Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Ведущая организация: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский Государственный медицинский универс...полностью>>
'Урок'
И.А. Крылов родился 2 февраля 1768 г. Отец его "наукам не учился", служил в драгунском полку, в 1772 г. отличился при защите Яицкого городк...полностью>>
'Документ'
Представники різних класів тваринних організмів (нематоди, комахи), примітивні рослини-гриби, а також бактерії та віруси діють на рослини різними спо...полностью>>
'Документ'
Специфика физического воспитания детей коррекционных групп нашего детского сада определяется особенностями развития, обусловленными нарушением зрения...полностью>>

Проект, підготовлений робочою групою

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Проект, підготовлений робочою групою

щодо визначення переможця - наукової установи

з розробки Статуту територіальної громади міста Одеси.

CТАТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА ОДЕСИ

ЗМІСТ

ПРЕАМБУЛА

Глава 1. Загальні положення (ст.ст. 1 – 21)

Глава 2. Загальні принципи організації та діяльності міської публічної влади в місті Одесі (ст.ст. 22 – 45)

Глава 3. Одесити. Територіальна громада міста Одеси (ст.ст. 46 – 50)

Глава 4. Форми безпосередньої діяльності жителів-членів територіальної громади міста Одеси (ст.ст. 51 – 65)

Глава 5. Представницькі органи міського самоврядування в Одесі (ст.ст. 66 – 79)

Глава 6. Одеський міський голова (ст.ст. 80 - 87)

Глава 7. Виконавчі органи міської публічної влади в Одесі (ст.ст. 88 – 93)

Глава 8. Органи самоорганізації жителів - членів територіальної громади міста Одеси (ст.ст. 94 – 105)

Глава 9. Публічна власність в місті Одеса (ст.ст. 106 – 121)

Глава 10. Фінансова основа міської публічної влади в місті Одесі (ст.ст. 122 – 141)

Глава 11. Правовий захист статусу міської громади й міського самоврядування та відповідальність міської публічної влади в Одесі (ст.ст. 142 – 144)

Глава 12. Дія Статуту територіальної громади міста Одеси (ст.ст. 145 – 147)

Глава 13. Прикінцеві та перехідні положення (ст.ст. 148 – 151)

ДОДАТКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЛОКАЛЬНОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ, ЩО Є НЕВІДЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ СТАТУТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА ОДЕСИ

ПРЕАМБУЛА

Ми, депутати Одеської міської ради,

як повноважні представники територіальної громади міста Одеси

визнаючи,

що повага до людини і захист її гідності — обов'язок будь-якої влади, що дотримання рівних і невід'ємних прав кожної людини є основою свободи, справедливості і загального добробуту,

усвідомлюючи,

що місцеве самоврядування є найбільш ефективною формою управління територіальною громадою, яка забезпечує підвищен­ня добробуту її членів, вільний розвиток особистості, зростання економічної, політичної, наукової і моральної ролі міста в суве­ренній Україні, об’єднаній Європі та світі

враховуючи

багатий досвід управління міським господарством у місті Одесі, а також передовий вітчизняний, європейський та світовий досвід міського розвитку,

прагнучи

досягти найвищих європейських та міжнародних стандартів у життєдіяльності міста та забезпечення жителів міста якісними комуналь­ними послугами,

з метою

відродження колишнього процвітання Одеси, міста негоціантів та мореплавців, обумовленого дарованими йому привілеями і правами режиму порто-франко, який встановив вільну митну зону на основі маніфесту російського імператора Олександра I від 16 квітня 1817 р., з урахуванням історичних, національно-культурних, соціально-еко­номічних та інших особливостей місцевого самоврядування в місті Одесі,

усвідомлюючи свою відповідальність

перед власною совістю, попередніми, нинішніми і наступни­ми поколіннями одеситів за долю міста, збереження і примно­ження його досягнень і традицій, за стратегії сучасного та перспективного розвитку Одеси, як багатофункціонального міста, зростання ролі Одеси в громадсько-політичному, науковому, культурному, економічному житті України, Європи, Світу

спираючись

на матеріальний і духовний потенціал, створений попередниками, славетну історію європейського міста – історичного пам’ятника, порту, науки, освіти та культури, промисловості, курортно-рекреаційного відпочинку, центру розвитку та збереження національно-культурної спадщини всіх національностей,

дбаючи

про забезпечення екологічного, наукового, культурного розвитку міста, підвищення рівня життя та створення умов для задоволення потреб жителів міста у соціально-культур­них та економічних потребах,

керуючись

Конституцією України, Законом України «Про місцеве само­врядування в Україні», Європейською Конвенцією про захист прав людини та основних свобод, Європейською хартією місцевого са­моврядування, Всесвітньою декларацією місцевого самоврядуван­ня, а також іншими законами України,

ухвалюємо цей Статут,

який визначає основи життєдіяльності територіальної грома­ди міста Одеси, засади, форми, порядок та особливості здійснення нею місцевого самоврядування.

Глава 1. Загальні положення

Стаття 1. Основні терміни і визначення, які використовуються в Статуті територіальної громади міста Одеси

Статут територіальної громади міста Одеси – муніципальний нормативно-правовий акт, що регулює в рамках Конституції і законів України відносини, пов’язані з вирішенням питань місцевого значення в місті Одесі;

Одесити (територіальна громада міста Одеса, міська територіальна громада) – жителі (громадяни України – всіх національностей, іноземці, особи без громадянства, біженці, вимушені переселенці), об’єднані постійним проживанням у місті Одеса, які сплачують комунальні податки та збори, працюють, навчаються, а також шанують його історію, культуру й традиції як особисту цінність;

адміністративно-територіальний устрій міста Одеса – територіальна організація міста Одеса з поділом на адміністративно-територіальні одиниці – райони у місті;

міське самоврядування – визнане та гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів міста Одеса, самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб міського самоврядування вирішувати питання міського значення в межах Конституції і законів України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та Статуту територіальної громади Одеси;

право на участь в міському самоврядуванні – гарантоване Конституцією та Законами України право громадян України, членів територіальної громади міста Одеси, на участь у міському самоврядуванні незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на території міста, мовних чи інших ознак;

питання місцевого значення – питання, пов’язані з життєдіяльністю одеситів і розвитком міста Одеси, які віднесені Конституцією, Законами України, а також Статутом міста Одеси до предметів віданні міського самоврядування, а також інші питання, які не входять до виключної компетенції органів державної влади України;

місцева мова – мова, що традиційно використовується на певній території держави громадянами цієї держави, які складають за чисельністю групу меншу, ніж решта населення держави;

міській референдум – форма прийняття територіальною громадою міста Одеса рішень з питань, що належать до відання міського самоврядування, шляхом прямого голосування;

Одеська міська рада (міська рада) – виборний представницький орган міського самоврядування, який складається з депутатів і відповідно до Конституції і Законів України наділяється правом представляти інтереси територіальної громади міста і приймати від її імені рішення;

депутат Одеської міської ради – повноважний і рівноправний член міської ради, представник інтересів територіальної громади м. Одеса, який відповідно до Конституції та Законів України обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування;

статус депутата Одеської міської ради – права і обов’язки депутата міської ради, визначені згідно Конституції і Законів України та даного Статуту;

загальний склад Одеської міської ради – кількісний склад депутатів ради, визначений міською радою відповідно до законодавства України та даного Статуту;

міська публічна влада на території міста Одеси – публічна влада на території, на яку розповсюджується юрисдикція громади міста Одеси, яка здійснюється територіальною громадою Одеси безпосередньо, а також через органи та посадових осіб міського самоврядування;

виконавчі органи міської публічної влади в Одесі – органи, які відповідно до Конституції та Законів України, даного Статуту створюються Одеською міською радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень міського самоврядування у межах, визначених законодавством;

посадова особа міської публічної влади (міського самоврядування) – виборна або працююча за контрактом (трудовим договором) особа, яка у відповідності до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», працює в органах міської публічної влади міста Одеса, має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок міського бюджету;

право публічної (комунальної) власності – право територіальної громади міста Одеса володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування;

бюджет міста Одеси (місцевий бюджет) – план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування.

Стаття 2. Загальні принципи та місцеві особливості, які обумовлюють прийняття Статуту територіальної громади міста Одеси

1. Прийняття Статуту територіальної громади міста Одеси обумовлено необхідністю забезпечення найбільш повної реалізації гарантованих Конституцією та законодавством України принципів місцевого самоврядування, дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина, гарантування прав територіальної громади на участь в управлінні містом, узгодження інтересів територіальної громади і загальнонаціональних інтересів України.

2. Органи міської публічної влади запроваджують в свою діяльність сучасні європейські стандарти та досвід місцевого самоврядування і локальної демократії, спрямовують свою діяльність на забезпечення всебічного економічного, соціального та культурного розвитку міста.

3. Органи міської публічної влади при здійсненні планування та поточної діяльності зобов’язані враховувати місцеві історичні, національно-культурні, соціально-економічні та інші особливості, обумовлені тим, що Одеса водночас є містом – історичною пам’яткою, портом, курортом, промисловим, науковим, освітнім і культурним центром.

Стаття 3. Історичні особливості, які обумовлюють прийняття Статуту територіальної громади міста Одеси

1. Прийняття Статуту територіальної громади м. Одеса обумовлено необхідністю збереження та розвитку історичних традицій та особливостей які вплинули на розбудову та зростання міста Одеса, формування його територіальної громади.

2. Територія сучасної Одеси історично була населеною з глибокої давнини, починаючи з часів пізнього палеоліту, а епоха кочовиків – скіфів та сарматів, грецька та генуезька колонізації, освоєння цих земель в різні часи, турками, татарами, українцями та росіянами заклали підвалини історичного досвіду поколінь для нащадків.

4. Місто Одеса було засновано на місці давньої турецької фортеці і порту Хаджибей (Качубеїв, Гаджибей), перші згадки про який містяться в польських хроніках Я. Длугоша ХV ст.

5. День заснування Одеси, про що було зазначено в відповідному рескрипті російської імператриці Катерини II, виданому в Царському Селі 27 травня 1794 р. віце-адміралу де Рибасу, вважається 2 вересня (22 серпня за старим стилем) 1794 р., коли було закладено церкви св. Миколи та св. Катерини і фундаменти молів гавані, почав відзначатися з 1849 р. за ініціативи тодішнього архієпископа Інокентія.

6. Вперше в офіційних документах назва Одеса згадується у наказі Російської імператриці Катерини ІІ від 27 січня 1795 р. про заснування Вознесенської губернії до якої було приписано «місто Одеса, татарами Гаджибеєм іменований».

7. Одесити шанують пам'ять російських військових та українських козаків, що разом боролись з турецькими військами за Північне Причорномор’є, а також видатних історичних діячів різних національностей, що стали засновниками міста та своїми справами обумовили його розвиток та процвітання, серед яких:

віце-адмірал Йосип де Рибас – перший улаштовувач Одеси;

інженер-полковник Франц де Волан – перший містобудівник Одеси;

купець Андрій Железцов – перший Одеській міський голова, обраний разом з першою Одеською міською думою 14 січня 1796 р.;

герцог Арман Емманюель дю Плессі де Ришельє - перший Одеський градоначальник з 30 січня 1803 р. до 26 вересня 1814 р.;

ясновельможний князь, генерал-фельдмаршал Михайло Семенович Воронцов - генерал-губернатор Новоросійського краю, з 1825 по 1856 р.;

видатний меценат Григорій Маразлі – Одеській міський голова з 1878 до 1895 рр.

8. Одеса історично розвивалася як один з найбільших в Європі центрів торгівлі та транспорту, чому сприяв отриманий містом у 1817 році режим «Порто-франко».

9. Одесити підтримують та розвивають давні традиції міського самоврядування, які були започатковані з отриманням містом самоврядних прав згідно з «Городовим положенням для Одеси» у ХІХ ст.

10. Одеса історично є адміністративним центром, з 1932 р. отримавши статус обласного центру Одеської області.

11. Одесити пишаються своїми традиціями мужності та патріотизму, на відзначення подвигу одеситів та захисників міста у роки ІІ Світової війни м. Одесі присвоєно звання «Місто-Герой».

12. Одеса історично займає провідні місця за темпами розвитку міста, а з 1974 р. є містом з мільйонним населенням.

Стаття 4. Культурні особливості, які обумовлюють прийняття Статуту територіальної громади міста Одеса

1. Прийняття Статуту територіальної громади міста Одеси обумовлено необхідністю збереження та примноження унікального культурного надбання міста Одеса, яка є всесвітньо визнаним провідним центром освіти, науки і культури, та використання цього надбання заради подальшого культурного процвітання міста.

2. Органи міської публічної влади міста Одеса зобов’язані всіляко сприяти та підтримувати розвиток інтелектуального і культурного потенціалу, духовного і культурного життя та відповідної інфраструктури міста, що на день прийняття Статуту включає 21 вищий навчальний заклад, 100 бібліотек, понад 40 музеїв, релігійні організації та національно-культурні товариства, театри, кінотеатри, засоби масової інформації.

3. Міська територіальна громада та органи міської публічної влади міста Одеса усвідомлюють свою відповідальність та забезпечують збереження для нащадків пам’яток історії та архітектури, зокрема, забудови центральної частини міста та її перлини – Одеського національного академічного театру опери і балету.

4. Органи міської публічної влади міста Одеса сприяють розширенню переліку історичних пам’яток міста – об’єктів культурної спадщини національного та міжнародного значення, що мають вноситись до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та охоронятись і зберігатись відповідно до законодавства України.

Стаття 5. Етнічні особливості, які обумовлюють прийняття Статуту територіальної громади міста Одеса

1. Прийняття Статуту міської територіальної громади міста Одеса обумовлено необхідністю забезпечення дотримання прав і свобод, забезпечення національної та культурної самобутності всіх членів унікальної територіальної громади міста, що складається з представників понад 100 національностей.

2. Органи міської публічної влади міста Одеса зобов’язані всіляко сприяти діяльності національно-культурних об'єднань та організацій, створювати умови для вільного розвитку, використання і захисту мов і культур представників всіх національностей – членів територіальної громади міста.

3. Врахування національно-культурних особливостей міської територіальної громади міста, забезпечення етнічної толерантності є обов’язковим в діяльності органів та посадових осіб міської публічної влади міста.

Стаття 6. Соціально-економічні особливості, які обумовлюють прийняття Статуту територіальної громади міста Одеса

1. Прийняття Статуту міської територіальної громади міста Одеса обумовлено необхідністю забезпечення її розвитку, як одного з найбільших за всіма показниками міст України, територіальна громада якого нараховує 1.000,336 тис. членів, а територія складає понад 16 тис. гектарів.

2. В діяльності органів та посадових осіб міської публічної влади обов’язковим є врахування та підтримання особливої соціально-економічної структури міста Одеса, яка водночас є культурним, науковим, промисловим, торговельним центром, містом-курортом і важливим морським портом.

3. Програми та плани соціально-економічного розвитку міста Одеса складаються з урахуванням забезпечення ефективного використання та примноження унікального науково-технічного, інноваційного, зовнішньоекономічного та рекреаційного потенціалу міста в інтересах територіальної громади та національних інтересів України.

4. Перспективними і пріоритетними напрямками соціально-економічного розвитку Одеси є розвиток сфери рекреаційних і інших послуг та високотехнологічних і екологічно-безпечних виробництв.

Стаття 7. Розвиток міста Одеса

1. Основним документом що визначає розвиток міста є Генеральний план розвитку міста Одеса (Генеральний план).

2. Генеральний план розробляється на основі містобудівного законодавства України з метою забезпечення прав і законних інтересів членів територіальної громади, сталого розвитку міста, ефективної координації процесів землекористування, приватного і громадського будівництва.

3. Генеральний план приймається Одеською міською радою виключно після проходження ним процедури громадських слухань.

4. Органам та посадовим особам міської публічної влади забороняється видача дозволів на проведення будівельних робіт, затвердження проектів будівництва або реконструкції, проектів відведення земельних ділянок, які не узгоджено з Генеральним планом.

5. Видача дозволів на здійснення комплексних будівельних робіт, затвердження крупних проектів будівництва або реконструкції, проектів відведення крупних земельних ділянок здійснюється виключно після проходження відповідним проектом процедури громадських слухань.

6. Процедура проведення громадських слухань визначається Одеською міською радою відповідно до законодавства України та цього Статуту.

* Частина 3 статті 7 Статуту вступає в силу після затвердження Генерального плану розвитку міста Одеса.

Стаття 8. Функції міста Одеси

1. Органи міської публічної влади у місті Одеса забезпечують в межах своїх повноважень, визначених законами України, здійснення містом наступних функцій:

1) взаємодія з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України при розробленні та здійсненні ними заходів, програм та проектів, що можуть стосуватися інтересів Одеси;

2) розв’язання питань щодо розміщення центральних органів, які утворюються в Одесі Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України, а також консульств іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні;

3) створення належних умов для діяльності у місті офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, промислових підприємств, установ і закладів науки, освіти, охорони здоров'я, культури і спорту, місцем розташування яких відповідно до законодавства визначено місто Одеса;

4) запровадження у Одесі режиму спеціальної економічної зони, що дає місту можливість суттєво посилити іноземне інвестування в інноваційний, індустріальний, торговий розвиток міста;

5) надання на договірних засадах комунальних, інженерних, соціально-культурних, транспортних, інформаційних та інших послуг державним органам, консульствам іноземних держав, представництвам міжнародних організацій, розміщеним у місті Одеса;

6) здійснення заходів щодо збереження та відновлення пам'яток історії, культури, релігії, архітектури та містобудування, заповідних та природних зон і ландшафтів, що мають національне або місцеве значення;

7) виконання інших функцій міста Одеса, передбачених у міжнародно-правових актах, що є обов’язковими для України, які визначають стандарти сталого розвитку міст, стандарти розвитку великих населених пунктів, центрів прикордонних територій, а також передбачені законодавством України в частині встановлення статусу міста обласного значення, а також специфічних для міста Одеса, що є центром стратегічного розвитку Північного Причорномор’я, спеціальною економічною зоною.

Стаття 9. Одеса як територія стратегічного (пріоритетного) розвитку

1. Міська територіальна громада та органи міської публічної влади будуть прагнути до проголошення території міста Одеса територією стратегічного (пріоритетного) розвитку у відповідності до законодавства України.

2. Метою такого запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності є залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для створення нових робочих місць та працевлаштування працівників, які вивільняються у зв'язку із закриттям, реструктуризацією та перепрофілюванням підприємств, впровадження нових технологій, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків, збільшення поставок на внутрішній ринок високоякісних товарів і послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури, ефективне використання природних ресурсів.

3. Спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Одеса як на території пріоритетного розвитку буде діяти протягом 30 років.

4. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений на території міста Одеса як території пріоритетного розвитку, поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності виключно під час реалізації ними на цих територіях інвестиційних проектів у відповідності до законодавства України.

5. Спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Одеса, кошторисна вартість інвестиційних проектів для різних галузей визначається спеціальним законом.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма з дисципліни Порівняльне кримінальне право Загальна та особлива частина для бакалаврів денної та заочної форм навчання факультету правознавства та міжнародних відносин

  Документ
  Запропонована брошура включає в себе тематичний план, плани семінарських та практичних занять. Кожна з цих форм учбового процесу має свої специфічні особливості і потребує спеціальної підготовки студентів.
 2. Проект підготовлений експертами го «Асоціація Молодих Реформаторів»

  Документ
  Про затвердження Порядку проведення обласного конкурсу проектів та програм, розроблених громадськими організаціями та органами студентського самоврядування стосовно дітей,
 3. Форма затвердження проекту

  Документ
  Назва проекту Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та європейської політики добросусідства в сільському секторі (секторальний підхід), Україна
 4. Про діяльність робочої групи «Регіональний економічний розвиток, бізнес-клімат, інвестиції та міжнародна співпраця»

  Документ
  1.2. Державній податковій адміністрації в Тернопільській області забезпечити постійний моніторинг рівня прибутковості експортоорієнтованих підприємств та відповідність надходжень податку на прибуток показникам їх господарської діяльності.
 5. Розділ  ІV. Проект

  Документ
  Розділ 2. Загальні засади проекту концепції системного оновлення Конституції України у частині територіальної організації влади та місцевого самоврядування (проект концепції НКР)

Другие похожие документы..