Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Информация об открытых акционерных обществах, созданных в процессе приватизации государственной собственности, акции которых, принадлежащие Республик...полностью>>
'Кодекс'
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, Постановлением Правительства Красноярск...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Защита состоится "22" ноября 2010 г. в " " часов на заседании диссертационного Совета Д 003.022.02 при Институте земной коры СО Р...полностью>>
'Урок'
И яснеет бездонная высь надо мной.Оттесняется зло, забывается косность,И в сердцах воцаряется скрипки печаль.Увлекая, весь мир согревает Чайковский,И,...полностью>>

Управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УДК 621.326

Мельник А.-ст.гр.ЕКм-51

Тернопільський національний економічний університет

Інформаційна система управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі

Науковий керівник: к.ф.-м.н.,доц. Пасічник Р.М.

Сучасна система організації навчального процесу у вищому навчальну закладі висуває невідкладні проблеми його комп’ютеризації, впровадження сучасних інформаційних технологій, формування на їх основі якісно нових стратегій. Одним з напрямків реалізації даної мети є розробка та впровадження ефективних автоматизованих систем управління ВНЗ. На даний момент існуючі автоматизовані системи не забезпечують зворотного зв’язку в системі організації учбового процесу у ВНЗ, особливо на рівні деканату та кафедр, тому виникає актуальність побудови інформаційної технології і автоматизованої системи організації учбового процесу.

Математичне представлення елементів функціональної структури організації навчального процесу у ВНЗ можна представити таким чином:

Функціональна структура FS представлена як скінчена множина функціональних комплексів FK, що відображають визначений вид діяльності ВНЗ:

,

де n – кількість комплексів. Кожен функціональний комплекс розбитий на групи підсистем FKL по етапах життєвого циклу продукту у межах даного виду діяльності:

,

де k – кількість етапів життєвого циклу кінцевого продукту. В той же час функціональний комплекс складається з ряду функціональних підсистем FKC, що виділені по етапах циклу управління: ,

де m – кількість етапів циклу управління. Підсистема об'єднує функціональні задачі, виділені за технологічною ознакою: .

Інформаційна модель управління ВНЗ будується з урахуванням трьох аспектів:

 • – вектори задач, які вирішуються ВНЗ;

 • – вектори стратегій управління ВНЗ, які полягають у розподілі матеріальних, фінансових, інформаційних та інтелектуальних ресурсів;

 • – вектори можливих структур на елементній базі;

Функції управління визначаються векторами Р, С, S. В даному випадку існує залежність .

Ефективність виконання кожної функції yi, визначається показником ефективності . Інтегральна характеристика виконання ВНЗ свого призначення є критерієм ефективності: .

Побудова оптимальної інформаційної моделі потребує вирішення задачі :

Вирішення цієї задачі дозволить отримати оптимальний план управління навчальним процесом у ВНЗ відповідно до структури цілей його функціонування.Скачать документ

Похожие документы:

 1. План підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за кредитно-модульною системою 30 > План навчального процесу 30 > Структура навчального плану 33 > Нормативні навчальні дисципліни 35 1 Цикл гуманітарної підготовки 35

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0502 “Менеджмент” (спеціальність “Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр).– Рівне: НУВГП, 2008.
 2. Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах

  Документ
  3. З введенням в дію цього наказу не застосовуються у вищих навчальних закладах України нормативні акти органів державного управління освітою колишнього СРСР згідно з переліком, що додається.
 3. 1. Затвердити Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, що додається

  Документ
  спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів освіти. Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності,
 4. Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах

  Документ
  1.1. Навчальний процес у вищих навчальних закладах (надалі - навчальний процес) - це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно
 5. А. О. Оптимізація управління освітою у вищих навчальних закладах із застосуванням інформаційних технологій

  Закон
  Важлива роль у рішенні стратегічних проблем соціального та економічного характеру для розвитку держави належить вищій школі. У сучасних умовах змін в науці, техніці та виробництві система вищої освіти має відповідати стану науково-технічного

Другие похожие документы..