Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
Старцева Ольга, 10 А класс, заняла I место в районном этапе XVII Международного открытого конкурса детского рисунка "Дерзайте Отчизну мужеством п...полностью>>
'Автореферат'
Работа выполнена в отделе фундаментальных исследований Челябинского государственного института лазерной хирургии МЗСР РФ и лаборатории возрастной кли...полностью>>
'Примерная программа'
Примерная программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специал...полностью>>
'Диссертация'
Любая экономическая система так или иначе связана с возникновением или решением экологических проблем, находясь субъектом их создания или объектом их...полностью>>

Зміст (33)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова

Затверджено Радою

Інженерно-економічного

факультету

Протокол №__

від «___» _____ 2007 р.

СТАНДАРТ ФАКУЛЬТЕТУ

щодо оформлення письмових робіт студентів

СтФ 01-07

Дата введення ___________

Миколаїв, 2007

ЗМІСТ

ЗМІСТ 3

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4

нумерація 5

Оформлення тексту 6

Оформлення таблиць 7

Оформлення рисунків 8

Оформлення формул 8

Оформлення приміток та зносок 9

Оформлення цитат, посилань на джерела
та списку використаних джерел 9

Оформлення додатків 11

додатки 12

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Студентами факультету виконуються наступні види письмових робіт: контрольні та магістерські роботи, курсові та дипломні роботи та проекти, реферати. Їх оформлення повинно відповідати вимогам даного стандарту для полегшення їх порівняння та оцінки. Оформлення письмової роботи відповідно до зазначених нижче вимог дозволяє дисциплінувати студентів, ознайомити їх з вимогами стандартів, які в подальшому будуть використовуватися в процесі здійснення ними трудової діяльності.

Даний стандарт ґрунтується на вимогах, встановлених у Державного стандарту України ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення".

Письмова робота складається зі структурних частин, якими вважаються зміст, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел, додатки.

Письмова робота пишеться від руки або друкується за допомогою комп’ютера на державній мові на одному боці стандартних білих аркушів формату А4 (210 х 297 мм) в книжній орієнтації. Припускається використання аркушів формату А3 (420 х 297 мм) для розташування великих за розмірами рисунків та додатків. Автореферати магістерських випускних робіт виконуються на аркушах формату А5 (148 х 210 мм). Текст необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий –25 мм, правий – 10 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм.

Першим аркушем письмової роботи є титульний аркуш, який оформлюється відповідно до методичних вказівок та дод. А. В курсових, дипломних та магістерських роботах після титульного аркуша розміщується завдання (див. дод. Б) та анотація обсягом до 500 знаків на державній та одній з іноземних мов. Завдання та анотація до числа аркушів роботи не відносяться.

Після титульного аркуша реферату та контрольної роботи та після анотації курсових та випускних робіт розміщується зміст роботи. У змісті позначаються назви структурних частин та підрозділів, номери сторінок, з яких вони починаються. Назви розділів і підрозділів у тексті і змісті мають бути тотожними.

Далі розміщуються вступ і відповідні розділи та підрозділи роботи. Послідовність розміщення структурних частин вказаний вище.

нумерація

Нумерація аркушів починається з титульного аркуша. Номер на титульному аркуші не ставиться. Зміст і подальші сторінки дипломної роботи нумерують, проставляючи номер сторінки у правому нижньому куті без крапки в кінці.

Нумерацію сторінок, розділів, пунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Зміст (див. дод. В), вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу – їх номери складаються з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. B кінці номера підрозділу повинна стояти крапка. Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. Пункти нумерують у межах кожного підрозділу, додаючи до номеру відповідного підрозділу порядковий номер пункту. Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Номер та назву пункту від основного тексту роботи не відділяються. У змісті пункти не наводяться.

Таблиці та рисунки нумерують послідовно (за винятком поданих у додатках) у межах розділу. Номер повинен складатися з номера розділу і порядкового номеру таблиці (рисунку), між якими ставиться крапка.

Формули (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті.

Нумерація джерел у списку використаних джерел наскрізна, послідовність джерел у списку описана нижче.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумеруються у межах кожного додатка

Оформлення тексту

Основний текст письмової роботи при друкуванні на комп’ютері має відповідати наступним вимогам: шрифт – Times New Roman Cyr, розмір – 14, вирівнювання абзацу – за шириною, відступ між рядками – 1,5 інтервали. Назви розділів та підрозділів допускається виділяти напівжирним накресленням шрифту, підкреслення та курсив не допускаються.

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки. Заголовки структурних частин друкують великими літерами симетрично до тексту. Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ", після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. Заголовки підпорядковуються правилам для речень українській мові.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу.

Якщо заголовки складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Крапку в кінці заголовків не ставлять.

Відстань між заголовком структурної частини та текстом повинна дорівнювати двом вільним рядкам, заголовок підрозділу виділяється від тексту одним вільним рядком.

Наступний підрозділ починається після закінчення попереднього без переходу до нової сторінки з відступом двох вільних рядків.

Будь-які скорочення в роботі не допускаються, крім загальноприйнятих: кг, ц, т, км, га, грн., тис. грн., люд.-год. тощо.

Текст дипломної роботи може ілюструватись кресленнями, рисунками, схемами, графіками, діаграмами тощо. Вибір виду ілюстрації залежить від змісту матеріалу та поставленої мети. Про їх оформлення див. нижче.

Оформлення таблиць

Цифровий матеріал, особливо великого обсягу та однорідної структури, як правило, оформляється у вигляді таблиць. Таблиці подаються у тексті безпосередньо після посилання на неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту роботи, або з поворотом за годинниковою стрілкою.

B правому верхньому куті над відповідною таблицею розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера. Між текстом і словом "Таблиця" залишають вільний рядок. Кожна таблиця повинна мати унікальну назву, яка подається в наступному після номеру рядку від центру маленькими літерами з першої великої.

При переносі частини таблиці на іншу сторінку на початку кожної такої сторінки справа пишуть слова "Продовження табл." і вказують її номер. З нової строки вказують нумерацію граф таблиці, далі – продовження таблиці. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки, повторюючи в кожній частині заголовки рядків. Приклад оформлення таблиці наведено у дод. Г.

Заголовок кожної графи та рядку таблиці має бути по можливості коротким, слід уникати повторів, а слова заголовків, що повторюються, слід виносити до узагальнюючих заголовків. При цьому узагальнюючі заголовки та заголовки складають одне речення.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними.

Спільна для таблиці одиниця виміру зазначається у заголовку у круглих дужка в кінці назви таблиці; в іншому випадку одиниці вимірювання вказують у верхніх або бічних заголовках з використанням загальноприйнятих скорочень; іноді для них виділяється окрема графа.

Якщо текст; який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками (––//––); якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами "те ж", а далі – лапками. Ставити лапки замість цифр, знаків, математичних символів не дозволяється. Якщо цифрові або інші дані в таблиці не подають, то на їх місці ставлять прочерк. Позначка X вказує, що клітина не підлягає заповненню.

Значення показників у клітинах таблиці за можливістю слід округлювати у межах одного і того ж рядка чи графи обов'язково з однаковим ступенем точності.

Оформлення рисунків

Ілюстрації, як і таблиці, необхідно подавати в безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше. Якщо це неможливо, ілюстрацію розташовують на наступній сторінці таким чином, щоб її можна було розглядати без повороту роботи, або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Ілюстрації позначають словом "Рис." із зазначенням її номеру та назви. Ілюстрації повинні мати унікальну назву, яку розміщують після номера ілюстрації. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

При необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (текст, що розміщується під рисунком). Приклад оформлення рисунку наведено у дод. Д.

Оформлення формул

Номери формул пишуть арабськими цифрами біля правого берега аркуша на рівні нижнього рядка відповідної формули в круглих дужках. При цьому в окремих рядках подаються лише формули, які мають велике значення та пронумеровані, або громіздкі.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

Якщо формула не вміщується в один рядок, його слід перенести після знаків дорівнює (=), плюс (+), мінус (–), множення (∙), ділення (:).

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить до речення як його рівноправний елемент.

У разі подальшого використання формули повинно бути посилання на її номер без повторення формули.

Приклад оформлення формул наведено у дод. Е.

Оформлення приміток та зносок

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова "Примітки" ставлять двокрапку і кожну починають з нового рядка. Якщо на сторінці одна примітка, то її не нумерують і після слова "Примітка" ставлять крапку.

Зноски розташовуються понизу аркуша, на якому розташовуються посилання на них. Вони відділяються від тексту одним вільним рядком та горизонтальною рискою від лівого берегу до центру аркуша. Зноски великого об’єму можуть бути перенесені на наступну сторінку, але слід уникати їх, формулюючи текст зноски стисло та лаконічно.

Оформлення цитат, посилань на джерела
та списку використаних джерел

При написанні роботи автор повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких використані ним при написанні письмової роботи. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про документ, який згадується в роботі, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг.

Посилання на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками. Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання, наприклад: "[28, с. 151-152]", "у працях [9-11]".

Цитування при написанні письмової роботи є обов’язковим при дослівному використанні матеріалів. При цьому не слід зловживати цитатами – їх обсяг та кількість має бути невеликою.

Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання.;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора;

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора.

Список використаних джерел розміщується після висновків. На кожне джерело, наведене у списку, повинне бути посилання в роботі. Джерела розміщуються в списку, який необхідно подавати у такій послідовності: 1) Конституція, закони, нормативні акти та положення державного значення; 2) літературні, наукові джерела та матеріали періодичних видань тощо; 3) видання іноземною мовою (англ., франц., нім. та ін.).

Список використаних джерел складають безпосередньо за друкованими творами або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення і т. ін. відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Для кожної книги вказують прізвище, ініціали автора, повну назву книги, видавництво, рік видання та загальну кількість сторінок. Для статей, що публікуються в періодичних виданнях, зазначають прізвища, ініціали авторів, назву статті, назву журналу або газети, рік видання, номер журналу чи газети, сторінки, на яких надруковано статтю. Для електронних джерел зазначається повний URL документу. Приклад оформлення списку використаних джерел наведено у дод. Ж.

Оформлення додатків

Додатки не є обов’язковою частиною роботи. Їх розміщують після списку використаних джерел, розміщуючи їх у порядку появи посилань. Додатки не входять у текстову частину роботи.

Перед додатками розміщується сторінка з позначенням ДОДАТКИ. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої від центру. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток" і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому випадку перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру), крапку та номер розділу.

Декан факультету В.Н. Парсяк

Виконавець:

Заст. декана ІЕФ І.В. Сіренко

Погоджено:

Завідуючий кафедрою

Економіки та організації виробництва ____________ О.П. Гурченков

Завідуючий кафедрою

Облік і аудит ____________ О.В. Погорєлова

Завідуючий кафедрою

Фінансів ____________ Г.К. Рогов

Завідуючий кафедрою

Менеджменту ____________ М.В. Фатєєв

Завідуючий кафедрою

Економічної теорії ____________ М.Г. Простяков

додатки

Додаток А.1

Оформлення титульної сторінки дипломної роботи

Frame1

Додаток А.2

Оформлення титульної сторінки курсової роботи та реферату

Frame2

Додаток Б.1

Форма завдання на дипломну та магістерську роботу


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

ІМЕНІ АДМ. МАКАРОВА

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Зав. кафедрою

назва випускаючої кафедри

_____________________

“___”___________200_р.

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ (або НА МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ)

Студент____гр._________________________________________________________

Тема _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вихідні данні __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перелік питань, що належать до розробки__________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток Б.2

Зворотній бік аркуша завдання на дипломну та магістерську роботу


Перелік графічного матеріалу____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розділ "Охорона праці" та "Охорона навколишнього середовища"______________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Консультант______________________________/____________________________/

(прізвище, ім’я та по батькові) (підпис)

Дата видачі завдання Дата представлення проекту на кафедру “___”________200__р. “___”_________200__р.

Керівник_________________________________/____________________________/

(прізвище, ім’я та по батькові) (підпис)

Студент__________________________________/____________________________/

(прізвище, ім’я та по батькові) (підпис)

Додаток Б.3

Форма завдання на курсову роботу


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

ІМЕНІ АДМ. МАКАРОВА

ЗАВДАННЯ

НА КУРСОВУ РОБОТУ

Студент____гр._________________________________________________________

Тема _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вихідні данні __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перелік питань, що належать до розробки__________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата видачі завдання

“___”_________200__р.

Додаток Б.4

Зворотній бік аркушу на курсову роботу


Графік виконання роботи

Модуль (розділ)

Кількість балів за виконання

Термін виконання

Створення плану

Критичний ана­ліз літературних джерел

Дослідження вивченості та актуальності проблеми в Україні

Дослідження проб­лемної си­туації на підпри­ємстві та пошук шляхів її вирі­шення

Оформлення роботи

Захист роботи

Разом

Х

Керівник_________________________________/____________________________/

(прізвище, ім’я та по батькові) (підпис)

Студент__________________________________/____________________________/

(прізвище, ім’я та по батькові) (підпис)

Додаток В

Зразок оформлення змісту письмової роботи

ЗМІСТ

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 8

1.1. Поняття, функції та принципи заробітної плати 9

1.2. Тарифна система та форми заробітної плати 17

1.3. Фонд заробітної плати підприємства: особливості формування 30

1.4. Державно-правове регулювання заробітної плати 36

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА
ДП "СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ 61 КОМУНАРА" 44

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 45

2.2. Особливості організації оплати праці на підприємстві 57

2.3. Аналіз чисельності персоналу та обсягу витрат на оплату праці 69

2.4. Оцінка факторів зміни розміру фонду оплати праці 72

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ
ПРАЦІ НА ДП "СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ 61 КОМУНАРА" 77

3.1. Удосконалення діючої на підприємстві тарифної системи......... 78

3.2. Підвищення ефективності організації оплати праці деяких категорій працівників на підприємстві 88

3.3. Впровадження нової преміювальної системи на підприємстві 99

3.4. Розрахунок ефективності запропонованих заходів 103

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ 107

4.1. Аналіз небезпечних та шкідливих факторів, що впливають
на працівників відділу праці та заробітної плати
на ДП “Суднобудівний завод імені 61 Комунара” 108

4.2. Розробка заходів по забезпеченню сприятливих умов праці при роботі з персональним комп’ютером 119

4.3. Розрахунок системи освітлення у відділі праці та заробітної плати 122

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 124

5.1. Аналіз основних джерел забруднення навколишнього середовища на
ДП "Суднобудівний завод імені 61 Комунара" 125

5.2. Розрахунок плати за забруднення навколишнього середовища 131

ВИСНОВКИ 134

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 137

ДОДАТКИ 140

Додаток Г

Зразок оформлення таблиць

Дані щодо доходів досліджуваного підприємства від видів надаваних послуг наведені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Доходи ПП „Авто-Юг” від основних видів послуг

Види послуг

Доход, тис. грн.

Відхилення

2004 рік

2005 рік

абсо-

лютні

темп приросту, %

струк-турні

тис. грн.

%

тис. грн.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

Пасажирські перевезення юридичним особам

1489,90

47,95

1756,30

43,85

266,40

17,88

-4,10

На наступній сторінці:


Продовження табл. 2.1

1

2

3

4

5

6

7

8

Пасажирські перевезення фізичним особам

517,80

16,66

619,30

15,46

101,50

19,60

-1,20

Митно-брокерські

291,65

9,39

275,60

6,88

-16,05

-5,50

-2,50

Транспортно-експедиційні послуги

807,95

26,00

1353,90

33,80

545,95

67,57

7,80

Разом

3107,30

100,00

4005,10

100,00

897,80

28,89

-

Примітки:

1.........

2........

Додаток Д

Зразок оформлення рисунків

Конкурентні позиції СГП ВАТ "Антарес" подано на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Конкурентні позиції стратегічних господарських підрозділів ВАТ "Антарес"

Додаток Е

Зразок оформлення формул

...

Визначення частки приросту продукції за рахунок інтенсифікації виробництва здійснюється за формулою (1.4):

(1.4)

де ДІНТ — частка приросту обсягу продукції, обумовлена інтенсифікацією виробництва;

РП — приріст застосовуваних ресурсів за визначений період (розрахунковий рік), %;

VП — приріст обсягу виробництва продукції за той же період (рік), %.

Додаток Ж

Зразки оформлення списку використаних джерел

1. Посилання на законодавчий акт:

Господарський кодекс України // Офіційний вісник України. – 2003. – №11. – С. 462.

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" №959-ХІІ, із змінами та доповненнями на 1 жовтня 2002 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. – № 2. – С. 5-39.

2. Посилання на книгу:

а) за прізвищем автора:

Бек В.Л. Теорія статистики: Курс лекцій. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 288 с.

Марцин В.С. Економіка торгівлі: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 402 с.

Block S.B., Hirt G.A, Foundations of Financial Management. – 6th ed. – Boston: Irwin, 1992. – 700 p.

б) за назвою:

Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ, 2004. – 528 с.

3. Посилання на багатотомні видання:

Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн. / Ю.В.Ніколаєнко, М.М. Діденко, А.В. Шегда та ін. – К.: Наук, думка, 1994. – Кн. 2. – 345 с.

Управление. Системы и ситуационный анализ управленческих функций: В 2 т. / Г. Кунц и др. – М: Прогресс, 1981. – Т. 2. – 892 с.

4. Посилання на статті:

а) із книг, збірників, документів, хрестоматій:

Как читать балансовый отчет // Международная организация труда: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1992 – 208 с.

Арапонов М.В. Информационная среда фундаментальный науки и новые информационные технологии // Системные исследования. Методологические проблемы: Ежегодник 1988. – М.: Наука, 1989. – С. 27-46.

б) із журналів:

Бень Т. Методи визначення економічної ефективності інвестицій: порівняльний аналіз // Економіка України. – 2006. – №6. – С. 41-46.

в) із газет:

Рябошапка С. Между банкротством и тенью: Пятилетний опыт взаимодействия бюджета с экономикой // Зеркало недели. – 2000. – 8 окт. – С. 9.

г) із зібрання творів:

Григор'єв Є.М. Підприємництво в Україні та його державна підтримка // Наукові праці. – Миколаїв: МФ НАУКМА, 1999. – Т.2. – С. 77-82.

Рабинович А. Економічні проблеми сучасності: У 12 т. – Л.: Веселка, 1993. – Т. 10. – 230 с.

5. Посилання на автореферати дисертацій:

Чорнобривий І.С. Моделювання економічної політики на регіональному рівні та прогнозування наслідків прийняття структурних рішень: Автореф. дис. ... канд. екон. наук. – К.: НАН України. Інститут економіки, 1997. – 20 с.

6. Посилання на джерела в мережі Інтернет:

В.Д.Шопенко. Государственное финансирование и программирование инновационной деятельности // /numbers.php3/112/s12.htmlСкачать документ

Похожие документы:

 1. Зміст (11)

  Документ
  Обираючи тему курсової роботи “Суб’єктивне право та юридичний обов’язок”, я виходила з того, що цей інститут цивільного права в умовах реформування економіки, переходу нашої країни до ринкових відносин, а також з урахуванням положень,
 2. Зміст (14)

  Документ
  В даний час в українському суспільстві відбувається визначена "переоцінка цінностей". Замість колишньої системи цінностей, що розвивається в соціалістичному суспільстві, затверджується нова система.
 3. Зміст (31)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. На перехідному етапі становлення ринкової економіки фінансові системи країн в цілому й банківські системи, зокрема, вимагають поглибленого наукового дослідження, оскільки їх розвиток значно відрізняється
 4. Зміст (51)

  Документ
  4.4 Облік, реєстрація та розслідування випадків професійних захворювань, отруєнь і нещасних випадків на виробництві. Організація і проведення медичних оглядів робітників
 5. Зміст (79)

  Документ
  Річна інформаціяЗміна до Річної інформаціїВступРозділ I. Резюме річної інформаціїРозділ IІ. Фактори ризикуРозділ IІІ. Основні відомості про емітентаРозділ IV.
 6. Зміст (1)

  Документ
  Квартальна інформаціяЗміна до Квартальної інформаціїВступРозділ I. Основні відомості про емітентаРозділ II. Фактори ризикуРозділ III. Інформація про господарську діяльність емітентаРозділ IV.

Другие похожие документы..