Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, що сприяє вільному розвит...полностью>>
'Документ'
Мета: Продовжувати формувати уявлення про предмети неживої природи, формувати уявлення про воду, три стани води, кругообіг води у природі. Ознайомити...полностью>>
'Программа'
но и на врачей других специальностей, которые сталкиваются в своей практике с проявлениями иммунопатологии и аллергии....полностью>>
'Образовательный стандарт'
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки...полностью>>

Істовий модуль давня доба. Південні слов’яни в добу раннього середньовіччя (VІІ-ХІІ ст.)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Давня доба. Південні слов’яни в добу раннього середньовіччя (VІІ-ХІІ ст.)

Тема 1. Давні слов’яни в історії Центрально - Східної Європи

 1. Характеристика джерел

 2. Проблема походження слов’ян в історичній науці (проблема прабатьківщини слов’ян; дискусія щодо часу появи слов’ян на історичній арені; міграційні процеси слов’ян у І – VІІ ст.: передумови, основні етапи, напрями та наслідки).

 3. Господарська діяльність та суспільний лад давніх слов’ян. «Держава» Само.

 4. Колонізація слов’янами Балканського півострова. Слов’яно-візантійські культурно-політичні відносини.

 5. Розвиток культури.

Основна література

1.Иордан. О происхождении и деяниях гетов. – СПб., 1997.

2.Источниковедекние истории южных и западных славян (феодальный период) /Отв. ред. Л.П.Лаптева. – М.,1999.

3.Повість минулих літ / Пер. Л.Махновець. – К., 1996

4.Прокопий Кесарийский. Война с готами. – М., 1996.

5.Свод древнейших письменных известий о славянах. – М., 1994. – Т.I (I-VI вв.); М., 1995. – Т.II (VII-IX вв.).

6.Феофилакт Симокатта. История. – М., 1996.

7.Хрестоматия по истории южных и западных славян /Отв. ред. М.М.Фрейденберг. – Мн., 1987. – Т.1.

8.Археологія давніх слов’ян: Дослідження і матеріали / Д.Н. Козак (відп. ред.). – К., 2004.

9.Баран В.Д. Давні слов’яни. – К., 1998.

10.Баран Я.В. Слов’янська община. – К., Чернівці, 2004.

11.Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловський Р.В. Походження слов’ян.– К., 1991.

12.Белявская Е.И. Календарь примет древних славян. – К., 2005.

13.Горбаненко С.Л. Землеробство давніх слов’ян (кінець І тис. до н.е. – І тис. н.е.). – К., 2010.

14.Дорошенко Д. Слов’янський світ у його минулому й сучасному. – К., 2010.

15.Дискуссия о начале славянской этнической истории //Славяноведение – 1991. - № 5; 1992. - № 3; 1993. - № 2.

16.Древности славян и Руси. – М., 1988.

17.Каждан А.П., Литаврин Г.Г. Очерки истории Византии и южных славян. – СПб., 1998.

18.Капица А.Ф.Славянские традиционные верования, праздники, ритуалы: Справочник. – М., 2003

19.Кісь Я.П. Етногенез слов’ян. – Л., 1985.

20.Кравченко Н. Древняя история славян в концепциях современной украинской историографии: Два дискурса методологии // Слов’янська культура в європейській цивілізації: Наук.зб. – К., 2001.- С.165-197.

21.Культура славян и Русь. – М., 1998.

22.Литаврин Г.Г. Византия и славяне: Сб. статей. – СПб., 2001.

23.Ловмянский Г. Религия славян и ее упадок. – СПб., 2003.

24.Нидерле Л. Славянские древности. – СПб., 2001.

25.Очерки истории культуры славян. – М., 1996.

26.Пастернак Я. Ранні слов’яни в історичних, археологічних та лінгвістичних джерелах.- Н. – Й., 1975.

27.Петров В.П. Етногенез слов’ян: Джерела, етапи розвитку і проблематика. – К., 1972.

28.Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси ІХ-Х веков. – М., 1995.

29.Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. – М., 1982

30.Седов В.В. Славяне в древности. – М., 1994

31.Седов В.В. Славяне: историко-археологическое исследование. – М., 2002.

32.Седов В.В. Очерки по археологии славян. – М., 2004.

33.Славяне и Русь: проблемы и идеи. Концепции, рожденные трехвековой полемикой в хронологическом изложении. – М., 1999.

34.Трубачев О.Н. Этногенез и культура древнейших славян: Лингвистические исследования. – М., 2003

35.Шавли Й. Венеты: наши давние предки. – М., 2003.

Тема 2. Утворення та розвиток Першого Болгарського царства

1. Характеристика джерел.

 1. Становлення Болгарської держави, її соціально-економічний розвиток та політична структура.

 2. Прийняття християнства та боротьба за автокефалію церковного устрою.

 3. Болгарія наприкінці ІХ - на початку Х ст. Політика Симеона.

 4. Західно-Болгарське царство.

 5. Розвиток культури.

Основна література

1.Закон Судный людем пространной и сводной редакции / Под ред. М.Н.Тихомирова. – М., 1961.

2.Именник болгарских ханов // Тихомиров М.Н. Исторические связи России с Византией и славянскими странами. – М., 1969.

3.Источниковедение истории южных и западных славян (феодальный период) /Отв. ред. Л.П.Лаптева. – М.,1999.

4.Хрестоматия по истории южных и западных славян /Отв. ред. М.М.Фрейденберг. – Мн., 1987. – Т.1.

5.Андреев И., Ангелов Д. История болгарского государства и права. – М., 1962.

6.Васютин С.А., Пугачев А.Ю. Тюрко-болгары, Византия и славяне в конце VІІ – VІІІ веках: модель военно-политической адаптации кочевников в полупериферийной зоне земледельческой цивилизации // Славяноведение. – 2009. - №4. – С.3-16.

7.Власто А.П. Запровадження християнства у слов’ян: Вступ до середньовічної історії слов’янства. – К., 2004.

8.История Болгарии: В 2 т. – М., 1954-1955. – Т.1.

9.История Болгарии. – М., 2002.

10.История и культура Болгарии: К 1300-летию образования Болгарского государства. – М., 1981.

11.Каждан А.П., Литаврин Г.Г. Очерки истории Византии и южных славян. – СПб., 1998.

12.Краткая история Болгарии. - М., 1987

13.Культура болгарского средневековья. – М., 1983.

14.Литаврин Г.Г. Византия, Болгария, Древняя Русь (IX – начало XII в.). – СПб., 2000.

15.Литаврин Г.Г. Византия и славяне: Сб. статей. – СПб., 2001.

16.Литаврин Г.Г. К проблеме становления Болгарского государства // Сов. славяноведение. – 1981. - № 4. – С. 29-48.

17.Острогорський Г. Історія Візантії. – Л., 2002.

18.Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси. – М., 1988.

19.Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне VI-ХII вв.). – М., 1991.

20.Раннефеодальные государства на Балканах VI- ХII вв. – М., 1985.

21.Раннефеодальные славянские государства и народности (проблемы идеологии и культуры). – София, 1991.

22.Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. – М., 1995

23.Степанов Ц.Й. Болгары и христианство до 864 года: историографический ракурс // Славяноведение. – 2010. - №4. – С.11-20.

24.Христианство в странах Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы на пороге второго тысячелетия. - М., 2002.

25.Этносоциальная и политическая структура раннефеодальных государств и народностей. – М., 1987.

Тема 3. Формування державності в словенських, хорватських та сербських землях

1. Характеристика джерел.

2. Початок державотворчих процесів в словенських землях. Карантанське та Блатенське князівства.

3.Перші державні утворення в Посавській Хорватії (Славонії) та Далмації. «Держава Трпимировичів».

4. Утворення міст у Далмації та їх соціально-політична еволюція.

5. Основні етапи становлення сербської державності. Рашка і Дукля (Зета).

6. Розвиток культури.

Основна література

1.Источниковедение истории южных и западных славян (феодальный период) /Отв. ред. Л.П.Лаптева. – М.,1999.

2.Константин Багрянородный. Об управлении империей: Текст, перевод, комментарии. – М., 1989.

3.Фома Сплитский. История архиепископов Салоны и Сплита. – М.,1997

4.Хрестоматия по истории южных и западных славян /Отв. ред. М.М.Фрейденберг. – Мн., 1987. – Т.1.

5.Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы / Под ред. В.М.Корецкого. – М., 1961.

6.Акимова О.А. К характеристике идейно-политических и исторических взглядов Фомы Сплитского // Сов. славяноведение. – 1983. - №3. – С.66-78.

7.Бромлей Ю.В. Становление феодализма в Хорватии. – М., 1964.

8.Власто А.П. Запровадження християнства у слов’ян: Вступ до середньовічної історії слов’янства. – К., 2004.

9.Гладкий В.Д. Славянский мир: I – XVI века: Энциклопедический словарь. – М., 2001.

10.Грачев В.П. Сербская государственность в ХІ – ХІV вв. Критика теории «жупной организации». – М., 1972.

11.Историография балканского средневековья: Сб. науч. трудов. – Тверь, 1990.

12.История Сербии и Черногории. Босния, Герцеговина, Македония, Словения, Хорватия. – М., 2002.

13.История Югославии: В 2 т. – М., 1963. – Т.1.

14.Каждан А.П., Литаврин Г.Г. Очерки истории Византии и южных славян. – СПб., 1998

15.Москаленко А.Е. Возникновение и развитие феодальных отношений у южных славян. Хорваты и сербы: Учебно-методическое пособие. – М., 1978.

16.Очерки истории культуры славян. – М., 1996.

17.Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. – М., 1989

18.Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне VI-ХII вв.). – М., 1991.

19.Раннефеодальные государства на Балканах VI- ХII вв. – М., 1985.

20.Фрейденберг М.М. Дубровник и Османская империя. – М., 1989.

21.Фрейдзон В.И. История Хорватии. Краткий очерк с древнейших времен до образования республики (1991 г.). – СПб., 2001.

22.Чрня З. История хорватской культуры. – Загреб, 1965.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Західні слов’яни в добу раннього середньовіччя (VІІ-ХІІ ст.)

Тема 4. Чеська держава Пржемисловичів у ІХ-ХІІ ст.

1. Характеристика джерел.

2. Велика Моравія та зародження чеської державності.

3. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Чехії у Х-ХІІ ст.

4. Внутрішня й зовнішня політика Пржемисловичів.

5. Поширення християнства та організація церковно-релігійного життя.

6. Розвиток культури.

Основна література

1.Жития Кирилла и Мефодия. – М., София, 1986.

2.Источниковедение истории южных и западных (феодальный период) /Отв. ред. Л.П.Лаптева. – М., 1999.

3.Козьма Пражский. Чешская хроника / Вступ. статья, пер. и коммент. Б.Н.Флори.– М., 1962.

4.Сказания о начале славянской письменности / Вступ. статья, пер. и коммент. Б.Н.Флори. – М., 1981.

5.Сказания о начале Чешского государства в древнерусской письменности / Вступ. статья, пер. и коммент. А.И.Рогова. – М., 1970.

6.Хрестоматия по истории южных и западных славян /Отв. ред. Н.М. Фрейденберг. – Мн., 1987.- Т.І

7.Ванечек В. История государства и права Чехословакии. – М., 1981.

8.Великая Моравия, её историческое и культурное значение: Сб. статей. – М., 1985.

9.Власто А.П. Запровадження християнства у слов’ян: Вступ до середньовічної історії слов’янства. – К., 2004.

10.Гваньїні О. Стисла історія Богемії // Хроніка 2000. – К., 1999. – Вип. 25-26. – Ч. І. – С. 32-42.

11.История Чехии / Под ред. В.И.Пичеты. – М., 1947.

12.История Чехословакии: В 3 т. – М., 1956-1960. – Т.1.

13.Краткая история Чехословакии: С древнейших времен до наших дней .– М., 1988.

14.Лаптева Л.П. Письменные источники по истории Чехии периода феодализма (до 1848 г.). - М., 1985.

15.Лаптева Л.П. История Чехии периода феодализма (V – середина XVII в.). - М., 1993.

16.Лесны И. О недугах сильных мира сего (Властелины мира глазами невролога): В 2 т. – Прага, 1990.- Т.1-2.

17.Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси. – М., 1988.

18.Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне VI-XII вв.) - М., 1991.

19.Раннефеодальные славянские государства и народности (проблемы идеологии и культуры). – София, 1991.

20.Томк В. История Чешского королевства: В 8 т. – СПб., 1889.

21.Уханова Е.В. У истоков славянской письменности. – М., 1998.

22.Флоря Б.Н. Отношение государства и церкви у восточных и западных славян (Эпоха средневековья). – М., 1992.

23.Флоря Б.Н. Исследования по истории Церкви. Древнерусское и славянское Средневековье. – М., 2007.

24.Формирование раннефеодальных славянских народностей. – М., 1991.

25.Этносоциальная и политическая структура раннефеодальных славянских государств и народностей – М., 1987.

26.Чорней П., Покорны Й. Краткая история Чешских земель до 2004 года. – Прага, 2006.

Тема 5. Польська держава Пястів у Х-ХІІ ст.

1.Характеристика джерел.

2.Зародження польської державності.

3.Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Польщі у Х – ХІІ ст.

4.Внутрішня й зовнішня політика Пястів

5.Прийняття християнства та організація церковно-релігійного життя.

6.Розвиток культури.

Основна література

1.Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских. – М., 1961.

2.Источниковедение истории южных и западных (феодальный период) /Отв. ред. Л.П.Лаптева. – М., 1999.

3.Хрестоматия по истории южных и западных славян /Отв. ред. Н.М. Фрейденберг. – Мн., 1987 - Т.І.

4.Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы / Под ред. В.М.Корецкого. – М., 1961.

5.Бардах Ю., Леснодорский Б., Пиетрчак М. История государства и права Польши. – М., 1980.

6.«Велика хроника» о Польше, Руси и их соседях ХІ-ХІІІ вв. – М., 1987.

7.Власто А.П. Запровадження християнства у слов’ян: Вступ до середньовічної історії слов’янства. – К., 2004.

8.Головко А.Б. Древняя Русь и Польша в политических взаимоотношениях Х – первой трети ХІІІ вв. – К., 1988.

9.Дыбковская А., Жарын М., Жарын Я. История Польши с древнейших времен до наших дней. – Варшава, 1995.

10.Зашкільняк Л.О., Крикун М.Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. – Л., 2002.

11.История Европы: В 8 т. – М., 1992. – Т.2; М., 1993. – Т.3.

12.История Польши: В 3 т. – М., 1954-1958. – Т.1.

13.История Польши. – М., 2002.

14.Королюк В.Д. Древнепольское государство. – М., 1957.

15.Краткая история Польши: С древнейших времен до наших дней. – М., 1993.

16.Общественная мысль славянских народов в эпоху раннего Средневековья. – М., 2005.

17.Очерки истории культуры славян. – М., 1996.

18.Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси. – М., 1988.

19.Похилевич Д.Л. Польща в добу феодалізму. – Л., 1965.

20.Правители Европы. – Одесса, 1998.

21.Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья.- М., 1982.

22.Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне VI-XII вв.) - М., 1991.

23.Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. – М., 1995

24.Щавелева Н.И. Польские латиноязычные средневековые источники. – М., 1990.

Тема 6. Полабські та поморські слов’яни у VІІІ-ХІІ ст.

1. Характеристика джерел.

2. Ареал розселення полабсько-прибалтійських слов’ян.

3. Територіально-політична та економічна структура слов’янського суспільства. Вендська держава.

4. Боротьба полабсько-прибалтійських слов’ян проти німецької експансії.

5. Розвиток культури.

Основна література

1.Видукинд Корвейский. Деяния саксов. – М., 1975.

2.Гельмольд. Славянская хроника. – М., 1963.

3.Источниковедение истории южных и западных славян (феодальный период) /Отв. ред. Л.П.Лаптева. – М.,1999.

4.Титмар Мерзебургский. Хроника: В 8 т. – М., 2005.

5.Хрестоматия по истории южных и западных славян /Отв. ред. М.М. Фрейденберг. – Мн., 1987. – Т.І.

6.Хрестоматія з історії середніх віків / За ред. М.П.Граціанського, І.С.Сказкіна. – К., 1951-1952.- Т.1-2.

7.Власто А.П. Запровадження християнства у слов’ян: Вступ до середньовічної історії слов’янства. – К., 2004.

8.Гладкий В.Д. Славянский мир: I – XVI века: Энциклопедический словарь. – М., 2001.

9.Гулак М. Правові відносини поморських слов’ян. – К., 1997.

10.Королюк В.Д. Славяне и восточные романцы в эпоху раннего средневековья. – М., 1985.

11.Лужицькі серби: Посібник з народознавства. – Л., 1997.

12.Любавский М. История западных славян (прибалтийских, чехов и поляков). – М., 1918.

13.Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси. – М., 1988.

14.Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. – М., 1989.

15.Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне VI-XII вв.) - М., 1991.

16.Ронин В.К. Славянская знать и западные миссионеры в Центральной Европе // Средние века. – 1993. – Вып. 56. – С. 118-135.

17.Рудь М.О. До питання про генезис міст у полабсько-прибалтійських слов’ян в епоху раннього середньовіччя // Вісник КДУ. – Історичні науки. – 1990. – Вип. 32. – С. 70-76.

18.Саливон А.Н. Ободриты. Некоторые вопросы общественно- политического строя // Сов. славяноведение. – 1981. - № 4. – С. 49-61.

19.Саливон А.Н. Вильцы-лютичи // Сов.славяноведение. – 1983. - № 2. – С. 49-58.

20.Санчук Г.Э. Полабские славяне и Германия в 20-30-е годы Х века // Славяне в эпоху феодализма. - М., 1978. – С. 164-173.

21.Херрман Й. Общество у германских и славянских племен и народностей между Рейном и Одером в VIII-XI вв. // Вопросы истории.–1987.- № 9. – С. 68-85.

22.Этносоциальная структура раннефеодальных славянских государств и народностей. - М., 1987.

Самостійна робота студентів оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів.

Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання ними як окремих тем програми курсу «Історія західних та південних слов’ян (давня та середньовічна доба)» в цілому, так і деяких розділів тем, написання рефератів, підготовка реферативних матеріалів з наукових публікацій по важливих проблемах даної навчальної дисципліни. При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці можуть підлягати: самостійне опрацювання тем загалом чи окремих питань, написання та публічний захист рефератів, підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів. Написання студентами рефератів є обов’язковою формою самостійної роботи. В процесі підготовки реферату студент отримує навички самостійної роботи з джерелами та літературою, вміння аналізувати та узагальнювати різні точки зору, висловлювати свої погляди на існуючі проблеми. Під час роботи слід виділити кілька етапів: вибір теми та пошук необхідної літератури, вивчення зібраних матеріалів, написання реферату і захист його на семінарі чи в індивідуальній співбесіді з викладачем. Після вибору та осмислення теми, яка зацікавила студента, необхідно отримати консультацію викладача щодо складання попереднього плану та вибору тематичної літератури. Ознайомлення з літературою є дуже відповідальним етапом роботи над рефератом, оскільки намагання об’єктивно осмислити різні погляди вимагає критичного ставлення до джерел, глибокої розумової праці. Після опрацювання аналітичного матеріалу складається план, що включає три-чотири питання, які розкривають зміст теми. Найважливіші вимоги до реферату – змістовність, логічна послідовність, органічний зв’язок викладу окремих питань. Після розкриття кожного питання плану обов’язково робляться висновки, а після розгляду всієї теми робиться грунтовний загальний висновок. Всі теоретичні положення і висновки мають бути аргументовані з посиланням на джерела. Наприкінці реферату подається список використаних джерел та літератури в алфавітному порядку. Обсяг реферату до 15-20 рукописних сторінок. На титульній сторінці вказують назву навчального закладу, факультет, кафедру, тему роботи, прізвище, ім’я, по батькові студента, курс, групу, а також прізвище та ініціали викладача, який керує виконанням роботи. На наступній сторінці розміщують план. Сторінки обов’язково нумерують.

Критерії оцінювання реферату:

 • глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція 9-10 балів;

 • обґрунтоване розкриття проблеми 7-8 балів;

 • тема розкрита неповно 5-6 балів;

 • реферат суто компілятивного рівня 3-4 бали;

 • розкритий лише окремий аспект 1-2 бали;

 • реферат не зарахований 0 балів.

Критеріями оцінки при виконанні письмових завдань можуть бути:

- повнота розкриття питання;

- цілісність, систематичність, логічна послідовність;

- вміння формулювати висновки;

- акуратність оформлення письмової роботи;

- підготовка матеріалу в рукописному варіанті.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Проценко Ніна Федорівна, викладач правових дисциплін, спеціаліст вищої категорії Унавчально-методичному посібнику висвітлюються комплексно питання про закон

  Закон
  У навчально-методичному посібнику висвітлюються комплексно питання про закони правильного мислення, ідеї і проблеми формальної логіки, показано зв'язок з практикою судового пізнання, форми і способи мислення для тих хто вчиться правильно
 2. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" І "магістр") (1)

  Документ
  Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.
 3. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" І "магістр") (2)

  Документ
  Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.
 4. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

  Документ
  1. Ці Критерії визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних досягнень учнів (вихованців) (далі - учні) у системі загальної середньої освіти та встановлюють відповідність між вимогами до знань, умінь і навичок учнів та
 5. В. О. Кодін конспект лекцій з дисципліни «Основи реконструкції історичних міст» для студентів 5 курсу професійного напрямку 060102-«Архітектура» Харків хнамг 2008 В. О. Кодін. Конспект

  Конспект
  В.О.Кодін. Конспект лекцій з дисципліни «Основи реконструкції історичних міст» для студентів 5 курсу архітектурного напрямку 6.060102-«Архітектура» - Харків : ХНАМГ , 2008- 64 с.

Другие похожие документы..