Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат диссертации'
Защита состоится « » « » 2009 года в часов на заседании Диссертационного совета Д 047.005.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктор...полностью>>
'Решение'
1. Поручить администрации муниципального района «Дульдургинский район» разработать и представить на утверждение Совета муниципального района «Дульдур...полностью>>
'Документ'
Если положениями устава предусмотрено право подписи официальных документов 2-мя лицами (например, настоятелем и казначеем), то письмо подписывается у...полностью>>
'Урок'
способствовать развитию у учащихся логического мышления, умения анализировать и сравнивать, работать с дополнительной информацией, мультимедийной пре...полностью>>

Висновки до І розділу

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

З М І С Т

ВСТУП.............................................................................................................

4

РОЗДІЛ І

МІСЦЕ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ В ПОДАТКОВІЙ

СИСТЕМІ УКРАЇНИ...............................................................................

12

1.1.Зміст та склад податкової системи України...........................................

12

1.2. Непрямі податки як елемент податкової системи.................................

22

1.3. Особливості непрямих податків. Їх співвідношення з прямим

оподаткуванням........................................................................................

27

1.4. Форми непрямих податків.......................................................................

34

ВИСНОВКИ ДО І РОЗДІЛУ.......................................................................

47

РОЗДІЛ ІІ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКУ

НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ.........................................................................

52

2.1. Основні елементи правового механізму

податку на додану вартість.....................................................................

52

2.1.1. Поняття податку на додану вартість....................................................

52

2.1.2. Платник податку на додану вартість...................................................

55

2.1.3. Об’єкт оподаткування щодо податку на додану вартість..................

63

2.1.4. Визначення ставки податку на додану вартість.................................

75

2.2. Додаткові елементи правового механізму податку на

додану вартість........................................................................................

78

2.2.1. Пільги щодо податку на додану вартість............................................

79

2.2.2. Обрахування податку на додану вартість...........................................

85

2.2.3. Дата виникнення податкового обов’язку та сплати податку

на додану вартість.................................................................................

90

2.2.4. Надходження коштів від податку на додану вартість.......................

95

2.2.5. Інші додаткові елементи правового механізму податку

на додану вартість.................................................................................

96

ВИСНОВКИ ДО ІІ РОЗДІЛУ.....................................................................

103

РОЗДІЛ ІІІ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ ............................

110

3.1. Основні елементи правового механізму акцизного збору....................

110

3.1.1. Поняття акцизного збору......................................................................

110

3.1.2. Платник акцизного збору......................................................................

118

3.1.3. Об’єкт оподаткування акцизного збору..............................................

128

3.1.4. Ставки акцизного збору........................................................................

134

3.1. Додаткові елементи правового механізму акцизного збору ..............

137

3.2.1. Пільги щодо акцизного збору..............................................................

138

3.2.2. Розрахунок та перерахування акцизного збору..................................

144

3.2.3. Сплата акцизного збору. Акцизні марки.............................................

145

ВИСНОВКИ ДО ІІІ РОЗДІЛУ....................................................................

151

ВИСНОВКИ....................................................................................................

158

ДОДАТКИ.......................................................................................................

170

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..................................................

178

Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте /search.html

ВСТУП

Актуальність дослідження теми.

Виражаючи інтереси суспільства в різних сферах життєдіяльності, держава будує відповідну політику – економічну, соціальну, правову тощо. Одним із засобів взаємодії об’єкта і суб’єкта при досягненні завдань державного регулювання є поєднання соціально-економічних процесів, розвиток фінансово-кредитного механізму. Фінансова система охоплює відносини щодо накопичення і використання фінансових ресурсів держави – бюджету і позабюджетних фондів. Головним джерелом формування державних доходів є податки. Саме тому на сучасному етапі податкові реформи і перетворення займають головне місце в процесах удосконалення ринкових відносин. З цього погляду великого значення набуває процес перебудови податкової системи України, аналіз особливостей правового регулювання податків та зборів.

Сьогодні в Україні діє система оподаткування із деякими необгрунтованими податками, які характеризуються низькою економічною результативністю. Саме тому існуюча податкова система вимагає суттєвого реформування, кардинальної заміни окремих елементів діючих податкових механізмів.

Ефективна система оподаткування – це невід’ємна частина економічного комплексу будь-якої сучасної держави. Податки – не лише головне джерело надходжень до бюджетів, але й потужний регулятор. Вони виступають гарантом соціального захисту громадян і створюють матеріальну основу суверенітету держави та місцевого самоврядування. У даній роботі основна увага приділяється аналізу особливостей правового регулювання непрямих податків в Україні. Це коло фінансово-правових відносин довгий час залишалось недослідженим. Тільки з початку 50-х років намітилися зрушення в цій сфері. Вони пов’язані з появою комплексних досліджень С.Д. Ципкіна, М.І. Піскотіна, Є.А. Ровинського.

До недавнього часу питання, які торкалися аналізу особливостей правового регулювання податків в Україні, залишались поза увагою наукових інтересів вчених України, Російської Федерації. Починаючи з 1992 року з’являються видання, що охоплюють або підходять впритул до даних проблем. Треба звернути увагу на той факт, що неможливо уявити аналіз практично будь-якого питання без екскурсу до фундаментальних праць І. Горлова, А. Гурьєва, С. Іловайського, О. Ісаєва, Ф. Лассаля, В. Лебедєва, Д. Львова, Ф. Нітті, І. Озерова, І. Патлаєвського, К. Рау, Д. Селигмана, А. Сміта, І. Тарасова, М. Тургенєва, Л. Ходського, І.  Янжула та інших.

Значний внесок в розвиток теорії і практики оподаткування зробили радянські вчені Безчеревних В.В., Мар’яхін Г.Л., Піскотін М.І., Ровинський Є.А., Смірнов А.П., Ципкін С.Д. Але багато в чому їх праці торкаються аналізу фінансового права в цілому і припадають на період 1950-х-1970-х років.

На формування тенденцій і напрямків даної дисертаційної роботи беззаперечний вплив мали праці і публікації вчених Російської Федерації:
Бризгаліна О.В., Горбунової О.М., Грачової О.Ю., Гурєєва В.І., Жданова О.О., Карасьової М.В., Козиріна О.М., Крохіної Ю.О., Куфакової Н.А., Кучерова І.І., Міщерякової О.В., Окуньової Л.П., Пепеляєва С.Г., Петрової Г.В., Пушкарьової В.М., Родіонової В.М., Хімічевої Н.І., Черніка Д.Г. та інших. Серед досліджень українських авторів необхідно відзначити праці Бекерської Д.А., Воронової Л.К., Воротіної Н.В., Геги П.Т., Долі Л.М., Кадькаленка С.Т., Кучерявенка М.П., Пацурківського П.С., Федосова В.М. та інших.

Але проблема правового регулювання непрямих податків не знайшла достатнього відображення в наукових розробках. Однією з причин цього є те, що податок на додану вартість було введено в Україні лише на початку 90-х років. Тоді ж відбулося формування акцизного збору. Весь період існування цих податків характеризується деталізацією та уточненням їх законодавчого регулювання і лише зараз цей процес досягає певної завершеності. Саме тому, практично, більшість видань з галузі податкового права представлені підручниками і навчально-методичними посібниками, що змушує дисертанта досить часто використовувати посилання на ці видання, полемізувати з їх авторами. Теоретичні ж дослідження, на жаль, є винятком. В цілому, теоретичні проблеми правового регулювання непрямих податків, в порівнянні з іншими питаннями, аналізувались неповно. В окремих напрямках сформувалися спірні судження, а ряд важливих проблем залишився поза увагою дослідників.

При розгляді питань, які складають предмет дисертаційного дослідження, ми вважаємо за необхідне використати матеріал, що характеризує ситуацію не тільки в Україні. Підлягають розгляду процеси і тенденції, які відбуваються в Російській Федерації, інших державах. Здійснена спроба провести комплексний аналіз, порівняти процеси, зробити деякі прогнози. З приводу цього ми вважаємо за необхідно звернути увагу на головну мету дослідження. Показово, що найчастіше сьогодні аналізується податкова система взагалі. Дослідження особливостей правового механізму окремих різновидів, складових податкової системи немає, а робити це вельми необхідно. Різні за змістом типи податків потребують специфічної форми правового регулювання, породжують неоднакові правові наслідки. Наприклад, прибуткові та майнові податки потребують деталізації специфічних, властивих лише їм, положень (майнових кадастрів, закріплення складу витрат тощо). Виходячи з цього, сьогодні особливо важливо здійснити комплексні дослідження окремих інститутів Особливої частини податкового права, які об’єднують однотипні податки (майнові, прибуткові, непрямі). Ми вважаємо, що дослідження інституту непрямого оподаткування є своєчасним та важливим.

Може скластися уява, що більш доцільно піти шляхом аналізу окремих податків – наприклад, податку на додану вартість. Не викликає сумніву, що можна і навіть потрібно це зробити – проблем, що потребують наукового узагальнення в цьому напрямку багато. Але переходити до розгляду окремих податків без узагальнення типових інституційних положень Особливої частини, на наш погляд, неможливо. Окремі дослідження податку на додану вартість чи акцизного збору – це наукове майбутнє, хотілося б сподіватися – найближче.

Таким чином, дослідження основних проблем правового регулювання непрямих податків в Україні має важливе теоретичне і практичне значення. На жаль, адекватного теоретичного аналізу правових механізмів цих податків немає і саме це стало підставою для вибору теми дисертаційного дослідження. Тому, ми вважаємо за доцільне узагальнити накопичений теоретичний і практичний матеріал, обгрунтувати на цій основі висновки, положення, рекомендації, викладені в даній дисертації.

Зв‘язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертація виконана згідно комплексної цільової програми “Удосконалення господарських відносин в умовах ринкової економіки”(економіко-правовий аспект) № 0186.0.070869.

Мета і задачі дисертаційного дослідження

Метою дослідження є комплексна розробка основних положень, що визначають правову природу непрямих податків, механізми їх дії і застосування; рішення на новій концептуальній основі дискусійних, спірних питань, що стосуються регулювання відносин, які склалися в галузі оподаткування.

У відповідності з вказаною метою дисертаційного дослідження в роботі поставлені такі задачі:

 • аналіз чинної системи податкового законодавства України, її недоліків і напрямків удосконалення;

 • вивчення зарубіжного досвіду формування і функціонування податкового законодавства і обгрунтування можливостей його використання;

 • розкриття змісту податкової системи та особливостей функціонування в ній непрямих податків;

 • аналіз особливостей правового регулювання непрямих податків в Україні;

 • розгляд сутності і особливостей основних та додаткових елементів правового механізму непрямих податків;

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складають основу непрямого оподаткування та правові норми, які регулюють справляння непрямих податків, що діють на території України (податку на додану вартість та акцизного збору). Джерельну базу дослідження складають закони України, постанови Верховної Ради України, Укази Президента України, законодавчі акти Кабінету Міністрів України, акти Державної Податкової Адміністрації та практика їх застосування, проекти законодавчих актів, публікації періодичних видань, довідкова література, статистичні матеріали. Нами було проаналізовано законодавство України, нормативна база ряду зарубіжних країн та проведено порівняльний аналіз окремих аспектів законодавства України й Російської Федерації з питань непрямого оподаткування.

В процесі дослідження було використано не лише юридичну, але й економічну літературу, в якій розглядаються проблеми правового регулювання справляння податків та зборів.

Предметом дослідження є теоретичні та методологічні проблеми правового регулювання непрямих податків в Україні – податку на додану вартість та акцизного збору, визначено їх місце в податковій системі України. Робиться це на підставі формування загальних основ дослідження, відповідно до аналізу механізму податку, його елементів.

Методи дослідження складають сучасні методи наукового пізнання. Загальнонауковий діалектичний метод пізнання виступає основним у цій системі. На базі цього проблеми, що вирішуються в дисертації, розглядаються в єдності їх соціального змісту і юридичної форми. Невід’ємним доповненням цього методу є системний підхід, що дозволив визначити проблемні питання правового регулювання податкової системи України, шляхи її удосконалення. Компаративний метод використовувався при узагальненні зарубіжного досвіду у галузі оподаткування, формуванні висновків щодо його застосування у вітчизняній практиці. Порівняльно-правовий метод застосовувався при проведенні аналізу непрямих податків України, Російської Федерації, держав з розвинутою ринковою економікою. За допомогою історико-правового методу було проаналізовано становлення системи оподаткування, розглянуті непрямі податки в процесі розвитку, їх динаміки та функціонування.

У дисертаційному дослідженні, поряд з працями з фінансового права, використані також роботи з економічної теорії, конкретної економіки, галузевих правових наук. Дослідження ув’язано з проблемами, що стоять перед юридичною наукою та витікають із Конституції України.

Положення і висновки дисертації базуються на Конституції України, аналізі чинного законодавства України, інших нормативно-правових актів органів державної податкової адміністрації. При написанні дисертації було проаналізовано законодавство про податки протягом ХІХ-ХХ століть, дореволюційні видання вчених - фінансистів, радянських науковців, а також дослідження сучасних вчених. Це дозволило зробити узагальнюючі висновки на основі всебічного дослідження проблем як у просторі, так і в часі.

Наукова новизна роботи визначається вибором недостатньо вивченої теми, необхідністю адекватного теоретичного аналізу правових механізмів непрямих податків, і є першою в Україні спробою комплексного дослідження інституту непрямого оподаткування. Здійснено поглиблений аналіз правових норм, що регулюють податкову систему України та непрямі податки. Елементи новизни полягають в:

 1. Вперше за прикладом податку на додану вартість визначено співвідношення між законами, які регулюють сплату податку, і підзаконними актами, що деталізують процедуру обчислення і сплати податку.

 2. Вперше обгрунтована необхідність розмежування прямих та непрямих податків на рівні загального податкового закону та запропоновані шляхи вирішення цієї проблеми.

 3. У новому аспекті висвітлена необхідність закріплення першою статтею законодавчого акта положення, що регулює справляння відповідного податку.

 4. Вперше обгрунтована позиція щодо закріплення ставок податку на додану вартість на двох рівнях: базовому (чи загальному) та пільговому.

 5. По - новому здійснено підхід до характеристики акцизного платежу як сукупності акцизного податку та акцизного збору.

 6. Вперше запропоновано підхід щодо удосконалення загальних підстав визначення підакцизних товарів шляхом деталізації змісту монопольних та високорентабельних.

 7. Обгрунтована доцільність використання терміна "податкова система" замість терміна "оподаткування".

 8. По - новому обгрунтована необхідність закріплення родового поняття податкового агента в загальному податковому акті та відповідних специфічних визначень податкових агентів в спеціальних податкових законодавчих актах.

 9. Автором запропоновано варіант проекту Закону України "Про акциз".

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати мають як науково-теоретичне, так і практично-прикладне значення. В сфері науково-дослідницької діяльності матеріали дисертації можуть бути використані для подальшої розробки загальних проблем інституту податкового права. У правотворчій діяльності як результат дослідження сформульовано зміни та доповнення, які пропонуються для внесення в Закони України "Про систему оподаткування," "Про податок на додану вартість," до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір". Висновки та пропозиції, що містяться в дисертації, можуть бути використані в ході підготовки Податкового кодексу України (значною мірою з питань Особливої частини і, в ряді випадків, – з проблем Загальної частини) і податкових законів. В правоохоронній сфері – вирішення суперечностей нормативно-правового регулювання оподаткування щодо непрямих податків. В правозастосовчій діяльності – одержані висновки дозволять удосконалити особливості функціонування непрямих податків. В навчальному процесі – матеріали дисертації можуть бути використані в ході підготовки відповідних підручників та навчальних посібників з курсів “Податкового права” та “Фінансового права,” в навчальному процесі Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (в курсі "Фінансове право", спеціальних курсах) та інших навчальних закладів.

Апробація, реалізація та публікація результатів дослідження. Дисертація виконана і обговорена на кафедрі фінансового права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Основні положення та теоретичні висновки дисертації оприлюднені на: науково-практичній конференції “Українське адміністративне право: актуальні проблеми реформування” у місті Суми (25-27 травня 2000 р.); науково-практичній конференції “Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення” у місті Ірпінь (1-2 грудня 2000р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених “Актуальні проблеми формування правової держави в Україні” у місті Харків (27 грудня 2000 р.).

Основні складові дисертації викладені в статтях, виданих автором самостійно (в 1999 та 2000 роках). Головні положення дисертації і висновки висвітлені в 3 наукових публікаціях загальним обсягом більше 4,2 д.а.

Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте /search.html

ВИСНОВКИ

Виходячи з того, що головним джерелом формування доходної частини бюджетів в Україні є податки, питання правового регулювання оподаткування відносяться до найбільш актуальних в економічному і правовому змісті.

Для поповнення доходів бюджетів в сучасній державі використовуються і інші види надходжень. Серед доходних надходжень бюджетів різного рівня визначається велика група обов’язкових платежів. В деяких випадках всі надходження від цих платежів розглядають як податкові, але треба проводити чітке розмежування між їх правовою та законодавчою природою. Деякі надходження взагалі лише застосовуються лише через систему податків та зборів (збори соціального характеру: збір на обов’язкове пенсійне страхування, різновиди ринкових зборів тощо), хоча не є податками за змістом.

За своїм значенням і обсягом на перше місце серед них виступають податки. Обов’язковий характер податкового вилучення забезпечує стійке надходження коштів до доходної частини бюджету. Це положення знаходить своє закріплення на конституційному рівні щодо сплати податків як обов’язку громадян і, відповідно до цього, податкові платежі в системі обов’язкових платежів базуються на безумовному обов’язку платника податків та не мають конфіскаційного чи штрафного характеру.

Будь-який податок включає законодавче закріплення ряду обов’язкових елементів – платника, об’єкта, ставки, та додаткових – пільги, порядок нарахування та сплати податку. До системи основних елементів правового механізму податку має сенс додати ще один, з якого треба починати розгляд цієї підсистеми. Це повинно бути принципове, загальне визначення податку, який аналізується, і в ньому має бути наведена типологізація певного податку, його характер, закладені підстави для характеристики змісту основних та додаткових елементів. Система додаткових елементів правового механізму податку повинна починатися з аналізу податкових пільг. По-перше, в деяких випадках, податкові пільги характеризуються як один із основних елементів податкового механізму і іноді складно уявити податок без існуючої системи пільг. По-друге, за рахунок їх застосування можна фактично зовсім припинити сплату податку, що значно змінить зміст податкового обов’язку платника і при цьому дасть змогу ставити питання про певну відсутність податку.

Фактично сукупність податків, зборів та платежів і утворюють податкову систему держави. При цьому мова йдеться про характеристику податкової системи України у вузькому значенні, тоді як ця система в широкому розумінні буде охоплювати всі інститути, які пов’язані із встановленням, справлянням та відповідними формами контролю щодо сплати податків. Поняття податкової системи не є виключно категорією податкового права, а має певне, комплексне, кордонне положення на стику бюджетного та податкового права. З одного боку, податкове право регулює відносини тільки з приводу надходження коштів до доходної частини бюджетів, але з іншого боку, це фактично і є відносини формування доходної частини бюджетів, які охоплюються бюджетним правом.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Висновки до першого розділу

  Документ
  Актуальність теми. Політичні, економічні і соціальні перетворення, які відбуваються сьогодні в нашій державі, роблять нагальною проблему оновлення та вдосконалення законодавства, особливо кодифікацій та різноманітних систематизацій правових актів.
 2. Методика диференційованого навчання 27 > Результати дослідницько-експериментальної роботи 32 Висновки до другого розділу 36

  Документ
  В сучасних умовах про необхідність диференціації навчання говорять дуже часто. Будь-який педагог, навіть і не новатор, знає це слово. Словосполучення “індивідуалізація та диференціація навчання” міцно увійшло до лексикону педагогів.
 3. Рекомендації щодо застосування запропонованої моделі Висновки до другого розділу

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Досягнення якісно нового стану сучасного суспільства неможливе без кардинального підвищення рівня та удосконалення процесу підготовки фахівців в системі вищої освіти.
 4. До виконання розділу (1)

  Документ
  Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» у дипломних проектах (роботах) ОКР «спеціаліст» усіх форм навчання факультетів РТ, ЕТ, ТКВТ, АКТ /Упоряд.
 5. До виконання розділу (2)

  Документ
  Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» у дипломних проектах (роботах) ОКР «спеціаліст» усіх форм навчання факультетів РТ, ЕТ, ТКВТ, АКТ /Упоряд.
 6. Висновки до І розділу 92

  Документ
  Актуальність теми. Виникнення та розвиток права первинно пов’язані з визріванням і конкуренцією численних та різноманітних соціальних інтересів і потреб, в тому числі, з прагненням соціуму, індивідів до справедливості, гармонії та

Другие похожие документы..