Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Решение'
Цель лекции: Изучить порядок проведения организационно-распорядительных мероприятий по подготовке Концепции информационной безопасности, а также стру...полностью>>
'Документ'
14-15 октября 2010 г. в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова состоялась VI научно-практическая конференция с международным участием «Лучевая диагностика и н...полностью>>
'Документ'
Данный доклад имеет целью осветить основные моменты положения языков в Российской Федерации в свете процесса возможной имплементации Европейской Харт...полностью>>
'Тесты'
Данное пособие представляет собой отдельный тематический блок (маршрут) предмета и состоит из нескольких разделов. Каждый раздел несет свою смысловую...полностью>>

Робоча програма навчальної дисципліни географія світового господарства

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра економічної і соціальної географії

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

. Мамчур З. І..

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Географія світового господарства

_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки__________________6.040104 Географія_____________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)___________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету___Географічного _____________________________

(назва інституту, факультету, відділення)

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Львів – 2010

Географія світового господарства. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки __6.040104 Географія, спеціальністю ____––__________. - Львів, 2010. – 20 с.

Розробник: Кузик Степан Петрович

канд. екон. наук, доцент,

доцент кафедри

економічної і соціальної географії

Львівського національного

університету імені Івана Франка

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної і соціальної географії

Протокол № 16 від “ 14 ” червня 2010 р.

Завідувач кафедри економічної і соціальної географії .

“____”_______________ 20___ р ______________ Шаблій О. І.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено Вченою радою географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.

“___”______________20__ р. Голова ______________ Хомин Я. Б.

(підпис) (прізвище та ініціали)

© Кузик С. П., 2010

1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Географія світового господарства”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0401 Природничі науки

(шифр, назва)

Нормативна

Модулів – 2

Напрям

6.040104 Географія

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

3-й

4-й

Курсова робота – відсутня

Семестр

Загальна кількість годин – 90

6-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,0

самостійної роботи студента – 3,6

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

16 год.

8 год.

Практичні, семінарські

16 год.

4 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

58 год.

год.

ІНДЗ: реферат

Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,55.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: навчальної дисципліни “Географія світового господарства” є формування сучасного суспільно-географічного мислення та системи спеціальних знань з проблем дослідження світового господарства як глобальної географічної системи.

Завдання курсу полягає у вивченні теоретичних основ географії світового господарства як інтегральної дисципліни, яка поєднує предметний і просторовий підходи у світовій економіці і територіальну структуру та спосіб функціонування.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: теорії виникнення, закони, закономірності і принципи розвитку й розміщення світового господарства, галузеву і функціональну структуру, тенденції в територіальній організації, а також перспективи його розвитку як глобальної географічної системи.

вміти: аналізувати стан розвитку і розміщення паливно-енергетичних ресурсів; галузеву і функціональну структуру господарства, тенденції в територіальній організації, використовуючи набуті знання з основ географії світового господарства.

3. Структура навчальної дисципліни

Теми лекційних занять

Назви змістових модулів

і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади географії

світового господарства

Тема 1. Світове господарство як глобальна географічна система

11

2

2

7

Тема 2. Утворення і розвиток світової господарської системи

11

2

2

7

Тема 3. Природно-ресурсний потенціал світу

11

2

2

7

Тема 4. Вплив науково-технічного прогресу та інформаційного

“вибуху” на географію світового океану. Інформаційна революція

11

2

2

7

Тема 5. Структурні зрушення в географії і промисловості світу

11

2

2

7

Разом – зм. модуль 1

55

10

10

35

Змістовий модуль 2. галузева і територіальна структура

світового господарства

Тема 6. Розвиток та розміщення світового сільського господарства

12

2

2

8

Тема 7. Інфраструктура світового господарства

12

2

2

8

Тема 8. Сучасні фундаментальні напрямки розвитку світового господарства

11

2

2

7

Разом – зм. модуль 2

35

6

6

23

Усього годин

90

16

16

58Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча програма навчальної дисципліни географія міжнародного туризму

  Документ
  Мета: навчальної дисципліни “Географія міжнародного туризму” є формування сучасного суспільно-географічного мислення та системи спеціальних знань з теоретичних основ вивчення географії міжнародного туризму, формування міжнародних
 2. Робоча програма навчальної дисципліни для (назва дисципліни) студентів за напрямом підготовки (2)

  Документ
  Мета: формування сучасного суспільно-географічного мислення та системи спеціальних знань з проблем дослідження міжнародних відносин, їх наукового розуміння та характеристики структурних особливостей, експланаційних теоретичних концепцій,
 3. Програма І робоча програма навчальної дисципліни «історія туризму» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки «Туризм»)

  Документ
  Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія туризму» (для студентів за напрямом підготовки 0504 «Туризм» спеціальності 6.050400 «Туризм»).
 4. Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг туріндустрії» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 «Туризм» галузі знань 0201 «Культура»

  Документ
  Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг туріндустрії» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 - «Туризм» (галузі знань 0201- «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки
 5. Робоча програма навчальної дисципліни " міжнародний менеджмент" (для студентів магістерської підготовки за спеціальностями 050107 "Економіка підприємства"та

  Документ
  Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» для студентів денної форми навчання спеціальностей 8.050107 - “Економіка підприємства” і 8.

Другие похожие документы..