Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические рекомендации'
Особенности рассмотрения аттестационными комиссиями вопросов, связанных с соблюдением требований к служебному поведению государственных служащих и ур...полностью>>
'Документ'
Авторские материалы принимаются до 31 октября 2011 г. Материалы статей (докладов) и информационные карты участников просим направлять в электронном в...полностью>>
'Документ'
Данная глава вводит проектный цикл, описывает его этапы и объясняет его роль в управлении техническим содействием. В главе содержится логическое обосн...полностью>>
'Документ'
1.1. Настоящие нормы устанавливают методику расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Нормы до...полностью>>

Закони маси

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Психологічний портрет вождя

Погляди теоретиків психології мас на фігуру вождя не у всьому збігаються. Так, точку зору Г. Тарда щодо вождів умовно можна назвати «елітаристською». Він, багато в чому, потрібно традиції, закладені Томасом Карлейлем, який вважав вождів і, взагалі, людей видатних «героями духу», тобто особистостями, які володіють будь-якими винятковими якостями: талантом, інтелектом, непохитною волею, силою духу, відвагою тощо. (Карлейль Т., 1994). Отже, вожді - це еліта, краща частина людства, його гордість і вище досягнення.

М. Тард також поділяє суспільство на еліту й маси. Еліту, на його думку, відрізняє здатність до творчості й нездатність до наслідування. Маси ж, навпаки, - здатні лише до наслідування й нездатні до творчості. Тому маси, немов діти батькові, наслідують і підкорюються еліті - вождям. Суспільство своїм розвитком, прогресом зобов'язане саме вождям. Вони, тобто видатні особистості, створюють всі прогресивні ідеї, роблять відкриття, несуть нове, небувале раніше, впроваджують нововведення у маси. Таким чином, розвиваючись самі, вони розвивають, підтягують до свого рівня іншу частину суспільства, яка їм беззастережно наслідує, підкорюється. В результаті вождь і маси стають надто схожими один на одного. Звідси випливає, що основним способом існування мас є імітація, наслідування своєму вождеві або групі вождів. Імітація й наслідування в той же час виступають і формою вселяння, тому що за допомогою цього механізму здійснюється вплив вождя.

Вождь, на думку Тарда, - організуюче, цементуюче ядро маси, він - її центр. Для того, щоб вселяння за допомогою імітації відбувалося більш успішно, необхідне вожді другого плану, що виступають у якості опоседкованої ланки між верховним вождем і масою. Суспільство, отже, з'являється у вигляді піраміди, вершину якої займає головний вождь, нижче перебуває група вождів-посередників, а основу творять маси.

Логіка існування маси діє за простою схемою: вождь задає зразок, який відразу підхоплюється, імітується, поширюється. Винятково важливу роль тут відіграють засоби масової інформації, особливо сучасні. В результаті відбувається стереотипізація поведінки тисяч і навіть мільйонів людей. Виникає одностайність думок, почуттів і вірувань, запозичених у вождя.

Оскільки особистість вождя починає займати те саме, центральне, місце в психічному житті великої кількості людей, і, таким чином, виявляється як би розтиражованою у тисячах або навіть мільйонах екземплярів, остільки виникає враження про те, що існує «колективна свідомість», як його називає Е. Дюркгейм, або «душу маси», про що говорить Г. Лебон. Насправді ж, думає Тард, існує лише одна душа й одна свідомість - це душа й свідомість вождя, розмножені в масі. Маса - це тысячоликий вождь, незліченні його реплікації, його дзеркальні відображення. У цьому, на думку Тарда, і полягає таємничий і загадковий феномен колективної психіки. Душу вождя, його образ, відбитий у душі кожного члена маси, - це і є колективна душа.

Окрім того, Тард виділяє ще один аспект у фігурі вождя. Тому що вождь є організуючим початком маси, її підставою, то він же виступає і гарантом громадського порядку. Подібно тому, як в індивідуальній психіці порядок підтримується завдяки наявності в ній організуючого центра у вигляді «Я», або свідомості, у психіці маси порядок забезпечує свідомість вождя, що тим самим виступає у якості соціального «Я» маси. Тому порядок у суспільстві прямо залежить від вождя.

Трохи іншої точки зору на фігуру й роль вождя підтримує Г. Лебон. Щирі вожді, на його думку, люди особливого складу. Вони, як правило, усвідомлюють себе як місіонерів, покликаних ощасливити увесь світ, все людство. Тому сила вождя - у тій ідеї, який він заразився й фанатичним прихильником якої він став, - будь-яка ідея: релігійна, соціальна, політична. Переконаність вождя в істинності й величі ідеї, рабом якого він є, настільки глибока, що він сліпий і глухий до будь-яких доводів розуму. Він, взагалі, втрачає здатність відчувати й сприймати реальність. Тому справжні вожді - це люди із психічними відхиленнями, психопати. Характеризуючи їх, Лебон використовує такі визначення як «напівбожевільні», «невротизовані», «на грані божевілля».

Цікаво відзначити, що й американський філософ і психолог Вільям Джеймс, ромірковуючи про релігійних вождів-проповідниках, висловлює таку ж думку: "Вони не знають ні в чому міри, страждають одержимістю, настирливими ідеями, вони впадають в екстаз, відчувають голос, у них бувають видіння, словом, вони дають цілу низку симптомів патологічного характеру. І, слід додати, що ці хворобливі явища у більшості випадків лише підсилюють їх релігійний авторитет" (Джеймс У., 1993, с. 17). Як бачимо, психопатичний склад особистості є характерною рисою проповідника, що сприяє пропаганді й поширенню його ідей.

Ідея, яку несе вождь, не вигадана ним самим, вона сприйнята, запозичена їм з колективних вірувань мас. Сам же вождь, взагалі, навряд чи здатний що-небудь придумати, здатний на якусь інтелектуальну творчість. Лебон спеціально підкреслює, що наявність розуму, інтелекту у вождя, скоріше, недолік, ніж перевага. Високий рівень інтелекту слугує йому перешкодою, оскільки стримують формування таких якостей як нерозсудливість, самозабуття і фанатизм. Інтелектуал, насамперед, на думку Лебона, завжди скептик і в будь-якій, навіть найблискучішій, ідеї здатний виявити ваду. А це неприпустимо для вождя. Тому йому необхідні сміливість, впертість, зашореність, настирливість, але ніяк не інтелект. Всі великі вожді, а особливо революційні, пише Лебон, були людьми обмеженими, релігійні - фанатичними безумцями віри. Звідси випливає, що розум і прозорливість - шкідливі якості для вождя, тому що ведуть до сумнівів і бездіяльності.

Вождь і маса - близнюки-брати

Вождеві необхідні інші якості, насамперед, - інстинктивне відчуття маси. Тому вождь - це не згусток інтелекту, а квінтесенція несвідомих вірувань колективної душі юрби. Вождя відрізняє особлива чутливість до сподівань, настроїв, віруванням маси. Він, - немов камертон, настроєний на звучання душі мас. Сприйнявши колективні вірування юрби, як би абсурдними й божевільними вони не були, вождь, уже у вигляді настільки ж божевільної ідеї, знову кидає їх у масу. Але колись він сам жагуче заражається цією ідеєю, підпадає під її гіпноз, так що ідеї, якими він захоплює маси, заряджені його над інтенсивною емоційністю і шаленою переконливістю. «Психопатичний суб'єкт надзвичайно сприйнятливий в емоційній сфері. Він легко піддається настирливим ідеям, легко стає одержимим. Його подання мають тенденцію негайно перетворювати у віру й дії; і якщо він знайшов нову ідею, для нього немає спокою, поки він не заявить про неї привселюдно або не втілить її в життя. "Що думати мені при цьому?» - говорить собі нормальна людина із приводу будь-якого питання; у хворобливому ж розумі питання обертається в таку форму: «Що повинен я робити в цьому випадку?» (Джеймс У., 1993, с. 28). Таким чином, вождь панує над масою, а над самим вождем панує і ним керує ідея, одна-єдина. Коли захоплений нею вождь заражає своєю переконаністю всю масу, то ідея, а з нею й вождь, знаходять необмежену владу в суспільстві. У цьому випадку вождь в очах маси стає втіленням самої ідеї. Так народжується віра у що-небудь.

Роль вождя, на думку Лебона, в тому і полягає, щоб створювати віру, що удесятиряє сили людини. Отже, віра є енергетичним зарядом маси. Тому вождь спирається не стільки на силу, хоча й на неї також, скільки на переконливість і вірування.

Зрозуміло, ідеї, що вселяються вождем, проповідують вищі, ідеальні цінності - Розум, Добро, Справедливість, Бог, Воля, Щастя. І досягнення цих ідеалів визначено або Божественним Провидінням, або історичною неминучістю, самим ходом, логікою історії. Вожді, таким чином, не тільки заражають масу вірою, але й дарують їй надію - ще одне потужне джерело соціальної енергії. Віра й надія особливо необхідні масам у наш час, коли відбуваються стрімкі соціальні зміни, внаслідок чого у людей виникає непевність у завтрашньому дні, страх перед незрозумілим, невідомим, непередбаченим майбутнім.

Оскільки для вождя немає сумнівів у тому, що його ідея є єдино можливою для досягнення щастя людей і, отже, доленосною для всього людства, остільки будь-кого, хто її не розділяє, він сприймає як ворога людства, ворога народу. І нещадно їх знищує.

У той же час, завдяки своєму фанатизму, непохитності, радикальності й нещадності до ворогів, вождь може бути нещадний і до самого себе, він здатний до самопожертви. Гоніння, переслідування роблять його ще більш переконаним і завзятим. Постраждати в ім'я тріумфу ідеалу, переконання є вищою нагородою для вождя, джерелом духовної насолоди. Тому він готовий жертвувати своїми інтересами, приватним життям, інтересами своїх близьких, родиною, здоров'ям, взагалі, своїм життям в ім'я торжества віри й ідеалу. І тим більше він готовий жертвувати життями інших людей, скільки б їх не було. Одним словом, в ім'я щастя народу вождь готовий пожертвувати життям самого народу. І, якщо вибір постає між ідеєю щастя народу й самим народом, то вождь готовий жертвувати народом в ім'я ідеї народного щастя.

Фанатизм вождя викликає відповідний фанатизм мас. Божевільна, шалена впевненість у власній правоті й у собі самому, абсолютна віра у свою непогрішність плюс готовність до самопожертвування народжують у масах замилування й безмірну повагу. Щоправда, для поваги і замилування є й більш глибоко сховані причини. Справа в тому, що, на думку Лебона, замилування маси вождем виявляється свого роду самозамилуванням. Вище вже говорилося, що вождь не видумує ідеї, він просто відбиває бажання, потреби, вірування й емоції юрби. Потім, підкоривши собі масу, вождь сам стає для неї дзеркалом, у якому маса віддзеркалює саму себе. Виходить, що маса бачить себе у вожді, а вождь бачить своє відображення у масі. І влада вождя над масою зберігається доти, доки юрба бачить себе у своєму вожді. Фрейд, говорячи про механізм ідентифікації членів маси з вождем, особливо виділяє цей аспект. Отже, захоплюючись своїм вождем, маса захоплюється самою собою. Як тільки індивіди, що утворюють масу, ідентифікуються зі своїм лідером, то тим самим вони як би привласнюють собі те замилування, яке адресують вождеві. Звідси випливає просте правило для вождя: він повинен безмірно звеличувати й любити себе, бути про себе винятково високої думки. Це необхідно не тільки йому самому, але й масі, тому що самозакоханий, величний вождь викликає любов, повагу й замилування юрби, дає їй можливість любити й поважати саму себе. Таким чином, захоплюючись вождем, маса захоплюється самою собою. І чим величнішим є вождь, тим величнішим є самовідчуття маси. Жорстокість, нещадність, кровожерливість і авторитаризм вождя є відображенням психологічної потреби маси у підвищенні своєї самооцінки.

Тому немає нічого дивного в тому, що маси постійно вимагають «сильної руки», «залізної влади», «твердого лідера», а по суті, крові, страху, терору, приниження. Це просто показник того, що маса має потребу у підвищенні своєї самооцінки, у зміцненні власної гордості. За всяку ціну, навіть парадоксальним чином, ціною індивідуального, особистого приниження. Під час панування тиранічних режимів у мас непомірно зростає почуття національної гордості, навіть винятковості, але й разом з тим кожний окремий індивід відчуває свою абсолютну незначність. «Ми» безроздільно панує над «Я».

І в цьому є ще одна приваблива для людини маси риса авторитарного правління. Позбувшись від «Я», індивід уже не несе відповідальності за свої вчинки, не приймає рішення. Тягар відповідальності за своє життя він перекладає на вождя, а сам як би знову повертається у дитинство, стає дитиною, яка ні за що не відповідає.

Ось чому найжорстокіші, нелюдські тоталітарні режими - Гітлера, Сталіна, Муссоліні, Франко, Салазара - завжди опиралися на підтримку мас, які одержували, завдяки ідентифікації зі своїм вождем, можливість відчувати себе великими, винятково всемогутніми й нещадними.

Звідси випливає дивний, на перший погляд, висновок - насильство, терор, страх використовуються вождем не для того, щоб змусити маси підкорятися. Не підходить тут і формула: жорстокість заради жорстокості, насильство заради насильства. Згідно Лебону, терор і насильство є потребою і для вождя, і для маси для відчуття власної величі. Жорстокість, у якій маси випробовують потреби, викликає в них не тільки священний жах, але й замилування, любов і обожнювання. У цьому й складається зміст терору - у роздуванні авторитету вождя, а отже, і в підвищенні самооцінки маси.

Можна зробити ще один висновок - даремно за допомогою сили змушувати маси робити те, чого вони самі несвідомо не бажають. Такі дії викличуть у них тільки ненависть і презирство. Про це писав ще Макіавелли. Влада, яка використовує тільки примус, буде сприйматися як далека і тиранічна, а тому незабаром буде скинута. І для того, щоб цього не трапилося, вождеві необхідне інтуїтивне відчуття «душі маси».

Ореол авторитету

Ще одною якістю, яка відрізняє вождя, є авторитет. Під авторитетом Лебон розуміє якийсь таємничий знак, якусь відміну або стигму, що виділяє вождя з маси. Говорячи про це вище, Макс Вебер називає його харизмою, тобто особливою благодаттю, яка заварожує людей, зачаровує, викликає замилування й гіпнотизує. Вождь, що володіє авторитетом або харизмою, діє на маси просто самим фактом свого існування.

Авторитет, згідно Лебону, може бути двох видів: авторитет посади й походження (правляча династія, шляхетне прізвище тощо) і авторитет особистості.

Але наявність авторитету - це лише півсправи, тому що його необхідно розвивати, підтримувати, постійно піклуватися про його збереження й приріст. Важливою умовою розвитку й збереження авторитету служить таємниця, що повинна огортати особистість вождя. Таємниця, у свою чергу, підтримується за допомогою соціальної дистанції, що встановлюється між вождем і масою. Вождь має бути недоступним, і тоді в атмосфері таємниці навколо особистості вождя виникають легенди. У тому числі й про те, який вождь простий, доступний, "сама людяна людина". Таємничість – найблагодатніший ґрунт для ілюзій і легенд. Тому сутність авторитету вождя у тому і полягає, щоб створювати ілюзії й перешкоджати масам бачити речі в реальному світлі. З багатьох причин, завдяки фігурі вождя, світ навколо стає ілюзорно-барвистим і емоційно-насиченим. Під впливом ілюзій авторитет вождя міцніє, стає загальновизнаним, тобто ніким не заперечується. Це є важливою умовою, оскільки, як вірно вказує Лебон: якщо заперечується авторитет – це уже не авторитет.

Але ілюзії - доля не тільки мас, а й самого вождя. Він також зачарований ними. Внаслідок цього вождь і маса утворять нерозривну єдність, заснована на поділюваних ілюзіях. У цьому ще одна причина, через яку вони потребують одне одного, оскільки авторитет - це загальні для вождя й маси ілюзії й мрії.

Ворог авторитету, особливо особистого, - невдачі й поразки. Взагалі, особистий авторитет набагато більш уразливий і тендітний, ніж авторитет династійний, заснований на сформованій традиції пошани. Тому Н. Макіавеллі радить правителям, самочинно захопившим владу, для створення особистого авторитету знищувати під корінь династію колишніх правителів. Як відомо, коли у Росії владу захоплювали більшовики на чолі з Леніним, вони повністю діяли відповідно по порад Макіавеллі.

Вождь повинен боятися невдачі, тому що вона знищує всякий авторитет. Невдаха стає посміховиськом в очах своїх учорашніх фанатичних прихильників. Маси не терплять невдах, і кумир, зазнавши поразки, викликає в них презирство й ненависть. Маси відповідають жорстокою помстою за своє раболіпство й преклоніння перед потерпілим фіаско вождем. З. Фрейд пояснює таку поведінку мас ще однією причиною. На його думку (про що вже згадувалося раніше), індивіди у масі ідентифікують себе з вождем і тому його поразку відчувають як власну. Так чи інакше, але віруючі завжди мінливі у своїх почуттях. Вчорашні ідоли й кумири підлягають самому нещадному знущанню і знищенню. Політична історія повна прикладів, що підтверджують істинність цього висновку Лебона. Сам він наводив приклади долей вождів Великої французької революції: Дантона, Демулена, Робесп'єра й інших. А от що писав в 1961 році, тобто через майже більше напівстоліття після виходу книги Лебона «Психологія соціалізму», американський письменник Сол Беллоу, характеризуючи Микиту Хрущова, радянського керівника, який зробив політичну кар'єру при Сталіні й був одним з його наближених: "Він живе із залізною необхідністю ніколи не помилятися. Людей, які помилилися, він, можливо, яскравіше всього пам'ятає лежачими в труні" (Беллоу С., 1999, с. 220).

Але оскільки ніхто, навіть великі вожді не застраховані від помилок, невдач і поразок, то особливим умінням, вірніше, мистецтвом вождя, є вміння видавати поразку за перемогу, а невдачі - за успіх. Історія авторитарних режимів на чолі з деспотичними вождями - Сталіним, Гітлером, Муссоліні, Мао й інших - є наочною ілюстрацією такого роду вмінь, коли найбільші провали й поразки видавалися за найбільші досягнення й перемоги. Для цього створювалася ціла індустрія, яка здійснювала технологію брехливої пропаганди.

Вождь, який володіє авторитетом, не повинен вдаватися до доводів розуму. Міркування, логіка й раціональність пагубні для його влади, оскільки маси не чутливі до доводів розуму. Розумні докази, аргументи припускають суперечки, сумніву, але як тільки виникає дискусія, тим самим ставиться під питання і сам авторитет вождя. Для харизматичного лідера це є зовсім неприпустимим, тому що підриває довіру маси до влади. Тому розум і інтелект нічого не дають авторитету вождя, скоріш, навпаки, віднімають його. І щодо цього, як вважає Лебон, вожді – люди, зазвичай, обмежені. Але в цьому і полягає їх сила. Інтелект завжди спрямований на з'ясування істини, він є розумовим. Маси, як і жінки, не прагнуть істини. Їм більш дорогі ілюзії, мрії, уяви. Вождь має зачаровувати не розум, а уяву мас. Іншими словами, вождь заворожує й зваблює масу як жінку. Він діє як гіпнотизер. Фрейд, аналізуючи феномен гіпнозу, зауважує, що основне завдання гіпнотизера полягає в тому, щоб створити таке заворожливе оточення, яка змусила б пацієнта закохатися в нього. Тому пацієнт, як і будь-який закоханий, втрачає волю, що дає можливість операторові-гіпнотизерові нав'язувати йому свою волю.

Те ж саме робить і вождь: він закохує масу в себе (не слід забувати, що тим самим маса одержує можливість полюбити саму себе).

Досягаючи цієї мети, вождь вдається до різного роду прийомів, щоб зробити ефектне враження. Його поява перед масою завжди перетворюється у театралізовану постанову, яка струшує уяву, що викликає емоції, порушення, переживання. Ось як описував наприкінці 50-х років виступ Фіделя Кастро англійський письменник Грем Грін: «Подібно театральній постанові, це видовище ділилося на акти. У першому - Фідель піднімався над залом, являючи собою статечну, виконану неймовірної значимості й майже нерухливу фігуру, і чи не в кожній його фразі монотонно повторювалося слово «concіencіa» (совість, свідомість). І раптом в одну мить дія перетворилася у фарс...» (Грін Г., 1999, с. 221).

Вождь, таким чином, повинен апелювати не до розуму, а до почуттів маси, тому що саме логіка почуттів, на думку Лебона, керує поведінкою народів і мас.

Хоча вождь і зваблює масу, він не прагне її обманювати. А, якщо й обманює, то несвідомо. Він, насамперед, сам перебуває під владою своєї ілюзорної ідеї, що поневолила його. Та й маса, подібно жінці, чекає від нього не правди, а обману, зваби, ілюзій. Тому, лише будучи самому захопленим своїм віруванням, вождь у стані бути й виглядати безпосереднім і захоплювати маси. Отже, лише зваблюючись і обманюючись сам, вождь здатний обманювати й зваблювати маси.

Що ж потрібно самому вождеві й навіщо він прагне панувати над масою? Крім вірування, вождем рухає ще й марнославство, бажання прославитися, жага бути відомим. Сприйнявши колективне вірування, оформивши його у вигляді ідеї, вождь пов'язує його зі своїм ім'ям, робить його авторським. У результаті виходить так, що преклоняючись перед ідеєю й вірою, маси схиляються вже перед ним, оскільки тепер він - символ віри й джерело ідеї. Прагнення прославитися й обезсмертити своє ім'я видається за прагнення прославити й обезсмертити ідею й віру. Таким чином, прославляючи ідею, вождь славить своє ім'я. Він дає його своєму навчанню, руху, своєї партії, своїм соратникам і послідовникам. «Знаменитість збирає хори, - пише в цьому зв'язку Е. Канетті. - Вона хоче чути в них своє ім'я. Це можуть бути хори мертвих, живих, або ще не живучих на цій Землі, однаково, аби тільки це були величезні хори, що вимовляють його ім'я» (Канетти Э., 1997, с. 425).

Таким чином, щирий вождь хоче «усього лише» визнання й популярності. Але це «усього лише» забезпечує йому славу, безсмертя імені, можливість панувати над життям, почуттями, душами живучих і навіть ще не народжених людей.

Все це йому може дати тільки маса, оскільки без неї не буває ні вождів, ні їх могутності, ні їх слави. Отже, і вождь не меншою мірою має потребу в масі, ніж маса в ньому.

Як бачимо, з погляду психології мас, вождь і маса утворюють складну психічну єдність, яка породжує феномен своєрідного соціального симбіозу.

Підрозділ 3. Психологія маси: проблема соціального впливу

Тард і Лебон першими помітили соціальну тенденцію массовізації суспільства та напророчили появу масової культури й масового суспільства. Вихідним моментом масоутворення, з погляду психології мас, є почуття самотності, яке у сучасному суспільстві зростаючими масштабами відчувають індивіди. Виникнення й поширення цього почуття обумовлено неприродним способом існування людей, їх скупченням і скупченістю у великих містах. Сучасний міський житель – це людина, яка втратила зв'язок із традиційними спільностями - родом, громадою, плем'ям, відірваний і від землі, і від природи. Окрім того, вона виявилася декласованою, оскільки втратила можливості займатися звичними традиційними видами діяльності, забула споконвічні ремесла. Внаслідок цього, соціальні групи виявилися перемішаними. Розміряний спосіб життя, звичний для десятків або навіть сотень поколінь, змінився стрімкими змінами, до яких психіка людини нездатна нормально адаптуватися.

Гіпноз і зараження

Почуття самотності тягне індивіда у масу, яка дає йому можливість забутися, діяти бездумно, несвідомо. Маса забезпечує йому почуття злиття з іншими, а, отже, і відчуття своєї значимості й могутності, але вже не в якості «Я», а в якості «Ми». Рятуючи людину від необхідності думати, маса тим самим рятує її від будь-якого почуття відповідальності.

У цьому й складається сутність деіндивідуалізації людини в масі, виявлена Лебоном. Досягається вона, на його думку, завдяки дії гіпнозу. Присутність інших людей гіпнотично впливає на індивіда, змінюючи його почуття, думки й поведінку. Отже, психічною основою масоутворення виступає саме взаємогіпноз. (Про те, як, з погляду сучасної соціальної психології, присутність інших людей впливає на поведінку індивіда, мова докладніше буде йти у відповідному підроздлі).

До відкриття Лебоном феномену гіпнозу в масах гіпноз розглядався вченими лише як засіб індивідуального терапевтичного впливу, незважаючи на те, що ще наприкінці XVІІІ століття австрійський лікар Франц Месмер проводив у Парижі сеанси групової психотерапії, використовуючи так званий «тваринний магнетизм». Втім, у той час, взагалі, мало хто з учених всерйоз цікавився гіпнозом. Виключення становили лише французькі психіатри: Жан Маритен Шарко, Амброз Огюст Л'єбо й Іполит Марія Бернгейм.

Якщо Лебон лише констатує наявність гіпнотичного трансу в масі, то З. Фрейд спробує (і потрібно визнати, дотепер єдино зрозуміле) психологічне пояснення самого механізму гіпнозу. Він, з одного боку, наполягає на сексуальному, лібідному підґрунті гіпнозу, а, з іншого, - вбачає феномен подвійного гіпнотичного впливу в масі. Згідно Фрейда, у масі здійснюється подвійний гіпноз: вождь гіпнотизує масу, а члени маси - один одного.

Як відомо, гіпнотичний ефект досягається за допомогою сугестії, інакше кажучи, через вселяння, що може бути як негайним (оперативним), так і довгостроковим (або відстроченим). У масі індивіди піддаються обом видам вселяння, після чого людина втрачає, на думку Лебона, свідому особистість, розчиняється у масі і робить "божевільні", тобто невластиві їй вчинки й дії. Але ще перш, ніж почати діяти, він виявляється у владі зараження, або, говорячи термінами Лебона, - "зарази". Зараження веде до того, що почуття і поведінка індивідів стереотипізуються, вони починають наслідувати і копіювати один одного. У результаті маса людей стає єдиним соціальним організмом і поводиться біоробот, покірний волі й наказам свого володаря-вождя, у якого ніби немає власних свідомості й волі. Якщо скористатися схемою, запропонованою З. Фрейдом для пояснення дії гіпнозу в масі, то можна припустити, що два тридцятимільйонні масові транси розподіляються так: вселяння робить вождь, зараження - самі члени маси. Таким чином, масотворення, по Лебону, підкорюється наступній логіці:

1. Втрата свідомої особистості (відсутність міркування й волі).

2. Панування колективного несвідомого (успадковані від предків інстинкти, бажання, вірування), що проявляє себе в уяві, галюцинаціях і ілюзіях.

3. Вселяння - вплив вождя.

4. Зараження - вплив членів маси один на одного.

5. Поляризація почуттів і помислів у єдиному напрямку. Посилення емоційного розжарення.

6. Перетворення почуттів, переживань і ідей у негайні дії.

Отже, щоб перетворити людей у масу, необхідно виявити в них ірраціональні сили. А далі вже сама маса зробить все необхідне для виплеску ірраціональної енергії відбувався як можна більш інтенсивно й повно.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Закон україни про систему гарантування вкладів фізичних осіб Розділ І загальні положення

  Закон
  1. Цим Законом встановлюються правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), порядок виплати Фондом відшкодування
 2. Закон україни (5)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесенимиЗаконами Українивід 20 вересня 2001 року N 2740-III,від 28 листопада 2002 року N 249-IV, від 6 лютого 2003 року N 485-IV,
 3. Закон україни про об'єкти підвищеної небезпеки

  Закон
  Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні основи діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки, і спрямований на захист життя і здоров'я людей та довкілля від шкідливого впливу аварій на цих об'єктах
 4. Законы и практика сми в одиннадцати демократиях мира

  Закон
  Австралія, спочатку населена аборигенами, стала володінням Великобританії 1788 року. До середини дев'ятнадцятого сторіччя Австралія складалася з шести автономних самоуправних колоній.
 5. Закон України Про Єдиний митний тариф

  Закон
  Визначений цим Законом порядок формування та застосування Єдиного митного тарифу України ( 4а-93, 4б-93, 4в-93 ) при ввезенні на митну територію України та вивезенні за межі цієї території товарів та інших предметів встановлюється

Другие похожие документы..