Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Это текст о культурном контексте, который в значительной степени определяет отношение к платным услугам в нашей стране. О том, как в норме должен сос...полностью>>
'Книга'
Большинство проблем в отношениях мужчины и женщины возникают потому, что мы действительно разные. И не просто разные люди — мы с разных планет. Наш по...полностью>>
'Документ'
Однажды трое мальчишек — Алеша Попов, Никита Добрынин и Илья Муромов знакомятся с девочкой Забавой и ее дедушкой — волшебником. Как оказалось, дедушк...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится « » 2010 г. в часов на заседании Диссертационного совета Д 212.199.24 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора фило...полностью>>

І. Загальні положення (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає здійснення в області соціальної роботи із сім’ями з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, наслідки яких не в змозі подолати самостійно, та механізм взаємодії суб’єктів соціальної роботи при її здійсненні.

1.2. Порядок спрямований на забезпечення раннього виявлення сімей із дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, попередження виникнення складних життєвих обставин у сімей, запобігання вилучення дітей із біологічної родини, забезпечення їх соціальної підтримки, вирішення соціальних проблем, які вони не в змозі подолати самостійно, створення умов для подальшого самостійного розв’язання життєвих проблем, що виникатимуть.

1.3. Терміни і норми, що використовуються у цьому Порядку, застосовуються у значеннях, наведених у Кримінальному кодексі Україні, законах України "Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю", "Про соціальні послуги", "Про попередження насильства в сім’ї".

1.4. Діяльність у відповідності до цього Порядку поширюється на сім’ї із дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, наслідки яких не в змозі подолати самостійно, у зв’язку з інвалідністю; вимушеною міграцією; торгівлею людьми; наркотичною або алкогольною залежністю; ВІЛ-інфекцією; перебуванням у місцях позбавлення волі або повернення з них, відбування покарання без позбавлення волі; насильством в сім’ї, сексуальною експлуатацією та сексуальним розбещенням дітей чи реальною загрозою їх вчинення; безпритульністю; бездоглядністю; жебрацтвом; наслідками від стихійних лих та катастроф; відсутністю житла; зневажливим ставленням та негативними стосунками в сім’ї; безробіттям, малозабезпеченістю (далі – об’єкти соціальної роботи).

1.5. Відповідно до цього Порядку робота з об’єктами соціальної роботи покладається на наступних суб’єктів (далі – суб’єкти соціальної роботи):

- управління (відділи) у справах сім’ї та молоді обласної, районних, державних адміністрацій, міських рад;

- обласний, районні, міські, селищні та сільські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та заклади соціального обслуговування, які знаходяться у сфері їх управління;

- служби у справах дітей обласної, районних державних адміністрацій, міських рад;

- управління (відділи) охорони здоров’я обласної, районних державних адміністрацій, міських рад;

- установи та заклади охорони здоров’я;

- управління (відділи) освіти і науки обласної, районних державних адміністрацій, міських рад;

- дошкільні, загальноосвітні, позашкільні, професійно-технічні та вищі навчальні заклади;

- органи праці та соціального захисту населення;

- відділи дільничних інспекторів управлінь (відділів) МВС України у Вінницькій області;

- підрозділи кримінальної міліції у справах дітей управлінь (відділів) МВС України у Вінницькій області;

- підрозділи кримінально-виконавчої інспекції управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Вінницькій області;

- органи місцевого самоврядування;

- підприємства та заклади різних форм власності;

- об’єднання громадян, благодійні та релігійні організації;

- окремі громадяни тощо.

1.6. Суб’єкти соціальної роботи, у межах компетенції та відповідно до покладених на них завдань:

- виявляють сім’ї, які мають ознаки наявності складних життєвих обставин;

- виявляють сім’ї, в яких вчинюється насильство;

- відповідно до своїх повноважень вирішують проблеми сімей, здійснюють заходи щодо поліпшення їхньої життєдіяльності;

- повідомляють центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді про виявлену сім’ю, яка має ознаки складних життєвих обставин, подолання яких виходить за межі компетенції суб’єкта соціальної роботи;

- у разі виявлення фактів, які містять ознаки вчинення насильства, жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози їх вчинення, протягом трьох робочих днів інформують управління (відділи) у справах сім’ї та молоді згідно з чинним законодавством;

- сприяють проведенню центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді оцінки потреб та здійсненню соціального супроводу об’єктів соціальної роботи;

- беруть участь у роботі Координаційної ради з питань здійснення соціальної роботи з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах (далі – Координаційна рада);

- звітують на засіданні Координаційної ради про проведену роботу щодо вирішення проблем об’єктів соціальної роботи;

- здійснюють інші заходи, які відносяться до їх компетенції та відповідно до покладених на них завдань.

ІІ. Виявлення сімей, які потрапили у складні життєві обставини

2.1. Виявлення об’єктів соціальної роботи здійснюється усіма суб’єктами соціальної роботи шляхом:

- виконання їх безпосередніх функцій;

- особистого звернення фізичної особи, яка потребує допомоги, або звернення іншої фізичної або юридичної особи про необхідність надання допомоги об’єкту соціальної роботи.

2.2. Повідомлення про виявлені об’єкти соціальної роботи надаються центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді шляхом повідомлення в письмовій, усній, телефонній формі, тощо. Щодо кожної сім’ї надається окреме повідомлення.

2.3. У разі взяття службами у справах дітей дитини на облік як таку, що опинилися у складних життєвих обставинах (відповідно до Порядку ведення службами у справах дітей обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 29 липня 2009 року № 2669), інформація про сім’ю, в якій виховується дитина, надається центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у триденний термін.

2.4. Отримана інформація від будь-якого суб’єкта реєструється центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у Журналі обліку повідомлень про виявлену сім’ю, яка має ознаки складних життєвих обставин, за формою згідно з додатком 1 до Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства внутрішніх справ України та Державного департаменту України з питань виконання покарань від 14 червня 2006 року № 1983/388/452/221/556/596/106.

Інформація щодо виявленого факту вчинення насильства в сім’ї, у тому числі жорстокого поводження з дітьми, чи реальної загрози їх вчинення, реєструється управлінням (відділом) у справах сім’ї та молоді відповідно до Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї, затвердженої наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту та Міністерства внутрішніх справ України від 7 вересня 2009 року № 3131/386.

У разі, коли ідентична інформація надійшла від декількох суб’єктів соціальної роботи, про це зазначається в Журналі обліку.

ІІІ. Організація здійснення соціальної роботи

з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах

3.1. На підставі отриманої інформації протягом трьох днів директор центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді приймає рішення щодо необхідності здійснення соціального інспектування, в тому числі оцінки потреб об’єкта соціальної роботи. До здійснення соціального інспектування залучаються представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, за місцем проживання об’єктів соціальної роботи, та за необхідності – інші суб’єкти соціальної роботи.

У випадку, якщо ситуація загрожує життю та здоров’ю члена сім’ї, інформація негайно (не пізніше ніж протягом 24 години з моменту отримання) повинна бути передана до органів внутрішніх справ, а у випадку загрози життю та здоров’ю дитини інформація також повинна були передана і до відповідної служби у справах дітей.

3.2. Соціальне інспектування здійснюється відповідно до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 27 травня 2010 року № 1480 «Про затвердження Порядку здійснення центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді соціального інспектування сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах».

3.3. За результатами соціального інспектування центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді приймається рішення щодо необхідності взяття на облік об’єкта соціальної роботи як сім’ю, що перебуває у складних життєвих обставинах (згідно додатку 1 до Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства внутрішніх справ України та Державного департаменту України з питань виконання покарань від 14 червня 2006 року № 1983/388/452/221/556/596/106), надання відповідних соціальних послуг чи здійснення соціального супроводу, спрямованих на вирішення проблем, зумовлених складними життєвими обставинами.

Облік соціальної роботи здійснюється за місцем фактичного проживання об’єкта соціальної роботи центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відповідно до Інструкції щодо здійснення та обліку соціального супроводу сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, затвердженої наказом Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді від 18 червня 2008 року № 35.

У випадку підтвердження факту вчинення насильства в сім’ї, у тому числі жорстокого поводження з дітьми, або реальної загрози його вчинення, об’єкт соціальної роботи береться на облік також управлінням (відділом) у справах сім’ї та молоді. Подальша робота з сім’єю здійснюється відповідно до Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї, затвердженої наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту та Міністерства внутрішніх справ України від 7 вересня 2009 року № 3131/386.

3.4. У випадку потреби впровадження комплексу заходів для вирішення проблем, зумовлених складними життєвими обставинами та необхідності залучення інших суб’єктів соціальної роботи, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виноситься питання на розгляд Координаційної ради.

Координаційна рада створюється при відділі у справах сім’ї та молоді розпорядженням голови районної державної адміністрації / рішенням виконкому міської ради міста обласного значення, із затвердженням відповідного положення та складу.

Головою Координаційної ради є заступник голови районної державної адміністрації / міського голови з соціально-гуманітарних питань, заступником голови – начальник відділу у справах сім’ї та молоді, секретарем – директор центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Координаційна рада розглядає підготовлені центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за результатами соціального інспектування матеріали про стан життєдіяльності об’єктів соціальної роботи, визначає функції кожного з суб’єктів соціальної роботи щодо вирішення їх проблем (відповідно до потреб), приймає рішення про початок, продовження або завершення соціального супроводу та встановлює терміни виконання поставлених завдань.

У разі відмови об’єкта соціальної роботи щодо винесення відомостей про сім’ю на розгляд Координаційної ради, взяття під соціальний супровід здійснюється наказом директора центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на підставі відповідної письмової заяви повнолітнього члена сім’ї.

Здійснення соціального супроводу відбувається відповідно до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 25 квітня 2008 року № 1795 «Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводу центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах».

3.5. Після завершення соціального супроводу об’єкт соціальної роботи може перебувати на обліку в рамках постпрограмної підтримки, термін якої визначається директором центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Рішення про зняття з обліку сім’ї приймається Координаційною радою за поданням центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на підставі соціального інспектування у разі:

- подолання складних життєвих обставин;

- відсутності підстав для перебування на обліку (позбавлення батьків батьківських прав на всіх дітей);

- зміни місця проживання.

У випадку зміни місця проживання / перебування у межах області, інформація про складні життєві обставини сім’ї передається до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем їх подальшого проживання / перебування.

ІV. Відповідальність суб’єктів соціальної роботи

4.1. Всі суб’єкти соціальної роботи, зазначені у Порядку, несуть відповідальність у межах компетенції, визначеної чинним законодавством, за бездіяльність при виявленні сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах та потребує сторонньої допомоги у вирішенні проблем, та за розголошення відомостей про особисте життя членів сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, іншої інформації особистого характеру, які стали відомі під час здійснення соціальної роботи.

_______________________________________________Скачать документ

Похожие документы:

 1. Загальні положення (5)

  Документ
  Метою надання документів до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України є отримання листа підтримки щодо виконання акціонерним товариством «Концерн Стирол» проекту спільного впровадження (СВ) :Зниження емісії
 2. Загальні положення (1)

  Закон
  1. Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань,
 3. Загальні положення альтернативної лінгвістики

  Документ
  Графоаналітичний метод дозволяє досліджувати походження і розвиток мов в доісторичні часи, з допомогою наявного лексичного матеріалу, зібраного в словниках різного типу.
 4. Загальні положення та терміни

  Закон
  Страхування фінансових ризиків здійснюється відповідно до чинного законодавства України, на підставі цих Правил добровільного страхування фінансових ризиків (далі - Правила) та Договору страхування фінансових ризиків (далі - Договір страхування).
 5. Положення про методичну раду освітньої установи Загальні положення

  Документ
  Методична рада в своїй діяльності дотримується Конвенції про права дитини, керується законами України, рішеннями уряду України, органів управління всіх рівнів з питань навчально-виховної, методичної, дослідно-експериментальної і проектно-дослідницької
 6. Загальні положення (14)

  Документ
  Відділ державного пожежного нагляду, дізнання та ліцензування (далі – відділ) є структурним підрозділом у складі Управління Держтехногенбезпеки у Миколаївській області (далі УДІТБ у Миколаївській області) безпосередньо підпорядкований

Другие похожие документы..