Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В народных песнях глубоко и правдиво отразилась история русского народа с древнейших времен до наших дней. Великой мудрости, правды и красоты полны р...полностью>>
'Программа дисциплины'
В курсе «Бухгалтерский учет» рассматриваются основы системы бухгалтерского (финансового) учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Ф...полностью>>
'Задача'
В пронумерованном экзаменационном пакете содержатся три задачи – по патологии детей грудного возраста, по патологии детей старшего детского возраста ...полностью>>
'Документ'
Маркетинговые решения туристского предприятия должны учитывать уро­вень неопределенности и степень риска. Последний можно значительно умень­шить, рас...полностью>>

Маркетингові дослідження (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1. Назва модуля: Маркетингові дослідження

2. Код модуля: МЛ_6028_С01

3. Тип модуля: обов’язковий

4. Семестр:VI

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин -120 ( кредитів ЄКТС- 4 )

Аудиторні години -64 ( лекції-32, лабораторні-16, практичні-16)

6 Лектор :д.е.н., проф. Мних О.Б.

7. Результати навчання: у результаті вивчення модуля студент повинен: освоїти структуру процесу маркетингового дослідження, оволодіти методами і інструментарієм прийняття прогнозних рішень, орієнтуватися на інформаційній базі маркетингових досліджень, вміти вибирати джерела, збирати, оцінювати і опрацьовувати необхідну інформацію та робити певні звіти з висновками на прогноз.

8. Спосіб навчання: аудиторне, сомостійне

9. Необхідні попередні та супутні модулі:

Пререквізит : « Статистика»,

кореквізити: «Маркетинг»

10. Зміст модуля: Суть, роль, мета і завдання маркетингових досліджень . Алгоритм процесу маркетингового дослідження. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень. Маркетингова інформаційна система та її формування. Поняття місткості ринків. Ринкове агрегування та сегментування, їх використання при визначенні якості ринку. Розрахунок місткості ринку. Сегментація ринку як вихідний момент диференційованого маркетингу. Організація проведення вибіркових спостережень. Кількісна та якісна репрезентативність вибірки. Оцінка надійності результатів вибіркових спостережень. Аналіз ступеня конкуренції товарного ринку. Показники ринкової конкуренції. Ключові компетенції фірми. Підходи до вивчення поведінки споживачів. Моделі поведінки споживачів. Маркетинговий аналіз стану фірми за елементами комплексу маркетингу та функціями маркетингових досліджень . Презентація результатів маркетингових досліджень.

11. Рекомендована література: Крикавський Є.В., Косар Н.С., Мних О.Б.,Сорока О.А. Маркетингові дослідження.-Львів.-2004; Академия рынка: маркетинг / Пер. с франц. А .Дайян и др. ; Научн. Ред. А.Г. Худокормов.- М.: Экономика,1993; Базел Р.,Кокс Д, Браун Р. Информация и риск в маркетинге / Пер. с англ .- М.: Финстатинформ,1993; Гаркавенко С.С. Маркетинг, розд.2. Маркетингові дослідження.. Підручник.- Київ :Лібра, 2002; Голубков Е.П. Маркетинговые исследования (теория, практика и методология), М., Изд. Финпресс, 1998; Нэреш Малхотра. Маркетинговые исследования. Практическое руководство /Перев. с англ. - Москва - Санкт-Петербург –Киев, 2002; Пол Гейк, Пітер Джексон. Вчись аналізувати ринок. Методика й практика. Львів, 1995; Старостіна О.В. Маркетингові дослідження. К. 1998; Факторный, дискриминантный и кластерный анализ /Пер. с англ. .-М.: Финансы и статистика,1989; Федосеев В.В. Экономико-математические методы и модели в маркетинге.- М.: Финстатинформ, 19644 Мак-Куэрри Э.Ф. Методы маркетингового исследования: Перевод с английского. Издательство: "Питер" Год издания: 2005.- 176с.; Косенков С.І. Маркетингові дослідження, К., Скарби. -2004; Рут Майк Дейл. Маркетинговые исследования в сфере B2B . Изд-во: Баланс-Клуб, 2006.- 432 с.; Хейг Пол, Хейг Н. Маркетинговые исследования глазами заказника. Изд-во: Баланс-Клуб, 2006.-260с.; Пол Хейг, Ник Хейг, Кэрол-Энн Морган. Маркетинговые исследования на практике. Основные методы изучения рынка. Изд-во: Баланс-Клуб, 2005.- 312 с.; Элвин С. Бернс, Рональд Ф. Основы маркетинговых исследований с использованием Microsoft Excel +CD. Изд-во: Диалектика-Вильямс, 2005.-704с. ; Черчилль Г., Браун Т. Маркетинговые исследования.Изд.5. Изд-во: Питер, 2007.-704 с.; Элвин С. Бернс, Рональд Ф. Основы маркетинговых исследований с использованием Microsoft Excel +CD. Изд-во: Диалектика-Вильямс, 2005.-704с.

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

13. Методи і критерії оцінювання: поточний контроль (30%): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування; модульний контроль (70%): контрольні тести, усне опитування.

Підсумковий контроль ( семестровий екзамен): тестування, усне опитування (70%).

14. Мова навчання: українськаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Маркетингові дослідження (1)

  Документ
  Маркетингові дослідження — це системне збирання і об’єктивний запис, класифікація, аналіз і узагальнення даних щодо поведінки, потреб, відносин, вражень, мотивацій і т.
 2. Маркетингові дослідження поведінки споживачів на ринку продовольчих товарів Спеціальність 08. 00. 04 – Економіка та управління підприємствами

  Документ
  Актуальність теми: Трансформація вітчизняної економічної системи визначає необхідність якісних змін у сфері агропромислового комплексу, а саме, в управлінні ринком продовольчих товарів.
 3. Маркетингові дослідження та інформація

  Документ
  З попереднього розділу ви дізналися про принципи, завдання, функції, системи та види маркетингу. А в цьому ми познайомимо вас з сутністю та системою маркетингових досліджень, маркетинговою інформацією, зовнішнім бізнес-середовищем
 4. Маркетингові дослідження поведінки споживачів на ринку продовольчих товарів

  Документ
  Актуальність дослідження. Трансформація вітчизняної економічної системи визначає необхідність якісних змін у сфері агропромислового комплексу, а саме, в управлінні ринком продовольчих товарів.
 5. Маркетингові дослідження зовнішнього ринку при здійсненні експортно-імпортних операцій (2)

  Документ
  Суть маркетингу – будь-яке господарське рішення треба приймати з огляду на результати аналізу ринкової ситуації та тенденцій їх зміни, а також врахування їх ймовірної реакції ринку на рішення,

Другие похожие документы..