Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекция'
11.10.10. Традиционные сферы применения результатов маркетинговых исследований. Анализ рынка Лекция 7. 18.10.10. Модели для исследования и оценки в P...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Повышение профессиональной компетентности педагогов – одна из основных функций старшего воспитателя. Провести эту работу грамотно, быстро и эффективн...полностью>>
'Информационный бюллетень'
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об отмене зимнего времени. Помимо отмены перехода на зимнее время, закон также вводит понятие «часовой...полностью>>
'Тесты'
Существует насущная потребность упорядочить, если хотите, технологизировать диагностическую работу психолога образования. Для этого необходимо опреде...полностью>>

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка

Історичний факультет

Кафедра географії та краєзнавства

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова вченої ради історичного факультету

___________________________________

(П. А. Кравченко)

«» _серпня_2010 р.

СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри географії та краєзнавства 30 серпня 2010 року, протокол № 1

Завідувач кафедри ________________ (Л. М. Булава)

Робоча програма з навчальної дисципліни

ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОМИСЛОВОГО ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр

Галузь знань: 0401 Природничі науки

Напрям підготовки: 6.040104 Географія

Курс навчання: 3

Семестр:

Укладач: ст. викладач

Федій Олександр Анатолійович

Полтава — 2010

Робоча навчальна програма складена на основі авторської програми „Географія промислових комплексів” для студентів географічних факультетів / Укладач С.І. Іщук. Київський університет імені Тараса Шевченка. — К.: ВПЦ „Київський університет”, 1992. — 12 с. — (Затверджено Радою географічного факультету. Редактор Н.О. Витвицька).

1. Загальні положення

1.1. Мета та завдання курсу

Мета навчального курсу: сформувати у студентів знання з основ технологій промислового та сільськогосподарського виробництва для глибокого розуміння особливостей територіальної організації господарської діяльності суспільства.

Завдання курсу:

 1. Сформувати знання про об’єкт і предмет вивчення технологій виробництва та розкрити структуру і значення даних знань;

 2. Розкрити особливості технологічних процесів в основних галузях господарства;

 3. Навчити аналізувати фактори розміщення підприємств різних галузей господарства через знання технологій виробництва;

 4. Відтворювати знання з технологій виробництва через моделювання технологічних процесів у промисловому і сільськогосподарському виробництві;

 5. Розвивати уміння застосовувати набуті знання у процесі вивчення інших курсів соціально-економічної географії.

1.2. Характеристика навчальної дисципліни „Основи технологій промислового та сільськогосподарського виробництва”

Цикл дисциплін: математичної і природничо-наукової підготовки.

Частина циклу: нормативна, варіативна.

Загальний обсяг дисципліни, види навчальної діяльності, їх розподіл по семестрах:

Семестр

Кредити ECTS

Загальна кількість годин

Аудиторних годин

на тиждень

Лекції (год.)

Лабораторні

(практичні)

семінарські

Самостійна

робота

(год.)

Індивідуа-льна робота

(год.)

Кількість змістовних модулів

Вид підсумкового контролю

4

180

3

54

36

27

27

4

екзамен

Разом

4

180

54

36

45

45

4

1.3. Розподіл часу на опрацювання модулів

НАЗВА МОДУЛЯ,

№ теми

Кількість годин за видами занять

Разом

У тому числі

Лекції

Лабор.

заняття

Самост.

робота

Індиві-дуальна

робота

Модуль 1

Основи організації промислового виробництва

45

12

6

14

13

1. Сутність промислових технологій.

6

2

2

2

2. Загальна характеристика промисловості.

10

2

4

4

3. Галузева структура господарства та промисловості.

8

2

2

2

2

4. Фактори розміщення промислових підприємств.

8

2

2

2

2

5. Форми суспільної організації виробництва.

6

2

2

2

6. Загальні риси технологій видобутку та переробки сировини і палива.

7

2

2

2

1

Модуль 2

Технологічні процеси галузей важкої промисловості (базові галузі)

45

16

12

9

8

7. Технологічні процеси паливної промисловості.

12

4

4

2

2

8. Технологічні процеси електроенергетики.

10

4

2

2

2

9. Технологічні процеси чорної металургії.

6

2

2

1

1

10. Технологічні процеси кольорової металургії.

7

2

2

2

1

11. Технологічні процеси хімічної промисловості.

10

4

2

2

2

Модуль 3

Технологічні процеси галузей важкої та легкої промисловості

45

10

8

14

13

12. Технологічні процеси машинобудування.

12

2

2

4

4

13. Технологічні процеси лісовиробничого комплексу.

11

2

2

4

3

14. Технологічні процеси промисловості будівельних матеріалів.

10

2

2

3

3

15. Технологічні процеси легкої промисловості.

12

4

2

3

3

Модуль 4

Основи агропромислового виробництва та транспорту

45

16

10

8

11

16. АПК: структура, завдання.

6

2

2

2

17. Технологічні процеси харчової промисловості.

12

4

4

2

2

18. Особливості системи землеробства.

5

2

1

2

19. Технологічні процеси вирощування рослин.

6

2

2

1

1

20. Технологічні процеси вирощування тварин.

6

2

2

1

1

21. Техніко-економічні показники функціонування транспорту.

10

4

2

1

3

Всього

180

54

36

45

45

1.4. Рекомендації до виконання різних видів навчальної діяльності

Лабораторна робота – одна з форм навчальної роботи студентів, мета якої закріплення теоретичного матеріалу лекцій, більш глибоке його засвоєння, формування практичних вмінь та навичок. Лабораторна робота на відміну від лекції вимагає активної участі студентів у розгляданні питань, які виносяться на обговорення.

Підготовка до лабораторної роботи здійснюється відповідно до планів лабораторної роботи, в яких указані їх теми, питання для обговорення, практичні завдання, фрагменти навчального процесу для моделювання та демонстрації, питання винесені на самостійне вивчення, а також наводиться список основної навчальної літератури.

Підготовка до лабораторної роботи включає:Скачать документ

Похожие документы:

 1. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет (2)

  Документ
  Робоча навчальна програма складена на основі програми педагогічних інститутів: „Картографія з основами топографії” / Укладачі: Г.Ю. Грюнберг, Н.А. Лапіна, Н.
 2. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет (3)

  Документ
  Робоча навчальна програма складена на основі авторської програми з навчальної дисципліни „Організація краєзнавчо-туристичної діяльності” / Укладач Л.О.
 3. Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

  Документ
  Нормативний навчальний курс “Демографія та географія наседлення” передбачений навчальним планом спеціальності, затвердженим ректором Полтавського державного педагогічного університету імені В.
 4. Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет

  Документ
  Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика : зб. наук. пр. / [за ред. проф. Валюх З.О.]. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010.
 5. Полтавський національнийпедагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет

  Документ
  Робоча навчальна програма складена на основі авторської програми з навчальної дисципліни „Геоекономіка”, розробленої Фідієм Олександром Анатолійовичем.

Другие похожие документы..