Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Безніско, О. П. Живи та міцній українська державо!: сценарій до Дня Незалежності України / О. П. Безніско Виховна робота в школі. – 2005. – № 8. – ...полностью>>
'Документ'
Эстония- государство в северо-восточной части Европы, на южном берегу Финского залива Балтийского моря.В Эстонии находятся известные курорты: климатич...полностью>>
'Публичный отчет'
Демографическая ситуация. Согласно данным Департамента статистики, в последние годы численность населения Эстонии стабилизировалась. Три года подряд ...полностью>>
'Документ'
Переход России на эфирное цифровое телерадиовещание — это дело пусть недалекого, но будущего. Программа рассчитана на 5 лет и будет проходить в 4 этап...полностью>>

Угода між відділом освіти Верхньодніпровської районної державної адміністрації та Верхньодніпровським районним комітетом Профспілки працівників освіти І науки України на 2011-2015 роки Від адміністрації: Від профспілкової організації

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

СХВАЛЕНО

на спільному засіданні колегії відділу освіти

райдержадміністрації та ІV пленуму райкому

Профспілки працівників освіти і науки України

28 квітня 2011 року (протокол № 4)

УГОДА

між відділом освіти Верхньодніпровської

районної державної адміністрації та

Верхньодніпровським районним комітетом

Профспілки працівників освіти і науки України

на 2011-2015 роки

Від адміністрації: Від профспілкової організації:

Заст. начальника Голова

відділу освіти районного комітету Профспілки

райдержадміністрації працівників освіти і науки України

Н.Ф. ХОДОС Л.М. КОВАЛЕНКО

НАПИС

про повідомну реєстрацію Угоди

Зареєстровано: Управлінням праці та соціального захисту населення Верхньодніпровської районної державної адміністрації Угода між відділом освіти Верхньодніпровської районної державної адміністрації та Верхньодніпровським районним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки.

Реєстраційний номер _23-КД_ від „__05_” __травня___ 2011 р.

Примітка або рекомендації реєструючого органу:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Начальник

управління праці та соціального захисту населення

Верхньодніпровської райдержадміністрації В.П. КОЛІСНИК

І. Загальні положення

1.1. Угоду на 2011-2015 роки (далі-Угода) між відділом освіти Верхньодніпровської районної державної адміністрації – органом виконавчої влади та Верхньодніпровським районним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України – повноважним представником найманих працівників (далі - Сторони) укладено відповідно до Закону України „Про колективні договори і угоди”, Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011–2015 роки, Угоди між головним управлінням освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації та Дніпропетровським обласним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки, законів України про освіту, інших законодавчих актів України.

1.2. На підставі Угоди, яка є нормативним актом соціального партнерства, здійснюється регулювання трудових відносин в галузі та соціально-економічних питань, що стосуються інтересів працівників освіти та власників (уповноважених ними органів).

1.3. Угода визначає узгоджені позиції і дії Сторін, спрямовані на їх співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи навчальних закладів та установ освіти (далі – заклади), реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій працівників, забезпечення їх конституційних прав, досягнення злагоди в трудових колективах закладів освіти району.

1.4. Положення Угоди діють безпосередньо та поширюються на всіх працівників закладів, які перебувають у сфері дії сторін Угоди, і є обов’язковими для включення до колективних договорів закладів.

1.5. Гарантії, передбачені Угодою, є мінімальними. Соціально-економічні пільги та компенсації, які передбачені колективними договорами, не можуть бути нижчі від рівнів, встановлених законодавством, Генеральною, Галузевою, Регіональною та даною Угодою. Колективними договорами для працівників можуть встановлюватися додаткові, порівняно з цією Угодою, трудові та соціальні гарантії в межах передбачених кошторисами видатків.

1.6. Угода може бути розірвана або змінена тільки за взаємною домовленістю Сторін. Зміни й доповнення вносяться за згодою Сторін після проведення переговорів. Пропозиції однієї із Сторін є обов’язковими для розгляду іншою Стороною. Рішення щодо них приймаються за згодою Сторін у 10-денний термін.

1.7. Зміни, що випливають із змін чинного законодавства та Генеральної, Галузевої, Регіональної угод вносяться без проведення переговорів, інші зміни та доповнення або припинення дії Угоди – тільки після переговорів Сторін у наступному порядку:

- одна із Сторін повідомляє іншу Сторону і вносить сформульовані пропозиції щодо внесення зміни до Угоди;

- у семиденний строк Сторони утворюють робочу комісію і розпочинають переговори;

- після досягнення згоди Сторін щодо внесення змін оформлюється відповідний протокол.

1.8. Районний комітет Профспілки працівників освіти і науки України у п’ятиденний термін з дня підписання Угоди (змін) подає її (їх) на повідомну реєстрацію та у двотижневий термін з дня реєстрації забезпечує доведення змісту Угоди до відділу освіти райдержадміністрації та профспілкових комітетів закладів.

2. Термін дії Угоди

2.1. Угода укладена на 2011-2015 роки, набирає чинності з моменту підписання представниками Сторін і діє до укладення нової або перегляду цієї Угоди.

2.2. Жодна із сторін, що уклали Угоду, не може впродовж встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань, порушити узгоджені положення і норми.

2.3. Сторони забезпечують впродовж дії Угоди моніторинг чинного законодавства України з визначених Угодою питань, сприяють реалізації законодавчих норм щодо прав та гарантій працівників, ініціюють їх захист.

2.4. Сторони створюють умови для інформаційного забезпечення працівників освіти про стан виконання норм, положень і зобов’язань Угоди.

3. Створення умов для забезпечення

стабільного розвитку галузі

3.1. Відділ освіти райдержадміністрації:

3.1.1. Створюватиме необхідні організаційні, матеріально-фінансові умови для реалізації пріоритетних напрямів розвитку освіти.

3.1.2. Спрямовуватиме діяльність органів управління освітою, керівників закладів освіти на створення умов для безумовної реалізації прав громадян на освіту.

3.1.3. В межах повноважень вживатиме заходів щодо безумовного виконання норм законів в галузі освіти, що стосуються соціально-економічних гарантій, прав та інтересів працівників, недопущення їх зупинення та скасування, зокрема під час формування та прийняття бюджету на відповідні роки.

3.1.4. Організує систематичну роботу для забезпечення підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогічних кадрів.

3.1.5. Вживатиме заходів для передбачення видатків на підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3.1.6. Домагатиметься фінансування галузі з помісячним розписом асигнувань в обсягах, передбачених чинним законодавством.

3.1.7. Забезпечить стабільне функціонування підвідомчих навчальних закладів, раціональне використання коштів загального та спеціального фондів, недопущення їх вилучення.

3.1.8. Періодично заслуховуватиме на засіданнях колегії відділу освіти райдержадміністрації питання про стан дотримання чинного законодавства про працю в закладах.

3.1.9. Вживе заходів для реалізації положень, передбачених ст.ст. 14, 55, 57 Закону України „Про освіту” в частині соціально-економічного забезпечення працівників освіти.

3.1.10. Сприятиме збереженню мережі закладів освіти, особливо у сільській місцевості, та обсягів їх фінансування, поліпшенню фінансування позашкільних навчальних закладів за рахунок коштів відповідних бюджетів.

3.2. Сторони Угоди, керуючись принципами соціального партнерства, усвідомлюючи відповідальність за функціонування і розвиток установ і закладів освіти, необхідність покращення соціально-економічного становища працівників, домовилися:

3.2.1. Сприяти підвищенню якості освіти, результативності діяльності установ, конкурентоздатності працівників на ринку праці.

3.2.2. Спрямовувати свою діяльність на створення умов для забезпечення стабільної та ефективної роботи закладів.

3.2.3. Брати участь у діючих органах соціального партнерства.

3.2.4. Брати участь в організації, підготовці та проведенні заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності працівників освіти.

3.2.5. Вживати заходів для недопущення прийняття законодавчих актів, які загрожують звуженню прав і свобод громадян в галузі освіти, зокрема тих, що стосуються:

- ліквідації мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості;

- скасування заборони ліквідації, реорганізації та перепрофілювання загальноосвітніх, дошкільних, інших закладів освіти;

- зміни нормативів щодо наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних закладів, груп дошкільних і позашкільних навчальних закладів, передбачених положеннями ст.14 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 14 Закону України «Про дошкільну освіту» та ст.18 Закону України «Про позашкільну освіту», а також норм щодо кількості учнів у групах при поділі класів для вивчення окремих предметів;

- збільшення обсягу педагогічного навантаження порівняно з передбаченим ст.25 Закону України «Про загальну середню освіту» та ст.22 Закону України «Про позашкільну освіту»;

- зменшення кількості годин в навчальних планах загальноосвітніх навчальних закладів;

- посилення інтенсифікації праці педагогічних працівників;

- скорочення чисельності педагогічних працівників;

- зміни умов нормування праці педагогічних працівників, зокрема включення обсягу педагогічної роботи, пов’язаної із зовнішнім незалежним оцінюванням, до педагогічного навантаження педагогічних працівників.

3.2.6. Сприяти вирішенню питання щодо забезпечення проведення індексації та компенсації втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів здійснення відповідних виплат.

3.2.7. Домогтися єдиної системи підпорядкованості і фінансування дошкільних навчальних закладів.

3.2.8. Попереджувати виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), а в разі їх виникнення прагнути до розв’язання шляхом взаємних консультацій, переговорів відповідно до Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів ( конфліктів)”.

3.3. Районний комітет Профспілки зобов’язується:

3.3.1. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни в закладах.

3.3.2. Утримуватися від організації страйків з питань, включених до Угоди, за умови їх вирішення у встановленому законодавством порядку.

4. Зайнятість

  1. Відділ освіти райдержадміністрації зобов’язується:

4.1.1. Сприяти реалізації державної політики зайнятості населення відповідно до законів України „Про зайнятість населення”, „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, інших законодавчих актів в частині працевлаштування молодих спеціалістів.

4.1.2. Спільно з відповідними органами державної служби зайнятості населення брати участь у розробці, реалізації, контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості працівників галузі при їх вивільненні.

4.1.3. Забезпечити аналіз зайнятості в галузі на основі статистичних звітів та розглядати це питання разом з районним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України одночасно з підсумками виконання Угоди.

4.1.4. Вживати заходів для недопущення в закладах масових вивільнень працюючих з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (понад 3 відсотки чисельності працівників впродовж календарного року).

4.1.5. Проводити спільні консультації з районним комітетом Профспілки з приводу виникнення обґрунтованої необхідності скорочення більше як 3 відсотки чисельності працівників.

4.1.6.

Рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізацію і перепрофілювання закладів, що призводять до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджені з відповідними виборними профспілковими органами, приймати не пізніше ніж за 3 місяці до намічених дій з економічним обґрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються. Тримісячний період використовувати для вжиття заходів, спрямованих на зниження рівня скорочення чисельності працівників.

4.1.7. Забезпечити працевлаштування на вільні і новостворені робочі місця в закладах освіти незайнятого населення, зареєстрованого у державній службі зайнятості, відповідно до кваліфікаційних вимог, надаючи при цьому перевагу професійно досвідченим працівникам та випускникам закладів освіти.

4.1.8. Сприяти поширенню інформації щодо потреб ринку праці в галузі освіти через засоби масової інформації.

4.2. Сторони Угоди рекомендують керівникам та профспілковим комітетам закладів освіти:

4.2.1. Передбачати у колективних договорах закладів заходи щодо попередження безробіття, створення нових (додаткових) робочих місць.

4.2.2. Вжити заходів для недопущення запровадження такого режиму роботи працівників дошкільних навчальних закладів, який може призвести до встановлення місячної заробітної плати в розмірі менше посадового окладу (ставки заробітної плати).

4.2.3. З метою створення педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії:

- при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження;

- залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладів освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку;

- передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в т.ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, лише спеціалістам за наявності об’єктивних причин та обов’язкової письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п.74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

 1. Регулювання виробничих,

трудових відносин. Режим праці та відпочинку

  1. Відділ освіти райдержадміністрації зобов’язується:

5.1.1. Сприяти удосконаленню правового механізму атестації педагогічних працівників.

5.1.2. Забезпечити контроль за розробкою в закладах Правил внутрішнього трудового розпорядку.

5.1.3. Забезпечити дотримання на місцях :

- встановлених чинним законодавством норм тривалості робочого часу і часу відпочинку для працівників галузі;

- нормативних документів щодо порядку здачі в оренду приміщень та обладнання.

5.1.4. Забезпечити контроль за:

- застосуванням у галузі надурочних робіт, допускаючи їх лише у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством;

- наданням працівникам галузі щорічних відпусток відповідної тривалості згідно з чинним законодавством.

   1. Забезпечити встановлення педагогічним працівникам скороченої тривалості робочого часу відповідно до чинного законодавства.

   2. Забезпечити організацію для вчителів, керівників установ і закладів освіти та методичного кабінету відділу освіти райдержадміністрації нарад-семінарів, конференцій з питань законодавства про освіту та працю.

   3. Забезпечити укомплектування кадрами закладів освіти відповідно до Типових штатних нормативів дошкільних начальних закладів, затверджених наказом МОН України від 04.11.2010р. №1055, та Типових штатних нормативів загальноосвітніх начальних закладів, затверджених наказом МОН України від 06.12.2010р. №1205.

  1. Сторони угоди домовилися, що:

   1. Періоди, впродовж яких у навчальних закладах не здійснюється навчальний процес (освітня діяльність) у зв’язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, не залежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних та інших працівників. У зазначений час працівники залучаються до навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педа­гогічної робіт відповідно до наказу керівника закладу в порядку, передбаченому колективним договором та Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

   2. Залучення учителів, які здійснюють індивідуальне навчання дітей за медичними показаннями, до виконання іншої організаційно-педагогічної роботи у канікулярний період здійснюється в межах кількості годин навчального навантаження, установленого при тарифікації до початку канікул.

   3. Тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, на строк не більше одного місяця до роботи в оздоровчих таборах з денним перебуванням дітей, що діють у канікулярний період у тій же місцевості на базі загальноосвітніх та інших навчальних закладів, не може перевищувати кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи, чи при укладенні трудового договору.

   4. Залучення педагогічних працівників у канікулярний період, який не збігається з їх щорічною оплачуваною відпусткою, до роботи в оздоровчих таборах, розташованих в іншій місцевості, здійснюється лише за згодою працівників.

  1. Віділ освіти райдержадміністрації рекомендує керівникам закладів та установ освіти:

   1. Створювати умови для використання педагогічними працівниками вільних від навчальних занять та виконання іншої педагогічної роботи за розкладом окремих днів тижня з метою підвищення кваліфікації, самоосвіти, підготовки до занять тощо за межами навчального закладу.

   2. При складанні розкладів навчальних занять уникати нераціональних витрат часу педагогічних працівників, забезпечувати безперервну послідовність проведення уроків, навчальних занять, не допускати тривалих перерв між заняттями (так званих “вікон”).

   3. Здійснювати звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи тільки після закінчення навчального року.

   4. Не допускати укладення з ініціативи органів місцевого самоврядування в односторонньому порядку трудового договору у формі контракту з керівниками навчальних закладів комунальної форми власності.

   5. Обмежити укладення строкових договорів з працівниками з мотивації необхідності його випробовування. Не допускати переукладення безстрокового трудового договору на строковий з підстав досягнення працівником пенсійного віку з ініціативи власника.

   6. Забезпечити надання додаткових відпусток працівникам із ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективними договорами на підставі Орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем (додаток № 1).

   7. Встановлювати та надавати інші види оплачуваних відпусток (у разі особистого шлюбу або шлюбу дітей, народження дитини, смерті близьких родичів, для догляду за хворим членом сім’ї, батькам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих у іншій місцевості, батькам, чиї діти йдуть до першого класу школи, ветеранам, донорам тощо), у тому числі головам первинних профспілкових організацій закладів, які працюють на громадських засадах, на умовах колективних договорів.

   8. Сприяти наданню можливості непедагогічним працівникам закладів освіти, які відповідно до чинного законодавства мають право на викладацьку роботу, виконувати її в межах основного робочого часу.

   9. Розширювати переліки категорій працівників, яким за бажанням може надаватися щорічна відпустка повної тривалості до закінчення 6-місячного терміну безперервної роботи в закладі на умовах колективного або трудового договорів. Оплату відпусток здійснювати в межах бюджетних асигнувань та інших додаткових джерел.

   10. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо надання в повному обсязі гарантій і компенсацій працівникам закладів, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання іншим професіям з відривом від виробництва незалежно від наявності у них путівок для лікування в санаторіях-профілакторіях інститутів післядипломної педагогічної освіти.

   11. Забезпечити матеріальне заохочення педагогічних працівників, учні яких стали переможцями обласних, всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів.

   12. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо повідомлення працівників про введення нових і зміну чинних умов праці, зокрема педагогічних працівників щодо обсягу навчального (педагогічного) навантаження на наступний навчальний рік, не пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження.

   13. Затверджувати кошториси, плани використання бюджетних коштів, штатний розпис, графіки відпусток, навчальне навантаження педагогічних працівників разом з профспілковим комітетом закладу.

   14. Погоджувати з профспілковими комітетами:

- запровадження змін, перегляд умов праці;

- час початку і закінчення роботи, режим роботи змін, поділ робочого часу на частини, застосування підсумованого обліку робочого часу, графіки роботи, згідно з якими передбачати можливість створення умов для приймання працівниками їжі протягом робочого часу на тих роботах, де особливості виробництва не дозволяють встановити перерву.

   1. Забезпечити організацію для працівників закладів нарад-семінарів, конференцій з питань законодавства про освіту та працю.

   2. Вжити додаткових заходів для забезпечення закладів педагогічними кадрами.

   3. Затверджувати посадові інструкції працівників закладів їх керівниками за погодженням з профспілковими комітетами.

5.4 Районний комітет Профспілки вживатиме заходів щодо:

5.4.1. Забезпечення профспілкових комітетів закладів нормативними документами з питань трудового законодавства, проведення навчання з питань законодавства про працю, застосування його норм у практичній роботі.

5.4.2. Організації громадського контролю за додержанням законодавства про працю в установах та закладах освіти.

5.4.3. Забезпечення співпраці з відділом освіти райдержадміністрації з метою попередження порушень норм законодавства.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Україна в революційну добу (2)

  Документ
  Продовжуючи розповідь про революційну добу в Україні, слід відразу відзначити, що рік 1918 виявився особливо „щедрим” на карколомні зміни, „плідним” на запропоновані й апробовані варіанти суспільного поступу, моделі державницької організації.
 2. Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах півдня україни

  Документ
  Дєдков М. В., канд. іст. наук, доцент, декан гуманітарного факультету, зав. кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету (голова)
 3. Видання цієї книги стало можливим за сприяння Національного фонду підтримки демократії (сша) Щиру подяку дцсд висловлює зат „Концерну „Регіони України” І особисто Олегу Павловичу Беспалову за допомогу у виданні цієї книги

  Документ
  Політична еліта Дніпропетровщини: (Довідник): Інформація станом на 1 травня 2001р. / Уклали: Шаройкіна Є.А., Бородін Є.І., Довгаль С.А., Гаврюшин О.І.
 4. Ажчик, який містить хронологічний перелік пам’ятних дат І подій минулого Дніпропетровщини, а також текстові довідки та бібліографічні матеріали до більшості дат

  Документ
  Календар "Моє Придніпров’я" – методико-бібліографічний покажчик, який містить хронологічний перелік пам’ятних дат і подій минулого Дніпропетровщини, а також текстові довідки та бібліографічні матеріали до більшості дат.
 5. Cлово до читача Вступ Розділ І. Історико-теоретичні, методологічні основи українознавства розділ II. Етапи розвитку українознавства. Уроки § 1

  Урок
  Cлово до читача Вступ Розділ І. ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УКРАЇНОЗНАВСТВА Розділ II. ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНОЗНАВСТВА. УРОКИ § 1. Специфічні особливості і принципи.

Другие похожие документы..