Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Данная глава является своего рода обобщением того, что ранее было рассмотрено в предыдущих главах. Ведь понятие «качество» проявляется на всех этапах...полностью>>
'Документ'
3.1. Первая окружная научно-практическая конференция проводится 19 (26) февраля 2011 года с 10.00 на  базе  МОУ «ОСОШ №1» п. Октябрьский. О точной дат...полностью>>
'Лекция'
Хотя большую часть жизни я находился в прекрасной физической форме, но сейчас у меня десять опухолей в печени и мне осталось жить всего несколько мес...полностью>>
'Доклад'
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) за...полностью>>

Указу Президента України „Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

17.06.2004 № 270

Положення

про порядок отримання резидентами кредитів, позик

в іноземній валюті від нерезидентів і надання

резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам

Це Положення розроблене вiдповiдно до вимог статей 7, 30, 44 Закону України “Про Національний банк України”, статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, Указу Президента України „Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства” від 27.06.99 № 734/99 та нормативно-правових актів Національного банку України.

Національний банк України (далі – Національний банк) цим Положенням встановлює порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів, у тому числі порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті (далі – договори), та видачі резидентам реєстраційних свідоцтв про здійснення валютних операцій за такими договорами, а також порядок надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам і видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам.

Розділ І. Порядок отримання резидентами кредитів,

позик в іноземній валюті від нерезидентів і реєстрації

договорів

Глава 1. Загальні положення

1.1. Кредити, позики в іноземній валюті, у тому числі поворотну фінансову допомогу в іноземній валюті (далі - кредити), від нерезидентів можуть одержувати резиденти України (далі - резиденти-позичальники) для використання їх за цільовим призначенням, визначеним договором. Кредити одержують лише в безготівковій формі.

1.2. Резиденти-позичальники (крім уповноважених банків України) залучають кредити від нерезидентів через уповноважені банки України (підрозділи банків), які надали згоду на обслуговування операцій за договором (далі – обслуговуючі банки). Якщо договором з нерезидентом передбачено одержання кредиту з надходженням коштів на рахунок резидента-позичальника за межами України та/або погашення заборгованості за таким кредитом здійснюватиметься з рахунку резидента, відкритого за межами України, то резидент-позичальник повинен у встановленому Національним банком порядку одержати індивідуальну ліцензію на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах за межами України (крім випадку використання фізичною особою рахунку за межами України на час її перебування за кордоном).

1.3. Уповноважені банки України (далі – уповноважені банки) залучають кредити лише від нерезидентів-банків і нерезидентів, які мають статус небанківських фінансових установ згідно із законодавством країни реєстрації. Залучення коштів на умовах субординованого боргу з метою урахування цих коштів до капіталу банку здійснюється уповноваженими банками на умовах, що передбачені відповідними нормативно-правовими актами Національного банку з цих питань.

1.4. Якщо договором з нерезидентом передбачено надання резиденту кредиту шляхом сплати іноземним кредитором коштів за зобов`язаннями резидента-позичальника згідно із зовнішньоторговельним контрактом без зарахування цих коштів на рахунок резидента в уповноваженому банку, то перерахування коштів нерезиденту з метою погашення заборгованості за таким кредитом здійснюється за умови подання резидентом-позичальником обслуговуючому банку оригіналів і копій документів, які підтверджують надходження в Україну продукції, виконання робіт та надання послуг в Україні, отримання в Україні об’єкта права інтелектуальної власності (вантажні митні декларації, акти про виконані роботи, надані послуги, документи, що засвідчують отримання об’єкта права інтелектуальної власності) за зовнішньоторговельними контрактами, сплата за якими була проведена за рахунок кредитних коштів нерезидентів. Оригінали документів повертаються резиденту-позичальнику протягом двох робочих днів, а їх копії залишаються на зберіганні в обслуговуючому банку.

Датою надання коштів за кредитом під час сплати нерезидентом-кредитором зовнішньоторговельного контракту резидента-позичальника за межами України слід вважати дату списання коштів з рахунку нерезидента-кредитора на користь нерезидента-експортера.

Достатніми для підтвердження резидентом-позичальником обслуговуючому банку дати отримання та суми отриманого кредиту від нерезидента-кредитора є засвідчені іноземним банком або іноземною фінансовою установою оригінали або копії платіжних документів, які підтверджують сплату кредитних коштів іноземним кредитором нерезиденту-експортеру за зовнішньоторговельним контрактом, із зазначенням реквізитів контракту, дати та суми перерахованих коштів нерезиденту-експортеру або підтвердженням для цього є отримане безпосередньо обслуговуючим банком від банку-кредитора SWIFT чи телексне повідомлення, що містить відповідний ключ, із зазначенням реквізитів контракту, а також дати та суми перерахованих коштів нерезиденту-експортеру. Ці документи залишаються на зберіганні в обслуговуючому банку. Якщо вони укладені іноземною мовою (крім російської), то подається також їх нотаріально засвідчений на території України переклад на українську мову (не потребує перекладу SWIFT чи телексне повідомлення, що отримане безпосередньо обслуговуючим банком).

Резидент-позичальник зобов`язаний на вимогу обслуговуючого банку подати письмове пояснення щодо віднесення сплачених нерезидентом-кредитором за рахунок кредитних коштів сум до відповідних зовнішньоторговельних договорів і подати копії цих договорів.

1.5. Якщо договором з нерезидентом передбачено надання резиденту-позичальнику кредиту із зарахуванням коштів на його рахунок, відкритий за межами України, який використовується резидентом на підставі відповідної індивідуальної ліцензії Національного банку (крім випадку використання фізичною особою рахунку за межами України на час її перебування за кордоном), то перерахування нерезиденту коштів з рахунку резидента-позичальника, відкритого в уповноваженому банку, з метою погашення такого кредиту здійснюється за умови подання резидентом-позичальником оригіналу реєстраційного свідоцтва і засвідчених іноземним банком або іншою іноземною фінансовою установою оригіналів чи копій платіжних документів, які підтверджують сплату кредитних коштів іноземним кредитором резиденту-позичальнику та подальше використання цих коштів (підтвердним документом також може бути отримане безпосередньо обслуговуючим банком від іноземного банку або іншої іноземної фінансової установи, у якому відкрито рахунок резидента-позичальника, SWIFT чи телексне повідомлення, що містить відповідний ключ, із зазначенням дати і суми отримання кредитних коштів, а також дати, суми та мети їх використання). Ці документи (крім реєстраційного свідоцтва) залишаються на зберіганні в обслуговуючому банку. Якщо вони укладені іноземною мовою (крім російської), то подається також їх нотаріально засвідчений на території України переклад на українську мову (не потребує перекладу SWIFT чи телексне повідомлення, що отримане безпосередньо обслуговуючим банком).

1.6. Кредити, що одержують від нерезидентів фізичні особи, які не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності (далі - фізичні особи), мають зараховуватися на їх рахунки, відкриті в уповноважених банках України або в іноземних банках. Такі кредити фізичні особи можуть одержувати на строк не менше ніж на півроку. У разі надходження кредиту на рахунок фізичної особи, відкритий в уповноваженому банку, його погашення здійснюється з цього рахунку.

Використання фізичними особами кредитних коштів здійснюється як у безготівковій, так і в готівковій формі (з додержанням вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку з питань використання готівкової іноземної валюти на території України).

Перерахування фізичними особами коштів на виконання боргових зобов'язань за укладеними договорами здійснюється з рахунків фізичних осіб, відкритих в уповноважених банках. Купівля фізичною особою іноземної валюти для погашення основного боргу та сплати процентів, комісій, неустойки проводиться через мережу пунктів обміну іноземних валют або каси банків чи на міжбанківському валютному ринку України.

1.7. Договори, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань в іноземній валюті перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками (зі сплатою процентів за користування або без такої сплати), у тому числі за поворотною фінансовою допомогою, підлягають обов'язковій реєстрації Національним банком. Резидентам-позичальникам, які не є банківськими установами, видають реєстраційні свідоцтва територіальні управління Національного банку.

Уповноважені банки, які мають письмовий дозвіл Національного банку на право здійснення операцій із залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках, здійснюють реєстрацію договорів у порядку, визначеному главою 4 розділу 1 цього Положення.

1.8. Реєстраційні свідоцтва (додаток 1) видаються резидентам-позичальникам, які не є банківськими установами, територіальними управліннями Національного банку (далі - територіальні управління) за місцезнаходженням обслуговуючого банку (підрозділу банку).

1.9. Резидент-позичальник зобов'язаний зареєструвати договір до фактичного одержання кредиту.

1.10. Не потребують реєстрації Національним банком договори з одержання резидентами від нерезидентів комерційних (товарних) кредитів, а також кредитів, які залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України.

1.11. Національний банк здійснює реєстрацію укладених резидентами договорів в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 [у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за № 841/7129 (зі змінами)] (далі - Класифікатор), процентна ставка за користування якими (з урахуванням комісій, неустойки, інших зборів, установлених договором) на дату подання резидентом-позичальником пакета документів до територіального управління не перевищує розміру максимальної процентної ставки, що встановлюється за рішенням Правління Національного банку на підставі вартості державних запозичень на зовнішніх фінансових ринках. Під час встановлення розміру такої ставки Національний банк враховує розмір дохідності українських облігацій, випущених Міністерством фінансів України, з урахуванням середнього спреду (різниці між ставками) за запозиченнями державних (урядових) і приватних позичальників на міжнародному фінансовому ринку, а також рейтингу українських суб’єктів господарювання, визначеного міжнародними рейтинговими агентствами.

Національний банк здійснює реєстрацію укладених резидентами договорів в іноземній валюті 2-ї групи Класифікатора, процентна ставка за користування якими на дату подання резидентом-позичальником пакета документів до територіального управління не перевищує розміру середньозваженої процентної ставки, за якою уповноважені банки надають суб'єктам господарювання кредити на внутрішньому кредитному ринку.

Департамент валютного регулювання Національного банку в разі зміни вищезазначених процентних ставок не пізніше ніж за місяць до введення їх в дію офіційно має повідомити про це територіальні управління та уповноважені банки.

Якщо договором передбачена щомісячна або щоквартальна сплата резидентом-позичальником процентів за кредитом, то розрахункова річна процентна ставка не може перевищувати вищезазначені процентні ставки.

Здійснення Національним банком реєстрації змін до договорів, у яких установлена процентна ставка, що перевищує на дату подання резидентом-позичальником пакета документів до територіального управління розмір зазначених вище процентних ставок, не дозволяється в разі:

збільшення загальної суми кредиту;

продовження строку дії реєстраційного свідоцтва.

У разі дострокового погашення резидентом-позичальником кредиту сума виплат за обслуговування кредиту (процентна ставка) не може перевищувати розміру виплат за процентними ставками, встановленими Національним банком на відповідний період.

Національний банк у разі потреби реалізації резидентами стратегічно важливих для економіки України кредитних проектів за процентною ставкою, що відрізняється від встановленої Національним банком для зовнішніх запозичень, може приймати за кожним конкретним випадком окреме рішення.

1.12. Не допускається реєстрація Національним банком укладених резидентами договорів, умовами яких передбачена сплата резидентами-позичальниками процентів за користування кредитами, до фактичного надходження в Україну кредитних коштів від нерезидентів або до оплати нерезидентами-кредиторами зовнішньоторговельних контрактів резидентів-позичальників за межами України чи до зарахування кредитних коштів на рахунок резидента-позичальника, відкритий за межами України.

1.13. Резиденти-позичальники мають у договорі з нерезидентом передбачати відкладальну обставину щодо набрання чинності договором з часу його реєстрації.

1.14. Реєстрація Національним банком договору здійснюється без будь-яких зобов'язань з боку Національного банку щодо зобов'язань сторін договору.

Глава 2. Порядок видачі реєстраційних свідоцтв

2.1. Для одержання реєстраційного свідоцтва резидент-позичальник подає до відповідного територіального управління такі документи: а) лист-звернення за довільною формою на ім'я начальника відповідного територіального управління;

б) оригінал договору або нотаріально засвідчену на території України копію договору мовою оригіналу. Якщо договір укладено іноземною мовою (крім російської), то подається також його нотаріально засвідчений на території України переклад на українську мову;

в) повідомлення про договір, який передбачає виконання резидентом-позичальником боргових зобов'язань перед нерезидентом за залученим від нерезидента кредитом, позикою в іноземній валюті (далі – повідомлення про договір), за відповідною формою у двох примірниках (додатки 3, 4);

г) письмове підтвердження за довільною формою на ім'я начальника відповідного територіального управління про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договором. У разі виявлення факту надходження на користь резидента-позичальника кредитних коштів від нерезидента до часу отримання реєстраційного свідоцтва уповноважений банк має зазначити про це в письмовому підтвердженні про згоду на обслуговування операцій за договором, зазначивши суму цих коштів і дату їх зарахування на розподільчий та поточний рахунки;

ґ) документ, що підтверджує внесення плати за оформлення реєстраційного свідоцтва згідно з тарифом на зазначену послугу, установленим нормативно-правовими актами Національного банку.

Якщо договором з нерезидентом передбачено одержання кредиту з надходженням коштів на рахунок резидента-позичальника за межами України та/або погашення заборгованості за таким кредитом здійснюватиметься з рахунку резидента, відкритого за межами України, то резидент-позичальник, крім вищезазначених документів, подає індивідуальну ліцензію Національного банку на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах за межами України банку (крім випадку використання фізичною особою рахунку за межами України на час її перебування за кордоном).

Якщо договором з нерезидентом передбачено надання резиденту кредиту шляхом сплати іноземним кредитором коштів за зобов`язаннями резидента-позичальника згідно із зовнішньоторговельним контрактом без зарахування цих коштів на рахунок резидента в уповноваженому банку, то резидент-позичальник подає також оригінали і копії зовнішньоторговельних контрактів, умови яких передбачають надходження в Україну продукції, виконання робіт та надання послуг в Україні, отримання в Україні об’єкта права інтелектуальної власності. Оригінали документів повертаються резиденту-позичальнику протягом двох робочих днів, а їх копії залишаються на зберіганні в обслуговуючому банку.

Якщо договором з нерезидентом передбачено надання резиденту кредиту шляхом оплати іноземним кредитором (без зарахування цих коштів на рахунок резидента в уповноваженому банку) робіт, послуг, прав інтелектуальної власності згідно із зовнішньоторговельним контрактом на загальну суму понад 50 000 євро, або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день укладення договору, то резидент-позичальник, крім вищезазначених документів, подає оригінал або копію акта цінової експертизи Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків, засвідчену цим органом в установленому законодавством порядку або нотаріусом, про відповідність контрактних цін на роботи, послуги, права інтелектуальної власності, які є предметом зовнішньоторговельного контракту, кон’юнктурі ринку (крім випадків, визначених пунктом 6 постанови Правління Національного банку України від 30.12.2003 № 597 “Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.02.2004 за № 159/8758). У разі письмової відмови Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків від проведення цінової експертизи подається погодження Національного банку.

2.2. Територіальне управління в порядку черговості надходження розглядає одержані від резидентів-позичальників документи і здійснює перевірку:

їх комплектності;

правильності оформлення повідомлення, його відповідності умовам договору з нерезидентом;

відповідності (неперевищення) розміру процентної ставки, передбаченої договором, розміру процентної ставки, встановленої Національним банком для зовнішніх запозичень;

умов зовнішньоторговельних контрактів, якщо кредит не надходить на рахунок резидента-позичальника, відкритий в уповноваженому банку;

відповідності умов договору вимогам, установленим цим Положенням.

2.3. Територіальне управління реєструє договір і видає реєстраційне свідоцтво (а у випадках, передбачених пунктом 2.5 цієї глави, - додаток до реєстраційного свідоцтва або додаток до індивідуальної ліцензії на одержання кредиту в іноземній валюті, яка (ліцензія) отримана резидентом-позичальником до введення в дію чинного порядку реєстрації) у строк, що не перевищує семи робочих днів із дати надходження зазначених документів до територіального управління.

Оригінал реєстраційного свідоцтва (додатка до реєстраційного свідоцтва або індивідуальної ліцензії) оформляється на бланку територіального управління та надсилається територіальним управлінням резиденту-позичальнику або видається під розпис представнику резидента-позичальника. Копія реєстраційного свідоцтва (додатка до реєстраційного свідоцтва або індивідуальної ліцензії) залишається в територіальному управлінні для обліку і контролю.

2.4. Територіальне управління надсилає обслуговуючому банку копії виданих резидентам-позичальникам реєстраційних свідоцтв (додатків до реєстраційних свідоцтв та індивідуальних ліцензій) разом із примірниками повідомлень про договір резидентів-позичальників протягом п’яти робочих днів із дати їх видачі.

2.5. До реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) територіальні управління вносять зміни в разі:

зміни суми та валюти кредиту, строку погашення, процентної ставки;

набрання чинності іншими угодами, що стосуються реалізації кредитного проекту (уступка вимоги, переведення боргу тощо);

зміни обслуговуючого банку;

зміни іншої інформації, зазначеної в реєстраційному свідоцтві (індивідуальній ліцензії).

Резидент-позичальник має звернутися до територіального управління з клопотанням про внесення відповідних змін до тексту реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) протягом двох місяців з дати настання відповідних змін. Перевищення цього терміну потребує подання резидентом-позичальником обґрунтованого пояснення щодо затримки в поданні документів.

2.6. У разі потреби внесення змін до реєстраційного свідоцтва резидент-позичальник подає до територіального управління такі документи:

а) лист-звернення за довільною формою на ім'я начальника територіального управління;

б) оригінали документів або нотаріально засвідчені на території України копії відповідних документів, згідно з якими вносяться зміни до договору, мовою оригіналу. Якщо документи укладені іноземною мовою (крім російської), то подається також його нотаріально засвідчений на території України переклад на українську мову;

в) повідомлення про договір з урахуванням змін;

г) письмове підтвердження на ім'я начальника відповідного територіального управління згоди обслуговуючого банку на проведення операцій за договором з урахуванням змін;

ґ) оригінал договору або нотаріально засвідчену на території України копію договору мовою оригіналу (якщо під час одержання реєстраційного свідоцтва або індивідуальної ліцензії такі документи не подавалися). Якщо договір укладено іноземною мовою (крім російської), то подається також його нотаріально засвідчений на території України переклад на українську мову;

д) документ, що підтверджує внесення плати за оформлення додатка до реєстраційного свідоцтва згідно з тарифом на зазначену послугу, установленим нормативно-правовими актами Національного банку.

2.7. У разі потреби змінити банк, що обслуговує операції за договором, резидент-позичальник подає до територіального управління такі документи:

а) лист-звернення за довільною формою на ім'я начальника територіального управління;

б) листи обслуговуючих банків на ім'я начальника територіального управління:

з інформацією про наміри щодо припинення обслуговування договору резидента-позичальника, а також з підтвердженням суми кредиту, що надійшла на рахунок резидента-позичальника в Україні, та стану заборгованості за кредитом;

з підтвердженням згоди іншого банку на подальше обслуговування операцій за договором;

в) повідомлення про договір за формою, установленою додатком 3 або 4 до цього Положення.

2.8. Зміни оформляються у формі додатка до реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії), який є невід'ємною частиною раніше виданого реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії).

2.9. У додатку до реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) зазначаються зміни, номер і дата реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії), до якого вносяться ці зміни (додаток 2).

2.10. Підставою для відмови у видачі територіальним управлінням резиденту-позичальнику реєстраційного свідоцтва (додатка), додатка до індивідуальної ліцензії є:

відсутність належним чином оформлених документів, які зазначені в пунктах 2.1, 2.6, 2.7 цієї глави;

виявлення в поданих документах недостовірної (суперечливої) інформації;

перевищення розміру процентної ставки, передбаченої договором, розміру процентної ставки, встановленої Національним банком для зовнішніх запозичень;

наявність у зовнішньоторговельних контрактах умов, які передбачають ненадходження в Україну продукції, невиконання робіт і ненадання послуг в Україні, неотримання в Україні об’єкта права інтелектуальної власності;

наявність у договорах умов, які свідчать, що кредитна операція підлягає фінансовому моніторингу;

невідповідність умов договору вимогам, встановленим цим Положенням.

2.11. Повідомлення про договір вважається оформленим неналежним чином, якщо не заповнені відповідні реквізити, колонки (рядки), зокрема, немає підписів керівника, головного бухгалтера, фізичної особи, дати заповнення документа, відбитка печатки підприємства (організації) тощо або ці реквізити не збігаються чи суперечать зазначеному в пункті 2.1 цієї глави підтвердженню обслуговуючого банку.

2.12. У разі відмови в наданні резиденту-позичальнику реєстраційного свідоцтва територіальне управління письмово повідомляє про це резидента-позичальника (копія надсилається уповноваженому банку, який дав згоду на обслуговування операцій за договором) у строк, що не перевищує семи робочих днів від дати надходження документів до територіального управління.

2.13. Реєстраційне свідоцтво дійсне за наявності реєстраційного номера, дати та відбитка печатки територіального управління. Реєстраційне свідоцтво дійсне на весь час користування кредитом (визначений договором), якщо протягом 180 днів від дати його видачі резидент-позичальник одержав кредит повністю або його частку.

Якщо неможливо з поважних причин розпочати одержання кредиту в цей строк, то резидент-позичальник письмово звертається до територіального управління (копія листа надсилається обслуговуючому банку), обґрунтовуючи потребу продовження строку дії реєстраційного свідоцтва. У цьому разі резидент-позичальник не подає пакет документів, визначений пунктом 2.6. цієї глави. Строк продовження дії реєстраційного свідоцтва не може перевищувати 180 днів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. О. А. Костюченко банківське право україни банківське право Національний банк Комерційний банк Розрахунки І кредитування Ринок цінних паперів Національне закон

  Закон
  Рецензенти: В.Ф. Погорічко, докт. юрнд. наук, проф., член-кор. АПрН України (Інститут держави і права НАН України ім. В. М. Корецького); /. К, Туркевич, докт.
 2. Програма вступного випробування зі спеціальності 03050301, 03050301 «Міжнародна економіка» для вступу на навчання за опп «Спеціаліст» та «Магістр»

  Документ
  Основні поняття і визначення: світовий ринок, внутрішній ринок, національний ринок, міжнародний регіональний ринок, експорт, імпорт, торговельний обіг, торговельне сальдо.
 3. Київський національний економічний університет (3)

  Документ
  У посібнику, підготовленому вперше відповідно до навчальної програми курсу «Банківське право», висвітлюються поняття і джерела банківського права, визначене правове положення Національного банку України і комерційних банків, теоретичні
 4. Вступ (59)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Інтернаціоналізація господарської діяльності, зростання обсягів міжнародної торгівлі зумовили потребу суб’єктів господарювання у постійно зростаючій масі фінансових та кредитних ресурсів.
 5. Відповідальність сг за порушення податкового законодавства. Штрафні санкції з 01. 01. 2011

  Закон
  Відповідальність СГ за порушення податкового законодавства. Штрафні санкції з 01.01.2011: Навчально-методичні матеріали / Уклали: Науково-методична служба.

Другие похожие документы..