 3. Досвід закордонних країн у підготовці спеціалістів

 4. Програми розвитку службовців

 5. Визнання

Тема 11. Матеріально-технічні аспекти в діяльності установи

 1. Організація робочого простору

 2. Адміністративні завдання та діловодна служба

 3. Типове листування: норми, подання та обробки

 4. Засоби ефективного поширення інформації

 5. Спілкування телефоном

 6. Інформаційні системи

Тематичний план модулю

(послідовність проведення занять та погодинне їх розбиття)

теми

Найменування теми

Кількість годин

всього

лекц.

семін.

практ.

самост.

1

Основні правила роботи з персоналом

2

2

-

-

-

2

Спілкування й між особистісні відносини в системах керування

4

4

-

-

-

3

Взаємодія особистості і групи в системах керування

2

1

-

1

-

4

Управління й лідерство у структурах управління

4

4

-

-

-

5

Конфлікти. Механізми вирішення конфліктних ситуацій

4

2

-

2

-

6

Управління якістю роботи

2

2

-

-

-

7

Ефективність використання людських ресурсів

2

2

-

-

-

8

Співбесіда

4

2

-

2

-

9

Планування та оцінка результатів діяльності службовців

2

2

-

-

-

10

Підготовка і розвиток службовців

2

2

-

-

-

11

Матеріально – технічні аспекти в діяльності установи

2

2

-

-

-

ВСЬОГО

30

25

-

5

-Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма навчального модуля 3 Робоча програма 4

  Конспект
  Курило Володимир Іванович, доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, декан юридичного факультету Національного аграрного університету,
 2. Програма навчального модуля 3 робоча програма 5

  Конспект
  Тема 5. Організація території сільськогосподарських підприємств, установ і організацій з метою еколого-економічної оптимізації використання та охорони земель сільськогосподарського призначення 144
 3. Програма навчальної дисципліни робоча програма навчальної дисципліни кваліфкаційні вимоги до студентів тематичний план навчальної дисципліни

  Документ
  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (З ДИДАКТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ) з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів спеціальностей «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» всіх форм навчання / Укл.
 4. Програма допомоги з запобігання торгівлі та зловживанню наркотиками в білорусі, україні та молодові (бумад ). Базова інформація

  Документ
  Європейська Спільнота приділяє все більше уваги підтримці верховенства закону та його ефективного застосування, надаючи допомогу новим незалежним державам через Програму ТАСІС.
 5. Програма політичної партії «удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» від успіху людини до успіху країни!

  Документ
  Ми об’єднуємося заради перетворення України. Для цього ми пропонуємо запровадити якісно новий тип відносин між державою та громадянином. Ці відносини повинні базуватися на визнанні самодостатності та незалежності громадянина, а не

Другие похожие документы..