Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Темы рефератов'
11. Психологические особенности ведения переговоров. 1 . Психологические особенности проведения деловых совещаний. 13. Психологическое различие между...полностью>>
'Презентация'
что где бы ни жили греки, у них был один язык, письменность, религия....полностью>>
'Закон'
1. Общественная палата Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - Общественная палата) обеспечивает взаимодействие проживающих на территории Ямало-Н...полностью>>
'Книга'
Ця книга розміщена на сайті – ласкаво просимо відвідати наш сайт, щоб скачати іншу християнську літературу безкоштовно, а також задати питання на нашо...полностью>>

Формат опису модуля (17)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ФОРМАТ ОПИСУ МОДУЛЯ

 1. Назва модуля: Застосування систем захисту інформації

 2. Код модуля: ЗІ_6072_С01

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр: VII

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3, аудиторні години – 48 (лекції – 32, практ. – 16)

 6. Лектор: старший викладач Яструбецький Олександр Вадимович

 7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

Знати:

 • Основні сфери застосування систем захисту інформації;

Вміти:

 • Проектувати та впроваджувати системи захисту інформації, здійснювати комплексну оцінку захищеності інформаційних систем стосовно різнх областей застосування.

 1. Спосіб навчання: аудиторне

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 • пререквізит: Основи інформаційної безпеки, Методи та засоби технічного захисту інформації

 • кореквізити: -

 1. Зміст навчального модуля:

Проведення обстеження інформаційних систем, аналіз проектної та конструкторської документації для визначення пріоритетів, вимог і обмежень на систему захисту інформації; визначення архітектури системи захисту інформації; вибір і обґрунтування рішень по забезпеченню безпеки інформації в інформаційній системі; визначення складу, характеристик і місць установки засобів захисту інформації в інформаційній системі; визначення режимів функціонування та настроювань засобів захисту інформації в інформаційній системі; встановлення рекомендацій з використання засобів виявлення вразливостей і контролю ефективності системи захисту інформації в інформаційній системі; визначення специфікацій необхідних засобів захисту інформації; вивчення необхідних організаційно-розпорядницьких документів по забезпеченню безпеки інформації в інформаційній системі;

 1. Рекомендована література:

 • Герасименко В.А., Малюк А.А. Основы защиты информации М., МИФИ. 1997

 • Хорошко В.А., Чекатков А.А. Методы и средства защиты информации К.: Юниор, 2003

 • В.И.Ярочкин Технические каналы утечки информации М., ВИНИТИ, 1994

 • Пархуць Л.Т. Методи і засоби захисту інформації. Захист інформації від витоку по технічних каналах. (Конспект лекцій) Львів: Вид-во НУ „Львівська політехніка” 2005

 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні /семінарські/заняття, самостійна робота

 2. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (20%): виступ на семінарах

 • Підсумковий контроль (80 %, диференційований залік): реферат, усне опитування.

 1. Мова навчання: українськаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Формат опису модуля (1)

  Документ
  Знати структурну організацію та принципи функціонування сучасних мережевих операційних систем, принципи функціонування і протоколи клієнтської й серверної частин файлової служби;
 2. Формат опису модуля (23)

  Документ
  У результаті виконання курсової роботи студент повинен: знати методику обліку, аналізу та калькулювання витрат підприємства; уміти скласти калькуляцію, визначити беззбитковий обсяг виробництва продукції, побудувати функцію витрат.
 3. Формат опису модуля (2)

  Документ
  Історія створення, характеристика та особливості мови C, елементи мови C, структура програми, оголошення об’єктів, вирази та операнди, операції, оператори, функції, директиви препроцесору, вказівки компілятору .
 4. Формат опису модуля (3)

  Закон
  Зміст модуля: Сутність та види податків. Податкова політика та її характе­ристика. Податок на додану вартість: платники та об’єкти оподаткування; база оподат­кування.
 5. Формат опису модуля (4)

  Документ
  У результаті вивчення модуля студент : повинен освоїти основи алгоритмізації і програмування на алгоритмічній мові, роботі на персональному компютері в режимі діалогу, технології розвязку прикладних задач фотоніки та лазерної інженерії на компютері.
 6. Формат опису модуля (5)

  Документ
  Знати основні архітектури нейронних мереж; технології побудови нейронних систем; принципи побудови систем захисту інформації на базі нейронних мереж та генетичних алгоритмів.

Другие похожие документы..