Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Книга'
Джон учитель в средней школе городишка Блусток мечтает сбежать из этого нудного мира на динамичную и ослепительную арену международных фи­нансов. Вме...полностью>>
'Рабочая программа'
 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продол...полностью>>
'Методические указания'
Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине «Информатика» / Сост. А.Н. Свиридова; Шахтинский ин-т (филиал) ЮРГТУ (НПИ). – Нов...полностью>>
'Документ'
Цель конференции: Обобщение опыта межведомственного взаимодействия по сохранению и укреплению здоровья детей и молодежи (социальные, психологические,...полностью>>

Вісник львівського університету філософські науки (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ВІСНИК

ЛЬВІВСЬКОГО

УНІВЕРСИТЕТУ

Філософські науки

Випуск 11

Виходить з 1999 р.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Львів–2008

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2008. Вип. 11. 288 с.

Visnyk of Lviv University. Series: Philosophical sci. 2008. Vol. 11. 288 p.

Висвітлено актуальні філософські, політологічні, культурологічні та психологічні проблеми розвитку духовного світу людини, проаналізовано його місце та значення для становлення громадянського суспільства, сучасного державотворчого процесу в Україні.

The actual philosophical, politological, culturological, psychological problems of the development of the spiritual world of a person are enlightened in the articles in Visnyk, its place and importance for formation of civil society of modern state formation process in Ukraine are analysed.

Редакційна колегія: Іван Баклицький, канд. психол. наук, доц.; Мирон Варій, д-р психол. наук, проф.; Надія Гапон, д-р філос. наук, доц.; Олег Гринів, д-р філос. наук, проф.; Валерій Денисенко, д-р політ. наук, проф., Василь Лисий, д-р філос. наук, проф. (заступ. відп. ред.); Анатолій Карась, д-р. філос. наук, проф.; Марія Кашуба, д-р філос. наук, проф.; Антоніна Колодій, д-р філос. наук, проф.; Володимир Кульчицький, д-р юрид. наук, проф.; Борис Мар’єнко, д-р медичн. наук, проф.; Володимир Мельник, д-р філос.наук, проф. (відп. ред.); Віктор Москалець, д-р психол. філос. наук, проф.; Людмила Рижак, канд. філос. наук, доц. (відп. секр.), Лідія Орбан, д-р психол. наук, проф.; Андрій Пашук, д-р філос. наук, проф.; Микола Поліщук, канд. філос. наук, доц.; Борис Поляруш, канд. філос. наук, доц.; Мирослав Савчин, д-р психол. наук, проф.; Наталія Черниш, д-р соціол. наук, проф.

Editorial board: Ivan Baklyts’kyi, Myron Variy, Nadiya Hapon, Oleh Hryniv, Valeriy Denysenko, Vasyl’ Lysyi (assistant of editor-in-chief), Anatoliy Karas’, Mariya Kashuba, Antonina Kolodiy, Volodymyr Kulchyts’kyi, Borys Maryenko, Volodymyr Mel’nyk (editor-in-chief), Victor Moskalets’, Liudmyla Ryzhak (editorial secretary), Lidiya Orban, Andriy Pashuk, Mykola Polishchuk, Borys Poliarush, Myroslav Savchyn, Nataliya Chernysh.

Адреса редакційної колегії:

Університет, філософський факультет

вул. Університетська, 1, Львів, 79000

Тел. (032) 239-45-79

Address of the Editorial board:

Ivan Franko National University of L’viv, Universytets’ka Str., 1, L’viv, 79000

Tel. (032) 239-45-79

Відповідальний за випуск В. Мельник

Редактори Н. Дудко, Л. Баран

Редактор (англ. анотацій) О. Висоцька

Макетування, комп’ютерна верстка В. Бабенко

Друкується за ухвалою Вченої Ради
Львівського національного університету імені Івана Франка

Протокол № 24 / 5 від 28. 05. 2008 р.

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2008.

ЗМІСТ

ФІЛОСОФІЯ

Пітер Кемп. Переосмислення філософії як сили слова

7

Володимир Мельник. Наука: проблеми обґрунтування та об’єктивності

15

Людмила Рижак. ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

27

Анатолій Карась. ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІЛОСОФІЇ ПІД ВПЛИВОМ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

38

Ігор Держко. МЕТАФІЗИКА БУТТЯ І НЕБУТТЯ В КОНТЕКСТІ АКСІОЛОГІЇ

47

Оксана Петрусенко. УТОПІЯ І КАЗКА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

55

Марія Альчук. СУЧАСНА ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА МЕТОДОЛОГІЯ

64

Володимир Боднар. ОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЖИТТЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЇ

72

Роман Височанський. Дескрипції ісламу в призмі європейського гуманізму

80

Роксолана Вербова. МАНІФЕСТ ПЕРСОНАЛІЗМУ ЕМАНУЕЛЯ МУНЬЄ ТА ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРСОНАЛІСТСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ

90

Людмила Слободянюк. Ідея Приватності та її значення У ЖИТТІ ЛЮДИНИ

99

Марія Закала. Раціоналістичне підґрунтя свободи людини у філософії Григорія Сковороди.

107

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Ольга Ліщинська. МОРАЛЬНІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

115

Оксана Дарморіз. ЕСТЕТИЧНИЙ ІДЕАЛ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОРІЧЧЯ

124

Олег Мальчевський. НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ТРАДИЦІЇ (XVI–ПЕРША ПОЛОВИНА XVII СТ.)

133

Ігор Колесник. НЕСВІДОМЕ У ДЗЕН-БУДДИЗМІ ТА ЙОГО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ У СХІДНІЙ ТА ЗАХІДНІЙ ТРАДИЦІЯХ

142

ПОЛІТОЛОГІЯ

Валерій Денисенко. РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИНТА ВЛАДИ В ДЕРЖАВАХ ТРАНЗИТНОГО ХАРАКТЕРУ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ)

150

Юрій Шведа. Трансформація організаційної структури політичних партій як чинник трансформації сучасних партійних систем

160

Костянтин Ващенко. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ

169

Микола Тур. Постметафізичне розуміння політики: стратегії легітимації

178

Вікторія Бунь. ЕЛЕКТОРАЛЬНИЙ ВИБІР: СУТЬ ТА ОСНОВНІ СКЛАДОВІ

192

Дмитро Виговський. ГРУПИ ІНТЕРЕСІВ ЯК ЦЕНТР ПОЛІТИЧНОГО ВПЛИВУ НА ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

202

ПСИХОЛОГІЯ

Тетяна Партико. КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ДИТЯЧИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ПСИХОЛОГІЧНУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

212

Галина Католик. ДІТИ ТРУДОВИХ ЕМІГРАНТІВ: ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИТІСНИХ КОНФЛІКТІВ (опис психотерапевтичного досвіду)

220

Вікторія Гупаловська, Ольга Каляманська, Ольга Щербатюк. ҐЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ КАР’ЄРНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МОЛОДІ

229

Лідія Орищин. СТРЕС, ЩО ВИНИКАЄ У МІСЬКОМУ ДОВКІЛЛІ

247

Христина Турецька. ПРОБЛЕМА ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

259

Ірина Садова. Дослідження інтеріоризації моральних норм як одного із чинників конфліктності в молодшому шкільному віці

268

Юрій Вінтюк. ОБҐРУНТОВАНА КЛАСИФІКАЦІЯ МОТИВІВ: ТРУДНОЩІ СТВОРЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХНЬОГО ПОДОЛАННЯ

278

CONTENTS

PHILOSOPHY

Peter Kemp. Rethinking Philosophy as Power of the Word

7

Volodymyr Melnyk. Science: problems of substantiation and objectivity

15

Liudmyla Ryzhak. THE EUROPEAN INTEGRATION OF HIGH EDUCATION IN UKRAINE: axiological measurement

27

Anatoliy Karas’. PHILOSOPHY TRANSFORMATION INFLUENCED BY CONTEMPORARY CHALLENGES

38

Ihor Derzhko. METAPHYSICS OF BEING AND NON-BEING IN AXIOLOGICAL CONTEXT

47

Oksana Petrushenko. UTOPIA AND FAIRY TALE: COMPARATIVE ANALYSIS

55

Mariya Al’chuk. Modern philosophico-legal methodology

64

Volodymyr Bodnar. ONTOLOGICAL АSPECTS OF LIFE in the context of modern Biology

72

Roman Vysochanskyi. Descriptions of Islam in the light of European humanism

80

Roksolana Verbova. THE PERSONALISM MANIFESTO ЕMANUEL MOUNIER AND THE REVIVAL OF THE UKRAINIAN PERSONALISTIC TRADITION

90

Liudmyla Slobodianiuk. The idea of privacy and its meaning in Human’s Life

99

Mariya Zakala. Subsoil of rationalism of freedom of man is in philosophy of Hrigory Skovoroda

107

THEORY AND HISTORY OF CULTURE

Оl’ha Lishchyns’ka. MORAL ASPECTS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

115

Oksana Darmoriz. THE ISSUE OF THE AESTHETIC IDEAL IN THE UKRAINIAN PHILOSOPHIC THOUGHT IN THE FIRSTYLE="HALT OF THE 20TH CENTURY

124

Oleh Mal’chevs’kyi. National identity in the context of the Ukrainian Catholic tradition (the XVI-th the first half of the XVII-th c.)

133

Ihor Kolesnyk. UNCONSCIOUS IN ZEN AND ITS INTERPRETATIONS IN EASTERN AND WESTERN TRADITIONS

142

POLITICAL SCIENCE

Valeriy Denysenko. REFORMATION OF TNE INSTITUTIONAL BASIS OF THE POLITICAL RELATIONSSYSTEM AND OF AUTHORITIES IN TRANSITIONAL STATES (ON THE EXAMPLE OF UKRAINE)

150

Yuriy Shveda. TRANSFORMATION OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE POLITICAL PARTIES AS A FACTOR OF THE TRANSFORMATION MODERN PARTY SYSTEMS

160

Kostiantyn Vashchenko. The essence and peculiarities of political analysis

169

Mykola Tur. Postmetaphysical conception of the politics: models of legitimation

178

Victoriya Bun. THE ELECTORAL CHOICE: ESSENCE AND BASIC COMPONENT

192

Dmytro Vyhovs’kyi. INTERESTYLE="GROUPS AS A CENTER OF THE POLITICAL INFLUENCE ON THE INNERSTATE LEVEL

202

PSYCHOLOGY

Tetіana Partyko. CONTENT-ANALYSIS OF CHILDS’ ASSOCIATIONS ABOUT PSYCHOLOGICAL INDEPENDENCE

212

Halyna Katolyk. CHILDREN OF LABOUR EMIGRANTS:PECULIARITIES OF PERSONAL CONFLICTS (DESCRIPTION OF PSYCHOTHERAPEUTIC EXPERIENCE)

220

Viktoriya Hupalovska, Olha Kaliamanska, Olha Shcherbatiuk. Gender peculiarities of career orientations of young people

229

Lidiya Oryshchyn. STRESS WHICH ARISES UP IN A CITY ENVIRONMENT

247

Khrystyna Turets’ka. THE PROBLEM OF EMPIRICAL RESEARCH OF PERSONAL IDENTITY

259

Iryna Sadova. The investigation of moral norms interiority as one of the factors of contradictions in the period of a junior school age

268

Yuriy Vintiuk. GROUNDED CLASSIFICATION OF REASONS: DIFFICULTIES OF CREATION AND WAYS OF THEIR OVERCOMING

278

Ф

ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ VISNYK LVIV UNIVERSITY

Філософські науки. 2008. Вип.. 11. С.7-14 Philos. Sci. N 11. P.7-14

ІЛОСОФІЯ


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Вісник львівського університету філософські науки (2)

  Документ
  Висвітлено широкий спектр філософських, культурологічних, політологічних і психологічних досліджень духовного світу людини, її свободи та самоствердження у динамічному та глобалізованому світі.
 2. Вісник львівського університету філософсько-політологічні студії (1)

  Документ
  Висвітлено актуальні проблеми методології політичної науки, проаналізовано стан розвитку політичної науки та сучасні теоретико-методологічні напрями дослідження політичних процесів та інститутів в Україні.
 3. Вісник львівського університету філософсько-політологічні студії (2)

  Документ
  Висвітлено актуальні проблеми методології політичної науки, проаналізовано стан розвитку політичної науки та сучасні теоретико-методологічні напрями дослідження політичних процесів та інститутів в Україні.
 4. Вісник львівського університету visnyk LVIV university філософські науки. 2005. Вип. С. 9-16 Philos. Sci. 2005. N p. 9-16 філософія

  Документ
  Розглянуто концепти свободи з погляду на їх розгортання в історії філософії та в суспільних практиках. Обґрунтовано зв'язок між уявленнями про свободу та формами самоздійснення, самовдосконалення і самовизначення особи.
 5. Вісник Львівського університету. Серія журналістика. 2003. Вип. 23. 297 с

  Документ
  Розглянуто найактуальніші проблеми мови й стилю, теорії і практики засобів масової інформації, культури мови періодичних видань, ефірного мовлення, а також важливі питання української публіцистики, історії журналістики тощо.

Другие похожие документы..